TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008"

Transkript

1 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2008

2

3 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden 5

4 6

5 DAGSORDEN PÅ FORBUNDSTINGET I HENHOLD TIL NFFS LOV 3 3 SKAL DAGSORDEN PÅ FORBUNDSTINGET VÆRE SLIK: Tingets åpning a) Godkjenne fullmakter b) Godkjenne dagsorden c) Velge dirigent(er) og sekretær(er) samt en redaksjonskomité på tre medlemmer for tinget d) Velge 2 desisorer som sammen med Forbundsstyret undertegner tingets protokoll e) Behandle Forbundsstyrets beretning for tingperioden f) Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NFF g) Behandle beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under NFF h) Behandle forslag om anvendelse av eventuelt overskudd i) Behandle forslag til endringer i NFFs lov og reglementer j) Behandle andre innkomne forslag og saker k) Behandle forslag til budsjett l) Foreta valg av: Forbundsstyre President, to visepresidenter og fem styremedlemmer Kontrollkomité to medlemmer med 1. og 2. varamedlem Lovkomité leder, nestleder og tre medlemmer Doms- og sanksjonsutvalg leder, to nestledere og fire medlemmer Ankeutvalg leder, nestleder og tre medlemmer Lisensnemnd syv medlemmer Klagenemnd seks medlemmer Valgkomité seks medlemmer Foreta valg av representanter til Norges Idrettsforbunds ting: I tillegg til presidenten, to representanter og tre vararepresentanter m) Foreta valg av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsette revisors honorar Tingets avslutning Merknad: Forbundsstyret vil gjøre oppmerksom på at dersom Forbundstinget vedtar forslaget til revidert lov, vil det få følgende konsekvenser: Punkt d) Velge 2 desisorer som sammen med Forbundsstyret godkjenner og undertegner tingets protokoll Punkt l) Doms- og sanksjonsutvalget vil bestå av leder, én nestleder og 4 medlemmer 7

6 8

7 INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden på Forbundstinget side 5 Forslag til forretningsorden ved NFFs Forbundsting side 8 Kjøreplan side 9 Innkomne forslag i henhold til NFFs Lov 3-3 i) endringer i NFFs Lov og reglementer side 10 Tema 1 Loven side 11 Tema 2 Kampreglementet side 21 Tema 3 Sanksjonsreglementet side 49 Tema 4 Reglement for advarsler og utvisninger side 55 Tema 5 Overgangsreglementet side 61 Tema 6 Diverse side 65 Innkomne forslag i henhold til NFFs Lov 3-3 j) andre innkomne forslag og saker side 105 Valgkomiteens innstilling side 109 9

8 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN VED NFFS FORBUNDSTING 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter og disse ordner seg imellom ledelsen av tingforhandlingene. 2. Det føres protokoll som undertegnes av Forbundsstyret og de valgte desisorer. Protokollen sendes klubbene og kretsene som særtrykk senest to måneder etter tinget. 3. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 4. Med unntak av hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til: 5 minutter første gang 2 minutter andre og tredje gang Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigentene kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 5. Alle vedtak og valg avgjøres på grunnlag av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes for ikke avgitt. Det samme gjelder anvendelse av feil stemmeseddel og ved feil utfylt stemmeseddel. Ved avstemminger gjelder følgende: Ved endring i Loven: Ved endring i Kampreglementet: Ved endring i Sanksjonsreglementet: Ved endring i Reglement for advarsler og utvisninger: Ved endring i Reglement for merker, pokaler og diplomer: Øvrige vedtak: Ved valg: 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall 2/3 stemmeflertall Alminnelig flertall Alminnelig flertall Alminnelig flertall 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 7. Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene, må leveres dirigenten skriftlig på særskilt skjema. Forslag-/endringsskjema fås ved sekretærbordet. 8. Ordet Til forretningsorden er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentenes måte å lede møtet elle voteringen på. 9. Hver representant får utlevert representantliste. På hver representant sin plass ligger en nummerplate. Ønsker representanten å delta i debatten, rekkes nummerplaten i været, hvoretter nummeret kommer opp på skjermen. Representanten kan således selv kontrollere at han/hun står oppført til å delta i debatten. 10

9 KJØREPLAN Dette er en foreløpig kjøreplan for Forbundstinget på Hotell Scandic Hamar den mars Det tas forbehold om at det vil kunne bli endringer i denne kjøreplanen. Fredag 7. mars kl Registrering til tinget på Hotell Scandic Hamar kl Tingforhandlinger kl Fotballkveld på Sagbladfabrikken Lørdag 8. mars kl Tingforhandlinger kl Lunsj kl Tingforhandlinger kl Tingmiddag Søndag 9. mars kl Tingforhandlinger kl. Utsjekking kl. Tingforhandlinger, avslutning Informasjon: Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden 11

10 INNKOMNE FORSLAG I HENHOLD TIL NFFS LOV 3 3 *) ENDRINGER I NFFS LOV OG REGLEMENTER Forslagene er inndelt etter temaer, jamfør NFFs Lov og reglementer. En oversikt over forslagene finnes på følgende sider: Tema 1: Loven side 11 Tema 2: Kampreglementet side 21 Tema 3: Sanksjonsreglementet side 49 Tema 4: Reglement for advarsler og utvisninger side 55 Tema 5: Overgangsreglementet side 61 Tema 6: Diverse side 65 Kommentar: *) Forslag til endringer i lov og reglementer er understreket. Når enkelte ord er foreslått tatt bort, er disse ordene overstreket. 12

11 TEMA 1: LOVEN Forslag 1: Forslag 2: Forslag 3: Forslag 4: Forslag 5: Forslag 6: Forslag 7: FK Donn ny bestemmelse i Lovens 1-7 (Arbeid mot diskriminering) Forbundsstyret endring i Lovens 3-2 (Representasjon på forbundstinget) Forbundsstyret endring i Lovens 7-3 (Kretstinget) Forbundsstyret endring i Lovens 6-3, 6-5 og 6-6 (Doms- og sanksjonsutvalget, Ankeutvalget og klubblisensorganene) Forbundsstyret endring i Lovens 6-7 (Valgkomité) Forbundsstyret endring i Lovens 8-6 (Lisens som profesjonell klubb) Indre Østland FK og Trøndelag FK endring i Lovens b, punktene 1, 2 og 3 (Medlemskap og forsikring) 13

12 FORSLAG 1: FK DONN NY BESTEMMELSE I LOVENS 1-7 (ARBEID MOT DISKRIMINERING) Dagens bestemmelse: (NFFs Lov har ingen 1-7 i dag. Sanksjonsreglementets 2-1 har følgende bestemmelser som angår delvis samme forhold): f) Fremsettelse av ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Som ytring regnes også symboler. g) Unnlatelse av umiddelbar bortvisning fra fotballarrangement av person som bærer klesplagg eller viser flagg, banner eller annet med tekst eller symbol som er egnet til å true, fornærme, eller håne en person eller gruppe av personer på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. h) Utestengelse uten saklig grunn fra kamp eller annen fotballaktivitet, eller annen usaklig forskjellsbehandling innenfor fotballen av person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Forslag til tekst: NFF skal være en organisasjon der likeverd mellom mennesker skal prege organisasjonen og dens arbeid. Det vil si at NFF, kretser og klubber ikke kan fatte vedtak som diskriminerer mennesker med bakgrunn i hudfarge, tro, kjønn eller seksuell legning. Alle ledd i organisasjonen skal aktivt arbeide for at slik diskriminering bekjempes. Motivering: Det skjer dessverre flere episoder årlig der fotballspillere og/eller ledere blir negativt konfrontert og/eller diskriminert med bakgrunn i hudfarge, tro, kjønn eller seksuell legning. NFF har i lang tid drevet et arbeid mot rasisme, men det er ikke nok. Det bør være et tankekors at lesbiske tørr stå frem mens homoseksuelle ikke tørr gjøre det. Fotballen i Norge består mer og mer av flerkulturelle. Ikke bare har de en annen hudfarge enn nordmenn flest, men de har også en annen tro. Vi må derfor videreføre kampen mot rasisme til også å omfatte kamp mot diskriminering på grunn av tro. Diskriminering med bakgrunn i kjønn er dessverre også hyppig forekommende og må bekjempes. Det er derfor viktig at NFF klart synliggjør at organisasjonen ikke aksepterer slik diskriminering. Den beste måte å ta avstand fra slik diskriminering, er å synliggjøre det sentralt i NFFs lovverk. Forbundsstyrets merknader: Forbundsstyret gjør innledningsvis oppmerksom på at allerede før sesongen 2007, foretok Forbundsstyret en midlertidig endring i Sanksjonsreglementets 2-1 f), g) og h) som åpner for at det kan sanksjoneres mot ulike ytringer og usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av bl.a. etnisk opprinnelse, hudfarge, språk og livssyn. Forbundsstyret er enig med FK Donn i at NFFs Lov bør inneholde en bestemmelse hvor personer og organisasjonsleddene bes om aktivt å bidra til å forebygge alle former for diskriminering. Forbundsstyret vil imidlertid foreslå noen justeringer ut fra Donn sitt forslag. Med bakgrunn i forslag også fra FIFA og UEFA vil Forbundsstyret foreslå følgende tekst i en ny 1-7 i Loven: Forbund, kretser, klubber og deres ansatte, spillere, tillitsvalgte og andre offisielle representanter skal bidra til å bekjempe enhver form for diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering. Norsk fotball skal jobbe aktivt for en dopingfri fotballidrett. Dersom Forbundsstyrets forslag blir vedtatt, er konsekvensen at kjønn og seksuell orientering også må tas inn i Sanksjonsreglementets 2-1 f, g og h. Lovkomiteens merknader: Forslagene er lovteknisk tilfredsstillende. 14

13 FORSLAG 2: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVENS 3-2 (REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET) Dagens bestemmelse: Tinget består av: a) Forbundsstyrets medlemmer. Forslag til ny tekst: Tinget består av: a) Forbundsstyrets medlemmer. Forbundsstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Resten av teksten i punktene b) og c) er uendret. Motivering: Forbundsstyret har hatt stemmerett på Forbundstinget i alle år. Forbundsstyret er av den klare oppfatning at styret i Norges Fotballforbund er valgt for å representere og ivareta interessene til hele norsk fotball. Styret skal således være det organ som iverksetter de vedtak som Forbundstinget har fattet, samt at styret skal påse at vedtakene overholdes, jfr. NFFs Lov 1-3 og Forbundsstyrets oppgaver i 4-1. Forbundsstyret foreslår derfor at Forbundsstyret i framtida kun skal ha forslags- og talerett på Forbundstinget, og ikke stemmerett. Dette vil gjelde fra og med Forbundstinget i Forbundsstyret mener at det på denne prinsipielle måten blir laget et tydelig og markert skillet som skal være mellom den lovgivende og utøvende makt i en demokratisk organisasjon. Forslaget fra Forbundsstyret er i samsvar med regelverket både i FIFA og UEFA. Både FIFA og UEFA har gitt NFF en klar tilbakemelding, gjennom evalueringen av NFFs Lov, om at dette prinsippet bør innføres også i Norge. Samme tillegg gjøres i 3-5 (Ekstraordinært Ting). Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 15

14 FORSLAG 3: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVENS 7-3 (KRETSTINGET) Dagens bestemmelse: Kretstinget består av: a) Kretsstyrets medlemmer, Forslag til ny tekst: Kretstinget består av: a) Kretsstyrets medlemmer Kretsstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Resten av teksten i punkt b) er uendret. Motivering: Se motiveringen i forslag 2 (forrige forslag). Forbundsstyret mener at de samme prinsipper for maktfordeling må gjelde mellom Kretstinget og Kretsstyret som mellom Forbundstinget og Forbundsstyret. Forbundsstyret foreslår derfor at Kretsstyret fra og med neste kretsting, kun har forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Kretsene bes om å tilpasse sin lov på førstkommende Kretsting. Dette vil også gjelde ved ekstraordinært Kretsting. Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 16

15 FORSLAG 4: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVENS 6-3, 6-5 OG 6-6 (DOMS- OG SANKSJONSUTVALGET, ANKEUTVALGET OG KLUBBLISENSORGANENE) Dagens bestemmelse: 6-3: 6-5: 6-6: Tillegg til dagens bestemmelse i alle tre paragrafene: Medlemmene velges/oppnevnes for 4 år av gangen. Motivering: Forbundsstyret mener at det er avgjørende viktig med kontinuitet i NFFs dømmende organer, for å bygge kompetanse, sikre likebehandling og skape mest mulig forutsigbare forhold for klubbene, deres utøvere og tillitsvalgte. NFFs regelverk og praksis har etter hvert blitt omfattende og sammensatt, samt at mange saker er mer sammensatte enn tidligere. Nye utvalgs-/komitémedlemmer trenger derfor tid til å bli fortrolig med fortolkning av regelverket og til å sette seg inn i innarbeidet praksis. Forbundsstyret forslår derfor at medlemmene velges for fire år, og at kun halvparten av medlemmene er på valg hvert annet år. Ordningen med disiplinærutvalg ble vedtatt av Forbundstinget i Utvalget er i en noe annen situasjon enn de andre dømmende organene i og med at det oppnevnes av Forbundsstyret og at det har en vesentlig større saksmengde (mer enn 300 saker) og med møte minst en gang pr uke i kampsesongen. Forbundsstyret er opptatt av å ha kontinuitet i utvalget, men foreslår at en høster noe mer erfaring før en tar stilling til om medlemmenes funksjonstid skal økes fra 2 til 4 år. Forslaget er i samsvar med anbefalingene NFF har fått fra FIFA og UEFA relatert til evalueringen av NFFs Lov. Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 17

16 FORSLAG 5: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVENS 6-7 (VALGKOMITÉ) Dagens bestemmelse: 6-7: a) Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer. Et medlem velges fra klubbene som i kommende sesong skal spille i 0. eller 1. divisjon menn, et medlem velges fra klubbene som kommende sesong skal spille i 0. eller 1. divisjon kvinner og et medlem velges fra klubbene som i kommende sesong skal spille i 2. divisjon menn. Tre medlemmer velges fra klubbene som i kommende sesong skal spille i øvrige divisjoner. Valgkomiteen velger selv sin leder. b) Innstilling på medlemmer til valgkomiteen fremmes av et utvalg på 6 medlemmer. Et av utvalgets medlemmer velges av klubbene som siste sesong spilte i 0. og 1. divisjon menn, et medlem velges av klubbene som siste sesong spilte 0. og 1. divisjon kvinner og et medlem velges av klubbene som i siste sesong spilte i 2. divisjon menn. Tre medlemmer velges av og blant kretslederne. Utvalget velger selv sin leder. c) Valgkomiteen legger frem forslag til tillitsvalgte, unntatt valgkomiteen. Valgkomiteen kan ikke innstille egne medlemmer som tillitsvalgte. Valgkomiteens innstilling sendes kretser og klubber sammen med årsberetningen. Forslag til ny tekst: 6-7: a) Valgkomiteen består av 6 medlemmer. Komiteen skal ha minst to medlemmer av hvert kjønn. Komiteen velger selv sin leder. b) Følgende innstiller hver sin kandidat til valgkomiteen: - Klubbene i 0. og 1. divisjon menn - Klubbene i 0. og 1. divisjon kvinner - 2. divisjon menn - Breddeklubbene innstiller gjennom fotballkretsene to kandidater - Forbundsstyret Innstillingene, sammen med en kort presentasjon, sendes Forbundsstyret senest to måneder før Forbundstinget. Innstillingene sendes ut sammen med valgkomiteens forslag på kandidater til Forbundsstyret, komiteer og utvalg. Kandidatene til Valgkomiteen skal godkjennes av Forbundstinget. Eventuell alternativ kandidat til den som er innstilt, må komme fra samme gruppe. c) Forbundsstyret kan vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Motivering: Valgkomiteens medlemmer bør ha bred innsikt i Norges Fotballforbunds samlede virke. Dette for å være best mulig i stand til å finne de beste kandidatene til å bekle sentrale posisjoner i organisasjonen. Det er i den anledning viktig at både topp/bredde, kvinner/menn og personer med erfaring fra NFFs styre og utvalg er representert i komiteen. Forbundsstyret har fått klare signaler om at mange fra egen organisasjon, men også FIFA og UEFA, ikke forstår dagens bestemmelse om valgkomité. Forbundsstyret foreslår derfor å forenkle bestemmelsen, men fortsatt ivareta de hensyn som dagens bestemmelse omfatter. I tillegg foreslår Forbundsstyret at det innføres retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Forbundsstyret fatter vedtak og forvalter verdier som er av avgjørende betydning for norsk fotball. Forbundets dømmende organer fatter avgjørelser som er av vesentlig betydning for både enkeltpersoner og klubbene. Etter Forbundsstyrets mening er det av avgjørende betydning at valgkomiteen finner frem til personer som har nødvendig kompetanse, innsikt og tid til å forvalte denne myndighet til beste for organisasjonen. Valgkomiteens arbeid blir derfor svært viktig for organisasjonens framtidige utviking. Forbundsstyret har foreslått at styret selv skal kunne innstille en kandidat til valgkomiteen. Bakgrunnen for dette er Valgkomiteens viktighet, og at Forbundsstyret sitter med en kjennskap og oversikt over hele norsk fotball. Denne kompetansen mener styret er viktig å bringe inn i Valgkomiteen. Sammen med de øvrige som innstiller sine kandidater, vil dette være med på å sikre en mest mulig komplett sammensatt Valgkomité. Forbundsstyrets foreslår følgende retningslinjer for valgkomiteens arbeid: 1. Valgkomiteen er ansvarlig for at det fremmes forslag på de best mulige kandidatene til alle tillitsverv som skal besettes ved førstkommende Forbundsting, hensyntatt en rimelig kontinuitet i forbundets styre, tingvalgte komiteer og utvalg. 2. Valgkomiteen starter sitt arbeid senest ett år før kommende Forbundsting. I sitt arbeid med å finne kandidater og sette sammen styre, utvalg og komiteer, må komiteen forholde seg til gjeldende lover og bestemmelser i forbundet knyttet til bl.a. kjønnsfordeling og valgbarhet. 18

17 3. Kandidatene som foreslås til Forbundsstyret skal ha en generell god kjennskap til organisasjonen Norges Fotballforbund, dens virksomhet og oppgaver. Valgkomiteen må sikre seg at kandidatene til Forbundsstyret har et helhetlig og overordnet syn på Norges Fotballforbund, og at de har kompetanse og kapasitet til å bidra aktivt i å lede og videreutvikle norsk fotball nasjonalt og internasjonalt. 4. Kandidatene til de tingvalgte komiteene og utvalgene skal være dyktige fagpersoner på komiteens/utvalgets fagområder, og ha den nødvendige kapasitet og interesse for å bidra aktivt i den videre utviking av fagområdet sett i et helhetlig perspektiv. 5. Valgkomiteen tar kontakt med forbundets president, lederne i tingvalgte komiteer og utvalg, samt NFFs sentraladministrasjon for å sette seg inn i behovet for kompetanse og erfaring. 6. Nåværende tillitsvalgte som er på valg, skal i god tid forespørres skriftlig om de ønsker gjenvalg og gis en rimelig frist til å svare. 7. Valgkomiteen innhenter forslag på kandidater fra organisasjonen. Komiteen er ansvarlig for at kandidatene den foreslår, imøtekommer vilkårene i punktene 3 og 4 og at de er innforstått med hva tillitsvervet innebærer. Komiteen skal gjøre kandidatene oppmerksom på at komiteen ikke er bundet av innkomne forslag, men at komiteen står fritt til å fremme forslag på kandidater. 8. Valgkomiteens innstilling vedrørende den enkelte posisjon som skal besettes, er den som flertallet i komiteen går inn for. Ved stemmelikhet teller komitéleders stemme dobbelt. Komiteen skal begrunne sin nominasjon av kandidater. 9. Valgkomiteens forslag sendes Forbundsstyret senest 2 måneder før Forbundstinget. Forbundsstyret sender komiteens forslag ut sammen med tingdokumentene. Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 19

18 FORSLAG 6: FORBUNDSSTYRET ENDRING I LOVENS 8-6 (LISENS SOM PROFESJONELL KLUBB) Dagens bestemmelse: 8 6 (Profesjonell klubb) Lisens som profesjonell klubb er et vilkår for deltakelse i 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner, samt for deltakelse i UEFAs klubbkonkurranser. Lisens gis til profesjonell klubb som tilfredsstiller Forbundsstyrets vilkår innen hovedområdene administrasjon/personell, infrastruktur, lov og reglement, sport og økonomi. Profesjonell klubb må hvert år søke NFF om lisens for kommende sesong innen nærmere angitt frist. Forslag til ny tekst: 8 6 (Vilkår for å delta i de høyeste divisjonene for menn og kvinner). (1) Deltakelse i 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner krever klubblisens. Klubb som er kvalifisert til disse divisjoner, må innen 1. oktober søke forbundet om lisens for kommende sesong innen frist fastsatt av forbundsstyret. (2) Lisens gis av forbundets klubblisensorganer til klubb som tilfredsstiller vilkår fastsatt av forbundsstyret. Vilkårene for kommende sesong skal være fastsatt i god tid før søknadsfristen i punkt (1) utløper. Vilkårene kan blant annet inneholde krav til administrasjon/ personell, infrastruktur, lov og reglement, sport og økonomi. Forbundets klubblisensorganer kan trekke tilbake en lisens ved vesentlige brudd på forutsetningene for lisensen, eller dersom det blir åpnet offentlig gjeldsforhandling eller konkurs hos klubben. Vilkårene for tilbakekall kan hvert år presiseres av forbundsstyret i god tid før søknadsfristen i punkt (1) utløper. Dersom lisens trekkes tilbake, kan ikke klubben ilegges andre sanksjoner for samme brudd på vilkårene. (3) For å delta i UEFAs klubbkonkurranser må klubb ha lisens etter denne bestemmelse og fylle UEFAs krav til deltakelse. Forbundets klubblisensorganer kontrollerer om klubben fyller vilkårene for lisens samt UEFAs krav på det tidspunkt UEFA bestemmer. Dersom klubblisensorganene mener at vilkårene er oppfylt, formidler forbundsstyret godkjennelsen videre til UEFA innen de frister UEFA har fastsatt. (4) Forbundsstyret kan stille vilkår til klubbene om skal delta i 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. Klubbene må dokumentere at de innfrir vilkårene innen angitt frist. Motivering: Dagens bestemmelse er ikke dekkende for de krav som rent faktisk stilles for å delta på høyeste nivå for menn og kvinner. Forslaget til ny tekst inneholder Forbundsstyrets forslag til ny formulering av nåværende bestemmelse, samt at den i punkt (4) hjemler Forbundsstyret mulighet til å utarbeide et utviklingsverktøy for klubbene som skal delta i 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. På lik linje med lisensen for klubber som skal delta i 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner, vil utviklingen av kriterier for å delta i 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner, bli utarbeidet i nært samarbeid med de aktuelle klubbene. Et slikt arbeid er allerede i gang, uten at det pr. dato er tatt stilling til hvilken innretning dette skal få i framtida (lisens, krav eller andre former for oppfølging). Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 20

19 FORSLAG 7: INDRE ØSTLAND FK OG TRØNDELAG FK ENDRING I LOVENS B, PUNKTENE 1, 2 OG 3 (MEDLEMSKAP OG FORSIKRING) Dagens bestemmelser: Spilleren må være forsikret gjennom Norges ldrettsforbund (NIFs) Barneforsikring, NFFs Lagsforsikring eller NFFs Lisensforsikring. 1. NIFs Barneforsikring gjelder for yngre barn under 13 år ved kalenderårets begynnelse når disse deltar i organisert trening eller konkurranse, NIF betaler forsikringen. 2. NFFs Lagsforsikring gjelder spillere som er over 12 år, men under 19 år ved kalenderårets begynnelse og spilleren er meldt inn til kretsen på eget skjema som deltaker for klubb i konkurranse i aldersbestemt klasse. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir meldt inn til kretsen. Lag i klassene Old-Boys og Old-Girls omfattes av NFFs Lagforsikring. 7-er lag i seniorklassene kan tegne samme lagforsikring. Forsikringen betales av klubben ved påmelding og gjelder fra den dato spilleren blir meldt inn til kretsen. Forsikringspremien fastsettes av Forbundsstyret. Lag som deltar i i klasser med lagforsikring, skal sammen med påmelding av laget legge ved skjema med spillernes navn fødselsdata og adresse. Klubben plikter å melde inn nye spillere senest 3 dager etter at vedkommende er benyttet. 3. NFFs Lisensforsikring er obligatorisk for alle spillere over 15 år ved kalenderårets begynnelse og som deltar i klasser i seniorlag. Lisensbeløpet skal betales av den enkelte spiller innen angitt frist. Forsikringen gjelder fra den dato lisensen blir betalt. Spilleberettigelsen kan i særlige til feller aksepteres hvis lisensbeløpet betales innen 3 dager etter første spilte kamp. Lisensbeløpet fastsettes av Forbundsstyret. Forslag til ny tekst: Spilleren må være forsikret gjennom Norges ldrettsforbund (NIFs) Barneforsikring, NFFs Lagsforsikring eller NFFs Lisensforsikring. 1. NIFs Barneforsikring gjelder for yngre barn under 13 år ved kalenderårets begynnelse når disse deltar i organisert trening eller konkurranse, NIF betaler forsikringen. 2. NFFs Lagsforsikring gjelder spillere som er over 12 år, men under 19 år ved kalenderårets begynnelse og spilleren er meldt inn til kretsen på eget skjema som deltaker for klubb i konkurranse i aldersbestemt klasse. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir meldt inn til kretsen. Lag i 3. divisjon menn og lavere, i 2. divisjon kvinner og lavere og i klassene Old-Boys og Old-Girls omfattes av NFFs Lagforsikring. 7-er lag i seniorklassene kan tegne samme lagforsikring. Forsikringen betales av klubben ved påmelding og gjelder fra den dato spilleren blir meldt inn til kretsen. Forsikringspremien fastsettes av Forbundsstyret. Lag som deltar i klasser med lagsforsikring, skal sammen med påmelding av laget legge ved skjema med spillernes navn fødselsdata og adresse. Klubben plikter å melde inn nye spillere senest 3 dager etter at vedkommende er benyttet. 3. NFFs Lisensforsikring er obligatorisk for alle spillere over 15 år ved kalenderårets begynnelse og som deltar i klasser i seniorlag i 2. divisjon menn og høyere, og i 1. divisjon kvinner og høyere. Lisensbeløpet skal betales av den enkelte spiller innen angitt frist Forsikringen gjelder fra den dato lisensen blir betalt. Spilleberettigelsen kan i særlige til feller aksepteres hvis lisensbeløpet betales innen 3 dager etter første spilte kamp. Lisensbeløpet fastsettes av Forbundsstyret. Motivering: Indre Østland Fotballkrets og Trøndelag Fotballkrets foreslår at lag i både 3. divisjon menn og lavere, og i 2 divisjon kvinner og lavere, skal betale NFFs Lagsforsikring. Dette i stedet for som nå NFFs Lisensforsikring. Fotball på disse nivåene er ofte hobbypreget, og det benyttes ofte mange spillere i løpet av en sesong. Kretsens klubber viser til at det kan være svært vanskelig a holde oversikt over hvem som har betalt lisens. Det er ofte flere spillere som bare spiller noen få kamper i løpet av sesongen. For eksempel kan dette gjelde spillere som er hjemme på ferie fra studier, og andre kan kun hjelpe laget sitt en gang eller to når det er alt for få spillere tilgjengelig. Dagens ordning med lisensforsikring fører til at mange klubber blir bøtelagt på grunn av manglende lisensbetaling. Dette kan også bidra til at ledere føler personlig frustrasjon og gir seg før de burde. Kretsenes forslag kan bidra til at klubbene unngår å bli bøtelagt for uberettiget bruk av spiller. Enkelte klubbledere har latt være å melde på lag i seniorklassen, eller droppet et lag for å unngå lisensbøter. Det anslås at breddeklubbene i 2007 betalte 1,8 mill kr. i bøter til kretsene grunnet manglende spillerlisenser. Dagens ordning er etter kretsenes mening aktivitetsdempende og ikke aktivitetsfremmende. 21

20 FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret har ikke fått mulighet tidsmessig til å utrede forslaget fra Indre Østland FK og Trøndelag FK. En så vidt omfattende endring mener Forbundsstyret bør utredes grundig, slik at alle blir klar over konsekvensene (forsikringspremie, dekninger, etc.). Forbundsstyret er av den oppfatning at dersom vi først skal gjøre en evaluering av dagens forsikringsordning, bør hele ordningen gjennomgås, ikke bare den delen som omhandler seniorfotballen i de lavere divisjoner (ellverfotballen). Forbundsstyret anbefaler forslaget fra Indre Østland FK og Trøndelag FK ikke vedtatt. Forbundsstyret har i samarbeid med de to forslagsstillerne iverksatt følgende arbeidsprosess og ber Forbundstinget om å gi sin tilslutning til dette: Forbundsstyret nedsatte i januar 2008 et utvalgt som har fått som mandat å gjøre en vurdering av hele NFFs forsikringsordning. Utvalget bes spesielt om å vurdere hvilken forsikringsordning som bør gjelde i framtida for spillere på seniorlag i breddefotballen. Utvalget skal legge fram sin innstilling for Forbundsstyret senest i august Forbundsstyret vil deretter sende saken ut på høring høsten 2008 til fotballkretsene, som får ansvaret for å høre breddeklubbene i saken. Med bakgrunn i utvalgets innstilling og høringssvarene gis Forbundsstyret myndighet til å beslutte og eventuelt iverksette innføringen av en ny forsikringsordning for NFF fra Lovkomiteens merknader: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 22

21 TEMA 2: KAMPREGLEMENTET Forslag 8: Forslag 9: Forbundsstyret tillegg i Kampreglementet 1-2 (Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser) Forbundsstyret ny 2-1 i Kampreglementet (Spilleberettigelse) Forslag 10: Forbundsstyret endring i Kampreglementet 2 4 (Utenlandske borgere) Forslag 11: Indre Østland FK endring i Kampreglementets 2-7 (Sammensatte lag og bedriftslag) Forslag 12: Follo Fotball endring i Kampreglementets 2-9 (Deltakelse på lavere seniorlag) Forslag 13: Troms FK endring i Kampreglementets 3-1 (1) og 3-2 (3) (Generelle krav til baner og anlegg og størrelse på baner) Forslag 14: Troms FK endring i Kampreglementets 5-4 (3) (Kvalifiseringsspill. Sluttspill.) Forslag 15: Forbundsstyret endring i Kampreglementets 5-5 (0. divisjon menn) og 5-6 (1. divisjon menn) Forslag 16: IL Hovding og Voss TIL endring i Kampreglementets 5-5, 5-6, 5-7 og 5-8 (Serieforslag) Forslag 17: Follo Fotball endring i Kampreglementets 5-7 (2. divisjon menn) Forslag 18: Trøndelag FK endring i Kampreglementets 5-8 (1 og 2) (3. divisjon menn) Forslag 19: Anga FK endring i Kampreglementets 5-8 (2) (Kvalifiseringsordning til 2. divisjon) Forslag 20: IL Sandviken endring i Kampreglementets 5-10 (1. divisjon kvinner) Forslag 21: Troms FK endring i Kampreglementets 5 14 (1) (Fellesbestemmelser for opp- og nedrykk) Forslag 22: Forbundsstyret endring i Kampreglementets 6-4 (Økonomiske bestemmelser. Deltakeravgift.) Forslag 23: Forbundsstyret endring i Kampreglementet 7-4 (Regnskapsplikt og oppgjør) Forslag 24: Forbundsstyret endring i Kampreglementet 7-5 (Cupkassen) Forslag 25: Forbundsstyret tillegg i Kampreglementet kapittel 9 (Andre norgesmesterskap) Forslag 26: Forbundsstyret endring i Kampreglementets 10-8 (3) C, 13-2 (3), 13-6 (1) og (1) Forslag 27: Forbundsstyret endring i Kampreglementets 13-2, ny 13-2 (6) (Virkningen av å utebli eller å trekke seg fra kamp) Forslag 28: Troms FK endring i Kampreglementets 13-3 (3) (Økonomisk ansvar) 23

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDs TING 2. 4. MARS 2012 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs Forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no Innholdsfortegnelse Dagsorden på Forbundstinget...

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE 4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Virkeområde 1-2 Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser 1-3 Definisjoner 1-4 Fair play KAPITTEL

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

L O V O LOV OG REGLEMENT G R

L O V O LOV OG REGLEMENT G R LOV OG REGLEMENT 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Loven side 6 2. Kampreglement side 66 3. Reaksjonsreglement side 110 4. Breddereglement side 152 5. Reklamereglement side 187 6. Overgangsreglement side 193

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer