Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010"

Transkript

1 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg/komiteer Klubblisensnemnda/Klagenemnda Valgkomiteen/Kontrollkomiteen Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball (NTF) Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) Divisjonsforeningen (DF) Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF) Norsk Fotballtrenerforening (NFT) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) Spilleragentenes forening Norsk Supporterallianse (NSA) For oppfølging Til orientering Deres ref: Vår ref: v1 30. mars 2010 Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 Vedlagt følger en kort oppsummering av noen viktige vedtak som ble fattet på NFFs forbundsting mars Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf:

2 Alle endringene i NFFs lov og reglementer vil bli oppdatert på NFFs nettside: I tillegg vil det bli sendt ut et eget særtrykk av NFFs lov og reglementer til alle medlemsklubber i løpet av april måned. Dette til orientering. Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND Paul Glomsaker Generalsekretær Eirik Sandsten Leder NFFs juridiske seksjon Vedlegg. - Oversikt over viktige regelendringer v1 Side 2 av 8

3 En kort oversikt over noen viktige endringer i regelverket som følge av vedtak på Forbundstinget mars Påtalenemnd (ny) Loven: Tinget vedtok å opprette en påtalenemnd bestående av leder og to medlemmer, som oppnevnes av Forbundsstyret for 2 år. Vedtaket fører til endringer i Lovens 6-3 og 11-6, samt i Sanksjonsreglementets 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-3 og 6-7. I alle disse paragrafene vil Forbundsstyret bli byttet ut med Påtalenemnda. 8-4 Klubbers uavhengighet. Tinget vedtok en endring i (3) slik at bestemmelsen nå kun gjelder de som deltar i samme divisjon i seriespill. Den gjelder ikke i NM. 2-1 Spilleberettigelse. Kampreglementet: Tinget vedtok en presisering av bestemmelsen om at en spiller må ha lovlig opphold i Norge for å være spilleberettiget. Det ble i tillegg gjort enkelte redaksjonelle endringer i paragrafen. 2-2 Aldersklasser, divisjoner og avdelinger. I punkt 1 a) ble det vedtatt å sette ned minstealderen fra 15 til 14 år. Dette er prøveordning for 2010 og Det betyr at det vil bli aktuelt å innhente erfaringer med ordningen ved sesongslutt I punkt 1 d) ble det vedtatt å sette ned minstealderen fra 14 til 13 år. Dette er også en prøveordning for 2010 og 2011, og at det også her vil bli aktuelt å innhente erfaringer ved sesongslutt Dispensasjon fra kravene til alder. Dispensasjonsordningen i 2. ledd faller bort i 2010 og v1 Side 3 av 8

4 2-10 Flere lag i samme aldersklasse. Her ble det vedtatt flere endringer: - Dersom en klubb har flere lag i laveste divisjon, vil disse være likestilt i forhold til opprykk. Laget som rykker opp, skal neste sesong være høyere rangert enn laget som blir værende i laveste divisjon. - Når en klubb har flere lag i laveste divisjon, gjelder begrensingene i 2-11 og 2-12 for utveksling av spillere mellom lagene. - For andrelagene til klubber i Tippeligaen ble det vedtatt følgende begrensninger i forhold til spilleberettigelse i 2. divisjon: I partallsår kan det benyttes spillere under 22 år ved årets begynnelse + at tre overårige kan være på banen til enhver tid. I oddetallsår kan det benyttes spillere under 21 år ved årets begynnelse + at tre overårige kan være på banen til enhver tid Deltakelse på lag i klassene junior, gutt, jente, smågutt og småjente. Her ble det vedtatt å innføre samme bestemmelse for aldersbestemte klasser som for senior når andrelag eller lavere rangert lag spiller før høyere rangert lag ved seriestart. Se 2-11 (2) Kamprapport. I ledd (4) ble det vedtatt følgende: I andre kamper enn dem nevnt i (2) skal lagene senest 15 minutter før kampstart fylle ut navn og draktnummer på inntil 18 spillere, samt navn på lagets ansvarlige leder eller trener. Lag som ikke har 18 aktuelle spillere ved kampstart, kan fylle inn resterende navn hos dommeren i pausen. Spillere må være oppførte i kamprapporten før de kan delta i kampen. Forbundsstyret og krets kan for serier de administrerer, bestemme at også spillernes fødselsår skal føres inn i kamprapporten. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke dommeren etter kampen for å kontrollere, oppdatere og signere kamprapporten. Øvrige opplysninger i kamprapporten fylles ut av kampens dommer divisjon menn og divisjon menn. Fra og med sesongen 2011 vil lag nr 15 og 16 i 0. divisjon rykke direkte ned, mens lag nr 1 og 2 i 1. divisjon vil rykke direkte opp divisjon menn Her ble det vedtatt at 2010 skal være kvalifiseringssesong. I 2011 vil 2. divisjon bestå av følgende 56 lag basert på tabellen etter avsluttet sesong i 2010: - Lag nr 13, 14, 15 og 16 i 1. divisjon - Lag nr 2-11 i de fire avdelingene i 2. divisjon - 12 avdelingsvinnere i 3. divisjon etter kvalifisering v1 Side 4 av 8

5 divisjon menn Her er også 2010 kvalifiseringssesong. Det vil si at sesongen 2010 gjennomføres etter bestemmelsene i Lov og reglement Når sesongen 2010 er gjennomført, vil 3. divisjon i 2011 settes sammen på følgende måte: Sør-Norge: 10 avdelinger á 14 lag. Avdelingene fastsettes av Forbundsstyret og skal bestå av: - Lag nr 12, 13 og 14 i de fire avdelingene i 2. divisjon som tilhører Sør-Norge. - De 10 avdelingsvinnerne som ikke rykker opp - Lag nr 2-6 i tyve avdelinger - 18 vinnere i 4. divisjon - Lag på plass nr 7 i samme antall som det rykker ned Nord-Norske lag fra 2. divisjon. De 18 vinnerne i 4. divisjon fordeles slik: Oslo, Rogaland, Hordaland og Trøndelag to lag hver. Øvrige kretser ett lag hver. Nord-Norge: Avdeling 11 bestående av lag fra Nordland og Hålogaland og avdeling 12 bestående av lag fra Troms og Finnmark sesongen gjennomføres etter bestemmelsene i Lov og reglement Når sesongen 2010 er gjennomført, vil avdeling 11 i 2011 bli satt sammen på følgende måte: - 1 avdelingsvinner som ikke rykker opp - 2 vinnere i 4. divisjon - Eventuelle lag fra Nordland/Hålogaland som rykker ned fra 2. divisjon (Harstad/Mo) - Lag nr 2-4 i avdeling 21 og Beste lag på plass nr 5 i de to avdelingene. - Dersom bare ett av lagene Harstad og Mo rykker ned, blir begge lag på plass nr 5 stående. - Dersom verken Harstad eller Mo rykker ned, blir beste lag på plass nr 6 stående. Avdeling 12 vil bli satt sammen på tilsvarende måte. Der er de to lagene i 2. divisjon Senja og Tromsø Fellesbestemmelser om opp- og nedrykk. Nytt ledd 5: Dersom et lag, etter det som ble fastsatt før sesongstart, egentlig skal rykke opp eller delta i kvalifiseringsspill om opprykk, men likevel ikke kan rykke opp på grunn av begrensningene i 2-10, går retten til opprykk eller deltakelse i kvalifiseringsspill om opprykk til det best plasserte laget i samme avdeling som kan rykke opp v1 Side 5 av 8

6 6-4 Økonomiske bestemmelser. Deltakeravgift. Her ble det vedtatt flere endringer. Den viktigste er et nytt avsnitt i ledd (4): Klubbene i 3. divisjon betaler hvert år et beløp fastsatt av Forbundsstyret til en reiseutjamningskasse. Reiseutjamningskassen kan i tillegg tilføres andre eksterne midler til fordeling. Bestemmelsen trer først i kraft fra og med sesongen Utsettelse på grunn av sykdom eller akutte hendelser. (1) Lag i elleverfotball som på grunn av sykdom ikke disponerer et tilstrekkelig antall spilleberettigede spillere til en kamp, kan etter søknad få utsatt kamp. For 4. og lavere divisjon menn og 2. og lavere divisjon kvinner, samt i aldersbestemte klasser, kan vedkommende myndighet fastsette hva som er tilstrekkelig antall spilleberettigede spillere. Søknaden sendes den myndighet kampen sorterer under, og må inneholde legeerklæring for de aktuelle spillerne. Den myndighet kampen sorterer under kan kreve at de aktuelle spillerne skal undersøkes av annen lege Frister, 14-6 Formkrav. Gebyr, 14-9 Begrunnelse og varsling og 15-4 Ankefrist. Dokumentene sendes per e-post eller på annen etterviselig måte Ankeadgang over avgjørelser etter kapitlene Det ble vedtatt at avgjørelser fattet med hjemmel i kapittel 12 ikke kan påankes. Sanksjonsreglementet. 4-2 Rett til anmeldelse. Frist, 6-4 Ankefrister m.v. og 6-5 Formkrav. Gebyr. Dokumentene sendes per e-post eller på annen etterviselig måte. 6-4 Ankefrister m.v. Ankefristen i sanksjonssaker ble vedtatt utvidet fra tre til sju dager v1 Side 6 av 8

7 Reglement for advarsler og utvisninger Fristen for å påanke avgjørelser knyttet til utvisninger og bortvisninger er fortsatt tre dager. 1-1 Virkeområde Tinget vedtok å utvide Disiplinærutvalgets kompetanse slik at det etter påtale fra Påtalenemnda også kan behandle overtredelser begått i tilknytning til kamp uten at det ledet til utvisning eller bortvisning. Utvalget kan i slike saker ilegge inntil 3 kampers karantene og kr i bot. 5-3 Saksbehandling Dokumentene sendes per e-post eller på annen etterviselig måte. Overgangsreglementet. 3-4 Avtaleforhold knyttet til overgang/utlån. I bokstav e) er varigheten av ikke tidsbegrensede avtaler mellom klubber øket fra 2 til 3 år. 7-1 Kontrakter mellom klubb og amatørspiller. Bokstav b): Kontrakten skal inngås i tre eksemplarer (ett til hver av partene og ett til NFF) og være undertegnet av ansvarlig person i klubben (jf 3-4 a) og av spilleren. Dersom spilleren er under 18 år, må spillerens foresatte medundertegne. Bokstav c) Klubben skal sende et undertegnet eksemplar av avtalen til NFF senest 7 dager etter inngåelsen. 8 Henvendelse til spiller i annen klubb. 8-1: Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal nåværende klubb gis skriftlig beskjed. Etter at slik beskjed er gitt, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes. 8 2: Dersom amatørspiller melder overgang til klubb hvor han inngår profesjonell kontrakt, gjelder bestemmelsene i kapittel IV i dette reglement. 11 Saksbehandling. 11-1: Behandlingen av overgang/utlån av amatørspiller med kontrakt skjer sentralt hos NFF v1 Side 7 av 8

8 15-3 Vilkår for utlån. Første ledd, første kulepunkt: Spilleren må ha kontrakt med utlånsklubben i utlånsperioden og minst 4 måneder etter utlånsperiodens utløp. Siste ledd: Låneklubben skal inngå profesjonell kontrakt med spilleren for utlånsperioden, og overtar dermed arbeidsgiveransvaret for spilleren i denne perioden. Spillerkontrakten skal sendes NFF sammen med utlånsavtalen. De ovennevnte endringene i 15-3 trer først i kraft fra Forbundsstyrets bestemmelser om beregning, fordeling og betaling av kompensasjon for trening og utdanning. Bokstav c): Oversikt over utregning og betaling skal sendes NFF. Forbundsstyret kan, på oppfordring fra en av partene eller etter eget initiativ, fastsette størrelsen på og fordelingen av kompensasjonen. 25 Betaling av solidaritetsmidler og Vedlegg. 25, siste ledd: Ved for sen utbetaling av solidaritetsmidler skal det betales rente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (Forsinkelsesrenteloven). Vedlegg, punkt 7 siste ledd: Ved for sen utbetaling av solidaritetsmidler skal det betales rente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (Forsinkelsesrenteloven). 26 Endringer i dette reglement kan foretas av Forbundsstyret. Kompetansen til å foreta fremtidige endringer i overgangsreglementet ble overført til Forbundsstyret v1 Side 8 av 8

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014.

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014. REGLEMENT Cheerleading og Cheerdance Versjon september 2014. Innhold Kapittel 1 - Reglementets gyldighet... 3 1-1 Omfang... 3 1-2 Definisjoner... 3 1-3 Ansvar... 3 1-4 Myndighet... 3 1-5 Generalklausul...

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

NSBF Turneringsreglement 2015

NSBF Turneringsreglement 2015 NSBF Turneringsreglement 2015 Innholdsfortegnelse NSBF Turneringsreglement 2015... 1 1. Generelle bestemmelser... 5 1.01. Om Turneringsreglementet... 5 1.02. Organisasjon og valgbarhet... 5 1.03. Forslag

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Infohefte for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Sesong 2014 Innhold Dommerutstyr 5 Kamptildeling.. 3 Dommerdagbok... 4 Kampnummer i dommerdagboka.. 4 Bytte av kamp. 5 Hvor ligger banen?... 5 Oppmøte

Detaljer

Forsikring for fotballspillere

Forsikring for fotballspillere Forsikring for fotballspillere og fotballklubber 2003 Innhold Orientering fra fotballforbundet 3 Forsikringssummer 5 Særlige vilkår 6 NIF - barneidrettsforsikring 8 Klubbforsikring 10 Andre forsikringer

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Håndbok for Norges Dartsforbund

Håndbok for Norges Dartsforbund Håndbok for Norges Dartsforbund 2 2015 Innhold KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND... 7 1 NAVN... 7 2 FORMÅL... 7 3 MEDLEMSKAP... 7 4 RAPPORTSKJEMA... 7 5 FORBUNDSTING... 7 6 FORBUNDSTINGET SKAL:...

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer