Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg"

Transkript

1 RUNDSKRIV NR. 31/09 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsal Liga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball (NTF) Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) Divisjonsforeningen av 2002 (DF-02) Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF) Norsk Fotballtrenerforening (NFT) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) For oppfølging Til orientering Deres ref: Vår ref: v1 22. desember 2009 Revidert reglement for spilleragenter fra Norges Fotballforbunds (NFF) nåværende reglement for spilleragenter trådte i kraft den Forbundsstyret ga ved ikrafttredelsen uttrykk for at NFF ville gjennomføre en revisjon av reglementet etter ca 1 år. Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf:

2 Forbundsstyret har høsten 2009 gjennomført en evaluering av agentreglementet. Det er i den forbindelse avholdt et møte med de lisensierte spilleragentene og gjennomført en høring der berørte parter er invitert til å komme med innspill til endringer som bør gjøres i reglementet. På denne bakgrunn har Forbundsstyret den vedtatt en del endringer i agentreglementet. Vedlagt følger således oppdatert utgave av NFFs reglement for spilleragenter. Reglementet er vedtatt av Forbundsstyret den og er gjeldende fra For å gi best mulig oversikt er det satt inn en loddrett strek i venstre marg for å angi de områder Forbundsstyret har vedtatt endringer i forhold til dagens reglement. Reglementet vil om kort tid bli gjort tilgjengelig på forbundets nettsider, Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND Erik Loe Konstituert generalsekretær v1 Side 2 av 32

3 Norges Fotballforbunds (NFF) reglement for spilleragenter Vedtatt av Forbundsstyret Gjeldende fra Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Dette reglement regulerer agentvirksomhet generelt, samt hvordan en spilleragent lisensiert av NFF, spiller registrert i norsk klubb og klubb registrert i NFF skal forholde seg til hverandre, til andre agenter og rådgivere (se 3-2) ved overganger, utlån og kontraktsforhandlinger. Reglementet er utformet på bakgrunn av og under hensyntagen til prinsippene i FIFA Players Agents Regulations vedtatt av FIFA Executive Committee , jf. dettes artikkel 1(5). 1-2 En lisensiert spilleragents virksomhet utenfor Norge reguleres av det sivile lovverk i det enkelte land, det nasjonale fotballforbundets reglement for spilleragenter samt av FIFA Players Agents Regulations. 1-3 Dette reglementet regulerer ikke agenttjenester overfor andre enn spillere og klubber. Reglementet gjelder ikke andre tjenester avtalt mellom agent og klient enn i forbindelse med overganger, utlån og kontraktsforhandlinger. 1-4 Spillere med amatørstatus For å beholde sin status, kan ikke spiller med status som amatør motta ytelser utover det som fremgår av NFFs Overgangsreglement. Et eventuelt honorar til spilleragent eller advokat vil derfor måtte betales av spilleren personlig. Betaling av honoraret etter 12-6 andre ledd, vil som hovedregel føre til at spillerens status endres fra amatør til profesjonell og vil normalt utløse kompensasjon for trening og utdanning. Kapittel 2 Definisjoner 2-1 Spilleragent I dette reglementet forstås med agent og spilleragent en person som har gyldig lisens utstedt av et av FIFAs medlemsforbund. En spilleragent har rett til godtgjørelse etter reglene i dette reglementet når han har inngått representasjonskontrakt med en spiller eller klubb i den hensikt å utøve agentvirksomhet. 2-2 Agentvirksomhet. (1) Etter dette reglementet omfatter utøvelse av agentvirksomhet følgende oppgaver: - Introdusere/markedsføre en klubb overfor en spiller. - Introdusere/markedsføre en spiller overfor en klubb v1 Side 3 av 32

4 - Delta i møter på vegne av eller sammen med klubb eller spiller vedrørende overgang/lån/kontraktsvilkår. - Drøfte eller forhandle vilkår for en mulig overgang/lån med klubb eller spiller. - Forhandle med en klubb på vegne av en spiller eller annen klubb. (2) Oppgavene i denne bestemmelsen kan kun utføres av lisensiert spilleragent med mindre annet følger av kapittel Administrative oppgaver. (1) En person som jobber for en spilleragent, og som ikke har lisens som spilleragent, kan utføre administrative oppgaver, men kan ikke utføre noen av oppgavene listet opp i 2-2. Etter dette reglementet regnes som administrative oppgaver bl.a.: - Ordinære sekretæroppgaver som tilretteleggelse og utarbeidelse av dokumenter som brev og lignende knyttet til overgang/utlån/forhandlinger. - Gjøre avtaler om og legge til rette for møter mellom spilleragenten og klubb/spiller. - Hjelpe spilleragentens klienter med praktiske gjøremål ved f.eks skifte av bosted. (2) Administrative oppgaver skal i sin helhet godtgjøres av den lisensierte spilleragenten som ønsker de administrative oppgavene utført. Spilleragenten er ansvarlig for at de administrative oppgavene blir utført innenfor gjeldende regelverk. 2-4 Økonomisk rådgivning. Økonomisk rådgivning utover det lisensiert agent gjør i forbindelse med forhandling om spillerkontrakt, er ikke underlagt dette reglement. Dersom rådgiver deltar i forhandlinger mellom spiller og klubb om inngåelse av kontrakt, er det å anse som agentvirksomhet og krever lisens som spilleragent. 2-5 Klient. Med klient forstås i dette reglement spiller eller klubb som har inngått representasjonskontrakt med en spilleragent. 2-6 Eksklusiv representasjonsavtale. (1) En representasjonsavtale kan gi agenten generell eksklusivitet eller avgrenset eksklusivitet. Med generell eksklusivitet forstås i dette reglement at agenten er gitt enerett til å forhandle med klubber eller spillere over hele verden. Agentens klient kan da ikke gi andre rett til å forhandle på sine vegne. Med avgrenset eksklusivitet forstås i dette reglement at agenten er gitt enerett til å forhandle med klubber eller spillere i navngitte land. Klienten står da fritt til å gi annen agent enerett til å forhandle med klubber eller spillere i andre land v1 Side 4 av 32

5 (2) Uavhengig av om en representasjonskontrakt er eksklusiv eller har begrenset eksklusivitet, kan klienten selv forhandle overgang, utlån eller kontrakt uten bistand fra agenten. Kapittel 3 Hvem kan delta i forhandlinger om overgang/utlån og personlig kontrakt? 3-1 Spillere og klubber kan forhandle alene uten å være representert eller bistått av andre. Klubben eller spilleren er da ansvarlig for at forhandlinger og utfallet av disse er i samsvar med gjeldende lover og regler. 3-2 (1) Dersom spiller eller klubb ikke ønsker å forhandle selv, kan de med de unntak som følger av (2) kun benytte en lisensiert spilleragent. (2) Spiller uten representasjonsavtale med spilleragent som ønsker å forhandle eller reforhandle sin personlige kontrakt alene, kan ha med seg en assistent. Denne assistenten kan være enten ektefelle, samboer, foresatte, søsken, verge eller en representant fra fagorganisasjon som spilleren er medlem av og som er godkjent av Forbundsstyret etter NFFs Lov 4-3 (1) bokstav h. Spiller kan også benytte advokat. (3) Klubb uten representasjonskontrakt med spilleragent som ønsker å forhandle eller reforhandle en spillers personlige kontrakt, kan benytte en advokat. (4) Advokat som bistår spiller eller klubb etter (2) eller (3) skal opptrer i samsvar med gjeldende nasjonale regelverk for advokater. Utover dette kan ikke advokat drive virksomhet definert i 2-2. Ektefelle, samboer, søsken eller verge som assisterer spiller etter (2) skal på forhånd ha bekreftet skriftlig overfor NFF at de ikke mottar noen godtgjørelse for bistanden. 3-3 (1) Den som representerer eller assisterer spiller eller klubb ved forhandlinger, skal medsignere de avtalene som vedkommende har bidratt til å forhandle frem. (2) Spiller som bistås av person nevnt i 3-2 (2), har selv ansvaret for at forhandlinger og utfallet av disse er i samsvar med gjeldende lover og regler. 3-4 Spillere og klubber kan ikke la seg representere eller assistere av eller forhandle med andre enn dem som er nevnt i 3-2. Spiller og/eller klubb kan ikke, verken direkte eller via andre, betale andre enn den spilleragenten eller den advokaten de har engasjert v1 Side 5 av 32

6 Kapittel 4 Utstedelse av lisens som spilleragent 4-1 Lisens som spilleragent utstedes av fotballforbundet i det landet hvor personen er statsborger. Har personen flere statsborgerskap, legges sist innvilgede statsborgerskap til grunn. Har personen de to siste årene hatt fast sammenhengende bopel i et annet land enn der han er statsborger, er forbundet i dette landet ansvarlig for å utstede lisensen. 4-2 Person bosatt i et annet EU-/EØS-land enn der han er statsborger, skal sende skriftlig søknad til forbundet i landet han har sin bopel selv om han ikke har hatt fast sammenhengende bopel der de to siste årene. Kapittel 5 Vilkår for å søke om å bli lisensiert spilleragent og for å inneha lisens 5-1 Person som ønsker lisens som spilleragent i NFF, må sende skriftlig søknad til NFF. Søkeren må være en fysisk person med god vandel. Søkeren må i søknaden bekrefte at han ikke er straffedømt av sivile myndigheter eller nasjonal eller internasjonal idrettsorganisasjon, samt at han ikke er kjent med at han er under etterforskning av politiet eller idretten. 5-2 En søker eller en lisensiert agent kan ikke ha stilling eller verv i klubb, krets, forbund, UEFA eller FIFA. Vedkommende kan heller ikke ha verv, stilling eller økonomisk interesse i selskap som har avtale med klubb som gir økonomisk interesse i klubbens drift eller selv ha slik avtale. Etter søknad til NFF vil lisensiert agent likevel kunne få tillatelse til å spille på lag i lavere divisjon eller å være leder/trener for lag i aldersbestemte klasser. Agenten kan i slike tilfeller ikke formidle eller bidra til å formidle spillere til eller fra klubben han spiller eller trener/leder for. 5-3 Gjennom søknaden aksepterer kandidaten å være bundet av NFFs og FIFAs regelverk, retningslinjer og avgjørelser. 5-4 Vilkårene i dette kapittelet skal være oppfylt hele perioden agenten innehar lisens. Spilleragenten må i tillegg ha betalt den årlige agentavgiften fastsatt av Forbundsstyret 5-5 NFF skal, så langt det er mulig, forsikre seg om at søkeren oppfyller vilkårene i 5-1 før søkeren får avlegge agentprøven. Dersom ett av vilkårene ikke er oppfylt, skal søknaden normalt avslås. Ved avslag kan søkeren sende alle relevante dokumenter til FIFA Players Status Committee og be om fornyet vurdering. Finner FIFA Players Status Committee at søkeren oppfyller vilkårene, skal FIFA pålegge NFF å fortsette lisensieringsprosessen. Finner FIFA Players Status Committee at søkeren ikke oppfyller vilkårene, kan søkeren fremme ny søknad når han oppfyller alle vilkårene v1 Side 6 av 32

7 Kapittel 6 Ansvarsforsikring 6-1 (1) Søker som har bestått den skriftlige agentprøven og som ønsker å drive agentvirksomhet, må tegne ansvarsforsikring i et offentlig godkjent forsikringsselskap. (2) Forsikringen skal dekke ethvert ansvar som kan oppstå fra agentens utøvelse av agentvirksomhet i den tiden han er lisensiert, derunder krav om kompensasjon fra spiller, klubb eller andre lisensierte agenter for brudd på reglement for spilleragenter etter rettskraftig beslutning i kompetent organ i NFF eller FIFA. Forsikringen skal også dekke krav som stammer fra agentvirksomheten og som oppstår etter at agenten har avsluttet sin virksomhet. NFF må motta skriftlig bekreftelse fra forsikringsselskapet om at søkerens ansvarsforsikring dekker det ansvar som er beskrevet i denne bestemmelsen. 6-2 (1) Agenten plikter å forsikre seg om at han til enhver tid har gyldig forsikring i henhold til kravene i 6-1. (2) Se ytterligere informasjon om forsikringen i vedlegg 2. Kapittel 7 Utstedelse av lisens 7-1 Før lisens som spilleragent kan utstedes, skal søkeren undertegne en agenterklæring (se vedlegg 3) om sin agentvirksomhet hvor søkeren bl.a. forsikrer at han vil opptre i samsvar med fotballens regelverk. NFF skal beholde agenterklæringen med originalunderskrift. 7-2 Når vilkårene i kapittel 5 og 6 og 7-1 er oppfylt, skal NFF utstede agentlisensen. Lisensen er personlig og kan ikke overdras. Lisensen gir agenten anledning til å utføre agentvirksomhet innen den organiserte fotballen over hele verden. 7-3 Når søkeren har mottatt sin lisens, kan han titulere seg som Spilleragent med lisens fra Norges Fotballforbund Players agent licensed by the Football Association of Norway 7-4 Person som ikke oppfyller kravene til å få utstedt lisens innen 6 måneder etter datoen for bestått agentprøve, må bestå ny prøve dersom han ønsker å bli lisensiert. Dersom manglende oppfyllelse skyldes ekstraordinære forhold, kan Forbundsstyret på grunnlag av skriftlig søknad, forlenge fristen. Søknaden må være Forbundsstyret v1 Side 7 av 32

8 i hende senest 5 måneder etter bestått agentprøve og inneholde nødvendig dokumentasjon for det forholdet som påberopes. Kapittel 8 Publisering, informasjon og årsrapporter 8-1 NFF skal ha en oppdatert oversikt over sine spilleragenter. Oversikten skal offentliggjøres på hensiktsmessig måte (internett, rundskriv og lignende). En kopi av oversikten skal sendes FIFA etter hver gjennomført agentprøve. FIFA skal umiddelbart informeres om inndragning og innlevering av lisens. NFF skal videre informere FIFA om ilagte sanksjoner. 8-2 NFFs spilleragenter skal omgående melde fra til NFF om endringer i organiseringen av agentvirksomheten, herunder om ansatt personale, adresse, telefon og andre forhold knyttet til agentvirksomheten. Innen hvert år skal NFFs lisensierte agenter returnere til NFF et rapporteringsskjema knyttet til agentvirksomheten forrige kalenderår. 8-3 NFF skal innen hvert år sende FIFA en rapport over agentvirksomheten i Norge forrige kalenderår. Rapporten skal inneholde en oversikt over antall agenter, deres virksomhet, om sanksjoner og andre forhold som kan innvirke på agentens omdømme. Kapittel 9 Lisensens varighet 9-1 En lisens utløper fem år etter at den er utstedt. Lisensen til agent som pr har gyldig lisens, utløper En spilleragent som ønsker å fornye lisensen, skal før utløpsdatoen sende søknad om å få gå opp til ny agentprøve. Søknaden stiles til det forbundet som har utstedt agentens nåværende lisens. 9-3 Dersom agenten sender søknad innen utløpsdatoen, vil gyldigheten av hans lisens forlenges til førstkommende agentprøve. Dersom agenten ikke sender søknad innen utløpsdatoen, skal hans lisens automatisk suspenderes med virkning fra dagen etter utløpsdatoen. 9-4 Dersom agenten ikke består fornyet agentprøve, skal hans lisens automatisk suspenderes inntil han har bestått prøven. Det er ingen begrensning i hvor mange forsøk han kan gjøre for å bestå prøven. Fornyet lisens med varighet på 5 år vil gjelde fra den dagen prøven er bestått dersom øvrige vilkår i reglementet er oppfylt v1 Side 8 av 32

9 Kapittel 10 Representasjonskontrakt 10-1 (1) Før en agent kan starte agentvirksomhet for en klient, skal både agenten og klienten ha undertegnet en standard representasjonskontrakt. (2) Ved overgang mellom norske klubber skal spilleragent lisensiert av NFF benytte NFF standard representasjonskontrakt. Dette gjelder også ved overgang fra norsk til utenlandsk klubb så fremt ikke det forbund spilleren skal til, krever at dette forbundets standardkontrakt skal benyttes. (3) Partene kan inngå tilleggsavtaler forutsatt at disse ikke bryter med nasjonalt lovverk eller fotballens regelverk eller har en varighet som er lenger enn representasjonskontrakten. Dersom tilleggsavtalene gjelder forhold underlagt dette reglement, skal de vedlegges når representasjonskontrakten fordeles etter Kontrakten og eventuelle tilleggsavtaler forplikter agenten personlig og hans navn skal fremgå av dokumentene Spillere skal gis anledning til å søke råd før representasjonskontrakten undertegnes, se vedlegg til standardkontrakt mellom agent og spiller Enhver avtale som direkte eller indirekte binder spiller under 15 år til en agent, er ugyldig. Dersom spilleren er over 15 år, men under 18 år, skal spillerens verge medundertegne på representasjonskontrakten En representasjonskontrakt kan ha en varighet på maksimum to år. Kontrakten kan kun forlenges ved at det undertegnes en ny skriftlig kontrakt Av representasjonskontrakten skal det fremgå hvilket honorar partene er blitt enige om og når betaling skal finne sted, se kapittel Dersom NFF finner at representasjonskontrakten eller vedleggene inneholder bestemmelser som er i strid med gjeldende bestemmelser i NFFs eller FIFAs regelverk, er agenten ansvarlig for at partene foretar de foreta nødvendige endringer og bekrefte endringene skriftlig overfor NFF innen 5 dager Opphør av representasjonskontrakt i avtaleperioden. (1) Dersom partene er enige om å avslutte kontraktsforholdet før utløpsdato, er agenten ansvarlig for å informere NFF skriftlig innen 5 dager. Informasjonen skal være datert og undertegnet av både agent og klient. (2) Foreligger det vesentlig mislighold, kan agentens klient heve representasjonskontrakten for resten av avtaleperioden. Dette kan blant annet gjelde i følgende tilfeller: v1 Side 9 av 32

10 - Dersom agenten unnlater å følge opp sine forpliktelser i henhold til representasjonsavtalen etter at klienten har påpekt dette overfor agenten og agenten deretter ikke har rettet opp forholdet innen 30 dager. - Dersom agenten, hans ansatte eller andre som representerer agenten har opptrådt i strid med overgangsreglene eller agentregelverket. Hevingen skal meddeles NFF skriftlig innen 5 dager. (3) Dersom agentens lisens blir midlertidig inndratt, kan klienten heve representasjonskontrakten med umiddelbar virkning. Hevingen skal meddeles NFF skriftlig innen 5 dager. (4) Dersom agenten blir slått konkurs eller hans lisens blir permanent inndratt, opphører automatisk agentens representasjonskontrakter fra samme tidspunkt (1) En representasjonskontrakt skal utstedes i fire eksemplarer med partenes originale signatur. Spilleragenten er ansvarlig for at de fire eksemplarene fordeles slik innen 14 dager etter undertegning: - et eksemplar til klienten - et eksemplar til agentens fotballforbund - et eksemplar til klientens fotballforbund - et eksemplar til spilleragenten. (2) Ved for sen innsending skal agenten gis en skriftlig påminnelse fra NFF. Ved gjentakelse kan agenten ilegges sanksjon. Kapittel 11 Underskrifter 11-1 Når en klubb har benyttet agent i forbindelse med overgang, utlån eller forhandling om kontrakt med spiller, er klubben og agenten ansvarlige for at agenten undertegner på de dokumenter som er forhandlet frem. Når en klubb har vært bistått av advokat ved forhandling om spillers personlige kontrakt, jf. 3-2, er klubben ansvarlig for at advokaten undertegner på kontrakten (1) Når en spiller har benyttet agent i forbindelse med overgang, utlån eller forhandling om sin personlige kontrakt, er spilleren og agenten ansvarlige for at agenten undertegner på de dokumenter som er forhandlet frem. (2) Når en spiller har vært assistert av en nær slektning, advokat eller fagforening (se 3-2) i forbindelse med forhandling om sin personlige kontrakt, er spilleren ansvarlig for at hans assistent undertegner på kontrakten 11-3 Når klubb og/eller spiller har forhandlet alene, er de ansvarlige for at dette også fremgår av de fremforhandlede dokumentene v1 Side 10 av 32

11 Kapittel 12 Honorering av spilleragent 12-1 Spilleragent som i henhold til undertegnet representasjonskontrakt har forhandlet frem en personlig kontrakt på en spillers vegne, har rett til et honorar som er regnet ut på grunnlag av lønn, sign on-fee og faste bonuser etter den fremforhandlede kontrakten. Prestasjonsmessige bonuser og andre fordeler som spilleren oppnår i ansettelsesforholdet, som bil, bosted og variable bonuser og inntekter, skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget Agenten og hans klient skal før undertegning av representasjonskontrakt bli enige om agentens honorar skal betales som en engangssum eller i rater pr måned, kvartal eller år gjennom kontraktsperioden Dersom spillerens kontrakt har lengre varighet enn representasjonskontrakten, har agenten rett til sitt honorar også etter representasjonskontraktens utløp. Denne retten består da til spillerkontrakten utløper eller en ny spillerkontrakt blir fremforhandlet av spilleren selv og det ikke foreligger gyldig representasjonskontrakt med den samme lisensiert agent Dersom spiller og agent ikke blir enige om agentens honorar før undertegningen av representasjonsavtalen, eller det ikke fremgår av representasjonskontrakten hvilket honorar de er blitt enige om, har agenten rett til 3 % av beregningsgrunnlaget (1) En spilleragent som representerer en klubb, honoreres med et fast beløp som skal være avtalt på forhånd og fremgå av undertegnet representasjonskontrakt. Utbetalingen kan skje samlet eller i rater. (2) Det økonomiske oppgjøret mellom spilleragent og klubb kan ikke knyttes til andeler av et overgangsvederlag, solidaritetsmidler eller kompensasjon for trening og utdanning (1) Den klient som har engasjert lisensiert agent eller advokat, er ansvarlig for å betale agenten og advokaten. Betalingen skal skje direkte fra klienten til agenten/advokaten. (2) Etter at forhandlingene om spillerens personlige kontrakt er sluttført, kan spilleren gi klubben skriftlig fullmakt til å betale spillerens agent. I fullmakten skal det fremgå hvilket honorar spiller og agent har avtalt i representasjonskontrakten. Klubben skal behandle en slik betaling i henhold til gjeldende skatte- og avgiftsregler. (3) Utover betalinger fra klubb etter (2), kan ikke agenten motta betaling fra andre enn sin klient i forbindelse med overgang, lån eller forhandling om kontrakt v1 Side 11 av 32

12 12-7 Forbundsstyret kan beslutte at honorar til spilleragent skal betales via en konto som NFF har opprettet for dette formålet. Kapittel 13 Overdragelse av rettigheter 13-1 (1) En representasjonskontrakt forplikter agenten personlig og kan ikke overdras til andre. (2) Dersom en agent som har representasjonskontrakt med en klient, avtaler at en annen agent skal opptre på sine vegne, skal dette avtales skriftlig og på forhånd være skriftlig godkjent av klienten som agenten har representasjonskontrakt med. Kapittel 14 Dobbelrepresentasjon og konflikter 14-1 (1) Det tilligger alle parter ved en overgang, utlån eller ved forhandlinger om spillers personlige kontrakt å tilstrebe at forhandlingene skjer uten unødig konflikt. (2) En spilleragent skal i sin agentvirksomhet unngå enhver interessekonflikt. Dette innebærer at spilleragenten blant annet ikke har anledning til å a) representere mer enn en part ved overgang, utlån eller i kontraktsforhandlinger b) ha formelt eller uformelt samarbeid med eller interessefellesskap med noen av de andre forhandlingspartene c) ha formelt eller uformelt samarbeid med eller interessefellesskap med noen av de andre involverte agentene d) være ansatt i eller på annen måte ha knytninger til samme firma/selskap som noen av de andre involverte agentene. e) være agent for, ha representert eller ha noen form for interessefellskap med trener, andre ansatte eller tillitsvalgte i noen av de involverte klubbene. f) være tillitsvalgt, ansatt eller ha økonomiske interesser i selskap som har samarbeidsavtale eller investoravtale med noen av de involverte klubbene (1) Spilleragent som har hatt representasjonskontrakt med en klubb, kan først tre måneder etter kontraktens opphør inngå representasjonskontrakt med en spiller som er i, går fra eller skal til denne klubben. (2) Spilleragent som har hatt representasjonskontrakt med en spiller, kan først tre måneder etter kontraktens opphør direkte eller indirekte være involvert i overgang, utlån eller kontraktsforhandlinger på en klubbs side med samme spiller v1 Side 12 av 32

13 Kapittel 15 Agentvirksomheten 15-1 En spilleragent kan organisere sin agentvirksomhet i selskaps form. Dette innebærer ingen begrensninger i hans personlige ansvar De ansatte i agentens virksomhet kan kun utføre administrative oppgaver (se 2-3) og kan under ingen omstendighet utføre oppgaver som er definert som agentvirksomhet ( 2-2). Agenten er ansvarlig for at hans ansatte opptrer i henhold til dette reglement. Det samme gjelder for personer spilleragenten eller hans firma engasjerer eller kjøper tjenester hos Dersom flere agenter er knyttet til samme firma, kan kun en av firmaets agenter og andre ansatte være direkte eller indirekte involvert i samme overgangs- eller utlånssak eller kontraktsforhandling Med det unntak som følger av 5-2, kan ikke spiller, trener, ansatt eller tillitsvalgte i klubb, fotballkrets, NFF, UEFA eller FIFA være ansatt i, ha samarbeidsavtale med, ha eierinteresser i eller være styremedlem i et agentfirma. Ansatt, tillitsvalgt eller aksjonær i selskap som har økonomisk interesse i en klubbs drift eller person med slik interesse, kan ikke være ansatt, tillitsvalgt eller aksjonær i et agentselskap. Kapittel 16 Opphør av agentvirksomheten (1) En spilleragent lisensiert av NFF som bestemmer seg for å avslutte sin virksomhet, skal straks returnere sin lisens til NFF. Dersom lisensen ikke returneres, skal den inndras. (2) NFF skal straks informere FIFA og publisere navn på agent som har avsluttet sin virksomhet eller som har fått sin lisens inndratt. Kapittel 17 Alminnelige bestemmelser om sanksjoner Spilleragent og klubb registrert i NFF og spiller registrert i norsk klubb, kan sanksjoneres for brudd på bestemmelser i dette reglement Sanksjonssak etter dette reglement behandles av NFFs Doms- og sanksjonsutvalg etter påtale fra Forbundsstyret. Sanksjonssaken behandles etter reglene i kapitlene 4, 5 og 6 i Sanksjonsreglementet så langt de passer og med de presiseringer som følger av dette reglement Forbundsstyret og FIFA kan fremme påtale enten på eget initiativ eller på grunnlag av anmeldelse fra andre v1 Side 13 av 32

14 17-4 Foreldelsesfristen for sanksjonssak som skal behandles av NFFs Doms- og sanksjonsutvalg for brudd på dette reglement, er 3 år. Fristen regnes fra den dag det sanksjonerbare forholdet opphørte. Fristen avbrytes når en sak er sendt til Doms- og sanksjonsutvalget. Kapittel 18 Spilleragentens rettigheter og plikter 18-1 En spilleragent har rett til a) å ta kontakt med enhver spiller som ikke har en eksklusiv representasjonskontrakt med en annen spilleragent. b) å representere enhver spiller eller klubb som ber om at agenten forhandler frem eller reforhandler en kontrakt på spillerens vegne c) å ivareta interessene til enhver spiller som ber om det d) å ivareta interessene til enhver klubb som ber om det Det er forbudt for en spilleragent å ta kontakt med en spiller som har kontrakt med en klubb når målet med henvendelsen er å påvirke spilleren til å bryte kontrakten eller for øvrig påvirke spilleren til å opptre i strid med bestemmelser i kontrakten. Ved kontraktsbrudd fra en spillers side, skal det legges til grunn at spilleragent har påvirket spilleren til å begå kontraktsbruddet med mindre noe annet blir bevist En spilleragent skal forsikre seg om at hans navn og signatur fremkommer i alle avtaler han har vært involvert i En agent kan ikke ha disposisjonsrett over en spiller eller ha økonomiske interesser knyttet til en spillers overgang utover honoraret som er avtalt i representasjonskontrakten Spilleragent må ikke: - utøve agentvirksomhet uten at det foreligger en undertegnet representasjonskontrakt. - direkte eller indirekte ta betaling fra klubb eller spiller som han ikke har anledning til å representere. - inngå representasjonskontrakt med eller å representere en klubb eller spiller som har en eksklusiv representasjonskontrakt med annen lisensiert agent uten at den andre agenten har gitt skriftlig tillatelse. - medvirke til at spiller eller klubb bryter en eksklusiv representasjonskontrakt med annen agent. - medvirke til at klubb eller spiller bryter sin kontrakt med spiller eller klubb. - at agenten eller hans nærmeste familie har direkte eller indirekte interesser knyttet til klubbs økonomiske drift v1 Side 14 av 32

15 - direkte eller indirekte betinge seg eller andre andel av kompensasjon som i henhold til fotballens regelverk skal overføres mellom klubber. - tildele eller lokke spiller, spillers verge med penger eller andre goder for å inngå representasjonskontrakt. - medvirke til ulovlig agentvirksomhet, for eksempel ved å undertegne på representasjonskontrakt, overgangsdokument eller spillerkontrakt fremforhandlet av person uten lisens Kapittel 19 Sanksjon mot spilleragenter 19-1 (1) Følgende sanksjoner kan ilegges spilleragenter for brudd på dette reglement eller dets vedlegg: - irettesettelse - bot - midlertidig inndragning av lisensen - permanent inndragning av lisensen - tap av retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv og andre engasjementer i fotballen. - inndragning av beløp som er mottatt i strid med idrettens regelverk. (2) Flere sanksjoner kan ilegges samtidig (1) Lisensen skal inndras dersom spilleragenten gjør seg skyldig i gjentatte eller alvorlige brudd på det sivile lovverket eller NFFs eller FIFAs lover og reglementer. (2) Dersom årsavgiften (jf 5-4) ikke er betalt senest 30 dager etter angitt frist, skal agentens lisens inndras inntil betalingen tillagt renter er registrert hos NFF FIFA kan selv inndra en lisens eller pålegge NFF å inndra den Når lisens er inndratt midlertidig for mer enn 12 måneder, må agenten bestå ny agentprøve etter at karantenen er sonet Når lisens er inndratt midlertidig eller permanent, skal NFF umiddelbart informere om dette på sin hjemmeside, Kapittel 20 Spillers rettigheter og plikter 20-1 En spiller som selv forhandler sin overgang, sitt utlån eller vilkårene i sin personlige kontrakt eller reforhandler disse vilkårene (se 2-6 siste ledd), skal forsikre seg om at det i spillerkontrakten er avmerket for at verken agent eller rådgiver (se 3-2) har deltatt i forhandlingene v1 Side 15 av 32

16 20-2 Dersom spiller ikke forhandler selv eller har bistand i forhandlingene av person som i henhold til 3-2 kan yte slik bistand, kan spilleren kun samarbeide med en lisensiert spilleragent. Spilleren skal forsikre seg om at den som yter bistand, signerer spillerkontrakten Spiller kan ikke inngå noen form for avtale om at andre enn den klubben han er spilleberettiget for, kan forhandle om eller ha økonomiske interesser i hans overgang eller utlån til annen klubb. Kapittel 21 Sanksjon mot spiller 21-1 (1) Følgende sanksjoner kan ilegges spiller for brudd på dette reglement eller dets vedlegg: - irettesettelse - bot - karantene - tap av retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv og andre engasjementer i fotballen. - tilbaketrekning av spilletillatelse (2) Flere sanksjoner kan ilegges samtidig. Kapittel 22 Klubbs rettigheter og plikter 22-1 En klubb kan enten engasjere en agent eller gi egne ansatte og/eller tillitsvalgte skriftlig fullmakt til å på klubbens vegne å forhandle om overgang/utlån eller om spilleres personlige kontrakter. Klubbens representanter skal før forhandlingene starter, forsikre seg om at de kun forhandler med personer som kan delta i slike forhandlinger etter kapittel Dersom klubb ønsker bistand fra en agent ved forhandlinger nevnt i 22-1, skal klubben forsikre seg om at den har inngått en representasjonskontrakt med agenten før forhandlingene starter. Velger klubben bistand fra advokat, er klubben ansvarlig for at advokaten opptrer i samsvar med gjeldende regelverk, se 3-2. Advokaten skal signere avtalen Klubb kan verken helt eller delvis overføre til annen part de rettigheter og forpliktelser klubben har overfor spiller som arbeidsgiver og/eller som medlem av NFF v1 Side 16 av 32

17 Kapittel 23 Sanksjon mot klubb 23-1 (1) Følgende sanksjoner kan ilegges klubb for brudd på dette reglement eller dets vedlegg: - irettesettelse - bot - tilbaketrekning av spilletillatelse - forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger - tap av poeng - nedflytting av lag til lavere divisjon (2) Flere sanksjoner kan ilegges samtidig. Kapittel 24 Tvister med utspring i agentvirksomhet 24-1 (1) Tvist mellom spilleragenter registrert i NFF samt tvist mellom spilleragent registrert i NFF og klubb registrert i NFF eller spiller registrert i norsk klubb, hører under Fotballens Voldgiftsordning dersom tvisten er knyttet til agentvirksomhet. Fotballens Voldgiftsordning avgjør saken med endelig virkning. (2) Tvist hvor en av partene er registrert i annet lands fotballforbund skal behandles i henhold til bestemmelsene i FIFA Regulations Players Agents Dersom spilleragenten har returnert sin lisens og meddelt NFF skriftlig at han har avsluttet sin agentvirksomhet, er sak etter 24-1 betinget av at det ikke er gått mer enn 6 måneder fra lisensen er mottatt av NFF til sak er reist Saker for Fotballens Voldgiftsordning behandles etter reglene i NFFs Lov kapittel 13. Kapittel 25 Utfyllende bestemmelser 25-1 Forbundsstyret kan gi bestemmelser til utfylling og gjennomføring av dette reglementet. Kapittel 26 Overgangsbestemmelser 26-1 (1) Saker med utspring i avtaler/kontrakter datert i perioden til , behandles etter bestemmelsene i NFFs reglement for spilleragenter av (2) Saker med utspring i avtaler/kontrakter datert i 2008 behandles etter NFFs reglement for spilleragenter av 2001 samt kap 3 i FIFA Regulations Players Agents av v1 Side 17 av 32

18 (3) Saker med utspring i avtaler/kontrakter datert i 2009 behandles etter NFFs reglement for spilleragenter gjeldende fra Spilleragenter med lisens fra NFF, NFFs medlemsklubber og spillere registrert i norsk klubb er fra og med underlagt bestemmelsene i dette reglement. Kapittel 27 Endringer og ikrafttreden 27-1 Dette reglementet trer i kraft Endringer i dette reglementet foretas av Forbundsstyret v1 Side 18 av 32

19 Vedlegg 1. Prosedyre ved agentprøven. 1. Søker som oppfyller vilkårene, skal gis anledning til å avlegge den skriftlige agentprøven. NFF kan avholde agentprøve i mars og september hvert år. Datoene for prøven vil bli fastsatt av FIFA og bekjentgjort i januar og juni hvert år. Den skriftlige prøven arrangeres av NFF. FIFA kan gjennom stikkontroll undersøke om prøven gjennomføres i henhold til bestemmelsene. 2. Dersom NFF beslutter at agentprøve ikke vil bli gjennomført, skal denne avgjørelsen bekjentgjøres i god tid gjennom NFFs informasjonskanaler. Beslutning om å ikke gjennomføre agentprøve, kan kun gjelde for to prøvedatoer på rad. 3. NFF kan kreve en avgift av søkeren for å dekke sine kostnader forbundet med agentprøven. Avgiften skal ikke overstige disse kostnadene. 4. Agentprøven skal bestå av flervalgsoppgaver. Søkeren har bestått prøven dersom han oppnår det minimum av poeng som FIFA bestemmer. 5. Søkerne skal prøves i følgende emner: - Kunnskaper i gjeldende fotballregelverk spesielt knyttet FIFAs og nasjonalt forbunds overgangsreglement. - Kunnskaper knyttet til personvern og kontraktsrett. 6. Den skriftlige agentprøven skal bestå av 20 spørsmål 15 utarbeidet av FIFA og 5 utarbeidet av NFF. Prøvetiden fastsettes av NFF og kan være fra 60 til 90 minutter. 7. NFF utarbeider sine spørsmål på grunnlag av sitt regelverk, mens FIFA utarbeider sine spørsmål på grunnlag av egne lover og bestemmelser. 8. NFF skal benytte de spørsmålene det får tilsendt fra FIFA. Hver søker skal få utdelt et spørsmålssett hver. 9. Hvert riktig svar gir ett poeng. FIFA fastsetter minimum poengsum for å bestå prøven. 10. Før prøven starter, skal søkeren ha informasjon om prøvetiden og hvor mange poeng han må ha for å bestå prøven. 11. Når prøvetiden er omme, skal besvarelsene rettes så snart som mulig og søkerne skal informeres om resultatet v1 Side 19 av 32

20 12. En søker som ikke består prøven, kan søke om å få gå opp til ny prøve ved neste anledning. 13. En søker som ikke består prøven ved andre gangs forsøk, kan først gå opp til prøven for tredje gang etter at de to påfølgende agentprøvene er gjennomført (jf punkt 1). Denne gangen kan han velge om han vil gå opp til prøven hos NFF eller hos FIFA. 14. En søker som ikke består prøven ved tredje forsøk, kan først gå opp til ny prøve etter at de fire påfølgende agentprøvene er gjennomført (jf punkt 1). 15. Spørsmål vedrørende resultatet av en prøve, kan rettes til NFF eller til FIFA via NFF innen 6 måneder regnet fra prøvedatoen v1 Side 20 av 32

21 Vedlegg 2. Forsikringspolise og bankgaranti. 1. Forsikring. a) Forsikringsdekningen skal være i forhold til spilleragentens omsetning og antall klienter. Dekningen må minst være på kr b) Forsikringen skal også dekke krav som fremmes etter at agentvirksomheten ble avsluttet dersom kravet knytter seg til handling eller unnlatelse før virksomheten ble avsluttet. c) Forsikringen skal fornyes før utløp og bekreftelse på fornyelsen skal umiddelbart sendes NFF. d) Hensikten med forsikringen er å dekke krav om kompensasjon fra spiller, klubb eller andre lisensierte agenter for brudd på reglement for spilleragenter etter rettskraftig beslutning i kompetent organ i NFF eller FIFA. e) Dersom det ikke er mulig for spilleragenten få tegnet forsikring i henhold til dette reglement, kan spilleragenten sørge for en bankgaranti på minimum CHF i henhold til Artikkel 10 og vedlegg 2 i FIFA Regulations Players Agents. 2. Bankgaranti. a) Kun FIFA skal ha tilgang til bankgarantien. Garantien skal ha samme hensikt som forsikringen. Garantibeløpet utgjør ingen grense for erstatningsbeløpet som kan tilkjennes. b) Hvis hele eller deler av garantibeløpet er benyttet, skal agentens lisens suspenderes inntil garantibeløpet igjen er CHF Spillers fagorganisasjon. a) Spillers fagorganisasjon som er godkjent av NFF og som ønsker å drive jobbformidling for sine medlemmer, kan tegne en egen kollektiv forsikring med et offentlig godkjent forsikringsselskap. b) En slik forsikring skal maksimum dekke risikoen til 5 lisensierte agenter. Hver av agentene skal være registrert i NFF, ha bestått agentprøven og ha undertegnet agenterklæringen. Navnene på agentene skal fremgå av forsikringspolisen. 4. Kansellering av forsikring. En forsikring kan ikke kanselleres før agentvirksomheten er avsluttet (når lisensen enten er returnert eller permanent inndratt). Agenten plikter imidlertid å forsikre seg om at erstatningskrav som fremmes etter at agentvirksomheten er avsluttet, er dekket av forsikringen, når grunnlaget for kravet oppsto i den perioden han drev virksomhet som spilleragent v1 Side 21 av 32

22 Vedlegg 3. Agenterklæring. 1. Jeg skal utføre min agentvirksomhet på en måte som inngir respekt og skaper tillit. 2. Jeg skal ubetinget respektere gjeldende lover, bestemmelser, retningslinjer og vedtak fattet av kompetent organ i NFF eller FIFA. 3. I forholdet til min klient, forhandlingsparter og andre involverte skal jeg opptre sannferdig, tydelig og objektivt. 4. Jeg skal beskytte min klients interesser innenfor gjeldende regelverk og i samsvar med fair play, samt sørge for klare og tydelige juridiske forhold. 5. Jeg skal uten unntak respektere andre parters rettigheter knyttet til bl.a. andre spilleragenters avtaleforhold. 6. Jeg skal oppfylle kravene i denne erklæring når jeg blir involvert i spørsmål eller forhold som etter sin art faller inn under regelverket for spilleragenter. Dette gjelder uavhengig av om jeg har representasjonskontrakt med noen av partene. 7. a) Jeg skal føre regnskap for min agentvirksomhet i henhold til gjeldende regnskapsregler og skal sikre at det til enhver tid foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for alle mine disposisjoner. b) Jeg skal oppbevare mine regnskapsbøker og bilag i henhold til gjeldende regnskapsregler. c) Jeg vil gi NFF full tilgang til mine regnskapsbøker og bilag i forbindelse med tvister eller disiplinærsaker. d) På forespørsel fra en klient skal jeg kunne dokumentere alle inntekter og kostnader forbundet med oppdrag for klienten. 8. Jeg vil fremme eventuelle tvister med utspring i min agentvirksomhet for Fotballens Voldgiftsordning eller FIFA for endelig avgjørelse. Jeg bekrefter med dette at jeg har akseptert ovenstående punkter... Sted og dato. Agentens signatur Agentens navn med blokkbokstaver v1 Side 22 av 32

23 Vedlegg 4. STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER 1. Avtaleparter.. Lisensiert spilleragents navn og adresse.... Spillers navn, adresse og fødselsdata. har inngått nedenstående avtale på følgende bakgrunn: Før undertegning av denne kontrakten er spilleren skriftlig gitt anledning til å søke juridisk råd vedrørende innholdet i kontrakten. Spilleren har i vedlegg 1 til denne kontrakten bekreftet at han har søkt juridisk råd før undertegning eller at han har besluttet å ikke søke slik råd. 2. Varighet. Denne kontrakten trer i kraft.20 og utløper automatisk (Varigheten kan ikke være lengre enn 2 år). Kontraktsforholdet kan fornyes i avtaleperioden ved inngåelse av en ny representasjonskontrakt. Se Eksklusivitet. Partene velger alternativ a) eller b). a) Partene er enige om at denne kontrakten gir spilleragenten en generell eksklusivitet til å representere spilleren i den perioden kontrakten løper. Ja Nei b) Partene er enige om at denne kontrakten i kontraktsperioden gir spilleragenten en eksklusiv rett til å opptre på spillerens vegne i følgende land eller overfor følgende klubber: v1 Side 23 av 32

24 Dersom alternativ b) velges, vil spiller kunne inngå avtale med annen lisensiert agent for andre land/klubber. Uavhengig av om alternativ a) eller b) velges vil spilleren selv kunne forhandle sin overgang, sitt utlån eller sin personlige kontrakt (se 2-6 siste ledd). 4. Godtgjøring/honorar. Partene er enige om at spilleren på grunnlag av faktura fra agenten, skal betale følgende honorar for de oppgaver agenten har utført i henhold til denne kontrakten: % av brutto årslønnen eller Kr.... som en engangssum når spillerkontrakten trer i kraft eller Kr.... fordelt over kontraktstiden med en lik andel på slutten av hvert år. Beløpene er eksklusive moms. Agenten skal selv bære alle kostnader knyttet til utførelsen av oppgavene definert i denne kontrakten og dens vedlegg. Se 12-1 til Etter at forhandlingene om overgang eller spillerens personlige kontrakt er sluttført, kan spilleren gi klubben skriftlig fullmakt til å betale spillerens agent. I fullmakten skal det fremgå hva spiller og agent har avtalt i representasjonskontrakten. Se Klubben skal behandle en slik betaling i henhold til nasjonale skatte- og avgiftsregler. 5. Agentens forpliktelser. I perioden for denne kontraktens varighet forplikter agenten seg til - å ivareta spillerens interesser på en profesjonell og samvittighetsfull måte. - å holde spilleren informert om alle forhold som er av betydning for han - å ikke forplikte spilleren verken økonomisk eller på annen måte uten dennes tillatelse. - at han og hans ansatte skal opptre i samsvar med gjeldende regelverk i nasjonalt forbund og i FIFA. - å inneha lisens og forsikring i henhold til reglement for spilleragenter. - verken direkte eller indirekte betale eller motta noen form for ytelser til/fra klubb eller andre som er i strid med reglement for spilleragenter v1 Side 24 av 32

25 6. Spillerens forpliktelser. Ved undertegningen av denne kontrakten bekrefter spilleren at han ikke er bundet av annen tilsvarende avtale. I perioden for denne kontraktens varighet forplikter spilleren seg til - å ikke inngå avtale som kan komme i konflikt med denne kontrakten. - å informere agenten om forhandlinger med klubber utenfor området definert i punkt 3 b. - å informere agenten om alle henvendelser og tilbud fra andre agenter, klubber og andre som direkte eller indirekte opptrer på vegne av klubb. - å opptre i samsvar med gjeldende regelverk i nasjonalt forbund eller i FIFA. - å gi agenten nødvendige opplysninger slik at han kan ivareta spillerens interesser på en profesjonell og samvittighetsfull måte. 7. Tilleggsavtaler. Partene kan inngå tilleggsavtaler til denne kontrakten så fremt avtalene har direkte tilknytning til agentens oppgaver som spilleragent. Slike avtaler skal være skriftlige og innenfor gjeldende regelverk i de land og fotballforbund hvor agent, spiller eller klubb er hjemmehørende. Alle tilleggsavtaler med direkte tilknytning til agentvirksomhet etter NFFs reglement for spilleragenter, skal dateres og undertegnes og sendes inn sammen med denne kontrakten. Se 10-1 og Opphør av representasjonskontrakten. a) Partene kan når som helst i kontraktsperioden ble enige om å heve representasjonskontrakten. Aktuelle nasjonale forbund skal omgående informeres skriftlig. b) Dersom agenten er slått konkurs, har returnert sin lisens eller er blitt fradømt lisensen permanent, opphører alle hans representasjonskontrakter når endelig avgjørelse foreligger. c) Spilleren kan ensidig heve denne representasjonskontrakten dersom - agenten misligholder sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten eller tilleggsavtalen (se punkt 7), og misligholdet ikke blir rettet opp innen 30 dager etter at spilleren skriftlig har påpekt misligholdet. - agenten, hans ansatte eller andre som representerer han ved forhandling om spillerens overgang/utlån eller personlig kontrakt, beviselig har opptrådt i strid med gjeldende regelverk i nasjonalt forbund eller i FIFA. - agentens lisens blir midlertidig inndratt v1 Side 25 av 32

26 Dersom kontraktsforholdet blir avsluttet etter bokstavene a), b) eller c), opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til denne kontrakten fra samme tidspunkt. Spilleren kan kreve erstatning fra agenten dersom hevning etter bokstav c) har ført til vesentlig tap eller ulempe. d) Agenten kan ensidig heve denne representasjonskontrakten dersom - spilleren misligholder sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten eller tilleggsavtalen (se punkt 7), og misligholdet ikke blir rettet opp innen 30 dager etter at agenten skriftlig har påpekt misligholdet. - spilleren har tilbakeholdt opplysninger som har vært av vesentlig betydning for agentens mulighet til å oppfylle sine forpliktelser overfor spilleren. Dersom kontraktsforholdet blir avsluttet etter bokstav d), er spilleren forpliktet til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til punkt 4 i denne kontrakten. 9. Tredjeparts rettigheter. Ingen andre enn kontraktspartene kan direkte eller indirekte gis innflytelse på eller rettigheter etter denne representasjonskontrakten. 10. Tvister. Ved undertegningen av denne kontrakten forplikter partene seg til å fremme alle tvister om gyldigheten eller forståelsen av denne kontrakten for Fotballens Voldgiftsordning. Tilsvarende gjelder andre tvister mellom kontraktspartene med utspring i denne kontrakten eller dens vedlegg. Se kap Avsluttende bestemmelser. Denne kontrakt og dens tilleggsavtaler skal utstedes i 4 eksemplarer. Hvert eksemplar skal ha originalunderskrifter. Spilleragenten er ansvarlig for at de 4 undertegnede eksemplarene med underavtaler fordeles med ett eksemplar hver til av følgende - Spiller som avtalepart - Spillerens fotballforbund - Spilleragentens fotballforbund - Spilleragenten. Fordelingen skal skje så snart som mulig og senest 5 dager etter inngåelsen v1 Side 26 av 32

27 20.. Sted og dato.. Spilleragentens signatur. Spillerens signatur Foresattes signatur (når spiller er under 18 år) Avtale bekreftes mottatt Signatur og stempel agentens fotballforbund. Signatur og stempel spillers fotballforbund v1 Side 27 av 32

28 Vedlegg til representasjonskontrakt mellom agent og spiller jf Bekreftelse på tilbud om uavhengig juridisk rådgivning. Jeg,.. bekrefter at lisensiert spilleragent. skriftlig har gitt meg mulighet til å søke uavhengig juridisk rådgivning før jeg undertegnet representasjonskontrakten. Jeg bekrefter at jeg søkte råd. Jeg bekrefter at jeg har valgt å ikke søke råd. Sted og dato../ Spillerens signatur.. Foresattes signatur (når spiller er under 18 år) v1 Side 28 av 32

29 Vedlegg 5. STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG KLUBB 1. Avtaleparter.. Lisensiert spilleragents navn og adresse.... Klubbens navn og adresse har inngått følgende avtale: 2. Varighet. Denne kontrakten trer i kraft.20 og utløper automatisk (Varigheten kan ikke være lengre enn 2 år). Kontraktsforholdet kan fornyes i avtaleperioden ved inngåelse av en ny representasjonskontrakt. Se Eksklusivitet. Partene velger alternativ a) eller b). a) Partene er enige om at denne kontrakten gir spilleragenten en generell eksklusivitet til å representere klubben i den perioden kontrakten løper. Ja Nei b) Partene er enige om at denne kontrakten i kontraktsperioden gir spilleragenten en eksklusiv rett til å opptre på klubbens vegne i følgende land eller overfor følgende klubber: v1 Side 29 av 32

30 Dersom alternativ b) velges, vil klubben selv kunne inngå avtale med annen lisensiert agent for andre land/klubber. Uavhengig av om alternativ a) eller b) velges, vil klubben selv kunne forhandle fram overgang, utlån eller personlig kontrakt med en spiller (se 2-6 siste ledd). 4. Godtgjøring/honorar. Partene er enige om at klubben på grunnlag av faktura fra agenten, skal betale følgende honorar for de oppgaver agenten har utført i henhold til denne kontrakten: Kr.... som en engangssum når overgangskontrakten er underegnet eller spillerens personlige kontrakt trer i kraft og/eller Kr.... fordelt over kontraktstiden med en lik andel på slutten av hvert år. Beløpene er eksklusive moms. Betalingsforpliktelsene opphører automatisk den dagen spilleren forlater klubben eller legger opp som fotballspiller. Agenten skal selv bære alle kostnader knyttet til utførelsen av oppgavene definert i denne kontrakten og dens vedlegg. Se Agentens forpliktelser. I perioden for denne kontraktens varighet forplikter agenten seg til - å ivareta klubbens interesser på en profesjonell og samvittighetsfull måte. - å holde klubben informert om alle forhold som er av betydning for den - å ikke forplikte klubben verken økonomisk eller på annen måte uten dennes tillatelse. - at han og hans ansatte skal opptre i samsvar med gjeldende regelverk i nasjonalt forbund og i FIFA. - å inneha lisens og forsikring i henhold til reglement for spilleragenter. - verken direkte eller indirekte betale eller motta noen form for ytelser til/fra spiller eller andre som er i strid med reglement for spilleragenter. 6. Klubbens forpliktelser. I perioden for denne kontraktens varighet forplikter klubben seg til - å ikke inngå avtale som kan komme i konflikt med denne kontrakten. - å informere agenten om forhandlinger med spillere utenfor området definert i punkt 3 b v1 Side 30 av 32

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER...

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER... Vedlegg 4. STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER 1. Avtaleparter.. Lisensiert spilleragents navn og adresse.... Spillers navn, adresse og fødselsdata. har inngått nedenstående

Detaljer

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) Investoravtale 1. Parter Det er i dag inngått slik avtale mellom.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og.., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) 2. Bakgrunn KLUBBEN har behov for

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 08/08 Til klubbene i:

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

Klubblisensreglement

Klubblisensreglement Klubblisensreglement Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0. divisjon kvinner må ha klubblisens etter lovens 8-8. Dette reglementet

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 6. Overgangsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 Kapittel II: Overgangsbestemmelser for spillere under 16 år uten kontrakt 156 Kapittel III: Overgang/utlån av amatørspiller

Detaljer

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 06/09 Til klubbene i:

Detaljer

NFFs overgangsreglement

NFFs overgangsreglement Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no NFFs overgangsreglement Reglementet

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Overgangsreglement Norges Danseforbund

Overgangsreglement Norges Danseforbund 1 Overgangsreglement Norges Danseforbund Høringsutkast Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012 Document Number: 530020v1 RUNDSKRIV NR. 05/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971

ÅSANE HÅNDBALL Stiftet 4.11.1971 AMATØRKONTRAKT FOR HÅNDBALLSPILLERE I ÅSANE HÅNDBALL Mellom Åsane Håndball og SPILLER P.NR ADRESSE For perioden fra og med Til og med Dato for kontraktsinngåelse Kontraktstype AMATØR BINDENDE SIGNATUR

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 06/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF Klubber som ønsker å benytte en spiller fra en utenlandsk klubb, må sørge for at overgang blir gjennomført i henhold til FIVB og NVBF s reglement og bestemmelser

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER 1 GJELDENDE Disse straffebestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd og medlemmer tilsluttet Norges Dartsforbund. Personer som er utestengt fra NDF behandles i utestengingsperioden

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy mellom Leverandør og Oppdragsgiver Dokumentets dato: 07.02.2012

Detaljer

AVTALE for amatørspillere

AVTALE for amatørspillere Avtalen må ikke endres, den må benyttes slik den foreligger her. Fyll ut avtalen med penn. Ikke benytt PC ved utfylling av avtalen. Det vanskeliggjør arbeidet med å kontrollere at riktig versjon er benyttet.

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB

AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB NORGES HÅNDBALLFORBUND - AMATØRKONTRAKT AMATØRKONTRAKT (arbeidsavtale) FOR HÅNDBALLSPILLERE I KLUBB MELLOM ARBEIDSGIVER/KLUBBEN ORG.NR ADRESSE OG ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE / STED FOR PERIODEN

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR UTKAST TIL RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR Innhold: Mal for rammeavtale Avtalemalen er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal således ikke fylles ut i forbindelse med tilbudsinnleveringen.

Detaljer

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 2 av 7 1 AVTALENS PARTER Det er

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for utenlandske spillere og internasjonale overganger Kapittel 1 Utenlandske

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

NKFs sanksjonsreglement

NKFs sanksjonsreglement NKFs sanksjonsreglement (Vedtatt av forbundstinget den..) 1 Sanksjonsreglementets rettslige forankring og virkeområde (1) Av Norges idrettsforbunds og olympiske og paralympiske komités (NIF) lov 11-2 fremgår

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben alle avdelinger samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av forbundsstyret 24.4.2013. 1 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon... 1 2 Eliteserien... 2 3 1. divisjon... 3 4 Behandling av søknadene... 3 5 Dokumentert

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert?

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? Av partner advokat Torkel Tveit og partner advokat Erik Myhr Nilsen Navn Dato Ny regulering Nye regler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1.

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust Agder som omfatter. kommune mellom Aust-Agder fylkeskommune org.nr. 943 039 046 og Agder Kollektivtrafikk AS org.nr. 991 776 524 og org.nr. Operatør

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE Det er i dag inngått følgende SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE mellom org.nr. heretter kalt Institusjonen og org.nr. heretter kalt Fotterapeuten 1 1 FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

Bilag 4 - Rammeavtale

Bilag 4 - Rammeavtale Drammen Eiendom KF Bilag 4 - Rammeavtale Skjøtsel av grøntanlegg, rode 2 på Drammen kommune sine eiendommer Saksnr.: 12/16890 Avtale om skjøtsel av grøntanlegg Avtale er inngått mellom: Leverandørnavn

Detaljer