Hefte_fotballforb_1.korr :39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hefte_fotballforb_1.korr. 26.01.04 16:39 Side 1. Forsikring for fotballspillere/lag"

Transkript

1 Hefte_fotballforb_1.korr :39 Side 1 Forsikring for fotballspillere/lag 2004

2 Hefte_fotballforb_1.korr :39 Side 2 Innhold Orientering fra fotballforbundet...3 Forsikringssummer...5 Særlige vilkår...6 Forsikringsvilkår NFF lisensforsikring/lagforsikring...8 Skademelding...19 Alle som deltar i serie, cup eller turneringer arrangert av organisasjonsledd under Norges Fotballforbund må være forsikret! Forsikringen gjelder fra datoen den betales, og ut kalenderåret. 2

3 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 3 Orientering fra fotballforbundet Foran 2004-sesongen er det gjort følgende endringer i forsikringsordningen. 1. Nytt forsikringsselskapet SLE Worldwide Ltd (SLE) har overtatt forsikringene fra Dette har ført til at forsikringspremien er blitt redusert. En annen konsekvens er at alle henvendelser vedrørende forsikringen etter skal rettes til tlf Dette gjelder både ved skade og generelle spørsmål om forsikringen. 2. Progressiv invaliditetserstatning Denne er kroner for de som tegner utvidet lisens. 3. NFF vil minne om følgende: VIKTIG a) Bruk alltid KID-nummer ved innbetaling! Spiller får oppgitt KID-nummer ved henvendelse til klubben som finner dette under «spilleregistrering» på b) Betales lisens for flere spillere på samme innbetaling, må navnene på spillerne oppgis. Betalingen skal være individuell og inneholde KID-nummer. Dersom en i et nødstilfelle betaler for flere spillere samtidig, må navnet, fødselsdatoen og adressen til den enkelte spiller føres på giroen. c) Dekningen etter skade skjer i hht. den kategori det er betalt for. Dersom det betales kr 440 for grunnlisens i gruppe 2, blir en skade dekket etter grunnlisens og ikke for utvidet i gruppe 3. d) Den høyeste divisjonen spilleren skal delta i, avgjør hvilken lisenskategori spilleren skal velge. Spilleren som har betalt lisens i en lavere kategori enn der han/hun blir skadet, kan få redusert erstatning. 4. Spillere i aldersgruppen år Spillere i denne aldersgruppen som kun skal delta på lag i aldersbestemte klasser er dekket under lagforsikringen til NFF. Skal spilleren delta på lag i seniorklassen, må spilleren tegne individuell forsikring. 5. Melding av skader På grunn av overgang til nytt forsikringsselskap så vil det avhenge av skadetidspunkt hvor en skade skal meldes. Skader inntruffet i 2003 og tidligere Disse skadene meldes til: If Oppgjør ulykke Postboks Lysaker Skademelding finnes på - under forsikring. 3

4 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 4 Skader inntruffet i 2004: Skader meldes til: Agil NFF lisensforsikring Postboks Lysaker Skademelding finnes på - under forsikring. 6. Barneforsikring Forsikringen omfatter barn opp til og til med det året de fyller 12 år. Denne forsikringen betales av Norges Idrettsforbund. For ytterligere informasjon ta kontakt med If.. på tlf Klubbforsikring Denne forsikringen tilbys av If.. og for ytterligere informasjon ta kontakt med If.. på tlf Lagsforsikring Utøvere i spesielle aktiviteter Denne forsikringen gjelder deltakere som skal delta i aktiviteter som er arrangert av forbund, krets eller klubb tilsluttet NFF, men som ikke skal delta på lag i sin klubb i kretsenes ordinære seriesystem. Disse spillerne omfattes ikke av bestemmelsene i NFF s Lov 9-2.1b Forsikringen er delt inn i følgende to grupper: 1) Fotballskoler 2) Alternative spillformer Begge kategoriene har en todelt pris som avhenger av alder. For deltakere f.o.m. det året de fyller 13 t.o.m det året de fyller 19, er prisen 460,- kroner per 18 stk. For deltakere f.o.m. det året de fyller 20 år, er prisen 650,- kroner per 18 stk. Spørsmål om forsikringsordningen får du ved å ringe NFF på tlf (Tiltak under betegnelsen «Fargerik Fotball» har egen forsikringsordning.) Forsikringspremien betales inn til NFF på konto: og merkes «Aktivitet». Melding av skader over telefon Skader meldes direkte til NFF v/agil på telefon Spørsmål om forsikringsordningen får du ved å ringe NFF på tlf Oslo, desember 2004 Norges Fotballforbund Stein Pedersen 4

5 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 5 Orientering NFF Lisensforsikring Individuell/lag Pris på ulike lisensforsikringer i 2004: Divisjoner/klasser Grunnlisens Utvidet lisens Gruppe 1 Tippeliga, 1. og 2. div. menn og Toppserien kvinner kr 730, kr 1220, Gruppe 2 3. og 4. div. menn og 1. div kvinner kr440, kr 770, Gruppe 3 5. div. og lavere menn, 2. div. og lavere kvinner kr 160, kr 410, Lagforsikring Old Boys og Old Girls pris per lag kr 2.295, kr 4.920, 5

6 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 6 NFFLisensforsikring Individuelle/ lag Spillere som skal delta på seniorlag i det ordinære seriesystemet eller i cup/turnering må ha individuell lisensforsikring. I tillegg omfattes klubbenes oppnevnte/valgte lagledere,- trenere, dommere og rekrutterings-dommere uten kostnader. NFF Lagforsikring Ungdomsfotballen NFF Lagforsikring Forsikringsytelser A Idretts-/Ulykkesdødsfall: Utbetales ved den forsikredes død: Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg er ikke dekket. Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år. B Progressiv ivaliditetsforsikring: Erstatningen utbetales prosentvis i forhold til invaliditetserstatinger. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 %. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 200 % av forsikringssummen. Invaliditetsgrad inder 5 % gir ikke erstatning C Brudd erstatning: Utbetales ved ben- og senebrudd (Unntatt ribbensbrudd): D Tannskader: Egenandel E Fysioterapaut/Kiropraktor: (gjelder kun for utvidet individuell lisens) Egenandel F Behandlingsutgifter (øvrige): Medisinsk behandling i inntil 2 år. Egenandel G Privat klinikk: Egenandel For spillere år og spesielle utøvergrupper 7-er lag kvinner/menn og Old Boys/Girls (grunnlisens/utvidet lisens) Grunnlisens Utvidet lisens Lagforsikring

7 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 7

8 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 8 1. Særlige vilkår for NFFs lisensforsikring/lagforsikring 1.1 Generelt For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de Generelle vilkår, så fremt de ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. 1.2 Hvem som er forsikret Alle spillere som skal delta på seniorlag i det ordinære seriesystemet eller i cup/turnering, som har betalt individuell lisensforsikring. Spillere på lag i klassene Old Boys/Old Girls og i 7-er fotball senior menn og kvinner når lagsforsikringen er betalt. Forsikringen gjelder fra den dato den betales og ut kalenderåret. Spillere i aldersgruppen som kun skal delta i aldersbestemte lag er omfattet av forsikringen når klubben har registrert spilleren som aktiv for inneværende sesong. Jfr. Orientering. 1.3 Hva forsikringen gjelder Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 1.4 Når forsikringen gjelder a) Forsikringen gjelder idrettsskade under lagets kamper samt all fotballtrening organisert av laget. Forsikringen gjelder også kretskamper /samlinger. Forsikringen omfatter ikke deltagelse på landslag, på lag i annen klubb eller deltagelse for klubb/på arrangement utenfor NFF. b) Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. c) Forsikringen gjelder under reiseopphold utenfor lagets hjemsted. Forsikringen gjelder også under oppholdet dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste kamp enten spillerne er samlet eller hver for seg. 1.5 Hvilke begrensninger som gjelder a) Forsikringene gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. b) Forsikringen gjelder ikke for spiller som er sykmeldt og deltar i kamp. c) Erstatning ved leggskade dekkes kun dersom leggbeskytter er benyttet. d) Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke. 8

9 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 9 e) Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikker. f) Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor krever utvidet lisens/lagforsikring år. 1.6 Nærmere om ytelsene For en og samme skade ytes erstatning kun etter ett av punktene C og F. Tabell på side Behandlingsutgifter (pkt. F i tabellen på side 5) Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter ifølge Trygdekontorets egenandelssatser til lege, som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingsskader og medisiner forordnet av lege Tannskade (pkt. D i tabellen på side 5) Gjelder for behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekninker, foretas innen 2 år fra skadedagen Fysioterapeut/kiropraktor (pkt. E i tabellen på side 5) Gjelder behandling rekvirert av lege og som ikke skjer hos fysioterapeut som ansatt i klubben eller har avtale med klubben Privat klinikk (pkt. G i tabellen på side 5) Når det er tegnet lisens/lagforsikring vil selskapet kunne godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/ klinikker, f.eks. når det er mer enn 3 måneders ventetid ved offentlig helsevesen og/eller det er risiko for at skade forverres. Det er i dag fritt sykehus valg og informasjon om dette finnes på www. Sykehusvalg.no 1.7 Melding om skade En fotballskade som dekkes av forsikringen kan rapporteres på eget skademeldingsskjema. Dette sendes til NFF v/agil via klubben. Bruk denne adressen: AGIL NFF Lisensforsikring Postboks Lysaker Tlf.: Skader skal meldes uten ugrunnet opphold. Ved skade under kamp, må skademeldingen bekreftes/attesteres av kampens dommer. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes/attesteres av trener eller lagleder og påføres klubbens stempel. 9

10 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 10

11 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 11 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader SLE svarer for og hvilke begrensninger som gjelder. 5. Endring av risiko og sikkerhetsforskrifter. 6. Skadeoppgjør ytelser. I tillegg til dette vilkår gjelder: Forsikringsbeviset/avtalen med angitte spesifikasjoner. Generelle vilkår. Forsikringsavtaleloven (FAL) av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkåret. Forsikringsbeviset/-avtalen og eventuelle spesifikasjoner gjelder foran vilkåret. 1. Definisjoner 1.1 Sikrede. Med sikrede menes den person hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til og som er under 70 år. 1.2 Sikredes ektefelle. Med ektefelle menes person som har inngått lovformelig ekteskap med sikrede. Likestilt med ektefelle er en som har inngått registrert partnerskap med sikrede. En person regnes ikke som forsikret ektefelle lenger enn til det tidspunkt der det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Tilsvarende gjelder ved registrert partnerskap. 1.3 Barn. Som mottaker av barnetillegg ved dødsfall regnes sikredes egne barn under 20 år. 1.4 Sikredes samboer. Med samboer menes person som når forsikringstilfellet inntrer den sikrede lever sammen med i ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold hvis det av Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som sikrede de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med sikrede. Når registrering i Folkeregisteret ikke foreligger, er vedkommende likevel å anse som sikredes samboer dersom andre bevis gjør det åpenbart at betingelsene i foregående setning er oppfylt. Dette gjelder likevel ikke dersom det, på tidspunktet når forsikringstilfellet inntreffer, foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap eller registrert partnerskap kan inngås. Et samboerforhold anses opphørt ved utløpet av den dag partene flytter fra hverandre, selv om dette ikke er meldt til Folkeregisteret. 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder 2.1 Forsikringen omfatter den/de grupper medlemmer under 70 år som i h.t. nærmere avtale skal være forsikret. 11

12 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side Forsikringen gjelder i hele verden. 2.3 Organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne: a) Under kamper, konkurranser, oppvisninger. b) Under trening på idrettsbane/ i idrettshall. c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør. d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. e) All oppvarming og nedvarming i forbindelse med aktivitetene under punktene a) t.o.m. d) ovenfor. Under slik organisert idrettsutøvelse dekker forsikringen idrettsskade, jf. pkt. 4.1a. 2.4 Reise. Under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse, jf. pkt. 23, dekker forsikringen ulykkesskade, jf. pkt. 4.1.b. Dette gjelder likevel ikke der skadelidte reiser med offentlig transportmiddel, eller er fører/passasjer fotgjenger, syklist m.m. og kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap i h.t. lov- eller konvensjonspliktig ansvarsforsikring. 2.5 Opphold. Ved opphold på konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, jf pkt. 2.3 dekker forsikringen ulykkesskade jf pkt. 4.1b. 3. Hva forsikringen kan omfatte 3.1 Erstatning ved dødsfall. 3.2 Erstatning ved varig skade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet på minst 5 %. 3.3 Erstatning ved tannskade. 3.4 Erstatning ved fysioterapi/ kiropraktorbehandling. 3.5 Erstatning for legebehandling medisiner, reise, proteser m.m. 3.6 Operasjon i privat klinikk. 3.7 Hva forsikringen omfatter og hvilke forsikringssummer som gjelder, fremgår av forsikringsavtalen. Den forsikringssum som gjaldt da forsikringstilfelle inntraff, legges til grunn ved erstatningsberegningen. 4. Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder 4.1 Hvilke skader selskapet svarer for: a) Idrettsskade, akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, jf pkt b) Ulykkesskade, skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med reise, jf pkt. 2.4 og opp- 12

13 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 13 hold, jf pkt Skade på sinnet f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade, med mindre det samtidig er oppstått legemsskade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet. 4.2 Særlige aktiviteter. Forsikringen gjelder under utøvelse av den idrett som avtalen omfatter og treningsøvelser som faller naturlig sammen med denne. Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for skade som skyldes deltakelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, hastighetsløp med motorkjøretøy/fartøy, luftsport, fjellklatring og ekspedisjonslignende utfarter. 4.3 Belastningslidelse, slitasje. Forsikringen omfatter ikke skader som kommer gradvis som følge av langvarig belastning eller slitasjeskader som f.eks. slitasjegikt (artrose) eller senebetennelser (tendinitter). 4.4 Skade som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand (som f.eks. hjerteinfarkt). Hvis det kan antas at sykelig tilstand eller anlegg, sammen med skaden har medvirket til den sikredes død, invaliditet eller 13

14 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 14 behandlingsutgifter, settes erstatningen ned. Den nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har hatt for dødsfallet, invaliditeten eller behandlingsutgiftene. 4.5 Skade ved medisinsk behandling eller bruk av medikamenter. Forsikringen gjelder ikke skade forårsaket ved medisinsk undersøkelse, behandling o.l. eller ved inntak av medikamenter med mindre den sikrede er blitt behandlet på grunn av en skade som SLE svarer for. Ikke i noe tilfelle gjelder forsikringen skade forårsaket ved bruk av medikamenter som omfattes av Norges Idrettsforbunds dopingliste. 4.6 Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet. Har den sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er SLE ikke ansvarlig. SLE er likevel ansvarlig hvis den sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidden forstås den umiddelbare følge av handlingen, nemlig legemsskaden. SLE svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes en akutt sinnforvirring ved at den sikrede p.g.a. alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkeviden av sin handling og ikke en sinnslidelse, jf 1. og 2. ledd ovenfor. 4.7 Grov uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet. For sikrede som er fylt 16 år gjelder: Har den sikrede grovt uaktsomt framkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan SLEs ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den sikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av en sikkerhetsforskrift. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av ansvaret vil få for den som har krav på forsikringen eller for andre personer som er økonomisk avhengige av ham eller henne og forholdene ellers. I andre tilfeller enn de som er nevnt i første ledd, kan SLE ikke påberope seg at den sikrede uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet. NFF kan påberope reglene i første ledd dersom den sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 5. Endring av risiko og sikkerhetsforskrifter 5.1 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko. SLE svarer ikke for ulykkesskade jf pkt. 4.1b, som skyldes: a) frivillig deltakelse i slagsmål eller forbrytelse. b) hanggliding, flyving med mikrolette og ultralette fly, fallskjermhopping, paragliding og ballongfart. 14

15 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side Sikkerhetsforskrift. Forsikringen er overtatt på betingelse av at sikrede overholder særforbundets gjeldende regler om startberettigelse og kamp- og konkurranseregler for særidretten, jf i h.t. kap. 6-2 og 14-2 i lov for NIF og Olympisk komité. Har sikrede forsømt å overholde reglene første ledd kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort jf FAL Skadeoppgjør 6.1 Fellesregler a) Den som vil fremme krav mot SLE skal gi selskapet de opplysninger som er tilgjengelige for han eller henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatning. b) Man mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt innen 1 år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Man mister retten til erstatning dersom sikrede ikke har anlagt sak, eller krevet nemndbehandling innen 6 måneder regnet fra den dag SLE skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet han eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jf FAL 8-5 og Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL 8-6 eller 18-6: c) Ved skade må den sikrede snarest søke lege, underkaste seg regelmessig behandling og følge leges forskrift. d) Opplysninger gis på skjema fastsatt av SLE. Skademeldingene skal inneholde sikredes fødsels- og personnummer. Skademeldingen skal bekreftes/ attesteres av dommer/lagleder/ trener/oppmann. Skjemaet sendes til: AGIL NFF Lisensforsikring Postboks Lysaker Tlf.: Så snart meldingen er mottatt av AGIL, blir det registrert skadesak med eget skadenummer. Orientering vil bli sendt til den som er skadet. e) Den som ved skadeoppgjør gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot SLE både under denne og andre forsikringsavtaler i h.t. FAL Den sikrede og selskapet har rett til å innhente lege- og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av erstatningen. Dersom selskapet finner det nødvendig å innhente erklæring fra ny sakkyndig, bør dette begrunnes skriftlig. f) Sikrede har krav på renter av erstatningsbeløpet jf FAL

16 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 16 g) Kan det antas at tilstanden vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling og den sikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg behandling skal det likevel ved fastsettelse av endelig invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for forbedring som slik behandling kan antas å ville ha medført jf FAL Dødsfall. Har skaden medført døden innen ett år, betales dødsfallserstatning med den forsikringssum som er nevnt i avtalen. Eventuell invalditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag. Dør den forsikrede av en annen årsak innen ett år etter at skaden inntraff, betales hverken dødsfall- eller invalideerstatning. Dør den forsikrede senere enn ett år etter at skaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning men invaliditetserstatning. Dødsfallserstatning som ikke er angitt som ektefelle/barnetillegg utbetales til: 1. ektefelle/partner i h.t. partnerskapsloven 2. hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle/partner skjer utbetalingen til samboer 3. etterlater man seg heller ikke samboer, skjer utbetalingen til livsarvingene 4. etterlater man seg heller ikke livsarving, skjer utbetaling til den som beløpet er testamentert til eller til øvrige arvinger etter loven. Disse personer er begunstiget i samme rekkefølge. Det er ikke adgang til å oppnevne noen som begunstiget. 16

17 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 17 Ektefelle/samboertillegget utbetales til den som er berettiget jf pkt. 1.2 eller pkt Barnetillegget utbetales til barn jf pkt Livsvarig medisinsk invaliditet a) Har skaden innen 3 år medført medisinsk invaliditet som antas å bli livsvarig skal det betales invaliditetserstatning. Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. For hel invaliditet betales hele summen. For delvis invaliditet betales tilsvarende mindre del av den. b) Invaliditeten fastsettes i h.h.t. Sosialdepartementets invaliditetstabell, gyldig på oppgjørstidspunktet. NFF svarer ikke for invaliditetsgrad mindre enn 5 %. Dette gjelder for hvert enkelt forsikringstilfelle. For hver prosentenhet som invaliditetsgraden overstiger 50 %, betales i tillegg 2 % av forsikringssummen. c) Ved sammensatt skade i det enkelte lem/organ, vurderes det samlede funksjonstap opp mot den sats som gjelder for fullstendig tap av funksjonsevnen i det enkelte lem/organ. Invaliditetgraden for ett og samme forsikringstilfelle kan ikke overstige 100 %, selv om flere lemmer/organer er rammet. d) Tap av eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før skaden inntraff, gir ikke rett til erstatning for invaliditet. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes. Når sykelig tilstand eller anlegg har medvirket til at invaliditeten som oppstår etter skaden, blir høyere enn skaden alene tilsier gjelder også forholdsregelen i pkt e) Tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning. 6.4 Behandlingsutgifter. a) Generelt om behandlingsutgifter. SLE betaler nødvendig medisinsk behandling av skaden inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter iflg. Folketrygdens egenandelssatser til lege som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker, medisiner og proteser forordnet av lege. Reiseutgifter dekkes for rimeligste transportmiddel mellom hjemmet i Norge og til og fra nærmeste behandlingssted. Det skal her tas hensyn til skadedes tilstand. Det betales kr 1, pr. km ved privat kjøring. Utgifter for operasjoner ved private sykehus/klinikker/leger er dekket slik det fremgår i forsikringsavtalen. Ved behandlingsutgifter må det innsendes originale kvitteringer for utgifter til lege, tannlege, sykehusopphold, transport m.v. Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor dekkes ikke som behandlingsutgift, med mindre 17

18 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 18 det er teget utvidet lisens eller tilleggsforsikring. Egenandel fremgår av forsikringsavtalen. b) Tannskade. SLE dekker behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen med inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsavtalen. Forsikringen dekker også første permanente behandling (krone, bro o.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Hvis det ved tannskade også dekkes medisinske behandlingsutgifter, beregnes kun en egenandel. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen 2 år fra skadedagen. Tannskade som følge av spising er unntatt. c) Fysioterapi, kiropraktorbehandling. SLE betaler nødvendlige utgifter til slik behandling med inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsavtalen. Dette gjelder ikke behandling hos lagets terapeut eller terapeut som laget har avtale med. SLE betaler utgifter til nødvendig behandling foreskrevet av lege inntil 2 år fra skadedagen. Egenandelen fremgår av forsikringsavtalen. d) Operasjon i privat klinikk. Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Unntaksvis vil SLE kunne forhåndsgodkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/ klinikker, f.eks. når det er mer enn 3 måneders ventetid og/eller det er risiko for at skaden forverres. 18

19 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 19 SKADEMELDING Idrettsskade Fotballforsikring FYLLES UT AV SPILLEREN/SPILLERENS FORESATTE/KLUBBEN/DOMMEREN KLUBBENS NAVN OG ADRESSE KLUBBNUMMER SKADENUMMER POLISENUMMER ERSTATNING BES UTBETALT TIL: FORSIKRING UNDER Klubben Spilleren/Foresatte Gruppe 1 Gruppe 2 Post Bank Gruppe 3 KONTONUMMER Utvidet Lag KRETS SPILLERENS NAVN (Etternavn og fornavn) SPILLERENS IDRETTSNR. (Oppgis av klubben) FØDSELSDATO PERSONNR. ADRESSE OG POSTNR./-STED KONTAKTTELEFON PRIVAT : HVORDAN SKJEDDE SKADEN? (Beskriv hendelsen så nøyaktig som mulig Bruk evt. eget ark) ARBEID: MOBIL: E-POST: HVA BESTÅR SKADEN I? BLE LEGGBESKYTTERE BENYTTET? Ja Nei HVILKET UNDERLAG VAR DET? SKADEN SKJEDDE DATO OG KLOKKESLETT I Kamp Under trening På reise Gress Kunstdekke SKJEDDE SKADEN I KAMP/TRENING MED SPILLERE I ER SPILLEREN ULYKKESFORSIKRET OGSÅ VED ANNEN FORSIKRING? Egen aldersklasse Seniorklassen Old boys/ols girls Nei HVIS JA, OPPGI FORSIKRINGSSELSKAP Snø/Is Grus Innendørs HAR LAGET TEGNET TILLEGGS-FORSIKRING FOR ULYKKE I NFF Ja HVIS JA, OPPGI POLISENUMMER Annet DATO UNDERSKRIFT AV SPILLER/FORESATTE DATO BEKREFTELSE/UNDERSKRIFT AV TRENER/OPPMANN, M/STEMPEL PLASS FOR LEGEN/TANNLEGEN DIAGNOSE ( LEGG VED KOPIER AV AKTUELL JOURNAL) MERK AV SKADESTEDET BEHANDLING Førstehjelp Tannlege Lege Sykehus Etterbehandling Vil skaden kunne medføre varig medisinsk invaliditet på 5% eller mer. Ja Nei Muligens VAR DET FORVERRING AV TIDLIGERE SKADE? Ja Nei SYKEMELDT F.O.M. DATO STED DATO LEGENS/TANNLEGENS ATTESTASJON/UNDERSKRIFT DERSOM DEN ANGITTE LEGEN IKKE ER DIN FASTE LEGE BER VI DEG OPPGI DIN FASTE LEGES NAVN: HENVENDELSE/RETUR TIL: AGIL, NFF Lisensforsikring Postboks Lysaker Tlf: NB: Husk å legge ved kvitteringer på utgifter som kreves dekket.

20 Hefte_fotballforb_1.korr :40 Side 20 AGIL NFF Lisensforsikring Postboks Lysaker Tlf.:

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring.

Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Forsikringsvilkår - NFF Fotballforsikring. Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder. 3. Hva forsikringen kan omfatte. 4. Hvilke skader Sportscover Europe

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. FORSIKRINGSYTELSER A Aktive junior/ senior/ engangsturrytter B Aldersbest. 13 16 år C D Utvidet

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår

Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Norges Friidrettsforbund forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis gjeldende fra 01.01.2014 til 31.12.14 FORSIKRINGSYTELSER - UTØVERE Engangslisens Grunnlisens Utvidetlisens A Gyldighet Pr. konkurranse

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Norges Svømmeforbund 2015

Norges Svømmeforbund 2015 Norges Svømmeforbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83606463 IDRETTSBEHANDLING Faser Grunn Utvidet 10-12 års lisens A B C Idrettens Skadetelefon. Meld

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2014-30.09.2015 Forsikringsnr.: 82731146 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring 3 mot 3 Engangsforsikring Faser Pålagt

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsperiode Fotball er: 01.03.2015 28.02.2016 Forsikringsperiode Futsal er: 01.10.2015-30.09.2016 OPPSTART BEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006

Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006 Kollektiv Ulykkesforsikring for Gaia Insurance A/S Forsikringsvilkår ULY-2 Gjelder fra 01.01.2006 Innhold : 0. DEFINISJONER 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. HVA SOM ER FORSIKRET

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 17. september 2012 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 17. september 2012 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 1. juni 2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 1. juni 2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR ULYKKESFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Detaljer

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Gjelder fra 01.01.2013 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens Plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring

AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Vilkår AH- 557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring Gjelder fra 01.05.2010 Erstatter vilkår fra 01.11.2007 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2. 3.Når forsikringen gjelder... 2 Ulykkesforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder og hva den omfatter... 2 3.Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for. Ulykke

Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for. Ulykke Forsikringsvilkår av 1.1.2011 for Ulykke INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 2 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3. HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE... 2 4. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES... 3 5. ENDRING

Detaljer

Forsikringsvilkår Ulykke

Forsikringsvilkår Ulykke Forsikringsvilkår Ulykke 01.01.2015 Forsikringsvilkår Ulykke Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE... 3 4

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Barneforsikring for foreninger Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Gjelder fra januar 2013 Innhold:

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen.

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2012. En del av livsforsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 Pkt. side 1 Definisjoner 2 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede 2 1.2 Konstateringstidspunkt 2 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 2 1.4 Ménerstatning

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer