Byrådssak /18 Saksframstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak /18 Saksframstilling"

Transkript

1 BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2017/ Årstad, Gnr. 162, Bnr. 75 mfl., Villa Fredheim, Reguleringsplan. Arealplan-ID , 2. gangs behandling Kva saken gjelder: Arkoconsult AS fremmer på vegne av Sentraltind AS planforslag for Villa Fredheim i Klaus Hanssens vei i Årstad bydel. Planområdet utgjør ca. 2,8 dekar. Fig. 1: Skråfoto og planforslaget Formålet med planforslaget er å omregulere eksisterende verneverdig bygg, Villa Fredheim, fra offentlig formål til boligformål, med tilhørende nødvendig infrastruktur og uteoppholdsareal. I kommuneplanens arealdel (KPA 2010) er planområdet vist som sentrumsformål. I kommunedelplan Store Lungegårdsvann, er Villa Fredheim vist med formål offentlig bygning. I dag er det kontor- og næringsvirksomhet i bygget. Til oppstart av planarbeidet ble det gjort en mulighetsstudie hvor det ble foreslått å etablere et nybygg vest for Villa Fredheim. På bakgrunn av tilbakemeldingene etter kunngjøring om oppstart, gikk forslagsstiller bort fra forslaget om et nybygg og valgte å kun omregulere villaen til boligformål. I foreliggende planforslag er det lagt til rette for å etablere 8 boenheter innenfor eksisterende bygg som består av 2 etasjer + loft og kjeller/underetasje. Ombyggingen medfører noe endret rominndeling i forhold til opprinnelig planløsning. 1. etasje; 4 leiligheter fra ca m2 (største leilighet går over deler av underetasje) 2. etasje; 4 leiligheter fra ca m2 (inkl. deler av loft for 2 av leilighetene). Villa Fredheim anses som bevaringsverdig og er i plankart regulert med juridisk linje som sikrer at bygget skal bevares. Eksisterende bebyggelse skal videreføres slik den står i dag, med maksimal byggehøyde kote + 22 meter og utnyttelsesgrad %-BRA = 65%. 1

2 Fagetatens vurdering og anbefaling: Fagetaten slutter seg i utgangspunktet til hovedformålet bolig i eksisterende bebyggelse og hovedgrepet i planforslaget. Fagetaten har imidlertid noen merknader angående parkering: Parkeringsdekning for bil må reduseres til 0,6 plasser per 100m2 bolig. Deler av parkeringsarealet i SPA2 omgjøres til uteoppholdsareal. Ny bestemmelse: Parkering for bil som løses under tak, skal gjennomføres på en estetisk tiltalende måte som underordner seg til verneverdige interessene knyttet til Villa Fredheim. Forslaget til reguleringsplan anbefales vedtatt med overnevnte endringer. Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon: Byrådet ser det som positivt at Villa Fredheim, en tidligere herskapsvilla beliggende ved Store Lungegårdsvann, nå foreslås bevart gjennom endret bruk og foreslås omregulert fra næring til boligformål. Bygningen ligger i dag inneklemt mellom veier og nyere næringsbebyggelse. Solforholdene på uteoppholdsarealene er ikke ideelle, men søkes kompensert med andre kvaliteter som god møblering og Blågrønn arealfaktor. Byrådet er enig med fagetaten om å redusere antall parkeringsplasser til fordel for større felles grøntareal med bedre solforhold. I tillegg må det stilles krav om at alle bilparkeringsplasser må tilrettelegges for lading. Byrådet anbefaler planforslaget slik det foreligger med de endringer som fremgår i forslag til vedtak. Begrunnelse for framleggelse til bystyret: I henhold til plan og bygningslovens (2008) 3-3, 2.ledd, ligger det til bystyret selv å vedta reguleringsplan, jfr Komite for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven av vedtas følgende: A. Årstad, Gnr. 162, Bnr. 75 mfl., Villa Fredheim, Reguleringsplan, Arealplan-ID , vist på plankart sist datert a) Deler av parkering på SPA2 omgjøres til uteoppholdsareal. B. Tilhørende bestemmelser datert med følgende endringer/tillegg: a) endres til : «Det skal innen planområdet etableres maks 0.6 bilparkeringsplass per 100 m2 bolig og 2 parkeringsplasser for sykkel per boenhet. Parkering kan etableres med tak/carport. Sykkelparkering skal ha tak og plass for rengjøring av sykler. Alle bilparkeringsplasser skal tilrettelegges for lading.» b) Bestemmelse 5.1.4, tillegg: «Parkering for bil som løses under tak, skal gjennomføres på en estetisk tiltalende måte som underordner seg til verneverdige interessene ved Villa Fredheim.» 2. De vedtatte endringer tas inn i plankart og bestemmelser før bystyrets vedtak kunngjøres. Dato: 23. januar 2018 Harald Schjelderup Byrådsleder Anna Elisa Tryti Byråd for byutvikling 2

3 Dokumentet er godkjent elektronisk. Vedlegg: Fagnotat datert Plankart Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Merknadsskjema Merknadskart Illustrasjonsplan Snitt og oppriss D illustrasjon Sol og skyggeillustrasjoner Kulturminnedokumentasjon VA-rammeplan, m/vedlegg Støytest, kart Blågrønn faktor Planløsning

4 Saksframstilling: Nedenfor gjengis noen hovedpunkt i fagnotatet. For mer utdypende informasjon vises til sakens vedlegg. Uttalelser ved offentlig ettersyn Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet Det kom inn1 privat merknad og 9 uttalelser fra høringsinstanser. I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende: Parkeringsdekning bør reduseres. Areal som frigjøres på grunn av redusert parkeringsdekning omgjøres til felles uteoppholdsareal. Blågrønn faktor anbefales for å sikre kvaliteter ved uteoppholdsareal. Det bør sikres minimum faktor på 0,5. Det kan vurderes bruk av permeable flater i stedet for faste dekker, innføre regnbed, prioritere grønne områder forbundet med naturlige grunnforhold, eller plante små trær lang nordsiden av bygget. Renovasjonsløsning må endres. BIR kan akseptere avfallsløsning illustrert i revidert illustrasjonsplan. Avfallsplass er da lagt inn langs fortau i Klaus Hanssens vei. Tilpasninger til naboeiendom med supplerende bestemmelser. Rettigheter tilknyttet naboeiendommer må sikres i reguleringsbestemmelsene. Endringer etter offentlig ettersyn Endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn oppsummeres slik: Det er innarbeidet henteplass for avfall i plankart. Reguleringsbestemmelsene er supplert for å samsvare med endringer i plankartet. Minimumsfaktor for BGF (Blågrønn faktor se nærmere omtale under) er sikret i forslag til reguleringsbestemmelsene, og BGF-matrisen er lagt inn som et retningsgivende dokument i reguleringsbestemmelsene Plankart og reguleringsbestemmelsene er supplert for å imøtekomme merknader fra nabo. Bevaring kulturmiljø kulturminnet Villa Fredheim Villa Fredheim er av Byantikvaren og i kulturminnedokumentasjonen definert som verneverdig og er i plankartet foreslått bevart. Det er ikke foreslått å gjøre endringer i byggehøyde eller utnyttelsesgrad. Eksisterende bebyggelse foreslås renovert og tilrettelagt for 8 boenheter. Det er i forslag til reguleringsbestemmelser sikret at fasader og eksteriør skal beholdes i sin helhet med dagens arkitektoniske utforming, kvalitet og materialbruk. Av hensyn til brannsikkerhet tillates eventuelle innfellbare rømningsstiger. Disse skal males i samme farge som kledning, jamfør 1.6. Fig. 2: Villa Fredheim sett fra vest Fagetaten har ingen innvendinger til etablering av bolig i eksisterende bebyggelse Villa Fredheim og anser hensyn til kulturminneinteressen å være ivaretatt. Uteoppholdsareal Planforslaget oppfyller areal-kravene i KPA 2010 til felles uteoppholdsareal, mens kravene til solforhold på minst halvparten av arealet kl. 15 ved vår- og høstjevndøgn ikke kan oppfylles på grunn av tomtens beliggenhet. 4

5 Fig 3.Utsnitt av forslag til bruk av Blågrønn faktor Som kompensasjon for manglende solforhold, anbefalte fagetaten forslagsstiller å rette større oppmerksomhet mot å oppnå særlig gode kvaliteter på uteoppholdsarealene. Det ble foreslått å benytte Blågrønn faktor (BGF), et verktøy for å karaktersette kvalitetene ved uteoppholdsareal. Kravene er lagt inn som et retningsgivende dokument i reguleringsbestemmelsene. Arealkravet i KPA 2010 om privat uteoppholdsareal på balkong oppfylles kun for to boliger da verneinteressene ikke tillater endringer i fasader. Fagetaten anser likevel foreslått løsning som akseptabel, da det stilles høye krav til kvaliteter ved opparbeiding av felles uteoppholdsareal blant annet ved bruk av blågrønn faktor og møblering slik at det blir brukervennlig for beboerne. Etter fagetatens vurdering bør deler av foreslått parkeringsareal tas bort og erstattes med uteoppholdsareal. En slik endring vil bidra til å oppnå et større uteoppholdsareal på vestsiden av Villa Fredheim hvor det er mest sol. Det vil også bidra til ytterligere arealer med vegetasjon som vil ha positiv effekt for overvannshåndtering, jf. også avsnitt om parkering. Parkering Parkeringskravet i henhold til gjeldende KPA 2010, er 1,2-1,4 parkeringsplasser for bil og 2 sykkelplasser per 100 m2 BRA bolig. I foreliggende planforslag er parkeringskravet satt til 1 parkeringsplass per 100 m 2 bolig, som kan etableres under tak/carport, se fig. 4. Det har blitt anbefalt, i underveismøte og gjennom offentlig ettersyn, å redusere antall parkeringsplasser for bil og heller fokusere på å oppnå ytterligere uteoppholdsareal med kvalitet. Færre parkeringsplasser begrunnes med at planområdet er lokalisert forholdsvis nært bybanestopp og busstopp samt gangveger langs Store Lungegårdsvannet. Fig 4: 3D illustrasjon av planområdet. Parkering for bil er foreslått løst under tak Lavere parkeringsdekning bygger opp under Gåbyen Bergen og intensjonene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Det er et overordnede politisk signal om å redusere parkeringsdekningen i sentrumsnære områder. Fagetaten foreslår at parkeringsdekningen reduseres til maksimalt 0,6 parkeringsplasser per 100 m 2 bolig, dvs at antall parkeringsplasser reduseres til 4 plasser og at SPA2 som har best solforhold, endres til felles uteoppholdsareal. Videre anbefales det at bestemmelse suppleres med at parkering for bil som løses under tak, skal gjennomføres på en estetisk tiltalende måte som underordner seg til verneverdige interessene knyttet til Villa Fredheim. Støy Ut fra kartlegging av støy i KPA 2010 er Møllendalsveien registrert med rød støysone. Næringsbygget i nord skjermer planområdet for den registrerte trafikkstøyen. Planområdet er i stor grad innenfor grønn støysone. Forslagsstiller har imidlertid dokumentert at nord-østre del av planområdet har støyverdier på mellom 55 db og 65 db. SPA2 5

6 Deler av støyutsatt areal var til offentlig ettersyn regnet som en del av uteoppholdsarealet. I etterkant av offentlig ettersyn er de støyutsatte arealene ikke lenger satt av til uteoppholdsareal. Arealet er nå heller foreslått som en grønn skjerm mellom offentlig veg og uteoppholdsarealet. Fagetaten anser foreslått løsning som tilfredsstillende. Renovasjon Plassering av avfallsbeholdere har vært drøftet med BIR der man har konkludert med å benytte samme løsning som ellers i området, dvs at renovasjonskjøretøy stopper langs Klaus Hanssens vei når avfall skal hentes, se figur 6. Renovasjonsløsning er sikret i plankart og i forslag til reguleringsbestemmelser. Fagetaten slutter seg til foreslått renovasjonsløsning. Energi Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. BKK har imidlertid ikke planer om å bygge fjernvarmenett til planområdet. Det er i forslag til reguleringsbestemmelser sikret at det skal prioriteres bruk Fig 6: Stoppeplass og hentepunkt for renovasjon Fig. 5 Stoppeplass og henteplass for renovasjon av alternative og fornybare energikilder. Det er i planbeskrivelsen foreslått at oppvarming løses ved bruk av varmepumpe. Fagetaten har ingen kommentar ut over dette. Naturmangfold og grønnstruktur Planområdet er i stor grad bebygd. Tiltak som følger av planforslaget, vurderes ikke å komme i konflikt verken med grønne interesser eller interessene Naturmangfoldloven er ment å ivareta. Universell utforming Vernehensynene begrenser mulighetene for universell utforming av alle boenhetene. Det er likevel sikret i forslag til reguleringsbestemmelser at halvparten av boenhetene skal ha trinnfri tilkomst, samt at universell utforming legges til grunn for uteoppholdsareal og tilkomst til arealet. Barn og unge interesser Planområdet er i all hovedsak bebygd og blir ikke benyttet som leke- eller oppholdsareal for barn og unge. Det er sikret i forslag til reguleringsbestemmelser at felles uteoppholdsareal skal ha minimum 2 lekeapparat og 2 benker, samt at uteoppholdsareal skal ha kvaliteter. Skole- og barnehagekapasitet i bydelen er begrenset fram til Det er forventet en økning i antall barn i Årstad bydel frem til Tiltaket som vil følge av dette planforslaget vil imidlertid ha en mindre innvirkning på denne økningen. Fagetatens konklusjon Fagetaten slutter seg i utgangspunktet til hovedformålet bolig i eksisterende bebyggelse og Hovedgrepet i planforslaget. Fagetaten har imidlertid noen merknader. Hovedsakelig gjelder dette følgende forhold: Parkeringsdekning for bil må reduseres til 0,6 plasser per 100m2 bolig. Deler av parkeringsarealet i SPA2 omgjøres til uteoppholdsareal. Ny bestemmelse: Parkering for bil som løses under tak, skal gjennomføres på en estetisk tiltalende måte som underordner seg til verneverdige interessene knyttet til Villa Fredheim. Forslaget til reguleringsplan anbefales vedtatt med overnevnte endringer. 6

7 Byrådets kommentarer Byrådet ser det som positivt at Villa Fredheim, en tidligere herskapsvilla beliggende ved Store Lungegårdsvann, nå foreslås bevart gjennom endret bruk og foreslås omregulert fra næring til boligformål. Av kulturminnegrunnlaget framgår det at Villa Fredheim, tegnet av arkitekt Jens Z. M. Kielland, ble oppført på slutten av 1800 tallet som bolig for handelsmann og skipsreder Harald Irgens. Eiendommen ble i 1921 kjøpt opp av Bergen kommune og har i årenes løp vært benyttet som institusjon for ulike målgrupper. Huset ligger i dag inneklemt mellom veier og nyere næringsbebyggelse. Solforholdene på uteoppholdsarealene er ikke ideelle, men søkes kompensert med andre kvaliteter i henhold til god møblering og Blågrønn arealfaktor. Det bemerkes at «Blågrønn faktor» er en metode Oslo kommune har lagt inn som retningslinje i sin kommuneplan for å sikre gode vann- og vegetasjonskvaliteter. Byrådet er enig med fagetaten om å redusere antall parkeringsplasser til fordel for større felles grøntareal med bedre solforhold. I tillegg må det stilles krav om at alle bilparkeringsplasser må tilrettelegges for lading. Byrådet anbefaler planforslaget slik det foreligger med de endringer som fremgår i forslag til vedtak. 7

Figur 1: Oversiktsbilde og skråfoto

Figur 1: Oversiktsbilde og skråfoto BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 28.11.2017 Saksnr.: 201619435/50 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: OPLO Årstad,

Detaljer

Årstad, Gnr. 162, Bnr. 75 mfl., Villa Fredheim, Reguleringsplan Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, OFFENTLIG ETTERSYN

Årstad, Gnr. 162, Bnr. 75 mfl., Villa Fredheim, Reguleringsplan Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, OFFENTLIG ETTERSYN BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201619435/30 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: OPLO Dato: 08.05.2017 Årstad, Gnr. 162, Bnr. 75

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

BYRÅDET. Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane, Reguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

BYRÅDET. Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane, Reguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling BYRÅDET Byrådssak Saksframstilling /18 Vår referanse: 2017/12924-2 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane, Reguleringsplan. Arealplan-ID 62920000. 2. gangs behandling Hva saken gjelder: Kort om planforslaget

Detaljer

Byrådssak /19 Saksframstilling

Byrådssak /19 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /19 Saksframstilling Vår referanse: 2019/08518-2 Ytrebygda, Gnr. 39, Bnr. 26 m.fl., Feråslia, ArealplanID 7520012 Mindre endring av reguleringsplan etter forenklet prosess Hva saken gjelder:

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING.

ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201533931/30 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAFO Dato: 23.11.2016 ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling Byrådssak 166/15 Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201216136-65 Hva saken gjelder: Weglo Design Plan & Landskap AS i samarbeid med

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2017/11726-2 Bergenhus, Gnr. 164, Bnr. 948 mfl, Nedre Nygård, deler av kvartal 16c, Reguleringsplan, arealplan-id 65060000, 2.gangs behandling Hva

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt

Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt Byrådssak 163/17 Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID 61890000, 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt MASR ESARK-5120-200817698-84 Hva saken

Detaljer

Byrådssak 275 /16 302/16

Byrådssak 275 /16 302/16 Byrådssak 275 /16 302/16 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane 25. Arealplan-ID 62920000. Planforslaget fremmes ikke. ASRO ESARK-5120-201211326-91 Hva saken gjelder: Forum Arkitekter AS og Ard arealplan

Detaljer

Byrådssak /17 Saksframstilling

Byrådssak /17 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /17 Saksframstilling Vår referanse: 2017/09997-2 Årstad, Gnr. 162, Bnr. 1224 mfl., Brann stadion, Reguleringsplan, 2.gangs behandling Hva saken gjelder: Brann Stadion AS fremmer forslag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/21489-3 Fana, Gnr. 43, Bnr. 315 m. fl., Midtunhaugen, Reguleringsplan. Arealplan- ID 63730000. 2.gangs behandling Hva saken gjelder: Selskapet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/05402-10 Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, arealplan-id 17340000. Reguleringsplan. Ny 2.gangs behandling av bygg 13 i delområde

Detaljer

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID Byrådssak 1379 /16 Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID 16050003 TONB ESARK-5122-201405547-95 Hva saken gjelder: Dig Plan AS fremmer på vegne

Detaljer

Byrådssak 2/16. Bergenhus, gnr. 167, bnr. 831 m.fl., Skuteviksveien. Arealplan-ID gangs behandling ESARK

Byrådssak 2/16. Bergenhus, gnr. 167, bnr. 831 m.fl., Skuteviksveien. Arealplan-ID gangs behandling ESARK Byrådssak 2/16 Bergenhus, gnr. 167, bnr. 831 m.fl., Skuteviksveien. Arealplan-ID 62380000. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-200907154-97 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av A/S Den

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

Fastsetting av planprogram. Bergenhus, gnr. 165, bnr. 555 m.fl., Dikkedokken. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning.

Fastsetting av planprogram. Bergenhus, gnr. 165, bnr. 555 m.fl., Dikkedokken. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Byrådssak 1338 /14 Fastsetting av planprogram. Bergenhus, gnr. 165, bnr. 555 m.fl., Dikkedokken. Arealplan-ID 63850000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. ASRO ESARK-5120-201333746-50 Hva saken gjelder:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /36 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /36 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 310119 Saksnr.: 201721740/36 Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: KULD Ytrebygda,

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 336, Thormøhlens gate 5. Detaljreguleringsplan til andre gangs behandling, plan ID

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 336, Thormøhlens gate 5. Detaljreguleringsplan til andre gangs behandling, plan ID Byrådssak 229/15 Bergenhus, gnr. 164, bnr. 336, Thormøhlens gate 5. Detaljreguleringsplan til andre gangs behandling, plan ID 63550000 NIHO ESARK-5120-201318846-68 Hva saken gjelder: Stiftelsen Sankt Johanneshjemmet

Detaljer

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK Byrådssak 185/14 Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id 61770000. 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201015746-80 Hva saken gjelder: Sameiet Storetveitvegen 96-98

Detaljer

BERGENHUS, GNR. 164 BNR. 948 MFL. NEDRE NYGÅRD, DELER AV KVARTAL 16 C. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, 2.

BERGENHUS, GNR. 164 BNR. 948 MFL. NEDRE NYGÅRD, DELER AV KVARTAL 16 C. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, 2. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 04.12.2017 Saksnr.: 201535322/47 Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: HAFO BERGENHUS,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201221950/20 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HELY Dato: 21.10.2014

Detaljer

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling Byrådssak 56/15 Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID 3320101. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-200908950-67 Hva saken gjelder: Opus AS fremmer på vegne

Detaljer

Årstad, gnr.15 bnr. 169 m.fl. Eikeveien Nasjonal arealplan-id , forslag til reguleringsplan. 2. gangs behandling

Årstad, gnr.15 bnr. 169 m.fl. Eikeveien Nasjonal arealplan-id , forslag til reguleringsplan. 2. gangs behandling Byrådssak 26/17 Årstad, gnr.15 bnr. 169 m.fl. Eikeveien Nasjonal arealplan-id 63630000, forslag til reguleringsplan. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-201318997-66 Hva saken gjelder: Og Arkitekter AS

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling, Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2014 Saksnr.:

Detaljer

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling Byrådssak 327/16 Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid 64100000, ny 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201416760-77 Hva saken gjelder: Bergen kommune ved Etat

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201535322/18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: HAFO Dato: 06.04.2017 BERGENHUS, GNR. 164 BNR.

Detaljer

Bergenhus, gnr. 168, bnr mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling

Bergenhus, gnr. 168, bnr mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling Byrådssak 150/16 Bergenhus, gnr. 168, bnr. 2105 mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling TONB ESARK-5121-201529683-17 Hva saken gjelder: Plottaplan i samarbeid med TAG arkitekter AS, fremmer

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /75 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /75 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 09.01.2018 Saksnr.: 201632158/75 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Åsane,

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149, bnr m.fl., Johan Berentsens veg. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Laksevåg, gnr. 149, bnr m.fl., Johan Berentsens veg. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 24.09.2018 Saksnr.: 201611467/61 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: IMKA Laksevåg,

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best.

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side Plannavn Årstad, gnr., bnr. 0, mfl., Sletten. Barnehage Arealplan-ID 20-30000 Saksnummer 202250

Detaljer

Fana, gnr. 49, bnr. 1 og 61 m.fl. Vestre Valla, Reguleringsplan. Arealplan-id Fagnotat 2. gangs behandling

Fana, gnr. 49, bnr. 1 og 61 m.fl. Vestre Valla, Reguleringsplan. Arealplan-id Fagnotat 2. gangs behandling BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.02.2016 Saksnr.: 201217027/118 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 03.06.2013 Saksnr.:

Detaljer

Åsane, Gnr. 182, bnr. 679 m.fl., Salhusvegen 90. Forslag til detaljregulering, boligformål. Arealplan-ID , 2.

Åsane, Gnr. 182, bnr. 679 m.fl., Salhusvegen 90. Forslag til detaljregulering, boligformål. Arealplan-ID , 2. Byrådssak 79/15 Åsane, Gnr. 182, bnr. 679 m.fl., Salhusvegen 90. Forslag til detaljregulering, boligformål. Arealplan-ID 61280000, 2. gangs behandling FIWE ESARK-5120-200906890-77 Hva saken gjelder: Matremarken

Detaljer

Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 250/15 Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201220424-59 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Eventus barnehage

Detaljer

Dato: 01.mars Laksevåg, gnr. 157, bnr. 31, 50 m.fl., Damsgårdsveien , Reguleringsplan. Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring.

Dato: 01.mars Laksevåg, gnr. 157, bnr. 31, 50 m.fl., Damsgårdsveien , Reguleringsplan. Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring. Dato: 01.mars 2011 Byrådssak 1104/11 Byrådet Laksevåg, gnr. 157, bnr. 31, 50 m.fl., Damsgårdsveien 130-134, Reguleringsplan. Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring. EMRA BBY-5120-200907784-18

Detaljer

Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan

Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan Byrådssak 61/16 Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan TONB ESARK-5122-201322560-51 Hva saken gjelder: Origo Arkitektgruppe AS fremmer på vegne av Helse Bergen HF planforslag

Detaljer

Fyllingsdalen, Gnr 19 Bnr 50 mfl., Bergveien, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fyllingsdalen, Gnr 19 Bnr 50 mfl., Bergveien, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 151118 Saksnr.: 201604503/70 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: OYTV Fyllingsdalen,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Tas ikke til følge

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Tas ikke til følge MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Fana, gnr 40, bnr 8 m.fl. Skjoldvegen boligtun Arealplan-ID 63530000 Saksnummer 201216136

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Åsane gnr. 199 bnr. 150 mfl. @ Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg Nasjonal arealplan-id 1201_62890000 Saksnummer

Detaljer

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., SLETTEN. BARNEHAGE. Nasjonal arealplan-id 1201_63690000 Saksnummer 201221950

Detaljer

Årstad, gnr. 159, bnr. 86 og 87, Fabrikkgaten 7A og 7B Reguleringsplan. ArealplanID Forslag til detaljregulering, 2.

Årstad, gnr. 159, bnr. 86 og 87, Fabrikkgaten 7A og 7B Reguleringsplan. ArealplanID Forslag til detaljregulering, 2. Årstad, gnr. 159, bnr. 86 og 87, Fabrikkgaten 7A og 7B Reguleringsplan. ArealplanID 60050000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling Bergen bystyre behandlet saken i møtet 200514 sak 124-14 og

Detaljer

Fyllingsdalen, gnr. 20, bnr. 1716, Bønesberget. PlanID Forslag til avvisning av privat forslag til reguleringsendring.

Fyllingsdalen, gnr. 20, bnr. 1716, Bønesberget. PlanID Forslag til avvisning av privat forslag til reguleringsendring. Byrådssak 1236 /13 Fyllingsdalen, gnr. 20, bnr. 1716, Bønesberget. PlanID 6170500. Forslag til avvisning av privat forslag til reguleringsendring. FIWE ESARK-5121-200502263-78 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Byrådssak /19 Saksframstilling

Byrådssak /19 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /19 Saksframstilling Vår referanse: 2019/16599-2 Åsane, Gnr. 189, Bnr. 425, Ulset Vest barneskole, mindre endring. Arealplan-ID 16350002. Fremleggelse til vedtak. Hva saken gjelder: Norconsult

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201632158/44 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Dato: 14.08.2017

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/04423-2 Årstad, gnr. 15, bnr. 7 m.fl.. Kristianborg barnehage. Arealplan-ID 61470000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling Hva saken

Detaljer

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID Mindre reguleringsendring

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID Mindre reguleringsendring Byrådssak 1369 /16 Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID 6960016 Mindre reguleringsendring ASRO ESARK-5120-201533198-83 Hva saken gjelder: Asplan Viak AS fremmer på

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Byrådssak /17 Saksframstilling

Byrådssak /17 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /17 Saksframstilling Vår referanse: Klikk her for å skrive inn tekst. Laksevåg, gnr 153 Bnr 81, Kirkebukten, Mindre endring av reguleringsplan. Arealplan-ID 62090000. Forslag til mindre

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /11 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /11 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for Byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.12.2015 Saksnr.: 201520509/11 Emnekode: ESARK

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 m.fl., detaljreguleringsplan for Råvarden / Råtun til andre gangs behandling

Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 m.fl., detaljreguleringsplan for Råvarden / Råtun til andre gangs behandling Byrådssak 78/15 Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 m.fl., detaljreguleringsplan for Råvarden / Råtun til andre gangs behandling NIHO ESARK-5121-201126730-85 Hva saken gjelder: Planområdet på 9,3 da ligger mellom

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 2009-20-02 Saksnr.: 200803876/36

Detaljer

Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 251/15 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201101801-82 Hva saken gjelder: ABO Plan og Arkitektur AS fremmer på

Detaljer

Presentasjon av forslag til detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl.

Presentasjon av forslag til detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. Presentasjon av forslag til detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. 1. Bakgrunn for presentasjonen og for planforslaget 2. Hensikt og hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser og vurderinger

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 FANA, GNR.41, BNR. 602 MFL., ØSTRE HOPSVEGEN Nasjonal arealplan-id 1201_65660000 Saksnummer 201631443 Siste revisjonsdato

Detaljer

Fana, gnr. 40, bnr. 411 m.fl., Dyrhaugen, Reguleringsplan, 2. gangs behandling, Plan-ID

Fana, gnr. 40, bnr. 411 m.fl., Dyrhaugen, Reguleringsplan, 2. gangs behandling, Plan-ID Byrådssak 262/16 Fana, gnr. 40, bnr. 411 m.fl., Dyrhaugen, Reguleringsplan, 2. gangs behandling, Plan-ID 63960000. TONB ESARK-5120-201401595-69 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS og Faaland arkitekter AS

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling Arkivsak-dok. 15/06848-70 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 29.11.2017 Bystyret 2015-2019 14.12.2017 Detaljreguleringsplan for kvartal

Detaljer

Årstad, gnr. 160 bnr. 369 m.fl. Schweigårds vei 22. Arealplan-ID Detaljreguleringsplan, 2. gangs behandling - ikke anbefalt

Årstad, gnr. 160 bnr. 369 m.fl. Schweigårds vei 22. Arealplan-ID Detaljreguleringsplan, 2. gangs behandling - ikke anbefalt Byrådssak 162/17 Årstad, gnr. 160 bnr. 369 m.fl. Schweigårds vei 22. Arealplan-ID 63230000. Detaljreguleringsplan, 2. gangs behandling - ikke anbefalt ASRO ESARK-5120-201125739-72 Hva saken gjelder: Arkitektgruppen

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /61 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /61 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 13.7.2017 Fagnotat Saksnr.: 201529579/61 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: STBE Laksevåg,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling Arkivsak-dok. 17/07876-100 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Detaljreguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214995/11 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAGE Dato: 27.03.2014 YTREBYGDA, GNR. 119, BNR. 75, HOLTAÅSEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 62540000 FORSLAG

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 114, bnr. 367, Brakehaugen næringsområde. Detaljplan til andre gangs behandling

Ytrebygda, gnr. 114, bnr. 367, Brakehaugen næringsområde. Detaljplan til andre gangs behandling Byrådssak 125/14 Ytrebygda, gnr. 114, bnr. 367, Brakehaugen næringsområde. Detaljplan til andre gangs behandling NIHO ESARK-5123-200604638-90 Hva saken gjelder: Norconsult AS fremmer på vegne av Rieber

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 983 m.fl., Sentralbadet, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 983 m.fl., Sentralbadet, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling Byrådssak 83/14 Bergenhus, gnr. 164, bnr. 983 m.fl., Sentralbadet, Arealplan-ID 62240000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling MASR ESARK-5120-201006690-56 Hva saken gjelder: ABO Plan & Arkitektur

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 161 bnr. 474 mfl. MONTANA BARNEHAGE Nasjonal arealplan-id 1201_63260000 Saksnummer 201212973

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Hovdejordet felt B3 - Vebjørn Tandbergs vei 14

Endring av reguleringsplan for Hovdejordet felt B3 - Vebjørn Tandbergs vei 14 Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.12.2017 78429/2017 2017/18146 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Plan, næring og miljø 24.01.2018 Endring av reguleringsplan for Hovdejordet

Detaljer

Arna, Gnr. 306, Bnr. 190 m. fl., Kvamsvegen, næring, Reguleringsplan, Arealplan-id , 2. gangs behandling

Arna, Gnr. 306, Bnr. 190 m. fl., Kvamsvegen, næring, Reguleringsplan, Arealplan-id , 2. gangs behandling BERGEN KOMMUNE Saknr 115/18 Arkivsak: 2017/04906 Til mottaker Arna, Gnr. 306, Bnr. 190 m. fl., Kvamsvegen, næring, Reguleringsplan, Arealplan-id 62220000, 2. gangs behandling Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien Reguleringsplan til 2.gangs behandling.

Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien Reguleringsplan til 2.gangs behandling. Byrådssak 397/14 Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien 16-18. Reguleringsplan til 2.gangs behandling. TONB ESARK-5120-200607196-93 Hva saken gjelder: Ard arealplan fremmer på vegne av Årstadgeilen

Detaljer

Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 01.12.2017 Saksnr.: 201211326/169 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ARBO

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage , revidert

Detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage , revidert Notat Emne: Dato: Detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage 3.8. 2016, revidert 9.8.2016 Skrevet av: Ståle Hansteen Endringer etter offentlig ettersyn Dokumentoversikt

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /61

Fagnotat Saksnr.: /61 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Til: Byrådsavd. Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.02.2011 Fagnotat Saksnr.: 200513627/61

Detaljer

Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 317/15 Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201212892-45 Hva saken gjelder: Asplan Viak AS fremmer på vegne av Baccadent AS planforslag

Detaljer

Fyllingsdalen, gnr. 26, bnr. 181, Krohnegården, detaljregulering til andre gangs behandling

Fyllingsdalen, gnr. 26, bnr. 181, Krohnegården, detaljregulering til andre gangs behandling Byrådssak 310/14 Fyllingsdalen, gnr. 26, bnr. 181, Krohnegården, detaljregulering til andre gangs behandling TONB ESARK-5121-200707146-65 Hva saken gjelder: Norconsult AS fremmer på vegne av Trygge barnehager

Detaljer

Åsane. Gnr. 209 Bnr. 492 Blådalen boliger. Detaljregulering. Arealplan-ID gangs behandling

Åsane. Gnr. 209 Bnr. 492 Blådalen boliger. Detaljregulering. Arealplan-ID gangs behandling Byrådssak 2/15 Åsane. Gnr. 209 Bnr. 492 Blådalen boliger. Detaljregulering. Arealplan-ID 62430000. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-201208902-88 Hva saken gjelder: Saken gjelder planforslag for 24 boenheter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 01.12.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201421730/27 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: MAYH Dato: 15.9.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201322612/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Dato: 28.05.2015

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 115-17 Emnekode 5120 Arkivsak 201629397 Til Byrådsavdeling for byutvikling Fana, Gnr. 96, Bnr. 78 m. fl., Jonsokhaugen boligområde, Reguleringsplan. Arealplan-ID 61790000.

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2017/04909-2 Åsane, Gnr. 189, Bnr 1 mfl., Ulsetstemma. Arealplan-ID 653000000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /50 Emnekode: BBY 5121

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /50 Emnekode: BBY 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.12.2009 Saksnr.:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda, gnr. 105 bnr. 40 mfl. Hjellestad marina Nasjonal

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Åsane gnr. 189 bnr. 28 mfl. Myrdalsvegen Boligområde Nasjonal arealplan-id 1201_19630000 Saksnummer 200414772 Vedtatt av

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 39-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201018091 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Årstad, Gnr. 159, Bnr. 11 m.fl., Kronstadparken, felt N2, PlanID 61850000

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 29.12.2011 Saksnr.: 200904068/55 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SKAG Kopi til: Åsane, del

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer