Forsikring for fotballspillere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikring for fotballspillere"

Transkript

1 Forsikring for fotballspillere og fotballklubber 2003

2 Innhold Orientering fra fotballforbundet 3 Forsikringssummer 5 Særlige vilkår 6 NIF - barneidrettsforsikring 8 Klubbforsikring 10 Andre forsikringer 11 Forsikringsvilkår - Idrettsforsikring 12 Skademelding 18 Alle som skal delta i serie, cuper eller turneringer må være forsikret! Forsikringen gjelder fra den dato den blir betalt og ut kalenderåret! Idrettsforsikringen for fotballpillere - et samarbeid mellom If og Norges Fotballforbund. 2

3 Orientering fra fotballforbundet Foran 2003-sesongen er det gjort følgende endringer i forsikringsordningen. 1. forsikring av utøvere i 7-er fotball for senior menn og kvinner Forbundstinget i mars 2002 vedtok at spillere på senior 7-er lag f.o.m kunne forsikres gjennom lagsforsikring. Dette betyr at spillere som KUN deltar på 7-er lag senior i serier og cuper, ikke lenger trenger lisensforsikring. Disse 7-er lagene blir dermed omfattet av samme ordning som lag i klassene Old Boys og Old Girls. 2. progressiv invaliditetserstatning Denne er øket fra kr til kr for de som tegner utvidet lisens. 3. privat klinikk Denne er øket fra kr til kr for de som tegner utvidet lisens. a) Bruk alltid KID-nummer ved innbetaling! Spiller får oppgitt KID-nummer ved henvendelse til klubben som finner dette under Spillerregistrering på fotball.no b) Betales lisens for flere spillere på samme innbetaling, MÅ navnene på spillerne oppgis. Betalingen skal være individuell og inneholde KID-nummer. Dersom en i et nødstilfelle betaler for flere spillere samtidig, MÅ navnet, fødsels datoen og adressen til den enkelte spiller føres på giroen. c) Dekningen etter skade skjer i hht. den kategori det er betalt for. Dersom det betales kr 460 for grunnlisens i gruppe 2, blir en skade dekket etter grunnlisensens og ikke for utvidet i gruppe 3. d) Den høyeste divisjonen spilleren skal delta i, avgjør hvilken lisenskategori spilleren skal velge. Spilleren som har betalt lisens i en lavere kategori enn der han/hun blir skadet, kan få redusert erstatning. 4. lagsforsikring - utøvere i spesielle aktiviteter Denne forsikringen gjelder deltakere som skal delta i aktiviteter som er arrangert av forbund, krets eller klubb tilsluttet NFF, men som ikke skal delta på lag i sin klubb i kretsens ordinære seriesystem. Disse spillerne omfattes ikke av bestemmelsene i NFF s Lov b. Forsikringen er delt inn i følgende to grupper: 1) Fotballskoler 2) Alternative spillformer Begge kategoriene har en to-delt pris som er avhengig av alder. For deltakere f.o.m. det året de fyller 13 t.o.m. det året de fyller 19, er prisen kr 460 pr 18 stk. For deltakere f.o.m. det året de fyller 20 år, er prisen kr 650 pr 18 stk. Begge prisene gjelder pr tiltak. Tiltaket kan ikke strekke seg over mer enn 7 dager. 3

4 pris på ulike lisensforikringer i 2003: Divisjoner/klasser Grunnlisens Utvidet lisens Gruppe 1 Tippeliga, 1. og 2. div. menn og Toppserien kvinner kr 750,- kr 1.240,- Gruppe 2 3. og 4. div. menn og 1. div. kvinner kr 460,- kr 790,- om ifs barneidredttsforsikring Gruppe 3 5. div. og lavere menn, 2. div. og lavere kvinner kr 180,- kr 430,- Les mer om denne på sidene 8 og 9. Lagforsikring 7-er lag kvinner og menn kr 2.395,- kr 5.020,- Det er ikke foretatt endringer i Lagforsikring Old Boys og Old Girls - pris pr lag vilkårene for kr 2.395,- kr 5.020,- Les mer om Lisensforsikringen side 6 og om idrettsforsikringen side 12. fortsettelse fra s. 3 Forsikringspremien betales direkte til NFF på konto og merkes Aktivitet. (Tiltak under betegnelsen Fargerik Fotball har egen forsikringsordning.) 5. forsikringspremien betales inn til nff på konto: om klubbforsikirng og øvrig skadeforsikring Les mer om disse forsikringene på sidene 10 og 11. Oslo, desember 2002 NORGES FOTBALLFORBUND Thor Grønnerud Fagsjef 6. melding av skader over telefon Skader meldes direkte til If. Meldingen kan gis på telefon Dette er en telefon til et kontor som behandler skadesaker. Spørsmål og informasjon om forsikringsordningen får du ved å ringe If på telefon

5 Orientering NFF Lisensforsikring Individuell/lag NFF Lagforsikring Ungdomsfotballen NFF Lagforsikring Forsikringen omfatter alle spillere som skal delta på seniorlag i det ordinære seriesystemet eller i cup/turnering, må ha individuell lisensforsikring. I tillegg omfattes klubbens oppnevnte/valgte lagledere,- trenere, dommere og rekrutterings-dommere - uten kostnader. For spillere år og spesielle utøvergrupper 7-er lag kvinner /menn og Old girls/boys (grunnlisens/utvidet lisens) Forsikringsytelser Individuell/lag Grunnlisens Individuell/lag Utv.lisens Lagsforsikr Ungdom år A Idretts-/Ulykkesdødsfall Utbetales ved den forsikredes død: Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg er ikke dekket Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år: B Progressiv invaliditetserstatning Erstatningen utbetales prosentvis i forhold til invaliditetserstatningen. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50%. Ved 100% medisinsk invaliditet utbetales 200% av forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5% gir ikke erstatning C Bruddskader Utbetales ved ben- og senebrudd (unntatt ribbensbrudd): DTannskader Egenandel E Fysioterapeut/Kiropraktor (gjelder kun for utvidet individuell lisens) Egenandel F Behandlingsutgifter (øvrige) Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år. Egenandel G Privat klinikk Egenandel

6 6 1. Særlige vilkår for NFFs lisensforsikring/ lagforsikring 1.1 generelt For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de Generelle vilkår, så fremt de ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. 1.2 hvem som er forsikret Alle spillere som skal delta på seniorlag i det ordinære seiesystemet eller i cup/turnering, må ha individuell lisensforsikring. Forsikringen gjelder fra den dato den betales og ut kalenderåret. 1.3 hva forsikringen gjelder Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 1.4 når forsikringen gjelder a) Forsikringen gjelder idrettsskade under lagets kamper samt all fotballtrening organisert av laget. Omfatter også kretskamper/samlinger. Deltakelse på landslaget er dekket av NFF ved særskilt avtale. b) Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. c) Forsikringen gjelder under reiseopphold som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste kamp - enten spillerne er samlet eller hver for seg. 1.5 hvilke begrensninger som gjelder. a) Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. b) Forsikringen gjelder ikke for spiller som er sykmeldt. c) Erstatning ved leggskade dekkes kun dersom leggbeskytter er benyttet. d) Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke. e) Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikker. g) Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor krever utvidet lisens/lagsforsikring år. 1.6 nærmere om ytelsene For en og samme skade ytes erstatning kun etter ett av punktene C og F. Tabell på side 5.

7 1.6.1 behandlingsutgifter (pkt. F i tabellen på side 5) Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter ifølge Trygdekontorets egenandelssatser til lege, som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker og medisiner forordnet av lege tannskade (pkt. d i tabellen på side 5) Gjelder for behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen 2 år fra skadedagen fysioterapeut/kiropraktor (pkt. e i tabellen på side 5) Gjelder behandling rekvirert av lege og som ikke skjer hos fysioterapeut som ansatt i klubben eller har avtale med klubben. If Oppgjør ulykke Postboks Lysaker Tlf.: Skader som ikke blir meldt innen 3 mnd. etter skadedato, skal sendes direkte til: Norges Fotballforbund Serviceboks 1 Ullevål Stadion 0840 Oslo. Ved skade under kamp, må skademeldingen bekreftes/attesteres av kampens dommer. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes/attesteres av trener eller lagleder - og påføres klubbens stempel privat klinikk (pkt. g i tabellen på side 5) Når det er tegnet lisens vil selskapet kunne godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/ klinikker, f.eks. når det er mer enn 3 måneders ventetid ved offentlig helsevesen og/eller det er risiko for at skade forverres. 1.7 melding om skade En fotballskade som dekkes av forsikringen kan rapporteres på eget skademeldingsskjema. Dette sendes til If via klubben. Bruk denne adressen: 7

8 2. Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring 2.1 generelt For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen gjelder fra , og omfatter barn opp til og med det året de fyller 12 år. Forsikringspremien betales av NIF. 2.2 hvem er forsikret a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til og med det året de fyller 12 år. b) Flykninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt.2.1. c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt a og b. d) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. idrettsskoler Idrettsforbundets obligatoriske barneidrettsforsikring som ble innført fra for medlemmer av lag/ særforbund tilsluttet NIF vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som følger hele årsløpet/skoleåret og som er godkjent av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Idrettsskoler som driftes av andre enn idrettslag tilsluttet NIF inngår ikke i ordningen. Forsikringen vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som er organisert i samarbeid på tvers av klubber og av andre utenfor idrettsforbundets organisasjonsledd såfremt idrettsskolen følger ovennevnte vilkår og er godkjent av NIF. Idrettskretsen i hvert fylke har oversikt over godkjente idrettsskoler hva forsikringen gjelder a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt.2.4. b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt hvor/når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF, nærmere bestemt: a) Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger. b) Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l. c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder. d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. 8

9 Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet utenfor lagets hjemsted forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder - dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag nærmere om ytelsene Vilkåret for Idrettsforsikring om invaliditetsoppgjør gjelder, dog slik at oppgjør kan utstå i inntil 5 år etter skadedagen. Ved tannskader dekkes også første permanente behandling (krone, bro o.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Endelig oppgjør skal likevel skje innen 2 år, basert på kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker. 2.6 melding om skade Skade som omfattes av avtalen skal snarest sendes meldes til If på egen blankett. SKADEMELDING: Skadeskjema Idrett Trener eller leder skal bekrefte de opplysninger skademeldingen som angår laget, og at årets kontingent er betalt. Ved krav om dekning av utgifter, vedlegges originalkvitteringer. Skademeldingen sendes til: If v/oppgjør ulykke Postboks Lysaker Tlf.: Forsikringssummene: kr Erstatning ved Idretts-/Ulykkesdødsfall: ,- Progressiv invaliditetserstatning Forsikringssummer ved medisinsk invaliditet er kr ,- økende med 2% for hver invaliditetsgrad over 50%, inntil maksimal utbetaling kr ,- ved 100% medisinsk invaliditet. Invaliditetsgrad under 5% gir ikke erstatning ,- Behandlingsutgifter inntil ,-. Egenandel 500,-. Tannskader ,- Egenandel 500,- Fysioterapi/kiropraktor 3.500,- Egenandel 500,- 9

10 If-klubbforsikring dette er en kort beskrivelse av if-klubbforsikring idrett underslag ansvar Hvem forsikringen gjelder for Medlem Klubb/medlem Klubb/medlem Hvor forsikringen gjelder Hele verden Norge Hele verden - USA og Canada Hva forsikringen dekker Idrettsskade under organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade under reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Medlem som forårsaker økonomisk tap ved dokumentfalsk, underslag, tyveri, bedrageri og utroskap. Klubbens rettslige erstatningsansvar for skade forvoldt i forbindelse med aktiviteter klubben normalt forestår. Gjelder både person og tingskade Hva forsikringen ikke dekker 1)Dekker ikke skade som er oppstått ved aktiviteter som ikke naturlig hører sammen med organisert idrettsøvelse. F.eks. dykking, flyving, fallskjermhopping, slagsmål etc. 2)Skade som skyldes langvarig slitasje eller belastning. Sykelig tilstand, inntak av medikamenter ref. NIF's dopingliste, selvmord eller forsøk på selvmord. Økonomisk tap forårsaket i samarbeid med klubbens ledere/eiere eller nærstående av disse. Skade oppstått ved aktivitet som dekkes av annen forsikring. F.eks. byggearbeider. Sikkerhetsforskrift Forsikringen er overlatt på betingelse av at Klubben overholder særforbundets regler om startberettigelse og kamp og konkurranseregler. Overholder arbeidsbestemmelser ved bruk av farlig arbeidsredskap, brannfarlig væske og kjemikalier. Forsikringssum og egenandel Ved død: kr ,- Ved medisinsk Invaliditet: 1)Forsikringssum kr ,- 2)Invaliditetsgrad under 30% gir ikke erstatning. Vilkårets pkt. 6.3B annet avsnitt er med dette endret fra 10% til 30%. 3)Invaliditetsgrad mellom 30% og 50% gir erstatning prosentvis i forhold til forsikringssummen. 4)For hver prosentenhet invaliditetsgraden overstiger 50% betales i tillegg 2% av forsikringssummen i erstatning. Dvs. kr ,- ved 100% invaliditet. Forsikringen dekker ikke behandlingsutgifter og vilkårets pkt. 6.4 gjelder ikke. kr ,-. Egenandel kr ,-. kr ,-. Egenandel kr 7.500,- Sikredes plikter ved skadetilfelle Skade meldes If snarest mulig på eget skjema. Oppsøk lege og følg legens forskrift. Skade meldes til If snarest mulig med all relevant informasjon. Revisorbekreftet dokumentasjon. Politianmeldelse og påtalebegjæring. Rettslig pågang for å redusere tap. Skade meldes If snarest mulig. Ikke innrøm erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. 10

11 if-klubbforsikringer er det minimum av forsikirngsdekning en klubb bør ha For kr 500,- pr. klubb og kr 19,75 pr. medlem, gir If-klubbforsikirng klubbene den nødvendige forsikringsdekning ved arrangementsansvar og underslag samt en basisdekning ved død og ved invaliditet med høy invaliditetsgrad. Se tabellen på side 10. klubbens øvrige forsikringsbehov Forsikring av egen eiendommer, verdier og forretningsdrift: Bygninger med tilknyttet virksomhet. Hus, hytte, kiosk, bolig etc. Motoriserte kjøretøyer som eies eller leies av klubben. Buss, bil, traktror, scooter, arbeidsmaskiner, reklamesystemer o.l. Reiseforsikring. melding om skade Skademeldingen gis til behandlende lege/tannlege som gir de medisinske opplysningene. Husk å ta vare på originalkvitteringene som sendes til If sammen med skademeldingen. Dommere/trener eller leder skal bekrefte opplysningene i skademeldingen, og at årets kontingent er betalt til idrettslaget. skademelding sendes til: If Oppgjør Ulykke Postboks Lysaker service - oppfølging Ifs bedriftssenter i Oslo/Akershus har ansvaret for service og vedlikehold av forsikringsavtalen. Bedriftssenteret vil foreta årsgjennomgang av forsikringene slik at de til enhver tid vil være oppdaterte i forhold til klubbens aktivitet og medlemmer. Har klubben behov for hjelp eller tilleggsforsikringer i avtaleperioden? Kontakt: Bedriftssenteret Øst Postboks Lysaker Tlf.:

12 Forsikringsvilkår - Idrettsforsikring innhold: 1. Definisjoner. 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader If svarer for og hvilke begrensninger som gjelder. 5. Endring av risiko og sikkerhetsforskrifter. 6. Skadeoppgjør - ytelser. I tillegg til dette vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset/avtalen med angitte spesifikasjoner. - Generelle vilkår. - Forsikringsavtaleloven (FAL) av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkåret. Forsikringsbeviset/- avtalen og eventuelle spesifikasjoner gjelder foran vilkåret. 1. definisjoner 1.1 Sikrede. Med sikrede menes den person hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til og som er under 70 år. 1.2 Sikredes ektefelle. Med ektefelle menes person som har inngått lovformelig ekteskap med sikrede. Likestilt med ektefelle er en som har inngått registrert partnerskap med sikrede. En person regnes ikke som forsikret ektefelle lenger enn til det tidspunkt der det er avsagt dom for - eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Tilsvarende gjelder ved registrert partnerskap. 1.3 Barn. Som mottaker av barnetillegg ved dødsfall regnes sikredes egne barn under 20 år. 1.4 Sikredes samboer. Med samboer menes person som - når forsikringstilfellet inntrer - den sikrede lever sammen med i ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold hvis det av Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som sikrede de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med sikrede. Når registrering i Folkeregisteret ikke foreligger, er vedkommende likevel å anse som sikredes samboer dersom andre bevis gjør det åpenbart at betingelsene i foregående setning er oppfylt. Dette gjelder likevel ikke dersom det, på tidspunktet når forsikringstilfellet inntreffer, foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap eller registrert partnerskap kan inngås. Et samboerforhold anses opphørt ved utløpet av den dag partene flytter fra hverandre, selv om dette ikke er meldt til Folkeregisteret. 2. hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder 2.1 Forsikringen omfatter den/de grupper medlemmer under 70 år som, i h.t. nærmere avtale skal være forsikret. 2.2 Forsikringen gjelder i hele verden. 2.3 Organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsik- 12

13 ringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne: a) Under kamper, konkurranser, oppvisninger. b) Under trening på idrettsbane/i idrettshall. c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør. d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. e) All oppvarming og nedvarming i forbindelse med aktivitetene under punktene a) t.o.m. d) ovenfor. Under slik organisert idrettsutøvelse dekker forsikringen idrettsskade, jf pkt. 4.1a. 2.4 Reise. Under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse, jf pkt. 2.3, dekker forsikringen ulykkesskade jf pkt. 4.1b. Dette gjelder likevel ikke der skadelidte reiser med offentlig transportmiddel, eller er fører/passasjer, fotgjenger, syklist m.m. og kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap i h.t. lov- eller konvensjonspliktig ansvarsforsikring. 2.5 Opphold. Ved opphold på konkurranse-/ treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, jf pkt. 2.3, dekker forsikringen ulykkesskade jf pkt. 4.1b. 3. hva forsikringen kan omfatte 3.1 Erstatning ved dødsfall. 3.2 Erstatning ved varig skade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet på minst 5 %. 3.3 Erstatning ved tannskade. 3.4 Erstatning for fysioterapi/ kiropraktorbehandling. 3.5 Erstatning for legebehandling, medisiner, reise, proteser m.m. 3.6 Operasjon i privat klinikk. 3.7 Hva forsikringen omfatter og hvilke forsikringssummer som gjelder, fremgår av forsikringsavtalen. Den forsikringssum som gjaldt da forsikringstilfelle inntraff, legges til grunn ved erstatningsberegningen. 4. hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder. 4.1 Hvilke skader selskapet svarer for: a) Idrettsskade, akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, jf pkt b) Ulykkesskade, skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med reise, jf pkt. 2.4 og opphold, jf pkt Skade på sinnet f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade, med mindre det samtidig er oppstått legemsskade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet. 4.2 Særlige aktiviteter. Forsikringen gjelder under utøvelse av den idrett som avtalen omfatter og tre- 13

14 ningsøvelser som faller naturlig sammen med denne. Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for skade som skyldes deltakelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, hastighetsløp med motorkjøretøy/ fartøy, luftsport, fjellklatring og ekspedisjonslignende utfarter. 4.3 Belastningslidelse, slitasje. Forsikringen omfatter ikke skader som kommer gradvis som følge av langvarig belastning eller slitasjeskader som f.eks. slitasjegikt (artrose) eller senebetennelser (tendinitter). 4.4 Skade som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand (som f.eks. hjerteinfarkt). Hvis det kan antas at sykelig tilstand eller anlegg, sammen med skaden har medvirket til den sikredes død, invaliditet eller behandlingsutgifter, settes erstatningen ned. Den nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har hatt for dødsfallet, invaliditeten eller behandlingsutgiftene. 4.5 Skade ved medisinsk behandling eller bruk av medikamenter. Forsikringen gjelder ikke skade forårsaket ved medisinsk undersøkelse, behandling o.l. eller ved inntak av medikamenter med mindre den sikrede er blitt behandlet på grunn av en skade som If svarer for. Ikke i noe tilfelle gjelder forsikringen skade forårsaket ved bruk av medikamenter som omfattes av Norges Idrettsforbunds dopingliste. 4.6 Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet. Har den sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er If ikke ansvarlig. If er likevel ansvarlig hvis den sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidden forstås den umiddelbare følge av handlingen, nemlig legemsskaden. If svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes en akutt sinnsforvirring ved at den sikrede p.g.a. alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling - og ikke en sinnslidelse, jf 1. og 2. ledd ovenfor. 4.7 Grov uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet. For sikrede som er fylt 16 år gjelder: Har den sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan Ifs ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den sikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av en sikkerhetsforskrift. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av ansvaret vil få for den som har krav på forsikringen eller for andre personer som er økonomisk avhengige av ham eller henne og forholdene ellers. I andre tilfeller enn de som er nevnt i første ledd, kan If ikke påberope seg at den sikrede uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet. 14

15 If kan ikke påberope reglene i første ledd dersom den sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 5. endring av risiko og sikkerhetsforskrifter 5.1 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko. If svarer ikke for ulykkesskade jf pkt. 4.1b, som skyldes; a) frivillig deltakelse i slagsmål eller forbrytelse. b) hanggliding, flyving med mikrolette og ultralette fly, fallskjermhopping, paragliding og ballongfart. 5.2 Sikkerhetsforskrift. Forsikringen er overtatt på betingelse av at sikrede overholder særforbundets gjeldende regler om startberettigelse og kamp- og konkurranseregler for særidretten, jf i h.t. kap. 6-2 og 14-2 i lov for NIF og Olympiske komite. Har sikrede forsømt å overholde reglene i første ledd, kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort jf FAL skadeoppgjør 6.1 Fellesregler a) Den som vil fremme krav mot If skal gi selskapet de opplysninger som er tilgjengelige for han eller henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatning. b) Man mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt innen 1 år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Man mister retten til erstatning dersom sikrede ikke har anlagt sak, eller krevet nemndbehandling innen 6 måneder regnet fra den dag If skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig, og samtidig har minnet han eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jf FAL 8-5, 18-5 og Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL 8-6 eller 18-6: c) Ved skade må den sikrede snarest søke lege, underkaste seg regelmessig behandling og følge leges forskrift. d) Opplysninger gis på skjema fastsatt av If. Skademeldingen skal inneholde sikredes fødsels- og personnummer. Skademeldingen skal bekreftes/ attesteres av dommer/lagleder/trener/oppmann. Skjemaet sendes til: If Oppgjør ulykke, Helsfyr Postboks 1374 Vika 0114 Oslo Så snart meldingen er mottatt av If, blir det registrert skadesak med eget skadenummer. Orientering vil bli sendt til den som er skadet. e) Den som ved skadeoppgjør gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot If både under denne og andre forsikringsavtaler i h.t. FAL Den sikrede og selskapet 15

16 har rett til å innhente lege- og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av erstatningen. Dersom selskapet finner det nødvendig å innhente erklæring fra ny sakkyndig, bør dette begrunnes skriftlig. f) Sikrede har krav på renter av erstatningsbeløp jf FAL g) Kan det antas at tilstanden vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling - og den sikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg behandling - skal det likevel ved fastsettelse av endelig invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for forbedring som slik behandling kan antas å ville ha medført, jf FAL Dødsfall. Har skaden medført døden innen ett år, betales dødsfallserstatning med den forsikringssum som er nevnt i avtalen. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag. Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år etter at skaden inntraff, betales hverken dødsfall- eller invaliditetserstatning. Dør den forsikrede senere enn ett år etter at skaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning men invaliditetserstatning. Dødsfallserstatning som ikke er angitt som ektefelle/barnetillegg utbetales til; 1.ektefellen/partner i h.t. partnerskapsloven, 2.hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle/ partner skjer utbetalingen til samboer, 3.etterlater man seg heller ikke samboer, skjer utbetalingen til livsarvingene, 4.etterlater man seg heller ikke livsarving, skjer utbetaling til den som beløpet er testamentert til eller til øvrige arvinger etter loven. Disse personer er begunstiget i samme rekkefølge. Det er ikke adgang til å oppnevne noen som begunstiget. Ektefelle/samboertillegget utbetales til den som er berettiget jf pkt. 1.2 eller pkt Barnetillegget utbetales til barn jf pkt Livsvarig medisinsk invaliditet. a) Har skaden innen 3 år medført medisinsk invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. For hel invaliditet betales hele summen. For delvis invaliditet betales tilsvarende mindre del av den. b) Invaliditeten fastsettes i h.h.t. Sosialdepartementets Invaliditetstabell, gyldig på oppgjørstidspunktet. If svarer ikke for invaliditetsgrad mindre enn 5%. Dette gjelder for hvert enkelt forsikringstilfelle. For hver prosentenhet som invaliditetsgraden overstiger 50%, betales i tillegg 2% av forsikringssummen i erstatning. c) Ved sammensatt skade i det enkelte lem/organ, vurderes det samlede funksjonstap opp mot den sats som gjelder for fullstendig tap av funksjonsevnen i det enkelte lem/organ. Invaliditetsgraden for ett og samme forsikringstilfelle kan ikke overstige 100%, selv om flere lemmer/organer er rammet. 16

17 d) Tap av eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før skaden inntraff, gir ikke rett til erstatning for invaliditet. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes. Når sykelig tilstand eller anlegg har medvirket til at invaliditeten som oppstår etter skaden, blir høyere enn skaden alene tilsier gjelder også forholdsregelen i pkt e) Tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning. 6.4 Behandlingsutgifter. a) Generelt om behandlingsutgifter. If betaler nødvendig medisinsk behandling av skaden i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter iflg. Folketrygdens egenandelssatser til lege som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker, medisiner og proteser forordnet av lege. Reiseutgifter dekkes for rimeligste transportmiddel mellom hjemmet i Norge og til og fra nærmeste behandlingssted. Det skal her tas hensyn til skadedes tilstand. Det betales kr 1,- pr. km ved privat kjøring. Utgifter for operasjoner ved private sykehus/klinikker/leger er dekket slik det fremgår i forsikringsavtalen. Ved behandlingsutgifter må det innsendes originale kvitteringer for utgifter til lege, tannlege, sykehusopphold, transport m.v. Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor dekkes ikke som behandlingsutgift, med mindre det er tegnet utvidet lisens eller tilleggsforsikring. Egenandel fremgår av forsikringsavtalen. b) Tannskade If dekker behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen med inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsavtalen. Forsikringen dekker også første permanente behandling (krone, bro o.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Hvis det ved tannskade også dekkes medisinske behandlingsutgifter, beregnes kun en egenandel. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen 2 år fra skadedagen. Tannskade som følge av spising er unntatt. c) Fysioterapi, kiropraktorbehandling. If betaler nødvendige utgifter til slik behandling med inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsavtalen. Dette gjelder ikke behandling hos lagets terapeut eller terapeut som laget har avtale med. If betaler utgifter til nødvendig behandling foreskrevet av lege i inntil 2 år fra skadedagen. Egenandelen fremgår av forsikringsavtalen. d) Operasjon i privat klinikk. Forsikringen forutsetter at behandling/ operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Unntaksvis vil If kunne forhåndsgodkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikker, f.eks. når det er mer enn 3 måneders ventetid og/eller det er risiko for at skaden forverres. 17

18

19

20 vil du vite mer? Vi kan naturligvis ikke fortelle alt om våre produkter her. Les mer på våre hjemmesider eller ring oss på telefon Vi svarer alltid, døgnet rundt g Ifs bildearkiv 01/03

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000 Norges Squashforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser A Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-31.08.2015 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring.

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader Sportscover Europe

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK)

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2014-30.05.2015 Forsikringsytelser Forsikringssum Behandlingsgaranti Idrettens Skadetelefon A Telefonnr 02033. Kl 0900-2100

Detaljer

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004 Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-30.04.2015 Forsikringsytelser Idrettens Skadetelefon A Meld skaden elektronisk Telefonnr 02033. Kl 09.00-21.00

Detaljer

forsikringsbevis og vilkår for Norges Basketball Forbund 2013

forsikringsbevis og vilkår for Norges Basketball Forbund 2013 forsikringsbevis og vilkår for Norges Basketball Forbund 2013 Forsikringsbevis gjeldende fra 01.10.2013 til 30.09.2014 FORSIKRINGSYTELSER Grunnlisens Utvidet lisens A Idrettens Skadetelefon Telefonnr 02033.

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring.

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader Sportscover Europe

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER A Aktive junior/ senior/ engangsturrytter B Aldersbest. 13 16 år C D Utvidet

Detaljer

Norges Badminton Forbund 2015

Norges Badminton Forbund 2015 Norges Badminton Forbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2015 til 31.09.2016 Forsikringsnr.: 84513689 Forsikringsytelser A Behandlingsutgifter Utgifter til undersøkelse/behandling av

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår for utøvere gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis gjeldende fra 01.01.2014 til 31.12.14 FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE Engangslisens Grunnlisens Utvidetlisens A Gyldighet Pr. konkurranse

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 FORSIKRINGSYTELSER - FUNKSJONÆRER Lisens A Gyldighet Arrangørdato B Krav til medlemskap i klubb, men registrert som

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 FORSIKRINGSYTELSER - FUNKSJONÆRER Lisens A Gyldighet Arrangørdato B Krav til medlemskap i klubb, men registrert som

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår for funksjonærer gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 FORSIKRINGSYTELSER - FUNKSJONÆRER Lisens A Gyldighet Arrangørdato B Krav til medlemskap i klubb, men

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83589250 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83589250 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår for funksjonærer gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnummer 82899893 Oppstart behandling Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Norges Livredningsselskap 2016

Norges Livredningsselskap 2016 Norges Livredningsselskap 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 15.05.2016 til 14.05.2017 Forsikringsnr.: 84085227 OPPSTART BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund

Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund Forsikringsbevis og vilkår for Norges Roforbund Forsikringsbevis for lisensforsikring gjeldende 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Faser Ordinær Lisens (200 kr) A Akuttbehandling. Akutt * (Offentlige

Detaljer

Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill

Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill Midt-Norge Sør Bedriftsidrett lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 15.09.2015-30.04.2016 OPPSTART BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt Tidligst oppstart for

Detaljer

Norges Danseforbund 2015

Norges Danseforbund 2015 Norges Danseforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.05.2015 30.04.2016 Forsikringsnr.: 83894851 OPPSTART BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt Tidligst oppstart

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Sist revidert av Forbundsstyret 24. april 2006. ORIENTERING FRA ISHOCKEYFORBUNDET Alle som betalte lisens sesongen 2006/2007 vil automatisk få tilsendt lisens

Detaljer

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Sist revidert av Forbundsstyret 23. april 2008. ORIENTERING Alle som betalte lisens sesongen 2007/2008 vil automatisk få tilsendt lisens for sesongen 2008/2009

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) individuell forsikring Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2015-30.05.2016 Målsetting for Behandlingsforsikringen Oppstart for idrettsutredning skal skje innen

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Faser Pålagt Frivillig Pålagt A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler før skaden er meldt) Akutt* 1500 1500 1 500.

Faser Pålagt Frivillig Pålagt A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler før skaden er meldt) Akutt* 1500 1500 1 500. Norges Roforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Engangsforsikring Faser Pålagt Frivillig Pålagt A Akuttbehandling (Offentlige

Detaljer

Norges Danseforbund 2016

Norges Danseforbund 2016 Norges Danseforbund 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016 31.12.2016 Forsikringsnr.: 83894851 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt

Detaljer

Norges Basketballforbund 2015

Norges Basketballforbund 2015 Norges Basketballforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2015-30.09.2016 Forsikringsnr.: 82731146 Oppstart behandling Grunn- og engangsforsikring Utvidet forsikring Tidligst oppstart

Detaljer

IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring

IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Norges Rugbyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.05.2014-30.04.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler før

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016 Forsikringsnr 83554909 OPPSTART BEHANDLING LISE LISE+ Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt 3 virkedager

Detaljer

Norges Svømmeforbund 2015

Norges Svømmeforbund 2015 Norges Svømmeforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83606463 IDRETTSBEHANDLING Faser Grunn Utvidet 10-12 års lisens A B C Idrettens Skadetelefon. Meld

Detaljer

LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16

LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16 LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16 OPPSTART BEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt 3 virkedager 3 virkedager Tidligst

Detaljer

LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16

LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16 LISENSFORSIKRING NORGES BANDYFORBUND SESONGEN 2015/16 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling/ Idrettens Legevakt 1 500 1 500 Akutt * (Offentlige egenandeler

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2014-30.09.2015 Forsikringsnr.: 82731146 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring 3 mot 3 Engangsforsikring Faser Pålagt

Detaljer

Norges Cykleforbund 2016

Norges Cykleforbund 2016 Norges Cykleforbund 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2016-28.02.2017 Forsikringsnummer 82313943 OPPSTART UTREDNING/BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring Oppstart idrettsutredning

Detaljer

Norges Svømmeforbund 2016

Norges Svømmeforbund 2016 Norges Svømmeforbund 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83606463 OPPSTART BEHANDLING C Grunn- og 10-12 års lisens Utvidet lisens Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund Norges Friidrettsforbund Forsikringsbevis og vilkår for utøvere gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnummer 82899893 Oppstart behandling Grunnforsikring Utvidet og Engangsforsikring Tidligst oppstart

Detaljer

Forsikringer i idretten

Forsikringer i idretten Forsikringer i idretten v/ advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Forsikringsbehovet Forsikringsbehovet

Detaljer

Norges Bokseforbund 2015. Forsikringsbevis og vilkår. Forsikringsperiode: 01.09.2015 31.08.2016. Forsikringsnummer:

Norges Bokseforbund 2015. Forsikringsbevis og vilkår. Forsikringsperiode: 01.09.2015 31.08.2016. Forsikringsnummer: Norges Bokseforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsperiode: 01.09.2015 31.08.2016 Forsikringsnummer: Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt: Tidligst oppstart for idrettsbehandling

Detaljer

Norges Bokseforbund 2015

Norges Bokseforbund 2015 Norges Bokseforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015 til 31.08.2016 Forsikringsnr.: 84415217 OPPSTART BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt Tidligst

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsperiode Fotball er: 01.03.2015 28.02.2016 Forsikringsperiode Futsal er: 01.10.2015-30.09.2016 OPPSTART BEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016. Forsikringsnr.: 83377425

Norges Skøyteforbund. Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016. Forsikringsnr.: 83377425 Norges Skøyteforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016 Forsikringsnr.: 83377425 OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring. Oppstart for idrettsutredning innen: 3 virkedager 3 virkedager

OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring. Oppstart for idrettsutredning innen: 3 virkedager 3 virkedager Norges Cykleforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2015-28.02.2016 Forsikringsnummer 82313943 OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring Oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Norges Bordtennisforbund 2015

Norges Bordtennisforbund 2015 Norges Bordtennisforbund Norges Bordtennisforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 05.01.2015 til 04.01.2016 Forsikringsnr.: 83729864 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) lagspill

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) lagspill Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2015-30.05.2016 Målsetting for Behandlingsforsikringen Oppstart for idrettsutredning skal skje innen Oppstart for

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2015-31.08.2016 Forsikringsnr 82641269 OPPSTART BEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning

Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning Innholdsfortegnelse 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor og når forsikringen gjelder 4 Hva forsikringen omfatter 5 Hvilke skader som er dekket og begrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Side 2 av 10 Forsikringsvilkår Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Hvem forsikringen omfatter 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder 3 3. Hva forsikringen

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd. 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke skader som kan erstattes... 3 5 Endring av risiko... 5 6 Skadeoppgjør og egenandel...

Detaljer

Vilkår for Bedriftsidrettens Behandlingsforsikring 01.01.2013

Vilkår for Bedriftsidrettens Behandlingsforsikring 01.01.2013 Vilkår for Bedriftsidrettens Behandlingsforsikring 01.01.2013 Innhold 1 Forsikringsavtalen, Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning...2 2 Tegning...2 3 Hvem forsikringen gjelder for - sikrede...2

Detaljer

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Gjelder fra 01.01.2013 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens Plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

Vilkår for: AH-559 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlon Forbund

Vilkår for: AH-559 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlon Forbund Vilkår for: AH-559 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlon Forbund Gjelder fra 01.01.2013 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens Plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Vilkår AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Gjelder fra 01.05.2010 Erstatter vilkår fra 01.11.2007 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling

Detaljer

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR ULYKKESFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Gjelder fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.01.2008 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem er forsikret 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder.

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Vilkår for Ulykkesforsikring

Vilkår for Ulykkesforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hvilke ulykker som omfattes...2 Dekninger (som gjelder når

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer