Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 13/73 Saksmappe: 2012/ /2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/14 Plan- og miljøutvalget /14 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkningen av reguleringsplan avslås søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm som omsøkt. Klage fra nabo på GB 13/72 Aud Larsen tas til følge. Dersom høyden på støyskjermen reduseres til maks 1,2 meter, delegeres til administrasjonen å innvilge dispensasjon. Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget Behandling: Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkningen av reguleringsplan avslås søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm som omsøkt. Klage fra nabo på GB 13/72 Aud Larsen tas til følge. Dersom høyden på støyskjermen reduseres til maks 1,2 meter, delegeres til administrasjonen å innvilge dispensasjon. Repr. Ribe (H) fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes for befaring.

2 Votering: Høyres utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble derfor ikke votert over. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Saksutredning: Det søkes om oppføring av støyskjerm på GB 13/73 Langenesveien 337 C. Tiltaket krever dispensasjon fra byggegrensen mot veien. Det gjøres oppmerksom på at tiltaket allerede er oppført, og det er gjennomført ulovlighetsoppfølging i henhold til gjeldende lover. Dette skal imidlertid ikke være av betydning for saksbehandlingen, søknaden skal behandles som om tiltaket ikke sto der. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område regulert til byggeområde for bolig i reguleringsplan for Ytre Kilen Øst. Reguleringsplanen er egengodkjent Utsnitt av gjeldende plan:

3 Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Klage/protester/bemerkninger: Det foreligger klage fra nabo, Aud Larsen. Larsen er hjemmelshaver til GB 13/72, og deleier i GB 13/15. Larsen mener støyskjermen som oppført er alt for høy i forhold til behov for oversikt i det man kjører ut på Langenesveien. Det kan også føre til problemer i forhold til brøyting, og brøytekanter vil igjen føre til dårlig sikt ved avkjørselen. Det er særlig høyden på støyskjermen det klages på, og hun mener den bør senkes med minst en halv meter. Slik den er nå, forringes særlig eiendommen GB 13/15, som følge av tapt utsikt. Det vises til klagen i sin helhet. Uttalelser fra annen myndighet: Statens Vegvesen: viser til støyberegning utført av ViaNova Kristiansand AS, og ut fra denne kan de ikke se at det er behov for å skjerme oppholdsarealer på bakkeplan for veitrafikkstøy. Støyskjermer med høyde som omsøkt bør unngås, eller begrenses av miljømessige/estetiske

4 grunner. Det frarådes at det gis dispensasjon som omsøkt, og anbefaler at en lavere levegg/skjerm bør vurderes. Det er også sagt noe om mur på naboeiendommen, men den kommenteres ikke videre i denne saken. Det vises til uttalelsen i sin helhet. Saken angår lokale forhold som Fylkesmannen og Fylkeskommunen normalt ikke uttaler seg til, og er ikke sendt for uttale til disse instanser. Relevante punkter i tiltakshavers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Det ble stilt krav om støyskjerming da byggesaken ble innvilget. Dette medfører kun delvis riktighet, det ble i rammetillatelsen sagt at det forutsettes at støynivået inne og ute blir i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer. Dette betyr ikke at det er et krav om støyskjerm som oppført, det innebærer at det må gjennomføres støymåling og at tiltak må prosjekteres og utføres i henhold til denne Vianova sier i sin rapport at støynivået på sørsiden av huset er over grenseverdiene, også på bakkeplan. Statens Vegvesen kan ikke se at det er behov for støyskjerming på bakkenivå mellom carport og veien, da det av støyberegninger som er foretatt av ViaNova Kristiansand AS fremgår at bl.a. utendørsstøy på bakkeplan nær hus fra carport og nordover vil tilfredsstille krav til oppholdsplass mot vest, nord og øst, samt at utendørs oppholdsplass på takterrasse over carport vil være tilfredsstilt med tett rekkverk høyde 1,1 m eller mer. Administrasjonen følger Statens Vegvesen på dette. Vi fikk tillatelse til å bygge huset nærmere veien enn det reguleringsplanen tilsier, og trodde støyskjermende tiltak var positivt. Man kan ikke bruke dispensasjon som unnskyldning for å kunne bygge nærmere veien. Tvert imot burde dette gitt signaler om at det faktisk ikke er lov å bygge innenfor veiens byggegrense. Helse, miljø og sikkerhet. Vi har barnebarn som vil benytte plassen mellom huset og veien til opphold og lek, og vi tenkte sterkt på å sikre dem mot veien og den økende trafikken vi har registrert på Langenesveien. Barnas trygghet teller svært mye for vår redegjørelse for den oppsatte støyskjermen. Barn og unges sikkerhet er selvfølgelig viktig, men det bør være mulig å løse på annen måte enn med en støyskjerm med høyde på ca 2,0 meter. Vegvesenet har vært på befaring og muntlig hadde de ingen kommentarer til plassering i forhold til siktsone, som vi forsto var et absolutt minimumskrav. Derimot var det kommentarer på estetikken med støyskjermen, men vi føler støyskjermen er helt på linje med andre støyskjermer i kommunen. Statens Vegvesen fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt, og anbefaler en lavere levegg/skjerm. Administrasjonens samlede vurdering: Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. I gjeldende reguleringsplan er eiendommen avsatt til byggeområde for bolig, og det er en byggegrense mot Langenesveien, RV 456, som utløser kravet om dispensasjon. Byggegrensen i planen er 20 meter fra senter av veien, mens tiltaket ønskes oppført ca. 6,5 meter fra senterlinjen. Dette betyr at tiltaket i sin helhet blir liggende innenfor veiens byggegrense.

5 Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 1992, er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess, og vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det betyr at i første omgang må det vurderes om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Viser vurderingen at de nevnte hensynene blir vesentlig tilsidesatt, skal ikke kommunen behandle dispensasjonen videre. Hensynet bak byggegrensene er at tiltak ikke skal komme i konflikt med dagens eller fremtidig utnyttelse av veiformålet. Sikt og plass for snøbrøyting skal ivaretas. Statens Vegvesen som eier av veien, og som faginstans, har hatt saken på høring. Støyskjermer, i form av sin funksjon, krever ofte dispensasjon for bygging innenfor veiens byggegrense. Dette er av vesentlig betydning for saken. Administrasjonen mener at intensjonen med byggegrenser i denne planen i første omgang er rettet mot bygg som boliger og garasjer. Administrasjonen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon i dette tilfellet, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor oppfylt. Videre må det, i henhold til Pbl 19-2 andre ledd andre punktum, vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. For at dispensasjon skal kunne innvilges må det foretas en interesseavveining, en samlet vurdering av om fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene. Det må foreligge klar overvekt av hensyn for dispensasjon. Tiltakshavers momenter er å stenge ute støy, samt å ta hensyn til at barn sikres mot trafikken på Langenesveien. Støymålingene som er utført viser at det er tilfredsstillende støynivå på terrasse over carport, dersom man setter opp et tett rekkverk med høyde ca 1,1 meter. Dette tiltaket er utført, og støynivået kan reduseres ytterligere ved å montere tett glassvegg med høyde 0,5 meter oppå rekkverket. I tillegg har eiendommen tilfredsstillende støynivå fra carport og nordover, på øst, vest og nordsiden av boligen. Det at det er alternative uteområder som ikke krever støyskjerming på eiendommen er et tungtveiende argument som taler mot dispensasjon.

6 Statens Vegvesen er eier av Langenesveien, og oppfattes av administrasjonen å være faginstans i saken. Deres mening tillegges derfor stor vekt, og administrasjonen mener det vil være fornuftig å redusere høyden på støyskjermen i henhold til Statens Vegvesens anbefaling. Nabo Aud Larsen har merknader til søknaden, og i hovedsak er det høyden på støyskjermen det reageres på. Hun mener høyden må senkes med minst en halv meter, og klagen hennes er dermed tatt til følge. Administrasjonen mener etter ovennevnte at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene, og i henhold til plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon derfor ikke innvilges. Plan- og miljøutvalget oppfordres til å delegere til administrasjonen å gi dispensasjon for en støyskjerm som viser redusert høyde på maks 1,2 meter. Enhetsleders merknader: Enhetsleder har ikke ytterligere merknader til saken. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader til saken. Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon for oppføring av gjerde / levegg - GB 13/73 - Langenesveien 337 C 2 Begrunnelser for dispensasjon 3 Tegning av levegg, støyskjerm og situasjonskart 4 Foto av støyskjerm, levegg 5 Statens vegvesen - uttalelse til søknad om dispensasjon - GB 13/73 - Langenesveien 337 C 6 Kommentarer til bygging av gjerde / levegg - GB 13/73 - Langenesveien 337 C 7 Støyberegning Vianova 8 Oversiktskart - GB 13/73 - Langenesveien 337 C

7

8

9

10

11

12

13 Statens vegvesen Hellvik Hus Søgne AS Postboks SØGNE Behandlende enhet: Region sor Sakshehandler/innvalgsno Tore Ilansen Vår referanse:deres referanse:vår dato: 2012/ Gnr. 13, bnr. 73, Langenesveien 337 C i Søgne kommune - uttalelse til søknad om dispensasjon for støyskjerm mot fylkesveg 456 Viser til deres søknad av , der det på vegne av Marit Skagen søkes om dispensasjon fra byggegrense mot fylkesveg 456 for oppført leveggistøyskjerm. Dette tiltaket krever dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan for Ytre Kilen Øst. Av støyberegninger som er foretatt av Viallova Kristiansand AS fremgår det bl.a. at utendørs støy på bakkeplan nær hus fra carport og nordover vil tilfredsstille krav til oppholdsplass mot vest, nord og øst, og at utendørs oppholdsplass på takterrasse over carport vil være tilfredsstilt med tett rekkverk hoyde 1,1 m eller mer. Rekkverk for dette er oppført. Ut fra ovennevnte kan vi ikke se at det er krav om / behov for å skjertne oppholdsarcaler på bakkeplan for vegtrafikkstøy. Når det ikke foreligger behov for skjermingstiltak bor høye støyskjermer, i dette tilfellet med høyde på 1,9 2,1 m, unngås eller begrenses av miljømessige/estetiske grunner. Vi vil for vår del frarå at det blir gitt dispensasjon fra reguleringsplan for oppført sloyskjerm. En lavere levegg/skjerm bør vurderes. Påbegynt mur på naboeiendom (bnr. 72), som ikke omfattes av mottatt søknad, cr plassert i frisiktsond-trekant på 4 x 55 m for felles avkjørsel fra fv Tiltak med denne plasseringa må ikke bli høyere enn 0,5 m i forhold til tilstøtende vegbane. Vegavdeling Med hilsen Vest-Agder, seksjon for plan og forvaltning Anne Grete Tofte seksjonsleder lore tåttai., Hansen Kopi: Søgne kommune, arealenheten Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Rigedalen 5 Statens vegvesen Region sør firmapost-sorgavegvesen.no 4626 KRISTIANSAND S Regnskap Postboks 723 Stoa Båtsfjordveien Arendal Org.nr: VADSØ Telefon: Telefak:

14 I.5/ zis 3 < nontair b-v-set Lcw. ' ai r ttifesj Soyn ake Cadk-r b-o1a15 uunchr o pp jdmirec lavistasu;e1u2.44., 0 3 Sca.rn-C2:31r" c,- 170 Lib ,,nslac evrxikr±frcl& ke_rinci cv-ty) klo1/4,312._a-"_c±.3.5-arck. tsuyese3 \i-eak nejd rt cur gi_g) cur S5 ø Lanyzy-w3k..--C;ftn, -,SS Vt4*TI or ke ww yukinfifin.,) tyki_ (3\vitt_cklbw-t a c) o re -r kty, ak \--adat scim no- cte_al 3ruunn,UI& 1,tsaktir Jz-lc 2_nedyeLrovrack,k--ist)14f+ artt) Ltfi_vithie HeJek csbdit catt4 kist 1,-(X-4ct <sunc1..4-nn taï1.coin4 Yvt tx,r - D._ek 3_i_extle Leu-93 o (1- suv-isdk, hist3ch_ ch+ L_Jurunrkslat sixcel 12f brt Ld ek Lavritriferv 3:7d1outt-AjddOUCC--Lev,s-5;kkun. 3 ruatin dudase._ kat, joi* ktpre. "Ttfimiar c954-c fkx c;intixbol o Sn4,3cfl - 3t-etti\:2-1(curkfi-c- criil sqj (3).4)--e_. vår-ittnaa. o Dcolt ounn(kock tt-k+ öca.leovvx sii/tuuntk-fr nawct~c19,.linckkiitsrusit c3ocii v ock&kk 111 ow. dist-4 SZCf- -60wk ta--t pp393pre ttcn

15 -Ak)no *tilt)-(1 I trecr?il Cf-6.reri egirg )TaSYrp -Yrel -c ;)N5-1 - )-Yryti krt)i))7,-jvi c;54_ Lic1)-W r-4_ \gp p Tl Pr; 1,1--0-pu 0 Jr6:prv-,i rryv0---\ t4-15"*_crurs "ens-}ttals ÅJ\ URI-0-914(117 Xt) -a-fnagerv-rp_a etilka-ncri-)6na_n_ ",.._x -,e) ;,1^Peterri 'to fl,-nstann-> Wif`n-C\ brp-p - virne->n v3-1v (1).VS" -;.b )ntl_ rem_ kno --m."iges-wd3 "(D, ffl li7 P'4>i vrp"a 3/4())1`<W9-9- -frar rr^'?c\c) Çfli --rt) w09 -Jo-P -uracarn- -6)1514)2,1 -.6yr y/5, n/nr, c>,-) '14971ar1 lairtid4 -åpn-kutut o --t cs#jcj vsa-vpr xrqre IffirL'U oe lirtryir --fe -yzt-p&i,t,4 -y-vc, yak9 Gyy.(-) --106d \ifvu yyt _Yrn? ( l5j1) IiitT)41)1A folp ure I vnitairn6,0 44-nriounenviss tnynn 1,nopn < garr6tcyvv-infk9 11fl taitni -e aff-srajw via-not witti Mper Wyrq ( ki-es6 -?1,1 _ro 4-yr 4)ut.no sza) rx/ln-e- ' 5- ertu GtnrCV-11,\ G11(i~ V/15)-y1

16

17

18

19

20

21

22 GB 13/73 - Langenesveien 337 C Oversiktskart Målestokk 1:1000

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen Søgne kommune Arkiv: 20/35 Saksmappe: 204/2295-30974/204 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.204 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl -8 for totalrenovering av eksisterende

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer