FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan Formannskapets budsjettgrunnlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag"

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan Formannskapets budsjettgrunnlag

2

3

4 Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Politiske råd og utvalg Valg Politiske partier Revisjon og kontrollutvalg Rådmannens kontor Felles IKT-tjenester Felles administrative oppgaver Tillitsvalgt Økonomiavdelingen Arbeidsmiljøutvalget Prosjekt Personal-lønn Prosjektarbeid

5 699 - OVERFØRINGER, TILSKUDD, STØTTE Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Overformynderiet Eldrerådet KappAbel Funksjonshemmedes råd Grunnskoleundervisning SFO Skyss av skolebarn Legetjenesten Fysioterapitjenester Mølla verksted Proflex Kafe Munken - VTA-plasser Avigo Kommunale utleieboliger Næringsrådgivning Vedlikehold av veier og gater Brannvesen Andre kulturaktiviteter Tilskudd fellesrådet Tilskudd frimenigheter

6 Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 601 FINANSIERING Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Drift av adm.lokaler, helsehus Premieavvik Amortisering tidligere års premieavvik Tilleggsbevilgninger sentraladm Pensjonstilskudd Flyktninger Salg og skjenkebevilling Hjemmesykepleie Drift av omsorgs- og eldreboliger Drift av Nidelvvn Furuvn Kommunale utleieboliger Flyktningeboliger Konsesjonsavgifter Frolandshallen Nidarhall Flerbrukshus Blakstadheia Mykland ungdomshus Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Momskompensasjon Investeringskompensasjon Husbanken Resurskrevende brukere Renter og gebyrer Avdrag på lån Utbytte AAK Fond Forsinkelsesrenter og bankgebyrer Overføring til investeringsregnskapet

7 970 KALKULATORISKE KOSTNADER VANN/AVLØP Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Felles administrative oppgaver Renter og gebyrer

8 740 BLAKSTADHEIA OPPVEKSTSENTER Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Grunnskoleundervisning SFO

9 750 - MYKLAND OPPVEKSENTER Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Grunnskoleundervisning SFO Skyss av skolebarn

10 780 FROLAND SKOLE Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Grunnskoleundervisning PP-tjenesten Voksenopplæring SFO Skyss av skolebarn Kulturskolen

11 790 FROLAND BARNEHAGE Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Adminstrasjon barnehage Kringetoppen barnehage Blakstadheia barnehage Mykland barnehage Froland friluftsbarnehage Spesialundervisning Skyss av førskolebarn Kringetoppen

12 791 PRIVATE BARNEHAGER Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Adminstrasjon barnehage Eikely Barnehage Mjåvatn familiebarnehage Froland musikkbarnehage

13 820 - VELFERD, BARNEVERN OG HELSE (VBH) Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Helsestasjonstjenester Miljørettet helsevern Tilskudd krisesenteret Pysk.atr.pas/krise Treff Legetjenesten Fysioterapitjenester Ergoterapeut Folkehelsemidler Administrasjon VBH Flyktninger Støttekontakter Tilbud til rusmisbrukere Barnevernstjenesten Barnevernstiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Nidelvveien Psykiatritjeneste Hjelpeordn. for hjemmet Bjørkeveien Boteknisk veiledning Introduksjonsstøtte Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Tiltak PU

14 830 OMSORGSTJENESTEN Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett Fellestjenester omsorgsektoren Velferdstiltak for eldre Institusjonspleie Fellestjenester sykehjemmet Hjemmesykepleie Hjelpeordn. for hjemmet

15 TEKNISKE TJENESTER Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Opprinnelig budsjett Feiervesen Slam Innsamling av forbruksavfall Lokalt viltfond Kalkingstilskudd Nidelven - kalking Administrasjon eiendom Drift av adm.lokaler, kommunehus Drift av adm.lokaler, helsehus Drift av adm.lokaler, bibliotek Verksted Drift av barnehager Kringletoppen Drift av barnehager Frilufts.hagen Drift av SFO Drift av Blakstadheia oppvekstsenter Drift av skolelokaler Froland skole Drift av Mykland oppvekstsenter Drift av Ungdomsklubben Dagsenter for eldre Institusjonslokaler - Sykehjemmet Drift av omsorgs- og eldreboliger Drift av Nidelvvn Furuvn Kommunale utleieboliger Flyktningeboliger Vedlikehold av veier og gater Parker/friluftsliv Grøntanlegg Museer Kringla stadion Mykland idrettsplass /lysløype Kunstgressbane Nidarhall Flerbrukshus Blakstadheia Mykland ungdomshus Froland kirke Mykland kirke Froland kirkegård Mykland kirkegård Administrasjon areal/natur GIS Plan og reguleringsarbeid Bygge og delesaksbehandling Kart og oppmåling Kommunale skoger Land-og skogbruk Viltforvaltning Fiskeforvaltning Miljøvern Friluftsliv

16 Prosjektarbeid Kart og oppmåling Festetomter Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Distribusjon av vann Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Varmeanlegg

17 KULTUR OG BIBLIOTEK Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; Ansvar Tjeneste Tjeneste Opprinnelig budsjett Administrasjon kultur Drift motorcross Barne og ungdomsplanen Tiltak funksjonshemmede Parker/friluftsliv Friluftsliv Kulturminner og friområder Kulturminnevern Museer Tilskudd til kunstformidling Diverse kunsttiltak Støtte til idrettslag m.v Andre kulturaktiviteter Kommunal informasjon Portalprosjekt Biblioteket Kulturvern/lokalarkiv Froland Verk Kultursenter Drift av Ungdomsklubben Mjølhusmoenprosjektene Idrettsparken - Hallene

18

19

20 Investeringsbudsjett - Økonomiplan INVESTERINGSBUDSJETT Startlån Egenkapitalinnskudd KLP IKT-prosjekt Oppgradering av bruer 0 0 Arbeidsbiler og maskiner utskifting Ombygging verksted, forprosjekt Ombygging verksted Energieffektivisering forprosjekt Energieffektivisering System byggeforvaltning 0 investering bygg Gangbru Froland kirke - Ustad Investering i vei Forprosjekt på vurdering utrangering bygg Ny barnehage Bliksåsen boligområde Plenklipper Kringla Vegskraper Gang og sykkelvei Mjølhus - kirka planarbeid Systemer innkjøp Oppmålingsutstyr Kartlegging spredte utslipp Tiltak mot hærverk Stusshammen eldreboliger Langedal nytt bærelag og asfalt Songeelva forprosjekt Sykehjemmet - oppgradering av bad Utskifting gamle ledninger Osevollen avløpspumpestasjon Oversikt og utredning fett/oljeavskillere Mykland renseanlegg, oppgradering Utskifting av utstyr og ombygginger Trin 2 prosjektering renseprosess Momskompensasjon Avsatt fond tomtesalg Finansiering: Lån Husbanken - startlån Momskompensasjon Bruk fond Blakstadheia næringsområde Utbetaling Agder Energi AS Salg boligtomter Låneopptak

21

22

23 Driftsbudsjett - Økonomiplan