Bergenhus, gnr. 168, bnr mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergenhus, gnr. 168, bnr mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling"

Transkript

1 Byrådssak 150/16 Bergenhus, gnr. 168, bnr mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling TONB ESARK Hva saken gjelder: Plottaplan i samarbeid med TAG arkitekter AS, fremmer på vegne av T. Brynjulfsen Eiendom AS planforslag for et område i Nyhavn, Bergenhus bydel. Planområdet utgjør ca. 14,1 dekar og er i gjeldende reguleringsplan satt av til bolig- og næringsformål. Figur 1: Oversiktskart og skråfoto over planområdet. Det foreslås å erstatte deler av gjeldende reguleringsplan «Bergenhus, Sandviken, gnr. 168, bnr. 929 mfl, Nyhavn». De ønskede endringene er knyttet til formålene B/K1, B/K2, B/K4 (bolig/ kontor) GS2, GS3 (gang- og sykkelvei), T2 (torg), H (havn) og SB (småbåtanlegg). De viktigste endringene som foreslås, er økt byggehøyde og utnyttingsgrad. Planområdet ligger innenfor sentrumsområde S8, Sjøfronten, hvor maksimal byggehøyde (inkl. takoppbygg) er 16 meter, og maksimal utnyttelsesgrad er %-BRA = 200 %. Samlet utnyttelsesgrad i gjeldende plan er på %- BRA = 154 % (inkludert parkering). Foreliggende planforslag vil føre til at denne øker til %- BRA = 163 %. Forslaget er innenfor rammen av 200 % - BRA som det åpnes opp for, som maksimal utnyttelsesgrad i gjeldende kommuneplans arealdel (KPA 2010). - Felt B/K1 er i gjeldende plan vist som to bygninger. I foreliggende planforslag er dette vist som ett bygg. Byggehøyde foreslått økt fra kote +15,7 og 13 moh til kote + 19,9 og 14 moh - Felt B/K2, byggehøyden økes fra kote 15,7 til 18,6 moh. - Felt B/K4, byggehøyde økes fra kote15,7 til 16,8 moh. Formålsgrensen i sørvest justeres mot sør hvor spissen rettes ut. - Det åpnes for at heissjakt og trappehus kan bygges henholdsvis 3 og 4 meter høyere en angitt byggehøyde. Parkering skal løses under bakken i felt BK/1 og/eller felt BK/3. I foreliggende planforslag legges det til rette for at parkering skal løses innenfor felt BK/1. 1

2 Planprosess Foreliggende planforslag ble kunngjort som reguleringsendring med mulighet for å fremme planen som mindre reguleringsendring hvis merknadene ikke var av vesentlig karakter. Plansaken ble imidlertid sendt til uttale som en mindre endring, hvilket innebærer en 3 ukers frist for å komme med uttalelser og merknader, jf. pbl Saken ble etter vurdering fra fagetaten besluttet behandlet som ordinær endring, jf. Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (Miljøverndepartementet 1. juli 2009). Innkomne merknader og uttalelser ved kunngjøring om oppstart planarbeid Naboer og berørte myndigheter ble varslet med brev datert Det ble mottatt 11 forhåndsuttalelser og 6 privat merknader. I tilbakemeldingen ble det i hovedtrekk påpekt følgende: Høringsuttalelser Kvalitet (solforhold) og tilgjengelighet mellom torget OT og OT2. Behov for økt parkeringsareal må løses på eget området. Kjøring over gangveg/ tog bør unngås. Bergenhus bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning. Innenfor gjeldende plan ( ) er det ikke registret eller fremlagt konkret fremdriftsplan for utbygging av barnehager. Private merknader Negativ til økt byggehøyde/ tomteutnyttelse. Tap/ endring av sollys og utsikt, herunder siktlinjer. Innkomne merknader og uttalelser i løpet av planprosessen Planforslaget ble sendt til uttale i tidsrommet Det kom inn 10 private merknader og 7 uttalelser fra høringsinstanser. I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende: Høringsuttalelser: Det må tas hensyn til verneverdig funkisbebyggelse i bakkant av planområdet. Justering av formålsgrenser utgjør ikke nevneverdig konsekvens for potensiell bruk av offentlig areal. Det forutsettes at torg (o_t2) og gangareal sør for B/K1 får tilfredsstillende solforhold. Etterlyser prognoser for havnivåstigning. Det orienteres om søknadsplikt for tiltak i sjø. Private merknader Omsøkte endringer blir sett på som omkamp av tema som ble vedtatt i gjeldende plan, herunder økt byggehøyde (innsyn, tap av utsikt og solforhold). Økt trafikk, gate/fremmedparkering. Fagetatens vurderinger Byggehøyde/ utnyttingsgrad Planområdet ligger innenfor sentrumsområde S8 Sjøfronten hvor maksimal byggehøyde (inkl. takoppbygg) er 16 meter og maksimal utnyttelsesgrad er % -BRA = 200 %. Samlet utnyttelsesgrad i gjeldende plan ( ) er om lag % -BRA = 154 % (inkludert parkering). Foreliggende planforslag vil føre til at denne øker til ca. % -BRA = 163 %. Forslaget er innenfor rammen av 200 % -BRA som følger av gjeldende kommuneplans arealdel (KPA 2010). Etter fagetatens vurdering kan felt B/K2 og B/K4 tåle en høyere utnyttelse. En økning i byggehøyder vil ikke føre til vesentlige endringer av solforholdene på bakkeplan, herunder offentlig torg og gangveg vist i plan Utsiktsforholdene for de nærmeste boligene i nord og vest vil bli noe påvirket, men de vil ikke bli vesentlig forringet i forhold til den situasjonen som følger av gjeldende plan. Det åpnes i bestemmelsene opp for at heishus og trappehus kan bygges henholdsvis 4 og 3 meter over angitt byggehøyde. Som en konsekvens av dette kan deler av takoppbyggene overskride rammene i KPA 2

3 med inntil 1,9 og 3,6 meter. Forslagsstiller begrunner høydene på takoppbyggene med behov for/krav om uteareal på tak og krav om universell tilgjengelighet. Fagetaten tar begrunnelsen til etterretning, men anbefaler at tekniske installasjoner trekkes tilbake fra fasadeliv. Det vises til gjeldende bestemmelser i plan , hvor det står at takoppbyggene primært skal integreres. Etter gjeldende plan skal det settes opp to bygninger i felt B/K1. I foreliggende planforslag er dette vist som ett volum. I tillegg åpnes det opp for bygningen med maksimalt 1,2 meter høyere enn gjeldende plan tilsier. Etter fagetatens vurdering vil dette føre til endringer av; Siktlinjer/ gangforbindelser fra Hegrenesveien og planlagt torg (o_t2). Tilgang til fellesareal. Innenfor felt B/K1 er det vist et felles areal på ca. 341 m 2 (se figur 2). Det planlagte bygget er henholdsvis 62 x16-18 meter (LxB), hvilket tilsier at avstand til uteoppholdsareal innenfor delfelt B/K1 vil bli mer enn 50 meter. Foreslåtte endringer må sees i forhold til gjeldende plans intensjon og de formål den skal fremme. I gjeldende plan ble det lagt vekt på et sammenhengende gatenett, med kvartalsstruktur. Som følge av overnevnte er fagetaten negativ til å åpne opp for et sammenhengende bygg. Figur 2: Utklipp av foreliggende illustrasjonsplan. Takoppbygg er vist med blå strek. Areal som foreslås bygget sammen, er vist med en stiplet strek. I Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hordaland (fylkesros Hordaland 2009) anbefales det at kaifronten legges på kote +2,75 +/- 0,25. Vanlig praksis frem til nå har vært å legge kaifronten på lavest anbefalt nivå kote +2,5. Så også da gjeldende plan ble vedtatt. Under henvisning til pågående klimaendringer ønsker forslagsstiller å heve eksisterende kainivå fra kote +2,5 til kote +3, som innebærer at bygningsvolumene vil bli 0,5 meter høyere i tillegg til forslag om å øke byggehøyder. Etter fagetatens vurdering er dette et godt forslag. For felt B/K1 foreslås det mindre justeringer av byggehøyden, henholdsvis 1 meter i sør og 1,2 meter i nord. Grepet er gjort for å ta hensyn til havstigning og parkeringsanlegg under bakken. Etter fagetatens vurdering utgjør dette mindre justeringer og anbefales godkjent. Forslag til bestemmelsene ( 1.5.7) sikrer at felles uteoppholdsarealer på takplan skal være skjermes mot vind og innsyn. I illustrasjonsplanen (vedlagt) er takterrassen i felt B/K1 lagt til østsiden av taket, hvilket vil føre til mindre innsyn til naboer i vest. Fagetaten anbefaler at dette sikres i bestemmelsene. Utomhusplan skal vise møblering, belysning, materialvalg og tiltak som forhindrer innsyn mellom naboeiendommer. Uteoppholdsareal Det vises til illustrasjonsplan (vedlagt) for fordeling av ulike soner for løsninger til uteoppholdsarealer (felles uteoppholdsareal, offentlig torg mm.). Det legges i foreliggende planforslag ikke til rette for en utvidelse av felles uteoppholdsareal på bakkeplan. I henhold til KPA punkt 10 kan inntil 50 % dekkes av nærliggende offentlige areal eller på takterrasser. Summen av slike areal kan maksimalt dekke 75 % av arealkravet. Fagetaten finner at forslaget er i samsvar med kommuneplanens arealkrav til felles uteoppholdsareal. Innenfor felt B/K4 legges det kun til rette for en takterrasse (ca. 167m2), hvilket tilsier at henholdsvis 70 % av felles uteoppholdsareal løses på tak. I henhold til forslag til bestemmelser (punkt 1.5.2) kan deler av fellesuteoppholdsareal for felt B/K2 og B/K4 dekkes innenfor andre delfelt, hvilket er i samsvar med gjeldende plan (punkt 1.6.2). For mer informasjon om dette vises til tabell i fagetatens fagnotat, s. 6 (vedlagt). 3

4 Privat uteoppholdsareal Krav til privat uteoppholdsareal økes fra minimum 6 m 2 til 7 m 2 pr. boenhet, jf. punkt 10 i bestemmelsene til KPA Etter gjeldende plan er det kun 80 % av boenhetene som har krav på privat uteoppholdsareal. Denne bestemmelsen videreføres. I punkt åpnes det opp for at balkonger kan tillates oppført 1,5 m ut over offentlige formål. Minimum fri høyde er 5m over allment tilgjengelig areal. Balkonger kan etableres over høy 1. etasje med fri høyde 4m uten å kunne komme i konflikt med atkomst for utrykningskjøretøy. Kaifront I bestemmelsesområdet #1 og #2 åpnes det opp for å etablere trapper eller lignende fra torg/ gang- og sykkelvei ned til sjø (jf. punkt og 8.1 i forslaget til bestemmelser). Fagetaten slutter seg til forslaget om å etablere «reketrapper» for å sikre en best mulig kontakt med og økt tilgjengelighet til sjøen. Etableringen av disse bør imidlertid sikres gjennom bestemmelsene slik at «kan» i bestemmelsenes punkt anbefales endret til «skal». Justering av formålsgrenser Felt B/K4. Det legges i planforslaget til rette for å justere formålsgrensen i sørvest (spissen rettes ut). Fagetaten har ingen spesielle innvendinger mot forslaget om å justere formålsgrensen selv om formen i gjeldende plan vurderes å gi rom for en mer spennende arkitektur. Det legges også til rette for mindre justeringer av formålsgrenser ved torg (OT2) ved bygg B/K2, hvilket vil føre til at gangareal (GS2) blir bredere. Sistnevnte vurderes av fagetaten som positivt. Barnehage- og skole Bergenhus bydel har ikke full barnehagedekning. Nærmeste barnehage er Kidsa Nyhavn AS i Nyhavnsveien 4. Innenfor en avstand på 1 km er det tre andre private barnehager. Det er medtatt et krav om at barnehagedekningen i området må dokumenteres før igangsettingstillatelse kan gis. Nærmeste barne- og ungdomsskole er Hellen skole og Rothaugen skole. Kapasiteten ved Hellen skole er god. Rothaugen skole kan få utfordringer med kapasiteten mot slutten av prognoseperioden (2024). Foreslåtte endringer har liten innvirkning på sammensetningen av boligstørrelser og vil følgelig også ha minimal innvirkning på skolekapasiteten i området. Naturmangfold Foreslåtte endringer vurderes ikke å være i konflikt med de interessene naturmangfoldloven er ment å ivareta. Forhold til gjeldende plan Følgende forhold, vedtatt i plan , videreføres i dette forslaget: - Felles avkjørsel, vist som f_sv1-2 i plan ID og FA2 i plan - ID , skal være felles for felt B/K1, B/K2, B/K4 (plan ID ), B/F1 og B/K3 (plan - ID ). Det vises til punkt og i plan - ID Felles småbåtanlegg (f_sb) skal være felles for felt B/K1, B/K2, B/K4 (plan ID ) /all ny bebyggelse i planområdet, unntatt felt B/F1 (plan - ID ). Det vises til punkt 6.4 i plan - ID Konklusjon Fagetaten slutter seg i hovedsak til hovedformålet bolig og kontor og det planfaglige grepet i planforslaget. Fagetaten mener imidlertid at planforslaget må endres på følgende punkter for å være tilfredsstillende: Det må tas med nye bestemmelser som sikrer at: - Tekniske installasjoner trekkes tilbake fra fasadeliv. - Det etableres to bygninger i felt B/K1. - Takterrassen i felt B/K1 legges til østsiden av taket. 4

5 - Det etableres trapper eller lignende fra torg/ gang- og sykkelvei ned til sjø. Det vises til bestemmelsesområdet # 1 og # 2. Byrådets vurderinger Byrådet slutter seg i hovedsak til forslaget om å øke utnyttelsesgraden for boligformålet i vestlige del av Nyhavn. Det foreslås i reguleringsplanene å endre deler av gjeldende reguleringsplan for Nyhavn. Forslagsstiller ønsker økt byggehøyde i tre delfelt, herunder bebyggelse i felt BK/1 omgjort fra to til ett bygningsvolum. I forbindelse med ny tilrettelegging for innsyn i sakene når fagetaten har avgitt sin anbefaling i fagnotat, ble det i den anledning mottatt notat fra konsulent. Notatet inneholder en redegjørelse for utbyggers syn på fagetatens innstilling til denne sak (se vedlegg fra Tag arkitekter, Vedrørende sammenbygging av BK1, ). I byrådets vurderinger er denne redegjørelsen tatt til etterretning. Fagetaten har drøftet omgjøring av to bygningsvolum i felt B/K1 til ett i fagnotatet og peker der på uheldig effekt av slik løsning. Fagetaten viser i den anledning til avstand til uteoppholdsarealer, siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse og opplevelse på gateplan og er negativ til en slik løsning(se vedlegg, fagetatens fagnotat s. 5). Etter byrådets vurdering bør planforslaget følge intensjonen i gjeldende reguleringsplan for to punkter: A) Det første er at planen må opprettholde to bygningsvolum for B/K1 for å ivareta siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse og gi allmenn tilgang til arealene rundt byggene. Det er også et mål i henhold til KPA 2010 og KPS Bergen 2030 å etablere gode byrom og promenader langs havneområdene. B) Det andre punktet er det arkitektoniske grepet for B/K4 i gjeldende reguleringsplan. Byrådet ønsker at byen skal utvikles med bygg av høy arkitektonisk og estetisk kvalitet. I gjeldende reguleringsplan for felt B/K4 ble det vektlagt at bygget som stikker ut i sjøen, vil bidra til å markere/fremheve den planlagte hopen med å avslutte med en spiss. I forslag til reguleringsplan er grepet endret, og spissen rettet ut til en kvadratisk form som har økt utnyttelsesgraden tilsvarende. Byrådet anfører at spissen bidrar til spennende arkitektur og ønsker denne gjeninført i prosjektet i henhold til intensjonen i gjeldende plan. Endringen i tråd med punkt B, vil også føre til en mindre nedjustering av foreslått grunnflate og utnyttelsesgrad, som kan gi bedre tilpasning av tilgjengelig uteoppholdsarealer på bakkeplan. Byggehøyden vil fremholdes som foreslått i reguleringsplanen. Økt utnyttelsesgrad i planen gir økt krav til uteoppholdsarealer, som det er knapt om i området. En løsning kunne vært at 50 % ble dekket i nærliggende offentlige områder som park/ torg og 50 % på takflate. Planen sikrer imidlertid at minimum 25 % av tilgjengelig uteoppholdsarealer skal ligge på bakkeplan, som er de beste arealene, slik vist i Byrådet ønsker å legge til rette for mer miljøvennlige transportformer og anmoder om at alle parkeringsplasser tilrettelegges med strømuttak, og at sykkelparkering skal oppføres under tak. Byrådet anbefaler reguleringsplanen vedtatt med de endringer som er inntatt i innstilling. Begrunnelse for framleggelse for bystyret: I henhold til plan og bygningslovens (2008) 3-3, 2.ledd, ligger det til bystyret selv å vedta reguleringsplan, jfr Komite for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken. 5

6 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, jf. samme lovs 12-11, vedtas følgende forslag til detaljregulering: A. Bergenhus, gnr. 168, bnr mfl. Nyhavn vest. Arealplan-ID , vist på plankart sist datert a. «Bebyggelsen over grunnen i felt B/K1 skal videreføres som 2 atskilte bygg, jf. plan vedtatt Avstanden sikres ved hjelp av byggegrenser». b. Arealavgrensning i felt B/K4 endres ikke, den skal være i tråd med gjeldende reguleringsplan, Utnyttelsesgrad justeres tilsvarende. B. Tilhørende reguleringsbestemmelser sist datert/revidert med følgende endringer: a. legges til 4.2.1: «Tekniske installasjoner skal trekkes tilbake fra fasadeliv». b. Ny bestemmelse 1.5.7: «Takterrassen i felt B/K1 skal etablere på østsiden av taket. Etterfølgende nummerering må justeres». c. Ny ordlyd i 5.4.2: «Det skal etableres trapper eller lignende fra torg/ gang- og sykkelvei ned til sjø». d. Ny bestemmelse 1.4.4: Det skal anlegges strømuttak for samtlige parkeringsplasser. e. Ny bestemmelse 1.4.5: Sykkelparkering skal ha gunstig plassering under tak/garasje med god tilkomst til gateplan. 2. De vedtatte endringer tas inn i plankart og bestemmelser før bystyrets vedtak kunngjøres. Dato: 12. april 2016 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder Anna Elisa Tryti byråd for byutvikling Vedlegg: Fagnotat datert/revidert , med følgende vedlegg: Plankart datert/revidert Bestemmelser, datert/revidert Forslagsstillers planbeskrivelse, Datert/revidert Merknadsskjema, datert/revidert Merknadskart Illustrasjonsplan, datert/revidert Snitt og oppriss (dok 5/31,32,36) Plan for felles uteareal, datert/revidert

7 Sol/skygge, datert/revidert Utnyttelsesgrad Tag arkitekter, Vedr. sammenbygging av BK1,

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID Byrådssak 1379 /16 Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID 16050003 TONB ESARK-5122-201405547-95 Hva saken gjelder: Dig Plan AS fremmer på vegne

Detaljer

Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan

Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan Byrådssak 61/16 Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan TONB ESARK-5122-201322560-51 Hva saken gjelder: Origo Arkitektgruppe AS fremmer på vegne av Helse Bergen HF planforslag

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID Mindre reguleringsendring

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID Mindre reguleringsendring Byrådssak 1369 /16 Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID 6960016 Mindre reguleringsendring ASRO ESARK-5120-201533198-83 Hva saken gjelder: Asplan Viak AS fremmer på

Detaljer

Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling Byrådssak 166/15 Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201216136-65 Hva saken gjelder: Weglo Design Plan & Landskap AS i samarbeid med

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best.

Avsender Hovedpunkt i uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Bergenhus. Gnr 168 bnr 2105 m.fl Nyhavn vest Arealplan-ID 64670000 Saksnummer 201529683

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 250/15 Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201220424-59 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Eventus barnehage

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt

Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt Byrådssak 163/17 Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID 61890000, 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt MASR ESARK-5120-200817698-84 Hva saken

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

Byrådssak 275 /16 302/16

Byrådssak 275 /16 302/16 Byrådssak 275 /16 302/16 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane 25. Arealplan-ID 62920000. Planforslaget fremmes ikke. ASRO ESARK-5120-201211326-91 Hva saken gjelder: Forum Arkitekter AS og Ard arealplan

Detaljer

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID FAGNOTAT MINDRE REGULERINGSENDRING.

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID FAGNOTAT MINDRE REGULERINGSENDRING. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Byplanavdelingen Dato: 18.10.2016 Saksnr.: 201533198/77 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ARBO Åsane, Gnr.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdelingen Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.09.2013 Saksnr.: 201216813/37 Emnekode: ESARK

Detaljer

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling Byrådssak 56/15 Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID 3320101. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-200908950-67 Hva saken gjelder: Opus AS fremmer på vegne

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201019062/15 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: THHE Dato: 02.11.2012 LAKSEVÅG, GNR. 151, BNR. 196 M.FL., LAKSEVÅG INDUSTRIHUS. REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER

Detaljer

Årstad, gnr. 158, bnr. 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 - Brohodet. ArealplanID Forslag til mindre reguleringsendring.

Årstad, gnr. 158, bnr. 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 - Brohodet. ArealplanID Forslag til mindre reguleringsendring. Byrådssak 1206 /13 Årstad, gnr. 158, bnr. 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 - Brohodet. ArealplanID 410201. Forslag til mindre reguleringsendring. FIWE ESARK-5122-201210250-36 Hva saken gjelder: BOB Eiendomsutvikling

Detaljer

Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien Reguleringsplan til 2.gangs behandling.

Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien Reguleringsplan til 2.gangs behandling. Byrådssak 397/14 Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien 16-18. Reguleringsplan til 2.gangs behandling. TONB ESARK-5120-200607196-93 Hva saken gjelder: Ard arealplan fremmer på vegne av Årstadgeilen

Detaljer

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 983 m.fl., Sentralbadet, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 983 m.fl., Sentralbadet, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling Byrådssak 83/14 Bergenhus, gnr. 164, bnr. 983 m.fl., Sentralbadet, Arealplan-ID 62240000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling MASR ESARK-5120-201006690-56 Hva saken gjelder: ABO Plan & Arkitektur

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201535322/18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: HAFO Dato: 06.04.2017 BERGENHUS, GNR. 164 BNR.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /11 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /11 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for Byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.12.2015 Saksnr.: 201520509/11 Emnekode: ESARK

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 108, bnr. 2 m.fl. Flesland avløpsrenseanlegg, reguleringsplan. PlanID Forslag til detaljregulering, 2.

Ytrebygda, gnr. 108, bnr. 2 m.fl. Flesland avløpsrenseanlegg, reguleringsplan. PlanID Forslag til detaljregulering, 2. Byrådssak 259/13 Ytrebygda, gnr. 108, bnr. 2 m.fl. Flesland avløpsrenseanlegg, reguleringsplan. PlanID 62130000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling ASRO ESARK-5120-201115733-68 Hva saken

Detaljer

ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING.

ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201533931/30 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAFO Dato: 23.11.2016 ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396

Detaljer

Byrådssak 31/15 ESARK

Byrådssak 31/15 ESARK Byrådssak 31/15 Klage på bystyrets vedtak i sak 95-14. Laksevåg, gnr. 153, bnr. 30 m.fl., Kirkebukten bolig- og næringsområde. Detaljregulering. PlanID 62090000 ASRO ESARK-5120-201011706-126 Hva saken

Detaljer

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 336, Thormøhlens gate 5. Detaljreguleringsplan til andre gangs behandling, plan ID

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 336, Thormøhlens gate 5. Detaljreguleringsplan til andre gangs behandling, plan ID Byrådssak 229/15 Bergenhus, gnr. 164, bnr. 336, Thormøhlens gate 5. Detaljreguleringsplan til andre gangs behandling, plan ID 63550000 NIHO ESARK-5120-201318846-68 Hva saken gjelder: Stiftelsen Sankt Johanneshjemmet

Detaljer

Byrådssak 63/14 ESARK

Byrådssak 63/14 ESARK Byrådssak 63/14 Bergenhus, gnr. 168, bnr. 1121, 1125, 1126, 1127 og 1128, Breiviksveien/Ellerhusens vei, Ytre Sandviken. Forslag til reguleringsendring. Ny 2.gangs behandling FIWE ESARK-5121-200501862-206

Detaljer

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK Byrådssak 185/14 Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id 61770000. 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201015746-80 Hva saken gjelder: Sameiet Storetveitvegen 96-98

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Bergenhus, gnr. 166 bnr. 188 mfl. Bellevue Nasjonal arealplan-id

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_64140000 Saksnummer

Detaljer

Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 317/15 Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201212892-45 Hva saken gjelder: Asplan Viak AS fremmer på vegne av Baccadent AS planforslag

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 02.07.2013 Saksnr.:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Årstad, gnr 162 bnr 1224 mfl., Brann stadion, Reguleringsendring. 2. gangs behandling

Årstad, gnr 162 bnr 1224 mfl., Brann stadion, Reguleringsendring. 2. gangs behandling Byrådssak 236/15 Årstad, gnr 162 bnr 1224 mfl., Brann stadion, Reguleringsendring. 2. gangs behandling TONB ESARK-5121-201217791-45 Hva saken gjelder: ABO plan & Arkitektur fremmer på vegne av Bergen kommune

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 159 bnr. 419 m.fl. Leaparken Nasjonal arealplan-id 1201_64260000 Saksnummer 201421730 Siste

Detaljer

Fana, gnr 43, bnr 303, 198m.fl. Sandbrekketoppen, reguleringsplan, plannummer Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling.

Fana, gnr 43, bnr 303, 198m.fl. Sandbrekketoppen, reguleringsplan, plannummer Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling. Byrådssak 91/13 Fana, gnr 43, bnr 303, 198m.fl. Sandbrekketoppen, reguleringsplan, plannummer 61350000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-5120-200813107-108 Hva saken gjelder:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

Ytrebygda, gnr.119,bnr.75 mfl, Holtaåsen. Reguleringsplan. Nasjonal arealplan-id

Ytrebygda, gnr.119,bnr.75 mfl, Holtaåsen. Reguleringsplan. Nasjonal arealplan-id Byrådssak 320/16 Ytrebygda, gnr.119,bnr.75 mfl, Holtaåsen. Reguleringsplan. Nasjonal arealplan-id 62540000 ASRO ESARK-5120-201214995-60 Hva saken gjelder: En Til En Arkitekter AS i samarbeid med Weglo

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling Byrådssak 327/16 Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid 64100000, ny 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201416760-77 Hva saken gjelder: Bergen kommune ved Etat

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Byrådssak 270/14 ESARK

Byrådssak 270/14 ESARK Byrådssak 270/14 Bergenhus, gnr 164, bnr 860 og 861 m.fl., Nygårdsgaten 91 og 93 / Johannes Bruns gate, Arealplan-ID 18690000 Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning (KU)2.gangs behandling

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 78-15 Emnekode 5120 Arkivsak 201102115 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000.

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 06. juli 2009 holdt byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders møterom.

Detaljer

Årstad, gnr. 18, bnr. 350 mfl., Fredlundveien, Reguleringsplan, 2. gangs behandling. Løvstakken. Planområde

Årstad, gnr. 18, bnr. 350 mfl., Fredlundveien, Reguleringsplan, 2. gangs behandling. Løvstakken. Planområde Byrådssak 394/16 Årstad, gnr. 18, bnr. 350 mfl., Fredlundveien, Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201422371-94 Hva saken gjelder: Plottaplan AS fremmer på vegne av Wahl Eiendom Boligutvikling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.06.2015 Saksnr.:

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Årstad, gnr. 160 bnr. 369 m.fl. Schweigårds vei 22. Arealplan-ID Detaljreguleringsplan, 2. gangs behandling - ikke anbefalt

Årstad, gnr. 160 bnr. 369 m.fl. Schweigårds vei 22. Arealplan-ID Detaljreguleringsplan, 2. gangs behandling - ikke anbefalt Byrådssak 162/17 Årstad, gnr. 160 bnr. 369 m.fl. Schweigårds vei 22. Arealplan-ID 63230000. Detaljreguleringsplan, 2. gangs behandling - ikke anbefalt ASRO ESARK-5120-201125739-72 Hva saken gjelder: Arkitektgruppen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /61

Fagnotat Saksnr.: /61 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Til: Byrådsavd. Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.02.2011 Fagnotat Saksnr.: 200513627/61

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 95-14 Emnekode 5120 Arkivsak 201011706 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/668 Saksbehandler Siw Niva Lothe

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/668 Saksbehandler Siw Niva Lothe Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 056/16 Arkivsak ID 16/668 Saksbehandler Siw Niva Lothe Reguleringsplan Skolekvartalet - PLan ID 201305 - mindre endring Saksdokumenter 28.10.2016

Detaljer

Årstad, gnr. 158, bnr. 74 m.fl., Damsgårdssundet Sør, Reguleringsendring, 2.gangsbehandling.

Årstad, gnr. 158, bnr. 74 m.fl., Damsgårdssundet Sør, Reguleringsendring, 2.gangsbehandling. Dato: 28. februar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Årstad, gnr. 158, bnr. 74 m.fl., Damsgårdssundet Sør, Reguleringsendring, 2.gangsbehandling. EMRA BBY-5121-200901451-49 Hva saken gjelder: Bergen og omegn boligbyggelag

Detaljer

Bergen kommune. Bergenhus, Sandviken gnr. 168 bnr mfl. NYHAVN Nasjonal arealplan-id 1201_ PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune. Bergenhus, Sandviken gnr. 168 bnr mfl. NYHAVN Nasjonal arealplan-id 1201_ PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Bergenhus, Sandviken gnr. 168 bnr. 1063 mfl. NYHAVN Nasjonal arealplan-id 1201_18200000 Saksnummer 200408593

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 39-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201018091 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Årstad, Gnr. 159, Bnr. 11 m.fl., Kronstadparken, felt N2, PlanID 61850000

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201211326/33 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ULSA Dato: 05.01.2015

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Dato: 17. februar 2011. Ytrebygda, gnr. 37, bnr. 250, Gosen, Mindre vesentlig reguleringsendring

Dato: 17. februar 2011. Ytrebygda, gnr. 37, bnr. 250, Gosen, Mindre vesentlig reguleringsendring Dato: 17. februar 2011 Byrådssak 1077/11 Byrådet Ytrebygda, gnr. 37, bnr. 250, Gosen, Mindre vesentlig reguleringsendring EMRA BBY-5122-200914278-14 Hva saken gjelder: Arkitektkontoret ABO fremmer på vegne

Detaljer

Fana, gnr. 95, bnr. 2 mfl. Sagavika, boliger. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram

Fana, gnr. 95, bnr. 2 mfl. Sagavika, boliger. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram Byrådssak 247/17 Fana, gnr. 95, bnr. 2 mfl. Sagavika, boliger. Arealplan-ID 64640000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram OHST ESARK-5120-201516017-62 Hva saken gjelder:

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

Fana gnr 42 bnr 715 Odins veg Reguleringsplan, offentlig ettersyn, avvisning

Fana gnr 42 bnr 715 Odins veg Reguleringsplan, offentlig ettersyn, avvisning Byrådssak 359/16 Fana gnr 42 bnr 715 Odins veg Reguleringsplan, offentlig ettersyn, avvisning TONB ESARK-5120-201332431-24 Hva saken gjelder: Reguleringsplan med forslag om å etablere nye boliger på toppen

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 90 m.fl., Storbotn, Mindre reguleringsendring, plannr

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 90 m.fl., Storbotn, Mindre reguleringsendring, plannr Byrådssak 1469 /14 Åsane, Gnr. 209, Bnr. 90 m.fl., Storbotn, Mindre reguleringsendring, plannr. 8170006 MASR ESARK-5122-201214909-27 Hva saken gjelder: På vegne av utbygger Toni Eiendom AS fremmer Origo

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PLAN ØVRE GRENSEDALEN, GBNR 4/232 MFL - SLUTTTBEHANDLING

PLAN ØVRE GRENSEDALEN, GBNR 4/232 MFL - SLUTTTBEHANDLING PLAN 232 - ØVRE GRENSEDALEN, GBNR 4/232 MFL - SLUTTTBEHANDLING Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler: Stein Are Høviskeland Arkivsaknr.: 2013/6691-34 RÅDMANNENS

Detaljer

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan Byrådssak 176/15 Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan MASR ESARK-5120-201301595-97 Hva saken gjelder: Rambøll

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig Byrådssak 212/16 Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig ANLS EBYGG-5210-201436010-36 Hva saken gjelder: Saken gjelder klage over tillatelse til

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Saken utsettes for befaring.

Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Saken utsettes for befaring. Bergenhus, gnr. 168, bnr. 1121, 1125, 1126, 1127 og 1128, Breiviksveien / Ellerhusens vei, Ytre Sandviken, Plannummer 18920000. Forslag til vesentlig reguleringsendring, 2. gangs behandling Komite for

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201632158/44 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Dato: 14.08.2017

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201117808/19 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: TRES Dato: 21.12.2012 YTREBYGDA, GNR. 38, BNR. 3, 133, 190, SØVIKA SMÅBÅTANLEGG, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /8 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /8 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Byrådssak 1/14. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 19. desember 2013 ESARK

Byrådssak 1/14. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 19. desember 2013 ESARK Byrådssak 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 19. desember 2013 TUGU ESARK-00-201200090-403 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 19. desember 2013. Protokollen følger

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 09.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

Årstad, Gnr. 13, Bnr. 213 mfl., Wergelandsalléen, Reguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

Årstad, Gnr. 13, Bnr. 213 mfl., Wergelandsalléen, Reguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling Byrådssak 3/17 Årstad, Gnr. 13, Bnr. 213 mfl., Wergelandsalléen, Reguleringsplan. Arealplan-ID 63360000. 2. gangs behandling KART ESARK-5120-201314542-76 Hva saken gjelder: Asplan Viak fremmer på vegne

Detaljer

Arna, gnr. 284, bnr. 299, Kjelånæ. Klage over avslag på søknad om fasadeendring og utvidelse av naust m.m.

Arna, gnr. 284, bnr. 299, Kjelånæ. Klage over avslag på søknad om fasadeendring og utvidelse av naust m.m. Byrådssak 63/17 Arna, gnr. 284, bnr. 299, Kjelånæ. Klage over avslag på søknad om fasadeendring og utvidelse av naust m.m. ANLS EBYGG-5210-201613719-22 Hva saken gjelder: Saken gjelder søknad om utvidelse

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSAJON

SØKNAD OM DISPENSAJON SØKNAD OM DISPENSAJON Eiendom: Gnr 163 Bnr 128 Adresse: Kalfarveien 116 Tiltakshaver: Anders Glesnes Tiltakets art: Bruksendring bolig Viser til søknad om tillatelse til tiltak på ovennevnte eiendom. Eiendommen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.

Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2. Byrådssak 58/15 Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID 62890000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201101325-60 Hva saken gjelder:

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer