Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund"

Transkript

1 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: International calls: RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsal Liga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball (NTF) Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) Divisjonsforeningen av 2002 (DF-02) Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF) Norsk Fotballtrenerforening (NFT) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) For oppfølging Til Orientering Deres ref: Vår ref: v1 13. november 2009 Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Til Forbundstinget på Hamar i mars 2008 ble det fremmet et felles forslag fra Indre Østland Fotballkrets og Trøndelag Fotballkrets om å utvide gruppen med lagsforsikring til også å omfatte lag i 3. divisjon menn og lavere og lag i 2. divisjon kvinner og lavere. Besøksadresse/Visiting Address: Norges Fotballforbund/The Football Association of Norway Sognsveien 75J, Ullevaal Stadion GENERALSPONSOR

2 Bakgrunn Forbundsstyret skrev i sin innstilling til Forbundstinget i 2008 at man ikke hadde fått mulighet tidsmessig til å utrede forslaget fra Indre Østland FK og Trøndelag FK. En så vidt omfattende endring mente Forbundsstyret burde utredes grundig, slik at alle blir klar over de ulike konsekvensene (forsikringspremie, dekninger, etc.). Forbundsstyret var i 2008 i tillegg av den oppfatning at dersom det først skulle gjøres en evaluering av dagens forsikringsordning, så burde hele ordningen gjennomgås, ikke bare den delen som omhandler seniorfotballen i de lavere divisjoner (elleverfotballen). Forbundsstyret anbefalte derfor en videre arbeidsprosess med denne saken i sin merknad til Forbundstinget i mars 2008, og med denne bakgrunn trakk forslagsstillerne sitt forslag. Videre arbeidsprosess fra Forbundstinget i 2008 Forbundsstyret hadde til Forbundstinget i 2008, i samarbeid med de to forslagsstillerne, iverksatt følgende arbeidsprosess. Forbundstinget ga sin tilslutning til følgende: Forbundsstyret nedsatte i januar 2008 et utvalgt som har fått som mandat å gjøre en vurdering av hele NFFs forsikringsordning. Utvalget bes spesielt om å vurdere hvilken forsikringsordning som bør gjelde i framtida for spillere på seniorlag i breddefotballen. Utvalget skal legge fram sin innstilling for Forbundsstyret senest i august Forbundsstyret vil deretter sende saken ut på høring høsten 2008 til fotballkretsene, som får ansvaret for å høre breddeklubbene i saken. Med bakgrunn i utvalgets innstilling og høringssvarene gis Forbundsstyret myndighet til å beslutte og eventuelt iverksette innføringen av en ny forsikringsordning for NFF fra Arbeidsprosessen har tatt tid Forbundsstyret vil innledningsvis beklage at dette utredningsarbeidet har tatt lenger tid enn først antatt. Forbundsstyret er likevel ikke i tvil om at når man først skal gjøre en så krevende konsekvensutredning, må man bare bruke den tid det tar for å få til en forsvarlig og saklig gjennomgang. Arbeidsprosessen: Forsikringsutvalget leverte sin rapport til Forbundsstyrets møte i mars Forbundsstyret har konsekvensutredet Forsikringsutvalgets forslag (mars til august 2009). Forbundsstyret vedtok våren 2009 å etablere Idrettens Helsesenter, i samarbeid med Norsk Toppfotball. Med etableringen av Idrettens Helsesenter ønsker Forbundsstyret bl.a. å se på hvordan hele forsikringsordningen kan styrkes i framtida, både når det gjelder ytelser og ikke minst medisinsk oppfølging. Forbundsstyret mener en høring blant medlemsklubber og fotballkretser vedrørende framtidas forsikringsordning må telle tungt i forhold til videre valg. Ny forsikringsordning vil tre i kraft fra 1. mars Forbundsstyret vil senest på møte i januar 2010 gjøre sin endelige beslutning vedrørende ny forsikringsordning. Forsikringsordningen Dagens forsikringsordning ser slik ut: Barnefotball opp til og med 12 år: Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Ungdomsfotball år: Fra spilleren fyller 12 år må vedkommende være registrert i NFFs Spillerregister. Alle som er registrert her er automatisk forsikret gjennom en egen lagsforsikring dekket av NFF v1 Side 2 av 29

3 Seniorfotball: Alle som skal spille seniorfotball i divisjonssystemet, må betale individuell lisens. Femmer- og sjuerlag for senior (både kvinner og menn) og lag i old boys/girls kan velge om de vil betale en lagsforsikring eller at hver spiller betaler individuell lisens. Forsikringsordninger utover den ordinære klubbfotballen Individuell forsikring kontra lagsforsikring Hovedvurderingen i denne saken er hvilken ordning senior breddefotballen i divisjonssystem skal ha i framtida, individuell forsikring eller lagsforsikring. I denne høringen har Forbundsstyret forsøkt å balansere individuell forsikring og lagsforsikring, og det er påpekt konsekvenser ved begge alternativene. Nye elementer som har kommet til Forbundsstyret vil imidlertid understreke at etter at Forsikringsutvalget leverte sin rapport i mars 2009, har Forbundsstyret iverksatt to vesentlige områder: - Forsikringsutvalgets forslag er konsekvensutredet (tatt inn i høringen vedlagt). - Forbundsstyret har i løpet av våren/høsten 2009 vedtatt å etablere Idrettens Helsesenter og Idrettens Helsetelefon. Vedtaket er fattet med bakgrunn i et ønske fra Forbundsstyret om bl.a. å styrke dagens lisensforsikring samt sikre medlemmene best mulig behandling ved skade i framtida. Etableringen av Idrettens Helsesenter og Idrettens Helsetelefon har medført noen endrede forutsetninger som må legges til grunn ved valg av framtidig forsikringsordning. Det legges til grunn at forsikringsordningen over tid ønskes løpende å tilpasses de krav og muligheter som finnes i markedet. Med andre ord ønsker Forbundsstyret i størst mulig grad å kunne tilby forsikringsordninger i framtida til det enkelte medlem av fotballfamilien. En konsekvens av dette er at det enkelte medlemmet i større grad gis en mulighet til selv å kunne velge sin forsikring. Høringsfrist 15. desember 2009 Forbundsstyret inviterer medlemsklubber, fotballkretser og interesseorganisasjoner til å komme med sine synspunkter på NFFs framtidige forsikringsordning. Forbundsstyret oppfordrer hver enkelt fotballkrets til å innhente høringssvar fra ca breddeklubber. Klubbene skal svare direkte i samme svarskjema som i linken nedenfor. I tillegg vil NFF be noen breddeklubber direkte om å svare på denne høringen. Det vises til vedlagte høringsnotat. Frist for tilbakemeldinger er satt til tirsdag 15. desember 2009 og dette skal gjøres på eget svarskjema som finnes på følgende link: Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND https://www.questback.com/fotball/forsikring/ Erik Loe Konstituert generalsekretær Vedlegg. Høringsnotat vedrørende NFFs framtidige forsikringsordning v1 Side 3 av 29

4 HØRINGSNOTAT NFFs framtidige forsikringsordning Dagens forsikringsmålgrupper: Barnefotball opp til og med 12 år Ungdomsfotball i alderen år Seniorfotball i divisjonssystemet (elleverfotball) Femmer- og sjuerfotball for seniorlag (kvinner og menn) Old boys og old girls Forsikringsordninger utover den ordinære klubbfotballen Høringsfrist: Svarfrist senest tirsdag 15. desember 2009 Høringssvarene skal gis på følgende nettside: https://www.questback.com/fotball/forsikring/ v1 Side 4 av 29

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 5 0. Bakgrunn for dagens forsikringsordning og dagens status... side 6 1. Obligatorisk forsikringsordning... side 7 2. Seks forsikringsmålgrupper... side 8 3. Spilleberettigelse og forsikring... side Framtidige dekninger... side Lisenstyper, grunnlisens og utvidet lisens... side Etablering av Idrettens Helsesenter (IHS)... side Framtidig lisensforsikring målgrupper og ansvar... side Etablering av NFFs Servicetelefon og Idrettens Helsetelefon... side Ansvar for at forsikringen blir betalt, klubb eller spiller?... side Konsekvenser ved manglende innbetaling... side Individuell forsikring eller lagsforsikring?... side Oppsummering... side Elektronisk spørreskjema:... side 29...Spørsmål til høring vedrørende NFFs framtidige forsikringsordning v1 Side 5 av 29

6 0. Bakgrunn for dagens forsikringsordning og dagens status Helt tilbake til 1950-tallet har Norges Fotballforbund (NFF) hatt obligatoriske forsikringer for spillere. Fram til og med 1987 hadde NFF en kollektiv ulykkesforsikring for alle spillere fra og med det året de fylte 13 år. Ordningen var en lagsforsikring hvor premien skulle betales til fotballkretsen samtidig med påmelding av lag. Lagsforsikringen gjaldt for alle klasser. Fra og med 1988 ble det innført individuell lisens for spillere fra og med det året de fylte 16 år. Lagsforsikring var fremdeles gjeldende for klassene år. Fra og med 2001 innførte NFF er gratis lagsforsikring for spillere i aldersgruppen år. For de øvrige klasser gjaldt individuell lisens. Lagsforsikring i klassene old boys/girls ble vedtatt av Forbundstinget i Lagforsikring for sjuerfotball senior ble vedtatt av Forbundstinget i 2002 gjeldende fra år Dagens status Når det gjelder valg av framtidig lisensforsikring og innhold, er det viktig at NFF ser dette i sammenheng med situasjonen i resten av Helse-Norge. Dagens situasjon er at økt press på det offentlige helsevesenet gir; - Nødvendige prioriteringer - Økte ventetider - Økende fokus på kvalitet I denne situasjonen må NFF ta ansvar for egne utøvere: - Fotballens lisensforsikring bør dekke utredning, behandling og oppfølging for alle fotballspillere i hele Norge I dagens lisensforsikring står det at Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Denne hovedregelen har alle i Norge uansett om de har lisensforsikring eller ikke. NFFs mål er derfor å utvikle en framtidig lisensforsikring som, i tillegg til å gi viktig dekning ved ulykke, dødsfall og invaliditet, kompletterer dagens ordning med; - Idrettens Helsetelefon - Kognitiv behandling (spiseforstyrrelse) og belastningsskader (som utgjør 40 % av alle fotballskader). - Billeddiagnostikk (Røntgen, MR, CT og Ultralyd) - Tidsfrister for oppstart av behandling - Utredning og behandling til høyest mulig kvalitet - Kvalitetssikret behandlingsnettverk i Norge og eventuelt internasjonalt 0.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) NFF og dets medlemmer er nødt til å ta innover seg den utvikling som skjer i samfunnet for øvrig, og Forbundsstyret er derfor tydelig på at fotballen må utvikle en framtidig forsikringsordning hvor fotballen selv må ta et større ansvar for egne utøvere og medlemmer når det gjelder bl.a. oppfølging vedrørende råd og veiledning, skader og skadebehandling v1 Side 6 av 29

7 1. Obligatorisk forsikringsordning Jamfør Kampreglementets 2-5 (1) heter det at: Spiller må være forsikret gjennom enten NIFs Barneforsikring, NFFs Lagsforsikring eller NFFs Lisensforsikring. Forsikringsutvalget konkluderer med at det også i framtida må være en obligatorisk forsikringsordning for hele norsk fotball. Forbundsstyret legger til grunn at det er en bred oppslutning fra hele fotballorganisasjonen om at alle spillere som driver organisert fotball må være forsikret, enten gjennom NIFs Barneforsikring, NFFs Lagsforsikring eller NFFs Lisensforsikring. Forbundsstyret legger til grunn at det senest på Forbundstinget i mars 2008 på Hamar var bred enighet om å videreføre en obligatorisk forsikringsordning. Forbundsstyret støtter derfor Forsikringsutvalget om at det også i framtida må være en obligatorisk forsikringsordning for hele norsk fotball. 1.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår å videreføre en obligatorisk forsikringsordning for norsk fotball, jfr. Kampreglementets 2-5 (1) v1 Side 7 av 29

8 2. Seks forsikringsmålgrupper Norges Fotballforbund har pr. dato seks ulike forsikringsordninger. Her presenteres en kort status om dagens forsikringsordning innenfor disse seks målgruppene. 2.1 Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring (barn opp til og med 12 år) Alle barn som er medlem av klubber og lag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) er forsikret. NIFs barneidrettsforsikring ble innført fra og med Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Følgende er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Forsikringen gjelder uten unntak* og omfatter: a. Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år. b. Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt c. Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt a og b. d. Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. *) Eksempelvis vil alle barn med nedsatt funksjonsevne omfattes av ordningen og få full utbetaling iht. til vilkårene. Det henvises til Kampreglementets 2-5 (2) vedrørende NIFs barneidrettsforsikring. 2.2 NFFs lagsforsikring for ungdomsfotballen år NFFs lagsforsikring gjelder for spillere som ved årets begynnelse har fylt 12 år, men som ennå ikke har fylt 19 år (dvs. i alderen fra år), og som er registrert som aktive med lagsforsikring for gjeldende sesong. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert, jamfør Kampreglementets 2-5 (3). Av dette fremgår at spillere som ikke er registrert ikke er forsikret. Spillere som ikke er registrert, er heller ikke spilleberettiget (jamfør Kampreglementets 2-1 c). 2.3 NFFs individuelle lisens for seniorfotballen i divisjonssystemet NFFs lisensforsikring er obligatorisk for alle spillere som deltar i seniorklassen. Lisensbeløpet fastsettes av Forbundsstyret og skal betales av den enkelte spiller innen angitt frist. Forsikringen gjelder fra den dato lisensen blir betalt, jamfør Kampreglementets 2-5 (6). 2.4 NFFs lagsforsikring for sjuerlag i seniorfotballen Sjuerfotball for seniorlag har i dag mulighet, jamfør Kampreglementets 2-5 (4), til å tegne en lagsforsikring som betales av laget/klubben. Lagsforsikringen i disse klassene er valgfri av den grunn at det er mange spillere som også spiller senior elleverfotball og allerede har betalt individuell lisens. I et slikt tilfelle kan det lønne seg at alle betaler individuell lisens. Kravet til å være forsikret med lagsforsikring er at utøveren er registrert som aktiv inneværende år med lagsforsikring samt at klubben har innbetalt lagsforsikringen for det aktuelle laget v1 Side 8 av 29

9 2.5 NFFs lagsforsikring for klassene old boys og old girls Jamfør Kampreglementets 2-5 (4) har lag i old boys/girls i dag en lagsforsikring som betales av laget/klubben. Lagsforsikringen i disse klassene er valgfri av den grunn at det er mange spillere som også spiller senior elleverfotball og allerede har betalt individuell lisens. I et slikt tilfelle kan det lønne seg at alle betaler individuell lisens. Kravet til å være forsikret med lagsforsikring er at utøveren er registrert som aktiv inneværende år med lagsforsikring samt at klubben har innbetalt lagsforsikringen for det aktuelle laget. 2.6 Forsikringsordninger for andre fotballaktiviteter I tillegg til forsikringsordningene nevnt i punktene fra 2.1 til 2.5, er det definert noen andre typer forsikringsordninger som gjelder utover den ordinære klubbfotballen. Dette gjelder spesielt: Futsal har, inntil videre, en lagsforsikring som betales av laget/klubben. Kravet til å være forsikret er at utøveren er registrert på spillerlisten til den aktuelle klubben, at klubben har sendt listen til kretsen/nff samt at klubben har betalt forsikringen. Lagsforsikring for utøvere i spesielle aktiviteter (forsikres pr. tiltak). Dette er fotballaktivitet der lagene ikke er organisert i lag knyttet til medlemsklubber i NFF. I noen tilfeller kan også klubblag delta i disse aktivitetene. Aktiviteten skal være organisert av eller i samarbeid med klubb, krets eller NFF. Aktuelle aktiviteter: UMBRO5cup Andre vennelagsturneringer, artigfotballserier, natturneringer og andre turneringer Skoleturneringer I disse aktivitetene deltar det både spillere som spiller på klubblag, og spillere som ikke spiller på ordinære klubblag. Innenfor denne kategorien finnes det i dag forskjellige typer forsikring. Det som tilbys direkte gjennom NFFs ordinger i disse tilfeller er; For deltakere fra det året de fyller 13 t.o.m. det året de fyller 19 er det satt en fastpris for inntil 18 spillere pr. tiltak. For deltakere fra det året de fyller 20 er fastprisen satt noe høyere for inntil 18 spillere pr. tiltak. Kravene til å være forsikret er at klubben har sendt NFF/kretsen en oversikt over deltagerne samt at arrangøren har betalt forsikringen. Aktiviteten skal være organisert av eller i samarbeid med klubb, krets eller NFF. 2.7 Forsikringsordninger Forbundsstyret støtter Forsikringsutvalgets konklusjoner om å videreføre de seks skisserte forsikringsmålgruppene som her er beskrevet. Etter en nøye gjennomgang ser ikke Forbundsstyret det nødvendig eller hensiktsmessig å foreslå noen endringer innenfor de omtalte seks forsikringsmålgruppene v1 Side 9 av 29

10 2.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår å videreføre en obligatorisk forsikringsordning for disse seks forsikringsmålgruppene i framtida: a. Barneidrettsforsikring (barn opp til og med 12 år) Gjelder både sjuer- og femmerfotball b. Ungdomsfotballen år Gjelder både ellever-, sjuer- og femmerfotball c. Seniorfotballen i divisjonssystemet Gjelder kun elleverfotball d. Sjuer- og femmerlag i seniorfotballen Gjelder kun sjuer- og femmerfotball e. Klassene old boys og old girls Gjelder både ellever-, sjuer- og femmerfotball f. Forsikringsordninger for andre fotballaktiviteter Gjelder egne beskrevne aktiviteter (2) Hvorvidt det skal være individuell forsikring eller lagsforsikring for de ulike seks målgruppene er et annet spørsmål, og dette blir drøftet senere i høringsnotatet v1 Side 10 av 29

11 3. Spilleberettigelse og forsikring Begrepet spilleberettigelse er et helt sentralt begrep vedrørende vurderinger knyttet til NFFs obligatoriske forsikringsordning. Følgende sentrale bestemmelser listet opp relatert til dette forholdet. 3.1 NFFs Overgangsreglement 1 Generelt Spillerregistrering/medlemskap. En spiller som skal delta i seriespill, cup eller turnering arrangert av forbund, krets eller klubb som er medlem av NFF, må være medlem av klubben og være registrert i krets/forbund. 3.2 NFFs Kampreglement Kapittel 2-1 Lag og Spillere. Spilletider og spilleberettigelse. 2-1 Spilleberettigelse For å være spilleberettiget må en spiller: a. være medlem av klubben han skal spille for b. fylle alderskravene i 2-2 til 2-4 c. ha gyldig forsikring etter 2-5 eller ha betalt innen 3 dager etter første kamp d. være oppført på listen over spilletroppen som skal inngis etter Forbundsstyrets regler gitt iht 2-6(4) e. være oppført i kamprapporten før avspark etter 4-12 f. ikke ha karantene etter reglene i Reglement for advarsler og utvisninger eller beslutning fra kompetent myndighet g. være spilleklar for klubben etter bestemmelsene i Overgangsreglementet 3.3 NFFs Kampreglement Kapittel 2-5 Lag og Spillere. Spilletider og spilleberettigelse. 2-5 Forsikringsordning for spiller 1. Spillere må være forsikret gjennom enten NIFs Barneforsikring, NFFs Lagsforsikring eller NFFs Lisensforsikring 2. NIFs barneforsikring gjelder for barn som ved årets begynnelse ennå ikke har fylt 13 år når disse deltar i organisert trening eller konkurranse. NIF betaler forsikringen. 3. NFFs Lagsforsikring gjelder spillere som ved årets begynnelse har fylt 12 år, men som ennå ikke har fylt 19 år, og som er registrert som aktive med lagsforsikring gjeldende sesong. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert. 4. NFFs Lagsforsikring omfatter også lag i klassene Old Boys og Old Girls. Sjuerlag i seniorklassene kan tegne samme lagsforsikring. Forsikringen betales av klubben ved påmelding og gjelder fra den dato klubben har betalt og for de spillere som er registrert som aktive med lagsforsikring gjeldende sesong. Forsikringspremien fastsettes av Forbundsstyret. 5. NFFs Lisensforsikring er obligatorisk for alle spillere som deltar i seniorklassen. Lisensbeløpet fastsettes av Forbundsstyret og skal betales av den enkelte spilleren innen angitt frist. Forsikringen gjelder fra den dato lisensen blir betalt v1 Side 11 av 29

12 6. Forbundsstyret kan for spillere over 15 år ved årets begynnelse, stille medlemsregistret til disposisjon for næringsliv og organisasjoner, men den enkelte spiller har reservasjonsrett mot bruk av sitt navn. For spillere under 18 år har spilleres foresatte reservasjonsrett. 3.4 FIFAs Overgangsreglement Article 5 Registration A player must be registered at an association to play for a club as either a professional or an amateur in accordance with the provisions of article 2. Only registered players are eligible to participate in organised football. By the act of registering, a player agrees to abide by the statutes and regulations of FIFA, the confederations and the associations. 3.5 Spilleberettigelse Forbundsstyret støtter Forsikringsutvalgets vurderinger relatert til forsikring og spilleberettigelse. Forbundsstyret mener, som Forsikringsutvalget, at det er riktig at forsikring fortsatt skal være en del av spillerberettigelsen. Forbundsstyret vil derfor ikke foreslå noen endringer innenfor dette sentrale området. Forbundsstyret vil imidlertid påpeke at det fram til dags dato ikke har vært gjennomført lisenskontroller fra fotballkretsenes side for aldersgruppen år (lagsforsikring). Fra sesongen 2010 forutsetter Forbundsstyret at det vil bli foretatt kontroller i alle klasser. 3.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår å videreføre kravet om at forsikring skal være et grunnleggende prinsipp for å være spilleberettiget. I tillegg gjelder noen andre vilkår vedrørende spilleberettigelse, jamfør Kampreglementet v1 Side 12 av 29

13 4. Framtidige dekninger Siden sesongen 2006 har NFFs spillerlisensforsikring vært plassert hos selskapet SPORTSCOVER EUROPE LTD. Dette ble gjort etter en anbudsprosess i Forbundsstyret ønsker at NFFs forsikringsordning vurderes løpende på pris og kvalitet til beste for det enkelte medlem. 4.1 Hva forsikringen gjelder? NFFs forsikringsordning omfatter følgende: Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet. Ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 4.2 Dekning og ytelser Forbundsstyret legger til grunn av NFFs medlemsklubber gjennom lisensforsikringen ønsker en best mulig dekning og ytelser i forhold til dagens prisnivå. Gjennom de siste 3-4 årene har det blitt gjort vesentlige endringer i ytelsene som har medført at forsikringen har blitt forbedret, og her en noen eksempler: Ytelsene for progressiv Invaliditetserstatning økte fra til på grunnlisensen. Fysioterapi økte fra til (fysioterapi gjelder kun utvidet lisens) Behandlingsutgifter økte fra til for grunnlisensen Privatklinikk økte fra til for grunnlisensen Privatklinikk økte fra til for utvidet lisens 4.3 Framtidige dekninger Spørsmålet er hvilken dekning ønsker klubbene at spillerne skal ha gjennom den framtidige lisensforsikringen? Død og invaliditet Skade og ulykke Død, invaliditet, skade og ulykke Belastningsskade og kognitive lidelser Død, invaliditet, skade, ulykke, belastningsskade og kognitive lidelse 4.4 Forsikringsutvalget Forsikringsutvalget har ut fra sitt mandat i liten grad vurdert hvilke framtidige dekninger som skal omfattes av den framtidige forsikringsordningen. 4.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår at den framtidige lisensforsikringen består av følgende dekninger: Død, invaliditet, skade, ulykke, belastningsskade og kognitive lidelse (2) Forbundsstyret ønsker at NFFs medlemsforsikringer skal være markedsledende både hva gjelder pris og kvalitet. Produktet må utvikles kontinuerlig i forhold til krav og endringer i markedet v1 Side 13 av 29

14 5. Lisenstyper, grunnlisens og utvidet lisens Et helt sentralt område, uansett individuell forsikring eller lagsforsikring, er den enkeltes mulighet til å tegne utvidet forsikring. 5.1 Seks forsikringsmålgrupper Det blir i dette høringsnotatet foreslått å videreføre seks forsikringsmålgrupper: a. Barneidrettsforsikring (barn opp til og med 12 år) b. Ungdomsfotballen år c. Seniorfotballen i divisjonssystemet (fra fylte 16 år) d. Sjuer- og femmerlag i seniorfotballen (fra fylte 16 år) e. Klassene old boys og old girls f. Forsikringsordninger for andre fotballaktiviteter 5.2 To nivåer, grunnlisens og utvidet lisens Dersom man støtter å videreføre disse seks forsikringsmålgruppene, er Forbundsstyret av den oppfatning at det i framtida også bør videreføres to nivåer i NFFs forsikringsordning: Grunnlisens Utvidet lisens Grunnlisensen skal være grunnmuren som dekker den organiserte idrettsutøvelsen. Utvidet lisens skal komplimentere grunnforsikringen med flere valg for medlemmene. 5.3 Utvidet lisens Hvorfor skal en spiller/lag/medlemmene velge en utvidet lisensforsikring? Tilgang til et kvalitetssikret behandlingsnettverk Kortere behandlingstid/behandlingsgaranti Tilgang til dekninger som ikke tilbys generelt i markedet Større utbetaling ved skade innenfor noen grupperinger Lave premier 5.4 Muligheter Det må etter Forbundsstyrets oppfatning være muligheter for en spiller/medlem individuelt å kunne utvide sin forsikring på en enkel måte, også dersom spilleren/medlemmet eventuelt deltar på et lag som har lagsforsikring. 5.5 Forsikringsutvalget Forsikringsutvalget har påpekt at dagens modell med grunnlisens og utvidet lisens kan være en god modell også i framtida. Forbundsstyret mener at hensikten må være å sette spilleren/medlemmet i sentrum, og bygge tilbudene ut fra dette. 5.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår at den framtidige lisensforsikringen består av to nivåer innenfor de ulike forsikringsmålgruppene: Grunnlisens Utvidet lisens v1 Side 14 av 29

15 6. Etablering av Idrettens Helsesenter (IHS) Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball (NTF er interesseorganisasjonen for klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen) har våren 2009 i fellesskap (50 % eierandeler hver) etablert Idrettens Helsesenter (IHS). 6.1 Bakgrunn for etableringen Hvorfor har NFF og NTH etablert Idrettens Helsesenter: Ønske om å gi et medisinsk tilbud av høy kvalitet til fotballspillere på alle nivåer, Nettverk med og tilbud til toppklubbene i hele Norge Gi et konkurransefortrinn for hele norsk fotball Samle fotball/idrettsmedisinsk kompetanse Forskning, kompetanse og formidlingsenhet; Best practice Tilbud til øvrige særforbund Flest mulig lengst mulig best mulig Ta et utvidet samfunnsansvar ved å bidra til kompetanse og kapasitet til Helse- Norge Etablering av Idrettens Helsetelefon 6.2 Forretningsideen er: Forretningsideen er å skape et helhetlig helsetilbud for norsk fotball og norsk idrett I tillegg bygge et supplement til det offentlige helsevesenet basert på de samme prinsipper som i toppidretten; høy kvalitet og konkurransedyktig i forhold til fag, organisasjon og ledelse 6.3 Idrettens Helsesenter (IHS) og NFFs forsikringsordning NFF ser klare sammenhenger mellom IHS og forsikringsordningen, først og fremst ved at NFF gjennom dette kan gi et medisinsk tilbud av høy kvalitet til fotballspillere på alle nivåer. Forbundsstyret har gjennom etableringen av Idrettens Helsesenter beredt grunnen for at den medisinske oppfølging og service, relatert til NFFs forsikringsordning, kan bli enda bedre for den enkelte spiller i framtida. 6.4 Hva kan Idrettens Helsesenter bidra med? Forebygging o skader fysisk aktivitet kosthold mestring Spesialisthelsetjeneste o utredning behandling oppfølging Aktiv rehabilitering o arbeidsrettet helse og livsstil 6.5 Forsikringsutvalget Forsikringsutvalget har ikke hatt dette området i sitt mandat, og utvalget har derfor naturlig nok heller ikke hatt verken forutsetning eller mulighet for å vurdere dette. 6.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret ønsker at NFFs Lisensforsikring/Medlemsservice utvikles i tett samarbeid med Idrettens Helsesenter (IHS) og Idrettens Helsetelefon. På denne måten sikres det enkelte medlem best mulig medisinsk oppfølging både i forhold til behandling av skader samt rådgivning i forhold til skadeforebyggende arbeid v1 Side 15 av 29

16 7. Framtidig lisensforsikring målgrupper og ansvar Forbundsstyret ønsker i framtida at Norges Fotballforbund skal ta et større eierskap til fotballens lisensforsikring. 7.1 Framtidig forsikring Forbundsstyret ser for seg at den framtidige forsikringen gjennom fotballen skal omfatte mange flere målgrupper enn dagens, herunder bl.a.: spillere (dagens lisens) tillitsvalgte/medlemmer dommere ansatte Det betyr med andre ord at Forbundsstyret ønsker å utvide dagens forsikringsordning til å omfatte alle som har en eller annen rolle innenfor fotballorganisasjonen. 7.2 Hensikt med utvidelsen Hensikten med denne utvidelsen, er å kunne tilby enda flere av fotballens medlemmer en god forsikringsordning. Med etableringen av Idrettens Helsesenter vil NFF i tillegg kunne tilby et utvidet samfunnsansvar ved å bidra til kompetanse og kapasitet til Helse-Norge. 7.3 Hvordan kan dette skje? Forbundsstyret er av den oppfatning at Norges Fotballforbund i framtida primært bør tegne avtaler med forsikringsselskap i forhold til risikoansvar på forsikringspremien. Utover dette skal NFF i størst mulig grad selv ta ansvar for informasjon, innbetalinger, skadeoppgjør, behandling, etc v1 Side 16 av 29

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Forsikring for fotballspillere

Forsikring for fotballspillere Forsikring for fotballspillere og fotballklubber 2003 Innhold Orientering fra fotballforbundet 3 Forsikringssummer 5 Særlige vilkår 6 NIF - barneidrettsforsikring 8 Klubbforsikring 10 Andre forsikringer

Detaljer

BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK

BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK Blir fotballtreninga og kampen det indre gode klare bilde jenta di hadde i hodet før hun sovna inn på puta i går? Får hun være borti ballen nok i spill? Står hun i kø eller

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004 Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management. Profesjonelle fotballklubbers bruk og nytte av agenter. Jørgen Tangen

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management. Profesjonelle fotballklubbers bruk og nytte av agenter. Jørgen Tangen Bacheloroppgave IDR600 Sport Management Profesjonelle fotballklubbers bruk og nytte av agenter Jørgen Tangen Totalt antall sider inkludert forsiden: 41 Molde, 21.05.2010 Publiseringsavtale Tittel på norsk:

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

FORSLAG TIL BRIDGETINGET 2012

FORSLAG TIL BRIDGETINGET 2012 FORSLAG TIL BRIDGETINGET 2012 Sak Forslag innkommet fra/tema Side 1 Forbundsstyret 1. Ny medlemskapsordning fra 1.1.2013 2. Fortolkning eventuelt justering av disiplinærvedtektenes 12-3f 1 1 Forslag fra

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer