Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008"

Transkript

1 Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Sist revidert av Forbundsstyret 24. april ORIENTERING FRA ISHOCKEYFORBUNDET Alle som betalte lisens sesongen 2006/2007 vil automatisk få tilsendt lisens for sesongen 2007/2008 til sin privatadresse i midten av august 2007 med betalingsfrist Spillere født (G7 G12) ikke skal løse lisens. Spørsmål om lisens rettes til klubben du er medlem av eller ønsker å bli medlem i. Klubbens tlf. nr. finner du på + klikk på arkfanen adresser. Utmeldelse sendes klubben. Adresseendring kan nå foretas av spilleren selv på Personlig Profil https://personligprofil.idrett.no. Alle spillere som er registrert med e-post adresse i idrettens systemer har fått tilsendt e-post med brukernavn og passord til sin Personlige Profil. De som ikke har fått tilsendt Personlig Profil skal ta kontakt med sin klubb som vil kunne legge deg inn med korrekt e-post adresse slik at du får tilsendt Personlig Profil. Ved all betaling av lisens, nettbank, telebank e.l. må KID-nummeret oppgis. KID-nummeret må ikke gis videre til andre, det er ditt personlige, men gjelder kun denne sesongen. Det må ikke benyttes flere sesonger, du får tildelt et nytt kid-nummer neste gang du mottar lisens. Har du mistet KID-nummeret, ta kontakt med klubben din. NIHFs kontonummer for lisens er: (du må ha et kid.nr. for å kunne betale til dette kontonummer og det er kun denne kontoen som kan benyttes). Adressen er: Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo. HUSK AT DU IKKE ER SPILLEBERETTIGET FØR LISENSEN ER BETALT. Det er den enkelte spillers/dommers ansvar å vite hvilken klubb han/hun er spilleberettiget for og om lisens er løst. Det er den enkelte klubbs ansvar til en hver tid å sjekke spillerens/dommerens spilleberettigelse. Å løse spillerlisens er et personlig ansvar. Du er selv forpliktet til å ha løst lisens for å få delta i kamper. Deltar du uten å løse lisens, og det blir oppdaget, vil laget ditt tape kampen med min. 5 0 og klubben kan også ilegges bøter. Følgen av å unnlate å løse lisens er også at du ikke er forsikret og altså ikke kan gjøre krav gjeldende dersom uhellet er ute og du blir skadet på trening eller kamp. Kontroll av lisens: Liste over betalte lisenser skal medbringes av lagleder - og dersom noen av spillerne oppført på protokoll ikke står på listen skal disse ikke nektes deltagelse - men dommer noterer på protokollen hvilke spillere det gjelder. NIHF sjekker dommerens notater opp mot lisensregisteret når matchprotokollen ankommer forbundskontoret. Dette betyr at du kun kan spille hvis du er sikker på at lisens er betalt. Se for øvrig avsnittet ovenfor når det gjelder spilleberettigelse. Ved skifte av klubb må overgangsskjema benyttes, det finner du på under NIHF og Skjemaer. Når du har meldt overgang, lastes alle dine funksjoner (også lisens) automatisk over i ny klubbs database. Dette betyr at betalt lisens blir overført til ny klubb. Dersom du ikke har betalt lisens, benytter du den blanketten du har fått tilsendt. Dette betyr at du ikke har behov for ny lisensblankett ved skifte av klubb, men benytter den du har fått tilsendt.

2 LISENSGRUPPER LISENSBELØP 2007/08 Gutt/Pike G13 (1994) - G15 (1992) kr. 260 Junior ( ), Kvinner (1991 og eldre) Spillere født 1988 og eldre i 2. div., regionserier og veteran Grunnlisens Utvidet lisens kr. 390 kr. 685 kr. 490 kr. 800 Spillere født 1988 og eldre i Elite og 1. div. kr. 950 kr InLine/Kjelkehockey kr. 250 kr. 440 Dommere/ledere/trenere kr. 330 kr. 640 VIKTIG! Før avtale om operasjoner skal skadeavdelingen kontaktes. FORSIKRINGSYTELSER: A Ulykkesdødsfall Utbetales ved den forsikredes død: Utbetales til begunstiget ektefelle/samboer (Samboer: Jfr. reglene for Yrkesskadeforsikring): Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år B Invaliditetserstatning Erstatning utbetales prosentvis i forhold til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 %, se vilkårenes pkt Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 200 % av forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning. C Fysioterapeut/Kiropraktor Egenandel D Tannskader Dersom tannbeskytter ikke benyttes: Egenandel E Behandlingsutgifter (øvrige) Medisinsk behandling inntil 2 år Egenandel NIHF Grunn lisens NIHF Utvidet lisens NIHF Yngre spillere år Du forsikres i If via Norges Idrettsforbunds (NIF) barneforsikring til og med det året du fyller 12 år (G12) og fra G13 alder via Norges Ishockeyforbund (NIHF), fram til man fyller 70 år.lisensbeløpet du betaler går til dekning av forsikring, og adm. av lisensen. Fullstendige vilkår for idrettsforsikring m/særvilkår finner du nedenunder. Norges Ishockeyforbunds forsikringsavtale (fra G13 og eldre) har alternative forsikringssummer og dekninger som kan velges etter ønske (Grunnlisens og Utvidet lisens), for G13-G15 er det kun ett alternativ.

3 De senere år er det fra det internasjonale ishockeyforbundets (IIHF) side gjort betydelige regelendringer og innskjerpinger av regeltolkningene. Bakgrunnen for den stadige innskjerpingen er selvfølgelig at man ser de tragiske følgene for den som eventuelt blir rammet av en alvorlig skade. I tillegg øker eksemplene på erstatningssøksmål mot organisasjonsenheter og enkeltpersoner i forbindelse med skader og uhell. Alt dette får alvorlige konsekvenser for ishockeyens renommé og utvikling. Alt utstyr skal være i henhold til internasjonale standarder og bæres forskriftsmessig. (Brudd på regelen kan medføre reduksjon/bortfall av erstatning). For eksempel skal det mellom hjelmens hakerem og haken kun være plass til en finger, visiret skal være festet/bæres slik at det dekker hele nesen og alle spillere i Norge skal benytte godkjent halsbeskyttelse. Det er forbudt å tilpasse utstyret ved å skjære/klippe bort deler av det eller ta ut innmaten. Disse reglene gjelder ved all aktivitet på is, enten det er trening, oppvarming eller kamp. Skader som oppstår som følge av brudd på forskriftene gir i neste omgang høyere forsikringspremier enn nødvendig og går således ut over oss alle. I tillegg til at vi innenfor ishockeyen har innskjerpet kravene har også forsikringsselskapet gjort det samme. Konsekvensene av ikke å rette seg etter de reglene som gjelder kan bli store, også økonomisk. De siste årene har det også blitt økt fokus på at det utstyret som målvakter og utespillere bærer skal ha korrekte mål. UTENLANDSKE SPILLERE SOM SKAL SPILLE I NORSKE KLUBBER Alle utenlandske spillere som skal begynne å spille ishockey i Norge må løse et transferkort. Det er følgende kategorier: 1. Utenlandske spillere som aldri har spilt i Norge tidligere. 2. Utenlandske spillere som kun har spilt på begrenset transfer (utlån) i Norge. 3. Norske spillere som har hatt ubegrenset transfer og spilt utenlands og returnerer til Norge for å spille. Info. finnes her. Husk å løse spillerlisens. Lisensen er kun gyldig når spilleren skatter og er bosatt i Norge, da er de automatisk medlem av Norsk Folketrygd. Hvis disse kriterier ikke er oppfylt må klubben ta kontakt med forsikringsselskapet og tegne tilleggsforsikring for perioden han spiller i Norge, se avsnittet under. Spillerlisens skal allikevel løses. Denne tilleggsforsikringen kan også benyttes for spillere som prøvespiller forut for sesongstart. Tilleggsforsikring - Behandlingsutgifter Utenlandske spillere. Utenlandske spillere er ved ankomst til Norge normalt ikke medlemmer av Norsk folketrygd og følgelig ikke med i NIHFs lisensforsikring. For disse spillere kan det tegnes tilleggsforsikring for behandlingsutgifter ved skade med dekning som angitt i vilkår for idrettsforsikring.

4 Forsikringssum ved behandlingsutgifter kr ,-. Pris kr ,- 6 mnd. Pris kr ,- 2 mnd. Forsikringen tegnes gjennom If, send Invaliditet dekkes ikke.

5 SÆRLIGE VILKÅR FOR NIHFs LISENSFORSIKRING (Idrettsforsikring) (G13 og eldre) 1.1. GENERELT For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de Generelle vilkår, så fremt de ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor HVEM ER FORSIKRET Forsikringen omfatter alle spillere/dommere, trenere og ledere når årets lisens er betalt. I tillegg gjelder forsikringen valgte ledere og materialforvalter. (NIHFs Grunnlisens, maks 6 pr. lag). Norske spillere, spilleberettiget for klubb i utlandet, som tas ut på NIHFs landslag (kamper, samlinger, trening) HVA FORSIKRINGEN GJELDER Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og utforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse NÅR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder i inn- og utland for lag tilsluttet NIHF. a) Under landskamper/kretskamper/samlinger, seriekamper. b) Under all ishockey/egentrening organisert av laget. For dommere gjelder forsikringen under egentrening. c) Under direkte reise til/fra kamp/organisert trening enten spillere reise sammen eller hver for seg. Under reise som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet, dog høyst en uke fra første - og tre dager etter siste kamp. Forsikringen gjelder fra og med til og med året etter, såfremt lisens er betalt innen og ellers fra den dato lisens er betalt. Nye spillere som kommer til etter sesongens slutt er dekket fra til etter grunnlisens HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER a) Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. b) Forsikringen gjelder ikke for spillere som er sykemeldt. c) Skade på briller/kontaktlinser er ikke dekket av forsikringen. d) Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved privat sykehus/klinikk. e) Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor krever utvidet lisens NÆRMERE OM YTELSENE TANNSKADE se tabell ovenfor. Gjelder behandling av tannskader inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen 2 år fra skadedagen. Hvis heldekkende maske/gitter ikke benyttes skal tannbeskytter i munnen være av en slik type at den tilpasses av tannlege. Dersom slik tannbeskytter ikke blir brukt under skadetilfellet, vil behandlingsutgifter kun være dekket med inntil kr ,-. Denne begrensningen gjelder ikke dommere, trenere, ledere og materialforvaltere.

6 FYSIOTERAPEUT/KIROPRAKTOR se tabell ovenfor. Gjelder behandling rekvirert av lege. Behandlingen skal ikke skje hos fysioterapeut eller kiropraktor som er ansatt eller har avtale med klubben BEHANDLING/OPERASJON PÅ PRIVAT KLINIKK. Når det er tegnet utvidet lisens vil selskapet kunne godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikker, f.eks. når det er mer enn 3 måneders ventetid ved offentlige helsevesen og/eller det er risiko for at skade forverres. Forsikringssum kr ,-. Egenandel kr., BEHANDLINGSUTGIFTER FOR ØVRIG se tabell ovenfor. Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter ifølge Trygdekontorets egenandelssatser til lege, som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker og medisin forordnet av lege. Utgifter for operasjoner ved private sykehus/klinikker/leger er dekket med inntil kr ,-. Egenandel kr.,-. For landslagsspillere og eliteseriespillere skal vurderingen til landslagets/eliteserielagets lege vektlegges. (Se pkt. 1.5.d.). 2. MELDING OM SKADE Når skade antas å gi rett til erstatning skal skaden straks meldes på skjemaet Idrett som via klubben sendes til: If Forsikring Lysaker Torg 35 Postboks Lysaker Tlf: Det er krav om henvisning fra lege dersom utgifter skal godtgjøres. Det samme gjelder for behandling hos fysioterapeut/kiropraktor. Ved behandlingsutgifter må det innsendes originale kvitteringer for utgifter til lege, tannlege, sykehusopphold, transport m.v. Så snart meldingen er mottatt i If vil det registreres skadesak og en orientering vil da bli sendt til den som er skadet.

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004 Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5

Detaljer

Forsikring for fotballspillere

Forsikring for fotballspillere Forsikring for fotballspillere og fotballklubber 2003 Innhold Orientering fra fotballforbundet 3 Forsikringssummer 5 Særlige vilkår 6 NIF - barneidrettsforsikring 8 Klubbforsikring 10 Andre forsikringer

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER A Aktive junior/ senior/ engangsturrytter B Aldersbest. 13 16 år C D Utvidet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår for utøvere gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2014-30.09.2015 Forsikringsnr.: 82731146 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring 3 mot 3 Engangsforsikring Faser Pålagt

Detaljer

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis gjeldende fra 01.01.2014 til 31.12.14 FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE Engangslisens Grunnlisens Utvidetlisens A Gyldighet Pr. konkurranse

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 FORSIKRINGSYTELSER - FUNKSJONÆRER Lisens A Gyldighet Arrangørdato B Krav til medlemskap i klubb, men registrert som

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund

Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund Forsikringsbevis for lisensforsikring gjeldende 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Faser Ordinær Lisens (200 kr) A Akuttbehandling. Akutt * (Offentlige

Detaljer

Norges Svømmeforbund 2015

Norges Svømmeforbund 2015 Norges Svømmeforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83606463 IDRETTSBEHANDLING Faser Grunn Utvidet 10-12 års lisens A B C Idrettens Skadetelefon. Meld

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring.

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader Sportscover Europe

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsperiode Fotball er: 01.03.2015 28.02.2016 Forsikringsperiode Futsal er: 01.10.2015-30.09.2016 OPPSTART BEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-30.04.2015 Forsikringsytelser Idrettens Skadetelefon A Meld skaden elektronisk Telefonnr 02033. Kl 09.00-21.00

Detaljer

INFO TIL SPILLERE OG FORESATTE - 2004/05

INFO TIL SPILLERE OG FORESATTE - 2004/05 FELLESSKAP, HUMØR OG UTVIKLING R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes største idrettslag med ca 350 medlemmer fordelt på håndballskole,

Detaljer

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring.

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader Sportscover Europe

Detaljer

Forsikringer i idretten

Forsikringer i idretten Forsikringer i idretten v/ advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Forsikringsbehovet Forsikringsbehovet

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Gjelder fra 01.01.2013 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens Plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS INFORMASJONSSKRIV TIL UTØVERE 4.12-1 START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 17. september 2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 17. september 2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av

Detaljer