Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3."

Transkript

1 Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/ Sak STY 74/14 Saksliste... 3 Sak STY 75/14 Protokoll fra styremøte nr. 5/ Sak STY 76/14 Budsjett Sak STY 77/14 Opprettelse av BA Logistikk Sak STY 78/14 Endring i delegasjonsreglementet ved HiG Sak STY 79/14 Endring i forskrift om opptak, studier og eksamen Orienteringssaker: Sak STY 80/14 Forlenget funksjonstid for styret og rektor Sak STY 81/14 Orientering om strukturprosessen Sak STY 82/14 Statusorientering om samvirke med omverdenen Sak STY 83/14 Statusorientering om nybygg Sak STY 84/14 Eventuelt Separat vedlegg: Budsjettdokument 2015 (sak STY 76/14) Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik (sak STY 79/14) Gjøvik 5. desember 2014 Jørn Wroldsen, rektor

2 Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 6/2014 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 2/60

3 Sak STY 74/14 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 6/2014 godkjennes, med sakene 73-84/14. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 3/60

4 Sak STY 75/14 Protokoll fra styremøte nr. 5/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 5/2014 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 5/2014 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 4/60

5 Vedlegg sak STY 75/14 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 5/60

6 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 6/60

7 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 7/60

8 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 8/60

9 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 9/60

10 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 10/60

11 Sak STY 76/14 Budsjett 2015 Møtedato: Saksbehandler: Høgskoledirektør/ Økonomi- og driftsdirektør Sakstype: Beslutningssak Saksdokumenter: Saksframlegg Separat vedlegg: Budsjettdokument 2015 Saksframlegg Budsjettet for 2015 er utarbeidet ut fra langtidsbudsjettet for vedtatt av høgskolestyret 13. juni Innenfor disse rammene er hovedprinsippene i budsjettmodellen videreført med noen justeringer. I budsjettet for 2015 er 80 % (tidligere 90 %) av inntekter for utdanningsinsentivene og 80 % (tidligere 100 %) av inntekter fra forskningsinsentivene fordelt på avdelingene. For IMT er inntekter fra forskningsinsentiver ikke behandlet på denne måten. Dette skyldes avdelingens ekstraordinært store nedgang i forskningsinntekter i Avdelingens nedgang i disse inntektene fra 2014 på 8,2 mill.kr er fordelt mellom IMT (-5,2 mill.kr) og FA/HiG felles (-3 mill.kr). Denne justeringen av budsjettmodellen, som også ble signalisert i under budsjettbehandlingen for 2014, er foreslått for å sikre balanse mellom avdelingenes insentiver og HiGs dekning av nødvendige felleskostnader, samt å framskaffe handlingsrom for nybygg. Mottatt bevilgning for videreføring av nye studieplasser fordeles med 50 % på avdelingene og 50 % til FA og HiG felles. Det er videre lagt til grunn en forutsetning om at høgskolens budsjettramme vil øke med 0,661 mill.kr som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget. Dette skyldes totalvirkningen av forslaget om å reversere studieavgift for utenlandske studenter, økning av RBO og økt innsparingskrav. Til orientering utgjør innsparingskravet i seg selv 1,6 mill.kr. Det er trolig et krav som vil komme hvert år framover. Høgskolen er i forslag til statsbudsjett for 2015 tildelt en budsjettramme på mill.kr, eller 15,2 mill.kr, dvs. 5,6 % mer enn for Endringen fra 2014 skyldes i tillegg til lønnsog prisøkning hovedsakelig økte inntekter fra utdanningsinsentiver (9,0 mill.kr), reduserte inntekter fra forskningsinsentiver (-7,6 mill.kr) og videreføring av nye studieplasser fra 2011 og 2012 (3,0 mill.kr). Reduksjon i forskningsinntekter skyldes nedgang i innbetalinger fra EU i 2013 og lavere pris på EU-indikatoren i RBO (893 kr per kr mot for 2014). Høgskolen har i 2014 hatt 16 KD-stipendiatstillinger som videreføres i I tillegg har høgskolen fått en ny stipendiatstilling i Det foreslås at IMT får beholde de 5 stipendiatstillingene som blir ledige på avdelingen neste år i tillegg til 3 som er besatt. HOS tildeles 2 nye stipendiatstillinger (1 fra 2014 som ikke er fordelt og 1 fra 2015). Fordelingen av stipendiatstillingene for 2015 blir da IMT 8, HOS 5 og TØL 4. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 11/60

12 Finansieringen av KD-stipendiater (3 år fulltid) vil som før bli avsluttet når tre år er gått, og midlene vil omfordeles til nye KD-stipendiater. Avdelingene må ha tett budsjett- og regnskapsoppfølging som medfører avsetninger fra KD-rammen. Avsetningene gjør det mulig å holde tilbake deler av finansieringen fra ett budsjettår til et annet når hovedmodellen er at kun 75 % av årsverksressursen skal benyttes til forskerutdanningen (4-årige stipendiatløp). Det er også viktig å sørge for budsjettmessig dekning for 4-årige løp med 25 % arbeidsplikt. Til orientering har HiG p.t. 61 ph.d-studenter. I den nye Universitets- og høyskoleavtalen som er inngått med Kopinor øker Kopinoravgiften fra kr. 246,35 pr. student til kr. 372 pr. år i Økningen tilsvarer kr. 126 pr. år eller kr. 63 pr. semester. På denne bakgrunn foreslås å øke semesteravgiften i 2015 med kr. 70 for heltidsstudenter og kr. 35 for deltidsstudenter. Vurdering Budsjettet er satt opp med et totalresultat på -3,431 mill.kr i 2015 eller 0,562 mill.kr bedre enn LTB Dette innebærer at høgskolen sannsynligvis kommer til å redusere avsetninger under note 15 neste år. Samlede inntekter for ordinær virksomhet øker med 7,4 % mens samlede kostnader øker med 7,9 %. Dette gir et underskudd i ordinær drift på 5,108 mill.kr. Bidrags- og oppdragsvirksomheten gir et plussresultat på 1,677 mill.kr, slik at samlet resultat for budsjett 2015 er -3,431 mill.kr. KD-bevilgningen er den viktigste inntektskilden og øker med 6,0 % i forhold til inneværende år. I andre interne prosjekter inngår bevilgninger og partnerfinansiering Centre for Cyber and Information Security (CCIS) med 11,0 mill.kr. Øvrige inntekter og interne driftsinntekter er på samme nivå som inneværende år. Det er ikke budsjettert med midler fra Opplandsfondet i Likevel håper vi å få uttelling for søknadene som nå er sendt inn. I så fall kan det gjøre det mulig å øke HiGs reserver noe. Økningen i personalkostnadene utgjør 20,1 mill.kr eller 10,3 %, herav er 8,0 mill.kr lønnskostnader for CCIS med partnerfinansiering. Uten CCIS øker personalkostnadene med 6,2 %. Øvrige driftskostnader øker med 5,0 mill.kr eller 5,8 %. Egenandeler i forskningsprosjekter går ned med 3,2 mill.kr til 7,3 mill.kr. Investeringsbudsjettet øker med 21,7 % til 11,5 mill.kr. Inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten øker med 20,6 % til 57,3 mill.kr. Denne økningen skjer på HOS med 5,2 mill.kr og TØL med 4,9 mill.kr. Et forhold som er med på å øke høgskolens risiko er oppretting av nye studieplasser uten ny basisfinansiering fra KD. Dette medfører at de studieprogram som etableres ikke blir tilstrekkelig bærekraftige. For det andre gir dette et betydelig press på høgskolens infrastruktur, jf. behovet for nybygg, men også et økende press på de fellesadministrative tjenestene som også etter hvert kan få problemer med å ta unna oppgavene på en kvalitetsmessig god måte. Situasjonen i dag er at Fellesadministrasjon og Fellestjenestene er Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 12/60

13 så presset at det knapt er rom for annet enn daglig drift, noe som gjør at utviklingsoppgaver blir skadelidende. Det er risiko forbundet med hvor mye bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) vil gi i resultat kommende år. Dette er et kritisk punkt for høgskolen, som vil bli stadig mer avhengig av eksterne inntekter for å finansiere aktivitetsnivået framover. En etablering som fortsatt gir noe usikkerhet i budsjettet kommende år er CCIS, særlig virkningen i forhold til belastning og finansiering av felleskostnader (FA og Fellestjenester). Når det gjelder risikovurderinger opprettholdes vurderingene fra Sak STY 25/14 Rullering av langtidsbudsjett i styremøte 13. juni 2014: Risiko Tiltak S K RF Risiko for manglende gjennomføring Gjennomføring av samlede tiltak i budsjett S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor = S x K (Skala fra 1 til 5 for risiko og konsekvens, 1 lav sannsynlighet og lav konsekvens, 5 høy sannsynlighet og høy konsekvens.) Den samlede økonomiske risikoen vurderes å være betydelig, men likevel akseptabel. HOS Avdelingen budsjetterer med et underskudd på 7,2 mill.kr i 2015 mot 6,9 mill.kr i underskudd for Dette er i overensstemmelse med LTB. I 2016 skal underskuddet reduseres til 3,4 mill.kr etter LTB. Personalkostnadene øker med 8,2 % i forhold til budsjett En vesentlig årsak til økning er knyttet til etableringen av bachelor i ergoterapi høsten 2013 med full drift fra og med høsten 2015, og oppstart av paramedic i januar Øvrig økning skyldes effekt av lønnsoppgjør og kompetanseopprykk blant ansatte. Driftskostnadene er 29,4 % høyere enn i 2014 på grunn av ergoterapi og paramedic. Det er også lagt inn husleie på 0,5 mill.kr i forbindelse med planlagt ombygging og utvidelse av Simuleringssenteret. Det er overført interne driftsinntekter fra oppdrag tilsvarende kr 2,7 mill.kr. I hovedsak skyldes dette inntekter fra NFR til Senter for omsorgsforskning. Senter for omsorgsforskning fikk i 2013 er nytt NFR prosjekt (Frivillighet) med finansiering på totalt 9 mill.kr over 4 år med avslutning i Senteret har også fått bevilgning knyttet til oppgavene som nasjonalt dokumentasjonssenter og til formidlingsaktivitet (tidsskrift). Øvrige inntekter øker med 1,7 mill.kr til 2,324 mill.kr. Dette skyldes paramedic utdanning og salgsinntekter. I tillegg kommer NFR finansiering videreformidlet fra UiO og prosjektbevilgninger fra Helsedirektoratet. Noen store prosjekter avsluttes i løpet av Avdelingen arbeider fortløpende for å øke eksterne inntekter som reelt sett kan avlaste budsjettet for 2016, men dette er krevende fordi kapasiteten til ordinær virksomhet er begrenset. Aktiviteten til studieprogram er større samlet sett i 2015 enn i Dette skyldes blant annet bachelor i ergoterapi og paramedic utdanningen. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 13/60

14 IMT Avdelingen budsjetterer med et underskudd på 2,748 mill.kr i 2015 som er i overensstemmelse med LTB. Etableringen av CCIS medfører en betydelig økning avdelingens inntekter og kostnader i Ekstrabevilgninger og partnerfinansiering til CCIS øker med 11,0 mill.kr og tilhørende lønnskostnader med 8,0 mill.kr. KD-inntektene for avdelingen viser en faktisk nedgang fra 2014 på 1,6 mill.kr nominelt. Dette skyldes en kraftig nedgang i RBO-inntektene på 5,2 mill.kr i forhold til inneværende år og er en viktig grunn til avdelingens underskudd neste år. For 2016 forventes RBO-inntektene å gå sterkt opp igjen på bakgrunn av økte EU-innbetalinger igjen i Inntekter fra utdanning økte med 2,8 mill.kr fra Totalt sett er inntekter fra bidrags- og oppdragsinntekter på samme nivå som inneværende år. IMT deltar i en rekke prosjekter innenfor Norges Forskningsråd (NFR), Regionalt Forskningsfond (RFF) og EUs 7. rammeprogram for forskning (FP7). Prosjektet HyperCept (fargeforskning) og forskerskolen COINS ( Research School of Computer and Information Security ), er begge finansiert gjennom NFR. Avdelingen har i tillegg flere store EU prosjekter gående. Prosjektene genererer sterkt økende aktiviteter og økte RBO-inntekter på lengre sikt. TØL Avdelingen budsjetterer med et resultat i balanse i 2015 slik som i LTB. Underskudd i ordinær virksomhet er dekket inn av plussresultat fra oppdragsvirksomheten. Det forutsettes at en eventuell etablering av en ny Bachelor i logistikk dekkes innenfor avdelingens budsjettramme for 2015, og at studenttallet på avdelingen totalt sett ikke øker som følge av etablering av dette programmet. Personalkostnadene øker med 1,9 mill.kr eller 3,9 %. Dette skyldes ansettelser og styrking av kompetanse på økonomi og ledelse i tillegg til generell lønnsvekst. Driftskostnadene er noe redusert i forhold til inneværende år. Det er lagt inn en økning på 1,9 mill.kr til 3,6 mill.kr i investeringsbudsjettet. Dette har sammenheng med investeringer i laboratorier jf. ny rammeplan for ingeniørutdanningen og leasing av metallsintringsmaskin. KD-inntektene øker på grunn av økt studiepoengproduksjon. Netto eksterne inntekter inklusive NFR/RFF har økt i forhold til Her inngår også bruttoinntekter på 3,4 mill.kr fra HERD som tidligere ble nettoført. Dette er inntekter som videreformidles til Athene prosjektledelse og blir ført som en kostnad i HiGs regnskap. Det ligger en risiko i forhold til budsjetterte laboratorie-inntekter (både UU og Sustainable Manufacturing), men risikoen anses mindre enn tidligere siden de nå er mer «innkjørt» i markedet. Avdelingen budsjetterer med egenandel på BOA-prosjekter av 1,3 mil. Inntektene kan bli høyere i løpet av året dersom søknader til NFR og RFF blir godkjent. Det betyr at egenandelen kan øke, men lønnskostnadene vil da gå ned på grunn av lønnsrefusjon på prosjekter. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 14/60

15 Det er som tidligere lagt inn mulighet for å redusere kostnader ved inntektssvikt. Avdelingen har tatt hensyn til risikoen i tilknytning til disse inntektene. Investeringen i laboratorier har sammenheng med ny rammeplan for ingeniørutdanningen og forventing om økte eksterne inntekter. I sammenheng med satsingen på «Additive Manufacturing» planlegges det å investere i en metallsintringsmaskin. FA og HiG felles Samlet budsjett er 0,6 mill.kr bedre enn LTB-rammen for På bakgrunn av gjennomgang av de administrative funksjonene, sammen med avdelingene, er det utarbeidet en utviklingsplan for FA. Den vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet i I budsjettet er følgende endringer lagt til grunn: Opprettelse av stilling som arkivleder 0,72 mill.kr Styrking av mediebudsjettet med 0,3 mill.kr Økte investeringer i AV-utstyr 0,55 mill.kr Tilleggskostnader studie- og forskningsseksjonen 0,2 mill.kr Etablering av Digi-postkasse 0,1 mill.kr Det er foreslått opprettelse av et læringslaboratorium underlagt biblioteket. Det er i denne forbindelse lagt opp til at 3 ressurspersoner blir organisatorisk tilknyttet denne enheten. Avdelingene bidrar med til sammen 1,080 mill.kr til dekning av lønn for disse i et halvt år i I tillegg er det avsatt 0,4 mill.kr i driftsmidler for denne enheten. Sentrale avsetninger ellers: Lønnsoppgjør 6,9 mill.kr Studiekvalitet 0,5 mill.kr Personalseminar 0,1 mill.kr Stipendiatstillinger 2,156 mill.kr Tilskudd til Kallerudhallen 0,25 mill.kr Læringsmiljøutvalg 0,05 mill.kr Likestillingsutvalg 0,025 mill.kr Av ikke-disponert reserve har vi nå bare virksomhetskapitalen på 11,0 mill.kr. Det er ikke funnet rom til reservebevilgning for oppdukkende hendelser i budsjettet for 2015! Høgskolens budsjett gir et bra grunnlag for å gjennomføre neste års planlagte aktivitet. Det vises for øvrig til nærmere omtale av budsjettet i budsjettdokumentet for 2015 jf. vedlegg 2. Virksomhetsplaner for avdelingene vil på vanlig måte bli utarbeidet innenfor vedtatte budsjettrammer og ut fra føringer i strategisk plan. Rektor vil ut fra en totalvurdering foreslå at budsjettrammen for 2015 fordeles og vedtas som vist nedenfor. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 15/60

16 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Følgende fordeling av budsjett 2015 (1 000 kr) KD - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2015: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD tildeling Følgende brutto inntekter og kostnader i 2015: HIG BUDSJETT 2015 Ordinær virksomhet Sum totale driftsinntekter Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Sum totale prosjektinntekter Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Nettoresultat Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor fordele stillingene på nytt. 4. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 16/60

17 Sak STY 77/14 Opprettelse av BA Logistikk Møtedato: Saksbehandler: Høgskoledirektør og Studie- og forskningsdirektør Sakstype: Beslutningssak Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: 1. Grunnlagsdokument 2. Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Molde og HiG Sammendrag På bakgrunn av et uttrykt ønske fra NHO Innlandet og tilbakemeldinger fra lokale industribedrifter om behov for økt kompetanse innen logistikk, ønsker Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL,) i nært samarbeid med Høgskolen i Molde (HiMolde), å opprette utdanningen Bachelor i logistikk. Studieprogrammet eies av HiG, men HiMolde skal være ansvarlig for 45 studiepoeng i graden. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom institusjonene som avklarer ansvarsforhold. Studieplanen for Bachelor i logistikk er utarbeidet i samarbeid med HiMolde, som er vitenskapelig høgskole i logistikk. Det er derfor logistikkemnene som ivaretas av HiMolde, mens HiG skal være ansvarlig for alle økonomi-, markedsføring- og ledelsesemner. Studieprogrammet skal ha egen emnebeskrivelse for bacheloroppgaven. Studieplanen er godkjent i Studienemnda Bachelor i logistikk er en økonomi- og administrasjonsutdanning med spesialisering innen logistikk og supply chain management (SCM). Ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM) vil være et vesentlig fokusområde. Bachelorutdanningen følger Nasjonal plan for økonomiutdanninger fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrative utdanninger (NRØA), og kandidatene vil derfor være kvalifiserte for videre studier i Master i økonomi (siviløkonom). HiGs Master in Business Administration Sustainable Business (MBA), vil være aktuell som videre utdanningsløp for bachelorkandidatene (under forutsetning av at MBA nå blir akkreditert i NOKUT og får innvilget eksamensrett av Kunnskapsdepartementet). Bachelor i logistikk vil være det eneste høyere utdanningstilbudet innen logistikk i Innlandet og det antas derfor at hovedvekten av søkerne vil komme fra østlandsområdet. En overordnet analyse viser at det er over 3000 arbeidsplasser bare i Gjøvik- og Totenregionen tilknyttet bedrifter hvor logistikk anses som en viktig konkurransefaktor. Rekrutteringsgrunnlaget regionalt bør derfor være godt. TØL vurderer studietilbudet til å være en del av den helhetlig strategisk satsing i skjæringspunktet Sustainable Manufacturing Sustainable Economics. Derfor er også TØL villig til å redusere opptak på andre studier for å få plass/økonomi (for TØL og HiG samlet) til dette studieprogrammet. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 17/60

18 Saksopplysninger og vurdering Prosessen med utvikling av studieprogrammet er gjennomført i samarbeid med HiMolde. HiMolde er vitenskapelig høgskole i logistikk og vil følgelig ha stor fagkompetanse for å ivareta emnene innenfor dette fagområdet. På sikt antas det at HiGs kompetanse også vil øke innenfor logistikkfaget, men det legges ikke opp til nye ansettelser innfor dette fagområdet nå. Grunnlagsdokumentet synliggjør et sannsynlig behov for utdanningen og flere tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv som understøtter behovet for høyere kompetanse innen logistikk. En SWOT-analyse er utarbeidet og denne trekker fram næringslivets behov og økt rekrutteringsgrunnlag til egen masterutdanning som noen av styrkene og mulighetene. Svakheter og trusler i form av begrenset logistikk kompetanse på HiG, få søkere og stort frafall er også lagt inn. Av grunnlagsdokumentet framgår avdelingens samlede begrunnelse for opprettelsen av studiet. Ressursbehovet er synliggjort og det legges til grunn et opptak på 20 studenter første år, deretter 30 årlig. De 45 studiepoengene som skal gjennomføres fra HiMolde tilrettelegges via lyd/bilde/streaming til klasserom på HiG. Denne undervisningen vil være samkjørt med undervisning for studenter i Molde. HiG vil avsette ressurser til egen veileder som følger opp studentene på Campus Gjøvik i de emnene som undervises fra HiMolde. Det vil senere bli gjort en vurdering av om studieprogrammet også skal tilbys som fleksibel utdanning over fire år. Det vil imidlertid ikke være aktuelt for første opptak. Dette er tilsvarende opplegget for Fornybar energi og for Elkraft der vi har erfaring over tid. I studieplanen er emnesammensetningen og det overordnede læringsutbyttet beskrevet. Som det framgår av emnetabellen, er emnene fra HiMolde på 7,5 studiepoeng. Dette har likevel latt seg greit innpasse i HiGs emneportefølje. Studieplanen med emnebeskrivelser ble godkjent i Studienemnda i 24. oktober: Studiepoeng pr. semester Sted Kode Emne O/V S1 (H) S2 (V) S3 (H) S4 (V) S5 (H) S6 (V) HiG TEK2031 Teknologiledelse O 10 HiG SMF1042 Økonomistyring O 10 HiG REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10 HiG SMF2062 Markedsføring O 5 HiG SMF1261 Merkevarebygging O 5 HiG SMF1181x Vitenskapelig metoder O 5 HiG SMF1181y Kvalitetsledelse O 5 HiG SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O 10 HiG SMF2181 Mikroøkonomi O 10 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 18/60

19 HiMolde LOG510 Verdikjedeanalyse O 7,5 HiMolde TRA310 Transportøkonomi O 7,5 HiG NYTT Bærekraft og etikk O 5 HiG SMF2151 Finansregnskap O 10 HiG SMF3021 Makroøkonomi O 10 HiG SMF2111 Investering og finansiering O 10 HiG SMF2211 Foretaksstrategi O 10 HiG NYTT Anvendt vitenskapelig metode O 5 HiMolde LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse O 7,5 HiMolde SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder O 7,5 HiMolde LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling O 7,5 HiMolde LOG530 Distribusjonsplanlegging V 7,5 HiMolde TRA410 Transport og økonomisk utvikling V 7,5 HiG SMF3041 Strategigjennomføring V 10 HiG NYTT Bacheloroppgave 15 O 15 Studieprogrammet baserer seg i hovedsak på allerede eksisterende emner ved HiG, slik at det ikke vil være behov for noe nytt fagmiljø. I grunnlagsdokumentet framkommer to økonomiske beregningsmodeller, en bidragskalkyle fra TØL og selvkostkalkyle fra høgskoledirektør og økonomidirektør. Om bidragskalkylen: Bachelor i logistikk vil føre til at vi kan få flere studenter på eksisterende emner som undervises i dag på Bachelor i økonomi og ledelse. Dette vil kunne bedre effektiviteten i programmet ved å øke utnyttelsesgraden av eksisterende undervisningskapasitet. Inntektene for programmet må som et minimum dekke de økte kostnadene økning i antall studenter ved eksisterende emner medfører. Disse kostnadene er knyttet til tiden fagressurser og studentassistenter bruker på veiledning og retting av innleveringer og eksamen. I beregningen er det lagt inn 75 % studiepoengproduksjon (normalt beregner vi 50 %). Ved vurdering av studiets lønnsomhet har avdelingen vurdert kostnadsøkningene programmet medfører for fagressurser og administrasjon og beregnet dekningsbidraget det gir. Beregningen under viser med disse forutsetninger at studiet har et positivt akkumulert bidrag i 2021: Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 19/60

20 Antall studenter ved opptak Økning i antall studenter ved HiG-emner Økning i antall studenter på campus 7, , Inntekter Endring fagressurser Studieprogramansvarlig Studientassistent til studieprogrammet Litteraturtilfang biblioteket Innmelding og eksamensavvikling Sum kostnader Dekningsbidrag Dette gir for årene en nåverdi på kr (med 3 % rentefot). Gitt estimatene over er det behov for full studiepoengproduksjon fra 13 studenter i snitt for at studiet skal kunne dekke oppstartskostnadene. Fra 2021, er det behov for 7 studenter i snitt for å kunne ha et positivt dekningsbidrag. Siden behovet for en Bachelor i Logistikk kommer primært fra regionalt næringsliv, har TØL en målsetning om å kunne etablere et laug fra ledene logistikkbedrifter i regionen, for å kunne både sikre at studiet har en tett kobling til næringslivet, men vi forventer også at de vil kunne bidra økonomisk. Om selvkostkalkylen: I slike bidragskalkyler som er satt opp i tabellen over, vil det alltid være usikkerhet om en har foretatt en god nok vurdering av de endringer i inntekter og kostnader den nye aktiviteten medfører, i dette tilfelle å etablere et nytt studieprogram. Det er derfor behov for å sette opp en beregning som viser de totale inntekter og kostnader (selvkost) for aktiviteten dvs. nytt bachelorprogram i logistikk. Normalt bør selvkostkalkyler legges til grunn ved vurdering av nye studieforslag, men siden dette tilbudet er så sammenvevd med eksisterende tilbud er det nyttig med begge kalkylemodeller. I beregningen nedenfor er det videre lagt til grunn 50 % studiepoengproduksjon for studentene, ikke 75 % som i bidragskalkylen ovenfor. Dette er basert på at aktive studenter i gjennomsnitt produserer 75 % av normert antall studiepoeng, men at det i alle studentkull er et frafall. På kostnadssiden kommer følgende kostnader i tillegg til det som er inkludert i bidragskalkylen: Beregnet lønnsandel for de som gjennomfører fellesundervisning på bachelor i økonomi og bachelor i logistikk med en fordeling på 30 % på logistikk og 70 % på økonomi. Det er videre lagt inn 40 % overhead/felleskostnader, beregnet ut i fra totale lønnskostnader. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 20/60

21 Resultatet av denne beregningen er vist nedenfor. Som det framgår her vil Bachelor i logsistikk ikke dekke de totale kostnadene for programmet. Dette er et naturlig resultat så lenge programmet ikke har fullfinansierte studieplasser fra KD. Årstall Akkumulert Antall studenter 1) Inntekter Studiepoeng produksjon 2) KD fullfinansierte studieplasser (i kr.) * Ekstern støtte (10% av stp ved HiMolde) Sum inntekter Kostnader Undervisning (estimert andel) Interne fagpersoner ** Eksterne undervisningstjenester Andre driftskostnader, inklusive leiested Investeringer % Overhead/felleskostnader 3) Sum Kostnader Forventet resultat Dette gir for årene en nåverdi på minus kr (med 3 % rentefot). Ved å nedskalere opptak til andre studieprogram etter en nærmere vurdering, vil TØL kunne bedre sin effektivitet uten å påføre høgskolen økte felleskostnader, og få en mer optimal studieportefølje. Med disse forutsetninger, vil ikke de økonomiske vurderingene av Bachelor i logistikk isolert sett være avgjørende kriterium for om programmet skal igangsettes. Rektors forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar opprettelse av Bachelor i logistikk med oppstart høsten 2015, under forutsetning av at TØLs samlede studentopptak ikke økes. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 21/60

22 Vedlegg 1 til sak STY 77/14 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 22/60

23 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 23/60

24 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 24/60

25 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 25/60

26 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 26/60

27 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 27/60

28 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 28/60

29 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 29/60

30 Vedlegg 2 til sak STY 77/14 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 30/60

31 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 31/60

32 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 32/60

33 Sak STY 78/14 Endring i delegasjonsreglementet ved HiG Møtedato: Saksbehandler: Høgskoledirektør Sakstype: Beslutningssak Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til revidert delegasjonsreglement Sammendrag Gjeldende reglement ble vedtatt 14. juni 2011 i Sak STY 40/11 Delegasjonsreglement for HiG, med endring i sak STY 41/14. Forslag til revidert delegasjonsreglement er gjennomgått i henhold til: Lov om universiteter og høgskoler, gjeldende fra 1. august Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler, fastsatt av 10. juli 2014 (pkt. 2.1) Rundskriv F Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, punkt 1,2. Saksopplysninger HiG har sitt mandat hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler. Alle delegasjonsvedtak fattes med hjemmel i denne lov og i henhold til generelle rettsregler på området. I lovgivningen brukes uttrykket "styret selv når loven ikke åpner for delegasjon. Å delegere vil si å gi beslutningsmyndighet til et organ/person til å fatte vedtak i spesielle saker. Når styret delegerer myndighet, beholder styret likevel ansvaret (jf. UH-lovens 9-1, Delegasjon og 9-2 Styrets oppgaver). Når myndighet delegeres, vil det normalt være anledning til å påklage vedtaket til styret, eller eventuelt til klagenemnd oppnevnt av styret jfr. UH-lovens 5-1. Når styret delegerer, bør det ikke delegeres forbi et forvaltningsnivå. Det følger av god forvaltningsskikk at styret delegerer til nærmeste nivå under seg. Slik høgskolen er organisert fra betyr dette at styret bør delegere beslutningsmyndighet til rektor eller utvalg oppnevnt av styret slik som studienemnd, klagenemnd, tilsettingsutvalg/råd. Rettsreglene for videredelegasjon følger de samme som ved delegasjon og begrensninger i delegasjonsadgangen. Et forvaltningsnivå som har fått delegert beslutningsmyndighet på et område, kan delegere videre til undernivå(er) med mindre styret har vedtatt at dette ikke kan skje ved å sette "selv i delegasjonsvedtaket. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at å fordele arbeidsoppgaver innen det delegerte området ikke er ensbetydende med at forholdet er videredelegert. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 33/60

34 Endringer i forhold til gjeldende reglement: Delegasjon som i versjon av 2011 var gitt fra styret forbi rektor til avdeling er korrigert. Studiesaker: Rektor foreslås gitt myndighet til å vedta studieprogram til og med 60 studiepoengs omfang Oppdaterte henvisninger til UH-loven Økonomisaker: Nytt punkt om delegasjon av budsjetteringsmyndighet til rektor Andre typer saker: Vurdering Nytt punkt om inngåelse av avtaler om forpliktende samarbeid med andre institusjoner Rektor vurderer at den fremlagte delegasjon av beslutningsmyndighet tilfredsstiller to hovedformål: Avlaster styret slik at styret kan konsentrere seg om strategiske og prinsipielle problemstillinger/utfordringer, trekke opp linjene for høgskolens strategi og faglige profil, samt ivareta styrets ansvar for institusjonens samlede virksomhet. Effektiviserer saksbehandling og oppgaveløsning ved at beslutningsmyndighet legges nær de personer/organer som har resultatansvar og samtidig inngående kunnskap om de aktuelle beslutningstema. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar det framlagt forslag til delegasjonsreglement, som samtidig avløser tidligere delegasjonsvedtak vedtatt av styret 14. juni 2011 i sak STY 40/11. Delegasjonsreglementet inkluderer de endringer som styret vedtok i sak STY 41/14. Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 34/60

35 Vedlegg til sak STY 78/14 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 35/60

36 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 36/60

37 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 37/60

38 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 38/60

39 Saksliste styremøte nr. 6/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 39/60

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer