Byrådssak /18 Saksframstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak /18 Saksframstilling"

Transkript

1 BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/ Fana, Gnr. 43, Bnr. 315 m. fl., Midtunhaugen, Reguleringsplan. Arealplan- ID gangs behandling Hva saken gjelder: Selskapet Zurhaar & Rubb AS fremmer planforslag for påbygging og oppføring av ny kontorbebyggelse med tilhørende parkeringsareal og infrastruktur på et område på Midtunhaugen i Fana bydel, se figur 1. Området ligger sentralt i Fana, med korte avstander til hovedveg og Nesttun senter. Tilgrensende boligbebyggelse skal skjermes med et grøntbelte mellom de to formålene. Planområdet er på ca. 14,7 daa. Eksisterende barnehage (Prismen) foreslås ikke videreført. Det er lagt til rette for en etablering av en gang- og sykkelveg som en snarveg til hovedvegen med kollektivtilbud og kort avstand til bybane Hoveddelen av planområdet er satt av til formålet Nærings-bebyggelse I/K/L 8 i Kommuneplan Hovedformål Planforslaget legger til rette for at byggehøyden kan økes fra en maks byggehøyde på 3 etasjer i gjeldende plan for området. Ny reguleringsplan setter maks %BRA for hele planområdet til 186 % og maks mønehøyde på k+85. Barnehagen foreslås revet da den er lite hensiktsmessig plassert i et næringsområde og har begrenset med uteoppholdsareal, samt at den i utgangspunktet er for liten etter dagens standard. Reguleringsplanen legger til rette for at det kan føres opp et nytt bygg med kontor og parkering, i tillegg til at det kan bygges på eksisterende næringsbygg med to etasjer. De to bygningene skal bindes sammen med en gangbro. For å skjerme boligbebyggelsen mot kontorbebyggelsen, beholdes en del av grøntbeltet mellom de to formålene. Det skal være én avkjørsel inn til planområdet. Infrastrukturen internt i planområdet gir tilkomst til parkering på bakkeplan og i parkeringskjeller på to nivåer. I grøntbeltet skal det etableres en gruset sti som kobler boligområdet til næringsbebyggelsen for å gi tilgang til uterommene og ny gang- og sykkelveg ned mot fylkesvegen. 1

2 Gang- og sykkelforbindelse Fra det sørlige hjørnet av BK1 er det lagt til rette for en veg ned mot fylkesveien som reguleres fra kjøreveg på 2-2,5 meter til gang- og sykkelveg på 3 meter. Hensikten er at den skal fungere som en snarveg til kollektivtransport og bybane på Nesttun. Parkering Planområdet ligger innenfor parkeringssone P4 i KPA For BK1 legges det til rette for i alt 96 parkeringsplasser i BK1. For eksisterende næringsbygg som skal bygges på, foreslås det 54 parkeringsplasser på bakkeplan. Det er foreslått 150 parkeringsplasser totalt for planområdet, hvorav 8 parkeringsplasser er tilpasset for bevegelseshemmede og 9 plasser skal legges til rette for elbiler. Sykkelparkering skal etableres i henhold til kommuneplanen. Det er lagt til rette for 50 flere sykkelparkeringsplasser enn det kommuneplanen krever. Grønnstruktur og barns interesser Planforslaget medfører ikke krav til lekeplass eller uteoppholdsareal, men det legges til rette for at eksisterende vegetasjon delvis kan beholdes som et grøntbelte mellom boligareal og næringsareal. Grøntarealet vil bli noe mindre enn det er i dag, og en lekehytte må fjernes som følge av planforslaget. Det åpnes for at det kan etableres stier i grøntarealet. Innkomne merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet Det kom inn 14 private merknader og 11 uttalelser fra høringsinstanser. Hovedpunkt i uttalelsene og merknadene er knyttet til behov for reduksjon av byggehøyder og volum, lite grøntstruktur i området og dårlig trafikksikkerhet. Planforslaget er endret på flere punkt etter høring for å kunne imøtekomme merknader om byggehøyde og parkeringsdekning. Bebyggelsen innenfor BK1 er redusert i høyden med 3,5 meter. Total % -BRA er redusert fra 241 % til 186 % og antall parkeringsplasser er redusert fra 256 til 150. Fagetatens vurdering og anbefaling: Fagetaten har vurdert alle aktuelle tema, men nedenfor følger kun kommentarer til hovedproblemstillingene i saken. Fagetaten slutter seg til hovedformål og løsninger i planforslaget, og peker på samsvar med mål i kommuneplanen næringsformål og om å øke utnyttelsen av næringsområder ved de viktigste kollektivaksene. Utnyttelsesgrad/byggehøyder/utforming Høringsforslaget viste markert økning av byggehøyder fra 3 etasjer i gjeldende reguleringsplan og høyere mønenivå enn terrengforskjellen mellom hovednivået for næringsområdet og omkring- og høyereliggende boligbebyggelse. Etter offentlig ettersyn er byggehøyden i felt BK1 redusert med 3,5 meter. Av hensyn til naboer i vest er avtrapping og oppdeling av bygg i felt BK1 sikret gjennom en bindende illustrasjonsplan, jfr. reguleringsbestemmelsene En oppdeling av bygget med uteoppholdsareal mellom fløyene, vil gjøre at byget oppleves som mindre massivt. Fra boligområdet til den massive delen av bygningskroppen er det henholdsvis 36 og 43 meter. Planområdet ligger nordøst for boligbebyggelsen i området som gjør at nytt bygg i liten grad vil påvirke solforholdene til naboer. Fagetaten anser at redusert byggehøyde etter høring imøtekommer aktuelle hensyn til nærmeste boligbebyggelse i vest. Trafikkløsninger Ut fra lokalisering vil trafikken til og fra næringsområdet ikke berøre boligområdene i særlig grad. I tillegg vil planforslaget kunne føre til at trafikken til planområdet blir mindre enn 2

3 dagens situasjon fra 414 til 300 kjøretøy i døgnet ettersom barnehagen fjernes. Midtunhaugen er en kommunal vei på omtrent 6 meter og har ensidig fortau på sørøstsiden av veien på 2 meters bredde. For myke trafikanter langs Midtunhaugen vil situasjonen forbedres. Eksisterende fortau utvides fra 2 til 2,5 meter, og antall avkjørsler til planområdet reduseres fra to til én. Dette resulterer i en sammenhengende trasé for gående til bussholdeplasser i Hardangervegen Parkering Planområdet ligger innenfor parkeringssone P4 i kommuneplanens arealdel, som åpner for 5-15 parkeringsplasser per 1000 m 2 kontor og 3-6 parkeringsplasser per 1000 m 2 lager/engros. Da planområdet ligger innenfor dekningsområdet for bybanen (mindre enn 800 meter fra bybanestopp på Nesttun), bør parkeringsdekningen ligge på nedre del av intervallet. Etter offentlig ettersyn er parkeringsdekningen redusert fra den høyeste dekningen på 15 parkeringsplasser per 1000 m 2 kontor til 9 parkeringsplasser per 1000 m 2 kontor. Det vil si en reduksjon fra 256 parkeringsplasser til 150 parkeringsplasser. 96 av disse vil legges i parkeringsanlegg under bakken på to nivåer i felt BK1, og 54 på bakkeplan i felt BK2. Fagetaten mener at parkeringsdekningen med fordel kan reduseres ytterligere, til 6 parkeringsplasser per 1000 m 2 kontor og 3 parkeringsplasser per 1000 m 2 lager/engros, for å stimulere til mer miljøvennlige arbeidsreiser. En reduksjon i parkeringsdekning i henhold til fagetatens anbefalinger vil resultere i 103 parkeringsplasser totalt for planområdet. Grønnstruktur/naturmangfold/barns- og unges interesser I forhold til eksisterende plan for området vil grøntbeltet i vest reduseres fra 30 til 10 meter. Her er det spor etter barns lek i form av sti og trehytte, som vil forsvinne ved utvidelse av næringsarealet. I tillegg brukes barnehagen, som nå foreslås revet til fordel for nytt kontorbygg, utenom åpningstiden av barn i nærområdet. Som kompensasjon for redusert grønnstruktur med verdi som lekeareal vil uteareal/grøntanlegg mellom fløyene til nytt kontorbygg opparbeides og gjøres Figur 3: Illustrasjonsplan attraktivt og tilgjengelig for allmenhetens bruk utenom arbeidstid. Dette er sikret gjennom bestemmelsene med bindende illustrasjonsplan. For at utearealet skal bli tilgjengelig for beboerne i området er det regulert inn krav om etablering av en sti fra boligområdet i vest. Eksisterende barnehage tas ut I foreliggende planforslag foreslås barnehagen revet for å gjøre plass til nytt kontorbygg med tilhørende parkeringsareal og infrastruktur. Eksisterende barnehage, som driftes av Kanvas, ble utelatt som aktuell part i sak ved offentlig ettersyn. I etterkant har det i 2017 blitt gjennomført en begrenset høring til Kanvas som barnehageeier og til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Uttalelsene peker på at det i utgangspunktet er behov for å opprettholde barnehagekapasiteten i bydelen som Prismen er en del av, jf Barnehagebruksplan , som ble vedtatt i desember Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) peker på at det på kort sikt er behov for å opprettholde kapasiteten i bydelen, og at det er behov for utbygging etter BBSI peker videre på at det i denne delen av Fana er dekningsgraden på 125 %, sett i forhold til ca. 90 % i Fana generelt og et generelt behov i Bergen på 93 %. 3

4 Ut fra denne bakgrunnen er det i denne delen av Fana et barnehagetilbud i samsvar med målet i Barnehageplanen om et tilbud der folk bor eller arbeider. BBSI peker videre på at det trolig er en ikke utnyttet kapasitet til stede i eksisterende barnehager. Kanvas peker i sin uttalelse på behovet for at det legges til rette for videre langsiktig drift av barnehage, og at dette tas hensyn til i behandlingen av planforslaget. Tomten til Prismen barnehage har aldri vært regulert eller avsatt til barnehageformål, og området er disponert til næringsbebyggelse i både kommuneplan og gjeldende reguleringsplan. Det ligger også flere andre barnehager i nærheten. Fagetaten vurderer at det ikke er dårlig barnehagedekning i området. I supplerende retningslinjer til kommuneplanen står det at i områder som ikke lider av underdekning, skal nye barnehager etableres med gode fysiske kvaliteter og god plassering i forhold til transportarbeid, kollektivbetjening, grønnstruktur, luftkvalitet og lokalklima. Etter fagetatens vurdering er ikke tomten egnet til barnehageformål da planområdet ligger innenfor støysone fra Hardangervegen samtidig som den har begrenset med uteareal. Fagetatens oppsummering Fagetaten slutter seg i hovedsak til hovedformålet kontor og det planfaglige grepet i forslaget. Fagetaten mener imidlertid at planforslaget må endres på følgende punkter for å være tilfredsstillende: - Redusere parkeringsdekningen til 6 parkeringsplasser per 1000 m2 kontor og 3 parkeringsplasser per 1000 m2 lager/engros. Fagetaten vurderer det ikke som hensiktsmessig å fremtvinge videre drift av en barnehage hjemmelshaver ønsker å avvikle grunnet ønske om å benytte arealet til annet og mer egnet formål. Fagetaten opprettholder derfor sin opprinnelige anbefaling til vedtak. Forslaget til reguleringsplan anbefales vedtatt med overnevnte endringer. Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon: Planforslaget er i samsvar med lokalisering og utvikling av næringsareal i kommuneplanen 2010, og har god kollektivtilgjengelighet. Byrådet anser at planforslaget gjennom en grundig planprosess er tilpasset aktuelle hensyn til nærliggende boligbebyggelse på Midtunhaugen. I lys av at planområdet er innenfor dekningsområdet for bybanen, følger Byrådet fagetatens anbefaling om å redusere parkeringsdekningen ytterligere til 6 parkeringsplasser per 1000 m 2 kontor og 3 parkeringsplasser per 1000 m 2 lager/engros, for å sikre mer miljøvennlige reisemønstre. Dette innebærer at planområdet får i alt 103 parkeringsplasser. Byrådet forutsetter her at parkering realiseres med omtalte 96 plasser i det planlagte parkeringsanlegget under bakken på to nivåer i felt BK1. Byrådet forutsetter videre at resterende p-plasser da kan plasseres som gjesteparkering på bakkenivå. Byrådet vil her i tillegg foreslå at «frigitt» p-areal omdisponeres til tilsvarende utvidelse av formålet Annen veggrunn-grøntareal (SVG), se innstillingspunkt 1.A.a). Med ønsket og økende andel nullutslippskjøretøy, er det behov for økt tilrettelegging for ladepunkt av kjøretøy også for næringsbebyggelse. Byrådet ser behov for at det i bestemmelsene tas inn krav om at 50 % av parkeringsplassene tilrettelegges med ladepunkt, se innstillingspunkt 1.B.b. 4

5 Byrådet bemerker at planområdet mister en del av den eksisterende grønnstrukturen, som har verdi og bruk som lekeareal for nabobebyggelse. Byrådet slutter seg til løsningen der uteareal/grøntanlegg mellom fløyene til nytt kontorbygg opparbeides og gjøres attraktivt og tilgjengelig for allmenhetens bruk utenom arbeidstid, som kompensasjon for redusert grønnstruktur. Dette er sikret gjennom at illustrasjonsplan gjøres bindende for utearealet. Det er i tillegg krav i bestemmelsene om at grøntområdet skal beholdes mest mulig naturlig og at større trær og annen vegetasjon skal bevares. Når det gjelder krav i bestemmelsene ( 1.5) om utforming av bygget med høy arkitektonisk kvalitet, ser byrådet behov for at det herunder tas inn krav om bruk av tre i deler av utforming av fasaden, som klimavennlig bygningsmaterial, se innstillingspunkt 1.B.c Det er fortsatt behov for ivaretaking og utbygging av barnehagekapasitet i bydelen over tid, men i denne bydelen er dekningen allerede over 100 %, og det er flere alternative barnehagetilbud i nærheten. Etter byrådets vurdering er foreliggende planområde mest hensiktsmessig brukt til næringsformål. Byrådet slutter seg til fagetatens vurderinger av plansituasjonen og forslaget til reguleringsplan, og vurderer det ikke som hensiktsmessig å fremtvinge videre drift av en barnehage hjemmelshaver ønsker å avvikle grunnet ønske om å benytte arealet til et mer egnet formål. Byrådet ser positivt på planforslaget og anbefaler at det vedtas med omtalte tillegg om endringer. Begrunnelse for framleggelse til bystyret: I henhold til plan og bygningslovens (2008) 3-3, 2.ledd, ligger det til bystyret selv å vedta reguleringsplan, jfr Komite for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven av vedtas følgende: A. Fana, gnr. 43, bnr. 315 m.fl., Midtunhaugen, reguleringsplan, arealplan-id vist på plankart sist datert , med følgende endring: a) Areal regulert til Parkeringsplass endres til Annen veggrunn-grøntareal i omfang tilsvarende reduksjon av antall parkeringsplasser. B. Tilhørende bestemmelser datert med følgende endring: a) Kontor, endres til: «Bilparkering for BK1-2 skal etableres i henhold til kommuneplanen med maksimalt 6 parkeringsplasser per 1000 m 2 kontor og maksimalt 3 parkeringsplasser per 1000 m 2 lager..» b) 5.3 Kontor, nytt punkt 5.3.7: «50 % av bilparkeringsplasser skal tilrettelegges med ladepunkt.» c) 1.5 Arkitektur, estetikk og kvalitet, tillegg med ny setning: «Det skal tilstrebes bruk av tre som innslag i utforming av fasadene.» 2. Før kunngjøring må plankart og reguleringsbestemmelser rettes opp i samsvar med bystyrets vedtak. Dato: 29. mai 2018 Harald Schjelderup Anna Elisa Tryti 5

6 Byrådsleder Byråd for byutvikling Dokumentet er godkjent elektronisk. Vedlegg: Fagnotater datert og , med følgende vedlegg: Plankart datert Reguleringsbestemmelser, datert Forslagsstillers planbeskrivelse, datert Merknadsskjema, datert Illustrasjonsplan datert Samlede illustrasjoner, datert Sol- og skyggeillustrasjoner, datert Lengde-, horisontal-, og tverrprofil, datert VA-rammeplan, datert mars 2015 Massebalanse, datert Fagnotat, tillegg, datert Illustrasjonsplan, datert Uttalelse fra byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett, datert Uttalelse fra Kanvas, datert Notat fra Harris, datert

Fana, Gnr. 43, Bnr. 315 m. fl., Midtunhaugen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr. 43, Bnr. 315 m. fl., Midtunhaugen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 20.04.2016 Saksnr.: 201335925/77 Emnekode: ESARK

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

BYRÅDET. Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane, Reguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

BYRÅDET. Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane, Reguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling BYRÅDET Byrådssak Saksframstilling /18 Vår referanse: 2017/12924-2 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane, Reguleringsplan. Arealplan-ID 62920000. 2. gangs behandling Hva saken gjelder: Kort om planforslaget

Detaljer

Byrådssak /19 Saksframstilling

Byrådssak /19 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /19 Saksframstilling Vår referanse: 2019/08518-2 Ytrebygda, Gnr. 39, Bnr. 26 m.fl., Feråslia, ArealplanID 7520012 Mindre endring av reguleringsplan etter forenklet prosess Hva saken gjelder:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling Byrådssak 56/15 Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID 3320101. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-200908950-67 Hva saken gjelder: Opus AS fremmer på vegne

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/05402-10 Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, arealplan-id 17340000. Reguleringsplan. Ny 2.gangs behandling av bygg 13 i delområde

Detaljer

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling Byrådssak 327/16 Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid 64100000, ny 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201416760-77 Hva saken gjelder: Bergen kommune ved Etat

Detaljer

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK Byrådssak 185/14 Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id 61770000. 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201015746-80 Hva saken gjelder: Sameiet Storetveitvegen 96-98

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2017/11441-2 Årstad, Gnr. 162, Bnr. 75 mfl., Villa Fredheim, Reguleringsplan. Arealplan-ID 65210000, 2. gangs behandling Kva saken gjelder: Arkoconsult

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 03.06.2013 Saksnr.:

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/04423-2 Årstad, gnr. 15, bnr. 7 m.fl.. Kristianborg barnehage. Arealplan-ID 61470000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling Hva saken

Detaljer

Årstad, gnr.15 bnr. 169 m.fl. Eikeveien Nasjonal arealplan-id , forslag til reguleringsplan. 2. gangs behandling

Årstad, gnr.15 bnr. 169 m.fl. Eikeveien Nasjonal arealplan-id , forslag til reguleringsplan. 2. gangs behandling Byrådssak 26/17 Årstad, gnr.15 bnr. 169 m.fl. Eikeveien Nasjonal arealplan-id 63630000, forslag til reguleringsplan. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-201318997-66 Hva saken gjelder: Og Arkitekter AS

Detaljer

Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling Byrådssak 166/15 Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201216136-65 Hva saken gjelder: Weglo Design Plan & Landskap AS i samarbeid med

Detaljer

Byrådssak 275 /16 302/16

Byrådssak 275 /16 302/16 Byrådssak 275 /16 302/16 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane 25. Arealplan-ID 62920000. Planforslaget fremmes ikke. ASRO ESARK-5120-201211326-91 Hva saken gjelder: Forum Arkitekter AS og Ard arealplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling, Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 2009-20-02 Saksnr.: 200803876/36

Detaljer

Fana, gnr. 40, bnr. 411 m.fl., Dyrhaugen, Reguleringsplan, 2. gangs behandling, Plan-ID

Fana, gnr. 40, bnr. 411 m.fl., Dyrhaugen, Reguleringsplan, 2. gangs behandling, Plan-ID Byrådssak 262/16 Fana, gnr. 40, bnr. 411 m.fl., Dyrhaugen, Reguleringsplan, 2. gangs behandling, Plan-ID 63960000. TONB ESARK-5120-201401595-69 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS og Faaland arkitekter AS

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. avdelingsleder Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 FANA, GNR.41, BNR. 602 MFL., ØSTRE HOPSVEGEN Nasjonal arealplan-id 1201_65660000 Saksnummer 201631443 Siste revisjonsdato

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

Byrådssak /17 Saksframstilling

Byrådssak /17 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /17 Saksframstilling Vår referanse: Klikk her for å skrive inn tekst. Laksevåg, gnr 153 Bnr 81, Kirkebukten, Mindre endring av reguleringsplan. Arealplan-ID 62090000. Forslag til mindre

Detaljer

Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 251/15 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201101801-82 Hva saken gjelder: ABO Plan og Arkitektur AS fremmer på

Detaljer

Figur 1: Planavgrensning

Figur 1: Planavgrensning BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for Byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 19.07.2017 Saksnr.: 201537610/16 Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: MCHR/IMKA

Detaljer

Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 317/15 Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201212892-45 Hva saken gjelder: Asplan Viak AS fremmer på vegne av Baccadent AS planforslag

Detaljer

Fyllingsdalen, gnr. 20, bnr. 1716, Bønesberget. PlanID Forslag til avvisning av privat forslag til reguleringsendring.

Fyllingsdalen, gnr. 20, bnr. 1716, Bønesberget. PlanID Forslag til avvisning av privat forslag til reguleringsendring. Byrådssak 1236 /13 Fyllingsdalen, gnr. 20, bnr. 1716, Bønesberget. PlanID 6170500. Forslag til avvisning av privat forslag til reguleringsendring. FIWE ESARK-5121-200502263-78 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt

Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt Byrådssak 163/17 Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID 61890000, 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt MASR ESARK-5120-200817698-84 Hva saken

Detaljer

Fana, gnr 43, bnr 303, 198m.fl. Sandbrekketoppen, reguleringsplan, plannummer Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling.

Fana, gnr 43, bnr 303, 198m.fl. Sandbrekketoppen, reguleringsplan, plannummer Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling. Byrådssak 91/13 Fana, gnr 43, bnr 303, 198m.fl. Sandbrekketoppen, reguleringsplan, plannummer 61350000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-5120-200813107-108 Hva saken gjelder:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., SLETTEN. BARNEHAGE. Nasjonal arealplan-id 1201_63690000 Saksnummer 201221950

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /75 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /75 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 09.01.2018 Saksnr.: 201632158/75 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Åsane,

Detaljer

Dato: 01.mars Laksevåg, gnr. 157, bnr. 31, 50 m.fl., Damsgårdsveien , Reguleringsplan. Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring.

Dato: 01.mars Laksevåg, gnr. 157, bnr. 31, 50 m.fl., Damsgårdsveien , Reguleringsplan. Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring. Dato: 01.mars 2011 Byrådssak 1104/11 Byrådet Laksevåg, gnr. 157, bnr. 31, 50 m.fl., Damsgårdsveien 130-134, Reguleringsplan. Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring. EMRA BBY-5120-200907784-18

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Laksevåg, gnr. 130 bnr. 34 mfl. Alvøen/Ellingshaugen Arealplan-ID 1201_64320000 Saksnummer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201212973/36 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAFO Dato: 16.12.2015

Detaljer

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID Byrådssak 1379 /16 Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID 16050003 TONB ESARK-5122-201405547-95 Hva saken gjelder: Dig Plan AS fremmer på vegne

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /36 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /36 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 310119 Saksnr.: 201721740/36 Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: KULD Ytrebygda,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 115-17 Emnekode 5120 Arkivsak 201629397 Til Byrådsavdeling for byutvikling Fana, Gnr. 96, Bnr. 78 m. fl., Jonsokhaugen boligområde, Reguleringsplan. Arealplan-ID 61790000.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201019062/15 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: THHE Dato: 02.11.2012 LAKSEVÅG, GNR. 151, BNR. 196 M.FL., LAKSEVÅG INDUSTRIHUS. REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /50 Emnekode: BBY 5121

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /50 Emnekode: BBY 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.12.2009 Saksnr.:

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 116, bnr. 159 m.fl., Skiftingshaugen, reguleringsplan. plannummer Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling.

Ytrebygda, gnr. 116, bnr. 159 m.fl., Skiftingshaugen, reguleringsplan. plannummer Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling. Byrådssak 204/13 Ytrebygda, gnr. 116, bnr. 159 m.fl., Skiftingshaugen, reguleringsplan. plannummer 62210000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling. FIWE ESARK-5120-201116385-68 Hva saken gjelder:

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 m.fl., detaljreguleringsplan for Råvarden / Råtun til andre gangs behandling

Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 m.fl., detaljreguleringsplan for Råvarden / Råtun til andre gangs behandling Byrådssak 78/15 Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 m.fl., detaljreguleringsplan for Råvarden / Råtun til andre gangs behandling NIHO ESARK-5121-201126730-85 Hva saken gjelder: Planområdet på 9,3 da ligger mellom

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149, bnr m.fl., Johan Berentsens veg. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Laksevåg, gnr. 149, bnr m.fl., Johan Berentsens veg. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 24.09.2018 Saksnr.: 201611467/61 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: IMKA Laksevåg,

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/49995-2 Bybanedepot i fjell, Nordre Lyshovden. Reguleringsplan til offentlig ettersyn. Fyllingsdalen. G nr 22 bnr 616 m.fl. Arealplan ID 65900000.

Detaljer

Åsane, gnr. 186, bnr. 517 m.fl., Nesbakken 10 og 12, planid Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling

Åsane, gnr. 186, bnr. 517 m.fl., Nesbakken 10 og 12, planid Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling Byrådssak 52/14 Åsane, gnr. 186, bnr. 517 m.fl., Nesbakken 10 og 12, planid 61320000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling FIWE ESARK-5121-200918295-80 Hva saken gjelder: Ard arealplan AS

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Tas ikke til følge

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Tas ikke til følge MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Fana, gnr 40, bnr 8 m.fl. Skjoldvegen boligtun Arealplan-ID 63530000 Saksnummer 201216136

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2017/12925-5 Fana, gnr 6, bnr. 49, 205 m,fl., Helldalsstølen boligområde, arealplan-id 63930000. Reguleringsplan, ny 2.gangs behandling Hva saken gjelder:

Detaljer

Byrådssak /17 Saksframstilling

Byrådssak /17 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /17 Saksframstilling Vår referanse: 2017/09997-2 Årstad, Gnr. 162, Bnr. 1224 mfl., Brann stadion, Reguleringsplan, 2.gangs behandling Hva saken gjelder: Brann Stadion AS fremmer forslag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 250/15 Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201220424-59 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Eventus barnehage

Detaljer

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan Byrådssak 176/15 Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan MASR ESARK-5120-201301595-97 Hva saken gjelder: Rambøll

Detaljer

Fastsetting av planprogram. Bergenhus, gnr. 165, bnr. 555 m.fl., Dikkedokken. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning.

Fastsetting av planprogram. Bergenhus, gnr. 165, bnr. 555 m.fl., Dikkedokken. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Byrådssak 1338 /14 Fastsetting av planprogram. Bergenhus, gnr. 165, bnr. 555 m.fl., Dikkedokken. Arealplan-ID 63850000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. ASRO ESARK-5120-201333746-50 Hva saken gjelder:

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2017/11726-2 Bergenhus, Gnr. 164, Bnr. 948 mfl, Nedre Nygård, deler av kvartal 16c, Reguleringsplan, arealplan-id 65060000, 2.gangs behandling Hva

Detaljer

Bergenhus, gnr. 168, bnr mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling

Bergenhus, gnr. 168, bnr mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling Byrådssak 150/16 Bergenhus, gnr. 168, bnr. 2105 mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling TONB ESARK-5121-201529683-17 Hva saken gjelder: Plottaplan i samarbeid med TAG arkitekter AS, fremmer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /55

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /55 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.03.10 Saksnr.:

Detaljer

Byrådssak 160/13. Fana, gnr. 50, bnr. 103, 271, Totlandsvegen, Lindåsmyra, Forslag til reguleringsplan PlanID ESARK

Byrådssak 160/13. Fana, gnr. 50, bnr. 103, 271, Totlandsvegen, Lindåsmyra, Forslag til reguleringsplan PlanID ESARK Byrådssak 160/13 Fana, gnr. 50, bnr. 103, 271, Totlandsvegen, Lindåsmyra, Forslag til reguleringsplan PlanID 17380000 ASRO ESARK-5120-200005079-94 Hva saken gjelder: Block Watne v/ siv.ing Trond Heskestad

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /68 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /68 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 14.04.2016 Saksnr.: 201323275/68 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 01.12.2017 Saksnr.: 201211326/169 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ARBO

Detaljer

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID Mindre reguleringsendring

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID Mindre reguleringsendring Byrådssak 1369 /16 Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID 6960016 Mindre reguleringsendring ASRO ESARK-5120-201533198-83 Hva saken gjelder: Asplan Viak AS fremmer på

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Fana, gnr. 49, bnr. 1 og 61 m.fl. Vestre Valla, Reguleringsplan. Arealplan-id Fagnotat 2. gangs behandling

Fana, gnr. 49, bnr. 1 og 61 m.fl. Vestre Valla, Reguleringsplan. Arealplan-id Fagnotat 2. gangs behandling BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.02.2016 Saksnr.: 201217027/118 Emnekode: ESARK

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2017/10691-4 Åsane, gnr. 176 bnr. 29 m.fl. Øvre Tellevik, Boliger Reguleringsplan Hva saken gjelder: Ard Arealplan AS fremmer på vegne av Tellevik

Detaljer

Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling

Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling Byrådssak 43/15 Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling FIWE ESARK-5120-201102115-53 Hva saken gjelder: Bygg- og Eiendomsservice

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /93 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. Saksnr.: /93 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 30.01.18 Saksnr.: 200908947/93 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HAFO ÅRSTAD,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201101801/31 Emnekode: ESARK 5123 Saksbeh.: HILK Dato: 13.08.2013 FANA, GNR. 13, BNR. 54, 68 M.FL., NY-PARADIS/PARADIS, FELT KB4, DETALJPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 114, bnr. 367, Brakehaugen næringsområde. Detaljplan til andre gangs behandling

Ytrebygda, gnr. 114, bnr. 367, Brakehaugen næringsområde. Detaljplan til andre gangs behandling Byrådssak 125/14 Ytrebygda, gnr. 114, bnr. 367, Brakehaugen næringsområde. Detaljplan til andre gangs behandling NIHO ESARK-5123-200604638-90 Hva saken gjelder: Norconsult AS fremmer på vegne av Rieber

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 3, Grønstølen boligområde. Reguleringsplan til andre gangs behandling

Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 3, Grønstølen boligområde. Reguleringsplan til andre gangs behandling Byrådssak 359/14 Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 3, Grønstølen boligområde. Reguleringsplan til andre gangs behandling NIHO ESARK-5120-200816037-119 Hva saken gjelder: Reguleringsplanforslaget ligger i Ytrebygda

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Åsane gnr. 199 bnr. 150 mfl. @ Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg Nasjonal arealplan-id 1201_62890000 Saksnummer

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.

Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2. Byrådssak 58/15 Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID 62890000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201101325-60 Hva saken gjelder:

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /61

Fagnotat Saksnr.: /61 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Til: Byrådsavd. Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.02.2011 Fagnotat Saksnr.: 200513627/61

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -36 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Sandbakkvegen 2 og

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

Byrådssak /19 Saksframstilling

Byrådssak /19 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /19 Saksframstilling Vår referanse: 2019/16599-2 Åsane, Gnr. 189, Bnr. 425, Ulset Vest barneskole, mindre endring. Arealplan-ID 16350002. Fremleggelse til vedtak. Hva saken gjelder: Norconsult

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdelingen Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.09.2013 Saksnr.: 201216813/37 Emnekode: ESARK

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Fyllingsdalen, Gnr 19 Bnr 50 mfl., Bergveien, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fyllingsdalen, Gnr 19 Bnr 50 mfl., Bergveien, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 151118 Saksnr.: 201604503/70 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: OYTV Fyllingsdalen,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201221950/20 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HELY Dato: 21.10.2014

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

Fana, Gnr. 40, bnr. 378, Stølsflaten, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr. 40, bnr. 378, Stølsflaten, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 07.09.2017 Saksnr.: 201533973/69 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: STIL Fana,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201632158/44 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Dato: 14.08.2017

Detaljer

Figur 1: Oversiktsbilde og skråfoto

Figur 1: Oversiktsbilde og skråfoto BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for Byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 05.05.2017 Saksnr.: 201608223/32 Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: OPLO Laksevåg,

Detaljer

Fyllingsdalen, gnr. 26, bnr. 181, Krohnegården, detaljregulering til andre gangs behandling

Fyllingsdalen, gnr. 26, bnr. 181, Krohnegården, detaljregulering til andre gangs behandling Byrådssak 310/14 Fyllingsdalen, gnr. 26, bnr. 181, Krohnegården, detaljregulering til andre gangs behandling TONB ESARK-5121-200707146-65 Hva saken gjelder: Norconsult AS fremmer på vegne av Trygge barnehager

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200918788/2 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best.

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Fana. Gnr 119, bnr 952 m.fl., Rådalslien Boliger Arealplan-ID 1201-63740000 Saksnummer

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2017/04882-2 Åsane gnr 173 bnr 25 og 28 Grøvlesvingen Reguleringsplan. Areaplan-ID 63280000. 2. gangs behandling Sammendrag Planforslaget Foreliggende

Detaljer

Fana, Gnr. 40, bnr. 378, Stølsflaten, Reguleringsplan Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, OFFENTLIG ETTERSYN

Fana, Gnr. 40, bnr. 378, Stølsflaten, Reguleringsplan Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, OFFENTLIG ETTERSYN BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201533973/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: STIL Dato: 17.02.2017 Fana, Gnr. 40, bnr. 378,

Detaljer