Prismatrise for transportkjøper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prismatrise for transportkjøper"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Prismatrise for transportkjøper SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Price Matrix Kort beskrivelse Utfylling av prislister, opplasting og autoprising av sendinger. Dato sist endret

2 Page 2 of 23

3 Formål... 4 Forutsetninger for funksjonen... 4 Begrep og definisjoner... 5 Transportkjøpers pris... 5 Fraktberegningsvekt... 5 Avsendersted... 5 Mottakersted... 5 Vektintervall... 5 Prisbeløp... 5 Prismatriser... 6 Maler... 6 Utfylling av Basispris excelmal... 7 Fliker i basisprismalen... 7 Sonesettings fliker... 7 Volumfaktor fliken... 8 ProduktPris fliken... 9 Utfylling av Tilleggspris excelmal Fliker i tilleggsprismalen Sonesettings flik Tillegg fliken Opplasting av maler Knytte prislister og tillegg til transportør Priskalkulator Prisrapport Nyttige tips ved utfylling av maler... 2 Snu om rad til kolonne i Excel... 2 Komplisert sonesetting... 2 Beregne pris pr tonn... 2 Page 3 of 23

4 Formål Dette dokument har til hensikt å beskrive hvordan Transportnett kan prisberegne sendinger for transportkjøpere med et grunnbeløp og evt flere tilleggspriser. Prisene defineres i egne excel maler og deretter lastes opp for bruk via transportkjøpers webkonto. Sendinger vil da autoprises ut fra gjeldende pris- og tilleggslister og oversikt kan tas ut i en prisrapport. Autoprising er også første steg til å kunne benytte modulen for kontroll av transportfakturaer fra sine transportører. Fakturakontroll er beskrevet i eget dokument. Forutsetninger for funksjonen Prismodul må være bestilt og aktivert for transportkjøper. Prisene som benyttes og som settes i matrisene, er alltid prisen som transportkjøper skal betale. Pris kan være et grunnbeløp og evt flere tilleggspriser. Sendinger prises ved opprettelse av sending. Enten via EDI eller manuell registrering og før den videresendes til transportør. Det forutsettes at sendingen har gyldige koder som sammenfaller med aktive matriser. Prisene beregnes alltid pr. enkeltstående sending. Prisene kan ikke endres på sendingen, men tillegg kan benyttes for å justere total opp eller ned. Prismatriser er relatert til normal godstransport. Det settes krav til at matrisene fylles ut riktig og slik de er beskrevet. Page 4 of 23

5 Begrep og definisjoner Transportkjøpers pris Prisene som benyttes og som settes i matrisene, er alltid transportkjøperens pris og ment for hva denne skal betale overfor transportøren som frakter godset. Det kan lastes opp flere matriser og avtaler, men ved prisberegning vil det kun hentet ut ett -1- beløp fra disse - kalt basispris. For tilleggspriser kan det derimot hentes ut flere typer tillegg til basisprisen. Fraktberegningsvekt Ved prisberegning benyttes først og fremst fraktberegningsvekt. Denne beregnes utfra en faktor på volum av godset eller lastemeter og det omgjøres til en beregnet vekt. Den største verdien av beregnet vekt eller aktuell fysisk vekt vil bli benyttet når pris hentes ut av matrisene. FBV (fraktberegningsvekt) = max av (vekt : volum * Volumfaktor : LM * Lmfaktor) Avsendersted Hvor sending starter og hvor den skal leveres, har stor betydning for å beregne rett pris. For å avklare hvor sending starter, må dette defineres utfra hvilken informasjon som kan finnes i sendingen. Enten benytte en avdelingskode eller et kunde-/avtalenummer som peker til en matrise hvor avsendersted er implisitt med avtalen. Mottakersted Postnummeret på leveringsadressen benyttes til å finne et sonenummer. Dette kan settes som en standardverdi i en postnummersonetabell eller ha overstyring pr.transportprodukt. Vektintervall I excelmalene kan man selv sette opp hvilke vektintervall som skal gjelde pr.transportprodukt. I samme avtale/mal man kan ha flere ulike transportprodukt med ulike vektintervall. Prisbeløp Pr vektintervall kan et beløp angis som et nettobeløp som hentes ut ved prisberegning. Med en kode kan også beløp bli mutliplisert med en faktor før resultatet benyttes som prisbeløpet. Eksempelvis Kr pr fraktberegningsvekt (kg) Page 5 of 23

6 Prismatriser Transportkjøper kan via TN sine løsninger definere sine transportavtaler inn i spesielle excelmaler på en strukturert måte, for deretter å laste de opp via en TN webside. Prisene vil bli lagret på sin konto slik at transportkjøper kan kontrollere disse via en egen priskalkulator, evt benytte som en hjelp i daglig virke til å kalkulere transportpris på bakgrunn av de opplastede matriser. Samtidig gjør dette det mulig å kunne prissette sendingene når oppdrag skapes i TN. Prisen kan beholdes for senere kontroll eller sendes videre til transportør som faktureringsunderlag. Maler Flere excelmaler er utviklet for å kunne overføre sine prisavtaler og få disse lastet opp på egen hånd slik at de kan benyttes av TN løsninger, uten behov for teknisk støtte eller programmering. Brukeren selv kan da også oppdatere med nye priser selv når endringer er nødvendig. Kolonne A og felter merket med gult er systemfelter og ledetekster som benyttes for å kunne lese inn data korrekte til TN. Disse kan også være til hjelp for brukeren for å gruppere data på en mest mulig oversiktelig måte. Det finnes en del koder man må ha et forhold til, samt vektgrenser som kan defineres av brukeren selv. I tillegg finnes egne fliker hvor man sonesetter postnummer og ulike transportprodukter. For tilleggpriser så defineres dette i en annen excelmal som omtales separat. Page 6 of 23

7 Utfylling av Basispris excelmal Fliker i basisprismalen Excelmalen består av flere fliker: ProduktPris inneholder basispriser og vektintervallene. Volumfaktor benyttes kun hvis man har varierende omregningsfaktorer i forhold til vektintervall Soner xxx inneholder hvilken sone som skal benyttes pr postnummer og transportprodukt. Man kan lage flere fliker i malen for å definere ulik sonesetting pr transportprodukt. Navnsetting av fliker må følges se understreket navn over - for at systemet skal hensynta og lese det inn i databasen. Sonesettings fliker For å finne rett vektintervall, benyttes sone som begrep på leveringsadressens postnummer. Det gjør det mulig å gruppere flere postnummer sammen og minimerer antall rader med beløp. Landkode og tilhørende postnummer og poststed er listet pr.rad. (kolonne A-C) Posten Norge utgir denne listen for Norge og de angir en type for hver postnummer slik at man kan avgjøre hvor disse benyttes som eks. Gateadresse, B og F for postboks o.l Sone kan settes pr postnummer som en standard i kolonne (E) og gjelder da for alle typer transportprodukt. Hvis det er ulik sonesetting for transportproduktene, så etabler flere fliker og angi i hver av disse den enkelte produkttype i (F) og så en sone i (G). Kodesetting av transportprodukt er valgfritt, men er begrenset til et nummer og dette må igjen benyttes når priser settes opp i ProduktPris-fliken. Se også forslag nevnt ifbm kolonne F. Page 7 of 23

8 Volumfaktor fliken Denne benyttes kun hvis man har varierende omregningsfaktorer i forhold til vektintervall For generell faktor så settes dette i ProduktPris fliken. Fliken kan da også slettes fra malen Kolonne A benytter systemet for å lese inn aktive rader X er aktiv Rad 1 benytter systemet til å tolke NKL (nøkkel) at det finnes data i underliggende felt. Rad 2 er forklarende tekst og leses ikke inn, men er rettledende. Rad 3 B+C: Kode for prismatrise og tekst tilsvarende fra ProduktPris fliken som en indikasjon på at det er overstyring på denne listen. Rad 3 D: FraVekt for når faktorene skal gjelde fra Rad 3 E+F: Angi faktor for fraktberegningsvekt og lastemeter innen dette intervall Repeteres med antall ønskede rader. Page 8 of 23

9 ProduktPris fliken Bak denne fliken settes vektintervall og beløp som skal benyttes ved prising. Øverste del med 4 rader angis en del koder for hele matrisen. Kolonne A og Rad 1 og 2 (gult) benyttes av systemet for å tolke informasjon som legges inn i rad 3: Kolonne B C : Gruppe og gruppebeskrivelse benyttes for navnsette matrisen og benyttes for å hente rett matrise i ulike sammenhenger. Gruppekoden kan være både tall og tekst. Det anbefales å benytte koder som samsvarer med oppsett forøvrig da koden vil vises på vedlikehold hvor de skal knyttes opp mot transportør og avtaler. Er avtaler satt opp mot kundenummer anbefales å bruke disse. Kolonne D: Volum F er faktoren som benyttes ved beregning av volumet om til den teoretiske fraktberegningsvekten -FBV, som skal sammenlignes med den fysiske vekten. Den som er størst av disse vil bli benyttet ved fremfinning av beløp. Faktor 200 indikerer at 1 m3 = 200kg. Kolonne E: LM F er faktor som benyttes ved omberegning av lastemeter til FBV. Se også egen flik for å sette varierende volumfaktor og lastemeter. Kolonne F og G viser gyldighetstid for matrisen. Dette gjør det mulig å planlegge og laste opp i forkant før selve prisendringen iverksettes. Ved en slik opplasting vil matrise med samme gruppekode automatisk bli satt gyldig til lik den nye matrisen med gyldig fra. Page 9 of 23

10 Hver ny vektintervall og transportprodukt, deles av med 3 systemrader her vist med rad 5-7 Rad 5-7: Hvert enkelt transportprodukt har en 3 raders gul heading som inneholder systemverdier. I kolonne A må det være angitt som vist pr.rad: Start Felter Fra Verdi. Sistnevnte benyttes ved vektintervaller. Rad 8 og nedover angir verdier i transportproduktet. Et X i kolonne A angir at raden er aktiv og må påses er angitt for at systemet skal hensynta dette. NKL er en forkortelse for nøkkel og systemet tolker at det er verdier i rader under som må hensyntas Første rad etter ny start/inndeling kan fylles ut med verdier. Kolonner forklares under og ved (M) må feltet fylles ut med verdi: A. System kolonne og beskrevet over. B. Vektsøk må alltid være Ja på første linje (tiltenkt at sending inneholder transportproduktet og leter direkte etter dette og ikke i vektintervaller) C. Faktor kan stå blank eller angis med en faktorkode. Da vil tallet som finnes i vektintervallet multipliseres. Eks beregne Kr pr kg. Kodene= i. FB = fraktberegningsvekt = standard ii. PALL iii. VEKT D. MOT kode fra sending kan benyttes som en styrekode mot prismatrisen. E. Navn på transportproduktet - valgfritt F. Kode på transportprodukt og kan benyttes ved videresending til eksternt system. Forslag på koder som er benyttet og kan identifiseres er i. 250 =Enkolli ii. 251 =Stykkgods iii. 252 =Partigods G. Kan angi et antall kolli for når produktet skal gjelde. Eksempel 1 så gjelder denne kun når det er ett kolli, mens blank gjelder uansett antall kolli. H. Sonen som representerer alle postnummer for denne tariff. Page 10 of 23

11 I. FB fra- indikerer start på et intervall som dette transportprodukt gjelder for. Ved blank starter det fra 0 kg mens ved eks 1000 må fraktberegningsvekten overstige 1000kg. J. FB til- indikerer slutt på et intervall som dette transportprodukt gjelder for. Ved 35 slutter det ved 35 kg FBV. OBS: Kolonne E t.o.m. J må repeteres for hver rad frem til neste intervall/produkt. K. Minimumspris benyttes hvis beløp som hentes i vektintervallet er lavere enn dette. Selve vektintervallet er valgfritt og kan defineres opp på følgende måte fra kolonne L og utover: Rad 5 benyttes av systemet og NKL er forkortelse for nøkkel. Dette betyr at det finnes data under denne som skal hensyntas og er viktig å fylle ut, ellers riskerer man at systemet utelater de verdier man setter. Rad 6 er tekstforklaring til vektintervallet man lager og brukes ikke av systemet, men er en forklaring for å kunne lese malen og til å holde orden til selvhjelp. Rad 7 er viktig å angi korrekt. Man angir Fra verdi på intervallet og neste kolonne vil da automatisk gi både Til verdi og en Fra verdi. Som tidligere nevnt så setter Kolonne J en øvre begrensing, slik at denne hensyntas for å evt lete videre i matrisen på annet produkt når denne begrensning nås. Hvis kolonne J er blank vil siste kolonne ikke ha noen øvre grense og dermed benytte tilhørende beløp for sonen og ikke lete videre. Rad 8 og nedover angis med de beløp som stemmer overens med vektintervaller og soner som man ønsker å benytte. Man kan angi flere transportprodukter og avtaler nedover, men de bør sorteres etter vektstørrelser. Hvert transportprodukt må da starte på neste linje etter forrige, med heading slik som nevnt fra rad 5 til 7 og dette kan repeteres til man har definert hele sin transportavtale på basisbeløp. Systemet leter igjennom og tar første forekomst og benytter denne som pris. Page 11 of 23

12 Excelmalene bør navnsettes og lagres lokalt slik at man har kontroll på versjoner når man skal foreta endringer. Matrisen kan nå lastes opp via web på sin kjøperkonto. For at den skal bli benyttet må den først knyttes til transportør etc. Deretter kan matrisen simuleres og kontrollere at beløp blir hentet ut korrekt. Det finnes også muligheter for å re-kalkulere sendinger med de nye matrisene enten enkeltvis fra simulator eller flere via funksjonsknapp på sendingstorget. Ved priskorrigering kan forrige opplastede mal endres på og lastes opp på nytt, hvor systemet vil foreta sammenligning og korrigere til siste opplastede excelmal. Se eget kapittel for disse funksjoner. Page 12 of 23

13 Utfylling av Tilleggspris excelmal Fliker i tilleggsprismalen I motsetning til basisprismalen som peker til en bestemt avtale, så kan mange tillegg defineres og benyttes ubegrenset på tvers av flere transportører og avtaler. Malen består av disse flikene: Tillegg inneholder regler og priser for tilleggene. Soner inneholder hvilken sone som skal benyttes pr postnummer. Man kan ha flere fliker med Tillegg, men kun ha en soneflik i malen for å definere soner. Den vil da gjelde for alle tilleggene som defineres i malen. Hvis det kreves flere, må dette deles opp via flere maler. Navnsetting av fliker må følges se understreket navn over - for at systemet skal hensynta og lese det inn i databasen. Page 13 of 23

14 Sonesettings flik Hvis det skal beregnes forskjellige tillegg for ulike geografiske områder, så kan dette defineres i denne fliken. Fliken er derfor ikke påkrevet når det beregnes utfra andre kriterier. For å finne rett vektintervall, benyttes sone som begrep på leveringsadressens postnummer. Det gjør det mulig å gruppere flere postnummer sammen og minimerer antall rader med beløp. Landkode og tilhørende postnummer og poststed er listet pr.rad. (kolonne A-C) Posten Norge utgir denne listen for Norge og de angir en type for hver postnummer slik at man kan avgjøre hvor disse benyttes som eks. Gateadresse, B og F for postboks o.l Sone kan settes pr postnummer som en standard i kolonne (E) og gjelder da for alle typer tillegg i malen. Kolonne F og utover benyttes ikke? Page 14 of 23

15 Tillegg fliken Bak denne fliken defineres de ulike tillegg. Rad 1 benyttes av systemet med verdien NKL i de 6 første cellene. Disse må stå alene og systemet tolker dette som start på en tilleggsmal. Rad 2-4: Hvert enkelt tillegg har en 3 raders gul heading som inneholder systemverdier. I kolonne A må det være angitt som vist pr.rad: Start Felter Fra Verdi. Sistnevnte benyttes ved vektintervaller. Rad 5 angir verdier i tillegget. Flere rader kan være nødvendig for å definere tillegget - se rad 11&12, samt 18&19. Et X i kolonne A angir at raden er aktiv og må påses er angitt for at systemet skal hensynta dette. NKL er en forkortelse for nøkkel og systemet tolker at det er verdier i rader under som må hensyntas Viktig siste kolonne for rad med NKL må stå med blank verdi i feltene under da tillegg ikke har maksimumsverdi på vekt Page 15 of 23

16 Kolonner forklares og ved (M) må feltet fylles ut med verdi: A. (M) System kolonne og er beskrevet over. B. (M) Unikt nummer pr tillegg må angis. Ved flere maler må man holde orden på disse så det lages et unikt nummer for å skille tilleggene fra hverandre. C. (M) Beskrivende navn på tillegget settes i denne kolonnen D. Gyldighet fra først etter denne dato vil tillegget kunne bli beregnet. E. Gyldig til- etter denne dato beregnes ikke tillegget lenger. Hvis ingen dato er angitt løper den til enten opplastes med ny dato eller tillegget blir deaktivert fra web. F. Hvis sone er utfylt, så vil tillegget kun gjelde for denne blank er alle. G. (M) Type tillegg kan være enten en fast type eller en variabel type og som kombineres med etterfølgende kolonner. Fast benyttes ved et minimum eller fast type tillegg Variabel benyttes når sluttresultat på tillegget kan variere H. (M) Verditype kan enten være KR eller PROSENT. Dette definerer type av verdier fra kolonne N og utover. I. For indikerer hva som vil gjøre at tillegget beregnes. Kode som trigger tillegget kommer fra sendingen. Blank = beregnes alltid Felt på sendingen sjekkes om finnes eller er utfylt: i. KRAN ii. LØFTELEM iii. VARME iv. ADR v. FORSIKRING vi. MOT Kode Page 16 of 23

17 J. Faktor indikerer fra hvilke felt på sendingen som tillegget beregnes på og det betinger at dette finnes på sendingen: (M) Hvis kolonne G har verdi VARIABEL må verdi fylles ut i. Blank = Basisbeløp fra prisliste ii. KOLLI iii. VOLUM iv. LASTEMETER v. FB (Fraktberegningsvekt) vi. PALL vii. ADRVEKT K. Kalkuler benyttes med et X for å multiplisere faktorverdien i kolonne J med vektpris fra vektintervall. Uten x vil beløpet fra vektintervallet benyttes. L. (M) Min er minimumspris og vil benyttes hvis beløpet som hentes/kalkuleres er lavere enn dette. M. Max er maksimumspris. Beløp som hentes/kalkuleres høyere enn dette vil ikke benyttes, men benytter istedet det definerte maksimumsbeløp. N. Vektgrense fra til, med tilhørende beløp på rad under fortsetter i kolonner til høyre. Husk at siste kolonne må ha NKL og tomme felt under denne. Rad 34+41:Tekstforklaringen til vektintervallet brukes ikke av systemet, men er en forklaring for å kunne lese malen og til å holde orden til selvhjelp. Rad35+42 for Fra Verdi er viktig å angi korrekt. Man angir Fra verdi på intervallet og neste kolonne vil da automatisk gi både Til verdi og en Fra verdi. Rad og nedover angis med de verdier som stemmer overens med vektintervaller og soner som man ønsker å benytte. Matrisen kan nå lastes opp via web på sin kjøperkonto. For at den skal bli benyttet må den først knyttes til transportør etc. Deretter kan matrisen simuleres og kontrollere at beløp blir hentet ut korrekt. Det finnes også muligheter for å re-kalkulere sendinger med de nye matrisene enten enkeltvis fra simulator eller flere via funksjonsknapp på sendingstorget. Forrige opplastede mal kan endres på og lastes opp på nytt, hvor systemet vil foreta sammenligning og korrigere til siste opplastede excelmal. Se eget kapittel for disse funksjoner. Page 17 of 23

18 Opplasting av maler For opplasting av maler, benytt menypunktet: Prisliste Oppdatering Det er ulike metoder for å laste opp prisliste og tilleggsliste benytt den korrekte for den listen som ønskes oppdatert. Angi mailadresse for å bli varslet når opplastingen er ferdig. Det kan ta noe tid, spesielt hvis det er sonesatt og hvor alle kombinasjoner med postnummer og sone skal skrives til databasen. Selv om listene vises på vedlikehold kan systemet fortsatt holde på med oppdatering. Page 18 of 23

19 Knytte prislister og tillegg til transportør Før opplastede pris og tilleggslister kan benyttes av systemet, må de knyttes opp slik de er tenkt og til hvilken transportør Benytt menypunkt: Vedlikeholde Her vises tilgjengelige pris- og tilleggslister som er opplastet og man kan sette opp mot sine transportører. Når man velger transportør og andre verdier, vil man se kombinasjoner som kan ha blitt lagret tidligere. Pr transportør kan det defineres forskjellige kunde- eller avtalenummer. Da kreves det at sendinger inneholder disse for at prislisten blir benyttet. Alternativt kan standard benyttes som er alle med denne transportør. Gruppekoden som ble satt i malen, vil vises under nedtrekket for prisliste med disse kodene når den er lastet opp. Et eksempel over viser lagrede knytninger. Page 19 of 23

20 For å skape kundenummer på en transportør og et regelverk for denne, finnes et valg i nedtrekket:.. Ny... Skriv det nye kundenummer i høyre felt, velg prislisten og kryss av for hvilke tillegg som skal gjelde.deretter Lagre kunde. Ikke pris, betyr at pris ikke beregnes, kun fraktberegningsvekt kalkuleres utfra faktorer i liste. Oppdater og tilknytt alle lister som skal gjelde. Tilleggslister kan deaktiveres manuelt. Når samme tilleggliste med samme nummer lastes opp, vil den foregående liste få dato igår i gyldighetstid til - Denne liste nr 1 ble lastet opp med en ny Page 20 of 23

21 Priskalkulator Eget menypunkt viser en priskalkulator Her kan man kontrollere om prislister beregner korrekt ved å kombinere forskjellige valg og vekter. Man kan også teste enkelt ordre og i fall også oppdatere ordren med priser. På sendingstorget finnes mulighet for å oppdatere flere ordre samtidig. Page 21 of 23

22 Prisrapport Eget menypunkt gir tilgang til å vise sendinger med alle priselementer på skjerm, samt å hente ut oversikt i Excelformat til ulike formål. Rapporten er todelt med noen faste opplysninger, samt en dynamisk prisdel som utvider seg og har med alle tillegg som kan ha blitt kalkulert. Ordre id Avsenders ref. 'SO \ BE Sendingsnr. ' Mapei AS Faktureres Reklamematerie Hentes Mapei AS H.Postnr H.Sted SAGSTUA Leveres Malorama AS L.Postnr L.Sted TØNSBERG Ordreplasserer avdeling Kolli 1 Vekt 15 Volum 0 Rute Hovedrute Avdeling 10 Transportør Ruuds Transport AS Produkt ETD :00 ETA :00 Transportavtale Pris 0 Beregnet Pris 4000 Farlig gods NO 0 Varmegods NO 0 Løftelem 0 Total Beregnet Pris 4000 Final pris 0 Transportørpris 0 Page 22 of 23

23 Nyttige tips ved utfylling av maler Ved arbeid med prisavtaler og overføring til maler, listes her noen tips for å forenkle arbeidet. Snu om rad til kolonne i Excel Prisavtaler kan være listet med motsatt retning av hva malen har. For å snu om på dette kopier en rad, og plasser i celle hvor lim inn skal starte høyreklikk og velg Paste Spesial og trykk for Transpose Komplisert sonesetting Hvis avtaler er uoversiktelig så kan man benytte postnummer som sone. Kopier kolonnen for postnummer i sonetabellen, og lim den inn i kolonnen for soner. Da er det en direkte link mellom postnummer og matrisen. Beregne pris pr tonn Maler benytter kun kg som beregning og pris pr.tonn må da korrigeres deretter. Page 2 of 23

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03.

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03. BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG Behandle sendinger SHIPMENTS S3 Manage Område Sendingstorg Funksjon Behandle sendinger Kort beskrivelse Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:distribute. Skann App for Android. (Smarttelefon)

SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:distribute. Skann App for Android. (Smarttelefon) SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV tn:distribute Skann App for Android (Smarttelefon) Innholdsfortegnelse Formål... 2 Forutsetninger... 2 Begrensninger... 3 Fordeler... 3 Innlogging etter nedlasting av tn:distribute

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering for kunder med bruker-id og passord til Tollpost Globe e-tjenester gjeldende fra 0. juni 005 Brukerveiledning for

Detaljer

Kort veiledning for transportører

Kort veiledning for transportører Kort veiledning for transportører Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for transportører ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (svare på booking) Se om et oppdrag har merknad Se

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Kort veiledning for ruteplan

Kort veiledning for ruteplan Kort veiledning for ruteplan Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere hente og leveringssteder i ruteplan Registrere en ruteplan Registrere en rute Registrere en ukentlig

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Kort veiledning for transportkjøpere

Kort veiledning for transportkjøpere Kort veiledning for transportkjøpere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Startsiden Menyvalg og oversikter Registrere Transportoppdrag Velg aktører Kjøper (Oppdragsgiver) Leverandør Fra juridisk

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Bring FraktGuide. Versjon: 1.3 Utgivelsesdato: 14.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 14.oktober 2014

Bring FraktGuide. Versjon: 1.3 Utgivelsesdato: 14.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 14.oktober 2014 Bring FraktGuide Bring FraktGuide er videreutviklet av Prestashop 1.5 modulen. Modulen viser tilgjengelige fraktmåter fra Bring/Posten, basert på kundens postnummer. Alle priser, typer pakker og estimert

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Kort veiledning om e faktura for transportkjøper

Kort veiledning om e faktura for transportkjøper Kort veiledning om e-faktura for transportkjøper Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Veiledning for bruk av elektronisk faktura i TakeCargo for Transportkjøpere Oppgaver som gjøres daglig Sjekk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Opus Systemer AS 2015

Opus Systemer AS 2015 2015 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Prislister 1.1 1.2 1.3... 4 Ny prisliste... 6 Lag ny prislinje... 7 Endre/Slette prislinje 3 Stikkordsregister 0 Prislister 3 1 Prislister For å koble

Detaljer

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09 Brukerveiledning Matchfunksjon i Excel En rask innføring i matching av informasjon i Excel Sist oppdatert 22.10.09 2 Matche med Excel Utgangspunkt Når man skal foreta en førstegangsinnleggelse i NOBB mediabank,

Detaljer

Ny prisstruktur. Guest Maker booking. Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: 99 15 45 00 eller på epost: support@travel.no.

Ny prisstruktur. Guest Maker booking. Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: 99 15 45 00 eller på epost: support@travel.no. Ny prisstruktur Guest Maker booking Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: 99 15 45 00 eller på epost: support@travel.no. 1 Innhold Generelt... 3 Mva regler... 3 OBS: Måltider må legges inn som tillegg

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

Integrasjon mellom Logistra PartLink og eksterne systemer.

Integrasjon mellom Logistra PartLink og eksterne systemer. Integrasjon mellom Logistra PartLink og eksterne systemer. Versjon 1.7 2009-08-05 Versjonshistorie... 3 De ulike spørringene... 4 SQL-1...4 SQL-2...4 SQL-3...5 SQL-4...5 SQL-5...6 SQL-6...6 SQL-7...7 SQL-8...7

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Kom i gang med Onix Work

Kom i gang med Onix Work Kom i gang med Onix Work Innhold Introduksjon... 2 Start Onix Work... 2 Forside... 2 Moduler... 2 Innstillinger... 2 Registrering av firma... 2 Hva bør vi tenke på før vi setter i gang... 2 Opprette nytt

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Business Acknowledge. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Business Acknowledge. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldingstyper/funksjoner 3 2.1.2 BusinessAcknowledge

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no Web-TA Brukermanual INNHOLD HVA TRENGER DU FOR Å BRUKE WEB-TA? 3 HVORDAN LOGGER MAN SEG PÅ WEB-TA? 3 HVOR REGISTRERER MAN EN SENDING? 5 REGISTRERE EN SENDING 6 TILGJENGELIGE MALER 6 SENDINGSREFERANSER

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015. Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

NOBB Fraktapplikasjon. for effektiv beregning av transportkostnader

NOBB Fraktapplikasjon. for effektiv beregning av transportkostnader NOBB Fraktapplikasjon for effektiv beregning av transportkostnader Bakgrunn for prosjektet Fraktberegning gjøres i dag som en manuell og tidkrevende prosess både hos den enkelte kjøper og hos selgeren

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Agresso Planlegger. Brukerveiledning

Agresso Planlegger. Brukerveiledning Agresso Planlegger Brukerveiledning 1 Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra 1.1.212. Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen.

Detaljer

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Omsetningsrapporter Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Omsetningsrapporter (varer) 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Avregning av Omsetningsbasert leie

Avregning av Omsetningsbasert leie Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med : Avregning av Omsetningsbasert leie I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll

Detaljer