Forsikringer i idretten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringer i idretten"

Transkript

1 Forsikringer i idretten v/ advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) (c) Kleven & Kristensen

2 Forsikringsbehovet Forsikringsbehovet innenfor idretten gjenspeiler det risikopotensialet som knytter seg til virksomheten - Denne risikovurderingen er dels gjort av myndighetene som har gitt enkelte lovpålagte forsikringskrav. - Videre må den dels gjøres av det enkelte organisasjonsledd 2

3 Forsikringsbehovet Personskader i Norge Idrettsskader 17 % Risikopotensialet vil si det potensialet organisasjonsleddet har for å pådra seg ansvar for skader eller tap Moralsk ansvar Juridisk ansvar Det juridiske ansvaret kan statueres på bakgrunn av et: lovfestet ansvar Andre skader 83 % Tall fra Senter for idrettsskadeforskning Norges idrettshøgskole ulovfestet ansvar 3

4 Lovfestet ansvar Ansvar kan innbære enten straff eller erstatningsplikt eller begge deler Ansvar for ansatte kan oppstå men vil bero på en konkret vurdering Ansvar for motorkjøretøy bilansvarsloven Ansvar for produkter produktkontrolloven Ansvar for dyr skadeerstatningsloven 1-5 Lovgivningen kan statuere et objektiv ansvar for organisasjonsleddet: Objektiv ansvar er et ansvar uten skyld. Ulovfestet ansvar forutsetter at det foreligger en ekstraordinær skaderisiko. Det sentrale er at den skadelidte skal vernes mot en risiko han ikke kunne forvente eller burde vært forberedt på å forvente 4

5 Ulovfestet ansvar Beror på forholdet mellom skadevolder (organisasjonsleddet selv eller noen det er ansvarlig for) og skadelidte. Det må foreligge et økonomisk tap, årsakssammenheng og et ansvarsgrunnlag. I utgangspunktet må skadevolder kunne bebreides for at han opptrådte slik han gjorde (skyldansvar) Det betyr at han burde handlet annerledes og dermed unngått å forvolde skaden (aktsomhetsnormen) Om organisasjonsleddet kan holdes ansvarlig (erstatningspliktig) vil følge av en konkret vurdering. Dersom det foreligger en ekstraordinær skaderisiko kan også et objektivt ansvar oppstå på ulovfestet grunnlag 5

6 Risikovurderingen - typiske tilfeller Arrangøransvar (virksomhetsansvar) Medlemmer Tilskuere Kontraktspartnere Ansvar for anlegg som eier/leier Tekniske mangler Rutiner/instrukser Arbeidsgiveransvar Ansatte Utøvere Risiko ved drift Generell Underslag 6

7 Følgen av risikovurderingen - Ansvarsfraskrivelser - Forsikringer 7

8 Forsikringssituasjonen Risikopotensialet er hjørnesteinen for hvilke forsikringer organisasjonsleddene må, har og bør ha Det finnes i stor utstrekning forsikringsprodukter som er ment å dekke behovet Innenfor enkelte idretter er forsikringssituasjonen problematisk ift. risiko, pris og kostnadshåndtering I den videre fremstilling vil vi behandle temaet fra et idrettslags ståsted 8

9 Forsikringer et idrettslag må ha Det eksisterer enkelte lovpålagte forsikringskrav. I tillegg finnes det lovgivning som krever konsesjon eller andre tillatelser for bestemte tiltak, som igjen ofte krever en bestemt forsikring. Den presenterte listen er i så måte ikke uttømmende 9

10 Forsikringer et idrettslag må ha Idrettslagets arbeidstakere Yrkesskadeforsikring, jf hhv. yrkesskadeforsikringsloven 3 eller folketrygdloven. Offentlig tjenestepensjon (OTP), jf lov om obligatorisk tjenestepensjon 2 Loven stiller enkelte minstekrav til antall ansatte, stillingsprosent mv, slik at det ikke er gitt at alle idrettslag er omfattet av loven. OTP er ikke pliktig å tegne for ansatte med en stilling mindre enn èn femdel av full stilling, jf. foretakspensjonsloven 3-5 og innskuddspensjonsloven 4-2. Det er likevel mulig å tegne OTP for disse arbeidstakerne også. Idrettslagets virksomhet Ansvarsforsikring for heisanlegg, jf. lov om anlæg av taubaner og løipestrenger av 1912 Ansvarsforsikring for motorkjøretøy, jf. bilansvarsloven Underslagsforsikring, jf. NIFs regnskaps og revisjonsbestemmelsene 2-16 Gjelder for idrettslag med omsetning under 5 millioner kroner, jf NIFs lov Store idrettslag er pålagt å ha en statsautorisert revisor. 10

11 Forsikringer et idrettslag har Forsikring av medlemmer: automatisk Barn tom. 12 år dekket gjennom NIFs Barneidrettsforsikring: 2.1 Generelt For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. 2.2 Hvem er forsikret Forsikring gjelder uten unntak* og omfatter: a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år. b) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt a og b. d) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. 11

12 Forsikringer et idrettslag har Hva forsikringen gjelder: automatisk a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 12

13 Forsikringer et idrettslag har automatisk 2.4. Hvor/når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse i Norge, Norden og i Nordkallotten, organisert av lag, idrettsråd, krets- region eller forbund tilsluttet NIF nærmere bestemt: a) Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger. b) Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l. c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder. d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra den/de som volder skade eller dennes/deres forsikringsselskap. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet utenfor lagets hjemsted i forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, idrettsråd, krets-/region eller forbund tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag. 13

14 Forsikringer et idrettslag har Forsikringssummer: automatisk Erstatning ved idretts-/ulykkesdødsfall ,- Progressiv invaliditetserstatning* ,- Behandlingsutgifter inntil ,- Egenandel 500,- Tannskader ,- Fysioterapi/kiropraktor 3.500,- Egenandel 500,- *Forsikringssummer ved medisinsk invaliditet er kr ,- for hver invaliditetsgrad over 50 %, øker invaliditetsgraden med 2 %. Maksimal utbetaling ved 100 % medisinsk invaliditetsgrad er kr ,- 14

15 Forsikringer et idrettslag bør vurdere Medlemmer fra og med 13 år: Husk: Ved gjøremål med barn tom. 12 år gjelder barneidrettsforsikringen c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt a og b. Fra risikovurderingen: Ulykkesforsikring dvs. idrettsskader påført ifb. organisert idrettsutøvelse Andre skadeforsikringsordninger avhengig av den enkelte idrett. Reiseforsikring 15

16 Forsikringer et idrettslag bør vurdere Hvordan kan idrettslaget oppnå ønsket dekning? Klubbforsikring - en spesiell forsikring som tilbys klubber og lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Består av 1. ulykkesforsikring 2. ansvarsforsikring 3. underslagsforsikring Lisenser el. varierende innhold fra idrett til idrett. Som regel en ulykkesog ansvarsforsikring. Er som regel obligatorisk å tegne for å få deltakerrett. Det enkelte idrettslag er avhengig av å vurdere dekningsgraden medlemmene har gjennom lisenser el. ift. behovet for ytterligere forsikringer som for eksempel klubbforsikring Andre forsikringsprodukter 16

17 Forsikringer et idrettslag bør vurdere Et eksempel på forsikring for lisenshavere: Forbundet har tegnet følgende forsikringer som gjelder for alle som har gyldig fektelisens: Kollektiv ulykkesforsikring i If Skadeforsikring, nr Ansvarsforsikring i If Skadeforsikring, nr Reiseforsikring i Europeiske Reiseforsikring A/S, nr Forsikringssummer Ulykke: forsikringssummene er hhv. ulykke/medisinsk invaliditet: under 16 år kr ,- over 16 år kr ,-, ulykke-død: kr ,- Ansvar: Forbundet/klubbene/medlemmene kan pådra seg i forbindelse med arrangementer tilknyttet fektesporten. Forsikringen omfatter derimot ikke personskader en fekter blir utsatt for under utøvelse av idretten, verken under trening eller i kamp kr Reiseforsikring Reisegods kr , reisesyke ubegrenset inkl. hjemtransport. Reiseulykke kr ved død eller invaliditet. Reiseansvar kr

18 Forsikringer et idrettslag bør Arrangementer: vurdere Arrangementer: ofte dekket gjennom lisenser el. som klubben er pliktig å tegne for å kunne få arrangere arrangementet. Det bør alltid gjøres en vurdering ift. arrangementets størrelse ift. om det bør tegnes en tilleggsforsikring. Også viktig å vurdere forsikring for tap som lage kan påføre seg selv (omsetningssvikt mv.). 18

19 Forsikringer et idrettslag bør Drift og eiendeler: vurdere Anlegg og byggmasse Andre eiendeler; innbo 19

20 Forsikringer i idretten v/ advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) (c) Kleven & Kristensen

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004 Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER A Aktive junior/ senior/ engangsturrytter B Aldersbest. 13 16 år C D Utvidet

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 FORSIKRINGSYTELSER - FUNKSJONÆRER Lisens A Gyldighet Arrangørdato B Krav til medlemskap i klubb, men registrert som

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsperiode Fotball er: 01.03.2015 28.02.2016 Forsikringsperiode Futsal er: 01.10.2015-30.09.2016 OPPSTART BEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring

Detaljer

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis gjeldende fra 01.01.2014 til 31.12.14 FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE Engangslisens Grunnlisens Utvidetlisens A Gyldighet Pr. konkurranse

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2014-30.09.2015 Forsikringsnr.: 82731146 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring 3 mot 3 Engangsforsikring Faser Pålagt

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Norges Svømmeforbund 2015

Norges Svømmeforbund 2015 Norges Svømmeforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83606463 IDRETTSBEHANDLING Faser Grunn Utvidet 10-12 års lisens A B C Idrettens Skadetelefon. Meld

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-30.04.2015 Forsikringsytelser Idrettens Skadetelefon A Meld skaden elektronisk Telefonnr 02033. Kl 09.00-21.00

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring.

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader Sportscover Europe

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever - NAV

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever -

Detaljer

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Gjelder fra 01.01.2013 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens Plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

Avtalevilkår - ULYKKESFORSIKRING FOR IDRETTSUTØVERE Gjelder fra 01.01.2009

Avtalevilkår - ULYKKESFORSIKRING FOR IDRETTSUTØVERE Gjelder fra 01.01.2009 Avtalevilkår - ULYKKESFORSIKRING FOR IDRETTSUTØVERE Gjelder fra 01.01.2009 UI109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor og når forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter og

Detaljer

FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB. HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013. HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre

FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB. HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013. HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013 HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre Forord Denne boken har vi laget for ledere, trenere og medlemmer i Fræna Volleyballklubb. Vi ønsker

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. Rundskriv 5/2015

Oslo kommune Byrådet. Rundskriv 5/2015 Oslo kommune Byrådet Rundskriv 5/2015 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201405382-6 kommunale foretak Arkivkode: 160 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 19.01.2015 Saksbeh.:

Detaljer

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Vilkår AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Gjelder fra 01.05.2010 Erstatter vilkår fra 01.11.2007 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS

Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS Generelle sikkerhetsvurderinger og ansvar Sikkerhet Generelt - Dokumentet er en del av bedriftens internkontroll og HMS-filosofi. - Dokumentet inneholder oversikt

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 01.01.2007 1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede / forsikrede) Forsikringen gjelder for personer som er angitt i forsikringsbeviset. De forsikrede må

Detaljer