Prismatrise for transportkjøper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prismatrise for transportkjøper"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Prismatrise for transportkjøper SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Price Matrix Kort beskrivelse Utfylling av prislister, opplasting og autoprising av sendinger. Dato sist endret

2 Page 2 of 23

3 Formål... 4 Forutsetninger for funksjonen... 4 Begrep og definisjoner... 5 Transportkjøpers pris... 5 Fraktberegningsvekt... 5 Avsendersted... 5 Mottakersted... 5 Vektintervall... 5 Prisbeløp... 5 Prismatriser... 6 Maler... 6 Utfylling av Basispris excelmal... 7 Fliker i basisprismalen... 7 Sonesettings fliker... 7 Volumfaktor fliken... 8 ProduktPris fliken... 9 Utfylling av Tilleggspris excelmal Fliker i tilleggsprismalen Sonesettings flik Tillegg fliken Opplasting av maler Knytte prislister og tillegg til transportør Priskalkulator Prisrapport Nyttige tips ved utfylling av maler... 2 Snu om rad til kolonne i Excel... 2 Komplisert sonesetting... 2 Beregne pris pr tonn... 2 Page 3 of 23

4 Formål Dette dokument har til hensikt å beskrive hvordan Transportnett kan prisberegne sendinger for transportkjøpere med et grunnbeløp og evt flere tilleggspriser. Prisene defineres i egne excel maler og deretter lastes opp for bruk via transportkjøpers webkonto. Sendinger vil da autoprises ut fra gjeldende pris- og tilleggslister og oversikt kan tas ut i en prisrapport. Autoprising er også første steg til å kunne benytte modulen for kontroll av transportfakturaer fra sine transportører. Fakturakontroll er beskrevet i eget dokument. Forutsetninger for funksjonen Prismodul må være bestilt og aktivert for transportkjøper. Prisene som benyttes og som settes i matrisene, er alltid prisen som transportkjøper skal betale. Pris kan være et grunnbeløp og evt flere tilleggspriser. Sendinger prises ved opprettelse av sending. Enten via EDI eller manuell registrering og før den videresendes til transportør. Det forutsettes at sendingen har gyldige koder som sammenfaller med aktive matriser. Prisene beregnes alltid pr. enkeltstående sending. Prisene kan ikke endres på sendingen, men tillegg kan benyttes for å justere total opp eller ned. Prismatriser er relatert til normal godstransport. Det settes krav til at matrisene fylles ut riktig og slik de er beskrevet. Page 4 of 23

5 Begrep og definisjoner Transportkjøpers pris Prisene som benyttes og som settes i matrisene, er alltid transportkjøperens pris og ment for hva denne skal betale overfor transportøren som frakter godset. Det kan lastes opp flere matriser og avtaler, men ved prisberegning vil det kun hentet ut ett -1- beløp fra disse - kalt basispris. For tilleggspriser kan det derimot hentes ut flere typer tillegg til basisprisen. Fraktberegningsvekt Ved prisberegning benyttes først og fremst fraktberegningsvekt. Denne beregnes utfra en faktor på volum av godset eller lastemeter og det omgjøres til en beregnet vekt. Den største verdien av beregnet vekt eller aktuell fysisk vekt vil bli benyttet når pris hentes ut av matrisene. FBV (fraktberegningsvekt) = max av (vekt : volum * Volumfaktor : LM * Lmfaktor) Avsendersted Hvor sending starter og hvor den skal leveres, har stor betydning for å beregne rett pris. For å avklare hvor sending starter, må dette defineres utfra hvilken informasjon som kan finnes i sendingen. Enten benytte en avdelingskode eller et kunde-/avtalenummer som peker til en matrise hvor avsendersted er implisitt med avtalen. Mottakersted Postnummeret på leveringsadressen benyttes til å finne et sonenummer. Dette kan settes som en standardverdi i en postnummersonetabell eller ha overstyring pr.transportprodukt. Vektintervall I excelmalene kan man selv sette opp hvilke vektintervall som skal gjelde pr.transportprodukt. I samme avtale/mal man kan ha flere ulike transportprodukt med ulike vektintervall. Prisbeløp Pr vektintervall kan et beløp angis som et nettobeløp som hentes ut ved prisberegning. Med en kode kan også beløp bli mutliplisert med en faktor før resultatet benyttes som prisbeløpet. Eksempelvis Kr pr fraktberegningsvekt (kg) Page 5 of 23

6 Prismatriser Transportkjøper kan via TN sine løsninger definere sine transportavtaler inn i spesielle excelmaler på en strukturert måte, for deretter å laste de opp via en TN webside. Prisene vil bli lagret på sin konto slik at transportkjøper kan kontrollere disse via en egen priskalkulator, evt benytte som en hjelp i daglig virke til å kalkulere transportpris på bakgrunn av de opplastede matriser. Samtidig gjør dette det mulig å kunne prissette sendingene når oppdrag skapes i TN. Prisen kan beholdes for senere kontroll eller sendes videre til transportør som faktureringsunderlag. Maler Flere excelmaler er utviklet for å kunne overføre sine prisavtaler og få disse lastet opp på egen hånd slik at de kan benyttes av TN løsninger, uten behov for teknisk støtte eller programmering. Brukeren selv kan da også oppdatere med nye priser selv når endringer er nødvendig. Kolonne A og felter merket med gult er systemfelter og ledetekster som benyttes for å kunne lese inn data korrekte til TN. Disse kan også være til hjelp for brukeren for å gruppere data på en mest mulig oversiktelig måte. Det finnes en del koder man må ha et forhold til, samt vektgrenser som kan defineres av brukeren selv. I tillegg finnes egne fliker hvor man sonesetter postnummer og ulike transportprodukter. For tilleggpriser så defineres dette i en annen excelmal som omtales separat. Page 6 of 23

7 Utfylling av Basispris excelmal Fliker i basisprismalen Excelmalen består av flere fliker: ProduktPris inneholder basispriser og vektintervallene. Volumfaktor benyttes kun hvis man har varierende omregningsfaktorer i forhold til vektintervall Soner xxx inneholder hvilken sone som skal benyttes pr postnummer og transportprodukt. Man kan lage flere fliker i malen for å definere ulik sonesetting pr transportprodukt. Navnsetting av fliker må følges se understreket navn over - for at systemet skal hensynta og lese det inn i databasen. Sonesettings fliker For å finne rett vektintervall, benyttes sone som begrep på leveringsadressens postnummer. Det gjør det mulig å gruppere flere postnummer sammen og minimerer antall rader med beløp. Landkode og tilhørende postnummer og poststed er listet pr.rad. (kolonne A-C) Posten Norge utgir denne listen for Norge og de angir en type for hver postnummer slik at man kan avgjøre hvor disse benyttes som eks. Gateadresse, B og F for postboks o.l Sone kan settes pr postnummer som en standard i kolonne (E) og gjelder da for alle typer transportprodukt. Hvis det er ulik sonesetting for transportproduktene, så etabler flere fliker og angi i hver av disse den enkelte produkttype i (F) og så en sone i (G). Kodesetting av transportprodukt er valgfritt, men er begrenset til et nummer og dette må igjen benyttes når priser settes opp i ProduktPris-fliken. Se også forslag nevnt ifbm kolonne F. Page 7 of 23

8 Volumfaktor fliken Denne benyttes kun hvis man har varierende omregningsfaktorer i forhold til vektintervall For generell faktor så settes dette i ProduktPris fliken. Fliken kan da også slettes fra malen Kolonne A benytter systemet for å lese inn aktive rader X er aktiv Rad 1 benytter systemet til å tolke NKL (nøkkel) at det finnes data i underliggende felt. Rad 2 er forklarende tekst og leses ikke inn, men er rettledende. Rad 3 B+C: Kode for prismatrise og tekst tilsvarende fra ProduktPris fliken som en indikasjon på at det er overstyring på denne listen. Rad 3 D: FraVekt for når faktorene skal gjelde fra Rad 3 E+F: Angi faktor for fraktberegningsvekt og lastemeter innen dette intervall Repeteres med antall ønskede rader. Page 8 of 23

9 ProduktPris fliken Bak denne fliken settes vektintervall og beløp som skal benyttes ved prising. Øverste del med 4 rader angis en del koder for hele matrisen. Kolonne A og Rad 1 og 2 (gult) benyttes av systemet for å tolke informasjon som legges inn i rad 3: Kolonne B C : Gruppe og gruppebeskrivelse benyttes for navnsette matrisen og benyttes for å hente rett matrise i ulike sammenhenger. Gruppekoden kan være både tall og tekst. Det anbefales å benytte koder som samsvarer med oppsett forøvrig da koden vil vises på vedlikehold hvor de skal knyttes opp mot transportør og avtaler. Er avtaler satt opp mot kundenummer anbefales å bruke disse. Kolonne D: Volum F er faktoren som benyttes ved beregning av volumet om til den teoretiske fraktberegningsvekten -FBV, som skal sammenlignes med den fysiske vekten. Den som er størst av disse vil bli benyttet ved fremfinning av beløp. Faktor 200 indikerer at 1 m3 = 200kg. Kolonne E: LM F er faktor som benyttes ved omberegning av lastemeter til FBV. Se også egen flik for å sette varierende volumfaktor og lastemeter. Kolonne F og G viser gyldighetstid for matrisen. Dette gjør det mulig å planlegge og laste opp i forkant før selve prisendringen iverksettes. Ved en slik opplasting vil matrise med samme gruppekode automatisk bli satt gyldig til lik den nye matrisen med gyldig fra. Page 9 of 23

10 Hver ny vektintervall og transportprodukt, deles av med 3 systemrader her vist med rad 5-7 Rad 5-7: Hvert enkelt transportprodukt har en 3 raders gul heading som inneholder systemverdier. I kolonne A må det være angitt som vist pr.rad: Start Felter Fra Verdi. Sistnevnte benyttes ved vektintervaller. Rad 8 og nedover angir verdier i transportproduktet. Et X i kolonne A angir at raden er aktiv og må påses er angitt for at systemet skal hensynta dette. NKL er en forkortelse for nøkkel og systemet tolker at det er verdier i rader under som må hensyntas Første rad etter ny start/inndeling kan fylles ut med verdier. Kolonner forklares under og ved (M) må feltet fylles ut med verdi: A. System kolonne og beskrevet over. B. Vektsøk må alltid være Ja på første linje (tiltenkt at sending inneholder transportproduktet og leter direkte etter dette og ikke i vektintervaller) C. Faktor kan stå blank eller angis med en faktorkode. Da vil tallet som finnes i vektintervallet multipliseres. Eks beregne Kr pr kg. Kodene= i. FB = fraktberegningsvekt = standard ii. PALL iii. VEKT D. MOT kode fra sending kan benyttes som en styrekode mot prismatrisen. E. Navn på transportproduktet - valgfritt F. Kode på transportprodukt og kan benyttes ved videresending til eksternt system. Forslag på koder som er benyttet og kan identifiseres er i. 250 =Enkolli ii. 251 =Stykkgods iii. 252 =Partigods G. Kan angi et antall kolli for når produktet skal gjelde. Eksempel 1 så gjelder denne kun når det er ett kolli, mens blank gjelder uansett antall kolli. H. Sonen som representerer alle postnummer for denne tariff. Page 10 of 23

11 I. FB fra- indikerer start på et intervall som dette transportprodukt gjelder for. Ved blank starter det fra 0 kg mens ved eks 1000 må fraktberegningsvekten overstige 1000kg. J. FB til- indikerer slutt på et intervall som dette transportprodukt gjelder for. Ved 35 slutter det ved 35 kg FBV. OBS: Kolonne E t.o.m. J må repeteres for hver rad frem til neste intervall/produkt. K. Minimumspris benyttes hvis beløp som hentes i vektintervallet er lavere enn dette. Selve vektintervallet er valgfritt og kan defineres opp på følgende måte fra kolonne L og utover: Rad 5 benyttes av systemet og NKL er forkortelse for nøkkel. Dette betyr at det finnes data under denne som skal hensyntas og er viktig å fylle ut, ellers riskerer man at systemet utelater de verdier man setter. Rad 6 er tekstforklaring til vektintervallet man lager og brukes ikke av systemet, men er en forklaring for å kunne lese malen og til å holde orden til selvhjelp. Rad 7 er viktig å angi korrekt. Man angir Fra verdi på intervallet og neste kolonne vil da automatisk gi både Til verdi og en Fra verdi. Som tidligere nevnt så setter Kolonne J en øvre begrensing, slik at denne hensyntas for å evt lete videre i matrisen på annet produkt når denne begrensning nås. Hvis kolonne J er blank vil siste kolonne ikke ha noen øvre grense og dermed benytte tilhørende beløp for sonen og ikke lete videre. Rad 8 og nedover angis med de beløp som stemmer overens med vektintervaller og soner som man ønsker å benytte. Man kan angi flere transportprodukter og avtaler nedover, men de bør sorteres etter vektstørrelser. Hvert transportprodukt må da starte på neste linje etter forrige, med heading slik som nevnt fra rad 5 til 7 og dette kan repeteres til man har definert hele sin transportavtale på basisbeløp. Systemet leter igjennom og tar første forekomst og benytter denne som pris. Page 11 of 23

12 Excelmalene bør navnsettes og lagres lokalt slik at man har kontroll på versjoner når man skal foreta endringer. Matrisen kan nå lastes opp via web på sin kjøperkonto. For at den skal bli benyttet må den først knyttes til transportør etc. Deretter kan matrisen simuleres og kontrollere at beløp blir hentet ut korrekt. Det finnes også muligheter for å re-kalkulere sendinger med de nye matrisene enten enkeltvis fra simulator eller flere via funksjonsknapp på sendingstorget. Ved priskorrigering kan forrige opplastede mal endres på og lastes opp på nytt, hvor systemet vil foreta sammenligning og korrigere til siste opplastede excelmal. Se eget kapittel for disse funksjoner. Page 12 of 23

13 Utfylling av Tilleggspris excelmal Fliker i tilleggsprismalen I motsetning til basisprismalen som peker til en bestemt avtale, så kan mange tillegg defineres og benyttes ubegrenset på tvers av flere transportører og avtaler. Malen består av disse flikene: Tillegg inneholder regler og priser for tilleggene. Soner inneholder hvilken sone som skal benyttes pr postnummer. Man kan ha flere fliker med Tillegg, men kun ha en soneflik i malen for å definere soner. Den vil da gjelde for alle tilleggene som defineres i malen. Hvis det kreves flere, må dette deles opp via flere maler. Navnsetting av fliker må følges se understreket navn over - for at systemet skal hensynta og lese det inn i databasen. Page 13 of 23

14 Sonesettings flik Hvis det skal beregnes forskjellige tillegg for ulike geografiske områder, så kan dette defineres i denne fliken. Fliken er derfor ikke påkrevet når det beregnes utfra andre kriterier. For å finne rett vektintervall, benyttes sone som begrep på leveringsadressens postnummer. Det gjør det mulig å gruppere flere postnummer sammen og minimerer antall rader med beløp. Landkode og tilhørende postnummer og poststed er listet pr.rad. (kolonne A-C) Posten Norge utgir denne listen for Norge og de angir en type for hver postnummer slik at man kan avgjøre hvor disse benyttes som eks. Gateadresse, B og F for postboks o.l Sone kan settes pr postnummer som en standard i kolonne (E) og gjelder da for alle typer tillegg i malen. Kolonne F og utover benyttes ikke? Page 14 of 23

15 Tillegg fliken Bak denne fliken defineres de ulike tillegg. Rad 1 benyttes av systemet med verdien NKL i de 6 første cellene. Disse må stå alene og systemet tolker dette som start på en tilleggsmal. Rad 2-4: Hvert enkelt tillegg har en 3 raders gul heading som inneholder systemverdier. I kolonne A må det være angitt som vist pr.rad: Start Felter Fra Verdi. Sistnevnte benyttes ved vektintervaller. Rad 5 angir verdier i tillegget. Flere rader kan være nødvendig for å definere tillegget - se rad 11&12, samt 18&19. Et X i kolonne A angir at raden er aktiv og må påses er angitt for at systemet skal hensynta dette. NKL er en forkortelse for nøkkel og systemet tolker at det er verdier i rader under som må hensyntas Viktig siste kolonne for rad med NKL må stå med blank verdi i feltene under da tillegg ikke har maksimumsverdi på vekt Page 15 of 23

16 Kolonner forklares og ved (M) må feltet fylles ut med verdi: A. (M) System kolonne og er beskrevet over. B. (M) Unikt nummer pr tillegg må angis. Ved flere maler må man holde orden på disse så det lages et unikt nummer for å skille tilleggene fra hverandre. C. (M) Beskrivende navn på tillegget settes i denne kolonnen D. Gyldighet fra først etter denne dato vil tillegget kunne bli beregnet. E. Gyldig til- etter denne dato beregnes ikke tillegget lenger. Hvis ingen dato er angitt løper den til enten opplastes med ny dato eller tillegget blir deaktivert fra web. F. Hvis sone er utfylt, så vil tillegget kun gjelde for denne blank er alle. G. (M) Type tillegg kan være enten en fast type eller en variabel type og som kombineres med etterfølgende kolonner. Fast benyttes ved et minimum eller fast type tillegg Variabel benyttes når sluttresultat på tillegget kan variere H. (M) Verditype kan enten være KR eller PROSENT. Dette definerer type av verdier fra kolonne N og utover. I. For indikerer hva som vil gjøre at tillegget beregnes. Kode som trigger tillegget kommer fra sendingen. Blank = beregnes alltid Felt på sendingen sjekkes om finnes eller er utfylt: i. KRAN ii. LØFTELEM iii. VARME iv. ADR v. FORSIKRING vi. MOT Kode Page 16 of 23

17 J. Faktor indikerer fra hvilke felt på sendingen som tillegget beregnes på og det betinger at dette finnes på sendingen: (M) Hvis kolonne G har verdi VARIABEL må verdi fylles ut i. Blank = Basisbeløp fra prisliste ii. KOLLI iii. VOLUM iv. LASTEMETER v. FB (Fraktberegningsvekt) vi. PALL vii. ADRVEKT K. Kalkuler benyttes med et X for å multiplisere faktorverdien i kolonne J med vektpris fra vektintervall. Uten x vil beløpet fra vektintervallet benyttes. L. (M) Min er minimumspris og vil benyttes hvis beløpet som hentes/kalkuleres er lavere enn dette. M. Max er maksimumspris. Beløp som hentes/kalkuleres høyere enn dette vil ikke benyttes, men benytter istedet det definerte maksimumsbeløp. N. Vektgrense fra til, med tilhørende beløp på rad under fortsetter i kolonner til høyre. Husk at siste kolonne må ha NKL og tomme felt under denne. Rad 34+41:Tekstforklaringen til vektintervallet brukes ikke av systemet, men er en forklaring for å kunne lese malen og til å holde orden til selvhjelp. Rad35+42 for Fra Verdi er viktig å angi korrekt. Man angir Fra verdi på intervallet og neste kolonne vil da automatisk gi både Til verdi og en Fra verdi. Rad og nedover angis med de verdier som stemmer overens med vektintervaller og soner som man ønsker å benytte. Matrisen kan nå lastes opp via web på sin kjøperkonto. For at den skal bli benyttet må den først knyttes til transportør etc. Deretter kan matrisen simuleres og kontrollere at beløp blir hentet ut korrekt. Det finnes også muligheter for å re-kalkulere sendinger med de nye matrisene enten enkeltvis fra simulator eller flere via funksjonsknapp på sendingstorget. Forrige opplastede mal kan endres på og lastes opp på nytt, hvor systemet vil foreta sammenligning og korrigere til siste opplastede excelmal. Se eget kapittel for disse funksjoner. Page 17 of 23

18 Opplasting av maler For opplasting av maler, benytt menypunktet: Prisliste Oppdatering Det er ulike metoder for å laste opp prisliste og tilleggsliste benytt den korrekte for den listen som ønskes oppdatert. Angi mailadresse for å bli varslet når opplastingen er ferdig. Det kan ta noe tid, spesielt hvis det er sonesatt og hvor alle kombinasjoner med postnummer og sone skal skrives til databasen. Selv om listene vises på vedlikehold kan systemet fortsatt holde på med oppdatering. Page 18 of 23

19 Knytte prislister og tillegg til transportør Før opplastede pris og tilleggslister kan benyttes av systemet, må de knyttes opp slik de er tenkt og til hvilken transportør Benytt menypunkt: Vedlikeholde Her vises tilgjengelige pris- og tilleggslister som er opplastet og man kan sette opp mot sine transportører. Når man velger transportør og andre verdier, vil man se kombinasjoner som kan ha blitt lagret tidligere. Pr transportør kan det defineres forskjellige kunde- eller avtalenummer. Da kreves det at sendinger inneholder disse for at prislisten blir benyttet. Alternativt kan standard benyttes som er alle med denne transportør. Gruppekoden som ble satt i malen, vil vises under nedtrekket for prisliste med disse kodene når den er lastet opp. Et eksempel over viser lagrede knytninger. Page 19 of 23

20 For å skape kundenummer på en transportør og et regelverk for denne, finnes et valg i nedtrekket:.. Ny... Skriv det nye kundenummer i høyre felt, velg prislisten og kryss av for hvilke tillegg som skal gjelde.deretter Lagre kunde. Ikke pris, betyr at pris ikke beregnes, kun fraktberegningsvekt kalkuleres utfra faktorer i liste. Oppdater og tilknytt alle lister som skal gjelde. Tilleggslister kan deaktiveres manuelt. Når samme tilleggliste med samme nummer lastes opp, vil den foregående liste få dato igår i gyldighetstid til - Denne liste nr 1 ble lastet opp med en ny Page 20 of 23

21 Priskalkulator Eget menypunkt viser en priskalkulator Her kan man kontrollere om prislister beregner korrekt ved å kombinere forskjellige valg og vekter. Man kan også teste enkelt ordre og i fall også oppdatere ordren med priser. På sendingstorget finnes mulighet for å oppdatere flere ordre samtidig. Page 21 of 23

22 Prisrapport Eget menypunkt gir tilgang til å vise sendinger med alle priselementer på skjerm, samt å hente ut oversikt i Excelformat til ulike formål. Rapporten er todelt med noen faste opplysninger, samt en dynamisk prisdel som utvider seg og har med alle tillegg som kan ha blitt kalkulert. Ordre id Avsenders ref. 'SO \ BE Sendingsnr. ' Mapei AS Faktureres Reklamematerie Hentes Mapei AS H.Postnr H.Sted SAGSTUA Leveres Malorama AS L.Postnr L.Sted TØNSBERG Ordreplasserer avdeling Kolli 1 Vekt 15 Volum 0 Rute Hovedrute Avdeling 10 Transportør Ruuds Transport AS Produkt ETD :00 ETA :00 Transportavtale Pris 0 Beregnet Pris 4000 Farlig gods NO 0 Varmegods NO 0 Løftelem 0 Total Beregnet Pris 4000 Final pris 0 Transportørpris 0 Page 22 of 23

23 Nyttige tips ved utfylling av maler Ved arbeid med prisavtaler og overføring til maler, listes her noen tips for å forenkle arbeidet. Snu om rad til kolonne i Excel Prisavtaler kan være listet med motsatt retning av hva malen har. For å snu om på dette kopier en rad, og plasser i celle hvor lim inn skal starte høyreklikk og velg Paste Spesial og trykk for Transpose Komplisert sonesetting Hvis avtaler er uoversiktelig så kan man benytte postnummer som sone. Kopier kolonnen for postnummer i sonetabellen, og lim den inn i kolonnen for soner. Da er det en direkte link mellom postnummer og matrisen. Beregne pris pr tonn Maler benytter kun kg som beregning og pris pr.tonn må da korrigeres deretter. Page 2 of 23

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2009.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer