Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune"

Transkript

1 Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

2 Øystein Andersen Seksjonsleder Utdanning: Jurist Praksis: 2 år som gruppeleder i Trygdeetaten 3 år som namsmann i Bergen 2 år som dommerfullmektig 5 år som advokat 5 år ved Etat for byggesak og private planer

3 Gro Brodahl Frederich Prosjektleder Foretakstilsyn Utdanning: Offentlig saksbehandling, prosjektledelse, ledelse og organisasjonspsykologi, regnskap og budsjettering, samt plan og bygningsrett. Praksis: 3,5 år ved Planavdelingen, Bergen kommune 3,5 år ved Etat byggesak, byggesaksbehandling 1 år ved Byrådsavdeling for miljø og byutvikling 7 år som prosjektleder i Veidekke 3 år ved Etat byggesak, saksbehandler tilsyn

4 Tilsyn hvem og hvor Etat for byggesak og private planer Byggesakssjef Stab HMS Byggesak Private planer Tilsyn Kunde- og dokumentsenter Oppmåling Juridisk Områdegrupper Nord Midt Sør Områdegrupper Nord Midt Sør Prosjekt Strandsone Foretak Ulovlighet Kundetjenester Dokumenthåndtering Oppmåling Deling Grunnlagsnett Prosess

5 Organisering og kompetanse Seksjonsleder Øystein Andersen Ulovlighetsprosjektet Prosjektleder Sissel Budal Tilsynsprosjektet Prosjektleder Gro B. Frederich Strandsoneprosjektet Prosjektleder Terje Stenbakk 4 saksbehandlere 2 ledig: ingeniør/tømrer 4 saksbehandlere 3 saksbehandlere

6 Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl plikt til å føre tilsyn i byggesaker for å etterse at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og i henhold til bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl. 2. Videre følger det av pbl. 25-1, 2.ledd at kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd og har plikt til å følge opp ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 3. Pålegge sikring og istandsetting der byggverk og installasjoner utgjør fare for person, eiendom eller miljø, jf. pbl 31-3.

7 Gjennomførte tilsyn År Foretakstilsyn Ulovlighetstilsyn Pr Status Mål ? 1000?

8 Videre vil følgende områder prioriteres: - Byggeplasstilsyn - Ulovligheter i strandsonen - Ulovlige tiltak med fare for liv og helse

9 Hvorfor fokus på nybygg og foretak med ansvarsrett? Tall fra Sintef fra 2006 sier at reklamasjonskostnadene på bygg etter overlevering utgjorde 2,5 7,5 mrd kroner. Oversikt fra forsikringsselskapene viser følgende erstatningsutbetalinger i 2010: - Utette våtrom kr ,- - Vannlekkasje utenfra kr ,- - Lekkasje i vannledninger kr ,- I tillegg gir dette helseskader på grunn av muggsopp, mv.

10 Hensikten med tilsyn Påse at bestemmelsene i pbl med tilhørende forskrifter følges Påse at tiltaket er i samsvar med tillatelser

11 Formålet med tilsyn Forebygge byggskader Bidra til å få et bedre sluttprodukt Bidra til at foretakene får et styringssystem i samsvar med gjeldende regelverk Bidra til raskere byggesaksbehandling Samfunnsøkonomisk gevinst

12 Ulike typer tilsyn Dokumenttilsyn Byggeplasstilsyn Varslet uanmeldt Foretakstilsyn

13 Hvem fører vi tilsyn med? Alle foretak som har ansvarsrett i et tiltak SØK, PRO, UTF, kontrollerende Foretak som utfører søknadspliktig arbeid uten at nødvendige tillatelser foreligger

14 Tilsynsområder

15 Prioriterte områder SAK januar 2011 til 31. desember 2012 a) FDV-dokumentasjon Dokumenttilsyn (SØK / PRO / UTF) b) Avfallsplaner / miljøsaneringsbeskrivelser Dokumenttilsyn (SØK) Byggeplasstilsyn (UTF (SØK / PRO) )

16 Måleprosjekt kvalitetsindikator for bygg Statens bygningstekniske etat (BE) Lufttetthet Brannsikkerhet (samarbeid med brannvesenet)

17 Årsakstilsyn Mangelfulle søknader Ikke omsøkt / mangler tillatelse Mangler igangsettingstillatelse Avvik fra tillatelser Feil og avvik ved prosjektering / utførelse

18 Yttervegger ble isolert og plastret før bygget var tett

19 Byggeplasstilsyn Uanmeldt / varslet Avfallshåndtering Samsvar med tillatelser / lov / forskrift Anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest

20 Anmodning om midlertidig brukstillatelse kun heiskontrollen mangler

21 Barnehage hvor det er anmodet om ferdigattest

22 Gjennomføring av foretakstilsyn Fast agenda Presentasjon Hensikt Årsak Redegjørelse fra foretaket Konsekvenser (Gjøres avslutningsvis møtet - hvis mulig) Oppsummering med rapport Avtaler tidspunkt for f.eks. retting

23 a) Organisasjonsplan Styringssystem SAK10 kap 10 b) Styring av underentreprenører c) Identifikasjon av gjeldende krav for ansvar og funksjon, jf. kap. 12 d) Identifikasjon av gjeldende krav i pbl e) Opplæring f) Avviksbehandling g) Dokumentstyring

24 Vurdering av avvik / feil Små konsekvenser Middels konsekvenser Store konsekvenser

25 Omsøkt og godkjent mur

26 Oppført mur

27 Sanksjoner / virkemidler Advarsel Tilbaketrekking av ansvarsrett Krav om uavhengig kontroll Avslag på søknad om ansvarsrett

28 Advarsel pbl 22-4, 3.ledd a)ved manglende tilbakemelding på kommunens henvendelser b)ved mindre avvik: jf. SAK a) til g) nr.1 eller: Søknadspliktige endring som ville blitt godkjent ved søknad Mangelfull søknad som medfører at den ikke kan behandles Uriktige opplysninger er gitt ved innsending av kontroll-/samsvarserklæring Det foreligger mangelfull kontrolldokumentasjon Foretaket ikke kan dokumentere at tiltaket er iht. gjeldende regelverk Mangelfullt styringssystem eller manglende bruk av systemet Lite kontroll er blitt gjennomført Kritiske områder er mangelfullt kontrollert Avvik ikke er fanget opp, registrert og avviksbehandlet Avvikssystem for å hindre gjentagelse av feil ikke er benyttet Det foreligger ikke tilstrekkelig produksjonsunderlag for utførelse Manglende dokumentasjon av underentreprenørers kompetanse/system

29 Tilbaketrekking av ansvarsrett SAK Lokal godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake når det ansvarlige foretak a) i vesentlig grad har unnlatt å ivareta krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som stilles til funksjonen som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, b) har unnlatt å etterkomme pålegg fra kommunen, eller c) ikke lenger er kvalifisert for oppgaven. Bestemmelsen er en presisering av alvorlig overtredelse i pbl. 22-4,1. ledd. Alvorlige overtredelser kan være: feil i prosjekteringen eller utførelsen som har vesentlig betydning for helse, miljø eller sikkerhet fravær av kvalitetssikring eller svikt i kvalitetssikringen fravær av kontroll eller svikt i kontrollen igangsetting av arbeid uten tillatelse unnlatelse av å følge opp henvendelser som gjelder tilsyn forfalskning av dokumentasjon manglende eller mangelfullt system

30 Krav om uavhengig kontroll pbl kap. 24 Obligatorisk uavhengig kontroll, jf SAK (fra ) Etter kommunens faste rutiner/ vurdering, jf SAK Når ansvarsrett er tilbaketrukket, og det er behov for kontroll av det som er gjort (prosjektering og utførelse) Ved alvorlige avvik, der ansvarsretten likevel beholdes Der kommunen har dårlig erfaring med foretaket Ved foretak med usikre kvalifikasjoner, eller selvbyggere Ved utstrakt bruk av underentreprenører Ved vanskelige grunnforhold, naturbelastninger, klimapåvirkninger og utfordrende tomter Særskilte oppmerksomhetsområder som brannsikring, energikrav, universell utforming, eksperimentell bygging eller bruk av usikre metoder eller analyser

31 Konsekvens av advarsler og tilbaketrekning av ansvarsrett 3 advarsler eller 2 tilbaketrekninger av ansvarsrett 2-årsperiode samme funksjon Foretaket gis ikke ansvarsrett før det har dokumentert omfattende forbedring av kunnskap og styringssystem Pbl 22-4, siste ledd: Kommunen skal melde tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett til den sentrale godkjenningsordningen. Det samme gjelder advarsel kommunen gir foretaket.

32 Ulovlighetsoppfølging Pbl kap 32 Pålegg om stans Pålegg om retting få ulovlige forhold bragt i lovlige former tiltaket tilbakeføres/fjernes det søkes om tillatelse ilegging av tvangsmulkt løpende med inntil kr ,- pr. dag og/eller engangsmulkt inntil kr ,-

33 Overtredelsesgebyr pbl 32-8, jf. SAK Kan ilegges ved forsettelige eller uaktsomme overtredelser gitt i eller i medhold av pbl Kan gis uavhengig om det allerede er benyttet andre sanksjoner Kan ilegges flere aktører i byggesaken Maksimalt beløp ilagt en person eller foretak kan ikke overstige kr ,- Kan bare gis for overtredelser utført etter

34 Erfaringer fra tilsyn Avdekker ofte uklare ansvarsforhold grensesnitt Foretakene er ikke bevisst på hva ansvarsretten innebærer Tiltakshavers ønsker prioriteres før myndighetskrav De fleste foretak har styringssystem, men mangler rutiner for revisjon og tilpasning av disse Systemene er ikke i bruk Mangelfull dokumentasjon og sporbarhet

35 Invitasjon til samarbeid Bidra til lavere byggekostnader? Bidra til bedre bygg? Bidra til sunnere bygg? Bidra til bedre foretak? Bidra til raskere byggesaksbehandling? Bidra til bedre tilsyn? Bidra til bedre byggebransje? Ved samarbeid om kvalitet i alle ledd oppnår vi dette!

36 Bedre tilsyn økt forståelse Tilsyn vil, sammen med byggebransjen, gjøre foretakstilsyn til et viktig og relevant instrument for å oppnå: -bedre bygg -bedre bransje -bedre tilsyn Samt sørge for at useriøse foretak ikke får operere i bransjen. Boligprodusentenes Forening er med!

37 Vil du være under tilsyn? Ledige stillinger for: Ingeniører byggfag Tømrer/byggmester -Fleksibel arbeidstid -7,5 timer arbeidsdag inkl. lunsj -5 uker ferie -Svært god pensjonsordning -Godt arbeidsmiljø -Konkurransedyktig lønn

38 En aktiv gjeng i Aurlandsdalen 2011

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK0-krav Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant byggesaksbehandlerne i kommunene i oktober-november 0, på oppdrag for Direktoratet

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer