Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

2 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for rulleringen Kommunen er pålagt av Kulturdepartementet å utarbeide kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Dette er også satt som en forutsetning for å kunne søke om spillemidler etter bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en helhetlig plan for idrett og fysisk aktivitet i Karmøy, der alle gruppers behov for både anlegg og aktivitet utredes. Planen består av en tematisk del med klare føringer for det videre arbeidet innen feltet. Videre er det lagt et handlingsprogram for utbygging av idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg i perioden. Vanligvis tas det også med en prioriteringsliste for kulturbygg. Dette er gjort av hensyn til behovet for en prioriteringsliste ved søknad om fylkeskommunale midler til lokale kulturbygg. I år er det ingen søkere på denne ordningen så denne listen utgår. Departementet pålegger kommunen å rullere handlingsprogrammet hvert år og den tematiske delen hvert 4. år. Siste gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret den og gjelder for perioden Det er derfor kun handlingsprogrammet som er oppe til rullering nå. Hovedmålsetninger i gjeldene plan er: 1. I Karmøy skal det finnes områder for idrett, mosjon, lek og friluftsliv i et omfang som gir alle grupper i befolkningen muligheter for fysisk aktivitet der de bor. Dette gjelder både i organisert og uorganisert form. 2. I tillegg skal det arbeides for at det finnes tilbud for fysisk aktivitet for alle deler av befolkningen. Dette tilbudet kan være organisert gjennom idrettslag, helselag, pensjonistforeninger, friluftsorganisasjoner med mer. For enkelte grupper kan det være aktuelt at kommunen alene eller i interkommunalt samarbeid står for oppstart/organisering av et tilbud. 3. På sikt er det et mål at de to ovenstående målsettingene skal bidra til: God helse i alle livsfaser God livskvalitet Reduserte helsebudsjetter Handlingsprogrammet er et svært viktig dokument for kommunen og de lag og foreninger som søker om spillemidler. Det er nemlig det årlig vedtatte handlingsprogrammet som danner grunnlaget for prioriteringen av spillemiddelsøknadene samt utbetaling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg. Karmøy kommune legger bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for hvilke type anlegg som godkjennes og saksbehandling forøvrig.

3 Det er mulig å søke om spillemidler til tre ulike anleggstyper; Ordinære anlegg (som også inkluderer rehabilitering av anlegg og større friluftsanlegg) Nærmiljøanlegg Lokale kulturbygg (ingen søkere i år) For idrettsanlegg er hovedregelen at det gis 1/3 i kommunal støtte og 1/3 i spillemidler begrenset oppad til godkjent kostnad. I tillegg ble det ved siste hovedrullering vedtatt at maksimalbeløp for godkjent kostnad settes til kr.7.5,- millioner. For anlegg med høyere totalkostnad lages det egen sak som fastsetter det kommunale tilskuddet. For nærmiljøanlegg er tilskudd i spillemidler 50 % begrenset oppad til kr ,-. Her er maksimal kommunal støtte begrenset til 20 % av godkjent kostnad. Hvor stor andel av spillemidlene som hvert år tildeles Karmøy kommune er avhengig av en rekke faktorer. Blant annet anleggsdekning, antall søknader og søknadssum i vår kommune i forhold til de andre kommunene i fylket og ikke minst hvor mye som tildeles vårt fylke. Den totale potten tildelt Rogaland fylkeskommune har vært relativ stabil de siste årene, men i år var det en betydelig økning med kr. 74 millioner til fordeling. Det er en oppgang på kr. 12 millioner. Spillemidlene som årlig er til fordeling kommer fra overskuddet til Norsk tipping. Siste fem år har gitt følgende utbetaling av spillemidler til ordinære anlegg, kulturbygg og nærmiljøanlegg i Karmøy. År Kr For 2014 viser nivået på tildeling en betydelig oppgang. Dette har den klare forklaringen at godkjent søknadssum for prosjekter i Karmøy stiger samt den generelle økningen i tilskuddet til Rogaland. Årets rammefordeling til ordinære anlegg i Rogaland utgjør tilnærmet 21% av godkjent søknadssum. Karmøy kommune hadde kr. 19 millioner i godkjent søknadssum. Vi har da i tråd med gjennomsnittet i fylket fått innvilget omtrent en 1/5 av dette. Det betyr, veldig forenklet, at

4 prosjekter som søker om spillemidler må regne med å vente i gjennomsnittlig fem år før det kan forventes tilskudd hvis fylket fortsatt legger «køprinsippet» til grunn. Det er her viktig å påpeke at det er avgjørende at det leveres en godkjent søknad. Plass på handlingsprogrammet har ikke betydning for hvor mye spillemidler kommunen tildeles. Det er derfor viktig at søkerne ikke slår seg til ro med en plass på listen, men sender en faktisk søknad om spillemidler. Dette er formidlet til aktuelle søkere. Når det gjelder ventetiden på kommunalt tilskudd, er den nå lengre enn for spillemidler. Dette skyldes i hovedsak at det er mange prosjekter i regi av lag og foreninger samt at budsjettposten de siste årene er redusert fra kr. 1.7 millioner til kr. 1.2 millioner. Siden sist rullering har Karmøy kommune ikke fått utbetalt tilstrekkelig spillemidler eller tildelt kommunalt tilskudd til å ta ut noen anlegg på listen over ordinære anlegg. Torvastad arena as har fått delutbetaling av spillemidler og Skudenes ungdoms og idrettslag har fått delutbetaling av kommunalt tilskudd. Et anlegg på listen for nærmiljøanlegg har fått spillemidler og er tatt ut. Dette er aktivitetssflate Kopervik skole. Årets rullering: I Karmøy kommune har det i de senere år vært stor aktivitet når det gjelder utbygging av idrettsog nærmiljøanlegg. Mange anlegg er bygget og flere er planlagt bygd. Dette er selvsagt positivt, men denne aktiviteten har ført til at køen av lag og foreninger som venter på å få sine spillemidler stadig øker. Det kan også stilles spørsmål om prosjektene er «modne» nok da de i for liten grad medfører at det leveres søknader om spillemidler. De siste årene har vi fått inn færre innspill for ordinære anlegg enn det som går ut av listen. Dette har endret seg radikalt de to siste årene. Det er nå mange innspill på tildels kostnadskrevende anlegg både på finansierings- og driftssiden. For å komme inn på handlingsprogrammet er det en forutsetning at anlegget er kommet et stykke i planleggingen og har en realistisk finansiering slik at arbeidet kan settes i gang seinest når spillemidler og kommunale midler er tildelt. På bakgrunn av den lange ventelisten kan en her ikke sette for altfor strenge krav. «Manglende» søknader om spillemidler står likevel i skarp kontrast til alle prosjektene på handlingsprogrammet. Det kan derfor tyde på at en må være strengere på hvilke prosjekter en slipper inn på listen. Dette gjelder spesielt i forhold til realismen i finansiering og driften av anlegget. Dette gjelder ikke minst med tanke på hvilken økonomisk involvering som kan forventes av kommunen. Mange av prosjektene er så kostnadskrevende at det forutsetter kommunal garanti for spillemidler (spillemidler over kr. 3.5 millioner), det er forventninger om kommunalt tilskudd og at kommunen skal bidra økonomisk som leietaker. I tillegg vil det også kunne komme søknad om kommunale garantier for lån. Med slike forventninger bør en vise aktsomhet allerede tidlig i prosessen slik at det er de rette og realistiske prosjekter som løftes frem. Dette er også av hensyn initiativtakerne som legger ned betydelig arbeid i planene. Det har så langt vært et prinsipp i Karmøy at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til år. Dette av hensyn til forutsigbarhet. I Karmøy realiseres ofte anleggene før en mottar

5 spillemidler og/eller kommunalt tilskudd. Utbygger tar kostnadene og risikoen med finansiering i påvente av tilskudd ut fra en forventning om at tilskuddet kommer i henhold til listen. Denne forutsigbarheten ønsker rådmannen å videreføre. Det er viktig å forstå at dersom nye anlegg legges inn fremme på listen er det søkerne lengre bak på listen som må betale i form av lengre ventetid og større renteutgifter dersom de allerede har realisert anlegget. I handlingsprogrammene er det derfor, i tråd med tidligere praksis, ikke gjort endringer i prioriteringene. Nye tiltak er ført inn nederst i handlingsprogrammet. Idrettsrådets behandling: Karmøy Idrettsråd har fått presentert alle innspillene. I tillegg ble det gjennomført møte for alle medlemsklubbene hvor den enkelte klubb fikk presentere sine innspill. Idrettrådet utarbeidet i møte et forslag til handlingsprogram Forslaget som her presenteres er i tråd med dette. Nye innspill Det er kommet innspill fra seks ulike lag/organisasjoner. Disse beskrives kort her i den rekkefølgen de er prioritert av den enkelt søker. For fullstendig beskrivelse vises det til vedlegg. Justeringer av tall i listen og nye anlegg er merket med rødt. Kolnes il Nytt dekke kunstgressbane Kunstgressbanen er 11 år gammel. Det kan søkes om rehabilitering av dekket etter 10 år dersom det foreligger en tilstandsrapport som anbefaler dette. Det er utarbeidet tilstandsrapport fra Norges fotballforbund som anbefaler rehabilitering. Fotball er den største aktiviteten til Kolnes il. En fungerende kunstgressbane er helt avgjørende for å gi et tilfredsstillende tilbud til medlemmene. På bakgrunn av anbefalingene i tilstandsrapporten foreslås det å legge inn rehabilitering av kunstgressbane på listen. Ny 7'er bane grusbane Klubben har i dag en grusløkke på 60x30m. Denne ønsker de å legge om til kunstgress. Minstemålet for å være berettiget tilskudd er da 60x40m. I innspillet fremgår det at kostnaden er kr ,- Dette er en skrivefeil. Korrekt anslag er kr ,- Anlegget til Kolnes il består av to fullskala fotballbaner (kunstgress og naturgress). Klubben har 233 registrerte fotballspillere. Ut fra antall aktive ansees banedekningen som tilfredsstillende. Med begrensede midler til disposisjon ser en ikke at en ekstra kunstgressbane kan prioriteres. Ferdigstille loft klubbhus Da klubbhuset ble bygget ble ikke loftet ferdigstilt. Det ble utbetalt maksimalt beløp i tilskudd til

6 klubbhuset (kr ,-) i Innredning av loftet er således ikke tilskuddsberettiget. Tursti Idrettslaget ønsker å etablere en en tursti fra skolen i sør til Døle i nord. Planene om å bringe sammen ulike deler av bygda med idrettsanlegget som et slags «hjerte» er gode. Dette er likevel en meget omfattende og stor prosess som innbefatter en mengde grunneiere og kan også ha reguleringsmessige forhold. Det forutsettes derfor at det arbeides videre med planer for å konkretisere disse med et forslag til trase. Dette arbeidet kan gjerne skje i samarbeid med kommunen. Idrettslaget ønsker også å bygge ut et tredelt prosjekt: Friidrettsbane med tennisbane samt skatepark. Klubben har allerede i dag ballbinge og det er planlagt innebandybane (utendørs). Etter bestemmelsen om spillemidler kan det maksimalt godkjennes tre nærmiljøanlegg ved et idrettsanlegg. Av disse elementene hører skatepark naturlig under bestemmelsen om nærmiljøanlegg. Presset på nærmiljøanlegglisten er mindre enn for ordinære idrettsanlegg. Det foreslås å legg inn skateanlegg som det siste nærmiljøanlegget på Kolnes idrettsanlegg. Delanlegg friidrett og tennisbane kan bygges som ordinære idrettsanlegg. Sett på bakgrunn av den lange listen kan en ikke se at behovet for disse typen anlegg er så store at dette nå kan prioriteres. Kolnes il har lagt ned et godt arbeid i utvikling av en plan for idrettsanlegget sitt. Ut fra dette arbeidet kan det virke noe beskjeden å forslås kun å ta inn to anlegg på listen (rehabilitering kunstgress og skateanlegg). Det må da trekkes frem at rehabilitering av kunstgress er kostnadsberegnet til kr. 2,1 millioner samt at det nå bygges innebandybane til kr ,-. Totalt sett er dette et stort økonomisk løft for idrettslaget. Handlingsprogrammet rulleres årlig så neste mulighet til å få sine prosjekter vurdert er aldri langt unna. Kopervik il Idrettshall (23x44m): Idrettslaget ønsker å bygget en standard idrettshall ved Åsebøen idrettsanlegg. De ser på to aktuelle plasseringer av idrettshallen. Kopervik idrettslag et er stort idrettslag som i dag ikke klarer å gi det tilbudet de ønsker til sine medlemmer. Kapasitet i Karmøyhallen er sprengt og dette går spesielt utover tilbudet til aktive innen håndball og innebandy. Fotballhall (40x60m): Idrettslaget ønsker å bygge fotballhall på vestsiden av kunstgressbanen på Åsebøen. Hallen er planlagt som et fullverdig bygg med garderober. Totalt sett er dette to store og økonomiske krevende prosjekter. Selv om idrettslaget har en solid økonomi vil det være en stor utfordring å løfte to så store prosjekter. Idrettslaget har også allerede et foreløpig urealisert prosjekt inne på handlingsprogrammet (rehabilitering av garderober). Det

7 kan heller ikke forventes kommunale bidrag i størrelseorden 1/3 som idrettslaget er vant med fra tidligere (prosjektene er over 7,5 millioner). Karmøy kommune har prioritert å støtte bygging av en fullskala fotballhall på Vea. Driften av denne forutsetter utleie til andre klubber. En ønsker å avvente hvordan dette vil funger før nye fotballhaller legges inn i handlingsprogrammet. Det foreslås derfor kun å legge inn idrettshall på prioriteringslisten. Fjord Motorpark as For at et motorsportanlegget av denne kompleksitet skal fungere må en rekke funksjoner være på plass. I tillegg vil det også være hensiktsmessig og økonomisk at elementer som kan benyttes i sammenheng bygges ut i et byggetrinn. Dette har betydning både for byggekostnader og etterfølgende drift. I vurderingen av innspillene fra Fjord Motorpark er det derfor forsøkt å ta hensyn til disse faktorene. Det må også bemerkes at ytterlige elementer fra Fjord Motorpark ikke gir økt kommunalt tilskudd da dette allerede er fastsatt til totalt kr.2.5 millioner. Dette får kun betydning for spillemidler. Fjord Motorpark as ønsker å justere kostnadene på noen delelementer samt følgende nye tiltak: Depot Dette elementet var tidigere en integrert del av tilskudd til asfaltracingbanen. Det har derfor indirekte vært inne på listen. Departementet har nå definert dette som et eget tilskuddberettiget element. Depot er helt nødvendig for å kunne bruk banen. Det legges derfor innpå listen. I og med det tidligere lå inne under asfaltracingbane er det foretatt en vurdering om det skulle legges inn som et nytt tiltak nr.7 rettet etter denne. En har konkludert med at av hensyn til andre søkere bak på listen og tidligere praksis legger dette inn blant årets nye tiltak. Hovedpitbygg (multifunksjonelle rom, garderober m.m.) Et minimum av rom for løpeledelse, akuttrom og garderober må være på plass til bruk for alle klubbene og deres medlemmer både for trening og konkurranser. Legges inn i handlingsprogrammet. Motocrossbane Dagens bane ved eksisterende Helganes motorsportsenter har stadig større problemer med å tilfredsstille økte krav til sikkerhet. Den gir heller ikke mulighet for de sportslige momenter som det i dag stilles krav om. Bygging av ny bane vil også gi mindre utfordringer med hensyn til støy da den vil ligge lengre bort fra bebyggelse. Legges inn i handlingsprogrammet. Rallycross/bilcross-/crosscartbane Dette er en banetype som det generelt er økende interesse for. Banen vil være viktig for å få til et godt barne og ungdomsarbeid da den kan benyttes allerede fra 6 år alderen. Legges inn i handlingsprogrammet. Drifting

8 En type anlegg som sterkt appellerer til voksen ungdom. To klubber med utøvere som ønsker å utvikle seg innen denne grenen er allerede tilknyttet prosjektet. Dette tilbudet vil også være veldig viktig for å kunne nå de mange uorganiserte ungdommene som i dag benytter parkeringsplasser, parkeringshus, industriområder o.l. til denne typen aktivitet. Legges inn i handlingsprogrammet. I tillegg ønsker Fjord Motorpark as ytterligere fire anlegg inn på handlingsprogrammet. Dette er anlegg som det er vår vurdering ikke er vist stor nok behov for, ikke behov for å se disse i sammenheng med hovedutbyggingen eller at det når anlegget er ferdig må over tid må vurderes behov. Offroad terreng Det er ikke sannsynliggjort behovet for eller kostnader med etablering av dette anlegget. Det legges således ikke inn på listen Pitbygg gokart (multifunksjonelle rom, garderober m.m.) og Pitbygg grus/offroad (multifunksjonelle rom, garderober m.m.) Det er ikke sannsynliggjort behovet for eller kostnader med etablering av disse to byggene. En kan heller ikke se noe stor fordel av at disse bygges ut samlet ved etableringen av anlegget. Fremtidig aktivitet på anlegget vil avgjøre hvor stort behovet blir. Det legges således ikke inn på listen Bmx-bane Det er ikke sannsynliggjort behovet for eller kostnader med etablering av dette anlegget. Det legges således ikke inn på listen. Karmøy kommune (klubbhus Helganes) Erstatningsbygg etter at klubbhuset ble påtent og brant ned 12.02,2014. Det vil bli gjenoppført med samme funksjon på samme sted. Åkra il Åkra il planlegger en standard idrettshall (23x44m) i idrettsparken på Åkra. Konkret plassering er ikke avklart. Åkra idrettslag et er stort idrettslag som i dag ikke klarer å gi det tilbudet de ønsker til sine medlemmer. De har allerede vært i dialog med Rogaland fylkeskommune og Åkrehamn videregående skole med tanke på utleie. Disse har gitt positive signaler. Det er også nevnt planer om ny barneskole i området selv om dette er uavklart enda. På bakgrunn av befolkningsgrunnlaget, behovet til idrettslaget samt mulighetene for eksterne leietakere ønsker en å sette anlegget inn på listen slik at idrettslaget kan arbeide videre med planene. Torvastad il Ønsker å få inn rehabilitering av alle 12 kunstgressbane inn på prioriteringslisten. Det ble ved forrige hovedrullering vedtatt at før det legges inn anlegg for rehabilitering skal de formelle

9 kravene iht. spillemiddelordningen være til stede. Det vil blant annet si at det skal foreligge en tilstandsrapport som anbefaler rehabilitering. For disse 12 anleggene foreligger det kun tilstandsrapport fra Kolnes il. En forholder seg til dette vedtaket og vurderer kun innspillet fra Kolnes il. Rehabilitering kunstgressbane Kolnes il er kommentert tidligere. HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET ORDINÆRE ANLEGG Endringer i tabellen er markert med rødt. TILTAK ANSVAR KOST- NAD KOM. TILSKUDD SPILLE- MIDLER PRIVATE MERKNAD 1 Lysløype Sletten Revur Karmøy kommune Kommunalt prosjekt Stått på listen tidligere 2 Idrettshall Vea Sk. Vedavåg * Særskilt bevilgning Stått på listen tidligere 3 Idrettshall Torvastad 23x44 Torvastad arena as Leieavtale Tildelt spillemidler kr ,- i Garasje/verksted Helganes Banestyret Asfaltracingbane Fjord Motor Park Særskilt bevilgning Dragracestripe Fjord Motor Park Særskilt bevilgning * 2006 Tilskudd vurderes særskilt 7 Gokartbane/supe rmotard Fjord Motor Park Særskilt bevilgning

10 8 Kunstgressbane Skudeneshavn Skudenes ungdoms og idrettslag Tildelt Utbetalt kom. støtte Restkr ,- Ferdigstilt 9 Kunstgressbane Karmøyhallen Kopervik IL Tildelt Ferdigstilt 10 Kunstgressflate 66 x 44 Torvastad IL Tildelt Ferdigstilt 11 Rehabilitering av garderober Kopervik IL Idrettshall Mykje Karmøy kommune Kommunalt prosjekt Ferdigstilt 13 Rehabilitering tak Åkrahallen Karmøy kommune Kommunalt prosjekt Naust på Lindøy Friluftsrådet Vest Ikke kom. tilskudd Turvei Vormedal/ Norheim Karmøy kommune Kommunalt prosjekt Ridebane Karmøy rideklubb Påbegynt 17 Utbygging lysløype Skudenes Karmøy kommune Kommunalt prosjekt Elektroniske skiver Kopervik/ Skudenes pistolklub b , Turvei med lys Torvastad bygdelag Ikke kom. tilskudd

11 20 Stall med frittstående isolatboks Karmøy rideklubb Ferdigstil t 21 Kunstgressflate 68 x Rehab garderober Avaldsnes IL Ferdigstilt Åkra IL O-kart Blikshavn Kopervik IL Ferdigstilt 24 Rehabilitering Lys Åsebøen Kopervik IL Ferdigstilt 25 Rehab. Skytebane Karmøy Karmøyhallen skytterlag Ferdigstilt 26 Rehab.lys kunstgressbane Avaldsnes IL Utstyrslager/gara sjer Torvastad IL 28 Rehab. klubbhus Torvastad IL Ferdigstilt Kunstgressbane II Norheim Sk Nord Kunstgressflate 66mx46m Skudenes ungdoms og idrettslag Fotballhall Sk. Vedavåg * Særskilt bevilgning Squashhaller Sk. Vedavåg * Særskilt bevilgning

12 33 Delanlegg friidrett Sk. Vedavåg * Særskilt bevilgning * Klatrevegg Sk. Vedavåg * Særskilt bevilgning Klubbhus Karmøy golfklubb Lysløype Kopervik IL O-kart Kopervik Stangelandsmark IL a Rehab. Lys Kunstgressbane Torvastad IL Skeetbane Karmøy jeger, fisker og nat.for Elektroniske skiver Karmøy skytterlag Depot Fjord Motor Park Særskilt bevilgning Rehabilitering kunstgressbane Kolnes IL Hoved pitbygg Fjord Særskilt Motorpark bevilgning Idrettshall Åkra Åkra IL Egen politisk sak Idrettshall Kopervik Kopervik IL Egen politisk sak

13 46 Motocrossbane Fjord Særskilt Motorpark bevilgning Rally-/bil- / Crosscartbane Fjord Særskilt Motorpark bevilgning Drifting Fjord Særskilt Motorpark bevilgning Klubbhus Helganes motorsportssenter Karmøy kommune Kommunalt prosjekt * Storhall Karmøy er en totalentreprise med totalkostnad på kr. 75 millioner inkl. mva. Satsene for spillemidler er fastsatt av departementet bortsett fra delanlegg friidrett som er anslag. NÆRMILJØANLEGG TILTAK ANSVAR KOSTNAD KOM. TILSKUDD 1 Ballbinge Fau Avaldsnes skole SPILLEMIDLER PRIVATE Ballbinge Kvalavåg vel Ballbinge Veldetun 4 Tursti Åkra Stong Avaldsnes IL Veldetun vel 5 Ballbinge Fau Ådland skole 6 Tursti Avaldsneskirke Friluftsrådet Vest Karmøy kommune Tursti m.m Avaldsnes IL Flerbruksflate Torvastad IL Innebandybane Kolnes IL Aktivitetsflate FAU Vedavågen Aktivitetsanlegg FAU Grindhaug Skateanlegg Kolnes il

14 Rådmannens kommentarer: Handlingsprogrammet til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er et dokument som må rulleres årlig for å være kvalifisert til å søke spillemidler. Handlingsprogrammet er et nødvendig redskap for å sikre en forsvarlig prioritering av spillemidler og kommunalt tilskudd. Rådmannen ønsker å uttrykke en bekymring over den lange ventetiden det nå er for å få spillemidler i Karmøy kommune. Det er derfor viktig at det er de rette prosjektene som løftes frem. I og med at det er en årlig rullering vil en også fremover kreve fremdrift i prosjektene for at de ved neste rullering skal opprettholde sin plass. Det har vært et prinsipp i Karmøy at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til år. Det har gitt en forutsigbarhet som har gjort at mange lag og foreninger har valgt å bygge anlegg før tilskudd. Dette til stor glede for brukerne. Denne forutsigbarheten ønsker rådmannen å videreføre. Det gjøres spesielt oppmerksom på at plass på handlingsprogrammet ikke anses som en lovnad om kommunal garanti for spillermidler, lån eller kommunalt tilskudd for prosjektene med kostnad over kr. 7.5 millioner. Behandling av dette skjer i egne saker. Rådmannen anbefaler at handlingsprogrammet blir vedtatt slik det er foreslått. Dette er også i samsvar med innspill som er kommet fra Karmøy idrettsråd. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: Innspill Kolnes il Innspill Åkra il Innspill Fjord Motorpark as Innspill Kopervik il Innspill Karmøy kommune Innspill Torvastad il

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den , saksnr. 39/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Page 1 of 10 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Sak 0030/05 Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.09.05Tid:

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.11.2015 Hovedutvalg teknisk 12.11.2015 Formannskapet 23.11.2015 Kommunestyret 15.12.2015

Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.11.2015 Hovedutvalg teknisk 12.11.2015 Formannskapet 23.11.2015 Kommunestyret 15.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkivsaksnr.: 15/3804 Sign: Arkiv: 143 C20 Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.11.2015 Hovedutvalg teknisk 12.11.2015 Formannskapet 23.11.2015 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: Knutsen (KrF) foreslo at formannskapet bevilger

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 01.12.2015 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 Forslag til vedtak: Nr. Søker Tilskudd 2015 fra

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06.

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 614 H12 &46 Arkivsaksnr.: 14/3162. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 Formannskapet 22.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 64 H &46 Arkivsaksnr.: 4/36 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur.6.5 Formannskapet.6.5 NYTT KLUBBHUS ETTER BRANN HELGANES MOTORSPORTSENTER

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 103/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 20.10.2014, saksnr. 38/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Utvalg, nemnd, styre, komité m.m: Møtedato: Saksnr: Formannskapet 29.11.2016 166/2016 Kommunestyret 15.12.2016 138/2016 Saksbehandler: Øystein Valde Arkiv: Sakstype: Politisk sak

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 17/3360. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 17/3360. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 17/3360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 30.08.2017 ØKONOMI KNYTTET TIL KOMMUNALE I FORHOLD TIL PRIVATE HALLER/IDRETTSANLEGG

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1941

Ørland kommune Arkiv: /1941 Ørland kommune Arkiv: 243-2008/1941 Dato: 13.11.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragnar Jenssen Saksnr Utvalg Møtedato Komite for kultur, miljø og kirke - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 30.10.2012 Forord Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritida. Det krever aktiv planlegging

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 Høringsutkast Forord Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritida. Det krever aktiv planlegging for å ivareta

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER

SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER SAKSPROTOKOLL - FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 28/15 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Årets oppgaver (2015)

Årets oppgaver (2015) Årets oppgaver (2015) Dette dokumentet er ment å gi en omtale og introduksjon til de forskjellige delene av registeret som trenger ettersyn. Det er ment å skulle gi saksbehandlere i kommunen et forhold

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/711 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT-, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØANLEGG I AGDENES KOMMUNE FOR PERIODEN 2013-2016. Saksbehandler: Lars Ysland Arkiv: 143 C &30 Saksnr.:

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Saknr. 15/2593-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Innstilling til vedtak: 1. Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Saksframlegg Ark.: 143 C20 Lnr.: 8502/14 Arkivsaksnr.: 10/304-55 Saksbehandler: Nisveta Tiro KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2015-2018

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/12285 Tittel: KOMMUNEDELPLAN 2009-2012 FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET/ FOLKEHELSE, FRILUFTSLIV OG KULTURBYGG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/12285 Tittel: KOMMUNEDELPLAN 2009-2012 FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET/ FOLKEHELSE, FRILUFTSLIV OG KULTURBYGG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.08.2008 Sak: 137/08 Arkivsak: 07/12285 Tittel: KOMMUNEDELPLAN 2009-2012 FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET/ FOLKEHELSE, FRILUFTSLIV OG KULTURBYGG Behandling: Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksframlegg Arkivsak: 16/2720-2 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 K-kode: C00 &38 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ENDRET SØKNADSFRIST Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 14.15 eller Kiwi Vormedal kl. 14.30. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 14.15 eller Kiwi Vormedal kl. 14.30. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: Kl. 17.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Halden, 27.-29. mai 2015 Idrettsavdelingen v/åsmund Berge Nye, reviderte Bestemmelser - 2015 Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Handlingsplan 2009 1. INNLEDNING Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk Kommunedelplan for anlegg

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Klubben Miljøbygget Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.12. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 19.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6174 Klassering: 243/D11 Saksbehandler: Anita Saugestad SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Åkra ungdomsskole Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Åkra ungdomsskole Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Åkra ungdomsskole Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 18.00 NB! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Tematisk kommunedelplan

Tematisk kommunedelplan Tematisk kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2012 2019, handlingsprogram 2012-2016 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 2.0 Generelle opplysninger 3.0 Resultatvurdering av forrige

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kultur Saksmappe: 2007/9837-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 64/11 11/729 Drift av Marker svømmehall

Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 64/11 11/729 Drift av Marker svømmehall MARKER KOMMUNE Tilleggsliste. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18.30 NB: Sak 64/11 behandles før budsjettet. Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2015-2016 Vedtatt av kommunestyret 26. mai 2015 aaab/17.04.15 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

SEKTORPLAN KULTUR HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT )

SEKTORPLAN KULTUR HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT ) Dato: 06.10.2017 Vår ref: 17/1691-21/SHA Deres ref: Den det måtte angå SEKTORPLAN KULTUR 2018-2021 - HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT - 06.10.2017) Skaun

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer