Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato sist endret

2 Formål... 3 Forutsetninger for funksjonen... 3 Begrep og definisjoner... 4 Transportkjøpers pris... 4 Fraktberegningsvekt... 4 Endelig pris... 4 Prosesser i fakturakontroll... 5 Innlesing av fakturafiler... 6 Fakturakontroll... 6 Søk etter faktura... 6 Priskontroll... 7 Linjedetaljer... 9 Sett endelig pris på sendinger Prisrapport Kostnadsrapport Page 2 of 13

3 Formål Dette dokument har til hensikt å beskrive hvordan Transportnett kan foreta kontroll av elektroniske transportfaktura fra transportører, Det er også mulig å få sjekket fakturaer mottatt på annen måte som papir eller pdf, ved da manuelt kontrollere sending for sending og ikke gruppert under et fakturanummer. En kostnadsrapport kan tas ut i ulike format på bakgrunn av disse kontrollene. Prissetting på sendinger er første steg for å kunne utføre kontroll av transportfakturaer fra sine transportører. Dette er beskrevet i eget dokument: Prismatrise for transportkjøper. Forutsetninger for funksjonen Prismodul må være bestilt og aktivert for transportkjøper. Basispris og evt. tillegg må være beregnet på sendinger som skal kontrolleres. For å kunne utføre fakturakontroll, må slike filer være innlest i TN. Format som støttes er INVOIC og E2B for mer detaljer kontakt Transportnett. Pris er definert som det transportkjøperen skal betale og vises som tilsvarende beløp på fakturaer fra transportør. Pris beregnes alltid pr. enkeltstående sending med et grunnbeløp og evt flere tilleggspriser, men det er totalt for disse som det utføres kontroll på og som er mest utbredt. Prisene kan ikke endres på sending eller på faktura, men tillegg kan legges til sending for å justere total opp eller ned. Fakturakontrollen erstatter ikke normal regnskapsføring, men forenkler kontrollrutinene slik at store og uoversiktelige mengder fakturalinjer kan håndteres og at avvik avdekkes på en enkel måte. Page 3 of 13

4 Begrep og definisjoner Transportkjøpers pris Prisene som beregnes og kontrolleres, er alltid transportkjøperens pris og ment for hva denne skal betale overfor transportøren som frakter godset. Ved prisberegning vil det kun hentet ut ett -1- beløp fra disse - kalt basispris. For tilleggspriser kan det derimot hentes ut flere typer tillegg til basisprisen. Fraktberegningsvekt Ved prisberegning benyttes først og fremst fraktberegningsvekt. Denne beregnes utfra en faktor på volum av godset eller lastemeter og det omgjøres til en beregnet vekt. Den største verdien av beregnet vekt eller aktuell fysisk vekt vil bli benyttet når pris hentes ut av matrisene. FBV (fraktberegningsvekt) = max av (vekt : volum * Volumfaktor : LM * Lmfaktor) Endelig pris Siden beregnet pris på sending og motsvarende fakturabeløp fra transportør kan være ulike, benyttes fakturakontrollen til å finne ut hvorfor og dernest bestemme hva som skal gjelde. Endelig Pris er et begrep for at sendingen er kontrollert og avsluttet, samt at det er avklart hvilken pris som skal gjelde for videre behandling, eks. I en kostnadsrapport. Page 4 of 13

5 Prosesser i fakturakontroll Sendinger autoprises ut fra matriser i TN og disse oversendes til transportør uten pris. Etter endt fremføring mottas fakturafiler fra transportører og disse leses inn i basen av TN. For å kunne kontrollere, benyttes et vedlikeholdsbilde som kan vise sendingenes status mellom opprinnelig pris mot fakturert pris. I de tilfeller dette stemmer overens har man mulighet til å krysse disse ut som behandlet slik at man sitter igjen med avvikene og behandle disse. Avvik kan skyldes flere ting: Vektendringer etter måling Feil i prismatrisen hos TN Feil fakturering fra transportør Tilleggspriser som ikke matrise dekker Ukjent sendingsnummer fra transportør - med flere For å kunne håndtere dette, må det kunne gjøres endringer den ene eller den andre veien, slik at man kan komme frem til et resultat som skal gjelde for videre behandling. Etter avkryssning som ferdigbehandlet, så kan kostnadsrapport hentes ut og evt. fordeles ned på lavere nivå, eksempel på ordrenivå etter vektfordeling, hvis sendinger er konsolidert på dette. Det finnes flere muligheter som kan tilpasses den enkelte transportkjøper, hvorvidt om man ønsker en fil til eget BI-system eller en overføring til regnskapsystem. Dette kan avtales med Transportnett. Page 5 of 13

6 Innlesing av fakturafiler Dette avtales mellom Transportnett, transportør og transportkjøper med hvilket format og frekvens. Det er ingen rutiner som transportkjøper bør gjøre i forbindelse med fakturafiler, da dette settes opp med automatikk og Transportnett sørger for at de er tilgjengelig under menyene. Fakturakontroll Søk etter faktura Eget menypunkt benyttes. Her søkes frem de innleste transportfakturaer fra transportører ved å angi datointervall, transportør eller evt et fakturanummer man kjenner. Hver linje indikerer en faktura og hvis den er markert i rødt så gir systemet beskjed om at faktura inneholder linjer som ikke er ferdig behandlet med å sette endelig pris. Linjen viser fakturadato, transportøren, avtalenummer/kundenummer, fakturanummer, MVA beløp, totalbeløp for faktura og fakturaens forfallsdato. Ved å trykke på en linje, vil en bli ført videre til et nytt bilde som viser alle linjene for fakturaen. Page 6 of 13

7 Priskontroll For hver faktura kan man gå inn å se alle fakturalinjer som tilhører på et eget skjermbilde. Bildet er delt i tre med en heading, filter/oppdatering og så alle sendings og fakturalinjer. Headingen inneholder de samme opplysninger som linjene på Søk på faktura. Filtervalgene benyttes for å vise de linjer som er ønsket å vise under og for å oppdatere med endelig pris når OK. o Filtrere sendinger Alle: Alle linjer til denne faktura vises. OK: Kun linjer som er oppdatert med endelig pris vises Ikke OK: Kun linjer som gjenstår å oppdatere vises o +/- % Margin For at linjer skal ha match, må beløp på sending og fakturalinje være identiske, noe som avrundingsregler etc kan forhindre. Hvis man ønsker å fokusere på heller større avvik, kan langt flere linjer få match med å angi et % tall og få fjernet disse og satt de til OK. Angi 0 for absolutt treff ikke blank Page 7 of 13

8 o Sett matchede til OK Ved å markere for denne og Oppdater, så vil systemet foreta en oppdatering på de linjer som har Match med endelig pris. Systemet bruker alltid beløpet fra fakturalinjen ved masseoppdateringen. For å sette et annet beløp som endelig pris, må dette gjøres pr linje via linjedetaljer. Endelig pris vil ikke oppdateres hvis beregnet verdi er 0. Informasjon på hver linje består av: Venstre side: Beregnet Sendingsinformasjon fra TN. Midten: Statusfelt Høyre side: Faktura Tilhørende fakturalinje for sendingen til venstre. Venstre side Beregnet: Sendingsnummer er hentet fra fakturaen og er matchet mot TN. Mangler det informasjon etter dette på venstre side, så er sendingsinformasjonen ukjent i Transportnett. Dette kan skyldes at transportør har etablert referansenummer på eks. manglende EDI o.l. Mangler kun beløp, er sendingen ikke blitt beregnet med pris og da kan de evt rekalkuleres med ny pris før videre behandling. Linjen viser foruten sendingsnummer Fra postnummer, Til postnummer, antall kolli registrert, Fraktberegningsvekt og beregnet totalpris for sendingen i TN. Midterste kolonne indikerer status på linjene: Tomt: Linjen er ikke kontrollert og det er ikke samsvar mellom sending i TN og med fakturalinje. Match: Linjebeløp er lik mellom sending i TN og med fakturalinje, men den er ikke oppdatert enda. Beløp: Linjen er oppdatert og endelig pris er satt med dette beløpet. Høyre side Faktura: Informasjon er hentet fra fakturalinjen og viser fakturabeløp med mer. Postnummer på fra og til adresse, antall kolli og fraktberegningsvekt viser hva transportør har benyttet ved fakturering. Disse kan ofte være en årsak til avvik på pris og det er da enkelt å identifisere. Egne felt viser evt. differanser mellom beregnet i TN og hva som er på faktura: beløp fraktberegningsvekt Trykk hvor som helst på linjen for å vise linjedetaljer. Page 8 of 13

9 Linjedetaljer Inne på detaljbildet for fakturalinje, vises også her detaljer fra Transportnett på venstre side mens detaljer fra faktura på høyre side. Beregnede detaljer Transportnett ID er unikt referansenummer for sendingen hos Transportnett. Sendingsnummer, Avsenders.ref. og Mottakers ref. tilhører sendingen. ETD og ETA er hente og leveringstider som er satt på sending. Leveringsadressen vises med mottaker, adresser, postnummer og sted. Antall kolli og beregnet fraktberegningsvekt. Egen knapp for å vise sporingsdetaljer kan også benttes. Prisbeløp og alle evt.tillegg vises, samt total for disse. De beregnede verdier kan ikke korrigeres, det må i så fall gjøres med rekalkulering fra sendingstorg. Men det kan legges til korrigeringer i bildet i form av tillegg. Nederst på venstre side kan korrigeringer legges inn med tekst og et beløp. Det er mulig å benytte minustegn foran beløpet for å korrigere totalpris ned. Dette skrives inn i sendingen og påvirker ikke fakturalinjen. Benytt knapp med + for å legge til tillegget. Page 9 of 13

10 Fakturadetaljer På høyre side vises informasjon fra fakturaen med fakturanummer, fra og til postnummer, ant.kolli og fraktberegningsvekt. Til slutt beløpet for fakturalinjen. Det er også et kommentarfelt om man ønsker å notere ned noe for senere bruk. Under dette finnes valg for å bestemme hvilket beløp som skal settes som endelig pris for sendingen. Ved å krysse av for enten beregnede detaljer eller invoicedetaljer, vil beløpet hentes og vises i feltet under. Det beløp som er valgt, er det beløp som vil bli satt som endelig ved lagring. Ved avvik som man vil viderebehandle, enten internt eller overfor transportør, kan informasjon fra siden enkelt legges ved i en mail via en knapp for dette. Sett OK-knapp, oppdater endelig pris for sending med det beløp som er valgt. Velg tilbake knapp hvis man ikke vil oppdatere enda. Page 10 of 13

11 Sett endelig pris på sendinger For de sendinger man ikke mottar elektroniske transportfakturaer, er det eget menypunkt som man kan benytte til å kontrollere manuelle fakturaer. Ved å søke frem et datointervall og transportør kan de enkelte sendinger gjennomgås på skjerm. Det er mulig å masseoppdatere flere samtidig med endelig pris eller vurdere hver enkelt detaljert. Korrigeringer kan gjøres med tillegg på samme måte som ved kontroll av elektroniske fakturaer, men høyre side av skjerm inneholder selvfølgelig ikke detaljer. Man må da kontrollere manuelt mot faktura på annet format. Page 11 of 13

12 Prisrapport Eget menypunkt gir tilgang til å vise sendinger med alle priselementer på skjerm, samt å hente ut oversikt i Excelformat til ulike formål. Rapporten er todelt med noen faste opplysninger, samt en dynamisk prisdel som utvider seg og har med alle tillegg som kan ha blitt kalkulert. Informasjon som er med i rapporten: Ordre id Avsenders ref. 'SO \ BE Sendingsnr. ' Mapei AS Faktureres Reklamematerie Hentes Mapei AS H.Postnr H.Sted SAGSTUA Leveres Malorama AS L.Postnr L.Sted TØNSBERG Ordreplasserer avdeling Kolli 1 Vekt 15 Volum 0 Rute Hovedrute Avdeling 10 Transportør Ruuds Transport AS Produkt ETD :00 ETA :00 Transportavtale Pris 0 Beregnet Pris 4000 Farlig gods NO 0 Varmegods NO 0 Løftelem 0 Total Beregnet Pris 4000 Final pris 0 Transportørpris 0 Page 12 of 13

13 Kostnadsrapport Når pris på sendinger er kontrollert og satt som endelig, kan en ta ut en statistikk fra eget menypunkt. I motsetning til prisrapporten som lister alle priselementer om de er ferdig kontrollert eller ikke, er at denne rapport hensyntar kun de som er kontrollert ferdig og fått endelig pris. Rapporten hensyntar den endelige prisen og vil fordele kostnader ned på lavere nivå hvis dette er tilstede. For sendinger som er konsolidert med flere ordre innen samme sending, foretas en prosentvis fordeling av sendingens kostnad ned på ordre. Fordeling skjer etter ordrenes vekt. Dette gjør at kostnadene er på samme nivå som mottaker kjenner igjen og foreta videre behandling i eget ERP eller BI-system. I tillegg til at dette kan inspiseres på skjerm, kan rapporten tas ut i excel eller plassere en csv fil til en avtalt ftp adresse. Page 13 of 13

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER...

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Systemskisse... 5 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... 7 2.1 Ressursregisteret... 7 2.2 Prosjektregister...

Detaljer

Klarna Online. Brukermanual

Klarna Online. Brukermanual Klarna Online Brukermanual Velkommen til Klarna! Vi elsker det vi gjør. Å gjøre det enklere for konsumenter å handle i butikken din. Å etablere tillit mellom selgere og kjøpere, og å øke salget ditt. Som

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Administrator veiledning. ABAX Kjørebok. www.abax.no. Forskjellen er ABAX

Administrator veiledning. ABAX Kjørebok. www.abax.no. Forskjellen er ABAX Administrator veiledning ABAX Kjørebok www.abax.no Forskjellen er ABAX 2 Forskjellen er ABAX Innhold Administrasjon av ABAX kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 3 Kjøretøy 3 Wizard - Endre fører 5 Vis turer 7

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer