Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)"

Transkript

1 Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/ Sak STY 67/15 Saksliste... 3 Sak STY 68/15 Protokoll fra styremøte nr. 5/ Sak STY 69/15 Budsjett Sak STY 70/15 Stedlig styre for NTNU i Gjøvik Sak STY 71/15 Nybygg på campus Orienteringssaker: Sak STY 72/15 Orienteringer om fusjonen Sak STY 73/15 Eventuelt Separat vedlegg: Budsjettdokument 2016 (sak STY 69/15) Gjøvik 3. desember 2015 Jørn Wroldsen, rektor

2 Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 6/2015 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 2/25

3 Sak STY 67/15 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 6/2015 godkjennes, med sakene 66-73/15. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 3/25

4 Sak STY 68/15 Protokoll fra styremøte nr. 5/2015 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 5/2015 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 5/2015 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 4/25

5 Vedlegg til sak STY 68/15 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 5/25

6 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 6/25

7 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 7/25

8 Sak STY 69/15 Budsjett 2016 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Separat vedlegg: Budsjettdokument 2016 Saksopplysninger Budsjettet for 2016 er utarbeidet ut fra langtidsbudsjettet for vedtatt av høgskolestyret 12. juni 2015: «Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for 2016, fastsettes som vist i vedlagte tabeller». Innenfor disse rammene er hovedprinsippene i budsjettmodellen videreført. Høgskolens bevilgning for 2016 ble formelt vedtatt i NTNUs styremøte 24. november. NTNU mottar bevilgningen i 2016 som en sum av dagens NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Høgskolen i Gjøvik er tildelt kr eller 9,0 % økning i forhold til Sum «nye NTNU» viser en økning på 5,2 %. Endringen fra 2015 skyldes i tillegg til lønns- og prisøkning hovedsakelig økte inntekter fra utdannings- og forskningsinsentiver. I tillegg er bevilgninger til nye studieplasser videreført. Mottatt bevilgning for videreføring av nye studieplasser fordeles med 50 % på avdelingene og 50 % til FA og HiG felles. Det er avsatt en reservepost på 9 mill.kr i 2016 hvorav 5 mill.kr er avsatt til nybygg og 4 mill.kr til strategisk reserve (hovedsakelig innbetaling fra Oppland fylkeskommune og KUFfondet). Dette er 1 mill.kr lavere enn forutsatt i LTB Reserveposten er avsatt for å ta høyde for eventuelle uforutsette kostnader, særlig som følge av fusjonen. Utover dette utgjør også virksomhetskapitalen på 12,724 mill.kr en reserveavsetning. Høgskolen har i 2015 hatt 17 KD-stipendiatstillinger som videreføres i Fordelingen av stipendiatstillingene blir i 2016 slik: IMT 8, HOS 5 og TØL 4. Noen stipendiater blir ferdige i løpet av Disse stillingshjemlene vil da bli fordelt på nytt. I tillegg har høgskolen fått en MNT-stipendiat og en sykepleiestipendiat fra NTNU. Finansieringsperioden utgår høsten 2016 for en stipendiatstilling på IMT, 1 på HOS og 3 på TØL. Disse stillingene vil i løpet av 2016 bli fordelt på nytt. Vurdering Budsjettet er satt opp med et totalresultat på -1,744 mill.kr i 2016 eller 0,106 mill.kr bedre forutsatt i LTB for resultat i 2016 budsjettet. Reserveposten er i tråd med forutsetningene i LTB og er på et forsvarlig nivå med tanke på virksomhetsrisikoen i Samlede inntekter ordinær virksomhet øker med 12,1 % mens samlede kostnader øker med 11,4 %. Dette gir et underskudd i ordinær drift på 3,410 mill.kr. Bidrags- og oppdragsvirksomheten gir et plussresultat på 1,666 mill.kr, slik at samlet resultat for budsjett 2016 er -1,744 mill.kr. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 8/25

9 KD-bevilgningen er den viktigste inntektskilden og øker med 9,0 % i forhold til inneværende år. I andre interne prosjekter inngår bevilgninger og partnerfinansiering Centre for Cyber and Information Security (CCIS) med 11,0 mill.kr. Øvrige inntekter og interne driftsinntekter er på samme nivå som inneværende år. Økningen i personalkostnadene under ordinær virksomhet øker svakt med 1,8 %. I forhold til budsjett 2015 er en større andel av personalkostnadene for CCIS lagt inn under BOAvirksomheten slik at den reelle økningen i personalkostnader er høyere. Øvrige driftskostnader øker med 16,0 mill.kr eller 17,5 %. Egenandeler i forskningsprosjekter øker fra 7,3 mill.kr til 16,3 mill.kr. Hovedsakelig skjer denne økningen på IMT og i sammenheng med budsjettering av aktiviteten på CCIS. Investeringsbudsjettet øker med 16,6 % til 13,4 mill.kr. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten øker med 46,4 % til 87,0 mill.kr. Denne økningen skjer i all hovedsak på IMT og skyldes partnerfinansiering av CCIS og avdelingens prosjektportefølje. Et forhold som er med på å øke høgskolens risiko er oppretting av nye studieplasser uten ny basisfinansiering fra KD. Dette medfører at de studieprogram som etableres ikke blir tilstrekkelig bærekraftige. For det andre gir dette et betydelig press på høgskolens infrastruktur, jf. behovet for nybygg, men også et økende press på de fellesadministrative tjenestene som også etter hvert kan få problemer med å ta unna oppgavene på en kvalitetsmessig god måte. Situasjonen i dag er at Fellesadministrasjon og Fellestjenestene er så presset at det ikke er rom for annet enn daglig drift, noe som gjør at utviklingsoppgaver blir skadelidende. Det er risiko forbundet med hvor mye den bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) vil gi i resultat kommende år. Dette er et kritisk punkt for høgskolen, som vil bli stadig mer avhengig av eksterne inntekter for å finansiere aktivitetsnivået framover. En etablering som fortsatt gir mindre usikkerhet i budsjettet kommende år er CCIS, der det nå er gitt 7 mill.kr i finansiering av statsbudsjettet. Når det gjelder risikovurderinger opprettholdes vurderingene fra sak STY 32/15 Rullering av langtidsbudsjett i styremøte 12. juni 2015: På bakgrunn av risikovurderinger for de enkelte enheter, gjør vi en samlet vurdering av risikoen i budsjett 2016: Risiko Tiltak S K RF Risiko for manglende Gjennomføring av samlede tiltak i budsjett gjennomføring (S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor=S x K Skala fra 1 til 5 for risiko og konsekvens, 1 lav sannsynlighet og lav konsekvens, 5 høy sannsynlighet og høy konsekvens) Den samlede økonomiske risikoen vurderes å være betydelig, men likevel akseptabel. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 9/25

10 HOS Avdelingen budsjetterer med et underskudd på 3,35 mill.kr i 2016 som er i overensstemmelse med LTB. Personalkostnadene øker med 5,1 % i forhold til budsjett En vesentlig årsak til økning er knyttet til etableringen av bachelor i ergoterapi høsten 2013 med full drift fra og med høsten 2015, nye KD-stipendiater og lønn til gjennomføring av øking i aktivitet knyttet til salgsinntekter. Driftskostnadene øker med 5,9 % i forhold til Senter for simulering og pasientsikkerhet har utvidet sine lokaler fra 300 m 2 til 600 m 2 i Inntektsøkningen i andre interne prosjekter gjelder nedbygging av avsatte midler (utsatt aktivitet) og har engangseffekt i Avdelingen arbeider med å øke eksterne inntekter som reelt sett kan avlaste budsjettet for Dette er en krevende oppgave fordi kapasitetsutnyttelsen knyttet til ordinær virksomhet er høy. Det er overført interne driftsinntekter fra BOA tilsvarende kr 4,187 mill.kr. Dette er en kraftig økning fra tidligere år. Avdelingen har budsjettert med økte BOA-inntekter i En stor del av økningen i interne driftsinntekter kommer også av det er lagt til grunn NTNUs TDI-sats for 2016 i budsjetteringen. Denne satsen er høyere enn den HiG har benyttet tidligere. Av samme grunn øker også egenandelen i I hovedsak kommer økningen i eksterne inntekter i 2016 ved Senter for omsorgsforskning. Senteret har økende pågang fra eksterne miljøer som ønsker bistand til gjennomføring av mindre og mellomstore oppdrag. Avdelingen ble i 2013 sammen med Høgskolen i Lillehammer tildelt ansvaret for Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Innovasjonsskolen er fullfinansiert gjennom studentbetaling. Inntekter og kostnader knyttet til gjennomføringen er ikke omfattet av budsjettet fordi kontrakt med HiL ikke er ferdigstilt når det gjelder opptak av studentkull januar Denne aktiviteten vil ikke gi noen nettoeffekter fordi kompetansen som benyttes fra HiGs side engasjeres inn som midlertidig ansatt personell. IMT Avdelingen budsjetterer med et underskudd på -0,745 mill.kr i 2016 som er i overensstemmelse med LTB. Etableringen av CCIS medfører en betydelig økning avdelingens inntekter og kostnader i Bidrag fra CCIS sine partnere og tildelinger fra KUF-fondet er budsjettert under bidrags- og oppdragsvirksomhet. Både inntekter og kostnader øker betydelig i forhold til inneværende år. KD-inntektene øker på grunn av økt uttelling over RBO. RBO-uttellingen for 2016 er høyere enn forventet. Avdelingens driftsinntekter øker i tillegg med bevilgningene fra Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til CCIC på totalt 7 mill.kr i Disse inntektene er øremerket til ulike forskningsaktiviteter og kostnadsført under lønn og øvrige driftskostnader. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 10/25

11 Avdelingens har en stor økning i eksterne driftsinntekter fra oppdrag og bidragsaktivitet. Bakgrunn for økningen er: Avdelingen er del av ett konsortium som har fått tilslag på et H2020 prosjekt Avdelingen har tre pågående prosjekter innenfor rammeprogram FP7, samt et EU Cip prosjekt Avdelingen har hatt stor suksess innenfor NFR sine IKT+ utlysning Store NFR satsninger som forskerskolen COINS og HyperCept (SHP) er fortsatt pågående TØL Det budsjetteres med et resultat som er i samsvar med LTB. Underskudd i ordinær virksomhet er dekket inn av plussresultat fra bidrags- og oppdragsvirksomheten. Personalkostnadene øker med 7,4 % i forhold til budsjett Dette skyldes ansettelser for å styrke faggruppene på Maskin, Bygg og Økonomi og ledelse. Driftskostnadene øker med hele 30,9 %. Økningen i driftskostnader skyldes særlig to sintringsmaskiner for plast og metall. Dette omfatter material, toll- og fraktkostnader, vedlikehold og leasing av metall maskin. Investeringsbudsjettet skal hovedsakelig bli brukt til laboratorier. KD-inntektene øker på grunn av økt studiepoengproduksjon. Netto eksterne inntekter inklusive NFR/RFF har økt svakt i forhold til Inntektene er inklusive HERD på 1,2 mill.kr som overføres direkte til prosjektbyrået Athene. Det ligger en risiko i forhold til budsjetterte laboratorieinntekter når det gjelder oppdrag, særlig gjelder dette for plastsintrings- og metallsintringsmaskinene. Oppstart av metallsintring er forsinket. Investeringen ble gjennomført mot slutten av 2015 slik at planlagte inntekter vil komme ut i 2016 som er seinere enn forutsatt i LTB. Bemanningen er økt på UU-laboratoriet, og det forventes økning i inntektene framover. Avdelingen budsjetterer med egenandel på BOA-prosjekter på 2,2 mill.kr Inntektene kan bli høyere i løpet av året dersom søknader til NFR og RFF blir godkjent. Det betyr at egenandelen kan øke, men lønnskostnadene vil da gå ned på grunn av lønnsrefusjon på prosjekter. Det er som tidligere lagt inn mulighet for å redusere kostnader ved inntektssvikt. Avdelingen har tatt hensyn til risikoen i tilknytning til disse inntektene. FA og HiG felles Samlet budsjett er i overensstemmelse med LTB-rammen for I budsjettet har følgende tilleggsposter utover LTB-rammen blitt lagt til grunn: Tilgang til databaser bibliotek 1,9 mill.kr Økte lønnskostnader studentparlamentet 0,5 mill.kr Økte lønnskostnader studie- og forskningsseksjonen 1,2 mill.kr Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 11/25

12 Avtale med NTNU TTO 1,0 mill.kr Avsetning til lederutvikling 0,5 mill.kr Utbygging av foaje med anretningskjøkken utenfor Eureka 0,5 mill.kr pr. år Leie 4. etasje på Mustad 0,4 mill.kr Til sammen utgjør dette 6,0 mill.kr. Omlegging av studentinnbetaling for dekning av Kopinoravgiften vil videre gi et inntektsbortfall på ca. 1,5 mill.kr i Sentrale avsetninger ellers: Lønnsoppgjør 8,0 mill.kr Økt reservepost 4,0 mill.kr. Til dekning av underskudd HOS 3,3 mill.kr Studiekvalitet 0,5 mill.kr Personalseminar 0,1 mill.kr Tilskudd til Kallerudhallen 0,25 mill.kr Utvalg 0,075 mill.kr Det er avsatt en reservepost på 9 mill.kr i 2016 hvorav 5 mill.kr er avsatt til nybygg og 4 mill.kr til strategisk reserve. Utover dette er høgskolens reserve virksomhetskapitalen på 12,724 mill.kr. Høgskolens budsjett gir et bra grunnlag for å gjennomføre neste års planlagte aktivitet. Det vises for øvrig til nærmere omtale av budsjettet i budsjettdokumentet for 2016 jf. vedlegg 2. Virksomhetsplaner for avdelingene vil på vanlig måte bli utarbeidet innenfor vedtatte budsjettrammer og ut i fra føringer i Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter vedtatt av NTNUs styre 24. november Rektor vil ut i fra en totalvurdering foreslå at budsjettrammen for 2016 fordeles og vedtas som vist nedenfor. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 12/25

13 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Følgende fordeling av budsjett 2016 (1 000 kr) KD - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2016: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD tildeling Følgende brutto inntekter og kostnader i 2016: HIG BUDSJETT 2016 Ordinær virksomhet Sum totale driftsinntekter Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Sum totale prosjektinntekter Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Nettoresultat Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor fordele stillingene på nytt. 4. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 13/25

14 Sak STY 70/15 Stedlig styre for NTNU i Gjøvik 2016 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Utdrag fra notat (saksframlegg) til NTNU styresak S-sak 46/15 Saksopplysninger Styret ved NTNU fattet følgende vedtak (S-sak 46/15): Det opprettes et stedlig styre for 2016 ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Styrets mandat og sammensetning blir som for fakultetsstyrer. Rektor gis i fullmakt å oppnevne representanter og/eller organisere valg, i tråd med merknadene i saken. Fakultetsstyrene ved fakultetene i nåværende Høgskolen i Sør-Trøndelag fortsetter i 2016 med samme mandat og sammensetning som nå. I vedlagte saksframlegg til NTNUs styresak er mandat og sammensetning i fakultetsstyrene beskrevet. Det eneste som vil fravike denne beskrivelsen er at dekan erstattes med viserektor i det stedlige styret for NTNU i Gjøvik og i Ålesund. Den enkelte representant i det sittende høgskolestyret blir spurt om å fortsette i det stedlige styret for Rektor NTNU oppnevner evt. nye medlemmer og iverksetter valg ved mangel på representanter og/eller vara representanter blant ansatte og studenter. Foreløpig forslag til møteplan 2016 I første omgang må det avklares en del formaliteter omkring forlengelse av styrene, med spørsmål om oppnevning og/eller valg. Dette må samkjøres med Ålesund og med rektor i Trondheim. Årshjul for styret må også avklares med rektor i Trondheim før det kan vedtas. I denne omgang er det muligens mest fornuftig å bli enig om et tentativt oppstartsmøte medio mars I møtet vil det bli redegjort nærmere for løsningen som Ålesund har valgt (Ålesund har styremøte i dag 3. desember.) Til orientering hadde ett av de relevante fakultetene for oss ved NTNU, følgende møter og viktige saker i 2015: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Møtedatoer: 14/1 11/3 11/6 o SAKS innspill til prosessen o Revidert strategiplan for IVT o Fusjonsprosessen på NTNU o Handlingsplan 2015 status o Dekanus orientering Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 14/25

15 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Tentativ dato for oppstartsmøte til stedlig styre for NTNU i Gjøvik: Onsdag 16. mars 2016 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 15/25

16 Vedlegg til sak STY 70/15 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 16/25

17 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 17/25

18 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 18/25

19 Sak STY 71/15 Nybygg på campus Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Saksopplysninger Oppdragsbrev fra HiG til Statsbygg Godkjenning fra NTNU for nybygg på Gjøvik I tillegg vil saksdokumenter bli ettersendt når endelig tilbud kommer fra Statsbygg. I forbindelse med vedtaket av Langtidsbudsjettet i høgskolestyret 12. juni 2015 ble nybygg på campus gitt høyeste prioritet. Økte leiekostnader (husleie og drift) ble vedtatt med halv belastning i 2017 ut fra anslått ferdigstillelse til august 2017 (8 mill.kr) og full belastning fra om med 2018 (16 mill.kr). Nybygget planlegges med ca kvm inneholdende laboratorier for ingeniørutdanning, undervisningslokaler og arbeidsplasser for studenter, og arbeidsplasser for ansatte (Campusledelse og Fellesadministrasjon, samt reserve for generell vekst). Statsbygg arbeider med et endelig tilbud til HiG/ NTNU for gjennomføring etter en anbudsrunde med 5 godtatte anbud. De har varslet at de vil sende over sitt tilbud etter ordinær utsendelse av styrepapirene. Kopi av oppdragsbrev fra HiG til Statsbygg datert 18. mai 2015 vedlegges til orientering. Likeledes vedlegges kopi av brev fra NTNU 28. august 2015 der de gir «grønt lys» for bestilling av et slikt nybygg på Gjøvik. Et endelig forslag om styrevedtak om bestilling av nybygg vil bli ettersendt før styremøtet 10. desember 2015 etter mottak av endelig tilbud fra Statsbygg. Etter et eventuelt påfølgende positivt styrevedtak ved HiG vil det fortsatt gjenstå krav om formell endelig godkjenning fra Kunnskapsdepartementet før oppstart av byggeprosjekt. Slik godkjenning vil trolig være en formalitet, men vil trolig ta uker. Rektors forslag til vedtak Ettersendes. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 19/25

20 Vedlegg til sak STY 71/15 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 20/25

21 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 21/25

22 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 22/25

23 Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 23/25

24 Orienteringssaker: Sak STY 72/15 Orienteringer om fusjonen Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Rektor orienterer. Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 24/25

25 Sak STY 73/15 Eventuelt Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Saksliste styremøte nr. 6/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 25/25

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Styremøte nr. 6/2013

Styremøte nr. 6/2013 Styremøte nr. 6/2013 Tid: Fredag 13. desember 2013, kl. 09:00 13:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 61/13 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013

Styremøte nr. 4/2013 Styremøte nr. 4/2013 Tid: Fredag 27. september 2013, kl. 09:00 11:30 (deretter lunsj + seminar), møtet fortsetter kl. 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014

Styremøte nr. 3/2014 Styremøte nr. 3/2014 Tid: Fredag 13. juni 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014... 2

Detaljer

Ekstraordinært styremøte 05.02.15

Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Tid: Torsdag 5. februar 2015, kl. 13:00 14:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/15 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 - revidert

Styremøte nr. 4/2015 - revidert Styremøte nr. 4/2015 - revidert Tid: Torsdag 1. oktober 2015, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 46/15 Innkalling til styremøte 4/2015...

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Gjøvik til Kunnskapsdepartementet.

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Gjøvik til Kunnskapsdepartementet. NTNU S-sak 12/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Jørn Wroldsen Saksbehandler: Kai Robert Jakobsen og Lise M. Konow Linnerud N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Budsjett 2016 Høgskolen i Gjøvik 03.12.15

Budsjett 2016 Høgskolen i Gjøvik 03.12.15 Budsjett 2016 Høgskolen i Gjøvik 03.12.15 1 Innhold 1 BUDSJETTKOMMENTARER 2016... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 ØKONOMISKE RAMMER FOR 2016... 3 2 AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE (HOS)... 5 3 AVDELING

Detaljer

Ekstra styremøte 11.09.15

Ekstra styremøte 11.09.15 Ekstra styremøte 11.09.15 Tid: Fredag 11. september 2015, kl. 14:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 41/15 Innkalling til ekstra styremøte

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

1. Oppsummering årsregnskap 2015 for det nye NTNU

1. Oppsummering årsregnskap 2015 for det nye NTNU NTNU O-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 01.03.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Hanne Bergfjord N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppsummering av årsregnskap

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Styremøte nr. 1/2015. Revidert saksliste. Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 1/2015. Revidert saksliste. Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 1/2015 Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Revidert saksliste Beslutningssaker: Sak STY 07/15 Innkalling til styremøte nr. 1/2015...

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-14 Fokusområder og langtidsbudsjett

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten 1 Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13 Knut Arne Kissten 2 Totalbudsjett bevilgningsøkonomi x1 MNOK Bevilgning IFM 233,0 Arealramme internhusleie 66,4 Bevilgning RSO 67,8 Omfordelt bevilgning 4,4 Indirekte kostnader

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 27. oktober 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Björn Gustafsson Signatur: Børre Flovik O-SAK 14-15 Orientering

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014. Saksliste. Tid: Torsdag 2. oktober 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 4/2014. Saksliste. Tid: Torsdag 2. oktober 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 4/2014 Tid: Torsdag 2. oktober 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 29/14 Innkalling til styremøte nr. 4/2014...

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK 01-13 Regnskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Oppsummering av kapitlene i saken

Oppsummering av kapitlene i saken NTNU O-sak 8/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2017 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Hanne Bergfjord N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppsummering av årsregnskap 2016

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

PROTOKOLL. Styrets møte torsdag 27. august 2015, kl. 09.00 13.00 Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya

PROTOKOLL. Styrets møte torsdag 27. august 2015, kl. 09.00 13.00 Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08. 2015 /BKR PROTOKOLL Styrets møte torsdag 27. august 2015, kl. 09.00 13.00 Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya Deltakere: Styret: Styreleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Seksjonssjef Nina Melum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 12:30-14:00 Faste medlemmer

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 63/07 ETABLERING AV FRIVILLIGHETSSENTRAL PÅ TYNSET TYNSET, den

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.10.11 GL, TTV Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger

Detaljer

NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /RE Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /RE Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.02.2012/RE Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2011 Tilråding: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten Fakultetsstyret DMF 21.02.13 REGNSKAP 2012 S-Sak 01-13 Knut Arne Kissten Omsetning DMF 2009-2012 Total omsetning/kostnader 2009 2010 2011 2012 NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) 289 855 299 763 334

Detaljer

Styremøte nr. 3/2013

Styremøte nr. 3/2013 Styremøte nr. 3/2013 Tid: Fredag 14. juni 2013, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 23/13 Innkalling til styremøte nr.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Styremøte nr. 1/2014

Styremøte nr. 1/2014 Styremøte nr. 1/2014 Tid: Mandag 3. mars 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/14 Innkalling til styremøte nr. 1/2014...

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 22.4.2014, kl. 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer

Detaljer

SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved Fakultet for teknologi

SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved Fakultet for teknologi SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved Fakultet for teknologi Arkiv: 2016/6132 Til: Fakultetsstyret Fra: Dekan Møtedato: Saksbehandler: Sak 06/16: Årsregnskap FT Vedlegg: 1. FT samlet 2. BFV FT 3. BOA FT Forlag

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer