Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund"

Transkript

1 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: International calls: RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsal Liga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball (NTF) Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) Divisjonsforeningen av 2002 (DF-02) Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF) Norsk Fotballtrenerforening (NFT) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) For oppfølging Til Orientering Deres ref: Vår ref: v1 13. november 2009 Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Til Forbundstinget på Hamar i mars 2008 ble det fremmet et felles forslag fra Indre Østland Fotballkrets og Trøndelag Fotballkrets om å utvide gruppen med lagsforsikring til også å omfatte lag i 3. divisjon menn og lavere og lag i 2. divisjon kvinner og lavere. Besøksadresse/Visiting Address: Norges Fotballforbund/The Football Association of Norway Sognsveien 75J, Ullevaal Stadion GENERALSPONSOR

2 Bakgrunn Forbundsstyret skrev i sin innstilling til Forbundstinget i 2008 at man ikke hadde fått mulighet tidsmessig til å utrede forslaget fra Indre Østland FK og Trøndelag FK. En så vidt omfattende endring mente Forbundsstyret burde utredes grundig, slik at alle blir klar over de ulike konsekvensene (forsikringspremie, dekninger, etc.). Forbundsstyret var i 2008 i tillegg av den oppfatning at dersom det først skulle gjøres en evaluering av dagens forsikringsordning, så burde hele ordningen gjennomgås, ikke bare den delen som omhandler seniorfotballen i de lavere divisjoner (elleverfotballen). Forbundsstyret anbefalte derfor en videre arbeidsprosess med denne saken i sin merknad til Forbundstinget i mars 2008, og med denne bakgrunn trakk forslagsstillerne sitt forslag. Videre arbeidsprosess fra Forbundstinget i 2008 Forbundsstyret hadde til Forbundstinget i 2008, i samarbeid med de to forslagsstillerne, iverksatt følgende arbeidsprosess. Forbundstinget ga sin tilslutning til følgende: Forbundsstyret nedsatte i januar 2008 et utvalgt som har fått som mandat å gjøre en vurdering av hele NFFs forsikringsordning. Utvalget bes spesielt om å vurdere hvilken forsikringsordning som bør gjelde i framtida for spillere på seniorlag i breddefotballen. Utvalget skal legge fram sin innstilling for Forbundsstyret senest i august Forbundsstyret vil deretter sende saken ut på høring høsten 2008 til fotballkretsene, som får ansvaret for å høre breddeklubbene i saken. Med bakgrunn i utvalgets innstilling og høringssvarene gis Forbundsstyret myndighet til å beslutte og eventuelt iverksette innføringen av en ny forsikringsordning for NFF fra Arbeidsprosessen har tatt tid Forbundsstyret vil innledningsvis beklage at dette utredningsarbeidet har tatt lenger tid enn først antatt. Forbundsstyret er likevel ikke i tvil om at når man først skal gjøre en så krevende konsekvensutredning, må man bare bruke den tid det tar for å få til en forsvarlig og saklig gjennomgang. Arbeidsprosessen: Forsikringsutvalget leverte sin rapport til Forbundsstyrets møte i mars Forbundsstyret har konsekvensutredet Forsikringsutvalgets forslag (mars til august 2009). Forbundsstyret vedtok våren 2009 å etablere Idrettens Helsesenter, i samarbeid med Norsk Toppfotball. Med etableringen av Idrettens Helsesenter ønsker Forbundsstyret bl.a. å se på hvordan hele forsikringsordningen kan styrkes i framtida, både når det gjelder ytelser og ikke minst medisinsk oppfølging. Forbundsstyret mener en høring blant medlemsklubber og fotballkretser vedrørende framtidas forsikringsordning må telle tungt i forhold til videre valg. Ny forsikringsordning vil tre i kraft fra 1. mars Forbundsstyret vil senest på møte i januar 2010 gjøre sin endelige beslutning vedrørende ny forsikringsordning. Forsikringsordningen Dagens forsikringsordning ser slik ut: Barnefotball opp til og med 12 år: Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Ungdomsfotball år: Fra spilleren fyller 12 år må vedkommende være registrert i NFFs Spillerregister. Alle som er registrert her er automatisk forsikret gjennom en egen lagsforsikring dekket av NFF v1 Side 2 av 29

3 Seniorfotball: Alle som skal spille seniorfotball i divisjonssystemet, må betale individuell lisens. Femmer- og sjuerlag for senior (både kvinner og menn) og lag i old boys/girls kan velge om de vil betale en lagsforsikring eller at hver spiller betaler individuell lisens. Forsikringsordninger utover den ordinære klubbfotballen Individuell forsikring kontra lagsforsikring Hovedvurderingen i denne saken er hvilken ordning senior breddefotballen i divisjonssystem skal ha i framtida, individuell forsikring eller lagsforsikring. I denne høringen har Forbundsstyret forsøkt å balansere individuell forsikring og lagsforsikring, og det er påpekt konsekvenser ved begge alternativene. Nye elementer som har kommet til Forbundsstyret vil imidlertid understreke at etter at Forsikringsutvalget leverte sin rapport i mars 2009, har Forbundsstyret iverksatt to vesentlige områder: - Forsikringsutvalgets forslag er konsekvensutredet (tatt inn i høringen vedlagt). - Forbundsstyret har i løpet av våren/høsten 2009 vedtatt å etablere Idrettens Helsesenter og Idrettens Helsetelefon. Vedtaket er fattet med bakgrunn i et ønske fra Forbundsstyret om bl.a. å styrke dagens lisensforsikring samt sikre medlemmene best mulig behandling ved skade i framtida. Etableringen av Idrettens Helsesenter og Idrettens Helsetelefon har medført noen endrede forutsetninger som må legges til grunn ved valg av framtidig forsikringsordning. Det legges til grunn at forsikringsordningen over tid ønskes løpende å tilpasses de krav og muligheter som finnes i markedet. Med andre ord ønsker Forbundsstyret i størst mulig grad å kunne tilby forsikringsordninger i framtida til det enkelte medlem av fotballfamilien. En konsekvens av dette er at det enkelte medlemmet i større grad gis en mulighet til selv å kunne velge sin forsikring. Høringsfrist 15. desember 2009 Forbundsstyret inviterer medlemsklubber, fotballkretser og interesseorganisasjoner til å komme med sine synspunkter på NFFs framtidige forsikringsordning. Forbundsstyret oppfordrer hver enkelt fotballkrets til å innhente høringssvar fra ca breddeklubber. Klubbene skal svare direkte i samme svarskjema som i linken nedenfor. I tillegg vil NFF be noen breddeklubber direkte om å svare på denne høringen. Det vises til vedlagte høringsnotat. Frist for tilbakemeldinger er satt til tirsdag 15. desember 2009 og dette skal gjøres på eget svarskjema som finnes på følgende link: Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND https://www.questback.com/fotball/forsikring/ Erik Loe Konstituert generalsekretær Vedlegg. Høringsnotat vedrørende NFFs framtidige forsikringsordning v1 Side 3 av 29

4 HØRINGSNOTAT NFFs framtidige forsikringsordning Dagens forsikringsmålgrupper: Barnefotball opp til og med 12 år Ungdomsfotball i alderen år Seniorfotball i divisjonssystemet (elleverfotball) Femmer- og sjuerfotball for seniorlag (kvinner og menn) Old boys og old girls Forsikringsordninger utover den ordinære klubbfotballen Høringsfrist: Svarfrist senest tirsdag 15. desember 2009 Høringssvarene skal gis på følgende nettside: https://www.questback.com/fotball/forsikring/ v1 Side 4 av 29

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 5 0. Bakgrunn for dagens forsikringsordning og dagens status... side 6 1. Obligatorisk forsikringsordning... side 7 2. Seks forsikringsmålgrupper... side 8 3. Spilleberettigelse og forsikring... side Framtidige dekninger... side Lisenstyper, grunnlisens og utvidet lisens... side Etablering av Idrettens Helsesenter (IHS)... side Framtidig lisensforsikring målgrupper og ansvar... side Etablering av NFFs Servicetelefon og Idrettens Helsetelefon... side Ansvar for at forsikringen blir betalt, klubb eller spiller?... side Konsekvenser ved manglende innbetaling... side Individuell forsikring eller lagsforsikring?... side Oppsummering... side Elektronisk spørreskjema:... side 29...Spørsmål til høring vedrørende NFFs framtidige forsikringsordning v1 Side 5 av 29

6 0. Bakgrunn for dagens forsikringsordning og dagens status Helt tilbake til 1950-tallet har Norges Fotballforbund (NFF) hatt obligatoriske forsikringer for spillere. Fram til og med 1987 hadde NFF en kollektiv ulykkesforsikring for alle spillere fra og med det året de fylte 13 år. Ordningen var en lagsforsikring hvor premien skulle betales til fotballkretsen samtidig med påmelding av lag. Lagsforsikringen gjaldt for alle klasser. Fra og med 1988 ble det innført individuell lisens for spillere fra og med det året de fylte 16 år. Lagsforsikring var fremdeles gjeldende for klassene år. Fra og med 2001 innførte NFF er gratis lagsforsikring for spillere i aldersgruppen år. For de øvrige klasser gjaldt individuell lisens. Lagsforsikring i klassene old boys/girls ble vedtatt av Forbundstinget i Lagforsikring for sjuerfotball senior ble vedtatt av Forbundstinget i 2002 gjeldende fra år Dagens status Når det gjelder valg av framtidig lisensforsikring og innhold, er det viktig at NFF ser dette i sammenheng med situasjonen i resten av Helse-Norge. Dagens situasjon er at økt press på det offentlige helsevesenet gir; - Nødvendige prioriteringer - Økte ventetider - Økende fokus på kvalitet I denne situasjonen må NFF ta ansvar for egne utøvere: - Fotballens lisensforsikring bør dekke utredning, behandling og oppfølging for alle fotballspillere i hele Norge I dagens lisensforsikring står det at Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Denne hovedregelen har alle i Norge uansett om de har lisensforsikring eller ikke. NFFs mål er derfor å utvikle en framtidig lisensforsikring som, i tillegg til å gi viktig dekning ved ulykke, dødsfall og invaliditet, kompletterer dagens ordning med; - Idrettens Helsetelefon - Kognitiv behandling (spiseforstyrrelse) og belastningsskader (som utgjør 40 % av alle fotballskader). - Billeddiagnostikk (Røntgen, MR, CT og Ultralyd) - Tidsfrister for oppstart av behandling - Utredning og behandling til høyest mulig kvalitet - Kvalitetssikret behandlingsnettverk i Norge og eventuelt internasjonalt 0.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) NFF og dets medlemmer er nødt til å ta innover seg den utvikling som skjer i samfunnet for øvrig, og Forbundsstyret er derfor tydelig på at fotballen må utvikle en framtidig forsikringsordning hvor fotballen selv må ta et større ansvar for egne utøvere og medlemmer når det gjelder bl.a. oppfølging vedrørende råd og veiledning, skader og skadebehandling v1 Side 6 av 29

7 1. Obligatorisk forsikringsordning Jamfør Kampreglementets 2-5 (1) heter det at: Spiller må være forsikret gjennom enten NIFs Barneforsikring, NFFs Lagsforsikring eller NFFs Lisensforsikring. Forsikringsutvalget konkluderer med at det også i framtida må være en obligatorisk forsikringsordning for hele norsk fotball. Forbundsstyret legger til grunn at det er en bred oppslutning fra hele fotballorganisasjonen om at alle spillere som driver organisert fotball må være forsikret, enten gjennom NIFs Barneforsikring, NFFs Lagsforsikring eller NFFs Lisensforsikring. Forbundsstyret legger til grunn at det senest på Forbundstinget i mars 2008 på Hamar var bred enighet om å videreføre en obligatorisk forsikringsordning. Forbundsstyret støtter derfor Forsikringsutvalget om at det også i framtida må være en obligatorisk forsikringsordning for hele norsk fotball. 1.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår å videreføre en obligatorisk forsikringsordning for norsk fotball, jfr. Kampreglementets 2-5 (1) v1 Side 7 av 29

8 2. Seks forsikringsmålgrupper Norges Fotballforbund har pr. dato seks ulike forsikringsordninger. Her presenteres en kort status om dagens forsikringsordning innenfor disse seks målgruppene. 2.1 Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring (barn opp til og med 12 år) Alle barn som er medlem av klubber og lag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) er forsikret. NIFs barneidrettsforsikring ble innført fra og med Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Følgende er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Forsikringen gjelder uten unntak* og omfatter: a. Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år. b. Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt c. Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt a og b. d. Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. *) Eksempelvis vil alle barn med nedsatt funksjonsevne omfattes av ordningen og få full utbetaling iht. til vilkårene. Det henvises til Kampreglementets 2-5 (2) vedrørende NIFs barneidrettsforsikring. 2.2 NFFs lagsforsikring for ungdomsfotballen år NFFs lagsforsikring gjelder for spillere som ved årets begynnelse har fylt 12 år, men som ennå ikke har fylt 19 år (dvs. i alderen fra år), og som er registrert som aktive med lagsforsikring for gjeldende sesong. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert, jamfør Kampreglementets 2-5 (3). Av dette fremgår at spillere som ikke er registrert ikke er forsikret. Spillere som ikke er registrert, er heller ikke spilleberettiget (jamfør Kampreglementets 2-1 c). 2.3 NFFs individuelle lisens for seniorfotballen i divisjonssystemet NFFs lisensforsikring er obligatorisk for alle spillere som deltar i seniorklassen. Lisensbeløpet fastsettes av Forbundsstyret og skal betales av den enkelte spiller innen angitt frist. Forsikringen gjelder fra den dato lisensen blir betalt, jamfør Kampreglementets 2-5 (6). 2.4 NFFs lagsforsikring for sjuerlag i seniorfotballen Sjuerfotball for seniorlag har i dag mulighet, jamfør Kampreglementets 2-5 (4), til å tegne en lagsforsikring som betales av laget/klubben. Lagsforsikringen i disse klassene er valgfri av den grunn at det er mange spillere som også spiller senior elleverfotball og allerede har betalt individuell lisens. I et slikt tilfelle kan det lønne seg at alle betaler individuell lisens. Kravet til å være forsikret med lagsforsikring er at utøveren er registrert som aktiv inneværende år med lagsforsikring samt at klubben har innbetalt lagsforsikringen for det aktuelle laget v1 Side 8 av 29

9 2.5 NFFs lagsforsikring for klassene old boys og old girls Jamfør Kampreglementets 2-5 (4) har lag i old boys/girls i dag en lagsforsikring som betales av laget/klubben. Lagsforsikringen i disse klassene er valgfri av den grunn at det er mange spillere som også spiller senior elleverfotball og allerede har betalt individuell lisens. I et slikt tilfelle kan det lønne seg at alle betaler individuell lisens. Kravet til å være forsikret med lagsforsikring er at utøveren er registrert som aktiv inneværende år med lagsforsikring samt at klubben har innbetalt lagsforsikringen for det aktuelle laget. 2.6 Forsikringsordninger for andre fotballaktiviteter I tillegg til forsikringsordningene nevnt i punktene fra 2.1 til 2.5, er det definert noen andre typer forsikringsordninger som gjelder utover den ordinære klubbfotballen. Dette gjelder spesielt: Futsal har, inntil videre, en lagsforsikring som betales av laget/klubben. Kravet til å være forsikret er at utøveren er registrert på spillerlisten til den aktuelle klubben, at klubben har sendt listen til kretsen/nff samt at klubben har betalt forsikringen. Lagsforsikring for utøvere i spesielle aktiviteter (forsikres pr. tiltak). Dette er fotballaktivitet der lagene ikke er organisert i lag knyttet til medlemsklubber i NFF. I noen tilfeller kan også klubblag delta i disse aktivitetene. Aktiviteten skal være organisert av eller i samarbeid med klubb, krets eller NFF. Aktuelle aktiviteter: UMBRO5cup Andre vennelagsturneringer, artigfotballserier, natturneringer og andre turneringer Skoleturneringer I disse aktivitetene deltar det både spillere som spiller på klubblag, og spillere som ikke spiller på ordinære klubblag. Innenfor denne kategorien finnes det i dag forskjellige typer forsikring. Det som tilbys direkte gjennom NFFs ordinger i disse tilfeller er; For deltakere fra det året de fyller 13 t.o.m. det året de fyller 19 er det satt en fastpris for inntil 18 spillere pr. tiltak. For deltakere fra det året de fyller 20 er fastprisen satt noe høyere for inntil 18 spillere pr. tiltak. Kravene til å være forsikret er at klubben har sendt NFF/kretsen en oversikt over deltagerne samt at arrangøren har betalt forsikringen. Aktiviteten skal være organisert av eller i samarbeid med klubb, krets eller NFF. 2.7 Forsikringsordninger Forbundsstyret støtter Forsikringsutvalgets konklusjoner om å videreføre de seks skisserte forsikringsmålgruppene som her er beskrevet. Etter en nøye gjennomgang ser ikke Forbundsstyret det nødvendig eller hensiktsmessig å foreslå noen endringer innenfor de omtalte seks forsikringsmålgruppene v1 Side 9 av 29

10 2.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår å videreføre en obligatorisk forsikringsordning for disse seks forsikringsmålgruppene i framtida: a. Barneidrettsforsikring (barn opp til og med 12 år) Gjelder både sjuer- og femmerfotball b. Ungdomsfotballen år Gjelder både ellever-, sjuer- og femmerfotball c. Seniorfotballen i divisjonssystemet Gjelder kun elleverfotball d. Sjuer- og femmerlag i seniorfotballen Gjelder kun sjuer- og femmerfotball e. Klassene old boys og old girls Gjelder både ellever-, sjuer- og femmerfotball f. Forsikringsordninger for andre fotballaktiviteter Gjelder egne beskrevne aktiviteter (2) Hvorvidt det skal være individuell forsikring eller lagsforsikring for de ulike seks målgruppene er et annet spørsmål, og dette blir drøftet senere i høringsnotatet v1 Side 10 av 29

11 3. Spilleberettigelse og forsikring Begrepet spilleberettigelse er et helt sentralt begrep vedrørende vurderinger knyttet til NFFs obligatoriske forsikringsordning. Følgende sentrale bestemmelser listet opp relatert til dette forholdet. 3.1 NFFs Overgangsreglement 1 Generelt Spillerregistrering/medlemskap. En spiller som skal delta i seriespill, cup eller turnering arrangert av forbund, krets eller klubb som er medlem av NFF, må være medlem av klubben og være registrert i krets/forbund. 3.2 NFFs Kampreglement Kapittel 2-1 Lag og Spillere. Spilletider og spilleberettigelse. 2-1 Spilleberettigelse For å være spilleberettiget må en spiller: a. være medlem av klubben han skal spille for b. fylle alderskravene i 2-2 til 2-4 c. ha gyldig forsikring etter 2-5 eller ha betalt innen 3 dager etter første kamp d. være oppført på listen over spilletroppen som skal inngis etter Forbundsstyrets regler gitt iht 2-6(4) e. være oppført i kamprapporten før avspark etter 4-12 f. ikke ha karantene etter reglene i Reglement for advarsler og utvisninger eller beslutning fra kompetent myndighet g. være spilleklar for klubben etter bestemmelsene i Overgangsreglementet 3.3 NFFs Kampreglement Kapittel 2-5 Lag og Spillere. Spilletider og spilleberettigelse. 2-5 Forsikringsordning for spiller 1. Spillere må være forsikret gjennom enten NIFs Barneforsikring, NFFs Lagsforsikring eller NFFs Lisensforsikring 2. NIFs barneforsikring gjelder for barn som ved årets begynnelse ennå ikke har fylt 13 år når disse deltar i organisert trening eller konkurranse. NIF betaler forsikringen. 3. NFFs Lagsforsikring gjelder spillere som ved årets begynnelse har fylt 12 år, men som ennå ikke har fylt 19 år, og som er registrert som aktive med lagsforsikring gjeldende sesong. Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert. 4. NFFs Lagsforsikring omfatter også lag i klassene Old Boys og Old Girls. Sjuerlag i seniorklassene kan tegne samme lagsforsikring. Forsikringen betales av klubben ved påmelding og gjelder fra den dato klubben har betalt og for de spillere som er registrert som aktive med lagsforsikring gjeldende sesong. Forsikringspremien fastsettes av Forbundsstyret. 5. NFFs Lisensforsikring er obligatorisk for alle spillere som deltar i seniorklassen. Lisensbeløpet fastsettes av Forbundsstyret og skal betales av den enkelte spilleren innen angitt frist. Forsikringen gjelder fra den dato lisensen blir betalt v1 Side 11 av 29

12 6. Forbundsstyret kan for spillere over 15 år ved årets begynnelse, stille medlemsregistret til disposisjon for næringsliv og organisasjoner, men den enkelte spiller har reservasjonsrett mot bruk av sitt navn. For spillere under 18 år har spilleres foresatte reservasjonsrett. 3.4 FIFAs Overgangsreglement Article 5 Registration A player must be registered at an association to play for a club as either a professional or an amateur in accordance with the provisions of article 2. Only registered players are eligible to participate in organised football. By the act of registering, a player agrees to abide by the statutes and regulations of FIFA, the confederations and the associations. 3.5 Spilleberettigelse Forbundsstyret støtter Forsikringsutvalgets vurderinger relatert til forsikring og spilleberettigelse. Forbundsstyret mener, som Forsikringsutvalget, at det er riktig at forsikring fortsatt skal være en del av spillerberettigelsen. Forbundsstyret vil derfor ikke foreslå noen endringer innenfor dette sentrale området. Forbundsstyret vil imidlertid påpeke at det fram til dags dato ikke har vært gjennomført lisenskontroller fra fotballkretsenes side for aldersgruppen år (lagsforsikring). Fra sesongen 2010 forutsetter Forbundsstyret at det vil bli foretatt kontroller i alle klasser. 3.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår å videreføre kravet om at forsikring skal være et grunnleggende prinsipp for å være spilleberettiget. I tillegg gjelder noen andre vilkår vedrørende spilleberettigelse, jamfør Kampreglementet v1 Side 12 av 29

13 4. Framtidige dekninger Siden sesongen 2006 har NFFs spillerlisensforsikring vært plassert hos selskapet SPORTSCOVER EUROPE LTD. Dette ble gjort etter en anbudsprosess i Forbundsstyret ønsker at NFFs forsikringsordning vurderes løpende på pris og kvalitet til beste for det enkelte medlem. 4.1 Hva forsikringen gjelder? NFFs forsikringsordning omfatter følgende: Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet. Ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 4.2 Dekning og ytelser Forbundsstyret legger til grunn av NFFs medlemsklubber gjennom lisensforsikringen ønsker en best mulig dekning og ytelser i forhold til dagens prisnivå. Gjennom de siste 3-4 årene har det blitt gjort vesentlige endringer i ytelsene som har medført at forsikringen har blitt forbedret, og her en noen eksempler: Ytelsene for progressiv Invaliditetserstatning økte fra til på grunnlisensen. Fysioterapi økte fra til (fysioterapi gjelder kun utvidet lisens) Behandlingsutgifter økte fra til for grunnlisensen Privatklinikk økte fra til for grunnlisensen Privatklinikk økte fra til for utvidet lisens 4.3 Framtidige dekninger Spørsmålet er hvilken dekning ønsker klubbene at spillerne skal ha gjennom den framtidige lisensforsikringen? Død og invaliditet Skade og ulykke Død, invaliditet, skade og ulykke Belastningsskade og kognitive lidelser Død, invaliditet, skade, ulykke, belastningsskade og kognitive lidelse 4.4 Forsikringsutvalget Forsikringsutvalget har ut fra sitt mandat i liten grad vurdert hvilke framtidige dekninger som skal omfattes av den framtidige forsikringsordningen. 4.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår at den framtidige lisensforsikringen består av følgende dekninger: Død, invaliditet, skade, ulykke, belastningsskade og kognitive lidelse (2) Forbundsstyret ønsker at NFFs medlemsforsikringer skal være markedsledende både hva gjelder pris og kvalitet. Produktet må utvikles kontinuerlig i forhold til krav og endringer i markedet v1 Side 13 av 29

14 5. Lisenstyper, grunnlisens og utvidet lisens Et helt sentralt område, uansett individuell forsikring eller lagsforsikring, er den enkeltes mulighet til å tegne utvidet forsikring. 5.1 Seks forsikringsmålgrupper Det blir i dette høringsnotatet foreslått å videreføre seks forsikringsmålgrupper: a. Barneidrettsforsikring (barn opp til og med 12 år) b. Ungdomsfotballen år c. Seniorfotballen i divisjonssystemet (fra fylte 16 år) d. Sjuer- og femmerlag i seniorfotballen (fra fylte 16 år) e. Klassene old boys og old girls f. Forsikringsordninger for andre fotballaktiviteter 5.2 To nivåer, grunnlisens og utvidet lisens Dersom man støtter å videreføre disse seks forsikringsmålgruppene, er Forbundsstyret av den oppfatning at det i framtida også bør videreføres to nivåer i NFFs forsikringsordning: Grunnlisens Utvidet lisens Grunnlisensen skal være grunnmuren som dekker den organiserte idrettsutøvelsen. Utvidet lisens skal komplimentere grunnforsikringen med flere valg for medlemmene. 5.3 Utvidet lisens Hvorfor skal en spiller/lag/medlemmene velge en utvidet lisensforsikring? Tilgang til et kvalitetssikret behandlingsnettverk Kortere behandlingstid/behandlingsgaranti Tilgang til dekninger som ikke tilbys generelt i markedet Større utbetaling ved skade innenfor noen grupperinger Lave premier 5.4 Muligheter Det må etter Forbundsstyrets oppfatning være muligheter for en spiller/medlem individuelt å kunne utvide sin forsikring på en enkel måte, også dersom spilleren/medlemmet eventuelt deltar på et lag som har lagsforsikring. 5.5 Forsikringsutvalget Forsikringsutvalget har påpekt at dagens modell med grunnlisens og utvidet lisens kan være en god modell også i framtida. Forbundsstyret mener at hensikten må være å sette spilleren/medlemmet i sentrum, og bygge tilbudene ut fra dette. 5.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår at den framtidige lisensforsikringen består av to nivåer innenfor de ulike forsikringsmålgruppene: Grunnlisens Utvidet lisens v1 Side 14 av 29

15 6. Etablering av Idrettens Helsesenter (IHS) Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball (NTF er interesseorganisasjonen for klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen) har våren 2009 i fellesskap (50 % eierandeler hver) etablert Idrettens Helsesenter (IHS). 6.1 Bakgrunn for etableringen Hvorfor har NFF og NTH etablert Idrettens Helsesenter: Ønske om å gi et medisinsk tilbud av høy kvalitet til fotballspillere på alle nivåer, Nettverk med og tilbud til toppklubbene i hele Norge Gi et konkurransefortrinn for hele norsk fotball Samle fotball/idrettsmedisinsk kompetanse Forskning, kompetanse og formidlingsenhet; Best practice Tilbud til øvrige særforbund Flest mulig lengst mulig best mulig Ta et utvidet samfunnsansvar ved å bidra til kompetanse og kapasitet til Helse- Norge Etablering av Idrettens Helsetelefon 6.2 Forretningsideen er: Forretningsideen er å skape et helhetlig helsetilbud for norsk fotball og norsk idrett I tillegg bygge et supplement til det offentlige helsevesenet basert på de samme prinsipper som i toppidretten; høy kvalitet og konkurransedyktig i forhold til fag, organisasjon og ledelse 6.3 Idrettens Helsesenter (IHS) og NFFs forsikringsordning NFF ser klare sammenhenger mellom IHS og forsikringsordningen, først og fremst ved at NFF gjennom dette kan gi et medisinsk tilbud av høy kvalitet til fotballspillere på alle nivåer. Forbundsstyret har gjennom etableringen av Idrettens Helsesenter beredt grunnen for at den medisinske oppfølging og service, relatert til NFFs forsikringsordning, kan bli enda bedre for den enkelte spiller i framtida. 6.4 Hva kan Idrettens Helsesenter bidra med? Forebygging o skader fysisk aktivitet kosthold mestring Spesialisthelsetjeneste o utredning behandling oppfølging Aktiv rehabilitering o arbeidsrettet helse og livsstil 6.5 Forsikringsutvalget Forsikringsutvalget har ikke hatt dette området i sitt mandat, og utvalget har derfor naturlig nok heller ikke hatt verken forutsetning eller mulighet for å vurdere dette. 6.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret ønsker at NFFs Lisensforsikring/Medlemsservice utvikles i tett samarbeid med Idrettens Helsesenter (IHS) og Idrettens Helsetelefon. På denne måten sikres det enkelte medlem best mulig medisinsk oppfølging både i forhold til behandling av skader samt rådgivning i forhold til skadeforebyggende arbeid v1 Side 15 av 29

16 7. Framtidig lisensforsikring målgrupper og ansvar Forbundsstyret ønsker i framtida at Norges Fotballforbund skal ta et større eierskap til fotballens lisensforsikring. 7.1 Framtidig forsikring Forbundsstyret ser for seg at den framtidige forsikringen gjennom fotballen skal omfatte mange flere målgrupper enn dagens, herunder bl.a.: spillere (dagens lisens) tillitsvalgte/medlemmer dommere ansatte Det betyr med andre ord at Forbundsstyret ønsker å utvide dagens forsikringsordning til å omfatte alle som har en eller annen rolle innenfor fotballorganisasjonen. 7.2 Hensikt med utvidelsen Hensikten med denne utvidelsen, er å kunne tilby enda flere av fotballens medlemmer en god forsikringsordning. Med etableringen av Idrettens Helsesenter vil NFF i tillegg kunne tilby et utvidet samfunnsansvar ved å bidra til kompetanse og kapasitet til Helse-Norge. 7.3 Hvordan kan dette skje? Forbundsstyret er av den oppfatning at Norges Fotballforbund i framtida primært bør tegne avtaler med forsikringsselskap i forhold til risikoansvar på forsikringspremien. Utover dette skal NFF i størst mulig grad selv ta ansvar for informasjon, innbetalinger, skadeoppgjør, behandling, etc v1 Side 16 av 29

17 7.4 Forsikringsutvalget Forsikringsutvalget har ut fra sitt mandat i liten grad vurdert en utvidelse av lisensforsikringen og NFFs eierskap til en framtidig forsikringsordning. 7.0 Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret foreslår at Norges Fotballforbund i framtida primært bør tegne en avtale med et forsikringsselskap som i hovedsak skal ta et risikoansvar i forhold til forsikringspremien. (2) Forbundsstyret foreslår at fotballens forsikringsordning i framtida skal kunne tilbys alle medlemmer i norsk fotball, både spillere, tillitsvalgte, dommere og ansatte. (3) Forutsetningen er at fotballens forsikringsordning kobles tett sammen med Idrettens Helsesenter (IHS) v1 Side 17 av 29

18 8. Etablering av NFFs Servicetelefon og Idrettens Helsetelefon Forbundsstyret forutsetter at fotballens forsikringsordning i framtida skal kobles tett sammen med Norsk Idrettens Helsesenter (IHS). Hvordan skal dette skje? 8.1 Etablering av NFFs Servicetelefon/Medlemsservice Etableringen av Idrettens Helsesenter og Idrettens Helsetelefon vil gi NFFs medlemmer et klart bedre tilbud enn dagens lisensordning. NFFs målsetting er at det enkelte medlem skal få en helhetlig oppfølging både i forhold til medisinske råd og i forhold til eventuell behandling av oppståtte skader. NFF tar kontroll over skadeoppgjøret ved å flytte dette til våre egne lokaler på Ullevaal Stadion. Dette vil sikre en tett og daglig kontakt mellom oppgjørsselskap og NFF som igjen sikrer våre medlemmer bedre og raskere behandling og service. NFF oppretter Servicetelefonen/medlemsservice som bemannes opp for å kunne ta imot og raskt kunne svare på alle henvendelser. Dette vil sammen med Idrettens Helsetelefon gi et betydelig bedret og helhetlig tilbud til medlemmene. NFFs Servicetelefon/Medlemsservice vil i tillegg til alle henvendelser knyttet til lisensordningen, også kunne håndtere alle henvendelser rundt spillerlogistikk som overganger, spillerkontrakter, overgangsavtaler, agenter m.m. Alle henvendelser i forhold til blant annet forsikring skal rettes til Servicetelefonen, også de som ønsker medisinske råd eller skal ha behandling i forhold til skader. Mottaksapparatet ved NFFs Servicetelefon/Medlemsservice vil alltid kunne foreta en kontroll i forhold til gyldig forsikring og i forhold til de som har betalt for å kunne benytte Idrettens Helsetelefon. NFF vil, gjennom Servicetelefonen/Medlemsservice ha en svært tett dialog og samarbeid med Idrettens Helsesenter og Idrettens Helsetelefon for å sikre våre medlemmer en god, riktig og rask behandling. 8.2 Etablering av Idrettens Helsetelefon Forbundsstyret har vedtatt å inngå en avtale med Idrettens Helsesenter (IHS) om Idrettens Helsetelefon. Idrettens Helsetelefon (se figuren nedenfor) vil på sikt kunne gi alle medlemmene i NFF tilgang til en telefonbasert tjeneste som de kan ringe til store deler av døgnet for medisinske råd, veiledning og informasjon. Med etableringen av Idrettens Helsesenter og Idrettens Helsetelefon ønsker Forbundsstyret bl.a. å se på hvordan hele forsikringsordningen kan styrkes i framtida, både når det gjelder ytelser og ikke minst medisinsk oppfølgning. Etableringen har medført noen endrede forutsetninger som det er viktig at det legges til grunn ved valg av framtidig forsikringsordning. Forbundsstyret ønsker å vurdere hvordan alle målgrupper, inkludert spillere i alderen år, kan få en tilknytning til Idrettens Helsetelefon v1 Side 18 av 29

19 Innhold i Idrettens Helsetelefon: - Tilgang til helsepersonell med spesialkompetanse på idrettsmedisin - Rådgivning innen idrettsskader, helserådgivning, forebygging og reisemedisin - Veiledning til riktig utredning og behandling ved skade eller lidelse - Oppfølgning av spillere gjennom tiltaksskjeden spilleransvarlig behandler - Formidlingsenhet av fotballmedisin til Fotball-Norge - Secondopinion dersom resultat ikke er som forventet - Oppbygging av best practice innen forebygging, utredning og behandling - Registrering av skader og oppdatert skadestatistikk på alle nivåer - Åpningstider er alle dager Forbundsstyrets innstilling: (1) Forbundsstyret vil etablere NFFs Servicetelefon/Medlemsservice for i best mulig grad å kunne betjene medlemmenes behov og ønsker i framtida relatert til NFFs lisensforsikring. (2) Etableringen av Idrettens Helsetelefon vil bety at alle medlemmene i NFF på sikt gis tilgang til en telefonbasert tjeneste som de kan ringe til store deler av døgnet for medisinske råd, veiledning og informasjon v1 Side 19 av 29

20 9. Ansvar for at forsikringen blir betalt, klubb eller spiller? Et sentralt spørsmål vedrørende NFFs framtidige lisensforsikring, er hvem som skal ha det juridiske ansvaret for at en spiller en forsikret? Spiller? Klubb? 9.1 Ansvarsforflytting I dag er alle spillere som spiller senior elleverfotball i divisjonssystemet selv ansvarlig for å betale en individuell lisensforsikring. Ved en eventuell endring til lagsforsikring, vil klubbene bli ansvarlig for å betale lagsforsikringen, og igjen som en følge av dette at spillerne er forsikret og spilleberettiget. En slik endring handler med andre ord om å flytte det juridiske ansvaret for at spilleren er forsikret, fra den enkelte spiller til klubben. 9.2 Status Forsikringsutvalget har anbefalt Forbundsstyret å innføre lagsforsikring for alle spillere som spiller senior elleverfotball i divisjonssystemet fra og med 2. divisjon herrer og nedover og 1. divisjon kvinner og nedover. Forbundsstyret ønsker gjennom denne høringen å få tilbakemeldinger fra organisasjonen på dette spørsmålet, med de ulike konsekvenser dette medfører. 9.3 Juridiske aspekter Det sentrale spørsmålet er hvorvidt man i framtida skal flytte ansvaret for å betale forsikringen fra den enkelte spiller over til klubben. Forbundsstyret har foretatt en juridisk betraktning av dette spørsmålet, og dette viser i all hovedsak at: a. Ved å flytte forsikringsansvaret fra spiller til klubb, må klubbene være forbredt på at eventuelle manglede forsikringsinnbetaling fra klubb (f. eks. når en spiller blir skadet) kan medføre søksmål mot klubben fra spiller som dermed ikke er forsikret. b. Klubbene må etablere en mye strengere kontrollfunksjon i forhold til at forsikringene faktisk blir betalt innen fristens utløp. c. Klubbene må ved en lagsforsikring lage rutiner for hvordan forsikringen skal innkreves fra den enkelte spiller, dersom ikke klubben velger å betale forsikringen for spillerne. d. Klubbene må ved en lagsforsikring i seniorklassen måtte registrere alle sine spillere inn mot tilhørende lag foran hver sesong. Ved individuell forsikring, som i dagens ordning, er klubbens ansvar begrenset til spilleberettigelsen knyttet til bruk av spiller i obligatorisk kamp. 9.4 Økonomiske aspekter Uten å ta stilling til individuell forsikring eller lagsforsikring, vil Forbundsstyret også påpeke klubbenes økonomiske situasjon, der mange klubber også nedover i divisjonene sliter økonomisk. I en ordning med lagsforsikring, vil klubbene få ansvaret for å innbetale forsikringspremien, men klubbene kan selvsagt lage rutiner for å kreve dette tilbake fra spillerne v1 Side 20 av 29

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

FOTBALLFORSIKRING 2011

FOTBALLFORSIKRING 2011 FOTBALLFORSIKRING 2011 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - Snitt én spiller seg per kamp slik

Detaljer

FOTBALLFORSIKRING 2012

FOTBALLFORSIKRING 2012 FOTBALLFORSIKRING 2012 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - I snitt skader én spiller seg per

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 06/09 Til klubbene i:

Detaljer

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 08/08 Til klubbene i:

Detaljer

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBB ADMINISTRATOR ELEKTRONISK KAMPRAPPORT SPILLERREGISTRERING FORSIKRING ELEKTRONISKE OVERGANGER KLUBBMØTER AGENDA Buskerud Fotballkrets - Administrasjonen hvem

Detaljer

FOTBALLFORSIKRINGEN 2013

FOTBALLFORSIKRINGEN 2013 FOTBALLFORSIKRINGEN 2013 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - I snitt skader én spiller seg

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 06/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 13/09 Til klubbene i:

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man?

Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man? Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man? Kort om dagens lisensforsikring Sesongen 2013-14 varer fra 1. Mai 2013 til 30. April 2014 og det finnes to lisenstyper også denne sesongen. A-lisens for de

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Forsikringer i idretten

Forsikringer i idretten Forsikringer i idretten v/ advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Forsikringsbehovet Forsikringsbehovet

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 3: Banen vi spiller på

Fotballederkurs 1. Modul 3: Banen vi spiller på Fotballederkurs 1 Modul 3: Banen vi spiller på Mål med modulen Kjenne til: Lagleders oppgaver Hva vi må kunne for å gjennomføre aktiviteten/kampen? Bli kjent med Reglement for spilleberettigelse Forsikringsordningene

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Sist revidert av Forbundsstyret 23. april 2008. ORIENTERING Alle som betalte lisens sesongen 2007/2008 vil automatisk få tilsendt lisens for sesongen 2008/2009

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

Lisens 2014: informasjon for arrangører

Lisens 2014: informasjon for arrangører Lisens 2014: informasjon for arrangører Oppdatert 14.12.2013 1 Innhold Praktisk informasjon om lisens... 3 Hvorfor har Norges Friidrettsforbund lisens?... 3 Hvem skal ha lisens?... 3 Om helårslisens...

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Lisens 2014: informasjon for arrangører

Lisens 2014: informasjon for arrangører Lisens 2014: informasjon for arrangører Oppdatert: 24. september 2014 1 Innhold Praktisk informasjon om lisens... 3 Hvorfor har Norges Friidrettsforbund lisens?... 3 Hvem skal ha lisens?... 3 Om helårslisens...

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av og 9er lag Påmelding av og 5er lag Påmelding av 3er lag 10. januar 20. januar 20. februar

Detaljer

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Sist revidert av Forbundsstyret 24. april 2006. ORIENTERING FRA ISHOCKEYFORBUNDET Alle som betalte lisens sesongen 2006/2007 vil automatisk få tilsendt lisens

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012 Document Number: 530020v1 RUNDSKRIV NR. 05/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

Utlysning av utviklingsmidler for 2009

Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Kopi til: Fotballkretsene Vår ref: 280959v1 9. februar 2008 Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har kommet til enighet

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2018 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

Invitasjon til vinterturnering i 2009

Invitasjon til vinterturnering i 2009 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Til kvalifiserte klubber i 2. divisjon

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år)

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Sesongen 2017 - Elektroniske kamprapporter - Fair Play-møte - Regelverk - www.fotball.no - Forsikringer

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Idrettsforsikring - sammendrag

Idrettsforsikring - sammendrag Idrettsforsikring - sammendrag Alle fotballspillere er forsikret når medlemskontingent er betalt og man benytter leggskinn (over 13 år; må være registrert i FIKS) Dekker også trenere, lagledere og dommere

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

IDRETTENS SKADETELEFON OG FOTBALLFORSIKRINGEN. Idrettens Skadetelefon Idrettens Forsikringssenter Idrettshelse Bedriftshelse Rehabilitering

IDRETTENS SKADETELEFON OG FOTBALLFORSIKRINGEN. Idrettens Skadetelefon Idrettens Forsikringssenter Idrettshelse Bedriftshelse Rehabilitering IDRETTENS SKADETELEFON OG FOTBALLFORSIKRINGEN Idrettens Skadetelefon Idrettens Forsikringssenter Idrettshelse Bedriftshelse Rehabilitering Om Idrettens Helsesenter IHS er et heleid datterselskap av Norges

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 onsdag 13.april 2016 Velkommen Trening Kamp Informasjonsflyt Fair Play Foreldrevett Dugnad Forsikring Diverse Annet? Hvem er vi? Viking FK G13-3: Kristian Johannesen

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 09.04.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Billingstad, 1 mars 2013 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: 77 61 07 50. E-mail: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april

Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Oslo Fotballkrets Informasjonsmøte for sesongen 2014 Onsdag 9. april Program 18.00-18.10 Velkommen v/daglig leder Tore 18.10-19.30 Vedtak fra Forbundstinget 2014 v/tiitu 19.30-19.45 Pause 19.45-20.30 Elektroniske

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Kretsene bes merke seg at søknadene skal sendes til den krets søkeren tilhører.

Kretsene bes merke seg at søknadene skal sendes til den krets søkeren tilhører. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Oslo, 1.februar 2011 GJELDER UTLYSNING

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 29.03.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017 Sandefjord 13.06.17 PROTOKOLL STYREMØTE 13. JUNI 2017 Til stede: Thorfinn Haugen, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Kjell Rune Pedersen, Torleiv Sandvik. Ikke til stede: Alexander Hesselberg, Line Hettervik,

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold - Sesongen 2014 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt spørsmål

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Innhold LAGLEDERHÅNDBOK HSIL FOTBALL

Innhold LAGLEDERHÅNDBOK HSIL FOTBALL Denne håndboken er ment som et hjelpemiddel i tillegg til all informasjon, planer og målsetninger som du finner på vår nettside. Gjør deg kjent med håndboken og bruk den! Innhold 1. Praktisk informasjon

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 22.03.10 Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes eller de forlater Tertnes. For all

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

«Retningslinjer for Selects-virksomhet»

«Retningslinjer for Selects-virksomhet» Norges Ishockeyforbunds «Retningslinjer for Selects-virksomhet» Definisjon av Selects/kommersielle aktører: Aktører som kjøper og selger «ishockeyaktiviteter», men som ikke er et organisasjonsledd innenfor

Detaljer