Regnskap Froland kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2014. Froland kommune"

Transkript

1 Regnskap 2014 Froland kommune 1

2 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Noter Note 1 - Årsverk Note 2 Selvkosttjenester Note 3 - Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Note 4 - Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk (underskudd) drift Note 5 - Avdrag på gjeld Note 6 - Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet Note 7 - Gjeldsforpliktelser Note 8 - Kapitalkonto Note 9 - Avsetninger og bruk av avsetninger Note 10 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Note 11 - Garantier gitt av kommunen Note 12 - Endring i arbeidskapital Note 13 Pensjon Note 14 - Finansielle anleggsmidler Note 15 - Froland kommunes næringsfond Signaturer

3 Regnskapsskjema 1 A og B Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

4 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, på Rammeområder Regnskap 2014 Budsjettendringer 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Netto driftsutgifter pr Rammeområder Rådmannen Mykland i utvikling Overf. til andre for komm. tjenester Kalkulatoriske kostnader Finans (rammetils, renter, avdrag, osv) Arbeidsgiveravgift/pensjon Pensjonstilskudd Administrasjonsenheten Kultur, støtte og tilskudd Momskompensasjon Blakstadheia oppvekstsenter Mykland oppvekstsenter Froland skole Froland barnehage VBH Omsorg Teknisk Netto for Rammeområder

5 Regnskapsskjema 2 A og B Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

6 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet fordelt på Rammeområder Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på Rammeområder Rådmannen Mykland i utvikling Overføringer til andre for kommunale tjenester Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv) Administrasjonsenheten Kultur, støtte og tilskudd Blakstadheia oppvekstsenter Mykland oppvekstsenter Froland skole Froland barnehage VBH Omsorg Teknisk Sum fordelt

7 Balanseregnskap Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Endring av regnskapsprinsipp (periodisering) Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 0 0 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 7

8 Økonomisk oversikt drift Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

9 Økonomisk oversikt investering Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

10 Driftsregnskapet Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1001 Politiske råd og utvalg Valg Politiske partier Revisjon og kontrollutvalg Rådmannens kontor Felles administrative oppgaver Tillitsvalgt Administrasjonsenheten Hovedverneombud Arbeidsmiljøutvalget Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Grunnskoleundervisning Rådmannen Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1205 Felles administrative oppgaver Drift av adm.lokaler, kommunehus Drift av adm.lokaler, helsehus Premieavvik Amortisering tidligere års premieavvik Arbeidsmiljøutvalget Tilleggsbevilgninger sentraladm Pensjonstilskudd Kringletoppen barnehage Eikely Barnehage Blakstadheia barnehage Grunnskoleundervisning Voksenopplæring KappAbel - RB SFO Drift av skolelokaler U.skolen Drift av skolelokaler Froland skole Drift av skolelokaler Mykland Flyktninger Salg og skjenkebevilling Barnevernstjenesten Barnevernstiltak utenfor familien Institusjonspleie Hjemmesykepleie Hjelpeordn. for hjemmet Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven) Furuvn Drift av boliger (ordinær utleie) Formidlingslån - Husbanken Bygge og delesaksbehandling Kommunale utleieboliger Konsesjonsavgifter Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg 3252 Næringsrådgivning Kalkingstilskudd Frolandia Badeanlegg Treningssenter Kulturskolen Nidarhall Flerbrukshus Blakstadheia

11 3854 Mykland ungdomshus Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Investeringskompensasjon Husbanken Ressurskrevende brukere Renter og gebyrer Avdrag på lån Eierutbytte Fond Forsinkelsesrenter og bankgebyrer Froland musikkbarnehage Finans (rammetilskudd, renter, avdrag, osv) Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1210 Administrasjonsenheten Kommunal informasjon Biblioteket Kulturvern/lokalarkiv Administrasjonsenheten Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1215 Administrasjon kultur Drift motocross Tiltak funksjonshemmede Mølla verksted Proflex Kafe Munken - VTA-plasser Avigo Næringsrådgivning Parker/friluftsliv Vannområde Agder - Nidelva Friluftsliv Museer Tilskudd til kunstformidling Støtte til idrettslag m.v Andre kulturaktiviteter Bygdebøker Aust-Agder kulturhistoriske senter Kultur, støtte og tilskudd

12 Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 3256 Regionalt næringsfond Brannvesen Støtte til idrettslag m.v Terapibasseng Selvfinansierte tjenester / tilskuddsformidling 0 36 Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1001 Politiske råd og utvalg Revisjon og kontrollutvalg Rådmannens kontor Felles administrative oppgaver Tillitsvalgt Administrasjonsenheten Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning Administrasjon eiendom Administrasjon kultur Administrasjon forvaltning Hovedverneombud Fellestjenester omsorgsektoren Drift av adm.lokaler, kommunehus Drift av adm.lokaler, helsehus Drift av adm.lokaler, bibliotek Verksted Kommunal informasjon Eldrerådet Tilleggsbevilgninger sentraladm Pensjonstilskudd Adminstrasjon barnehage Kringletoppen barnehage Blakstadheia barnehage Mykland barnehage Froland friluftsbarnehage Grunnskoleundervisning PP-tjenesten Spesialundervisning Voksenopplæring SFO Skyss av førskolebarn Drift barnehage Kringletoppen Drift barnehage Friluftsbarnehage Drift barnehage Blakstadheia Drift barnehage Mykland Drift barnehage Bliksåsen Drift av skolelokaler Blakstadheia Drift av skolelokaler Froland skole Drift av skolelokaler Mykland Drift barnehage Gårdsbarnehagen Skyss av skolebarn Drift av Ungdomsklubben Helsestasjonstjenester Frisklivssentralen Dagsenter for eldre Treff Velferdstiltak for eldre Legetjenesten Fysioterapitjenester Folkehelsemidler Administrasjon VBH Flyktninger Kommunale NAV-tjenester

13 2440 Barnevernstjenesten Barnevernstiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Institusjonspleie Fellestjenester sykehjemmet Avdeling Avdeling Hjemmesykepleie Psykiatritjeneste Hjelpeordn. for hjemmet Bjørkeveien Boteknisk veiledning Institusjonslokaler - Sykehjemmet Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven) Drift av boliger (ordinær utleie) Økonomisk sosialhjelp Tiltak PU GIS Plan og reguleringsarbeid Kart og oppmåling Kommunale utleieboliger Flyktningeboliger Kommunale skoger Land-og skogbruk Næringsrådgivning Regionalt næringsfond Landbruk Vedlikehold av veier og gater Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Grøntanlegg Brann - brannstasjonen Distribusjon av vann Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Innsamling av forbruksavfall Viltforvaltning Lokalt viltfond Kalkingstilskudd Nidelven - kalking Friluftsliv Biblioteket Museer Tilskudd til kunstformidling Støtte til idrettslag m.v Kringla stadion og skianlegg Frolandia Mykland idrettsplass /lysløype Kunstgressbane Varmeanlegg Fjernvarmeanlegg Badeanlegg Treningssenter Kulturskolen Andre kulturaktiviteter Nidarhall Mykland ungdomshus Idrettshaller og fellesarealer Froland Verk Kultursenter Terapibasseng Tilskudd fellesrådet Froland kirke Mykland kirke Froland kirkegård Mykland kirkegård

14 8401 Momskompensasjon Renter og gebyrer Forsinkelsesrenter og bankgebyrer Gårdsbarnehagen Bliksåsen barnehage Momskompensasjon Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1805 Overformynderiet Grunnskoleundervisning Legetjenesten Fysioterapitjenester Medfinansiering somatiske tjenester Mølla verksted Kommunale utleieboliger Regionalt næringsfond Brannvesen Bygdebøker Tilskudd fellesrådet Tilskudd frimenigheter Overføringer til andre for kommunale tjenester Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 2020 Grunnskoleundervisning SFO Skyss av skolebarn Blakstadheia oppvekstsenter Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 2020 Grunnskoleundervisning SFO Skyss av skolebarn Mykland oppvekstsenter Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 2020 Grunnskoleundervisning PP-tjenesten Voksenopplæring SFO Skyss av skolebarn Kulturskolen Froland skole

15 Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1200 Administrasjon Adminstrasjon barnehage Kringletoppen barnehage Blakstadheia barnehage Mykland barnehage Froland friluftsbarnehage Spesialundervisning Skyss av førskolebarn Drift barnehage Friluftsbarnehage Gårdsbarnehagen Bliksåsen barnehage Froland barnehage Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 2010 Adminstrasjon barnehage Eikely Barnehage Mjåvatn familiebarnehage Froland musikkbarnehage Private barnehager

16 Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 2320 Helsestasjonstjenester Miljørettet helsevern Tilskudd krisesenteret Kriseteam Treff Legetjenesten Fysioterapitjenester Ergoterapeut Administrasjon VBH Flyktninger Kommunale NAV-tjenester SLT - Samord. lokal rus/krim forebygging Tilbud til rusmisbrukere Prosjekt ruskonsulent Barnevernstjenesten Barnevernstiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Institusjonspleie Avdeling Psykiatritjeneste Bjørkeveien Omsorgslønn Boteknisk veiledning Introduksjonsstøtte Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Tiltak PU Personlig assistanse Velferd, Barnevern og Helse Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 2532 Avdeling Avdeling VBH - Særskilte tjenester Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1224 Fellestjenester omsorgsektoren Velferdstiltak for eldre Institusjonspleie Fellestjenester sykehjemmet Hjemmesykepleie Hjelpeordn. for hjemmet Omsorgstjenesten Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 3540 Slam Innsamling av forbruksavfall Lokalt viltfond Kalkingstilskudd Nidelven - kalking Teknisk - Selvfinansierte prosjekter og fond

17 Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1211 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning Administrasjon eiendom Drift av adm.lokaler, kommunehus Drift av adm.lokaler, helsehus Drift av adm.lokaler, bibliotek Verksted Kringletoppen barnehage Drift barnehage Kringletoppen Drift barnehage Friluftsbarnehage Drift barnehage Blakstadheia Drift barnehage Mykland Drift barnehage Bliksåsen Drift av skolelokaler U.skolen Drift av skolelokaler Blakstadheia Drift av skolelokaler Froland skole Drift av skolelokaler Mykland Drift barnehage Gårdsbarnehagen Dagsenter for eldre Institusjonslokaler - Sykehjemmet Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven) Drift av Nidelvvn Drift av boliger (ordinær utleie) Kommunale utleieboliger Flyktningeboliger Vedlikehold av veier og gater Grøntanlegg Brann - brannstasjonen Distribusjon av vann Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Viltforvaltning Museer Kringla stadion og skianlegg Frolandia Mykland idrettsplass /lysløype Kunstgressbane Varmeanlegg Nidarhall Flerbrukshus Blakstadheia Mykland ungdomshus Idrettshaller og fellesarealer Froland kirke Mykland kirke Froland kirkegård Mykland kirkegård Teknisk - Forvaltning, drift og vedlikehold

18 Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1216 Administrasjon forvaltning GIS Plan og reguleringsarbeid Bygge og delesaksbehandling Kart og oppmåling Festetomter Kommunale skoger Land-og skogbruk Landbruk Vedlikehold av veier og gater Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Viltforvaltning Fiskeforvaltning Miljøvern Teknisk - Plan, Bygge, Oppm, Landbruk og Natur Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 3103 Festetomter Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Teknisk - Diverse 0 0 Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1211 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven) Feiervesen Distribusjon av vann Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Slam Innsamling av forbruksavfall Kalkingstilskudd Mykland kirke Teknisk - Vann-Avløp-Renovasjon-Feiing-Slam Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 3812 Varmeanlegg Fjernvarmeanlegg Teknisk - Nærvarmeanlegg Mjølhus Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 3332 Vedlikehold av veier og gater Teknisk - Brøyting og Strøing Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 3863 Froland Verk Kultursenter Frolands Verk Kultursenter Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 2311 Drift av Ungdomsklubben Fritidsklubb

19 Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1212 HMS-tiltak - AktivAnsatt Frisklivssentralen Folkehelsemidler Badeanlegg Treningssenter Idrettshaller og fellesarealer Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)

20 Tjeneste Tjenestebeskrivelse Budsjett Regnskap 1205 Felles administrative oppgaver Avskrivning div. utstyr Administrasjon eiendom Administrasjon forvaltning Fellestjenester omsorgsektoren Drift av adm.lokaler, kommunehus Verksted Avskrivning adm.lokaler IKT-plan Adminstrasjon barnehage Blakstadheia barnehage Avskrivning barnehager Grunnskoleundervisning Avskrivning skoleanlegg/utstyr Drift barnehage Kringletoppen Investeringer i førskolebygg Drift barnehage Blakstadheia Drift av skolelokaler Blakstadheia Drift av skolelokaler Froland skole Administrasjon VBH Avskrivning inventar NAV Fellestjenester sykehjemmet Avdeling Fellestjeneste åpen omsorg Hjemmesykepleie Avskrivninger omsorgsbase Institusjonslokaler - Sykehjemmet Avskrivning h/s-senter Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven) Investeringer i omsorgs- og aldersboliger Avskrivning PU-boliger Drift av boliger (ordinær utleie) Tiltak PU Kart og oppmåling Investeringer i boligområder Avskrivning anlegg/utstyr Kjøp eiendom Blakstadheia næringsområde Mykland i utvikling Vedlikehold av veier og gater Investeringer i veier Mjølhusmoenprosjekt Avskrivning maskiner/biler Investeringer i vanndistribusjon Avskrivning anlegg/maskiner Avskrivning anlegg/utstyr Nidelven - kalking Biblioteket Kringla stadion og skianlegg Frolandia Frolandshallen Osevollen Avskrivning anlegg/utstyr Ballbinge Skytebane Lysløype Fjernvarmeanlegg Skiskytterstadion Badeanlegg Avskrivning flerbrukshus Idrettshaller og fellesarealer Mjølhusmoen svømmeanlegg

21 3863 Froland Verk Kultursenter Tilskudd fellesrådet Froland kirke Ordinære avskrivninger Gårdsbarnehagen Avskrivninger

22 Investeringsregnskapet Nr. Prosjektnavn Revidert budsjett Regnskap 6 Blakstadheia næringsområde - 2. utbygging Energieffektivisering bygg Ombygging verkstedet Utrangering av bygg - forprosjekt Gang og sykkelvei Mjølhus - kirka planarbeid Tiltak mot hærverk Songeelva forprosjekt Sykehjemmet - oppgradering av bad - krever nytt KS-vedtak Osevollen avløpspumpestasjon Oversikt og utredning fett/oljeavskillere Energimerking bygg Planlegging VA nye boligområder Trafikksikkerhet - Osedalen VBH - Flyktningeleiligheter VBH - ombygging Helse- og sosialsenteret VBH - Nidelvv 25 endring/utvidelse forprosjekt Brøyteskjær og strøbøsse Nye pumper BHVP Kartlegging spredte utslipp VBH - Bolig utviklingshemmede (Frolandsveien) Rundkjøring Osedalen, kommunal andel Utredning tomt ved kommunehuset/administrasjonsbygg Utredning og planlegging kom. eide arealer (Neset, Langedal mv) Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet Bruer oppgradering Kommuneplan Langåsen, detaljplan Mykland renseanlegg Rundkjøring Blakstadheia, detaljplan Ny skole sentrum, forprosjekt og prosjektering Investering i vei, trafikk IKT-investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Sikring og energieff. kommunehuset Utskifting av utstyr og ombygginger Høydebasseng/trykkforsterker Blakstadheia, kommunal andel Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp Gang og sykkelveier Bygningsmessige tiltak renseanlegget Utskifting gamle ledninger Asfaltering av kommunale grusveier Barnehage Bliksåsen Skilting og adressering Prosjekt Blakstad (passivhus) Utbygging fellesrom Furutoppen - samlet budsjett - avsluttet Inventar Furutoppen - avsluttet PUH byggeprosjekt (Avlastingsbolig Skotheia) Renovering Froland kirke Mjølhusmoenprosjektene Nærturløype Lysthusheia - FVKS Gårdsbarnehagen Kommunal fiber/fiberkartlegging - mangler vedtak Blakstadheia barnehage - uteområde Investering i bygg - ikke fordelt Investering i bygg - Rehab tak Froland skole Investering i bygg - Rehab/sikkerhet tak Froland barneskole Kiss and Ride - Avstigningslommer Reiersølvegen SwimEye Utvikling boligområder

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer