Budsjett 2013 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 2013 Økonomiplan Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune

2 Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5 Momskompensasjon...5 Renter og avdrag...5 Lønn og pensjon...6 Eiendomsskatt...6 Agder Energi...6 Forskriftsrapporter...7 Økonomiplan Virksomhetene Rådmannen Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv) Finans Blakstadheia oppvekstsenter Mykland oppvekstsenter Froland skole /791 - Froland barnehage Velferd, Barnevern og Helse Omsorgstjenesten Teknisk tjenester Kultur og bibliotek Kalkulatoriske kostnader

3 Rådmannens kommentar Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på følgende Forslag til statsbudsjett fra regjeringen Politiske vedtak og signaler i kommunestyret. KOSTRA-rapportering i 2011 Virksomhetenes forslag til budsjettjusteringer. drøfting med Virksomhetsledere, økonomisjef og rådgivere. Kommunestyret har vedtatt kommunens drift organisert i 8 virksomheter, samt rådmannens støttefunksjoner. Fra og med 2012 har rådmannen opprettet en ny avdeling som er kalt Administrasjonsenheten ADE, avdelingen er opprettet ved å slå sammen fellestjeneste, IKT og økonomiavdeling. Rådmannen foreslår ingen endringer i dagens struktur i budsjettforslaget for 2013, men det pågår kontinuerlig prosesser for å oppnå en rasjonell drift og gode tjenester for kommunens innbyggere. Dette kan medføre at enkelte oppgaver eller tjenester overføres til annen virksomhet. Kommunen er i en positiv utvikling på mange måter, ikke minst når det gjelder utviklingen i folketall. Pr var folketallet Økt folketall, endring av kriterier i inntekstsystemet for kommunene, samt realvekst i de frie inntektene har medført at skatt og rammetilskudd har økt med kr 23,271 mill i forhold til opprinnelig budsjett Froland kommune er derfor en av vinnerne målt i vekst i frie inntekter og som den eneste kommunen i begge Agderfylkene vil kommunen får et veksttilskudd i Administrasjonen følger opp de politiske vedtak. Sektorplaner innenfor levekår, oppvekst og kultur er veiledende, men ikke bindende når det gjelder de økonomiske perspektiv. Dessuten er ikke alle sektorplanene behandlet av kommunestyret. Administrasjonen har derfor i liten grad innarbeidet konsekvensene av sektorplanene i budsjett og økonomiplan. Kommunen har de senere år hatt store investeringer, bl.a. på Mjølhusmoen til skole, svømme- og flerbrukshall. Det vil i økonomiplanperioden fortsatt være behov for nye, store investeringer til barnehage og skole. Ny barnehage på Bliksåsen er budsjettert i 2013 med kr 19,5 mill, mens ny skole budsjetteres i 2014 og 2015 med til sammen kr 35 mill. Rådmannen foreslår å legge ned Blakstadheia skole fra høsten 2015 når ny skole er ferdigstilt og skolen på Blakstadheia foreslås tatt i bruk til barnehage. Denne endring av skolestruktur vil kunne gi en netto innsparing i forhold til dagens drift og bruke av dagens bygningsmasse til økt behov for nye barnehageplasser. Kapitalkostnadene til ny barnhage og skole er innarbeidet i økonomiplanen. Målet for budsjettarbeidet har i hovedsak vært å vedreføre videreføres dagens driftsnivå. et for 2013 gir rom for å konsolidere driftsnivået, men det har vært nødvendig å foreta innsparingstiltak. Virksomhetene ble bedt om å komme med forslag til innsparingstiltak tilsvarende 5% av brutto driftsutgifter i budsjettet for Rådmannen har innarbeidet innsparingstiltak tilsvarende kr 8,708 mill. Rådmannen ønsker å videreføre fokus på økonomistyring i 2013 med de rapporteringsordningene som ble etablert de senere årene. Kommunens satsing på anleggene på Mjølhusmoen har medført økte driftskostnader. Erfaringstall etter halvannet års drift er av stor betydning for å kunne utarbeide et mer presist driftsbudsjett. Administrasjonen har endret enkelte av prinsippene eller forutsetninger for budsjettet. Momskompensasjon på investeringer overføres fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett for å redusere gjeldsgraden på investeringer. Etter budsjett- og regnskapsforskriftene er kommunen pliktig til å overføre minimum 80% av momskompensasjonen i 2013, fra 2014 skal all momskompensasjon på investeringer inntektsføres i investeringsbudsjettet. Rådmannen har lagt til grunn forskriftenes minimumskrav med 80% i Det budsjetteres med faktisk rente på kommunens innlån og ikke med 5% rente som de siste årene. Gjennomsnittlig rente i 2013 er 2,85% - renten økes med 0,5% hvert år i økonomiplanperioden. Avsetning til pensjonspremiefond avvikles fra og med Minimumsavdrag på lån. Kommunen har de siste årene betalt nærmere 3 mill mer i årlige avdrag enn det kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag fastsetter. Det forutsettes at avdragstiden på nye lån fastsettes til 45 år for å nærme seg lovens minimumskrav. Det er lagt til grunn de satser som forutsatt i statsbudsjettet.. En deflator på 2,8%, prisvekst på 1,85% og en lønnsvekst på 4%. Virksomhetenes lønnsbudsjett er ikke justert for 2013, men det er foreslått en tilleggsbevilgning på kr 6,5 mill til lønnsoppgjøret i 2013 samt korreksjoner ved åpenbare feilbudsjetteringer Brutto investeringsutgifter i 2013 er kr 67,698 milll, herav kr 10 mill til startlån til videre utlån. Kapitalkostnadene er innarbeidet i økonomiplanen et for 2013 viser brutto driftsinntekter på kr 372 mill mot kr 339 mill i Brutto driftsutgifter viser kr 359 mill mot kr 310 mill i Netto driftsresultat viser kr 14,317 mill mot kr 13,466 mill i Netto driftsresultat er saldert ved: Overføring til investeringsbudsj. med kr 9,246 mill Avsetning til bundne fond med kr 0,612 mill Avsetning til disposisjonsfond med kr 5,546 mill Bruk av bundet driftsfond med kr 1,088 mill 3

4 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett Med driftsbudsjett menes oppstillingen av forventede løpende inntekter og innbetalinger i det år budsjettet gjelder for, tillagt planlagt bruk av løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere år, samt oppstilling over kommunestyrets bevilgninger som er dekket inn ved inntekter, innbetalinger og avsetninger som nevnt. Med investeringsbudsjett menes oppstillingen over forventet bruk av lånemidler, forventede inntekter og innbetalinger i det år budsjettet gjelder for som ikke er å anse som løpende, samt planlagt bruk av slike inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere år. I tillegg kommer oppstilling over rammer for utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter som kommunestyret har vedtatt skal dekkes inn ved inntekter, innbetalinger og avsetninger som nevnt. forskriften gir hjemmel for å fremstille budsjettet på et overordnet nivå. Den videre fordeling på detaljnivå er ikke en del av årsbudsjettet og skal ikke fremstilles i årsbudsjettdokumentene. Forskriftene gir anledning til utstrakt grad av målstyring og rammebudsjettering. et er i de senere år blitt presentert på tjenestenivå, men vedtatt av kommunestyret som ramme på ansvar eller virksomhetsnivå. Rammetilskudd og skatt Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen har så langt i 2012 hatt en økning i folketallet, fra til innbyggere pr I tillegg til alderssammensetning er det avgjørende at folketallet minst har samme utvikling som landsgjennomsnittet. Det er folketallet pr (5.366) som er grunnlag for beregning av rammetilskudd og skatt for Befolkningsutviklingen de senere år Dato Befolkning Prognoser fra SSB viser en vekst i folketall fram mot Dersom en legger denne prognose til grunn, må dette få betydning for tjenester og rammer for virksomhetene. Kommunen har passert 5000 innbyggere og dersom prognosen legges til grunn vil folketallet passere 6000 rundt år 2019/2020. Framskrevet folkemengde, etter region, alder, tid, basert på forventning om middels nasjonal befolkningsvekst år år år år eller eldre Totalt

5 Skatteinntekter/rammetilskudd Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 anslås i forslaget til statsbudsjett til 6,8 mrd. kroner, tilsvarende 1,8 pst. Av veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter, fordelt med 4,2 mrd. på kommunene og 0,8 mrd. på fylkeskommunene. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Veksten er vanlig måte regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett Prognosen for frie inntekter for Froland er 260,4 mill. Dette gir en vekst i frie inntekter på 9,8% i forhold til 2012 hvor samlede inntekter på skatt og rammetilskudd er anslått til kr 237,124 mill. Med løpende inntektsutjevning er det summen av rammetilskudd og skatt som danner grunnlag for vurdering av kommunens frie inntekter. Momskompensasjon Refusjon av moms er budsjettert med kr 19,273 mill, herav kr 11,246 mill. på investeringsprosjekt. Momskompensasjon vedr investeringsprosjekt er foreslått overført til investeringsbudsjettet. Momskompensasjon i driftbudsjettet foreslås da nedjustert med kr 0,5 mill i forhold til revidert budsjett ering av momskompensasjon baserer seg på erfaringstall fra tidligere år samt at det er lagt inn økte driftsutgifter i neste års budsjett. Renter og avdrag Pr vil lånegjelden være på ca kr 430 mill - inklusive etableringslån/startlån. Netto lånegjeld (fratrukket etableringslån) vil være ca kr 363 mill som er kr pr innbygger. Økningen i lånegjeld skyldes i hovedsak utsatt låneopptak for 2011 og budsjetterte investeringer i Det vil, i samsvar med økonomiplanen, bli tatt opp startlån på kr 10 mill for Rentene på startlån budsjetteres i driftsbudsjettet, mens avdragene budsjetteres i investeringsbudsjettet. Styringsrenten i Norges Bank er for tiden 1,5% og gjennomsnittlig rente på kommunens lån ligger på noe over 2%. Det foreslås en avsetning til et disposisjonsfond (fond renteregulering) på 1 mill. Formålet er å bygge opp en buffer for å møte økt rente i fremtiden. Norges Bank styringsrente Endringsdato Rentesats , , ,5 Det forutsettes at momskompensasjonen på investeringer skal være en del av finansieringen av disse prosjekt og ikke en saldering av driftsbudsjettet. -teknisk løses dette ved at momskompensasjon oppføres som en inntekt i driftsbudsjettet med en overføring fra drifts- til investeringsbudsjett. Fra 2010 ble det en endring i hvordan kommunene og fylkeskommunene kunne disponere momsrefusjon fra investeringer. Fra og med 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet. For at kommunen og fylkeskommunene lettere skulle kunne tilpasse seg de nye bestemmelsene, ble det fastsatt en overgangsordning for perioden 2010 til I 2013 innebærer overgangsbestemmelsene at minimum 80 % av momskompensasjon fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet i Dette er implementert i forslaget til budsjett. 5

6 Lønn og pensjon Agder Energi Lønnsutgift i budsjett 2013 er fremskrevet uten korrigering for lønnsvekst. Lønnsveksten og tariffoppgjør for 2013 er avsatt på egen konto med 6,5 mill. Pensjonsutgiftene er budsjettert med 11,31% til Statens pensjonskasse. For KLP gjelder følgende satser: 16% til fellesordningen, 18,7% til sykepleierordningen og 43% for tillitsvalgte (ordfører). Det må bemerkes at administrasjonen har henvendt seg til KLP når det gjelder selve beregningsgrunnlaget. Henvendelsen ligger for tiden i KLP s aktuaravdelingen. Det er grunn til å tro at tilskuddsatsene vil bli korrigert. Arbeidsgiveravgift er budsjettert med 14,1% Inntektsføringen baserer seg på kr 650 mill i utbetaling som tilsvarer grunnlaget for utbetaling i Eierkommunene har vedtatt at utbytte for 2012 og 2013 skal være minimum kr 500 mill hvert år. I tillegg skal det utbetales 60% av overskytende utbytte, dette beløp er derfor usikkert. Grunnlaget på kr 650 mill anses å være et forsiktig anslag som brukes i hele økonomiplanperioden. Eiendomsskatt Eiendomsskatten er budsjettert med kr 11,538 mill. Dette tilsvarer en økning på 0,245 mill tilsvarende fakturert for Eiendomsskatten oppkreves i Froland kommune bare på verker og bruk. I tillegg kunne tidligere de kommuner som hadde såkalt bymessige strøk også kreve opp eiendomsskatt for slike strøk. Dette har ikke vært tilfelle for Froland kommune. Nye regler gir nå alle kommunene rett til å kreve opp eiendomsskatt i hele kommunen. I framlegget av statsbudsjettet for 2011 foreslår regjeringen å endre reglene for utskrivning av eiendomsskatt slik at kommunene gis bedre muligheter til å likebehandle ulike typer næringseiendom i eiendomsskatten. Tidligere regler var til hinder for kommuner som ønsker å skrive ut eiendomsskatt på for eksempel kjøpesentre, kontorbygg, men ikke ønsker å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen Det er i dette budsjett ikke forutsatt innført eiendomsskatt utover verker og bruk. Eiendomsskatt utskrives med for tiden 7 promille av takstverdien hvilket er lovens maksimum. 6

7 Forskriftsrapporter skjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2013 Oppr. budsjett 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0-20 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 7

8 skjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på RAMME Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2012 Netto driftsutgifter pr Rammeområder Rådmannen Mykland i utvikling 0 0 OST Kalkulatoriske kostnader Finansiering Arbeidsgiveravgift/pensjon 0 0 Blakstadheia oppvekstsenter Mykland oppvekstsenter Froland skole Froland barnehage VBH Omsorg Teknisk Kultur Netto for Rammeområder

9 Vedlegg 2 skjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2013 Oppr. budsjett 2012 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger 0 0 Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 Tilskudd til investeringer 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert 0 0 9

10 BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på RAMME Alle tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2013 Oppr. budsjett 2012 Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på RAMME Rådmannen Mykland i utvikling - - OST - - Finansiering Blakstadheia oppvekstsenter - - Mykland oppvekstsenter - - Froland skole - - Froland barnehage VBH Omsorg - - Teknisk Kultur Sum fordelt

11 vedlegg 3 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2013 Oppr. budsjett 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

12 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0-20 Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven 0 0 Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven 0 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

13 vedlegg 4 Økonomisk oversikt - Investering Oppr. budsjett 2013 Oppr. budsjett 2012 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 0 0 Andre salgsinntekter 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 Statlige overføringer 0 0 Andre overføringer 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 0 0 Overføringer Renteutgifter og omkostninger 0 0 Fordelte utgifter 0 0 Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler 0 0 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 0 Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven 0 0 Sum finansiering Udekket / Udisponert

14 Økonomiplan Økonomiplanen har budsjett 2013 som basisår og budsjettene de neste år er i 2013-nivå. Investeringer Samlede investeringer i økonomiplanperioden er kr 228,539 mill. Startlån i Husbanken videreføres med kr 10 mill hvert år i økonomiplanperioden. Kommunen har hatt minimale tap på ordningen, men økt låneopptak til videre utlån medfører økt eksponering for fremtidige tap. Investeringer i vann og avløpsprosjekter er selvfinansierende da investeringene er med i grunnlaget for beregning av gebyrene for kommunale avgifter. I økonomiplanperioden er det foreslått kr 24 mill til vann og avløp. Ny barnehage på Bliksåsen budsjetteres i 2013 til kr 19,5 mill og ny skole budsjetteres i 2014 og 2015 med til sammen kr 35 mill. Før igangsetting forutsettes det politisk behandling selv om prosjektet er budsjettert eller oppført i økonomiplan. 14

15 Investeringer Brøyteskjær og strøbøsse Kantslåmaskin Traktorgraver Liten lastebil Bruer oppgradering Ombygging verksted Energieffektivisering bygg Investering i bygg Bil, vaktmestertjenesten Investering i vei, trafikk Utskifting gamle ledninger Trinn 2 prosjektering renseprosess Ombygging renseanlegget, endret prosess Ombygging vannverket Utbygging hovedanlegg Songe-NRA/BVV Utskifting av utstyr og ombygginger Bygningsmessige tiltak renseanlegget Mykland renseanlegg Osevollen avløpspumpestasjon Nye pumper BHVP Høydebasseng/trykkforst. Blakstadh Kartlegging spredte utslipp Kommuneplan Områdeplan Frolands Verk Trafikksikkerhet - Osedalen Skilting og adressering Ny skole sentrum, forprosjekt og prosjektering Ny skole sentrum, gjennomføring VBH - Flyktningeleiligheter forprosjekt VBH - unge funksj h - bygg, forprosjekt, VBH - ombygging Helse- og sosialsenteret VBH - Nidelvv 25 endring/utvidelse Forprosjekt Asfaltering av kommunale grusveier Bliksåsen, kommunal andel av adkomstvei Langåsen, detaljplan Barnehage Bliksåsen Sikring og energieff. kommunehuset Gang og sykkelveier Rundkjøring Osedalen, kommunal andel Rundkjøring Blakstadheia, detaljplan Rundkjøring Blakstadheia, kommunal andel Utredning tomta v kommunehuset/administrasjonsbygg Utredning og planlegging, kommunalt eide arealer Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet Oppgradering av bad sykehjemmet Diverse investeringer IKT-investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Avdrag Husbanken startlån Utlån startlån Momskompensasjon Sum Finansiering Bruk lån Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av lån Sum

16 Drift Rammetilskudd og skatt er oppført etter prognoser utarbeidet av KS med endringer som følge av forventet befolkningsutvikling. Det er lagt inn realvekst med 1% i skatt og rammetilskudd. I forslag til økonomiplan er renter og avdrag oppført med beløp etter nedbetalingsplaner. Det er lagt til grunn faktisk rente, for 2013 stipulert til 2,85% og med en økning på 0,5 hvert år i økonomiplanperioden. et for 2013 og økonomiplanen for er lagt fram i balanse. et er saldert ved en avsetning på kr 4,059 mill til disposisjonsfond. Netto driftsresultat er 3,84% av brutto driftsinntekter. Økonomiplanen er fremskrevet med 2012 som basisår. I hovedsak videreføres dagens drift. Det er i økonomiplanen lagt inn forutsetninger om økte driftskostnader som følge av fortsatt befolkningsvekst. I budsjett 2013 er det avsatt kr 4 mill som en tilleggsbevilgning. Denne avsetningen økes med 1 mill i året for resten av økonomiplanen. Økonomiplanen er saldert hvert år med en avsetning til disposisjonsfond. År Saldering (i mill.) , , , ,536 Økonomiplan Ansvar

17 Virksomhetene Rådmannen Virksomhetsleder: Willy Hægeland Froland kommune er organisert i flat struktur og har 8 virksomheter og en sentraladministrasjon. Tanken bak en flat organisasjon er at oppgaveløsning og tjenester er plassert nærmest mulig brukerne. Sentraladministrasjonen i Froland kommune består av rådmannskontoret og administrasjonsenheten. Vi ivaretar både innbyggerne og kommunens ansatte på det overordnede nivå og skal legge til rette for at kommunen yter de beste tjenester til publikum og brukere ved å initiere til kontinuerlige utviklingstiltak. Rådmannen er leder av den samlede kommunale administrasjon og har et overordnet administrativt ansvar for hele den kommunale virksomhet. Som ledd i dette er rådmannen delegert personalansvaret for kommunens ansatte. Det er rådmannens ansvar å sørge for at saker som forelegges politiske utvalg er forsvarlig og tilstrekkelig forberedt i administrasjonen. Rådmannen legger frem selvstendige forslag til vedtak i saker. Når endelig vedtak er fattet er det rådmannens ansvar å besørge disse gjennomført. Sentraladministrasjonens hovedoppgaver: Overordnet tjenesteutvikling med brukeren i sentrum Kommuneplanlegging, rådgiving og støtte til virksomhetene, sektorovergripende oppgaver, samordning og helhetlig ledelse av kommunen, herunder administrative fellessystemer og rutiner Politisk sekretariat Økonomiplanlegging, budsjett, regnskap, skatt, innfordring, lønn og innkjøp IKT- strategisk planlegging og utvikling Resultatrapportering til politisk nivå Samfunnssikkerhet og beredskap Internkontroll, helse- miljø og sikkerhet, informasjonssikkerhet Kommunal informasjon Personaladministrasjon ramme Politiske råd og utvalg Valg Politiske partier Revisjon og kontrollutvalg Rådmannens kontor Felles administrative oppgaver Tillitsvalgt Administrasjonsenheten Arbeidsmiljøutvalget Prosjektarbeid Rådmannen

18 601 Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv) Virksomhetsleder: Willy Hægeland ramme Drift av adm.lokaler, helsehus Premieavvik Amortisering tidligere års premieavvik Tilleggsbevilgninger sentraladm Pensjonstilskudd Flyktninger Salg og skjenkebevilling Drift av omsorgs- og eldreboliger Drift av Nidelvvn Furuvn Kommunale utleieboliger Flyktningeboliger Konsesjonsavgifter Frolandia Nidarhall Flerbrukshus Blakstadheia Mykland ungdomshus Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Momskompensasjon Investeringskompensasjon Husbanken Resurskrevende brukere Renter og gebyrer Avdrag på lån Utbytte AAK Fond Forsinkelsesrenter og bankgebyrer Overføring til investeringsregnskapet Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv)

19 699 - Overføringer, støtte og tilskudd (OST) Virksomhetsleder: Willy Hægeland ramme Overformynderiet Eldrerådet KappAbel Funksjonshemmedes råd Grunnskoleundervisning SFO Skyss av skolebarn Legetjenesten Fysioterapitjenester Medfinansiering somatiske tjenester Mølla verksted Proflex Kafe Munken - VTA-plasser Avigo Kommunale utleieboliger Næringsrådgivning Brannvesen Andre kulturaktiviteter Tilskudd fellesrådet Tilskudd frimenigheter Overføringer, støtte og tilskudd (OST)

20 740 - Blakstadheia oppvekstsenter Virksomhetsleder/rektor: Bodil Hiis Årsverk Skolen 8,64 8,64 8,64 Sfo 3,6 3,21 3,21 Skolen har skoleåret 12/13 66 elever, og vil høsten 2013 starte opp med 77 elever, da 4.trinn med 16 elever går ut og 1.trinn med 27 elever starter opp. Blakstadheia oppvekstsenter ble opprettet i 1992 og består av skole med 1.-4.trinn og barnehage. Barnehagen og skolen er samlokalisert med felles personalavdeling og fellesarealer til pedagogiske formål. Gjennom 20 år har vi arbeidet for å bli et hus og opplever at både barn og ansatte profiterer på dette. Gode tradisjoner som felles morgensamling, felles juleverksted og julegrøt, skolebarna leser for barnehagebarna i bokuka og felles aktivitetsdager er verdifulle tiltak. Barnehagen ble administrativt omorganisert i 2009 og ble høsten 2012 utvidet med to nye avdelinger. Fra 2013 vil rektors administrasjonsressurs endres som følge av omorganisering. Det arbeides med saken. Det er ønskelig og nødvendig å samarbeide så lenge vi er under samme tak, og vi opplever at vi har klart å bli et oppvekstsenter hvor de små barna lærer av de store, og de store lærer å ta hensyn til de små, og hvor personalet har glede og nytte av å samarbeide. Vi ønsker å være et oppvekstsenter selv om økonomien er knyttet til to virksomheter. Våre verdier: trygghet omsorg respekt og nærhet, er forankret i vår felles visjon- Vekst og glede. I vekstkommunen Froland håper vi både verdier, pedagogisk retning og økonomi vurderes når nye strukturer utformes. ramme Grunnskoleundervisning SFO Skyss av skolebarn Blakstadheia oppvekstsenter

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Formannskapets budsjettgrunnlag

Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNES DRIFTS OG INVESTERINGSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 RÅDMANNENS FORSLAG GENERELLE BEMERKNINGER

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Froland kommune

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Froland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Froland kommune Kommunestyrets vedtak 19.12.2014 Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer