TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008"

Transkript

1 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2008

2

3 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden 5

4 6

5 DAGSORDEN PÅ FORBUNDSTINGET I HENHOLD TIL NFFS LOV 3 3 SKAL DAGSORDEN PÅ FORBUNDSTINGET VÆRE SLIK: Tingets åpning a) Godkjenne fullmakter b) Godkjenne dagsorden c) Velge dirigent(er) og sekretær(er) samt en redaksjonskomité på tre medlemmer for tinget d) Velge 2 desisorer som sammen med Forbundsstyret undertegner tingets protokoll e) Behandle Forbundsstyrets beretning for tingperioden f) Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NFF g) Behandle beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under NFF h) Behandle forslag om anvendelse av eventuelt overskudd i) Behandle forslag til endringer i NFFs lov og reglementer j) Behandle andre innkomne forslag og saker k) Behandle forslag til budsjett l) Foreta valg av: Forbundsstyre President, to visepresidenter og fem styremedlemmer Kontrollkomité to medlemmer med 1. og 2. varamedlem Lovkomité leder, nestleder og tre medlemmer Doms- og sanksjonsutvalg leder, to nestledere og fire medlemmer Ankeutvalg leder, nestleder og tre medlemmer Lisensnemnd syv medlemmer Klagenemnd seks medlemmer Valgkomité seks medlemmer Foreta valg av representanter til Norges Idrettsforbunds ting: I tillegg til presidenten, to representanter og tre vararepresentanter m) Foreta valg av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsette revisors honorar Tingets avslutning Merknad: Forbundsstyret vil gjøre oppmerksom på at dersom Forbundstinget vedtar forslaget til revidert lov, vil det få følgende konsekvenser: Punkt d) Velge 2 desisorer som sammen med Forbundsstyret godkjenner og undertegner tingets protokoll Punkt l) Doms- og sanksjonsutvalget vil bestå av leder, én nestleder og 4 medlemmer 7

6 8

7 INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden på Forbundstinget side 5 Forslag til forretningsorden ved NFFs Forbundsting side 8 Kjøreplan side 9 Innkomne forslag i henhold til NFFs Lov 3-3 i) endringer i NFFs Lov og reglementer side 10 Tema 1 Loven side 11 Tema 2 Kampreglementet side 21 Tema 3 Sanksjonsreglementet side 49 Tema 4 Reglement for advarsler og utvisninger side 55 Tema 5 Overgangsreglementet side 61 Tema 6 Diverse side 65 Innkomne forslag i henhold til NFFs Lov 3-3 j) andre innkomne forslag og saker side 105 Valgkomiteens innstilling side 109 9

8 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN VED NFFS FORBUNDSTING 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter og disse ordner seg imellom ledelsen av tingforhandlingene. 2. Det føres protokoll som undertegnes av Forbundsstyret og de valgte desisorer. Protokollen sendes klubbene og kretsene som særtrykk senest to måneder etter tinget. 3. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 4. Med unntak av hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til: 5 minutter første gang 2 minutter andre og tredje gang Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigentene kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 5. Alle vedtak og valg avgjøres på grunnlag av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes for ikke avgitt. Det samme gjelder anvendelse av feil stemmeseddel og ved feil utfylt stemmeseddel. Ved avstemminger gjelder følgende: Ved endring i Loven: Ved endring i Kampreglementet: Ved endring i Sanksjonsreglementet: Ved endring i Reglement for advarsler og utvisninger: Ved endring i Reglement for merker, pokaler og diplomer: Øvrige vedtak: Ved valg: 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall Alminnelig flertall Alminnelig flertall Alminnelig flertall 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 7. Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene, må leveres dirigenten skriftlig på særskilt skjema. Forslag-/endringsskjema fås ved sekretærbordet. 8. Ordet Til forretningsorden er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentenes måte å lede møtet elle voteringen på. 9. Hver representant får utlevert representantliste. På hver representant sin plass ligger en nummerplate. Ønsker representanten å delta i debatten, rekkes nummerplaten i været, hvoretter nummeret kommer opp på skjermen. Representanten kan således selv kontrollere at han/hun står oppført til å delta i debatten. 10

9 KJØREPLAN Dette er en foreløpig kjøreplan for Forbundstinget på Hotell Scandic Hamar den mars Det tas forbehold om at det vil kunne bli endringer i denne kjøreplanen. Fredag 7. mars kl Registrering til tinget på Hotell Scandic Hamar kl Tingforhandlinger kl Fotballkveld på Sagbladfabrikken Lørdag 8. mars kl Tingforhandlinger kl Lunsj kl Tingforhandlinger kl Tingmiddag Søndag 9. mars kl Tingforhandlinger kl. Utsjekking kl. Tingforhandlinger, avslutning Informasjon: Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden 11

10 INNKOMNE FORSLAG I HENHOLD TIL NFFS LOV 3 3 *) ENDRINGER I NFFS LOV OG REGLEMENTER Forslagene er inndelt etter temaer, jamfør NFFs Lov og reglementer. En oversikt over forslagene finnes på følgende sider: Tema 1: Loven side 11 Tema 2: Kampreglementet side 21 Tema 3: Sanksjonsreglementet side 49 Tema 4: Reglement for advarsler og utvisninger side 55 Tema 5: Overgangsreglementet side 61 Tema 6: Diverse side 65 Kommentar: *) Forslag til endringer i lov og reglementer er understreket. Når enkelte ord er foreslått tatt bort, er disse ordene overstreket. 12

11 TEMA 1: LOVEN Forslag 1: Forslag 2: Forslag 3: Forslag 4: Forslag 5: Forslag 6: Forslag 7: FK Donn ny bestemmelse i Lovens 1-7 (Arbeid mot diskriminering) Forbundsstyret endring i Lovens 3-2 (Representasjon på forbundstinget) Forbundsstyret endring i Lovens 7-3 (Kretstinget) Forbundsstyret endring i Lovens 6-3, 6-5 og 6-6 (Doms- og sanksjonsutvalget, Ankeutvalget og klubblisensorganene) Forbundsstyret endring i Lovens 6-7 (Valgkomité) Forbundsstyret endring i Lovens 8-6 (Lisens som profesjonell klubb) Indre Østland FK og Trøndelag FK endring i Lovens b, punktene 1, 2 og 3 (Medlemskap og forsikring) 13

12 FORSLAG 1: FK DONN NY BESTEMMELSE I LOVENS 1-7 (ARBEID MOT DISKRIMINERING) Dagens bestemmelse: (NFFs Lov har ingen 1-7 i dag. Sanksjonsreglementets 2-1 har følgende bestemmelser som angår delvis samme forhold): f) Fremsettelse av ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Som ytring regnes også symboler. g) Unnlatelse av umiddelbar bortvisning fra fotballarrangement av person som bærer klesplagg eller viser flagg, banner eller annet med tekst eller symbol som er egnet til å true, fornærme, eller håne en person eller gruppe av personer på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. h) Utestengelse uten saklig grunn fra kamp eller annen fotballaktivitet, eller annen usaklig forskjellsbehandling innenfor fotballen av person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Forslag til tekst: NFF skal være en organisasjon der likeverd mellom mennesker skal prege organisasjonen og dens arbeid. Det vil si at NFF, kretser og klubber ikke kan fatte vedtak som diskriminerer mennesker med bakgrunn i hudfarge, tro, kjønn eller seksuell legning. Alle ledd i organisasjonen skal aktivt arbeide for at slik diskriminering bekjempes. Motivering: Det skjer dessverre flere episoder årlig der fotballspillere og/eller ledere blir negativt konfrontert og/eller diskriminert med bakgrunn i hudfarge, tro, kjønn eller seksuell legning. NFF har i lang tid drevet et arbeid mot rasisme, men det er ikke nok. Det bør være et tankekors at lesbiske tørr stå frem mens homoseksuelle ikke tørr gjøre det. Fotballen i Norge består mer og mer av flerkulturelle. Ikke bare har de en annen hudfarge enn nordmenn flest, men de har også en annen tro. Vi må derfor videreføre kampen mot rasisme til også å omfatte kamp mot diskriminering på grunn av tro. Diskriminering med bakgrunn i kjønn er dessverre også hyppig forekommende og må bekjempes. Det er derfor viktig at NFF klart synliggjør at organisasjonen ikke aksepterer slik diskriminering. Den beste måte å ta avstand fra slik diskriminering, er å synliggjøre det sentralt i NFFs lovverk. Forbundsstyrets merknader: Forbundsstyret gjør innledningsvis oppmerksom på at allerede før sesongen 2007, foretok Forbundsstyret en midlertidig endring i Sanksjonsreglementets 2-1 f), g) og h) som åpner for at det kan sanksjoneres mot ulike ytringer og usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av bl.a. etnisk opprinnelse, hudfarge, språk og livssyn. Forbundsstyret er enig med FK Donn i at NFFs Lov bør inneholde en bestemmelse hvor personer og organisasjonsleddene bes om aktivt å bidra til å forebygge alle former for diskriminering. Forbundsstyret vil imidlertid foreslå noen justeringer ut fra Donn sitt forslag. Med bakgrunn i forslag også fra FIFA og UEFA vil Forbundsstyret foreslå følgende tekst i en ny 1-7 i Loven: Forbund, kretser, klubber og deres ansatte, spillere, tillitsvalgte og andre offisielle representanter skal bidra til å bekjempe enhver form for diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering. Norsk fotball skal jobbe aktivt for en dopingfri fotballidrett. Dersom Forbundsstyrets forslag blir vedtatt, er konsekvensen at kjønn og seksuell orientering også må tas inn i Sanksjonsreglementets 2-1 f, g og h. Lovkomiteens merknader: Forslagene er lovteknisk tilfredsstillende. 14

13 FORSLAG 2: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVENS 3-2 (REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET) Dagens bestemmelse: Tinget består av: a) Forbundsstyrets medlemmer. Forslag til ny tekst: Tinget består av: a) Forbundsstyrets medlemmer. Forbundsstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Resten av teksten i punktene b) og c) er uendret. Motivering: Forbundsstyret har hatt stemmerett på Forbundstinget i alle år. Forbundsstyret er av den klare oppfatning at styret i Norges Fotballforbund er valgt for å representere og ivareta interessene til hele norsk fotball. Styret skal således være det organ som iverksetter de vedtak som Forbundstinget har fattet, samt at styret skal påse at vedtakene overholdes, jfr. NFFs Lov 1-3 og Forbundsstyrets oppgaver i 4-1. Forbundsstyret foreslår derfor at Forbundsstyret i framtida kun skal ha forslags- og talerett på Forbundstinget, og ikke stemmerett. Dette vil gjelde fra og med Forbundstinget i Forbundsstyret mener at det på denne prinsipielle måten blir laget et tydelig og markert skillet som skal være mellom den lovgivende og utøvende makt i en demokratisk organisasjon. Forslaget fra Forbundsstyret er i samsvar med regelverket både i FIFA og UEFA. Både FIFA og UEFA har gitt NFF en klar tilbakemelding, gjennom evalueringen av NFFs Lov, om at dette prinsippet bør innføres også i Norge. Samme tillegg gjøres i 3-5 (Ekstraordinært Ting). Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 15

14 FORSLAG 3: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVENS 7-3 (KRETSTINGET) Dagens bestemmelse: Kretstinget består av: a) Kretsstyrets medlemmer, Forslag til ny tekst: Kretstinget består av: a) Kretsstyrets medlemmer Kretsstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Resten av teksten i punkt b) er uendret. Motivering: Se motiveringen i forslag 2 (forrige forslag). Forbundsstyret mener at de samme prinsipper for maktfordeling må gjelde mellom Kretstinget og Kretsstyret som mellom Forbundstinget og Forbundsstyret. Forbundsstyret foreslår derfor at Kretsstyret fra og med neste kretsting, kun har forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Kretsene bes om å tilpasse sin lov på førstkommende Kretsting. Dette vil også gjelde ved ekstraordinært Kretsting. Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 16

15 FORSLAG 4: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVENS 6-3, 6-5 OG 6-6 (DOMS- OG SANKSJONSUTVALGET, ANKEUTVALGET OG KLUBBLISENSORGANENE) Dagens bestemmelse: 6-3: 6-5: 6-6: Tillegg til dagens bestemmelse i alle tre paragrafene: Medlemmene velges/oppnevnes for 4 år av gangen. Motivering: Forbundsstyret mener at det er avgjørende viktig med kontinuitet i NFFs dømmende organer, for å bygge kompetanse, sikre likebehandling og skape mest mulig forutsigbare forhold for klubbene, deres utøvere og tillitsvalgte. NFFs regelverk og praksis har etter hvert blitt omfattende og sammensatt, samt at mange saker er mer sammensatte enn tidligere. Nye utvalgs-/komitémedlemmer trenger derfor tid til å bli fortrolig med fortolkning av regelverket og til å sette seg inn i innarbeidet praksis. Forbundsstyret forslår derfor at medlemmene velges for fire år, og at kun halvparten av medlemmene er på valg hvert annet år. Ordningen med disiplinærutvalg ble vedtatt av Forbundstinget i Utvalget er i en noe annen situasjon enn de andre dømmende organene i og med at det oppnevnes av Forbundsstyret og at det har en vesentlig større saksmengde (mer enn 300 saker) og med møte minst en gang pr uke i kampsesongen. Forbundsstyret er opptatt av å ha kontinuitet i utvalget, men foreslår at en høster noe mer erfaring før en tar stilling til om medlemmenes funksjonstid skal økes fra 2 til 4 år. Forslaget er i samsvar med anbefalingene NFF har fått fra FIFA og UEFA relatert til evalueringen av NFFs Lov. Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 17

16 FORSLAG 5: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVENS 6-7 (VALGKOMITÉ) Dagens bestemmelse: 6-7: a) Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer. Et medlem velges fra klubbene som i kommende sesong skal spille i 0. eller 1. divisjon menn, et medlem velges fra klubbene som kommende sesong skal spille i 0. eller 1. divisjon kvinner og et medlem velges fra klubbene som i kommende sesong skal spille i 2. divisjon menn. Tre medlemmer velges fra klubbene som i kommende sesong skal spille i øvrige divisjoner. Valgkomiteen velger selv sin leder. b) Innstilling på medlemmer til valgkomiteen fremmes av et utvalg på 6 medlemmer. Et av utvalgets medlemmer velges av klubbene som siste sesong spilte i 0. og 1. divisjon menn, et medlem velges av klubbene som siste sesong spilte 0. og 1. divisjon kvinner og et medlem velges av klubbene som i siste sesong spilte i 2. divisjon menn. Tre medlemmer velges av og blant kretslederne. Utvalget velger selv sin leder. c) Valgkomiteen legger frem forslag til tillitsvalgte, unntatt valgkomiteen. Valgkomiteen kan ikke innstille egne medlemmer som tillitsvalgte. Valgkomiteens innstilling sendes kretser og klubber sammen med årsberetningen. Forslag til ny tekst: 6-7: a) Valgkomiteen består av 6 medlemmer. Komiteen skal ha minst to medlemmer av hvert kjønn. Komiteen velger selv sin leder. b) Følgende innstiller hver sin kandidat til valgkomiteen: - Klubbene i 0. og 1. divisjon menn - Klubbene i 0. og 1. divisjon kvinner - 2. divisjon menn - Breddeklubbene innstiller gjennom fotballkretsene to kandidater - Forbundsstyret Innstillingene, sammen med en kort presentasjon, sendes Forbundsstyret senest to måneder før Forbundstinget. Innstillingene sendes ut sammen med valgkomiteens forslag på kandidater til Forbundsstyret, komiteer og utvalg. Kandidatene til Valgkomiteen skal godkjennes av Forbundstinget. Eventuell alternativ kandidat til den som er innstilt, må komme fra samme gruppe. c) Forbundsstyret kan vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Motivering: Valgkomiteens medlemmer bør ha bred innsikt i Norges Fotballforbunds samlede virke. Dette for å være best mulig i stand til å finne de beste kandidatene til å bekle sentrale posisjoner i organisasjonen. Det er i den anledning viktig at både topp/bredde, kvinner/menn og personer med erfaring fra NFFs styre og utvalg er representert i komiteen. Forbundsstyret har fått klare signaler om at mange fra egen organisasjon, men også FIFA og UEFA, ikke forstår dagens bestemmelse om valgkomité. Forbundsstyret foreslår derfor å forenkle bestemmelsen, men fortsatt ivareta de hensyn som dagens bestemmelse omfatter. I tillegg foreslår Forbundsstyret at det innføres retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Forbundsstyret fatter vedtak og forvalter verdier som er av avgjørende betydning for norsk fotball. Forbundets dømmende organer fatter avgjørelser som er av vesentlig betydning for både enkeltpersoner og klubbene. Etter Forbundsstyrets mening er det av avgjørende betydning at valgkomiteen finner frem til personer som har nødvendig kompetanse, innsikt og tid til å forvalte denne myndighet til beste for organisasjonen. Valgkomiteens arbeid blir derfor svært viktig for organisasjonens framtidige utviking. Forbundsstyret har foreslått at styret selv skal kunne innstille en kandidat til valgkomiteen. Bakgrunnen for dette er Valgkomiteens viktighet, og at Forbundsstyret sitter med en kjennskap og oversikt over hele norsk fotball. Denne kompetansen mener styret er viktig å bringe inn i Valgkomiteen. Sammen med de øvrige som innstiller sine kandidater, vil dette være med på å sikre en mest mulig komplett sammensatt Valgkomité. Forbundsstyrets foreslår følgende retningslinjer for valgkomiteens arbeid: 1. Valgkomiteen er ansvarlig for at det fremmes forslag på de best mulige kandidatene til alle tillitsverv som skal besettes ved førstkommende Forbundsting, hensyntatt en rimelig kontinuitet i forbundets styre, tingvalgte komiteer og utvalg. 2. Valgkomiteen starter sitt arbeid senest ett år før kommende Forbundsting. I sitt arbeid med å finne kandidater og sette sammen styre, utvalg og komiteer, må komiteen forholde seg til gjeldende lover og bestemmelser i forbundet knyttet til bl.a. kjønnsfordeling og valgbarhet. 18

17 3. Kandidatene som foreslås til Forbundsstyret skal ha en generell god kjennskap til organisasjonen Norges Fotballforbund, dens virksomhet og oppgaver. Valgkomiteen må sikre seg at kandidatene til Forbundsstyret har et helhetlig og overordnet syn på Norges Fotballforbund, og at de har kompetanse og kapasitet til å bidra aktivt i å lede og videreutvikle norsk fotball nasjonalt og internasjonalt. 4. Kandidatene til de tingvalgte komiteene og utvalgene skal være dyktige fagpersoner på komiteens/utvalgets fagområder, og ha den nødvendige kapasitet og interesse for å bidra aktivt i den videre utviking av fagområdet sett i et helhetlig perspektiv. 5. Valgkomiteen tar kontakt med forbundets president, lederne i tingvalgte komiteer og utvalg, samt NFFs sentraladministrasjon for å sette seg inn i behovet for kompetanse og erfaring. 6. Nåværende tillitsvalgte som er på valg, skal i god tid forespørres skriftlig om de ønsker gjenvalg og gis en rimelig frist til å svare. 7. Valgkomiteen innhenter forslag på kandidater fra organisasjonen. Komiteen er ansvarlig for at kandidatene den foreslår, imøtekommer vilkårene i punktene 3 og 4 og at de er innforstått med hva tillitsvervet innebærer. Komiteen skal gjøre kandidatene oppmerksom på at komiteen ikke er bundet av innkomne forslag, men at komiteen står fritt til å fremme forslag på kandidater. 8. Valgkomiteens innstilling vedrørende den enkelte posisjon som skal besettes, er den som flertallet i komiteen går inn for. Ved stemmelikhet teller komitéleders stemme dobbelt. Komiteen skal begrunne sin nominasjon av kandidater. 9. Valgkomiteens forslag sendes Forbundsstyret senest 2 måneder før Forbundstinget. Forbundsstyret sender komiteens forslag ut sammen med tingdokumentene. Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 19

18 FORSLAG 6: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVENS 8-6 (LISENS SOM PROFESJONELL KLUBB) Dagens bestemmelse: 8 6 (Profesjonell klubb) Lisens som profesjonell klubb er et vilkår for deltakelse i 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner, samt for deltakelse i UEFAs klubbkonkurranser. Lisens gis til profesjonell klubb som tilfredsstiller Forbundsstyrets vilkår innen hovedområdene administrasjon/personell, infrastruktur, lov og reglement, sport og økonomi. Profesjonell klubb må hvert år søke NFF om lisens for kommende sesong innen nærmere angitt frist. Forslag til ny tekst: 8 6 (Vilkår for å delta i de høyeste divisjonene for menn og kvinner). (1) Deltakelse i 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner krever klubblisens. Klubb som er kvalifisert til disse divisjoner, må innen 1. oktober søke forbundet om lisens for kommende sesong innen frist fastsatt av forbundsstyret. (2) Lisens gis av forbundets klubblisensorganer til klubb som tilfredsstiller vilkår fastsatt av forbundsstyret. Vilkårene for kommende sesong skal være fastsatt i god tid før søknadsfristen i punkt (1) utløper. Vilkårene kan blant annet inneholde krav til administrasjon/ personell, infrastruktur, lov og reglement, sport og økonomi. Forbundets klubblisensorganer kan trekke tilbake en lisens ved vesentlige brudd på forutsetningene for lisensen, eller dersom det blir åpnet offentlig gjeldsforhandling eller konkurs hos klubben. Vilkårene for tilbakekall kan hvert år presiseres av forbundsstyret i god tid før søknadsfristen i punkt (1) utløper. Dersom lisens trekkes tilbake, kan ikke klubben ilegges andre sanksjoner for samme brudd på vilkårene. (3) For å delta i UEFAs klubbkonkurranser må klubb ha lisens etter denne bestemmelse og fylle UEFAs krav til deltakelse. Forbundets klubblisensorganer kontrollerer om klubben fyller vilkårene for lisens samt UEFAs krav på det tidspunkt UEFA bestemmer. Dersom klubblisensorganene mener at vilkårene er oppfylt, formidler forbundsstyret godkjennelsen videre til UEFA innen de frister UEFA har fastsatt. (4) Forbundsstyret kan stille vilkår til klubbene om skal delta i 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. Klubbene må dokumentere at de innfrir vilkårene innen angitt frist. Motivering: Dagens bestemmelse er ikke dekkende for de krav som rent faktisk stilles for å delta på høyeste nivå for menn og kvinner. Forslaget til ny tekst inneholder Forbundsstyrets forslag til ny formulering av nåværende bestemmelse, samt at den i punkt (4) hjemler Forbundsstyret mulighet til å utarbeide et utviklingsverktøy for klubbene som skal delta i 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. På lik linje med lisensen for klubber som skal delta i 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner, vil utviklingen av kriterier for å delta i 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner, bli utarbeidet i nært samarbeid med de aktuelle klubbene. Et slikt arbeid er allerede i gang, uten at det pr. dato er tatt stilling til hvilken innretning dette skal få i framtida (lisens, krav eller andre former for oppfølging). Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 20

19 FORSLAG 7: INDRE ØSTLAND FK OG TRØNDELAG FK ENDRING I LOVENS B, PUNKTENE 1, 2 OG 3 (MEDLEMSKAP OG FORSIKRING) Dagens bestemmelser: Spilleren må være forsikret gjennom Norges ldrettsforbund (NIFs) Barneforsikring, NFFs Lagsforsikring eller NFFs Lisensforsikring. 1. NIFs Barneforsikring gjelder for yngre barn under 13 år ved kalenderårets begynnelse når disse deltar i organisert trening eller konkurranse, NIF betaler forsikringen. 2. NFFs Lagsforsikring gjelder spillere som er over 12 år, men under 19 år ved kalenderårets begynnelse og spilleren er meldt inn til kretsen på eget skjema som deltaker for klubb i konkurranse i aldersbestemt klasse. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir meldt inn til kretsen. Lag i klassene Old-Boys og Old-Girls omfattes av NFFs Lagforsikring. 7-er lag i seniorklassene kan tegne samme lagforsikring. Forsikringen betales av klubben ved påmelding og gjelder fra den dato spilleren blir meldt inn til kretsen. Forsikringspremien fastsettes av Forbundsstyret. Lag som deltar i i klasser med lagforsikring, skal sammen med påmelding av laget legge ved skjema med spillernes navn fødselsdata og adresse. Klubben plikter å melde inn nye spillere senest 3 dager etter at vedkommende er benyttet. 3. NFFs Lisensforsikring er obligatorisk for alle spillere over 15 år ved kalenderårets begynnelse og som deltar i klasser i seniorlag. Lisensbeløpet skal betales av den enkelte spiller innen angitt frist. Forsikringen gjelder fra den dato lisensen blir betalt. Spilleberettigelsen kan i særlige til feller aksepteres hvis lisensbeløpet betales innen 3 dager etter første spilte kamp. Lisensbeløpet fastsettes av Forbundsstyret. Forslag til ny tekst: Spilleren må være forsikret gjennom Norges ldrettsforbund (NIFs) Barneforsikring, NFFs Lagsforsikring eller NFFs Lisensforsikring. 1. NIFs Barneforsikring gjelder for yngre barn under 13 år ved kalenderårets begynnelse når disse deltar i organisert trening eller konkurranse, NIF betaler forsikringen. 2. NFFs Lagsforsikring gjelder spillere som er over 12 år, men under 19 år ved kalenderårets begynnelse og spilleren er meldt inn til kretsen på eget skjema som deltaker for klubb i konkurranse i aldersbestemt klasse. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir meldt inn til kretsen. Lag i 3. divisjon menn og lavere, i 2. divisjon kvinner og lavere og i klassene Old-Boys og Old-Girls omfattes av NFFs Lagforsikring. 7-er lag i seniorklassene kan tegne samme lagforsikring. Forsikringen betales av klubben ved påmelding og gjelder fra den dato spilleren blir meldt inn til kretsen. Forsikringspremien fastsettes av Forbundsstyret. Lag som deltar i klasser med lagsforsikring, skal sammen med påmelding av laget legge ved skjema med spillernes navn fødselsdata og adresse. Klubben plikter å melde inn nye spillere senest 3 dager etter at vedkommende er benyttet. 3. NFFs Lisensforsikring er obligatorisk for alle spillere over 15 år ved kalenderårets begynnelse og som deltar i klasser i seniorlag i 2. divisjon menn og høyere, og i 1. divisjon kvinner og høyere. Lisensbeløpet skal betales av den enkelte spiller innen angitt frist Forsikringen gjelder fra den dato lisensen blir betalt. Spilleberettigelsen kan i særlige til feller aksepteres hvis lisensbeløpet betales innen 3 dager etter første spilte kamp. Lisensbeløpet fastsettes av Forbundsstyret. Motivering: Indre Østland Fotballkrets og Trøndelag Fotballkrets foreslår at lag i både 3. divisjon menn og lavere, og i 2 divisjon kvinner og lavere, skal betale NFFs Lagsforsikring. Dette i stedet for som nå NFFs Lisensforsikring. Fotball på disse nivåene er ofte hobbypreget, og det benyttes ofte mange spillere i løpet av en sesong. Kretsens klubber viser til at det kan være svært vanskelig a holde oversikt over hvem som har betalt lisens. Det er ofte flere spillere som bare spiller noen få kamper i løpet av sesongen. For eksempel kan dette gjelde spillere som er hjemme på ferie fra studier, og andre kan kun hjelpe laget sitt en gang eller to når det er alt for få spillere tilgjengelig. Dagens ordning med lisensforsikring fører til at mange klubber blir bøtelagt på grunn av manglende lisensbetaling. Dette kan også bidra til at ledere føler personlig frustrasjon og gir seg før de burde. Kretsenes forslag kan bidra til at klubbene unngår å bli bøtelagt for uberettiget bruk av spiller. Enkelte klubbledere har latt være å melde på lag i seniorklassen, eller droppet et lag for å unngå lisensbøter. Det anslås at breddeklubbene i 2007 betalte 1,8 mill kr. i bøter til kretsene grunnet manglende spillerlisenser. Dagens ordning er etter kretsenes mening aktivitetsdempende og ikke aktivitetsfremmende. 21

20 FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret har ikke fått mulighet tidsmessig til å utrede forslaget fra Indre Østland FK og Trøndelag FK. En så vidt omfattende endring mener Forbundsstyret bør utredes grundig, slik at alle blir klar over konsekvensene (forsikringspremie, dekninger, etc.). Forbundsstyret er av den oppfatning at dersom vi først skal gjøre en evaluering av dagens forsikringsordning, bør hele ordningen gjennomgås, ikke bare den delen som omhandler seniorfotballen i de lavere divisjoner (ellverfotballen). Forbundsstyret anbefaler forslaget fra Indre Østland FK og Trøndelag FK ikke vedtatt. Forbundsstyret har i samarbeid med de to forslagsstillerne iverksatt følgende arbeidsprosess og ber Forbundstinget om å gi sin tilslutning til dette: Forbundsstyret nedsatte i januar 2008 et utvalgt som har fått som mandat å gjøre en vurdering av hele NFFs forsikringsordning. Utvalget bes spesielt om å vurdere hvilken forsikringsordning som bør gjelde i framtida for spillere på seniorlag i breddefotballen. Utvalget skal legge fram sin innstilling for Forbundsstyret senest i august Forbundsstyret vil deretter sende saken ut på høring høsten 2008 til fotballkretsene, som får ansvaret for å høre breddeklubbene i saken. Med bakgrunn i utvalgets innstilling og høringssvarene gis Forbundsstyret myndighet til å beslutte og eventuelt iverksette innføringen av en ny forsikringsordning for NFF fra Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 22

21 TEMA 2: KAMPREGLEMENTET Forslag 8: Forslag 9: Forbundsstyret tillegg i Kampreglementet 1-2 (Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser) Forbundsstyret ny 2-1 i Kampreglementet (Spilleberettigelse) Forslag 10: Forbundsstyret endring i Kampreglementet 2 4 (Utenlandske borgere) Forslag 11: Indre Østland FK endring i Kampreglementets 2-7 (Sammensatte lag og bedriftslag) Forslag 12: Follo Fotball endring i Kampreglementets 2-9 (Deltakelse på lavere seniorlag) Forslag 13: Troms FK endring i Kampreglementets 3-1 (1) og 3-2 (3) (Generelle krav til baner og anlegg og størrelse på baner) Forslag 14: Troms FK endring i Kampreglementets 5-4 (3) (Kvalifiseringsspill. Sluttspill.) Forslag 15: Forbundsstyret endring i Kampreglementets 5-5 (0. divisjon menn) og 5-6 (1. divisjon menn) Forslag 16: IL Hovding og Voss TIL endring i Kampreglementets 5-5, 5-6, 5-7 og 5-8 (Serieforslag) Forslag 17: Follo Fotball endring i Kampreglementets 5-7 (2. divisjon menn) Forslag 18: Trøndelag FK endring i Kampreglementets 5-8 (1 og 2) (3. divisjon menn) Forslag 19: Anga FK endring i Kampreglementets 5-8 (2) (Kvalifiseringsordning til 2. divisjon) Forslag 20: IL Sandviken endring i Kampreglementets 5-10 (1. divisjon kvinner) Forslag 21: Troms FK endring i Kampreglementets 5 14 (1) (Fellesbestemmelser for opp- og nedrykk) Forslag 22: Forbundsstyret endring i Kampreglementets 6-4 (Økonomiske bestemmelser. Deltakeravgift.) Forslag 23: Forbundsstyret endring i Kampreglementet 7-4 (Regnskapsplikt og oppgjør) Forslag 24: Forbundsstyret endring i Kampreglementet 7-5 (Cupkassen) Forslag 25: Forbundsstyret tillegg i Kampreglementet kapittel 9 (Andre norgesmesterskap) Forslag 26: Forbundsstyret endring i Kampreglementets 10-8 (3) C, 13-2 (3), 13-6 (1) og (1) Forslag 27: Forbundsstyret endring i Kampreglementets 13-2, ny 13-2 (6) (Virkningen av å utebli eller å trekke seg fra kamp) Forslag 28: Troms FK endring i Kampreglementets 13-3 (3) (Økonomisk ansvar) 23

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) LOV NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) 1 Formål Norges Fektebunds (NF) mål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7.

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. juni 2008 INNHOLD SIDE Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER INNHOLDSOVERSIKT LOVER L 1 Navn L 12 Lov- og dommerutvalg L 2 Formål L 13 Generalsekretær L 3 Opptak og medlemskap L 14 Rapportering L 4 Hovedorganer L 15 Startlisens

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer