INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152"

Transkript

1 6. Overgangsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 Kapittel II: Overgangsbestemmelser for spillere under 16 år uten kontrakt 156 Kapittel III: Overgang/utlån av amatørspiller med kontrakt - 15 år og eldre 158 Kapittel IV. Overgang/utlån av spiller med status som profesjonell - 15 år og eldre 161 Kapittel V. Kompensasjon for trening og utdanning 168 Kapittel VI. Solidaritetsmidler 170 Vedlegg Overgangsreglement Overgangsreglementet er sist endret med virkning fra med bakgrunn i endringer i FIFAs overgangsbestemmelser av oktober 2007, med ikrafttredelse 1. januar Endringene er vedtatt av Forbundsstyret (På nettsiden finnes en oppdatert versjon.) Dette reglementet regulerer alle klubbskifter av amatørspillere og profesjonelle spillere mellom klubber som er medlem av Norges Fotballforbund, samt kontraktsforhold mellom klubb og spiller, samt mellom klubber. Reglementet regulerer også registreringen av spillere fra utenlandske klubber samt bruk av og innhold i kontrakter mellom spillere og klubber samt mellom klubber. Reglementet bygger på prinsippene i avtale mellom EU og UEFA/FIFA av mars 2001 samt FIFAs internasjonale overgangsregler av desember Om overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i annet land: Se FIFAs Regulations for the Status and Transfer of Players jfr.fifa sin internettside Om frigivelse av spillere til landslag: Se FIFAs Regulations for the Status and Transfer of Players jfr. FIFA sin internettside Om mulighet til å spille landskamper for spillere hvis nasjonalitet tillater spill for flere enn en nasjon: Se FIFAs Regulations for the Status and Transfer of Players jfr. FIFA sin internettside 150 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 151

2 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1 Generelt 1-1 Spillerregistrering/medlemskap En spiller som skal delta i seriespill, cup eller turnering arrangert av forbund, krets eller klubb som er medlem av NFF, må være medlem av klubben og være registrert i krets/ forbund. Ingen spiller kan i samme tidsrom spille for to forskjellige klubber som er tilsluttet samme eller forskjellige fotballforbund. Forbundsstyret kan etter søknad fra fotballkretsen dispensere fra dette for yngre spillere. En spiller har spilletillatelse for ny klubb i obligatorisk kamp fra den dato som fremgår av skriftlig melding fra krets- eller forbundskontoret. Når overgang er registrert av krets- eller forbundskontoret, kan spilleren delta i privatkamp for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i privatkamp uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for (vedrørende kamper om premier, se Kampreglementets 10-3.) 1-2 Utenlandske borgere. Utenlandske statsborgere må, for å bli gitt spilletillatelse, ha sitt tidligere forbunds frigivelse. Dersom tidligere forbund ikke har svart på NFFs henvendelse om frigivelse innen 30 dager, kan Forbundsstyret utstede midlertidig spilletillatelse. Skjemaet International Transfer skal benyttes. Utenlandske statsborgere må dessuten ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge i henhold til norsk lovgivning. 1-3 Overganger innen et godkjent allianseidrettslag Den enkelte fotballkrets kan vedta egne bestemmelser for spilletillatelse innen et godkjent allianseidrettslag for spillere som deltar på lag i kretsinterne konkurranser i aldersbestemte klasser og for amatørspillere i 4. divisjon menn, 3. divisjon kvinner eller lavere divisjoner. 2 Spillers status. 2-1 Spillers status En spillers status er enten amatør eller profesjonell. En spiller har status som amatør dersom han/hun ikke mottar annen godtgjørelse enn kostnadsrefusjon og/eller dekning av reise-/diett- og hotellutgifter knyttet til kamp og trening og/eller utstyr til bruk i trening og kamp og/eller dekning av NFFs obligatoriske lisensforsikring for fotballspillere. En spiller skal ha status som profesjonell når han/hun er over 15 år og mottar godtgjørelse utover: kostnadsrefusjon og/eller dekning av reise-/diett- og hotellutgifter knyttet til kamp og trening og/eller utstyr til bruk i trening og kamp og/eller dekning av NFFs obligatoriske lisensforsikring for fotballspillere. En profesjonell spiller skal ha skriftlig kontrakt med sin klubb se Om kontrakter og avtaleforhold 3-1 Spillerkontrakter generelt a) Klubber på alle nivåer i norsk fotball kan inngå amatørkontrakt eller profesjonell kontrakt med en eller flere spillere som er fylt 15 år. Inngåelse av profesjonell kontrakt med spiller i skolepliktig alder, krever forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. Ved inngåelse av kontrakt mellom klubb og spiller, skal NFFs standardkontrakt for amatør eller profesjonell spiller, benyttes. Alle forpliktende forhold skal være skriftlig og inntas i kontrakten eller i vedlegg til denne. b) En kontrakt mellom klubb og spiller kan ikke gjøres betinget av bestått medisinsk test. For utenlandske statsborgere gjelder det samme i forhold til krav om innvilget arbeidstillatelse. c) En spiller med amatørstatus kan ikke hindres i å ta fotball som hel- eller deltidsyrke (bli profesjonell). Slik endring av status fra amatør til profesjonell, kan utløse betaling av kompensasjon for trening og utdanning (se vedlegget punktene 4, 6 og 7). d) Det kan ikke inngås avtale som gir spilleren rett til andel av overgangsvederlag. Det kan heller ikke avtales begrensinger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb. Avtaler med næringslivet reguleres av NFFs Lov Kap 14. e) Spiller som har inngått kontrakt med flere enn én klubb for samme periode, skal som hovedregel suspenderes inntil saken er avgjort. 152 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 153

3 3-2 Spillerkontrakter profesjonelle spillere 3-3 Kontraktslengder a) Ved inngåelse av profesjonell kontrakt etableres et arbeidsgiver/-arbeidstakerforhold mellom klubben og spilleren. b) Kontrakt mellom spiller og klubb skal undertegnes av spilleren, klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben med skriftlig fullmakt fra klubbens styre og av agenter/rådgivere som har bistått klubb eller spiller. Det skal anmerkes i kontrakten dersom klubb og/eller spiller ikke har benyttet seg av agent/rådgiver. c) Spiller som undertegner profesjonell kontrakt skal ha en lønn som står i forhold til det antall timer pr uke som spilleren deltar i kamp, trening og markedsarbeid. a) Amatørspiller Kontrakt kan inngås for inntil 3 år. Kontrakt med spiller over 15 år, men under 18 år, skal medundertegnes av spillerens foresatte. b) Profesjonell spiller Kontrakt med profesjonell spiller over 15 år, men under 18 år, kan inngås for minimum en kampsesong ( samme år) og maksimum 3 år. Spillerens foresatte må medundertegne på kontrakten. Kontrakt med profesjonell spiller over 18 år kan inngås for minimum en kampsesong ( samme år) og for maksimum 5 år. 3-4 Avtaleforhold knyttet til overganger/utlån a) Avtaler/dokumenter som forplikter klubben, skal være undertegnet av klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben med skriftlig fullmakt fra klubbens styre. b) I forbindelse med overgang eller utlån av spiller kan det ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom. c) En klubb som har akseptert å låne en spiller, har ikke anledning til å overføre eller låne ut spilleren til tredje klubb. Spiller kan ikke endre status i forbindelse med utlån. d) Avtale mellom klubber vedrørende enkeltspiller, må også undertegnes av spilleren for spillere under 18 år, også av foresatte for å være gyldig. e) Overgangsavtaler mellom klubber skal være tidsbegrenset. Dersom avtalen ikke er tidsbegrenset, er gyldighetstiden 2 år fra inngåelsen. f) Når avtale mellom klubber er inngått, kan ny klubb ikke inngå avtale med spiller eller andre som er i strid med klubbavtalen. 3-5 Frister Ved beregning av svarfrist (8 dager) i dette reglement teller ikke dagen sendingen er poststemplet (frankering godtas ikke) se også NFFs Lov 1-5. Når kontrakt med spiller med profesjonell status er inngått for minimum en kampsesong ( samme år), kan kontrakten forlenges (utløpsdato endres) én gang for inntil 3 måneder dersom den maksimale kontraktslengden på henholdsvis 3 og 5 år ikke overskrides. Dersom klubbskiftet skjer i perioden til eller med bakgrunn i dispensasjon fra registreringsperiodene ( 15-1 d), kan kontrakten tidligst ha utløp samme år. 154 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 155

4 Kapittel II. Overgangsbestemmelser for spillere under 16 år uten kontrakt. 4 Klubbskifte for spillere under 13 år 4-1 Bestemmelsen gjelder spillere opp til og med det året de fyller 12 år. 4-2 Før spilleren kontaktes med tanke på klubbskifte eller overgang påbegynnes, skal nåværende klubb og spillerens foresatte underrettes skriftlig. Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. 4-3 Klubbskiftet kan skje når som helst i året, og det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet. 4-4 Ny klubb plikter å sende skjemaet MELDING OM KLUBBSKIFTE til tidligere klubb. Kopi sendes den nye klubbens fotballkrets innen 8 dager. 4-5 Spilleren kan delta i obligatorisk kamp for ny klubb tidligst 8 dager etter at skjemaet MELDING OM KLUBBSKIFTE er sendt tidligere klubb rekommandert eller på annen etterviselig måte. 5 Overgang for spillere mellom 13 år og 16 år 5-1 Bestemmelsen gjelder spillere f.o.m. det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 15 år. 5-2 Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. 5-6 Klubb som har tatt opp et nytt medlem, sender forespørsel på fastsatt OVERGANGSSKJEMA til tidligere klubb om eventuelle uoppgjorte forpliktelser. Forespørselen skjer enten ved rekommandert sending eller på annen etterviselig måte. Som forpliktelser regnes medlemskontingent, treningsavgift og lagsutstyr. Svar på forespørsel skal sendes enten rekommandert eller skje på annen etterviselig måte innen 8 dager. Etter at svar fra tidligere klubb er mottatt eller svarfristen (8 dager) er utløpt, sender ny klubb følgende dokumenter til sin fotballkrets for registrering: OVERGANGSSKJEMA med originale signaturer. Svar fra tidligere klubb dersom dette foreligger. (Svaret fra tidligere klubb må sendes kretsen umiddelbart selv om det kommer etter fristens utløp. Dersom svar ikke foreligger, skal dokumentasjon for når forespørsel er sendt/overlevert tidligere klubb, sendes kretsen). Hvis tidligere klubb har svart at forpliktelser ikke er oppgjort, skal det vedlegges kvittering for at disse nå er gjort opp. Det skal ikke betales overgangsgebyr for amatørspiller under 15 år ved årets begynnelse. Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før den dato som er angitt på kretsens skriftlige melding om spilletillatelse og tidligst dagen etter at fotballkretsen har mottatt samtlige overgangsdokumenter i korrekt utfylt stand. Behandlingstiden på minst 1 dag forutsetter at kretsen har mottatt komplette, korrekt utfylte overgangsdokumenter med originale signaturer. 5-3 Dersom ikke annet er bestemt, behandles overgangen av den fotballkretsen ny klubb tilhører. 5-4 Overgang kan skje når som helst i året. Når overgangsdokumenter mottas av kretsen etter 31.08, kan spilletillatelse først gis fra Kretsen kan etter søknad gi spilletillatelse for ny klubb i perioden til dersom tungtveiende grunner foreligger, og det er mer enn tre serierunder (kvalifiseringskamper ikke medberegnet) igjen i den aktuelle divisjonen. 5-5 En spiller må ha hatt spilletillatelse for en klubb i minst 30 dager før ny overgang kan påbegynnes. Kretsen kan dispensere fra bestemmelsen når en klubb kan dokumentere at den ikke har nok spillere til å delta med lag i en cup/turnering. 156 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 157

5 Kapittel III. Overgang/utlån av amatørspiller - 15 år og eldre 6 Definisjon av amatørspiller En spiller er å anse som amatør dersom han/hun er fylt 15 år og ikke mottar annen godtgjørelse enn kostnadsrefusjon og/eller dekning av reise-/diett- og hotellutgifter knyttet til kamp og trening og/eller utstyr til bruk i trening og kamp og/eller dekning av NFFs obligatoriske lisensforsikring for fotballspillere. 7 Inngåelse av kontrakt mellom klubb og amatørspiller 7-1 Kontrakter mellom klubb og amatørspiller. a) En klubb kan inngå kontrakt for inntil 3 år med en eller flere amatørspillere som er fylt 15 år. NFFs standardkontrakt skal benyttes. b) Kontrakten skal inngås i to eksemplarer (ett til hver av partene) og være undertegnet av ansvarlig person i klubben (jfr. 3-4 a) og av spilleren. Dersom spilleren er under 18 år, må spillerens foresatte medundertegne. c) Krets og forbund kan kreve fremlagt kopi av alle avtaler som er inngått mellom klubb og spiller. d) Kontrakt med spiller fra annen klubb kan bare inngås hvis kontrakten med nåværende klubb er utløpt, opphørt ved skriftlig avtale eller hevet på gyldig måte. Dog kan spilleren, når det gjenstår mindre enn 6 måneder av nåværende kontrakt, inngå kontrakt med ny klubb med virkning fra utløpet av nåværende kontrakt. Spilleren skal innen 8 dager etter inngåelsen informere nåværende klubb. 8 Henvendelse til spiller i annen klubb 8-1 Før det kan gjøres henvendelse til spiller med gyldig kontrakt med annen klubb med sikte på overgang/utlån, og det er mer enn 6 måneder igjen av kontraktsperioden, skal spillerens nåværende klubb ha gitt skriftlig tillatelse. Slik tillatelse skal også innhentes dersom spiller selv tar kontakt med ny klubb. Nåværende klubb plikter å gi skriftlig svar på slik forespørsel innen 8 dager. På forespørsel skal nåværende klubb opplyse skriftlig om spillerens gjeldende kontraktsforhold. 8-2 Dersom spilleren er uten kontrakt eller i de siste 6 måneder av sin kontraktsperiode, skal nåværende klubb gis skriftlig beskjed før spilleren kontaktes. Det er den nye klubbens ansvar å innhente fakta rundt kontraktsforholdet. 8-3 Dersom amatørspiller melder overgang til klubb hvor han/hun inngår profesjonell kontrakt, gjelder bestemmelsene i kapittel IV i dette reglement. 9 Bestemmelser vedrørende overgang/utlån som amatørspiller 9-1 Overgang/utlån kan skje gjennom hele året. Spiller må ha hatt spilletillatelse for en klubb i minst 30 dager før ny overgang eller nytt utlån kan påbegynnes. Dersom overgangs-/utlånsdokumenter mottas av kretsen eller senere, kan spilletillatelse først gis fra Kretsen kan gi dispensasjon fra denne bestemmelse når tungtveiende grunner foreligger og det er mer enn tre serierunder (kvalifiseringskamper ikke medregnet) igjen i den aktuelle divisjonen. Spiller som ikke har deltatt i obligatorisk kamp de 2 foregående kalenderår, kan gis spilletillatelse også i perioden til dersom spilleren kun skal delta i konkurranser for Old Boys/Old Girls jfr. Kampreglementets 2-2(1) b og c. 9-2 Kun spillere som har skriftlig kontrakt med sin klubb, kan lånes ut til annen klubb. NFFs standard utlånsavtale skal benyttes. Betingelsene for at slik utlån kan finne sted, er at spiller, ny klubb og gammel klubb er enige om vilkårene for utlånet og at utlånsperioden ikke går ut over varigheten av spillerkontrakten med utlånsklubben. De avtalte vilkårene for utlånet skal være skriftlig og undertegnet av alle tre parter. 10 Avtaler i tilknytning til overganger/utlån 10-1 Ved overgang i kontraktsperioden kan klubben som har kontrakt med spilleren, kreve økonomisk kompensasjon for å løse spilleren fra kontrakten. Etter kontraktens utløp kan det ikke kreves kompensasjon ved overgang til ny klubb. Spiller med amatørkontrakt kan ikke nektes overgang til klubb hvor han inngår profesjonell kontrakt. Ved slik overgang skal ny klubb yte kompensasjon etter bestemmelsene i kapittel V. 11 Saksbehandling 11-1 Behandlingen av overgang/utlån av amatørspiller skjer i den fotballkrets ny klubb tilhører. 158 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 159

6 11-2 Overgangs-/utlånsgebyr fastsatt av Forbundsstyret betales til konto i Norges Fotballforbund. 1) 11-3 Klubb som har tatt opp et nytt medlem, sender forespørsel på fastsatt OVERGANGS- SKJEMA (del 3) til tidligere klubb om eventuelle uoppgjorte forpliktelser. Forespørselen skjer enten ved rekommandert sending eller på annen etterviselig måte. Som forpliktelser regnes medlemskontingent, treningsavgift og lagsutstyr, samt forpliktelser i henhold til spillerkontrakten. Svar på forespørsel skal enten sendes rekommandert eller skje på annen etterviselig måte innen 8 dager. Når svar fra tidligere klubb er mottatt eller 8 dagers fristen er utløpt, sender ny klubb følgende dokumenter til sin fotballkrets for registrering: OVERGANGSSKJEMA med originale signaturer. Svar fra tidligere klubb dersom dette foreligger. (Svaret må sendes kretsen umiddelbart selv om det kommer etter fristens utløp. Dersom svar ikke foreligger, skal bevis med dato for når forespørsel er sendt/overlevert, sendes kretsen). Hvis tidligere klubb har svart at forpliktelser ikke er oppgjort, vedlegges dokumentasjon for at disse nå er gjort opp. Ved utlån vedlegges standard utlånsavtale og spillerkontrakt med utlånsklubben, med originale signaturer. Eventuelle tilleggsavtaler mellom klubbene knyttet til overgangen/utlånet. Kvittering for innbetalt overgangs-/utlånsgebyr. 1) Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før den dato som er angitt i kretsens skriftlige melding om spilletillatelse og tidligst dagen etter at kretsen har mottatt samtlige overgangsdokumenter i korrekt utfylt stand. Behandlingstiden på minst 1 dag forutsetter at kretsen har mottatt komplette, korrekt utfylte overgangsdokumenter med originale signaturer. Kapittel IV. Overgang/utlån av spiller med status som profesjonell - 15 år og eldre 12 Generelt 12-1 Definisjon av spiller med status som profesjonell. En spiller er å anse som profesjonell når han er over 15 år og mottar godtgjørelse utover: kostnadsrefusjon og/eller dekning av reise-/diett- og hotellutgifter knyttet til kamp og trening og/eller utstyr til bruk i trening og kamp og/eller dekning av NFFs obligatoriske lisensforsikring for fotballspillere Spiller som tilfredsstiller ett eller flere av vilkårene i 12 1 skal ha skriftlig kontrakt med klubben som profesjonell spiller Forbundsstyret kan stille krav til de forhold (sportslige, sosiale, utdanningsmessige m.v.) en klubb tilbyr spiller under 18 år med status som profesjonell når denne flytter av sportslige årsaker uten sine foresatte. 13 Kontrakt mellom klubb og profesjonell spiller a) Kontrakt skal utstedes i tre eksemplarer ett til hver av partene og ett til NFF og skal være undertegnet av spilleren, klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben med skriftlig fullmakt fra klubbens styre og av agenter/rådgivere som har bistått klubb eller spiller. Kontrakt med spiller under 18 år skal medundertegnes av spillerens foresatte. b) Et undertegnet eksemplar av kontrakten, samt tilleggsavtaler skal sendes NFF senest 7 dager etter inngåelsen. Senere endringer i kontrakten eller avtale om heving/forlengelse av kontrakten skal være skriftlige og sendes NFF senest 7 dager etter inngåelsen/endringen. c) Spillerkontrakten, tilleggsavtaler og endringer skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i NFF. Ved motstrid er NFFs bestemmelser gjeldende. 1) Overgangsgebyret for amatørspiller over 15 år ved årets begynnelse er fastsatt til kr. 300,-. Utlånsgebyret er fastsatt til kr 600,-. d) Klubben som en spiller inngår sin første profesjonelle kontrakt med, plikter å fylle ut NFFs Spillerpass sammen med spilleren. Spillerpasset skal følge spillerens overgangsdokumenter ved alle senere overganger. 160 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 161

7 14 Opphør av kontraktsforholdet 14-1 Generelt a) Kontrakt skal inngås med definert varighet innenfor de rammer som er angitt i 3-3. Kontrakten opphører ved utløpet av den definerte perioden. Utløpsdato for en kontrakt bør legges i rimelig tid før en registreringsperiode lukker. b) Kontrakt kan bringes til opphør før utløpet av kontraktsperioden, såfremt det foreligger gyldig sportslig årsak eller saklig grunn, jfr c) Også ellers kan kontrakt bringes til opphør før utløpet av kontraktsperioden, såfremt det er gått tre år (alternativt to år) av kontraktstiden, jfr d) Uavhengig av bestemmelsene i dette kapittel kan kontraktsforholdet heves ved vesentlig mislighold fra en av partene, jfr. alminnelige rettsprinsipper. e) Klubb og spiller kan terminere kontrakten i kontraktsperioden. Termineringen skal være skriftlig. Spilleren kan deretter gis spilletillatelse for ny klubb i en registreringsperiode Oppsigelse ved gyldig sportslig årsak eller saklig grunn En spiller kan i kontraktsperioden si opp en kontrakt dersom det foreligger gyldig sportslig årsak. Gyldig sportslig årsak foreligger hvis sportslige hensyn tilsier at det er urimelig at spilleren fortsatt skal være bundet til klubben. Har spilleren i løpet av sesongen vært på banen i mindre enn 10 % av de obligatoriske kampene og det ikke foreligger særlige forhold knyttet til spillerens alder, skade/sykdom, sanksjoner og lignende, anses gyldig sportslig årsak å foreligge. En klubb kan i kontraktsperioden si opp en kontrakt dersom det foreligger saklig grunn i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser Oppsigelse av sportslig årsak etter kan kun finne sted etter sesongslutt. Oppsigelsen skal være skriftlig og må være sendt kontraktsmotparten senest 14 dager etter siste obligatoriske kamp. Ved oppsigelse fra klubben gjelder i tillegg bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel Oppstår det tvist om oppsigelse fra spilleren skyldes gyldig sportslig årsak, skal NFF ikke registrere spilleren for ny klubb med mindre NFF mener innsigelsen mot oppsigelsen er åpenbart grunnløs. Dersom tvisten ikke kan løses i minnelighet, skal saken bringes inn for Fotballens Voldgiftsordning iht NFFs lov kapittel 13. Blir det avgjort at oppsigelsen ikke har gyldig sportslig årsak, skal spilleren ikke kunne registreres for ny klubb før det er gått 4 måneder fra første obligatoriske kamp i neste sesong. Oppstår det tvist om oppsigelse fra klubb har saklig grunn, og det blir avgjort at saklig grunn ikke foreligger, skal klubben betale erstatning i samsvar med alminnelige rettsprinsipper. Klubben kan også ilegges sanksjon Oppsigelse etter tre år (alternativt to år) av kontraktsperioden En spiller kan si opp kontraktsforholdet når det er gått minst tre år av kontraktsperioden, uavhengig av om det foreligger gyldig sportslig grunn. Har spilleren fylt 28 år ved kontraktens inngåelse, gjelder det samme ved oppsigelse når det er gått minst to år av kontraktsperioden. En spiller som sier opp kontraktsforholdet før det er gått henholdsvis tre eller to år av kontraktsperioden, skal ikke kunne registreres av NFF for ny klubb før det er gått 4 måneder fra første obligatoriske kamp i neste sesong. Forbundsstyret kan pålegge spilleren å betale en kompensasjon til klubben under hensyntagen til de ulemper oppsigelsen har forårsaket. En klubb kan be om forhandlinger med sikte på å bringe kontraktsforholdet til opphør selv om det ikke foreligger saklig grunn til oppsigelse. Det skal ved slikt opphør betales en kompensasjon til spilleren under hensyntagen til de ulemper opphøret av kontraktsforholdet påfører spilleren. Partene kan avtale at kompensasjon fastsettes av Forbundsstyret Oppsigelse/krav om forhandlinger i henhold til denne bestemmelse kan kun fremsettes etter sesongslutt og må være sendt kontraktsmotparten innen 14 dager etter siste obligatoriske kamp. 15 Overgang/utlån av spiller under profesjonell kontrakt 15-1 Generelle betingelser a) En profesjonell spiller kan maksimalt være registrert for 3 forskjellige klubber i perioden fra til samme år. I denne perioden kan spilleren kun spille obligatoriske kamper for 2 klubber. En spiller som er lånt ut, kan få permanent overgang til klubben som låner spilleren i løpet av utlånsperioden. b) Klubb som ønsker å ansette en spiller med profesjonell status, skal informere nåværende klubb skriftlig på etterviselig måte før den starter forhandlinger med spilleren. c) En spiller med status som profesjonell kan kun inngå kontrakt med annen klubb når kontrakten med nåværende klubb er utløpt eller vil utløpe innen 6 måneder. 162 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 163

8 d) Ved overgang eller utlån av spiller med status som profesjonell kan spilletillatelse for ny klubb kun gis i de årlige registreringsperiodene. Følgende registreringsperioder gjelder i Norge: Vinterperioden: til Sommerperioden: til Forbundsstyret kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsen etter skriftlig søknad. e) Inngått avtale om overgang eller utlån kan ikke være betinget av bestått legetest, oppholds- eller arbeidstillatelse e.l. f) Klubb som medvirker til at spiller i strid med bestemmelsene i 14, bryter kontrakten med nåværende klubb uten klubbens samtykke, skal ilegges sanksjon Vilkår for overgang til ny klubb. Se begrensingen i 15-1 a. Forutsetningen for at en spiller med profesjonell status kan melde overgang til ny klubb er at Spillerens kontrakt med tidligere klubb er utløpt eller Spilleren og nåværende klubb har inngått skriftlig avtale om å terminere gjeldende kontraktsforhold eller Spilleren har fått medhold i at kontrakten med tidligere klubb er rettmessig opp sagt eller Kontrakten er rettmessig oppsagt. Overgang kan ikke påbegynnes før termineringsavtalen mellom nåværende klubb og spiller er trådt i kraft. Avtale om terminering skal være skriftlig og sendes NFF innen 7 dager Vilkår for utlån. Se begrensingen i 15-1 a. Utlån av spiller er en tidsbegrenset overgang og godkjennes på betingelse av at spilleren er under gyldig kontrakt med utlånsklubben i utlånsperioden. at utlånsperioden minimum varer til neste registreringsperiode at de to klubbene og spilleren har inngått en standard utlånsavtale. at klubben ikke allerede har 5 profesjonelle spillere på utlån (Som hovedprinsipp beholder utlånsklubben arbeidsgiveransvaret for spilleren i utlånsperioden. Dersom hovedprinsippet fravikes, må det angis på utlånsavtalen at låneklubben overtar arbeidsgiveransvaret. Spillerkontrakt med låneklubben for utlånsperioden må inngås og sendes Norges Fotballforbund sammen med utlånsavtalen.) 16 Saksbehandling Overgang og utlån av spiller med status som profesjonell behandles av forbundets administrasjon. Ved overgang til ny klubb må følgende dokumenter foreligge i NFF før spilletillatelse kan utstedes: OVERGANGSSKJEMA med originale signaturer. Kvittering fra tidligere klubb om at forpliktelser er oppgjort. Som forpliktelser regnes medlemskontingent, treningsavgift og lagutstyr, samt forpliktelser i henhold til spillerkontrakten. Spillerpass - jfr. 13 d). Skriftlig bekreftelse fra tidligere klubb og spiller på om kontrakten mellom klubb og spiller enten er utløpt, er terminert eller at det foreligger en kontraktstvist se 15-2). Spillerkontrakt mellom spiller og ny klubb med originale signaturer. Kopi av alle avtaler mellom partene knyttet til overgangen (f.eks i forhold til kompensasjon for trening og utdanning). Ved utlån vedlegges standard utlånsavtale med originale signaturer. Eventuelle tilleggsavtaler mellom klubbene knyttet til overgangen/utlånet. Kvittering for innbetalt overgangs-/utlånsgebyr 1) 1) Overgangsgebyret for spiller over 15 år ved årets begynnelse med status som profesjonell er fastsatt til kr ,-. Utlånsgebyret er fastsatt til kr 2.000,-. Spilletillatelse kan først utstedes når samtlige dokumenter er kommet NFF i hende i korrekt utfylt stand. Spilleren kan tidligst gis spilletillatelse dagen etter at dokumentene er mottatt av NFF. Behandlingstiden på minst 1 dag forutsetter at NFF har mottatt komplette, korrekt utfylte overgangsdokumenter. Spiller har spilletillatelse for ny klubb i obligatorisk kamp fra den dato som fremgår av skriftlig melding fra forbundskontoret. (Behandlingstiden for spillere fra andre land vil avhenge av frigivelse fra tidligere nasjonalt forbund, ev. arbeids- og oppholdstillatelse) UEFAs konkurranser Spilleren skal ha spilletillatelse etter nasjonalt regelverk senest siste frist for innrapportering til UEFA. Komplette overgangsdokumenter må derfor være mottatt av NFF pr telefaks senest kl dagen før UEFAs frist utløper. På bakgrunn av fakssendingen vil spilleren bli registrert i NFF. Spilletillatelse i internasjonale konkurranser vil bli gitt under forutsetning av at originaldokumentene i korrekt utfylt stand er NFF i hende før UEFAs frist utløper. 164 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 165

9 17 Endring av status Endring av status fra amatør til profesjonell. a) Endring av en spillers status fra amatør til profesjonell skal være skriftlig og sendes NFF sammen med et eksemplar av undertegnet kontrakt for profesjonell spiller. Spilleren kan etter dette først delta i obligatorisk kamp fra den dato som fremgår av skriftlig melding fra NFF. b) Endring av status fra amatør til profesjonell kan skje når som helst i året. Dersom spillerovergangen til nåværende klubb ble registrert for mer enn 8 måneder siden, kan det gis spilletillatelse som profesjonell også utenfor registreringsperiodene. Er spillerovergangen registrert i løpet av de siste 8 månedene, kan spilleren først gis spilletillatelse i obligatorisk kamp i førstkommende registreringsperiode. 18 Avslutning av aktivitet a) En profesjonell spiller som slutter å spille serie-/cupfotball, skal forbli registrert som spiller i den klubb han/hun sist var ansatt i 30 måneder regnet fra slutten av den siste sesongen spilleren deltok. b) Klubben til den profesjonelle spilleren er berettiget til kompensasjon for trening og utdanning dersom spilleren igjen blir profesjonell i ny klubb før, eller iløpet av sesongen, han/hun fyller 23 år. Det kan ikke kreves kompensasjon etter at perioden på 30 måneder er utløpt. c) Ved endring av status fra amatør til profesjonell vil spillerens tidligere klubber kunne ha krav på kompensasjon for trening og utdanning jfr Endring av status fra profesjonell til amatør. a) En spiller som er registrert som profesjonell i Norge, kan tidligst gjenoppnå amatørstatus 30 dager etter at NFF har mottatt en skriftlig begjæring om dette undertegnet av spiller og klubben spilleren har kontrakt med. Sammen med begjæringen må følge en skriftlig bekreftelse fra kontraktspartene om at kontraktsforholdet er opphørt. Dato for opphøret skal angis. I forbindelse med en overgang vil en spiller tidligst kunne gjenoppnå amatørstatus 30 dager etter NFF har mottatt komplette overgangsdokumenter. Spilleren kan ikke delta i obligatorisk kamp i 30 dagersperioden. I ekstraordinære tilfeller kan Forbundsstyret på grunnlag av begrunnet søknad redusere karantenetiden på 30 dager. b) Den klubben spilleren forlater, er ikke berettiget til kompensasjon fra den nye klubben hvor spilleren gjenoppnår sin amatørstatus. c) Dersom det er tvil om spilleren virkelig er blitt amatør, kan tidligere klubb be Forbundsstyret undersøke saken. d) Dersom spilleren går tilbake til profesjonell status innen 30 måneder etter at han fikk tilbake sin amatørstatus, kan Forbundsstyret på anmodning fra tidligere klubb, bestemme at kompensasjon skal betales. 166 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 167

10 Kapittel V. Kompensasjon for trening og utdanning. 19 Generelt. a) En spillers trening og utdanning foregår mellom 12 og 21 års alder. Dersom spillerens trening og utdanning beviselig ble avsluttet før spilleren fylte 21 år, skal kompensasjon betales til avslutningstidspunktet jfr. 19 c). Kompensasjonen skal reflektere nødvendige kostnader i de klubbene som har trent spilleren f.o.m. sesongen spilleren fylte 12 år t.o.m. sesongen spilleren fylte 21 år. b) Kompensasjon for trening og utdanning skal betales når spiller under 23 år ved årets begynnelse inngår sin første profesjonelle kontrakt, hver gang profesjonell spiller under 23 år ved årets begynnelse melder overgang eller lånes ut til ny klubb, og spilleren opprettholder status som profesjonell. (Kun den klubben spilleren forlater er da berettiget til slik kompensasjon). Det skal ikke betales kompensasjon for trening og utdanning ved overgang eller utlån når amatørstatus opprettholdes og ved overgang fra profesjonell til amatør unntatt når spilleren blir profesjonell igjen innen en periode på 30 måneder. 21 Forbundsstyrets bestemmelser om beregning, fordeling og betaling av kompensasjon for trening og utdanning. a) Forbundsstyret fastsetter bestemmelser om beregning, fordeling og betaling av kompensasjon for trening og utdanning. Klubbens og spillernes organisasjoner skal høres før Forbundsstyret fastsetter bestemmelsene. b) Den nye klubben er ansvarlig for å foreta beregningen, fordele og utbetale kompensasjonen i henhold til Forbundsstyrets bestemmelser vedrørende beregning av kompensasjon for trening og utdanning (Se vedlegg til dette reglement). c) Oversikt over utregning og betaling skal sendes NFF. c) Spiller vil normalt være å anse som ferdig utdannet etter den sesongen vedkommende har vært på banen i et visst antall kamper i Tippeligaen/Toppserien. d) Dersom amatørspiller som er fylt 22 år, men er under 23 år, melder overgang og inngår profesjonelle kontrakt med sin nye klubb innen 12 måneder, kan Forbundsstyret på anmodning fra tidligere klubb, bestemme at kompensasjon skal betales. 20 Forhold som kan påvirke kompensasjonen. a) Klubb som ensidig hever kontrakten med profesjonell spiller under 23 år ved årets begynnelse, uten saklig grunn, er ikke berettiget til kompensasjon for trening og utdanning. Kompensasjonen til tidligere klubber skal ikke påvirkes dersom de ikke er medansvarlige for den urettmessige hevningen. b) Dersom det er mindre enn 2 måneder til utløp av kontrakten for en spiller under 23 år ved årets begynnelse, og nåværende klubb i rekommandert sending eller på annen etterviselig måte, ikke har gitt spilleren skriftlig tilbud om ny kontrakt på tilnærmet samme lønnsnivå, skal ny klubb ikke betale kompensasjon for trening og utdanning til nåværende klubb. 168 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 169

11 Kapittel VI. Solidaritetsmidler. 22 Formål Solidaritetsmidlene skal være et økonomisk bidrag til klubbene som har bidratt til spillerens trening og utdanning f.o.m. sesongen spilleren fylte 12 år. 23 Beregning av solidaritetsmidler a) Hver gang profesjonell spiller med kontrakt melder overgang eller lånes ut til ny klubb, skal solidaritetsmidler beregnes og betales dersom det avtales en kompensasjon. Det skal ikke betales solidaritetsmidler når profesjonell spiller med kontrakt skifter status til amatørspiller dersom ikke spilleren igjen blir profesjonell før 30 måneder er gått. b) Når profesjonell spiller melder overgang eller lånes ut i kontraktsperioden, skal inntil 5 % av den totale kompensasjonen som blir avtalt mellom ny klubb og tidligere klubb, tilbakeføres til de klubbene som har bidratt til spillerens trening og utdanning fra og med den sesongen spilleren fyller 12 år t.o.m. den sesongen spilleren fyller 23 år. 25 Betaling av solidaritetsmidler Den nye klubben har ansvar for å beregne og betale ut solidaritetsmidlene. Betalingen skal skje senest 30 dager etter at spilleren er registrert for den nye klubben. Oversikt over spillerens tidligere klubber skal fremgå av spillerpasset som ny klubb mottar i tilknytning til overgangen. Om nødvendig skal spilleren assistere den nye klubben ved beregning av solidaritetsmidlene. En klubb som har rett til solidaritetsmidler, kan inngå nedbetalingsavtale eller ettergi hele eller deler av det beløp klubben selv er berettiget til. Slik avtale skal være skriftlig og sendes NFF. Solidaritetsmidlene skal betales til NFFs fond for Barne- og ungdomsfotball når det ikke er mulig å identifisere alle klubber som har bidratt til spillerens trening og utdanning (gjelder også årene fra overgangstidspunktet frem til sesongen spilleren fyller 23 år) eller beløpet til en enkelt klubb utgjør mindre enn kr 1.000,-. Ved for sen utbetaling av solidaritetsmidler skal det betales 1 % rente pr påbegynt måned. Den resterende del av kompensasjonen betales til klubben spilleren forlater. c) Dersom overgangs- eller utlånsavtalen mellom ny klubb og tidligere klubb utløser ytterligere midler på et senere tidspunkt, skal ny klubb betale solidaritetsmidler til tidligere klubber senest 30 dager etter at midlene er utløst. d) En fullstendig oppstilling over utregning og fordeling skal sendes NFF samt til den enkelte klubb sammen med bidraget. 24 Fordeling Solidaritetsmidlene skal fordeles mellom de klubber som har bidratt til spillerens trening og utvikling fra og med den sesongen spilleren fylte 12 år til og med den sesongen spilleren fylte 23 år. Fordelingen skal skje i henhold til følgende: Den sesongen spilleren fylte: (Av solidaritetsmidlene) 12 år: 5 % 18 år: 10 % 13 år: 5 % 19 år: 10 % 14 år: 5 % 20 år: 10 % 15 år: 5 % 21 år: 10 % 16 år: 10 % 22 år: 10 % 17 år: 10 % 23 år: 10 % (Av total overgangskompensasjon) 12 år: 0,25 % 18 år: 0,5 % 13 år: 0,25 % 19 år: 0,5 % 14 år: 0,25 % 20 år: 0,5 % 15 år: 0,25 % 21 år: 0,5 % 16 år: 0,5 % 22 år: 0,5 % 17 år: 0,5 % 23 år: 0,5 % 170 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 171

12 VEDLEGG: Forbundsstyrets bestemmelser vedrørende beregning av kompensasjon for trening og utdanning 1. Kompensasjonsbestemmende faktorer. Det kompensasjonsbeløp som etter Kap V skal betales avhenger av: - Spillerens kjønn - Klubbkategori - Antall år/måneder spilleren har vært i trening fra og med den sesongen spilleren fylte 12 år til og med den sesongen spilleren fylte 21 år. 2. Klubbkategorisering. Klubbene tilordnes kategoritilhørighet for ett år av gangen basert på den divisjon klubbenes førstelag senior er kvalifisert for i sesongen ( samme år). De ulike divisjoner er inndelt i følgende kategorier: 2.1. Herrefotball. 0. divisjon: Kategori 1 1. divisjon: Kategori 2 2. divisjon: Kategori 3 3. divisjon og lavere: Kategori Kvinnefotball. 0. divisjon: Kategori 1 1. divisjon: Kategori 2 2. divisjon: Kategori 3 3. divisjon og lavere: Kategori 4 3.Treningskostnader. Beregnede årlige kostnader som skal nyttes i beregning av kompensasjonsbeløpet for treningskostnader ved nasjonale overganger for spillere under 23 år ved årets begynnelse, er som følger: 3.1 Herrefotball Kategori Kr Kategori 3....Kr Kategori Kr Kategori 4....Kr Kvinnefotball Kategori Kr Kategori Kr Kategori Kr Kategori Kr Grunnleggende prinsipper for beregningen Kompensasjon for trening og utdanning skal beregnes og betales: når spiller under 23 år ved årets begynnelse inngår sin første profesjonelle kontrakt eller hver gang spiller under 23 år ved kalenderårets begynnelse melder overgang eller lånes ut som profesjonell spiller Det skal aldri regnes kompensasjon lenger enn til og med den sesongen spilleren fylte 21 år altså maksimum 10 år (Fra og med den sesongen han fylte 12 år, til og med den sesongen han fylte 21 år) Beregningen av kompensasjon for trening og utdanning skal skje etter følgende prinsipper: a) Hvis spiller melder overgang eller lånes ut til klubb i samme kategori, legges kostnadsbeløpet i denne kategorien til grunn for beregningen. b) Hvis spiller melder overgang eller lånes ut til klubb i høyere kategori, skal gjennomsnittet av kostnadsbeløpet i de to kategoriene legges til grunn for beregningen. c) Hvis spiller melder overgang eller lånes ut til klubb i lavere kategori, skal kostnadene i den nye klubbens kategori legges til grunn for beregningen. d) Hvis spiller melder overgang eller lånes ut fra klubb i kategori 1, 2 eller 3 til klubb i kategori 4, skal det ikke betales kompensasjon for trening og utdanning Kompensasjon for trening og utdanning i de sesongene spilleren fyller 12, 13, 14 og 15 år skal beregnes av kostnadsbeløpet i kategori 4 uavhengig av hvilken kategori hans klubber i disse årene var plassert i. 5. Beregning av kompensasjon når spilleren under 23 år ved årets begynnelse inngår sin første profesjonelle kontrakt. 5.1 Første profesjonelle kontrakt med klubb i samme kategori: a) For de sesongene spilleren fylte 12, 13, 14 og 15 år: Beløp i kategori 4 x 4 (år). b) For de sesongene spilleren fylte 16 til alder ved kontraktsinngåelsen (A år): Kostnadsbeløp i kategorien x A(år). c) Kompensasjonsbeløpet som kontraktsklubben skal betale finner en ved å summere beløpene i linjene a) og b). 5.2 Første profesjonelle kontrakt med klubb i høyere kategori: d) For de sesongene spilleren fylte 12, 13, 14 og 15 år: Beløp i kategori 4 x 4(år). e) For de sesongene spilleren fylte 16 til alder ved kontraktsinngåelsen (B år): Gjennomsnitt av kostnadsbeløp i de to kategoriene x B(år). f) Kompensasjonsbeløpet som kontraktsklubben skal betale finner en ved å summere beløpene i linjene d) og e). 172 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 173

13 5.3 Første profesjonelle kontrakt med klubb i lavere kategori: g) For de sesongene spilleren fylte 12, 13, 14 og 15 år: Beløp i kategori 4 x 4 (år). h) For de sesongene spilleren fylte 16 til alder ved kontraktsinngåelsen (C år): Kostnadsbeløp i den nye klubbens kategori x C(år). i) Kompensasjonsbeløpet som kontraktsklubben skal betale finner en ved å summere beløpene i linjene g) og h). 5.4 Første profesjonelle kontrakt med klubb i kategori 4: Dersom spilleren kommer fra klubb i kategori 1, 2 eller 3, skal ny klubb ikke betale kompensasjon. Dersom spilleren kommer fra klubb i kategori 4, beregnes kompensasjonen slik: j) Kostnadsbeløp i kategori 4 x antall år mellom 12 år og kontraktsinngåelse. 6. Beregning av kompensasjon når profesjonell spiller under 23 år ved årets begynnelse melder overgang eller lånes ut til annen klubb. Ny klubb betaler kompensasjon til avgivende klubb for det antall måneder/år spilleren er trent og utviklet av denne klubben frem til og med den sesongen spilleren fyller 21 år (jfr. paragraf 19.c). 7. Betaling av kompensasjon. Klubben skal foreta utbetalingene senest 30 dager etter at første profesjonelle kontrakt er undertegnet eller spiller er registrert for klubben. Om nødvendig skal spilleren assistere den nye klubben i å oppfylle sine forpliktelser. En klubb som har rett til kompensasjon for trening og utdanning, kan inngå nedbetalingsavtale eller ettergi hele eller deler av det beløpet klubben selv er berettiget til. Slik avtale skal være skriftlig og sendes NFF. Kompensasjonsbeløpet skal betales til NFFs fond for Barne- og ungdomsfotball når det ikke er mulig å identifisere alle klubber som har bidratt til spillerens trening og utdanning eller beløpet til en enkelt klubb utgjør mindre enn kr 1.000,-. Ved for sen utbetaling skal det betales 1 % rente pr. påbegynt måned. 8. Endring av bestemmelsene. Dette vedlegget kan endres av Forbundsstyret. 174 LOV & REGLEMENT Overgangsreglement 175

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

NSBF Turneringsreglement 2015

NSBF Turneringsreglement 2015 NSBF Turneringsreglement 2015 Innholdsfortegnelse NSBF Turneringsreglement 2015... 1 1. Generelle bestemmelser... 5 1.01. Om Turneringsreglementet... 5 1.02. Organisasjon og valgbarhet... 5 1.03. Forslag

Detaljer

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE)

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) OM MIDLERTIDIG TILSETTING AV PROFESJONELLE ISHOCKEYSPILLERE I KLUBB Mellom ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE Og ARBEIDSGIVER/KLUBB ORG.NR ADRESSE / STED For perioden Til

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12.

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12. NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Kampreglement Amerikansk Fotball 2012 Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball 10.12.2011 Innhold Første del - Fellesbestemmelser... 5 Kapittel 1 - Reglementets gyldighet...

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

L O V O LOV OG REGLEMENT G R

L O V O LOV OG REGLEMENT G R LOV OG REGLEMENT 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Loven side 6 2. Kampreglement side 66 3. Reaksjonsreglement side 110 4. Breddereglement side 152 5. Reklamereglement side 187 6. Overgangsreglement side 193

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Innkomne forslag... side 5 1: NBBFs Lov Revidering

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i:

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO Bilag 2 Avtalefestet pensjon (AFP) Gjelder ansatte på permanent plasserte innretninger. AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO A. Den økonomiske situasjon tillater ikke en alminnelig nedsettelse

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser

Norsk rett gjelder for øvrig. Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008. 2. Definisjoner og forklaringer. 1. Innledende bestemmelser Vilkår for LOfavør Pensjon av 01.11.2008 1. Innledende bestemmelser LOfavør Pensjon (pensjonsspareavtalen) består av kjøpsblanketten, avtaledokumentet og vilkårene. LOfavør Pensjon omfatter sparing med

Detaljer