Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3."

Transkript

1 Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/ Sak STY 74/14 Saksliste... 3 Sak STY 75/14 Protokoll fra styremøte nr. 5/ Sak STY 76/14 Budsjett Sak STY 77/14 Opprettelse av BA Logistikk Sak STY 78/14 Endring i delegasjonsreglementet ved HiG Sak STY 79/14 Endring i forskrift om opptak, studier og eksamen Orienteringssaker: Sak STY 80/14 Forlenget funksjonstid for styret og rektor Sak STY 81/14 Orientering om strukturprosessen Sak STY 82/14 Statusorientering om samvirke med omverdenen Sak STY 83/14 Statusorientering om nybygg Sak STY 84/14 Eventuelt Separat vedlegg: Budsjettdokument 2015 (sak STY 76/14) Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik (sak STY 79/14) Gjøvik 5. desember 2014 Jørn Wroldsen, rektor

2 Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 6/2014 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 2/60

3 Sak STY 74/14 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 6/2014 godkjennes, med sakene 73-84/14. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 3/60

4 Sak STY 75/14 Protokoll fra styremøte nr. 5/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 5/2014 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 5/2014 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 4/60

5 Vedlegg sak STY 75/14 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 5/60

6 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 6/60

7 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 7/60

8 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 8/60

9 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 9/60

10 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 10/60

11 Sak STY 76/14 Budsjett 2015 Møtedato: Saksbehandler: Høgskoledirektør/ Økonomi- og driftsdirektør Sakstype: Beslutningssak Saksdokumenter: Saksframlegg Separat vedlegg: Budsjettdokument 2015 Saksframlegg Budsjettet for 2015 er utarbeidet ut fra langtidsbudsjettet for vedtatt av høgskolestyret 13. juni Innenfor disse rammene er hovedprinsippene i budsjettmodellen videreført med noen justeringer. I budsjettet for 2015 er 80 % (tidligere 90 %) av inntekter for utdanningsinsentivene og 80 % (tidligere 100 %) av inntekter fra forskningsinsentivene fordelt på avdelingene. For IMT er inntekter fra forskningsinsentiver ikke behandlet på denne måten. Dette skyldes avdelingens ekstraordinært store nedgang i forskningsinntekter i Avdelingens nedgang i disse inntektene fra 2014 på 8,2 mill.kr er fordelt mellom IMT (-5,2 mill.kr) og FA/HiG felles (-3 mill.kr). Denne justeringen av budsjettmodellen, som også ble signalisert i under budsjettbehandlingen for 2014, er foreslått for å sikre balanse mellom avdelingenes insentiver og HiGs dekning av nødvendige felleskostnader, samt å framskaffe handlingsrom for nybygg. Mottatt bevilgning for videreføring av nye studieplasser fordeles med 50 % på avdelingene og 50 % til FA og HiG felles. Det er videre lagt til grunn en forutsetning om at høgskolens budsjettramme vil øke med 0,661 mill.kr som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget. Dette skyldes totalvirkningen av forslaget om å reversere studieavgift for utenlandske studenter, økning av RBO og økt innsparingskrav. Til orientering utgjør innsparingskravet i seg selv 1,6 mill.kr. Det er trolig et krav som vil komme hvert år framover. Høgskolen er i forslag til statsbudsjett for 2015 tildelt en budsjettramme på mill.kr, eller 15,2 mill.kr, dvs. 5,6 % mer enn for Endringen fra 2014 skyldes i tillegg til lønnsog prisøkning hovedsakelig økte inntekter fra utdanningsinsentiver (9,0 mill.kr), reduserte inntekter fra forskningsinsentiver (-7,6 mill.kr) og videreføring av nye studieplasser fra 2011 og 2012 (3,0 mill.kr). Reduksjon i forskningsinntekter skyldes nedgang i innbetalinger fra EU i 2013 og lavere pris på EU-indikatoren i RBO (893 kr per kr mot for 2014). Høgskolen har i 2014 hatt 16 KD-stipendiatstillinger som videreføres i I tillegg har høgskolen fått en ny stipendiatstilling i Det foreslås at IMT får beholde de 5 stipendiatstillingene som blir ledige på avdelingen neste år i tillegg til 3 som er besatt. HOS tildeles 2 nye stipendiatstillinger (1 fra 2014 som ikke er fordelt og 1 fra 2015). Fordelingen av stipendiatstillingene for 2015 blir da IMT 8, HOS 5 og TØL 4. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 11/60

12 Finansieringen av KD-stipendiater (3 år fulltid) vil som før bli avsluttet når tre år er gått, og midlene vil omfordeles til nye KD-stipendiater. Avdelingene må ha tett budsjett- og regnskapsoppfølging som medfører avsetninger fra KD-rammen. Avsetningene gjør det mulig å holde tilbake deler av finansieringen fra ett budsjettår til et annet når hovedmodellen er at kun 75 % av årsverksressursen skal benyttes til forskerutdanningen (4-årige stipendiatløp). Det er også viktig å sørge for budsjettmessig dekning for 4-årige løp med 25 % arbeidsplikt. Til orientering har HiG p.t. 61 ph.d-studenter. I den nye Universitets- og høyskoleavtalen som er inngått med Kopinor øker Kopinoravgiften fra kr. 246,35 pr. student til kr. 372 pr. år i Økningen tilsvarer kr. 126 pr. år eller kr. 63 pr. semester. På denne bakgrunn foreslås å øke semesteravgiften i 2015 med kr. 70 for heltidsstudenter og kr. 35 for deltidsstudenter. Vurdering Budsjettet er satt opp med et totalresultat på -3,431 mill.kr i 2015 eller 0,562 mill.kr bedre enn LTB Dette innebærer at høgskolen sannsynligvis kommer til å redusere avsetninger under note 15 neste år. Samlede inntekter for ordinær virksomhet øker med 7,4 % mens samlede kostnader øker med 7,9 %. Dette gir et underskudd i ordinær drift på 5,108 mill.kr. Bidrags- og oppdragsvirksomheten gir et plussresultat på 1,677 mill.kr, slik at samlet resultat for budsjett 2015 er -3,431 mill.kr. KD-bevilgningen er den viktigste inntektskilden og øker med 6,0 % i forhold til inneværende år. I andre interne prosjekter inngår bevilgninger og partnerfinansiering Centre for Cyber and Information Security (CCIS) med 11,0 mill.kr. Øvrige inntekter og interne driftsinntekter er på samme nivå som inneværende år. Det er ikke budsjettert med midler fra Opplandsfondet i Likevel håper vi å få uttelling for søknadene som nå er sendt inn. I så fall kan det gjøre det mulig å øke HiGs reserver noe. Økningen i personalkostnadene utgjør 20,1 mill.kr eller 10,3 %, herav er 8,0 mill.kr lønnskostnader for CCIS med partnerfinansiering. Uten CCIS øker personalkostnadene med 6,2 %. Øvrige driftskostnader øker med 5,0 mill.kr eller 5,8 %. Egenandeler i forskningsprosjekter går ned med 3,2 mill.kr til 7,3 mill.kr. Investeringsbudsjettet øker med 21,7 % til 11,5 mill.kr. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten øker med 20,6 % til 57,3 mill.kr. Denne økningen skjer på HOS med 5,2 mill.kr og TØL med 4,9 mill.kr. Et forhold som er med på å øke høgskolens risiko er oppretting av nye studieplasser uten ny basisfinansiering fra KD. Dette medfører at de studieprogram som etableres ikke blir tilstrekkelig bærekraftige. For det andre gir dette et betydelig press på høgskolens infrastruktur, jf. behovet for nybygg, men også et økende press på de fellesadministrative tjenestene som også etter hvert kan få problemer med å ta unna oppgavene på en kvalitetsmessig god måte. Situasjonen i dag er at Fellesadministrasjon og Fellestjenestene er Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 12/60

13 så presset at det knapt er rom for annet enn daglig drift, noe som gjør at utviklingsoppgaver blir skadelidende. Det er risiko forbundet med hvor mye bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) vil gi i resultat kommende år. Dette er et kritisk punkt for høgskolen, som vil bli stadig mer avhengig av eksterne inntekter for å finansiere aktivitetsnivået framover. En etablering som fortsatt gir noe usikkerhet i budsjettet kommende år er CCIS, særlig virkningen i forhold til belastning og finansiering av felleskostnader (FA og Fellestjenester). Når det gjelder risikovurderinger opprettholdes vurderingene fra Sak STY 25/14 Rullering av langtidsbudsjett i styremøte 13. juni 2014: Risiko Tiltak S K RF Risiko for manglende gjennomføring Gjennomføring av samlede tiltak i budsjett S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor = S x K (Skala fra 1 til 5 for risiko og konsekvens, 1 lav sannsynlighet og lav konsekvens, 5 høy sannsynlighet og høy konsekvens.) Den samlede økonomiske risikoen vurderes å være betydelig, men likevel akseptabel. HOS Avdelingen budsjetterer med et underskudd på 7,2 mill.kr i 2015 mot 6,9 mill.kr i underskudd for Dette er i overensstemmelse med LTB. I 2016 skal underskuddet reduseres til 3,4 mill.kr etter LTB. Personalkostnadene øker med 8,2 % i forhold til budsjett En vesentlig årsak til økning er knyttet til etableringen av bachelor i ergoterapi høsten 2013 med full drift fra og med høsten 2015, og oppstart av paramedic i januar Øvrig økning skyldes effekt av lønnsoppgjør og kompetanseopprykk blant ansatte. Driftskostnadene er 29,4 % høyere enn i 2014 på grunn av ergoterapi og paramedic. Det er også lagt inn husleie på 0,5 mill.kr i forbindelse med planlagt ombygging og utvidelse av Simuleringssenteret. Det er overført interne driftsinntekter fra oppdrag tilsvarende kr 2,7 mill.kr. I hovedsak skyldes dette inntekter fra NFR til Senter for omsorgsforskning. Senter for omsorgsforskning fikk i 2013 er nytt NFR prosjekt (Frivillighet) med finansiering på totalt 9 mill.kr over 4 år med avslutning i Senteret har også fått bevilgning knyttet til oppgavene som nasjonalt dokumentasjonssenter og til formidlingsaktivitet (tidsskrift). Øvrige inntekter øker med 1,7 mill.kr til 2,324 mill.kr. Dette skyldes paramedic utdanning og salgsinntekter. I tillegg kommer NFR finansiering videreformidlet fra UiO og prosjektbevilgninger fra Helsedirektoratet. Noen store prosjekter avsluttes i løpet av Avdelingen arbeider fortløpende for å øke eksterne inntekter som reelt sett kan avlaste budsjettet for 2016, men dette er krevende fordi kapasiteten til ordinær virksomhet er begrenset. Aktiviteten til studieprogram er større samlet sett i 2015 enn i Dette skyldes blant annet bachelor i ergoterapi og paramedic utdanningen. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 13/60

14 IMT Avdelingen budsjetterer med et underskudd på 2,748 mill.kr i 2015 som er i overensstemmelse med LTB. Etableringen av CCIS medfører en betydelig økning avdelingens inntekter og kostnader i Ekstrabevilgninger og partnerfinansiering til CCIS øker med 11,0 mill.kr og tilhørende lønnskostnader med 8,0 mill.kr. KD-inntektene for avdelingen viser en faktisk nedgang fra 2014 på 1,6 mill.kr nominelt. Dette skyldes en kraftig nedgang i RBO-inntektene på 5,2 mill.kr i forhold til inneværende år og er en viktig grunn til avdelingens underskudd neste år. For 2016 forventes RBO-inntektene å gå sterkt opp igjen på bakgrunn av økte EU-innbetalinger igjen i Inntekter fra utdanning økte med 2,8 mill.kr fra Totalt sett er inntekter fra bidrags- og oppdragsinntekter på samme nivå som inneværende år. IMT deltar i en rekke prosjekter innenfor Norges Forskningsråd (NFR), Regionalt Forskningsfond (RFF) og EUs 7. rammeprogram for forskning (FP7). Prosjektet HyperCept (fargeforskning) og forskerskolen COINS ( Research School of Computer and Information Security ), er begge finansiert gjennom NFR. Avdelingen har i tillegg flere store EU prosjekter gående. Prosjektene genererer sterkt økende aktiviteter og økte RBO-inntekter på lengre sikt. TØL Avdelingen budsjetterer med et resultat i balanse i 2015 slik som i LTB. Underskudd i ordinær virksomhet er dekket inn av plussresultat fra oppdragsvirksomheten. Det forutsettes at en eventuell etablering av en ny Bachelor i logistikk dekkes innenfor avdelingens budsjettramme for 2015, og at studenttallet på avdelingen totalt sett ikke øker som følge av etablering av dette programmet. Personalkostnadene øker med 1,9 mill.kr eller 3,9 %. Dette skyldes ansettelser og styrking av kompetanse på økonomi og ledelse i tillegg til generell lønnsvekst. Driftskostnadene er noe redusert i forhold til inneværende år. Det er lagt inn en økning på 1,9 mill.kr til 3,6 mill.kr i investeringsbudsjettet. Dette har sammenheng med investeringer i laboratorier jf. ny rammeplan for ingeniørutdanningen og leasing av metallsintringsmaskin. KD-inntektene øker på grunn av økt studiepoengproduksjon. Netto eksterne inntekter inklusive NFR/RFF har økt i forhold til Her inngår også bruttoinntekter på 3,4 mill.kr fra HERD som tidligere ble nettoført. Dette er inntekter som videreformidles til Athene prosjektledelse og blir ført som en kostnad i HiGs regnskap. Det ligger en risiko i forhold til budsjetterte laboratorie-inntekter (både UU og Sustainable Manufacturing), men risikoen anses mindre enn tidligere siden de nå er mer «innkjørt» i markedet. Avdelingen budsjetterer med egenandel på BOA-prosjekter av 1,3 mil. Inntektene kan bli høyere i løpet av året dersom søknader til NFR og RFF blir godkjent. Det betyr at egenandelen kan øke, men lønnskostnadene vil da gå ned på grunn av lønnsrefusjon på prosjekter. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 14/60

15 Det er som tidligere lagt inn mulighet for å redusere kostnader ved inntektssvikt. Avdelingen har tatt hensyn til risikoen i tilknytning til disse inntektene. Investeringen i laboratorier har sammenheng med ny rammeplan for ingeniørutdanningen og forventing om økte eksterne inntekter. I sammenheng med satsingen på «Additive Manufacturing» planlegges det å investere i en metallsintringsmaskin. FA og HiG felles Samlet budsjett er 0,6 mill.kr bedre enn LTB-rammen for På bakgrunn av gjennomgang av de administrative funksjonene, sammen med avdelingene, er det utarbeidet en utviklingsplan for FA. Den vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet i I budsjettet er følgende endringer lagt til grunn: Opprettelse av stilling som arkivleder 0,72 mill.kr Styrking av mediebudsjettet med 0,3 mill.kr Økte investeringer i AV-utstyr 0,55 mill.kr Tilleggskostnader studie- og forskningsseksjonen 0,2 mill.kr Etablering av Digi-postkasse 0,1 mill.kr Det er foreslått opprettelse av et læringslaboratorium underlagt biblioteket. Det er i denne forbindelse lagt opp til at 3 ressurspersoner blir organisatorisk tilknyttet denne enheten. Avdelingene bidrar med til sammen 1,080 mill.kr til dekning av lønn for disse i et halvt år i I tillegg er det avsatt 0,4 mill.kr i driftsmidler for denne enheten. Sentrale avsetninger ellers: Lønnsoppgjør 6,9 mill.kr Studiekvalitet 0,5 mill.kr Personalseminar 0,1 mill.kr Stipendiatstillinger 2,156 mill.kr Tilskudd til Kallerudhallen 0,25 mill.kr Læringsmiljøutvalg 0,05 mill.kr Likestillingsutvalg 0,025 mill.kr Av ikke-disponert reserve har vi nå bare virksomhetskapitalen på 11,0 mill.kr. Det er ikke funnet rom til reservebevilgning for oppdukkende hendelser i budsjettet for 2015! Høgskolens budsjett gir et bra grunnlag for å gjennomføre neste års planlagte aktivitet. Det vises for øvrig til nærmere omtale av budsjettet i budsjettdokumentet for 2015 jf. vedlegg 2. Virksomhetsplaner for avdelingene vil på vanlig måte bli utarbeidet innenfor vedtatte budsjettrammer og ut fra føringer i strategisk plan. Rektor vil ut fra en totalvurdering foreslå at budsjettrammen for 2015 fordeles og vedtas som vist nedenfor. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 15/60

16 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Følgende fordeling av budsjett 2015 (1 000 kr) KD - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2015: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD tildeling Følgende brutto inntekter og kostnader i 2015: HIG BUDSJETT 2015 Ordinær virksomhet Sum totale driftsinntekter Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Sum totale prosjektinntekter Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Nettoresultat Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor fordele stillingene på nytt. 4. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 16/60

17 Sak STY 77/14 Opprettelse av BA Logistikk Møtedato: Saksbehandler: Høgskoledirektør og Studie- og forskningsdirektør Sakstype: Beslutningssak Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: 1. Grunnlagsdokument 2. Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Molde og HiG Sammendrag På bakgrunn av et uttrykt ønske fra NHO Innlandet og tilbakemeldinger fra lokale industribedrifter om behov for økt kompetanse innen logistikk, ønsker Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL,) i nært samarbeid med Høgskolen i Molde (HiMolde), å opprette utdanningen Bachelor i logistikk. Studieprogrammet eies av HiG, men HiMolde skal være ansvarlig for 45 studiepoeng i graden. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom institusjonene som avklarer ansvarsforhold. Studieplanen for Bachelor i logistikk er utarbeidet i samarbeid med HiMolde, som er vitenskapelig høgskole i logistikk. Det er derfor logistikkemnene som ivaretas av HiMolde, mens HiG skal være ansvarlig for alle økonomi-, markedsføring- og ledelsesemner. Studieprogrammet skal ha egen emnebeskrivelse for bacheloroppgaven. Studieplanen er godkjent i Studienemnda Bachelor i logistikk er en økonomi- og administrasjonsutdanning med spesialisering innen logistikk og supply chain management (SCM). Ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM) vil være et vesentlig fokusområde. Bachelorutdanningen følger Nasjonal plan for økonomiutdanninger fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrative utdanninger (NRØA), og kandidatene vil derfor være kvalifiserte for videre studier i Master i økonomi (siviløkonom). HiGs Master in Business Administration Sustainable Business (MBA), vil være aktuell som videre utdanningsløp for bachelorkandidatene (under forutsetning av at MBA nå blir akkreditert i NOKUT og får innvilget eksamensrett av Kunnskapsdepartementet). Bachelor i logistikk vil være det eneste høyere utdanningstilbudet innen logistikk i Innlandet og det antas derfor at hovedvekten av søkerne vil komme fra østlandsområdet. En overordnet analyse viser at det er over 3000 arbeidsplasser bare i Gjøvik- og Totenregionen tilknyttet bedrifter hvor logistikk anses som en viktig konkurransefaktor. Rekrutteringsgrunnlaget regionalt bør derfor være godt. TØL vurderer studietilbudet til å være en del av den helhetlig strategisk satsing i skjæringspunktet Sustainable Manufacturing Sustainable Economics. Derfor er også TØL villig til å redusere opptak på andre studier for å få plass/økonomi (for TØL og HiG samlet) til dette studieprogrammet. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 17/60

18 Saksopplysninger og vurdering Prosessen med utvikling av studieprogrammet er gjennomført i samarbeid med HiMolde. HiMolde er vitenskapelig høgskole i logistikk og vil følgelig ha stor fagkompetanse for å ivareta emnene innenfor dette fagområdet. På sikt antas det at HiGs kompetanse også vil øke innenfor logistikkfaget, men det legges ikke opp til nye ansettelser innfor dette fagområdet nå. Grunnlagsdokumentet synliggjør et sannsynlig behov for utdanningen og flere tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv som understøtter behovet for høyere kompetanse innen logistikk. En SWOT-analyse er utarbeidet og denne trekker fram næringslivets behov og økt rekrutteringsgrunnlag til egen masterutdanning som noen av styrkene og mulighetene. Svakheter og trusler i form av begrenset logistikk kompetanse på HiG, få søkere og stort frafall er også lagt inn. Av grunnlagsdokumentet framgår avdelingens samlede begrunnelse for opprettelsen av studiet. Ressursbehovet er synliggjort og det legges til grunn et opptak på 20 studenter første år, deretter 30 årlig. De 45 studiepoengene som skal gjennomføres fra HiMolde tilrettelegges via lyd/bilde/streaming til klasserom på HiG. Denne undervisningen vil være samkjørt med undervisning for studenter i Molde. HiG vil avsette ressurser til egen veileder som følger opp studentene på Campus Gjøvik i de emnene som undervises fra HiMolde. Det vil senere bli gjort en vurdering av om studieprogrammet også skal tilbys som fleksibel utdanning over fire år. Det vil imidlertid ikke være aktuelt for første opptak. Dette er tilsvarende opplegget for Fornybar energi og for Elkraft der vi har erfaring over tid. I studieplanen er emnesammensetningen og det overordnede læringsutbyttet beskrevet. Som det framgår av emnetabellen, er emnene fra HiMolde på 7,5 studiepoeng. Dette har likevel latt seg greit innpasse i HiGs emneportefølje. Studieplanen med emnebeskrivelser ble godkjent i Studienemnda i 24. oktober: Studiepoeng pr. semester Sted Kode Emne O/V S1 (H) S2 (V) S3 (H) S4 (V) S5 (H) S6 (V) HiG TEK2031 Teknologiledelse O 10 HiG SMF1042 Økonomistyring O 10 HiG REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10 HiG SMF2062 Markedsføring O 5 HiG SMF1261 Merkevarebygging O 5 HiG SMF1181x Vitenskapelig metoder O 5 HiG SMF1181y Kvalitetsledelse O 5 HiG SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O 10 HiG SMF2181 Mikroøkonomi O 10 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 18/60

19 HiMolde LOG510 Verdikjedeanalyse O 7,5 HiMolde TRA310 Transportøkonomi O 7,5 HiG NYTT Bærekraft og etikk O 5 HiG SMF2151 Finansregnskap O 10 HiG SMF3021 Makroøkonomi O 10 HiG SMF2111 Investering og finansiering O 10 HiG SMF2211 Foretaksstrategi O 10 HiG NYTT Anvendt vitenskapelig metode O 5 HiMolde LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse O 7,5 HiMolde SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder O 7,5 HiMolde LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling O 7,5 HiMolde LOG530 Distribusjonsplanlegging V 7,5 HiMolde TRA410 Transport og økonomisk utvikling V 7,5 HiG SMF3041 Strategigjennomføring V 10 HiG NYTT Bacheloroppgave 15 O 15 Studieprogrammet baserer seg i hovedsak på allerede eksisterende emner ved HiG, slik at det ikke vil være behov for noe nytt fagmiljø. I grunnlagsdokumentet framkommer to økonomiske beregningsmodeller, en bidragskalkyle fra TØL og selvkostkalkyle fra høgskoledirektør og økonomidirektør. Om bidragskalkylen: Bachelor i logistikk vil føre til at vi kan få flere studenter på eksisterende emner som undervises i dag på Bachelor i økonomi og ledelse. Dette vil kunne bedre effektiviteten i programmet ved å øke utnyttelsesgraden av eksisterende undervisningskapasitet. Inntektene for programmet må som et minimum dekke de økte kostnadene økning i antall studenter ved eksisterende emner medfører. Disse kostnadene er knyttet til tiden fagressurser og studentassistenter bruker på veiledning og retting av innleveringer og eksamen. I beregningen er det lagt inn 75 % studiepoengproduksjon (normalt beregner vi 50 %). Ved vurdering av studiets lønnsomhet har avdelingen vurdert kostnadsøkningene programmet medfører for fagressurser og administrasjon og beregnet dekningsbidraget det gir. Beregningen under viser med disse forutsetninger at studiet har et positivt akkumulert bidrag i 2021: Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 19/60

20 Antall studenter ved opptak Økning i antall studenter ved HiG-emner Økning i antall studenter på campus 7, , Inntekter Endring fagressurser Studieprogramansvarlig Studientassistent til studieprogrammet Litteraturtilfang biblioteket Innmelding og eksamensavvikling Sum kostnader Dekningsbidrag Dette gir for årene en nåverdi på kr (med 3 % rentefot). Gitt estimatene over er det behov for full studiepoengproduksjon fra 13 studenter i snitt for at studiet skal kunne dekke oppstartskostnadene. Fra 2021, er det behov for 7 studenter i snitt for å kunne ha et positivt dekningsbidrag. Siden behovet for en Bachelor i Logistikk kommer primært fra regionalt næringsliv, har TØL en målsetning om å kunne etablere et laug fra ledene logistikkbedrifter i regionen, for å kunne både sikre at studiet har en tett kobling til næringslivet, men vi forventer også at de vil kunne bidra økonomisk. Om selvkostkalkylen: I slike bidragskalkyler som er satt opp i tabellen over, vil det alltid være usikkerhet om en har foretatt en god nok vurdering av de endringer i inntekter og kostnader den nye aktiviteten medfører, i dette tilfelle å etablere et nytt studieprogram. Det er derfor behov for å sette opp en beregning som viser de totale inntekter og kostnader (selvkost) for aktiviteten dvs. nytt bachelorprogram i logistikk. Normalt bør selvkostkalkyler legges til grunn ved vurdering av nye studieforslag, men siden dette tilbudet er så sammenvevd med eksisterende tilbud er det nyttig med begge kalkylemodeller. I beregningen nedenfor er det videre lagt til grunn 50 % studiepoengproduksjon for studentene, ikke 75 % som i bidragskalkylen ovenfor. Dette er basert på at aktive studenter i gjennomsnitt produserer 75 % av normert antall studiepoeng, men at det i alle studentkull er et frafall. På kostnadssiden kommer følgende kostnader i tillegg til det som er inkludert i bidragskalkylen: Beregnet lønnsandel for de som gjennomfører fellesundervisning på bachelor i økonomi og bachelor i logistikk med en fordeling på 30 % på logistikk og 70 % på økonomi. Det er videre lagt inn 40 % overhead/felleskostnader, beregnet ut i fra totale lønnskostnader. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 20/60

21 Resultatet av denne beregningen er vist nedenfor. Som det framgår her vil Bachelor i logsistikk ikke dekke de totale kostnadene for programmet. Dette er et naturlig resultat så lenge programmet ikke har fullfinansierte studieplasser fra KD. Årstall Akkumulert Antall studenter 1) Inntekter Studiepoeng produksjon 2) KD fullfinansierte studieplasser (i kr.) * Ekstern støtte (10% av stp ved HiMolde) Sum inntekter Kostnader Undervisning (estimert andel) Interne fagpersoner ** Eksterne undervisningstjenester Andre driftskostnader, inklusive leiested Investeringer % Overhead/felleskostnader 3) Sum Kostnader Forventet resultat Dette gir for årene en nåverdi på minus kr (med 3 % rentefot). Ved å nedskalere opptak til andre studieprogram etter en nærmere vurdering, vil TØL kunne bedre sin effektivitet uten å påføre høgskolen økte felleskostnader, og få en mer optimal studieportefølje. Med disse forutsetninger, vil ikke de økonomiske vurderingene av Bachelor i logistikk isolert sett være avgjørende kriterium for om programmet skal igangsettes. Rektors forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar opprettelse av Bachelor i logistikk med oppstart høsten 2015, under forutsetning av at TØLs samlede studentopptak ikke økes. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 21/60

22 Vedlegg 1 til sak STY 77/14 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 22/60

23 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 23/60

24 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 24/60

25 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 25/60

26 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 26/60

27 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 27/60

28 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 28/60

29 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 29/60

30 Vedlegg 2 til sak STY 77/14 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 30/60

31 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 31/60

32 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 32/60

33 Sak STY 78/14 Endring i delegasjonsreglementet ved HiG Møtedato: Saksbehandler: Høgskoledirektør Sakstype: Beslutningssak Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til revidert delegasjonsreglement Sammendrag Gjeldende reglement ble vedtatt 14. juni 2011 i Sak STY 40/11 Delegasjonsreglement for HiG, med endring i sak STY 41/14. Forslag til revidert delegasjonsreglement er gjennomgått i henhold til: Lov om universiteter og høgskoler, gjeldende fra 1. august Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler, fastsatt av 10. juli 2014 (pkt. 2.1) Rundskriv F Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, punkt 1,2. Saksopplysninger HiG har sitt mandat hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler. Alle delegasjonsvedtak fattes med hjemmel i denne lov og i henhold til generelle rettsregler på området. I lovgivningen brukes uttrykket "styret selv når loven ikke åpner for delegasjon. Å delegere vil si å gi beslutningsmyndighet til et organ/person til å fatte vedtak i spesielle saker. Når styret delegerer myndighet, beholder styret likevel ansvaret (jf. UH-lovens 9-1, Delegasjon og 9-2 Styrets oppgaver). Når myndighet delegeres, vil det normalt være anledning til å påklage vedtaket til styret, eller eventuelt til klagenemnd oppnevnt av styret jfr. UH-lovens 5-1. Når styret delegerer, bør det ikke delegeres forbi et forvaltningsnivå. Det følger av god forvaltningsskikk at styret delegerer til nærmeste nivå under seg. Slik høgskolen er organisert fra betyr dette at styret bør delegere beslutningsmyndighet til rektor eller utvalg oppnevnt av styret slik som studienemnd, klagenemnd, tilsettingsutvalg/råd. Rettsreglene for videredelegasjon følger de samme som ved delegasjon og begrensninger i delegasjonsadgangen. Et forvaltningsnivå som har fått delegert beslutningsmyndighet på et område, kan delegere videre til undernivå(er) med mindre styret har vedtatt at dette ikke kan skje ved å sette "selv i delegasjonsvedtaket. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at å fordele arbeidsoppgaver innen det delegerte området ikke er ensbetydende med at forholdet er videredelegert. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 33/60

34 Endringer i forhold til gjeldende reglement: Delegasjon som i versjon av 2011 var gitt fra styret forbi rektor til avdeling er korrigert. Studiesaker: Rektor foreslås gitt myndighet til å vedta studieprogram til og med 60 studiepoengs omfang Oppdaterte henvisninger til UH-loven Økonomisaker: Nytt punkt om delegasjon av budsjetteringsmyndighet til rektor Andre typer saker: Vurdering Nytt punkt om inngåelse av avtaler om forpliktende samarbeid med andre institusjoner Rektor vurderer at den fremlagte delegasjon av beslutningsmyndighet tilfredsstiller to hovedformål: Avlaster styret slik at styret kan konsentrere seg om strategiske og prinsipielle problemstillinger/utfordringer, trekke opp linjene for høgskolens strategi og faglige profil, samt ivareta styrets ansvar for institusjonens samlede virksomhet. Effektiviserer saksbehandling og oppgaveløsning ved at beslutningsmyndighet legges nær de personer/organer som har resultatansvar og samtidig inngående kunnskap om de aktuelle beslutningstema. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar det framlagt forslag til delegasjonsreglement, som samtidig avløser tidligere delegasjonsvedtak vedtatt av styret 14. juni 2011 i sak STY 40/11. Delegasjonsreglementet inkluderer de endringer som styret vedtok i sak STY 41/14. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 34/60

35 Vedlegg til sak STY 78/14 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 35/60

36 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 36/60

37 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 37/60

38 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 38/60

39 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 39/60

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Styremøte nr. 6/2013

Styremøte nr. 6/2013 Styremøte nr. 6/2013 Tid: Fredag 13. desember 2013, kl. 09:00 13:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 61/13 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014

Styremøte nr. 3/2014 Styremøte nr. 3/2014 Tid: Fredag 13. juni 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014... 2

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Ekstraordinært styremøte 05.02.15

Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Tid: Torsdag 5. februar 2015, kl. 13:00 14:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/15 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Bachelor i byggeledelse

Bachelor i byggeledelse Bachelor i byggeledelse Studieplan (utkast pr. 08.11.12) INNLEDNING I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr. 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Gjøvik til Kunnskapsdepartementet.

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Gjøvik til Kunnskapsdepartementet. NTNU S-sak 12/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Jørn Wroldsen Saksbehandler: Kai Robert Jakobsen og Lise M. Konow Linnerud N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013

Styremøte nr. 4/2013 Styremøte nr. 4/2013 Tid: Fredag 27. september 2013, kl. 09:00 11:30 (deretter lunsj + seminar), møtet fortsetter kl. 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 - revidert

Styremøte nr. 4/2015 - revidert Styremøte nr. 4/2015 - revidert Tid: Torsdag 1. oktober 2015, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 46/15 Innkalling til styremøte 4/2015...

Detaljer

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon.

Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon. Hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til høyskolesektoren i 2011? Høyskolesektorens bidrag til innovasjon Erik Øverland Norges forskningsråd 24. mai 2011 Høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Regionale økonomiseminarer oktober 2016 Universiteter og høyskoler 2,6 pst. realvekst Mill. kr 5-årig lærerutdanning 150 Fagskolene

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer