Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS"

Transkript

1 Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i 1

2 Litt om OBOS OBOS har medlemmer OBOS har vel 1000 ansatte OBOS Forretningsbygg AS eier ca m² kontor- og forretningsbygg OBOS Nye Hjem AS bygger årlig ca nye boliger Basale AS forvalter ca. 2,4 millioner m² næringseiendom OBOS forvalter boligselskaper med til sammen boliger pr. januar

3 Litt om 60 ansatte ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, håndverksmestere, anleggsgartnere Kontorer i Oslo, Stavanger, Hamar og Tønsberg Alt innen prosjektadministrasjon, prosjektog byggeledelse edlikehold, rehabilitering, ombygging og nybygg Skadevurderinger, tilstandsvurderinger, tilbudsforespørsler, kontrahering av entreprenør, oppfølging av byggearbeider Godkjent ENØK-konsulent, godkjent for ansvarsrett 3

4 Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Myndighetspålagt Søknadspliktige tiltak Tiltaksklasse 1, 2 og 3 Kontroll av prosjektering Geoteknikk Brannsikkerhet Byggefeil Reklamasjoner Klima Liv og helse Byggskader Energi Konstruksjonssikkerhet Kontroll av utførelse Bygningsfysikk Tiltakshaver foretak Ansvarlig søker Entreprenør 4

5 Plan- og bygningsloven Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlig egenskaper. Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres... (pbl 29-7) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre og dokumentere at planog bygningsloven er oppfylt. (pbl 24-1) I tillegg skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige kontrollforetak (pbl 24-1) og (pbl 24-2) Kvalitetssikring og uavhengig kontroll 5

6 Forskrifter og tilhørende veiledning Krav til egenskaper, godkjenning og kontroll.. for produkter.. (TEK10 3-1) Prosjekterende skal utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon som bekrefter at løsninger som er valgt. (TEK10 2-3) Ansvarlig utførendes ansvar.. at utførelsen er kvalitetssikret.. (SAK a) Obligatorisk krav om uavhengig kontroll (SAK ) Pbl. 1997: Egenkontroll eller uavhengig kontroll Pbl. 2010: Kvalitetssikring og uavhengig kontroll 6

7 Grunnlag for uavhengig kontroll Gjennomføring av obligatorisk uavhengig kontroll baserer seg på: Plan- og bygningsloven Kap. 23 Ansvar i byggesaker Plan- og bygningsloven Kap. 24 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse eiledning til Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK Ansvarlig kontrollerendes ansvar eiledning til Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Kap. 14 Kontroll av tiltak NS 8450 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider eileder om uavhengig kontroll (Direktoratet for byggkvalitet) 7

8 Kontrollområder (SAK ) Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 og 3 Fuktsikring Lufttetthet Tiltaksklasse 2 og 3 Brannsikkerhet Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet = Kontrollerklæring (tidspunkt for utarbeidelse) 8

9 Kontrollområder Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 og 3 Fuktsikring Lufttetthet Fuktsikring: Dokumentasjon av kvalitetssikring Kontroll skal omfatte fuktsikring av våtrom i alle boliger med vekt på kontroll av utførelse. urdering av produksjonsunderlag. Lufttetthet: Påse at lufttetthetsmåling er innenfor krav i TEK10 9

10 Kontrollområder Tiltaksklasse 2 og 3 Brannsikkerhet Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet Brannsikkerhet: Kontrollen utføres og dokumenteres i 2 deler 1. Overordnet kontroll av dokumentasjon: (ed bruk av preaksepterte løsninger) - Størrelse, funksjon, virksomhet - Risiko- og brannklasse - Oppdeling i brannseksjoner og celler - Utforming av rømningsveier - Branntegninger - m.m. 2. Kontroll av verifikasjon ved analyse (Bare når brannsikkerheten er verifisert ved analyse) - alg av analysemodell - alg av analysemetoder - Beskrivelse av antakelser, forenklinger og datagrunnlag - alg av brannscenarioer - m.m. 10

11 Kontrollområder Geoteknikk ved prosjektering: Dokumentasjon av KS Tiltaksklasse 2 og 3 Brannsikkerhet Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet Ansvar for å ivareta grensesnitt mot de forskjellige kontrollområdene Påse at det foreligger underlag for å bestemme geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse Geoteknikk under utførelse: Dokumentasjon av KS Stikkprøvekontroll av: - Forholdene stemmer med prosjekteringsforutsetningene - Rapportering skjer i henhold til geoteknisk kategori 11

12 Kontrollområder Tiltaksklasse 2 og 3 Brannsikkerhet Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet Ansvar for å ivareta grensesnitt mot de forskjellige kontrollområdene Bygningsfysikk ved prosjektering: Dokumentasjon av KS Påvisning av energiberegninger Kontroll av tegninger Kontroll av membranoppbygging Bygningsfysikk under utførelse: Dokumentasjon av KS Dokumentasjon av fuktinnhold i trevirke Dok. av luftmengder i ventilasjonsanlegg Dok. av samsvar for energiberegninger Påvise oppfyllelse av krav til lufttetthet 12

13 Kontrollområder Tiltaksklasse 2 og 3 Brannsikkerhet Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet Ansvar for å ivareta grensesnitt mot de forskjellige kontrollområdene Konstruksjonssikkerhet ved prosjektering: Dokumentasjon av KS Stikkprøvekontroll av: - Bergningsmessige laster - Global likevekt - Materialegenskaper fremgår - Tegninger Konstruksjonssikkerhet under utførelse: Dokumentasjon av KS Stikkprøvekontroll av lastoverførende konstruksjonsdeler i hovedbæresystemet 13

14 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering (Dokumentkontroll) (Fagkontroll) 14

15 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Melding og innhenting av dokumentasjon: (sendes til berørte foretak) Relevante resultatdokumenter Tegninger for kontrollområdet Rutiner for kvalitetssikring Dokumentasjon av kvalitetssikring Byggeplassens tegninger Rutiner for kvalitetssikring Dokumentasjon av kvalitetssikring Resultater fra utførte målinger Avklare tidspunkt for kontroll 15

16 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Melding til berørte foretak: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Berørte foretak vil ofte være andre foretak enn det tiltakshaver har kontrakt med 16

17 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Gjennomgå dokumentasjon: Påse at innhentet rutine er relevant og at det fremgår krav til dokumentasjon av kvalitetssikring Påse at hjelpemidler som det er stilt krav til i rutinen er brukt som angitt. (Sjekklister, rapporter, måleprotokoller, foto) 17

18 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Gjennomføre inspeksjon: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Påse ved inspeksjon at prosjekteringen oppfyller ytelseskravene avledet av TEK10 (ulike krav for henholdsvis brannkonsept, geoteknikk, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet) Sluttrapportering Påvise samsvar mellom produksjonsunderlag og tegningslister, samt mot utført arbeid Påse at kvalitetssikringen stemmer med utført arbeid Påse at lufttetthetsmåling er iht. TEK10 18

19 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Gjennomføre inspeksjon: For serieproduksjon av flere enn 5 våtrom tilpasses omfanget av våtromskontroll til resultatene av kontroll av de 5 første våtrommene. Det betyr at kontrollen kan reduseres i omfang og gjøres som stikkprøver hvis resultatene er positive. (eileder om uavhengig kontroll) 19

20 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Rapportering: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Rapport fra gjennomgang av dokumentasjon og inspeksjon sendes kontrollert foretak Påviste avvik vedlegges rapporten med dokumentasjon Avtale frist for lukking av eventuelle avvik Sluttrapportering 20

21 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Rapportering: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Avvik: Manglende samsvar mellom definerte krav og utført arbeid eller produkt Avvik: Manglende samsvar mellom regelverkets krav og resultater av prosjekteringsarbeid eller utført byggearbeid (jf. SAK bokstav j) 21

22 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Bekreftelse av lukking eller ny vurdering: 22

23 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering 23

24 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering 24

25 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Melding til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Utarbeiding av sluttrapport og kontrollerklæring: Utarbeide sluttrapport med opplysninger om tiltaket, status for avvik og oversikt for gjennomført kontroll Sluttrapport sendes til avsvarlig søker Sende melding til kommunen med oversikt over avvik som ikke er lukket Sluttrapportering 25

26 Kommunens saksbehandling Godkjenning av foretak mht. ansvarsrett og uavhengighet Tilsyn av byggesaker Ulovlighetsoppfølging - Pålegg om retting eller stans - Tvangsmulkt - Forelegg om plikt til å etterkomme - Tvangsfullbyrdelse - Overtredelsesgebyr Utstedelse av ferdigattest (med behandling av åpne avvik) (Inndragelse av ansvarsrett) 26

27 foretak Tiltakshaver skal sørge for å engasjere kontrollforetak for gjennomføring av obligatorisk uavhengig kontroll Kontrollen kan gjennomføres av ett eller flere ulike kontrollforetak, men det må sørges for tverrfaglig kontroll Ansvarlig søker bør kunne gi råd til tiltakshaver om hvilke som må underlegges kontroll Det skal være uavhengighet mellom kontrollforetak for foretak som har utført prosjektering eller byggearbeid. Dette innbærer at kontrollerende og kontrollert foretak skal være separate juridiske enheter med ulike organisasjonsnumre Det skal ikke være personlig eller økonomisk tilknytning mellom kontrollerende og kontrollert foretak som kan påvirke kontrollen 27

28 Godkjenningsområder Fuktsikring Lufttetthet Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 eller 3 Brannsikkerhet Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet Overordnet ansvar for kontroll (alle 6 godkjenningsområder) OBOS Prosjekt har godkjenning for overordnet ansvar for kontroll i Tiltaksklasse 3 28

29 Godkjenningsområder Kilde: Norsk institutt for by- og regionsforskning, notat 2012:

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Innføring i regleverket

Innføring i regleverket Innføring i regleverket Plan og bygningsloven TEK 10 + SAK 10 Veiledning til TEK Standarder Bransjeveiledninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. (plan- og bygningsloven) Forskrift

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer