Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring"

Transkript

1 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: , F: RUNDSKRIV NR. 39/07 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien for kvinner 1. divisjon kvinner Til fotballkretsene Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske komiteer/utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité og Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball Serieforeningen for Kvinnefotball Divisjonsforeningen av 2002 Norsk Fotballdommerforeningen Norsk Fotballtrenerforening Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon For oppfølging Til Orientering Deres ref: Vår ref: v1 10. desember 2007 Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring Forbundsstyret vedtok den 6. desember 2007 endringer i klubblisensen for menn, versjon 2.0, kapittel 5, vedrørende de sportsrelaterte kriteriene (S. 04 Lokalt Utviklede Spillere ). Forbundsstyret besluttet også at bestemmelsen om LUS skal forankres i turneringsbestemmelsene for Tippeligaen og Adeccoligaen. Forbundsstyret vil i januar vurdere om prinsippet vedrørende LUS også skal legges fram som et forslag til Forbundstinget relatert til en LUS-bestemmelse i Kampreglementet. GENERALSPONSOR

2 Definisjoner av ulike kategorier av spillere i LUS Definisjonene av disse ulike spillerkategoriene finnes i vedlagte LUS-bestemmelse: Klubbutviklet spiller Forbundsutviklet spiller Unge norske spillere som vil bli definert som LUS Øvrige spillere eller såkalte frie spillere LUS-bestemmelsen (kortversjon) Den vedtatte LUS-bestemmelsen går i korthet ut på følgende: En spillertropp for klubber i 0. eller 1. divisjon menn kan bestå av 25 spillere, hvorav minimum 14 spillere skal være lokalt utviklede spillere (LUS). Av disse 14 spillerne skal minst 2 spillere ha vært registrert i egen klubb (jfr. kravene i pkt. 3), og resterende 12 spillere skal ha vært registrert i en annen klubb, som er medlem i Norges Fotballforbund (jfr. kravene i pkt. 4). En spillertropp for klubber i 0. eller 1. divisjon menn kan, uavhengig av antall spillere totalt i spillertroppen, bestå av maksimalt 11 øvrige spillere eller såkalte frie spillere (jfr. kravene punkt 6). Målgruppe Den vedtatte LUS-bestemmelsen gjelder kun for klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen. Det er igangsatt et eget arbeid med å evaluere klubblisensen for klubbene i Toppserien, og en eventuell tilsvarende regulering for Toppserien blir vurdert som et ledd i dette arbeidet. Kampreglementets 2-4 vedrørende utenlandske borgere Dersom den nye LUS-bestemmelse blir endelig vedtatt av Forbundsstyret 8. januar 2008, gjeldende fra 15. januar 2008, slik det er beskrevet i vedlegget til denne saken, er Forbundsstyret innstilt på å fremme forslag til Forbundstinget om å fjerne kampreglementets 2-4, som regulerer at det i 0. og 1. divisjon menn på kamprapporten kan føres opp høyst 3 spillere som ikke er norske statsborgere eller statsborgere av et land som er medlem i EU eller part i EØS-avtalen. Høringsfrist 20. desember 2007 Definisjonen av LUS og LUS-bestemmelsen er beskrevet i sin helhet i vedlegget. Forbundsstyret ønsker tilbakemelding på innholdet i vedlegget innen 20. desember. Bakgrunnen for den korte svarfristen er at det allerede er avholdt en høring om samme tema våren/sommeren 2007, og at denne høringen kun er ment å være for å få de siste innspillene til saken, før Forbundsstyret gjør sitt endelige vedtak om å innføre en LUS-bestemmelse på sitt møte i januar. Bestemmelsen om LUS vil tre i kraft fra 15. januar 2008, gitt en endelig behandling og vedtak av Forbundsstyret i møte den 8. januar v1 Side 2 av 14

3 Bakgrunn og prosess Forbundsstyret vedtok den 7. desember 2006 å innføre en ordning med lokalt utviklede spillere (LUS) i Tippeligaen og Adeccoligaen fra 1. januar 2008 (jfr. NFFs rundskriv 01/07, datert 18. desember 2006). Dette skjedde etter en forutgående prosess og involvering med toppklubbene og Norsk Toppfotball (NTF) høsten En bestemmelse om LUS ble deretter formulert og denne finnes derfor allerede pr. dato forankret i klubblisensen for menn, versjon 2.0. Det lå imidlertid som en intensjon i saken allerede fra 2006, at NFF og klubber/kretser skulle se på en ytterligere opptrapping av LUS-modellen de nærmeste årene. NFF fikk en del innspill fra toppklubbene på NTFs medlemsmøte den 16. mars 2007, vedrørende problemstillinger relatert til spillere utenfor EU/EØS, og problematikken knyttet til arbeidstillatelser etter Utlendingsforskriftens 3 andre ledd bokstav e). Dette, sammen med intensjonene fra 2006 om å utvide LUS-modellen, har vært utgangspunktet for denne saken. NFF har derfor i hele 2007 jobbet med å se på hvordan vi kan utvikle en ny og framtidsrettet reguleringsmodell, der fotballen selv vedtar sine egne bestemmelser tuftet på eksisterende regelverk fra FIFA, UEFA, EU samt nasjonal lovgivning. Høring blant klubber og kretser våren/sommeren 2007 Det vises til rundskriv 17/07, datert 23. februar 2007, relatert til høringsnotat Lokalt Utviklede Spillere (LUS). NFF gjennomførte en høring blant klubber og kretser våren/sommeren 2007, relatert til LUS og hvordan vi ønsker at framtida skal se ut; herunder forholdet topp-bredde, spillerutvikling, balansen mellom norsk utviklede spillere og utenlandsk utviklede spillere. Høringen fikk utsatt svarfrist til 1. juli 2007 med mange tilbakemeldinger fra klubber og fotballkretser. I korthet ga toppklubbene i denne høringen positive tilbakemeldinger i forhold til å tenke en modell lik UEFAs modell, på norsk kalt Lokalt Utviklede Spillere (LUS). Forbundsstyret behandlet høringssvarene i august Deretter har NFF jobbet videre med å se på utformingen av en framtidig norsk LUS-modell. Som en del av dette arbeidet er det gjennomført en rekke møter med NTF samt med klubber og enkeltpersoner i toppfotballen. Målsetting med LUS-modellen Målsettingen med LUS-modellen er å skape et bedre fotballprodukt hvor kvalitetsmål og kvalitetskrav er overordnet. For klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen skal LUS som reguleringsmodell ta hensyn til toppklubbenes langsiktige planlegging med hensyn til utvikling av spillere i egen klubb, samt kjøp og salg av spillere. LUS skal gi toppklubbene forutsigbarhet i forhold til balansen mellom norsk utviklede spillere og utenlandsk utviklede spillere v1 Side 3 av 14

4 Lokalt Utviklede Spillere og UEFA NFF har vurdert ulike reguleringsmodeller i løpet av året, men Forbundsstyret har nå vedtatt å innføre en LUS-bestemmelse, slik UEFA bruker i sine klubbkonkurranser. UEFA har i sin analyse bl.a. lagt til grunn utviklingen på klubbnivået i Europa, der tendensen er en sterkere konsentrasjon av ressurser, og hvordan dette vil slå ut i henhold til ønsket om en balansert konkurranse. Utfordringer som konsentrasjon av eierskap, utfyller denne analysen. I dette bildet har UEFA vurdert begrensninger i spillerstallen (antall spillere) og krav til et visst antall lokalt utviklede spillere som virkemidler. Fotballpolitiske målsettinger om solidaritetsmekanismer mellom toppfotballen og breddefotballen, samt vektlegging av en organisasjonsmodell med lokal, regional og nasjonal forankring, er viktige aspekt i fotballens arbeid med å beholde autonomien. I dette arbeidet blir et særlig fokus rettet inn mot utvikling av spillere og samarbeid med breddeklubber i toppklubbenes geografiske nærområde. Klubben må ha et kvalitetssikret spillerutviklingsprogram. Dette ivaretar etter NFFs oppfatning det gode fundamentet som er utviklet mellom toppfotballen og breddefotballen i Norge en helt avgjørende forutsetning for utviklingen også av toppfotballen framover. Fotballen og EU Fotballen har fått aksept i EU for sin egenart ( specificity ). Dette er bl.a. fastslått i Nice-deklarasjonen, og er bekreftet i EUs hvitbok om idrett fra juli Det betyr at fotballen i stor grad får aksept på en rekke egne løsninger og aksept for sin autonomi, men samtidig må fotballen balansere sine reguleringsmekanismer i forhold til EUs bestemmelser, samt nasjonal lovgivning. Oppbyggingen av idretten/fotballen er her helt avgjørende nemlig den basis den har i lokale klubber, regionale, nasjonale og internasjonale overbygningsorgan og en sterk bevissthet rundt fotballens sosiale rolle. Aksepten baseres videre også på at (topp)fotballens konkurransemekanismer skiller seg fra andre samfunnsområder og næringsliv ved at konkurransens grunnleggende mekanisme er balanserte konkurranseforhold, åpne pyramidepregede konkurransesystemer (den europeiske idrettsmodellen), og et sterkt forhold mellom topp- og breddefotballen/idretten basert på solidaritetsmekanismer fra toppfotballens side. Internasjonale og nasjonale reguleringsmekanismer som krav til klubblisens, krav til eierskap etc. har derfor blitt godt mottatt som idrettens/fotballens egne virkemidler for å sikre good governance på alle nivå. Ytterligere virkemidler benyttes for å sikre seg mot ekstrem konsentrasjon av ressurser (jfr. kravet om balanserte konkurranser) ett slikt eksempel er begrensning i størrelsen på klubbenes spillerstaller v1 Side 4 av 14

5 Spillere som lånes ut NFF fikk tilbakemeldinger fra en del klubber i forbindelse med høringen sommeren 2007, relatert til utlån av spillere i alderen år. Dersom en klubb, i Tippeligaen eller Adeccoligaen, låner ut en spiller i alderen år til en annen klubb, for ett eller flere år, skal i utgangspunktet utlånsåret telles i låneklubben også i LUSsammenheng. Bakgrunnen for at en del klubber tok opp denne problemstillingen i høringen sommeren 2007, er at dette vil kunne få betydning for om spilleren blir kategorisert som klubbutviklet eller forbundsutviklet. Forbundsstyret mener imidlertid at siden antall klubbutviklede spillere nå reduseres til 2 spillere, blir denne problematikken ikke lenger så vesentlig. I UEFA-sammenheng vil årene uansett måtte telles i den klubben hvor spilleren er utviklet. Forbundsstyret mener derfor at vi også nasjonalt må telle antall år i den klubben hvor spilleren faktisk er utviklet, slik at NFF og UEFA gjør dette på samme måte. Høringsfrist 20. desember 2007 På bakgrunn av Forbundsstyrets vedtak den 6. desember 2007, sendes saken vedrørende ny LUS-bestemmelse ut til høring i organisasjonen med svarfrist 20. desember Vi imøteser derfor tilbakemeldinger fra organisasjonen på den skisserte LUSbestemmelsen som er beskrevet i sin helhet i vedlegget. Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND Karen Espelund Generalsekretær Stig-Ove Sandnes Leder for Konkurranseavdelingen Vedlegg Bestemmelsen om Lokalt Utviklede Spillere (LUS) v1 Side 5 av 14

6 Bestemmelse om: Lokalt Utviklede Spillere (LUS) Gjeldende fra LUS-bestemmelsen er gjengitt i punktene 1-6, samt vedlegget sak 1-4. LUS-bestemmelsen tas inn i klubblisensen for menn versjon 2.0, kapittel 5, og erstatter den gamle bestemmelsen i de Sportsrelaterte kriteriene krav S. 04. LUS-bestemmelsen tas inn i turneringsbestemmelsene for Tippeligaen og Adeccoligaen fra og med sesongen Forbundsstyret vil i januar vurdere om prinsippet vedrørende LUS skal legges fram som et forslag til Forbundstinget relatert til en LUS-bestemmelse i Kampreglementet LUS-bestemmelsen skal evalueres i tett samspill med klubbene innen 31. desember Forbundsstyrets mål er å øke antall LUS-spillere til 16 og derved redusere antall frie spillere til 9 fra og med Behandlet av Forbundsstyret den 6. desember 2007 Skal endelig vedtas av Forbundsstyret den 8. januar v1 Side 6 av 14

7 Lokalt Utviklede Spillere (LUS) 1. Frister Dersom klubben ønsker å få sjekket sin foreløpige spillertropp for det lag som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn, kan NFFs spillertroppskjema sendes, i utfylt stand, elektronisk til NFF senest klokken Klubben skal senest klokken og senest klokken melde inn sin komplette spillertropp for det lag som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn til NFF på et eget skjema og sendes på en etterviselig måte. Klubben er til enhver tid ansvarlig for at opplysningene i NFFs spillertroppskjema er riktig, og at spillerne oppfyller vilkårene i reglementene. I de tilfeller hvor ovenstående datoer faller på en norsk helligdag, utsettes fristen automatisk til neste hverdag klokken Spillertropp Samtlige spillere i en spillertropp for klubber i 0. eller 1. divisjon menn skal ha profesjonell kontrakt. Kun de spillere som er oppført på NFFs spillertroppskjema, pr og 01.09, er spilleberettiget til kamper i 0. eller 1. divisjon menn. Spillere som blir benyttet i kamper i 0. eller 1. divisjon menn før i inneværende sesong, må føres opp på NFFs spillertroppskjema som sendes inn pr Klubben kan legge til og fjerne spillere fra NFFs spillertroppskjema gjennom hele sesongen, forutsatt at spillerne oppfyller det generelle vilkåret for spilleberettigelse samt kravet til LUS. Klubben er ansvarlig for å oppdatere NFFs spillertroppskjema gjennom hele sesongen. En spillertropp for klubber i 0. eller 1. divisjon menn kan bestå av 25 spillere, hvorav minimum 14 spillere skal være lokalt utviklede spillere (LUS). Av disse 14 spillerne skal minst 2 spillere ha vært registrert i egen klubb (jfr. kravene i pkt. 3), og resterende 12 spillere skal ha vært registrert i en annen klubb, som er medlem i Norges Fotballforbund (jfr. kravene i pkt. 4). En spillertropp for klubber i 0. eller 1. divisjon menn kan, uavhengig av antall spillere totalt i spillertroppen, bestå av maksimalt 11 øvrige spillere eller såkalte frie spillere (jfr. kravene punkt 6) v1 Side 7 av 14

8 3. Klubbutviklet spiller En klubbutviklet spiller er en spiller, som uavhengig av nasjonalitet og alder, har vært registrert hos sin nåværende klubb for en periode, sammenhengende eller ikke, på minimum tre hele sesonger (en sesong starter med den første offisielle kamp i den relevante nasjonale/regionale serien og slutter med den siste offisielle kamp i den samme serien) eller 36 måneder i perioden fra spilleren er 15 år (eller starten på sesongen hvor spilleren fyller 15 år) og 21 år (eller slutten på sesongen hvor spilleren fyller 21 år). Samarbeidende klubber, med referanse til klubblisensens Sportskriterie 02, gjelder også, forutsatt at denne klubben fortsatt er godkjent samarbeidsklubb i henhold til klubblisensens kriterier. 4. Forbundsutviklet spiller En forbundsutviklet spiller er en spiller, som uavhengig av nasjonalitet og alder, har vært registrert hos klubb som er/har vært medlem av Norges Fotballforbund, for en periode, sammenhengende eller ikke, på minimum tre hele sesonger eller 36 måneder i perioden fra spilleren er 15 år (eller starten på sesongen hvor spilleren fyller 15 år) og 21 år (eller slutten på sesongen hvor spilleren fyller 21 år). 5. Unge norske spillere som vil bli definert som LUS En spiller som fyller 16 eller 17 år i løpet av inneværende år, blir regnet som enten klubbutviklet eller forbundsutviklet (jfr. kravene i punkt 3 og 4) dersom spilleren har vært registrert i NFFs medlemsklubb/klubber i minimum de tre forutgående årene. 6. Øvrige spillere eller såkalte frie spillere En spiller som ikke faller inn under definisjonene nevnt i punktene 3, 4 og 5, regnes som såkalt fri spiller. Vedlegg: Sak 1: Antall spillere i en spillertropp Sak 2: Forholdet til UEFAs klubbturneringer Sak 3: Forholdet til norske myndigheter (UDI) Sak 4: Kombinasjonsmuligheter av en spillerstall v1 Side 8 av 14

9 Vedlegg (sak 1-4) Sak 1: Antall spillere i en spillertropp Dersom en klubb melder inn flere enn 25 spillere i sin spillertropp, skal samtlige spillere fra og med nr. 26 og oppover være LUS, - det vil si enten forbundsutviklet eller klubbutviklet. Forutsetningen for å kunne ha mer enn 25 spillere i spillertroppen, er at minimumskravene til antall LUS i 25-mannstroppen er oppfylt. Forutsetningen for å kunne ha flere enn 25 spillere i en spillertropp, er altså at klubben har minimum 2 klubbutviklede spillere (jfr. pkt. 2). Dersom klubben melder inn flere enn 2 klubbutviklede spillere, kan antall forbundsutviklede spillere reduseres tilsvarende. En klubb kan ikke melde inn flere enn 12 forbundsutviklede spillere, for deretter å redusere antall klubbutviklede spillere. Det antall forbundsutviklede spillere over 12 som meldes inn, vil i så tilfelle gå på kvoten for frie spillere. Dersom en klubb ikke har et tilstrekkelig antall LUS-spillere, må troppen på 25 spillere reduseres tilsvarende. Dersom en klubb ikke har klubbutviklede spillere, kan klubbens spillertropp bestå av maksimalt 11 frie spillere og maksimalt 12 forbundsutviklede, totalt 23 spillere. Dersom en klubb f. eks. har 4 klubbutviklede spillere og 11 forbundsutviklede spillere, blir klubbens spillertropp bestående av maksimalt 11 frie spillere, samt 4 klubbutviklede og 11 forbundsutviklede, totalt 26 spillere. For flere ulike kombinasjoner av en spillertropp se sak 4. Sak 2: Forholdet til UEFAs klubbturneringer Klubber som skal delta i UEFAs klubbturneringer (pt. Champions League, UEFAcupen eller Intertoto) skal delta på de premisser som UEFA beslutter, jfr. de til enhver tid gjeldende turneringsbestemmelser fra UEFA. NFFs LUS-modell og UEFAs modell bygger på de samme prinsippene, men modellene har avvik i forhold til innhold. Klubbene må derfor være spesielt oppmerksom på dette når de melder inn sine spillertropper til UEFA. I UEFAs bestemmelse for 2007/008-sesongen er kravet 3 klubbutviklede + 3 forbundsutviklede. For sesongen 2008/2009 vil kravet til LUS være 4 klubbutviklede + 4 forbundsutviklede v1 Side 9 av 14

10 Sak 3: Forholdet til norske myndigheter (UDI) Innledning NFFs medlemsklubber må til enhver tid forholde seg til norsk flyktning- og innvandringspolitikk. For å kunne jobbe i Norge trenger de fleste utenlandske borgere en arbeidstillatelse. Som arbeid regnes all type arbeid eller næringsvirksomhet, mot eller uten vederlag. For EU-EØS-borgere gjelder det egne regler. Kravet til arbeidstillatelse Arbeidstillatelse som idrettsutøver eller trener fra land utenfor EU/EØS, jamfør Utlendingsforskriftens 3 andre ledd bokstav e): Det er et vilkår for arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter 18 at søkeren er: e) idrettsutøver som selv skal delta i utøvelse av idrett på høyt nivå, eller skal være trener for idrett på høyt nivå. Det er et vilkår at kompetansen anses som absolutt nødvendig for virksomheten.... Førstegangssøknad om arbeidstillatelse Spiller, som kommer fra land utenfor EU/EØS, og som klubben fører opp på sitt spillertroppskjema til NFF innen angitte tidsfrister, jfr. punkt 1, vil av NFF normalt bli definert som absolutt nødvendig for virksomheten. Klubben må for spillere utenfra EU/EØS-området skriftlig redegjøre for fremtidig benyttelse av spilleren i forhold til UDIs krav om absolutt nødvendig for virksomheten og samtidig dokumentere for spillerens meritter til NFF. NFF vil deretter gi en uttalelse til UDI. Vedrørende fornyelse av arbeidstillatelse Ved fornyelse av arbeidstillatelse for spillere utenfra EU/EØS gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra UDI. UDI sitt krav til at spilleren i utgangspunktet må ha spilt 50 % av kampene han/hun har vært tilgjengelig for i perioden, gjelder fortsatt. NFF har imidlertid møtt forståelse hos UDI i forhold til at dette kravet, det første året, i noen tilfeller kan være vanskelig å oppnå. UDI har derfor gitt aksept for at man med kamper ikke nødvendigvis i alle tilfeller kun må telle obligatoriske kamper. Ett eksempel kan være en spiller som kommer til klubben i slutten av mars, og at spilleren først spiller seg til fast plass i slutten av sesongen. Dersom klubben kan vise til at spilleren faktisk spilte fast på slutten av sesongen, men ikke oppnådde 50 % av kampene, og samtidig gjennom vinteren også kan dokumentere at spilleren er fast i treningskamper i forkant av neste sesong, vil en fornyet arbeidstillatelse kunne innvilges v1 Side 10 av 14

11 Spillere under 18 år I henhold til FIFA sitt regelverk Regulations for the Status and Transfer of Players, Article 19, Protection of Minors er det et generelt forbud mot overganger av spillere under 18 år over landegrensene, både for amatører og for profesjonelle spillere. Unntakene er listet opp i FIFAs reglement, pkt. 2 bokstav a, b og c. FIFAs begrunnelse for denne regelen er å beskytte unge spillere under 18 år i forhold til overganger over landegrensene. På denne bakgrunn kan NFF ikke gi spilletillatelse til spillere under 18 år fra land utenfor EU/EØS, verken som amatør eller profesjonell, dersom det ikke kan dokumenteres at minst ett av unntakene i FIFAs reglement er oppfylt. Studenter/skoleelever NFF finner det riktig å peke på UDIs bestemmelser i forhold til ungdom under 18 år som får oppholdstillatelse i Norge som student/skoleelev. Disse vil ikke kunne innvilges arbeidstillatelse som profesjonell fotballspiller før han/hun innfrir vilkårene i avsnitt ovenfor, selv om vedkommende fyller 18 år under oppholdet i Norge v1 Side 11 av 14

12 Sak 4: Kombinasjonsmuligheter av en spillerstall Noen ulike kombinasjonsmuligheter av klubbutviklet, forbundsutviklet og fri spiller. Alt. Spillertropp 25 spillere (potensiell) Fri spiller Klubbutviklet Forbundsutviklet Spillertropp (effektiv) v1 Side 12 av 14

13 v1 Side 13 av 14

14 Noen få eksempler med flere enn 25 spillere på spillertroppskjemaet. Vær oppmerksom på at dersom klubben melder inn flere enn 2 klubbutviklede spillere, kan antall forbundsutviklede spillere reduseres tilsvarende, men ikke motsatt. Spillertropp 25 spillere (utg. pkt.) Fri spiller Klubbutviklet Forbundsutviklet Spillertropp (effektiv) Spørsmål: For spørsmål relatert til antall spillere i en spillertropp (jfr. disse kombinasjonsmulighetene), ta kontakt med Stig-Ove Sandnes ( ) eller Rune Nordhaug ( ) i NFFs administrasjon v1 Side 14 av 14

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 06/09 Til klubbene i:

Detaljer

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 08/08 Til klubbene i:

Detaljer

HØRINGSNOTAT LOKALT UTVIKLEDE SPILLERE

HØRINGSNOTAT LOKALT UTVIKLEDE SPILLERE Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

Utlysning av utviklingsmidler for 2009

Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Kopi til: Fotballkretsene Vår ref: 280959v1 9. februar 2008 Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har kommet til enighet

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 06/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF Klubber som ønsker å benytte en spiller fra en utenlandsk klubb, må sørge for at overgang blir gjennomført i henhold til FIVB og NVBF s reglement og bestemmelser

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012 Document Number: 530020v1 RUNDSKRIV NR. 05/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Invitasjon til vinterturnering i 2009

Invitasjon til vinterturnering i 2009 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Til kvalifiserte klubber i 2. divisjon

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for utenlandske spillere og internasjonale overganger Kapittel 1 Utenlandske

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 13/09 Til klubbene i:

Detaljer

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) Investoravtale 1. Parter Det er i dag inngått slik avtale mellom.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og.., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) 2. Bakgrunn KLUBBEN har behov for

Detaljer

Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene 20. mai, 22. mai og 2. juni.

Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene 20. mai, 22. mai og 2. juni. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene

Detaljer

ARBEIDSTILLATELSE TIL IDRETTSUTØVERE OG TRENERE, JF UTLENDINGSFORSKRIFTEN 4A FØRSTE LEDD BOKSTAV G OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN 35 OM FORNYELSE

ARBEIDSTILLATELSE TIL IDRETTSUTØVERE OG TRENERE, JF UTLENDINGSFORSKRIFTEN 4A FØRSTE LEDD BOKSTAV G OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN 35 OM FORNYELSE Indekspunkt: uf 4a: idrettsutøver/trener - arbeidstillatelse Indekspunkt: uf 35: fornyet tillatelse etter 4 og 4a RUNDSKRIV UDI 02-10 OPA Saksnummer: 98/2703 Oslo, 06.februar 2002 TIL: Politimestrene Utenriksstasjonene

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen

Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør/sportslig leder Kopi: Norsk Toppfotball Diskusjonsnotat:

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

NFFs overgangsreglement

NFFs overgangsreglement Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no NFFs overgangsreglement Reglementet

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 09.04.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Kretsene bes merke seg at søknadene skal sendes til den krets søkeren tilhører.

Kretsene bes merke seg at søknadene skal sendes til den krets søkeren tilhører. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Oslo, 1.februar 2011 GJELDER UTLYSNING

Detaljer

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 6. Overgangsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 Kapittel II: Overgangsbestemmelser for spillere under 16 år uten kontrakt 156 Kapittel III: Overgang/utlån av amatørspiller

Detaljer

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBB ADMINISTRATOR ELEKTRONISK KAMPRAPPORT SPILLERREGISTRERING FORSIKRING ELEKTRONISKE OVERGANGER KLUBBMØTER AGENDA Buskerud Fotballkrets - Administrasjonen hvem

Detaljer

Presentasjon av. Onsdag 23. september 2009. Sondre KåfjordK President

Presentasjon av. Onsdag 23. september 2009. Sondre KåfjordK President Presentasjon av Onsdag 23. september 2009 Sondre KåfjordK President Profesjonell fotball i Norge 1990 profesjonell fotball innført påp NFFs forbundsting 1991 UEFA innfører krav til stadionanlegg 1990/91

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,0 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Elektroniske proffoverganger. Tippeligaen / Adeccoligaen

Elektroniske proffoverganger. Tippeligaen / Adeccoligaen Elektroniske proffoverganger Tippeligaen / Adeccoligaen Hvem er jeg? Bjørn Knudsen Produkteier av Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) Håndterer support, endringshåndtering og nyutvikling

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 29.03.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

- Klubblisens 2011. Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund

- Klubblisens 2011. Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund - Klubblisens 2011 Rune Nordhaug Fagansvarlig Klubblisens Norges Fotballforbund UEFA 2012/2013 UEFA-lisens Kun de klubbene som skal delta i UEFAs konkurranser. Innvilges årlig For 2012/2013: 5 lag har

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016

PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016 Sandefjord 07.06.16 PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016 Til stede: Thorfinn haugen, Alexander Hesselberg, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Torleiv Sandvik, Kjell Rune Pedersen, Line Hettervik. Ikke til stede:

Detaljer

Informasjon vedrørende sesongen 2010 overfor Toppserien

Informasjon vedrørende sesongen 2010 overfor Toppserien RUNDSKRIV NR. 09/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Klubblisensreglement

Klubblisensreglement Klubblisensreglement Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0. divisjon kvinner må ha klubblisens etter lovens 8-8. Dette reglementet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. APRIL 2016

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. APRIL 2016 Sandefjord 29.04.16 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. APRIL 2016 Til stede: Thorfinn Haugen, Alexander Hesselberg, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Kjell Rune Pedersen, Torleiv Sandvik Fra adm: Ole Petter

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017 Sandefjord 13.06.17 PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017 Til stede: Thorfinn Haugen, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Kjell Rune Pedersen, Torleiv Sandvik. Ikke til stede: Alexander Hesselberg, Line Hettervik,

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Spillerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Spillerutviklingsutvalg... 6 Ressursgruppe

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2017-2018 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 30. september 2017. Serieslutt er 07.-08. april 2018. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 14.-15. april 2018

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt mellom Team Strømmen og Akershus Fotballkrets Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig versjon 4. mars 2007 1 Utgangspunkt Team Strømmen og

Detaljer

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner Elektronisk kamprapport - FIKS V2,0 Brukermanual Oddsenligaen / 1.div Kvinner Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold... 5 3 Tilgang

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

Elektronisk kamprapport - FIKS. V2,1 Brukermanual. Tippeligaen, Toppserien og 1. div

Elektronisk kamprapport - FIKS. V2,1 Brukermanual. Tippeligaen, Toppserien og 1. div Elektronisk kamprapport - FIKS V2,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og 1. div Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon, sende

Detaljer

Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet i retningslinjene.

Regnskapsgrunnlaget for rapporten er beskrevet i retningslinjene. Økonomiske kriterier Rettningslinjer vedr. økonomiske kriterier finner du her: Sist oppdatert 13.02.2014 Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon,

Detaljer

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn

Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 18/09 Til klubbene i:

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2012 ROGALAND FOTBALLKRETS KRETSSTYRET KONTROLLKOMITE VALGKOMITE UTVIKLINGS- OG AKTIVITETSKOMITEEN FAIR PLAY ANLEGG DOMMER LEDER REKRUTTERING SPILLER-

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Spilleunderlag Brann Stadion. Forslag 1 Sportslig organisering

Spilleunderlag Brann Stadion. Forslag 1 Sportslig organisering Forslag 1 Sportslig organisering Bakgrunn og hensikt med diskusjon om spilleunderlag Spilleunderlaget på Stadion var første gang oppe til vurdering før 2009-sesongen. Den gang var det Norges Fotballforbund

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0

Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 09/08 Til klubbene i:

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

Sandefjord PROTOKOLL STYREMØTE 10. MAI 2016

Sandefjord PROTOKOLL STYREMØTE 10. MAI 2016 Sandefjord 11.05.16 PROTOKOLL STYREMØTE 10. MAI 2016 Til stede: Alexander Hesselberg, Kjell Rune Pedersen, Torleiv Sandvik, Rune F. Mikkelsen, Line Hettervik Fra adm: Ole Petter Tufte I sak 15/15: Leder

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund

Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Hvordan gjorde fotball det; Anleggsprosess og utvikling i toppfotball Norge Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Hva er norsk fotball 1896 klubber 28 724 lag 364 940 spillere 105

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 24. OKTOBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 24. OKTOBER 2017 Sandefjord 25.10.17 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 24. OKTOBER 2017 Til stede: Thorfinn Haugen, Kjell Rune Pedersen, Hanne Jaerson, Rune F. Mikkelsen, Torleiv Sandvik, Line Hettervik, Line Gjerden Hvål Ikke

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Sonemøte fotballsesongen 2017

Sonemøte fotballsesongen 2017 Sonemøte fotballsesongen 2017 Retningslinjer for pilot Spillformer og baneformat for de ulike aldersklassene https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#69839

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg RUNDSKRIV NR. 31/09 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsal Liga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Protokoll AU møte 2017/08

Protokoll AU møte 2017/08 Protokoll AU møte 2017/08 Dato: 6. juli 2017, med e postbehandling i forkant. Møteform: Telefonkonferanse og e post Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Hans Erik Johnsen (HEJ) og Dana Meknas (DM) Referenter:

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER. Komiteen velger selv sin leder. Komiteen velges for en periode for ett år.

LISENSBESTEMMELSER. Komiteen velger selv sin leder. Komiteen velges for en periode for ett år. 1 Generelt LISENSBESTEMMELSER a) Gjeldende bestemmelser om lisenser samt bestemmelser om inndragning av lisens finnes i Norsk Jockeyklubs (NJ) reglement; ref. pkt. 119, 120. b) Lisenskomiteen skal bestå

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Brukerveiledning TURNERINGSADMIN. Legge inn kamptropp

Brukerveiledning TURNERINGSADMIN. Legge inn kamptropp Brukerveiledning TURNERINGSADMIN Legge inn kamptropp Å legge inn kamptropp til kamp i TA eller app'en, kan spare mye tid. Gjøres det i god tid før kampen, vil spillerne og lagledere som skal stå på kamprapporten

Detaljer