Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor og når forsikringen gjelder 4 Hva forsikringen omfatter 5 Hvilke skader som er dekket og begrensninger som gjelder 5.1 Idrettens Helsesenter 5.2 Idrettskade 5.3 Belastningsskade 5.4 Tannskade 5.5 Billeddiagnostikk 5.6 Operasjon 5.7 Skade som skyldes sykdom/sykelig tilstand 5.8 Skade som skyldes medisinsk behandling eller bruk av medikamenter 5.9 Øvrige skader som ikke dekkes av forsikringen 5.10 Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet 5.11 Grov uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet 6 Forsikringssummer for behandlingsutgifter og erstatningsberegning 7 Regress 8 Spesiell risiko 9 Premiebetaling 10 Fornyelse 11 Oppsigelse 12 Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premier 13 Frist for å gi melding om forsikringstilfellet og foreta rettslige skritt 14 Skadelidtes plikter ved skade 15 Renter 16 Tvister 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning For forsikringen gjelder disse forsikringsvilkår i den grad de ikke er fraveket i forsikringsbeviset. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Eventuelle særvilkår skal spesielt fremgå av forsikringsbeviset. Forsikringen reguleres av Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 i det følgende kalt FAL og lovgivningen for øvrig, likevel slik at forsikringsavtalen går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som er fravikelige. 2 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den eller de personer som er angitt i avtalen, og som er aktiv gjennom idrett i OBIK som utøver, spiller eller dommer. Om personen er utøver, spiller eller dommer i flere idretter, etableres det kun en avtale. 1

2 3 Hvor og når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder under opphold i hele Europa, jfr. likevel 5 og 6. Forsikringen gjelder hele døgnet 4 Hva forsikringen omfatter Forsikringen dekker kostnader i maksimalt 12 mnd til utredning og behandling av skade som oppstår under trening og utøvelse av idrett organisert av OBIK, samt annen aktivitet som naturlig hører sammen med dette. Begrensninger/Forsikringssummer se pkt 6 5 Hvilke skader som er dekket og begrensninger som gjelder: 5.1 All utredning og behandling skal forhåndsgodkjennes av forsikringsselskapet og bestilles gjennom Idrettens Helsesenter, med unntak av akutt skadebehandling. 5.2 Idrettskade: akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer under utøvelse av idrett organisert av OBIK. 5.3 Belastningsskade: skade på kroppen som oppstår over tid innenfor forsikringsperioden, under utøvelse og trening av idrett organisert av OBIK. Følgende belastningslidelser omfattes: - Gilmore s Groin, Jumpers Knee, Runners Knee, Shin Splint, Achilles tendon, Tendinitis of the foot, Cervical/Thoracic og Lumbal dysfunction etter akutt trauma, beinhinnebetennelse, Impingement skulder, Tennisalbue, Golfers albu, seneoverbelastninger og tretthetsbrudd. 5.4 Tannskader: Når dette er forhåndsgodkjent av Forsikringsselskapet. 5.5 Billeddiagnostikk: Etter erstatningsmessig skade når dette er avtalt med Idrettens Helsesenter (IHS) og rekvirert av lege. 5.6 Operasjon: knyttet til Idrettsskade når dette er forhåndsgodkjent av Forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet/IHS kan beslutte hvilke sykehus og kirurg som skal foreta behandlingen. Operasjoner som ikke er forhåndsgodkjent av Forsikringsselskapet er ikke dekket. Forsikringen dekker ikke kosmetisk kirurgi. 5.7 Skade som skyldes sykdom/sykelig tilstand Forsikringen dekker ikke skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand (som f.eks. hjerteinfarkt). 5.8 Skade som skyldes medisinsk behandling eller bruk av medikamenter Forsikringen dekker ikke skade som skyldes medisinsk undersøkelse, behandling o.l. eller som skyldes inntak av medikamenter, med mindre medikamentet inngår i behandlingen av en skade som forsikringen svarer for. Ikke i noe tilfelle gjelder forsikringen skade som skyldes medikamenter som omfattes av Norges Idrettsforbunds dopingliste. 2

3 5.9 Øvrige skader som ikke dekkes av forsikringen Skade som skyldes misbruk av sovemidler, smertestillende, narkotiske midler eller andre bedøvende eller berusende midler Skade som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminell handling, med mindre skadelidtes deltagelse skyldes en nødssituasjon Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Grov uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og om forsikrede var i selvforskyldt rus. 6 Forsikringssummer for behandlingsutgifter og erstatningsberegning. Tilbud om Forsikringssum behandling innen Idrettens skadetelefon kl 9-21 (callsenter som gir råd og skaffer behandling) Undersøkelse og behandling av akutte skader kr virkedager - Spesialistkonsultasjon 10 virkedager Fysioterapeut / kiropraktor kr virkedager Undersøkelse og behandling av belastningskader, jfr. 5.2 kr virkedager Operasjon (spesialist, kirurgi) kr virkedager (dekker også operasjon av belastningslidelser) Tannskader kr virkedager Billeddiagnostikk kr virkedager Reiseutgifter i forbindelse med skade og behandling kr All utredning og behandling skal forhåndsgodkjennes og bestilles gjennom Idrettens Helsesenter. Egenandel er kr Erstatningsberegning: 6.1 For erstatningen legges til grunn utgifter som er godkjent av forsikringsselskapet. Reiseutgifter dekkes for rimeligste transportmiddel mellom hjemmet i Norge og til og fra nærmeste behandlingssted. Det skal her tas hensyn til skadedes tilstand. Det betales kr 2,- pr km ved privat kjøring. Forsikringen dekker ikke kostnader til opptrening som f eks. medlemsavgift ved treningssenter. 6.2 Forsikringen dekker ikke kostnader i forbindelse med diett og overnatting. 6.3 Reiseutgifter dekkes kun for skadelidte, utlegg for ledsager dekkes ikke av forsikringen. 3

4 6.4 Ved krav om refusjon av behandlingsutgifter må det innsendes originale kvitteringer for utgiftene, jfr Det beregnes kun en egenandel selv om flere skader oppstår i samme hendelse. Det forutsettes at ungdom ut det året de fyller 20 år skal i den grad det er mulig benytter seg av den offentlige tannhelsetjenesten, fysioterapi og kiropraktorbehandling. Forsikringen gjelder ikke behandling hos Bedriftens terapeut eller terapeut som Bedriften har avtale med. Egenandel fremgår av forsikringsavtalen. 7 Regress Kan forsikrede kreve refusjon fra det offentlige helsevesen eller en annen tredjepart kan gjøres ansvarlig for kostnadene, inntrer forsikringsgiveren i forsikredes rett overfor disse. 8 Spesiell risiko 8.1 Krigsrisiko Forsikringen dekker ikke skade eller økning i skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med krig eller krigslignende handling (enten krig er erklært eller ikke), opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden. 9 Premiebetaling Premien betales av den enkelte utøver, eller bedrift med navnliste, forskuddsvis. Premien forfaller til betaling 1 måned etter påkrav i form av premievarsel. Er en premie ikke betalt i rett tid, trer forsikringen ut av kraft i henhold til bestemmelsene i FAL. Ved utmelding av utøvere fra forsikringen i avtaleåret, tilbakebetales eventuell tilgodehavende forskuddspremie etter prorataprinsippet. 10 Fornyelse Forsikringen fornyes automatisk for ett år av gangen så fremt ingen av partene sier opp forsikringen. 11 Oppsigelse Forsikringstakeren har rett til og si opp forsikringen overstemmende med FAL 12 3 og Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premier Selskapet kan ved forsikringens hovedforfall gjennomføre endringer i premier og forsikringsvilkår når forholdene tilsier at slike endringer er ønskelige eller nødvendige. Dersom vilkårene for forsikringen blir endret til skade for medlemmene, gjelder reglene i FAL 12 7 og 19 8, jfr annet ledd tilsvarende. 13 Frist for å gi melding om forsikringstilfellet og foreta rettslige skritt 4

5 13.1 Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha krav mot selskapet, uten ugrunnet opphold melde skaden til Idrettens Helsesenter, som er tilgjengelig på OBIK sin hjemmeside. Den som har rett til erstatning mister retten dersom kravet ikke er meldt selskapet innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet Har selskapet avslått et krav om erstatning helt eller delvis, mister medlemmet retten til erstatning dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling krevd innen 6 måneder etter at medlemmet fikk skriftlig melding om avslaget. Meldingen må angi fristens lengde, hvordan den avbrytes og følgen av at den oversittes. 14 Skadelidtes plikter ved skade 14.1 Den som vil fremme krav mot Forsikringsselskapet skal gi selskapet de opplysninger som er tilgjengelige for han eller henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatning Den skadelidte er ansvarlig for at all behandling blir godkjent av Forsikringsselskapet på forhånd. Nødvendig akutt behandling er unntatt. Skademeldingene skal inneholde sikredes fødsels- og personnummer Ved akutt skade må den sikrede snarest søke lege, underkaste seg behandling og følge leges forskrift Den som ved skadeoppgjør gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot Forsikringsselskapet både under denne og andre forsikringsavtaler iht. FAL Den sikrede og selskapet har rett til å innhente lege- og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av erstatningen. Dersom selskapet finner det nødvendig å innhente erklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. 15 Renter Den sikrede har krav på renter overensstemmede med FAL Forsømmer den forsikrede å gi opplysninger eller fremskaffe dokumenter, kan vedkommende ikke kreve renter for den tid som derved går tapt. 16 Tvister I samsvar med FAL 20-1 er det etablert en nemnd for behandling av tvistesaker som administreres av Finansklagenemnda. Adresse; Finansklagenemnda 5

6 Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke selskapet bringe den inn for de alminnelige domstoler. En sak nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for herreds- eller byrett. 6

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring.

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader Sportscover Europe

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 17. september 2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 1. juni 2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 1. juni 2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006

Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006 Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006 Innhold : 0. DEFINISJONER 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. HVA SOM ER FORSIKRET

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Gjelder fra 01.01.2014 Avløser vilkår av 01.01.2013 2 0 0 8-1 Vilkår som er omfattet under Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m: VILKÅR: 1. Generelle vilkår

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2 Ulykkesforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2 3.Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for. Ulykke

Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for. Ulykke Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for Ulykke INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 2 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3. HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE... 2 4. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES... 3 5. ENDRING

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer