1-3 DEFINISJONER (1) Med klubb menes idrettslag som er opptatt som medlem av NFF, jfr. loven 8-1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-3 DEFINISJONER (1) Med klubb menes idrettslag som er opptatt som medlem av NFF, jfr. loven 8-1."

Transkript

1 FUTSALREGLEMENT KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser som organiseres av NFF eller klubb tilknyttet NFF. For kamper og konkurranser organisert av FIFA eller UEFA gjelder egne bestemmelser. 1-2 UTFYLLENDE BESTEMMELSER. EGNE REGLEMENTER FOR SÆRSKILTE KONKURRANSER (1) Øvrige reglement kan ha bestemmelser som utfyller bestemmelsene i dette reglement. (2) Forbundsstyret kan: a) gi utfyllende bestemmelser til reglementet, herunder egne reglementer for de forskjellige konkurranser og turneringer. Slike utfyllende bestemmelser kan både gi rettigheter og pålegge plikter til klubber og klubbmedlemmer, b) gi konkrete pålegg for å sikre sportslig, forsvarlig og hensiktsmessig gjennomføring av kamp/konkurranse. 1-3 DEFINISJONER (1) Med klubb menes idrettslag som er opptatt som medlem av NFF, jfr. loven 8-1. (2) Med aldersbestemte klasser menes aldersklassene junior og yngre. (3) Med obligatorisk kamp menes seriekamper samt norgesmesterskapskamper. (4) Med privatkamp menes kamp utenfor konkurranse og uten godkjenning av krets eller forbundsstyret. (5) Med turnering menes konkurranser arrangert av medlemsklubb for tre eller flere lag og som inneholder seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler. 1-4 FAIR PLAY (1) En klubbs spillere, ledere, trenere, støtteapparat og ansatte skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd). (2) Ingen av aktørene nevnt i (1) kan, direkte eller indirekte, delta i veddemål om resultatet eller enkelthendelser i kamp en selv har innflytelse over, eller på noe vis medvirke til eller forsøke å medvirke til bestikkelser, eller forsøke å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd. (3) Dersom en aktør som nevnt i (1) er i kontakt med personer som forsøker å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd, plikter denne aktøren omgående å informere Norges Fotballforbund om dette. KAPITTEL 2. LAG OG SPILLERE. SPILLETIDER OG BERETTIGELSE. 2-1 SPILLEBERETTIGELSE For å være spilleberettiget må en spiller: a) ikke ha karantene etter reglene i Reaksjonsreglementet kapittel 4 eller beslutning fra kompetent myndighet, b) fylle alderskravene i 2-2, c) ha spilletillatelse for klubben etter bestemmelsene i dette reglementet og overgangsreglementet d) ha lovlig opphold i Norge, e) ha gyldig forsikring etter 2-3, f) være medlem av klubben vedkommende skal spille for og registrert som spiller i klubben i NFFs

2 register. 2-2 ALDERSBESTEMMELSER MV. (1) I klassen senior menn/kvinner må spillere ha fylt 14 år ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 5 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt. Øvrig klasseinndeling og aldersbestemmelser er regulert i Breddereglementet 2-2 til 2-4. (2) Administrerende myndighet vedtar spilleregler for de ulike aldersklassene. (3) Kvinner kan delta på lag for menn i samtlige klasser. 2-3 FORSIKRINGSORDNINGER (1) Spillere må være forsikret gjennom enten NIFs Barneforsikring eller NFFs futsalforsikring. (2) Barn som er medlem av klubb tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er forsikret. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. (3) Lagsforsikring gjelder for alle seniorlag. Klubben er ansvarlig for at forsikringen blir betalt og at spillerne er registrert i Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS). Forsikringspremien fastsettes av forbundsstyret. (4) Lagsforsikring ungdomsfutsal gjelder alle lag i ungdomsfutsal (13-19 år). Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert i FIKS. Klubben er ansvarlig for at spillerne er registrert i FIKS. Spillere med lagsforsikring ungdomsfotball er dekket med grunnforsikring. (5) Forbundsstyret kan for spillere over 15 år ved kalenderårets begynnelse stille medlemsregistret til disposisjon for næringsliv og organisasjoner, men den enkelte spiller har reservasjonsrett mot bruk av sitt navn. For spillere under 18 år har spillerens foresatte reservasjonsrett. 2-4 SPILLEFORBUD LANDSLAGSSPILLERE (1) Klubb kan ikke benytte spillere som er tatt ut på landslag uten at det foreligger samtykke fra forbundsstyret. Spilleforbudet gjelder fra tiltaket starter og til landskampen er spilt. (2) En klubb kan etter søknad få fritatt en eller flere av lagets faste spillere fra spill på aldersbestemt landslag ved klubbens deltakelse i kamper arrangert av UEFA eller FIFA. 2-5 BENEVNELSER PÅ LAG (1) Et lag som deltar i konkurranser etter dette reglement, skal benytte navnet til klubb som er medlem av NIF og NFF. (2) Når en klubb stiller med flere lag i samme aldersklasse, skal lagene benevnes ved fortløpende nummerering eller alfabetisering. 2-6 FLERE LAG I SAMME ALDERSKLASSE (1) En klubb kan stille med flere lag i samme aldersklasse. I seniorklassen skal lagene spille i forskjellig divisjon med unntak for i kretsens laveste divisjon der en klubb kan ha flere lag. De lavere rangerte lagene deltar i seriesystemet på lik linje med førstelagene, med følgende begrensninger: Andrelag og lavere rangert lag kan ikke rykke høyere opp enn til divisjonen under høyere rangert lag. Dersom klubben har flere lag i laveste divisjon, regnes disse som likestilte, og ett av disse lagene kan rykke opp. Dette laget skal neste sesong regnes som høyere rangert enn laget som blir værende i laveste divisjon. (2) Når det i samme aldersklasse deltar flere lag fra samme klubb og ett av disse lagene trekker seg eller blir utelukket, kan klubbens øvrige lag i aldersklassen delta videre. (3) Når en klubb stiller med flere lag i samme aldersklasse, gjelder reglene om spilleberettigelse i 2-8 i tillegg til de alminnelige regler.

3 2-7 DELTAKELSE PÅ LAVERE SENIORLAG (1) Når en klubb har mer enn ett lag med i samme aldersklasse, kan det på lavere lag totalt benyttes én spiller som ble benyttet som spiller på nærmest høyere rangerte lag i siste obligatoriske kamp. Det er ingen begrensning i overføring av spillere fra lavere til høyere rangert lag. (2) Spiller andrelaget ved seriestart en eller flere kamper før førstelaget, kan kun én spiller som var med i andrelagets siste kamp, spille for førstelaget i første kamp. Tilsvarende gjelder for lavere rangerte lag. (3) Krets kan ha egne bestemmelser for aldersbestemt futsal. 2-8 ANTALL SPILLERE Det er tillatt å benytte inntil 14 spillere i hver kamp KAPITTEL 3. KARANTENE SOM FØLGE AV ADVARSLER, UTVISNINGER OG BORTVISNINGER MV I. Fellesbestemmelser for advarsler og utvisninger 3-1 VIRKEOMRÅDE FOR REGLENE I KAPITTEL 3. FORHOLDET TIL ØVRIGE REAKSJONER Spiller, trener eller leder kan ilegges karantene som følge av advarsler (gule kort), utvisninger (røde kort) og bortvisninger, og for overtredelser begått i tilknytning til kamp uten at det ledet til utvisning eller bortvisning. At spiller, trener eller leder får slik karantene er ikke til hinder for at det ilegges andre sanksjoner etter sanksjonsreglene for samme forhold, jf. Reaksjonsreglementets kapittel 3 og NFFs lov 11-9 (2). 3-2 KLUBBSKIFTE Spiller, trener eller leder hefter for advarsler, utvisninger eller bortvisninger også etter et eventuelt klubbskifte. 3-3 KAMPER SOM BLIR AVBRUTT ELLER KJENT UGYLDIG (1) Spiller hefter for utvisning, men ikke for advarsel, gitt i kamp selv om kampen blir avbrutt eller senere kjent ugyldig. (2) Dersom en kamp blir avbrutt, regnes ikke karantener som sonet i denne kampen. Karantener regnes som sonet i kamp som spilles ferdig, selv om denne senere blir kjent ugyldig. 3-4 VIRKNINGER AV KARANTENE (1) Spiller, trener eller leder som har karantene etter bestemmelsene i dette reglement, kan ikke spille, oppholde seg i teknisk område eller fra annet område lede laget i de kampene karantenen gjelder. Det samme gjelder i resten av kampen der spilleren, treneren eller lederen blir utvist eller bortvist. (2) Dersom en spiller benyttes i kamper der han etter dette reglement eller avgjørelser tatt med hjemmel i dette reglement, har karantene, skal han regnes som ikke spilleberettiget. Tilsvarende gjelder dersom spiller, trener eller leder oppholder seg i teknisk område, eller fra annet område leder laget, i kamper der han eller hun har karantene. 3-5 ADVARSEL OG UTVISNING I SAMME KAMP Dersom en spiller blir utvist etter to advarsler, teller kun utvisningen. Dersom en spiller først får en advarsel og senere i kampen gis direkte rødt kort, teller både advarselen og utvisningen. 3-6 SONING AV KARANTENE Soning kan kun skje i kamp der spilleren ellers ville vært spilleberettiget. II. Virkninger av advarsler

4 3-7 ADVARSLER I SERIESPILL (1) Med de presiseringer som følger av (4) og 3-8 har en spiller etter to advarsler for samme lag i samme sesong, karantene fra neste seriekamp for samme lag med mindre den myndighet divisjonen eller aldersklassen sorterer under skriftlig har gitt beskjed om noe annet. (2) Deretter har spilleren karantene fra en kamp hver gang han har fått to nye advarsler for samme lag med mindre den myndighet divisjonen eller aldersklassen sorterer under, har gitt skriftlig beskjed om noe annet. (3) Soning skal alltid finne sted i førstkommende seriekamp. (4) Kretsene kan vedta egne bestemmelser som regulerer advarsler i aldersbestemte klasser. 3-8 SPILLERE SOM DELTAR I SERIESPILL PÅ FLERE LAG (1) For spiller som deltar på flere lag i forskjellige divisjoner eller aldersklasser, føres særskilt regnskap over advarsler for hvert lag han eller hun spiller for. Når spilleren har pådratt seg så mange advarsler for ett lag at han eller hun får karantene, kan spilleren likevel delta i obligatoriske kamper for lag i andre divisjoner og aldersklasser før soning har funnet sted. (2) For spiller som deltar på flere lag i samme divisjon, føres felles regnskap over advarsler. Karantenen skal sones på det høyest rangerte laget spilleren har fått advarsel på. (3) For spiller som har byttet klubb, enten midlertidig eller permanent, teller advarsler pådratt for den tidligere klubbens førstelag som om de var pådratt for den nye klubbens førstelag. Tilsvarende gjelder advarsler pådratt for lavere rangerte lag. 3-9 SÆRSKILTE REGLER OM KVALIFISERINGS- OG SLUTTSPILLKAMPER (1) I kvalifiseringskamper om opp- og nedrykk i seriesystemet og i sluttspillkamper teller ikke advarsler gitt i det ordinære seriespillet. Spiller skal heller ikke sone for advarsler gitt i seriekampene. (2) Der hvor det spilles sluttspill eller kvalifisering som består av flere enn to kamper, har en spiller som pådrar seg to advarsler i sluttspillet eller kvalifiseringen, karantene fra neste sluttspill/kvalifiseringskamp med mindre den myndighet sluttspillet/kvalifiseringen sorterer under skriftlig har gitt beskjed om noe annet. Deretter sones det én kamp etter hver advarsel, med mindre den myndighet sluttspillet eller kvalifiseringen sorterer under skriftlig har gitt beskjed om noe annet. (3) Der hvor lag må gjennom innledende kvalifisering før de avgjørende kvalifiseringskamper, teller ikke advarsler fra den innledende kvalifisering med videre OVERSIKT OVER ANTALLET ADVARSLER Klubben har ansvar for å holde oversikt over hvor mange advarsler deres spillere har pådratt seg, og plikter å påse at karantener sones i samsvar med dette reglement. III. Virkninger av utvisninger og bortvisninger 3-11 RETNINGSLINJER Forbundsstyret fastsetter før seriestart hvert år retningslinjer for reaksjoner mot utviste spillere, mot bortviste trenere og ledere, samt mot uttalelser og atferd som skader idrettens anseelse. Retningslinjene skal gjøres kjent for kretser og klubber UTVISNING I SERIESPILL (1) Spiller som blir utvist i seriekamp eller kvalifiseringskamp, har karantene fra neste seriekamp eller kvalifiseringskamp for samme lag med mindre den myndighet avdelingen sorterer under skriftlig har gitt beskjed om noe annet. Dersom det ilegges karantene for flere kamper, trer karantenen for de resterende kamper først i kraft når forholdet har kommet til klubbens kunnskap eller skriftlig underretning har kommet frem til klubben på en slik måte at den ikke har rimelig grunn for ikke å ha gjort seg kjent med underretningen. Hvis soning i

5 kvalifiseringskamp ikke er mulig, skal soningen skje i første obligatoriske kamp(er) for klubbens førstelag i samme aldersklasse etter utvisningen. Tredje ledd gjelder tilsvarende. (2) Inntil klubben har mottatt informasjon i henhold til (1) siste setning om at det er ilagt mer enn én kamps karantene eller om at saken er oversendt til doms- og sanksjonsutvalget etter Reaksjonsreglementet 4-24 (3), kan utvist spiller delta i andre divisjoner eller aldersklasser samt i NM-kamper før soning har funnet sted, men ikke i kvalifiseringskamper. (3) Etter at klubben har mottatt informasjon i henhold til 3-12 (1) siste setning om at det er ilagt karantene for mer enn én kamp eller om at saken er oversendt til doms- og sanksjonsutvalget etter Reaksjonsreglementet 4-24 (3), kan ikke spilleren delta på noe lag i NFFs konkurranser før soning har funnet sted BORTVIST TRENER ELLER LEDER 3-12 gjelder tilsvarende for bortviste trenere og ledere VIRKNINGER FOR NESTE SESONG Karantene som følge av utvisning eller bortvisning overføres til neste sesong. IV. Administrerende myndighets behandling av saker om advarsler, utvisning og bortvisning 3-15 KARANTENE ETTER UTVISNING ELLER BORTVISNING Så snart administrerende myndighet har mottatt kamprapport med opplysning om at spiller ble utvist eller trener/leder bortvist, skal administrerende myndighet på eget initiativ reise sak om hvor lang karantene som skal ilegges FORHOLDET TIL SANKSJONSREGLENE I KAPITTEL 3 SAKSBEHANDLINGSREGLER (1) Saker om virkninger av advarsler, utvisning og bortvisning behandles etter reglene i kapittel 3, med de presiseringer som følger av denne paragraf. (2) En utvist spiller eller bortvist trener eller leder som ønsker å gi sin forklaring, må uoppfordret sende denne slik at den er administrerende myndighet i hende senest 24 timer etter kampens slutt. Gjøres ikke dette, kan administrerende myndighet fatte beslutning om å ilegge inntil tre kampers karantene og bot på inntil kroner på grunnlag av dommerens rapport alene. (3) Dersom administrerende myndighet finner at det bør ilegges mer enn tre kampers karantene eller mer enn kroner i bot, skal den saken gjelder varsles og gis anledning til å uttale seg etter Reaksjonsreglementet ANKEADGANG (1) Disiplinære avgjørelser kan ankes til ankeutvalget. Ankefristen er tre dager fra mottakelsen av avgjørelsen. (2) En anke har ikke oppsettende virkning. (3) Saksbehandlingsreglene i kapittel 3 i Reaksjonsreglementet gjelder tilsvarende så langt de passer. KAPITTEL 4. PROTESTER 4-1 FORHOLDET TIL ØVRIGE REAKSJONER/PROTESTSAKER (1) En klubb som ønsker et kampresultat kjent ugyldig, må nedlegge protest. (2) Uavhengig av om protest er nedlagt, kan det reises sanksjonssak for overtredelsen i henhold til reglene i Reaksjonsreglementets kapittel 3, jf. NFFs lov (2).

6 4-2 AVGJØRELSESMYNDIGHET (1) Protestsaker avgjøres av doms- og sanksjonsutvalget der disse gjelder: - 0. divisjon menn (2) I andre tilfeller enn dem nevnt i (1) treffes avgjørelse av krets. 4-3 UTFYLLENDE BESTEMMELSER OM PROTESTER Kapittel 5 i Reaksjonsreglementet gir nærmere bestemmelser om protester. KAPITTEL 5 OVERGANGER 5-1 OVERGANGSGREGLER FOR FUTSAL NFFs Overgangsreglement gjelder for futsal med de tilpasninger som er nevnt i det følgende. (1) En spiller kan kun ha spilletillatelse for én klubb om gangen i futsal. En spiller kan på samme tid spille futsal for én klubb og fotball for en annen. Disse bestemmelsene er gjeldende både i seniorklassen og i aldersbestemte klasser. (2) Spiller som har profesjonell kontrakt med klubb for spill i fotball, må innhente skriftlig tillatelse for å kunne delta i futsal. (3) En futsalspiller kan være registrert i maksimum 3 futsalklubber i perioden til kommende år. I denne perioden kan spilleren kun delta i obligatorisk futsalkamp for to av klubbene. 5-2 OVERGANGSVINDU Spilleren kan melde overgang til annen futsalklubb hele året. I perioden , kan ikke en spiller bli spilleberettiget for ny klubb. En spiller som det mottas overgangsdokumenter på i denne perioden, blir tidligst spilleklar for ny klubb Dog ikke før sesongens serie- og eventuelle kvalifiseringskamper er avsluttet for spillerens nye klubb. 5-3 PROFESJONELLE SPILLERE OG KONTRAKTER Det er ikke tiltrettelagt regelverk og kontrakter for profesjonelle spillere i futsal i Norge. I aktuelle tilfeller vil regelverk og kontrakter for fotball bli benyttet, med nødvendige tilpasninger. Minimumslengden på kontrakter er til utgangen av inneværende sesong. 5-4 OVERGANGSSKJEMA Det er et eget overgangsskjema for spilleroverganger (amatører) i futsal, og dette skjemaet skal benyttes. Overgangsdokumentene skal sendes den myndighet som administrerer den serien der den aktuelle spillerens lag spiller. Overgangsgebyret fastsettes av Forbundsstyret. 5-5 SOLIDARITETSMIDLER OG KOMPENSASJON FOR TRENING OG UTDANNING Ordningene gjelder ikke i futsal. KAPITTEL 6. BANER, ARENAER, BALLER, DRAKTER OG UTSTYR 6-1 GENERELLE KRAV TIL BANER OG ARENAER Administrerende myndighet fastsetter bestemmelser om krav til baner/arenaer og sikkerhetsbestemmelser. 6-2 STØRRELSE PÅ BANER Spillebanens lengde skal være minimum 38 og maksimum 42 meter. Bredden skal være minimum 18 og maksimum 25 meter. Unntak herfra krever skriftlig godkjenning av administrerende myndighet. Det kan være egne bestemmelser. 6-3 BALLER Arrangøren skal holde godkjente matchballer.

7 6-4 DRAKTER Klubb plikter å sende opplysninger til administrerende myndighet om fargene på hoveddrakt og reservedrakt. Fargen på reservedrakten skal skille seg fra hoveddrakten både på trøye, shorts og strømper. 1 Drakter skal ha nummer på trøyens rygg. Ved draktlikhet avgjør dommer hvem som skal bytte drakt. 6-5 FOTTØY Spillernes utstyr skal etter dommerens vurdering, tilfredsstille kravene i 4 i Spillereglene for Futsal. Det er en forutsetning at lagenes spillere benytter sko som er tilpasset underlaget. KAPITTEL 7. DOMMERE. KAMPRAPPORT 7-1 TILDELING AV DOMMEROPPDRAG (1) Til kamper i 0. divisjon menn oppnevner forbundsstyret dommere. Tre dommere skal oppnevnes til hver kamp. Dommerne kan ikke være medlem av noen av kampens klubber. (2) Til kamper på andre nivå oppnevnes dommere av den krets som administrerer konkurransen. (3) I lavere divisjoner og aldersbestemte klasser fastsetter kretsen hvilke divisjoner, klasser og kamper som skal ha nøytrale dommere og oppnevner disse. I øvrige divisjoner, klasser og kamper er hjemmelaget ansvarlig for dommer. (4) Dommeren skal før avspark kontrollere banen, baller, drakter og utstyr. 7-2 KAMPRAPPORT Kamprapportskjema er kampens offisielle dokument, og skal utfylles av lagene og dommeren. Dommeren er ansvarlig for at kampfakta blir påført skjemaet. Overordnet myndighet kan bestemme at elektronisk kamprapport skal benyttes. Det er lagenes ansvar at kamprapporten blir levert dommeren i god tid før kampstart. Etter kampslutt skal lagleder kontrollere kampfakta og signere kamprapporten. KAPITTEL 8. SERIESPILL DIVISJONSINNDELING, TABELLPLASSERING OG OPP- OG NEDRYKK 8-1 OVERSIKT OVER DE SERIER SOM ORGANISERES (1) I seniorklassen for menn og kvinner er seriespillet inndelt i divisjoner fra 0. divisjon og nedover med opp- og nedrykk mellom sesonger etter bestemmelsene i dette kapittel. Den enkelte divisjon kan deles inn i sideordnede avdelinger. (2) Lag som ikke har deltatt i seriespill foregående sesong, starter i laveste divisjon. (3) I de aldersbestemte klasser arrangeres seriespill på kretsnivå. 8-2 KAMPER OG POENG (1) Administrerende myndighet fastsetter organiseringen av seriespillet. (2) For vunnet kamp gis 3 poeng, for uavgjort 1 poeng og for tapt kamp 0 poeng. 8-3 PLASSERING PÅ TABELLEN (1) Lagene i en serie rangeres ved en tabell der rekkefølgen bestemmes av poengtallet. (2) Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har møtt til flest kamper. 1 For tiden gjøres dette på NFFs hjemmeside

8 (3) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betraktning, går det lag foran som har best målforskjell. Har noen av lagene fått registrert 3-0 etter 13-2, 13-6 eller Reaksjonsreglementet 5-10, skal resultatene mot de motstandere det gjelder, regnes for 3-0 i tilsvarende kamper også for de øvrige lag som står likt. (4) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at målforskjellen er tatt i betraktning, går det lag foran som har scoret flest mål. Bestemmelsen i (3) annen setning gjelder tilsvarende. (5) Står to lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, er resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse lagene. (6) Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort etter (5), og det gjelder mesterskap eller opp- /nedrykking, skal den avgjøres ved kvalifiseringsspill. 8-4 KVALIFISERINGSSPILL. SLUTTSPILL Administrerende myndighet fastsetter format og bestemmelser for kvalifiseringsspill og sluttspill DIVISJON MENN (1) Forbundsstyret bestemmer hvert år divisjonens navn. Divisjonen består av 10 lag i én avdeling. (2) Vinneren av divisjonen er årets seriemester. Lag nr. 9 og 10 rykker ned i 1. divisjon DIVISJON MENN (1) Seriene organiseres regionsvis; Nord, Midt, Vest, Øst og Sør. (2) Forbundsstyret avgjør før hver sesong hvor mange lag fra hver region som får delta i kvalifiseringsspill for opprykk til 0. divisjon. Antall seniorlag i vedkommende klasse i den enkelte region legges til grunn for fordeling av lag. Administrerende myndighet fastsetter før sesong hvor mange lag som skal rykke ned. 8-7 LAVERE DIVISJONER Administrerende myndighet organiserer seriespill og fastsetter hvor mange lag som skal rykke opp og ned. 8-8 KVINNER Seriene organiseres kretsvis/regionsvis. Administrerende myndighet organiserer seriespill og fastsetter hvor mange lag som skal rykke opp og ned. Det kan arrangeres sluttspill etter egne bestemmelser. 8-9 FELLESBESTEMMELSER OM OPP- OG NEDRYKK (1) Antallet lag som skal rykke opp fra en divisjon kan ikke endres fra det som ble fastsatt før sesongstart. Lag kan ikke fritas fra å rykke opp uten at særlige grunner foreligger. (2) Antallet lag som rykker ned kan bli høyere eller lavere enn det som ble fastsatt før sesongstart som følge av at flere eller færre lag enn forventet rykker ned fra høyere divisjon, at lag trekker seg eller av andre grunner. (3) Lag som etter det som ble fastsatt før sesongstart egentlig skulle rykket ned, blir kun stående hvis det er plasser ledige etter at lagene fra lavere divisjon er rykket opp og høyere divisjon er rykket ned. Lag som egentlig skulle rykket ned går likevel foran lag fra lavere divisjon som har tapt kvalifiseringskamp(er) for opprykk. Lag som blir utelukket etter kapittel 12 eller nedflyttet etter NFFs lov 11-4 (1) bokstav k skal alltid rykke ned. (5) Dersom et lag, etter det som ble fastsatt før sesongstart, egentlig skal rykke opp eller delta i kvalifiseringsspill om opprykk, men likevel ikke kan rykke opp på grunn av begrensningene i 2-7, går retten til opprykk eller deltakelse i kvalifiseringsspill om opprykk til det best plasserte laget i samme avdeling som kan rykke opp.

9 KAPITTEL 9. SERIESPILL ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE BESTEMMELSER 9-1 ADMINISTRATIVE ORGANER Kamper i 0. divisjon menn, og kvalifiseringskamper til dette nivået, administreres av Forbundsstyret. Annen aktivitet administreres av fotballkretsene. 9-2 PÅMELDING OG AVGIFTER Påmelding skjer til administrerende myndighet. Påmelding skal skje innen fastsatt frist og betalt påmeldingsavgift er et vilkår for å delta i seriespill. 9-3 SESONG Seriespillet spilles høst/vår. KAPITTEL 10. NORGESMESTERSKAP 10-1 NORGESMESTERSKAP (1) Forbundsstyret kan arrangere Norgesmesterskap (NM) for menn og kvinner. (2) Forbundsstyret fastsetter bestemmelser for NM. KAPITTEL 11. TID, STED OG BANE FOR KAMPER 11-1 SPILLEPLAN. BERAMMELSE AV ANDRE KAMPER. (1) Forbundsstyret kunngjør spilleplan for sesongen for seriespillet i 0. divisjon. (2) Kretsen kunngjør spilleplan for sesongen for de divisjoner den administrerer (3) Tid, sted og bane for kvalifiseringskamper berammes av den myndighet kampen sorterer under ENDRINGER I SPILLEPLANEN. OMBERAMMELSE. Den myndighet kampen sorterer under kan gjøre endringer i den kunngjorte spilleplan eller foreta omberammelser. Slike endringer skal meddeles så tidlig som mulig UTSETTELSE OG AVBRYTELSE AV KAMPER Kamper kan utsettes eller avbrytes på grunn av alvorlige og uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll. Dommeren kan utsette eller avbryte en kamp av sikkerhetsmessige årsaker 11-4 UTSETTELSE PGA REPRESENTASJON PÅ LANDS- ELLER KRETSLAG En klubb kan søke om utsettelse av kamp dersom to eller flere av lagets spillere deltar i samling/kamp arrangert av forbund UTSETTELSE PÅ GRUNN AV SYKDOM ELLER AKUTTE HENDELSER. Lag som på grunn av sykdom ikke disponerer et tilstrekkelig antall spilleberettigede spillere til en kamp, kan etter søknad få utsatt kamp. Søknaden sendes den myndighet kampen sorterer under, og må inneholde legeerklæring for de aktuelle spillerne FØLGER AV UTSATTE KAMPER (1) Kamper som blir utsatt etter 11-2, 11-3, 11-4 og 11-5 skal spilles så snart som mulig. Den myndighet kampen sorterer under berammer ny kamp etter å ha hørt begge klubbene. (2) Den nye kampen skal fortrinnsvis spilles på samme bane og med samme arrangør

10 11-7 FØLGER AV AVBRUTTE KAMPER (1) Kamper som blir avbrutt etter 11-2, 11-3, og 11-5 skal gjenopptas så snart som mulig, med mindre særlige forhold foreligger. Foreligger særlige forhold kan kampresultatet fastsettes til stillingen ved tidspunktet for avbrytelsen. Dersom en kamp skal gjenopptas, berammer den myndighet kampen sorterer under ny kamp etter å ha hørt begge klubbene. (2) Ved gjenopptagelse av avbrutt kamp består stillingen fra tidspunktet kampen ble avbrutt på, og kun den resterende delen av kampen skal spilles. Alle spillere som var spilleberettiget til den opprinnelige kampen, vil være spilleberettiget i den gjenopptatte kampen. Kampen gjenopptas på samme sted hvor den opprinnelige kampen ble avbrutt. Hvis kampen ble avbrutt under normal flyt i spillet, blir ballen droppet der den var under avbrytelsen. (3) Gjenopptatt kamp skal fortrinnsvis spilles på samme bane og med samme arrangør. Forbundsstyret kan treffe avvikende bestemmelser. (4) Er en kamp avbrutt etter 11-3 som følge av forhold som et av lagene eller et av lagenes supportere kan bebreides for, tilkjennes motstanderen 3 poeng og kampresultatet settes til 3-0. Dersom motstanderen ledet kampen med tre mål eller mer, opprettholdes resultatet. Kan begge lag eller begge lags supportere bebreides for at kampen ble avbrutt, settes kampresultatet til 0-0, og ingen av lagene tilkjennes poeng med mindre særlige forhold tilsier noe annet. (5) Dersom særlige forhold foreligger, kan kampresultatet på tidspunktet for avbrytelsen opprettholdes, det kan berammes omkamp eller det ene laget kan tilkjennes seieren. KAPITTEL 12. FREMMØTE. UTEBLIVELSE. FEIL FRA ARRANGØR 12-1 LAGS FREMMØTE TIL KAMPER (1) En kamp skal begynne til fastsatt tid. Et lag plikter å reise så tidlig at laget er fremme i god tid før kampen. (2) Når et lag før eller under reisen forstår at det ikke ville være spilleklart til fastsatt kamptidspunkt, skal det omgående informere motstanderlaget om forsinkelsen. Dommer og motstanderlaget har etter slik beskjed plikt til å vente i inntil 30 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, med mindre det reisende laget opplyser at det heller ikke vil kunne rekke dette tidspunktet. Hvis kampen ikke kan starte innen 30 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, regnes det forsinkede laget som uteblitt dersom det ikke har hatt gyldig grunn. (3) Dersom et lag ikke gir beskjed før kampstart om at det er forsinket, regnes det som uteblitt dersom det uten gyldig grunn ennå ikke har møtt når det har gått 10 minutter etter fastsatt kamptidspunkt. (4) Gyldig grunn foreligger der laget er blitt hindret av forhold under reisen som man ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av. (5) Et lag må ha minst 3 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre spillere, regnes laget som uteblitt VIRKNINGER AV Å UTEBLI ELLER Å TREKKE SEG FRA KAMP (1) Hvis et lag uteblir fra en kamp, skal den myndighet kampen sorterer under ta saken til behandling etter at kamprapport eller annen rapport er mottatt. Det uteblitte laget skal gis anledning til å uttale seg før avgjørelse tas. Motstanderlagets syn på saken kan innhentes før avgjørelse tas. (2) Lag i 0. divisjon menn som uteblir fra seriespill uten gyldig grunn skal med mindre særlige forhold tilsier noe annet utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon. Det samme gjelder lag som trekker seg fra serien. Foreligger særlige forhold kan den myndighet kampen sorterer under vedta at laget som uteble skal tape kampen 0-3, eller at kampen berammes på nytt. (3) Lag i øvrige divisjoner og aldersklasser som uteblir fra seriekamp uten gyldig grunn, skal ved første gangs uteblivelse regnes for å ha tapt kampen med resultat 0-3. Ved ny uteblivelse i samme sesong skal laget med mindre særlige forhold tilsier noe annet utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste

11 lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon. Det samme gjelder lag som trekker seg fra serien. (4) At et lag trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget hadde uteblitt. I kamper om poeng, tilkjennes motstanderen 3 poeng og kampresultatet settes til 3-0. Dersom motstanderen ledet kampen med tre mål eller mer, opprettholdes resultatet. (5) Administrerende myndighet kan fastsette standardgebyr for å utebli eller trekke seg fra kamp eller fra videre deltakelse. (6) Hvis et lag har uteblitt med gyldig grunn, gjelder reglene i 11-6 og 11-7 tilsvarende. (7) Virkningene angitt i (1) til (7) er ikke til hinder for at klubben ilegges sanksjon etter Reaksjonsreglementet, jf. NFFs lov 11-6 og Reaksjonsreglementet kap ØKONOMISK ANSVAR (1) Et lag som uteblir eller trekker seg fra kamp, eller blir utelukket fra fortsatt spill, kan ilegges erstatningsansvar. (2) Erstatningskrav må fremmes overfor den myndighet kampen sorterer under innen 30 dager etter siste kamp i avdelingen. Reiseutgifter som kreves erstattet må dokumenteres DOMMERS FREMMØTE TIL KAMPER Der ikke annet følger av turneringsbestemmelsene, skal dommeren møte senest 30 minutter før kampen og gi seg til kjenne for laglederne eller kapteinene UTEBLIVELSE AV NØYTRAL DOMMER Dersom én eller flere av dommerne ikke har møtt til kampstart, skal lagene fortsatt forsøke å gjennomføre kampen. Følger ikke annet av turneringsreglementet, skal ny dommer utpekes. KAPITTEL 13. ANKE OVER AVGJØRELSER I FUTSALREGLEMENTET 13-1 ANKEADGANG OVER AVGJØRELSER ETTER KAPITLENE 1 TIL 10 Avgjørelser i enkeltsaker fattet av krets eller forbundsstyret etter kapitlene 1 til 10 kan ankes til ankeutvalget, men bare så langt anken gjelder: a) tolkningen av reglementet som ligger til grunn for avgjørelsen, b) saksbehandlingen, c) om avgjørelsen er vilkårlig eller utslag av usaklig forskjellsbehandling ANKEADGANG OVER AVGJØRELSER ETTER KAPITTEL 12 Avgjørelser fattet av krets eller forbundsstyret etter kapittel 12 kan ankes til ankeutvalget uten slike begrensninger som følger av ANKEBERETTIGET Kun klubber kan anke avgjørelser og bare hvis det har vesentlig betydning for klubben å få endret avgjørelsen ANKEFRIST Ankefristen er tre dager fra mottakelsen av avgjørelsen. Anken sendes skriftlig til forbundskontoret per e- post eller på annen etterviselig måte SAKSBEHANDLING Saksbehandlingsreglene for anke av sanksjonssaker i Reaksjonsreglementet 3-13 til 3-19 gjelder tilsvarende så langt de passer. KAPITTEL 14. ENDRINGER 14 ENDRINGER Endringer i dette reglement kan bare foretas av forbundsstyret.

12

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE 4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Virkeområde 1-2 Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser 1-3 Definisjoner 1-4 Fair play KAPITTEL

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglement Turneringsreglement Lørenskog IF U13 Akademi Cup 2017 Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 3: Banen vi spiller på

Fotballederkurs 1. Modul 3: Banen vi spiller på Fotballederkurs 1 Modul 3: Banen vi spiller på Mål med modulen Kjenne til: Lagleders oppgaver Hva vi må kunne for å gjennomføre aktiviteten/kampen? Bli kjent med Reglement for spilleberettigelse Forsikringsordningene

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

Turneringsreglement - Sør Cup 2016

Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte.

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte. Turneringsreglement Midnattsol cup Midnattsol cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2015

Turneringsreglement Norway Cup 2015 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges Fotballforbund og er i grove trekk

Detaljer

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016 NORGES FOTBALLFORBUND FUTSAL BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016 1. Deltakelse, rettigheter og plikter 2. Organisering og ansvarsforhold 3. Divisjonsinndeling,

Detaljer

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Jentefestivalen spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2017

Turneringsreglement Norway Cup 2017 Norway Cup spilles etter FIFAs, NFFs og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) "Bestemmelser om barneidrett" kapittel 2. for konkurranser i barneidretten, med unntak av de endringer

Detaljer

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 DNB Sarpsborg Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7,

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2012

Turneringsreglement Norway Cup 2012 Turneringsreglement Norway Cup 2012 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges

Detaljer

Lagledermøte aldersbestemt fotball Quality Hotel Sarpsborg 16. februar 2017

Lagledermøte aldersbestemt fotball Quality Hotel Sarpsborg 16. februar 2017 Lagledermøte aldersbestemt fotball 2017 Quality Hotel Sarpsborg 16. februar 2017 Administrasjon ØFK Navn Rolle E-post Direktenummer Øyvind Strøm Daglig leder Prosjektleder jentefotball NFF Oyvind.strom@fotball.no

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Fjord Line cup ungdom 2018

Fjord Line cup ungdom 2018 Turneringsreglement Fjord Line cup ungdom 2018 9 er fotballturnering for ungdom i alderen 13 år. 11 er fotballturnering for ungdom i alderen 14-16 år. Revisjon 1.0 08.11.2017 Urædd Fotball, E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT Siste gang revidert 1. april 2017

TURNERINGSREGLEMENT Siste gang revidert 1. april 2017 TURNERINGSREGLEMENT Siste gang revidert 1. april 2017 Innledning Briskebyturneringen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Velkommen til Ungdomsfotballen

Velkommen til Ungdomsfotballen Velkommen til Ungdomsfotballen NFFs Lov og reglement er omfattende og det er mye en skal sette seg inn i som nykomling i ungdomsfotballen. Her har vi samlet noen sentrale spørsmål og utfordringer som man

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2017

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2017 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2017 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 Kampendringer For å bidra til en mer stabil og forutsigbar gjennomføring av sesongen for alle parter (klubber, lag, dommere, kretsadministrasjon etc.), ble det på

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement Turneringsreglement Urædd Supercup 2018 5 er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen 10-14 år. 10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere 13-14 årsklasser spiller

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 NFFs Lov og Reglement 2016 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i NFF Buskerud. Regel 1 Spillebanen

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Regler... 2 2. Klasseinndeling, aldersbestemmelser og bane... 2 Unntak fra kravene til alder:... 2 Dispensasjon fra kravene til alder:... 2 3.

Detaljer

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN 2015-2016

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN 2015-2016 NORGES FOTBALLFORBUND FUTSAL BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN 2015-2016 1. Deltakelse, rettigheter og plikter 2. Organisering og ansvarsforhold 3. Konkurransesystem 4. Arenae

Detaljer

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene i NFF 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene NFF 3. divisjon menn NFF 3. divisjon består av 10 avd. a 14 lag (i S-N) og 2 avd. av 12 lag (i N-N): Avd. 1 adm. av OFK (lag fra ØFK

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende informasjonen.

For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende informasjonen. Turneringsbestemmelser. ELITESERIEN I FUTSAL FOR SENIOR MENN SESONGEN 2013/2014 For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende

Detaljer

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2012 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Turneringsreglement Sarpsborg Cup 2016

Turneringsreglement Sarpsborg Cup 2016 Turneringsreglement Sarpsborg Cup 2016 Sarpsborg Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J12, J13-7, G6, G7, G8, G9, G10,

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

FUTSAL REGION ØST. Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets. Administrerende krets:

FUTSAL REGION ØST. Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets. Administrerende krets: FUTSAL REGION ØST Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets Administrerende krets: Adresse: e-faktura: Oslo Fotballkrets Ekebergvn. 101 1178

Detaljer

Rælingen cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Rælingen cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Rælingen cup 2016 Rælingen cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway Cup og er i grove trekk

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Turneringsreglement og informasjon Fjernvarmecup

Turneringsreglement og informasjon Fjernvarmecup Turneringsreglement og informasjon Fjernvarmecup Bakgrunn: Norges Fotballforbund (NFF). Spilleregler for Futsal benyttes med følgende unntak/merknader/kommentarer. Fjernvarmecup spilles etter NFFs lover

Detaljer

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet.

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet. Fjellhamar FK s Vinterserie 2015 (Vinterserien) spilles som seriespill med tilhørende sluttspill i alle klasser med unntak av de yngste klassene (12 år og yngre) i tråd med Norges Fotballforbunds (NFF)

Detaljer

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003.

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003. Velkommen til årets vårcup! Sarpsborg Fotballklubb takker for påmeldingen og ønsker lykke til i gruppespillet. Vi minner om at lagledere til oppsatte hjemmelag er ansvarlig for å booke dato og tid for

Detaljer

Temakveld cuper/turneringer høst/vinter 2017/18 innendørs. 31. mai 2017 NFF Trøndelag, Lerkendal Stadion

Temakveld cuper/turneringer høst/vinter 2017/18 innendørs. 31. mai 2017 NFF Trøndelag, Lerkendal Stadion Temakveld cuper/turneringer høst/vinter 2017/18 innendørs 31. mai 2017 NFF Trøndelag, Lerkendal Stadion Innhold Søknad Hva gjør klubb Hva gjør krets Overordnede lover, reglementer og retningslinjer Breddereglementet

Detaljer

Sarpsborg 15. mars 2015

Sarpsborg 15. mars 2015 Sarpsborg 15. mars 2015 Info fra administrasjon Utfylling av utvisning- bortvisnings skjemaer Utfylling av reiseregning og utbetalinger av disse, samt klubber med nettbetaling Fair Play / Handshake for

Detaljer

Terminlistemøte 5. div. menn 2017

Terminlistemøte 5. div. menn 2017 Terminlistemøte 5. div. menn 2017 Møtedato: Til stede SFK: Til stede 4. div: Tirsdag 17. januar, Colorline Stadion, Ålesund Jonas Pedersen Blindheim IL, Ellingsøy IL, Giske IL, SK Herd, Hovdebygda IL,

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gatecup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 23. November 2013. Turneringsbestemmelser Futsal Eliteserien Menn og 1 og 2. div Senior Kvinner og menn.

Deres ref: Vår ref: 355951v1 23. November 2013. Turneringsbestemmelser Futsal Eliteserien Menn og 1 og 2. div Senior Kvinner og menn. Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 08/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Terminlistemøte 4. div. menn 2017

Terminlistemøte 4. div. menn 2017 Terminlistemøte 4. div. menn 2017 Møtedato: Til stede SFK: Til stede 4. div: Tirsdag 17. januar, Colorline Stadion, Ålesund Jonas Pedersen Bergsøy IL, Emblem IL, FK Sykkylven, Godøy IL, Hareid IL, IL Hødd,

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Turneringsreglement Matrand Cup 2015

Turneringsreglement Matrand Cup 2015 Turneringsreglement Matrand Cup 2015 Matrand cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway Cup og

Detaljer

FUTSAL REGION ØST. Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets. Administrerende krets:

FUTSAL REGION ØST. Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets. Administrerende krets: FUTSAL REGION ØST Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets Administrerende krets: Adresse: e-faktura: Oslo Fotballkrets Ekebergvn. 101 1178

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold - Sesongen 2014 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt spørsmål

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale Turneringsregler Turneringsreglement Sparebanken Møre Aukracupen spilles etter NFFs lover og reglement for fotball på små baner, men med noen tilpassninger. Presisering av spilleregler for SBM Aukracupen

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

Sanksjons- og protestreglement

Sanksjons- og protestreglement Sanksjons- og protestreglement KAPITTEL 1 - Generelle bestemmelser 1-1 (Virkemåte) Disse bestemmelser gjelder sanksjoner ved overtredelse av kamp- og konkurranseregler og protester. KAPITTEL 2 - Sanksjoner

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09.

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

Telemark Fotballkrets

Telemark Fotballkrets Telemark Fotballkrets Telemark Fotballkrets vil med dette heftet gi trenere og lagledere informasjon til hjelp i fotballhverdagen. Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år)

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Sesongen 2017 - Elektroniske kamprapporter - Fair Play-møte - Regelverk - www.fotball.no - Forsikringer

Detaljer

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF...

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF... KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF... FOTBALL Der hvor ikke annet er nevnt gjelder Norges fotballforbund sine

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

for klassene 6år 12år

for klassene 6år 12år TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen for klassene 6år 12år Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer barnefotball (6 12 år), se: https://www.fotball.no/lov-ogreglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#toppen

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS)

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) 1 2 REGLEMENT/SPILLEREGLER FOR INNENDØRS KM Vi ber om at ledere og spillere gjøres kjent med reglement/spilleregler for innendørs KM. REGEL 1: SPILLEBANEN: Målene : Minimål

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer