Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF"

Transkript

1 Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

2 RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte) Alle de største rådgiverfirmaene er medlem Alle RIF-firmaer er underlagt krav knyttet til faglig kompetanse og forretningsskikk RIF blir hørt av myndigheter og hele BAE-næringen RIFs høstmøte samferdselsministeren kommer, kommer du? Påmelding på rif.no! 2

3 Uavhengig kontroll etter plan- og bygningsloven Deltemaer: - Muligheter og utfordringer - Ytelser (hva og når) - Avviksbehandling

4 Kontroll: Muligheter og utfordringer

5 Noen uttalelser jeg har hørt Skal vi bare sjekke at sjekklister er laget? Da finner vi jo ikke de reelle feilene! Dette er jo bare «papirkontroll» Vi har nok å gjøre fra før, kontroll blir det bare krangling av, og ofte har vi superkorte frister, så de oppdragene prioriterer vi ikke. Vi må jo ha arbeidstegningene og beregninger. Djevelen sitter i detaljene. Jeg kan ikke stå for at dette er godt nok ellers. Kontrollører ber om mye rart og mer enn myndighetene krever skal kontrolleres. Må vi drive med voksenopplæring hver gang

6 Kontroll gir muligheter Målet er å redusere byggefeil. BAE-næringen og myndighetene har derfor felles mål. Kvalifisert faglig kontroll => bedre dokumentasjon => faglig utvikling i bransjen Bedre kvalitet gir mindre grunnlag for konflikter i ettertid Også en svært overordnet «system»-kontroll kan ha et positivt bidrag på sikt Bruk anledningen til å skape konstruktiv dialog, ved å vise respekt for ulike faglige ståsted

7 Kontroll har utfordringer Ytelsene er uklart definert av DIBK kontrollen er nokså overordnet, spesielt innen konstruksjonsteknikk, med små sjanser for å finne annet enn de mest åpenbare feil Bringer flere foretak inn i en allerede komplisert byggeprosess, kontrolløren fort på kritisk linje i fremdriften Kontrollør er byggherrens kontraktspart, som har myndighet iht pbl til å kikke prosjekterende og utførende i kortene uavhengig av deres kontrakter og forretningshemmeligheter Useriøse kontrollforetak kan bli en utfordring hvis oppdragsgivere har fokus på pris og ikke kvalitet

8 Kontroll: Ytelsen - intro

9 Hva skal kontrolleres? Definert av saksbehandlingsforskrift til pbl (SAK) Obligatoriske områder 14-2 Minstekrav i følge forskriften Andre områder 14-3 Kommunen fastsetter og begrunner. Forutsigbart for aktørene?? Gjennomføring Relevant for ytelsen

10 Hva finnes av veiledninger? Offentlige DIBK Temaveileder om Gjennomføring av uavhengig kontroll Temasider Uavhengig kontroll på Private RIF-veileder for RIB (ikke utgitt - arbeidet pågår) Anvisning fra Byggforsk (om brann, nr ) Ny standard for gjennomføring av uavhengig kontroll (ikke utgitt arbeidet i startfasen)

11 Todelt kontroll Rutine Korrigere Foretak (pro/utf) Utføre Kvalitetssikre Kontroll av kvalitetssikring Kontrollforetak Kontroll av prosjektering og utførelse

12 Kontroll: Ytelsen hvilke fagområder

13 Obligatoriske kontrollområder Våtrom (fuktsikring) og lufttetthet Prosjektering TEK10 definerte ytelser (konsept) Kontroll av samsvar Prosjektering TEK10, prosjekterte løsninger Alle boliger Utførelse Produksjonsunderlag utført byggearbeid Alle boliger Bygningsfysikk ttkl 2 og 3 ttkl 2 og 3 Kontrollområde Konstruksjonssikkerhet ttkl 2 og 3 ttkl 2 og 3 Geoteknikk ttkl 2 og 3 ttkl 2 og 3 Brannsikkerhet ttkl 2 og 3 13

14 Generelt: Hva skal kontrolløren egentlig gjøre? Søke ansvarsrett for kontroll Innhent rutine for kontrollområdet Innhent dokumenter fra utført kvalitetssikring Innhent tegningslister (påvisning av produksjonsunderlag) Gjelder ikke brann, kun kontroll av konsept Utføre selve kontrollen av prosjektering/utførelse Melde avvik og frist for utbedring Påse at avvik lukkes melde fra til SØK dersom dette ikke skjer Sluttrapport til søker eller tiltakshaver Utstede kontrollerklæring

15 Bygningsfysikk - prosjektering Kontrollomfang Påvisning av at energiberegninger foreligger etter TEK Kontroller at følgende fremgår av arbeidsunderlaget: vertikalsnitt med plassering av dampsperresjikt i klimaskjerm detaljer for overgang yttervegg/takkonstruksjon detaljer som viser isolering av dekkeforkanter og utkragede balkonger Oppbygning av konstruksjoner med membran (tak, terrasse) og avslutning av denne mot tilstøtende konstruksjoner Merknad: Kontroll av løsninger for membran gjelder både innvendig og utvendige membraner

16 Bygningsfysikk - utførelse Kontrollomfang Dokumentasjon av påvist fuktinnhold i trematerialer før lukking av yttervegg Bekreftelser av at ventilasjonsanlegg leverer forutsatte luftmengder Påvisning av samsvar mellom installert anlegg og energiberegninger om ytelser for varmegjenvinning (ikke måling) Påvist oppfyllelse av krav til lufttetthet Merknad: 1. Kontroll av luftmengder kan kontrolleres ved påvisning av rutine og tilhørende rapport fra innmåling av anlegget, i kombinasjon med et begrenset antall stikkprøver. 2. Kontroll av lufttetthet kan skje ved påvisning av rutine for måling og tilhørende måleresultater

17 Bygningsfysikk Kontrollomfang Hovedmomenter i RIF brev til DIBK juni 2013 DIBKs veileder om uavhengig kontroll Har uklare beskrivelser av omfanget av faglig kontroll både av prosjektering og utførelse (som kommer i tillegg til kontroll av kvalitetssikringen) Har et mye lavere kontrollomfang enn det forskriften legger opp til (ut i fra en faglig fortolkning) Har en uheldig blanding av kontroll av ventilasjonsanlegg og klimaskallet Bommer ift hva som er viktig ift å forebygge feil, og vil bli en kilde til konflikter pga alle uklarhetene

18 Konstruksjonssikkerhet Prosjektering Kontrollkravet begrenses til risiko for sammenbrudd i hovedbæresystemet Kontroll av prosjekteringsgrunnlaget for beregninger av lastantagelser stabilitet materialegenskaper Utførelse Kontrollkravet for utførelse begrenses til at hovedbæresystemet er utført og dokumentert som prosjektert at valgte materialer har de egenskapene som bestemt i prosjekteringen

19 Konstruksjonssikkerhet Kontrollomfang - 1 Ref. DIBK veileder om uavhengig kontroll, tabell 5.5 Kontrollomfang

20 Konstruksjonssikkerhet Kontrollomfang - 2 Ref. DIBK veileder om uavhengig kontroll, 5.3 Prosjektering etter standarder Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant anerkjent standard eller bransjenorm begrenses kontrollkravet i SAK10 til kontroll av at standardens eller normens anvisninger er fulgt, jf SAK siste ledd og 14-6 tredje ledd. I slike tilfeller kan en se bort fra kontrollomfanget etter tabell 5.5. For geoteknikk og bærende konstruksjoner foreligger det prosjekteringsstandarder som gir anvisninger for kvalitetssikring av prosjektering og utførelse. Standardene er innarbeidede verktøy som ivaretar krav til pålitelighet og sikkerhet. Der disse standardene er lagt til grunn kan kontroll av konstruksjonssikkerhet og geoteknikk forenkles.

21 Konstruksjonssikkerhet Kontrollomfang 3 RIF brev til DIBK : RIFs primære forslag til tolkning av et forskriftsmessig og forenklet «faglig» kontrollnivå for konstruksjoner og geoteknikk, når prosjektering er utført iht NS- EN m. NA: KTR får oversendt sjekklister, tegningslister og kontrollskjemaer fra PRO, som viser på en sporbar måte at det er utført normal eller utvidet kontroll iht standardens anvisninger, for alle relevante beregninger og tegninger innenfor forskriftens kontrollbegrensninger (dvs hovedbæresystem mv). KTR kontrollerer disse listene/skjemaene (som skal gi et helhetlig bilde av utført kvalitetssikring av prosjekteringen) ift at det er valgt riktig nivå og omfang på kvalitetssikringen, i tråd med relevant standard. KTR utfører ikke selv en kontroll av beregninger eller tegninger og får de heller ikke oversendt fra PRO. RIFs brev er ikke besvart, men det er i møter gitt signal om at dette er omtrent det DIBK har sett for seg.

22 Geoteknikk - prosjektering Kontrollomfang Påse at det foreligger kvalifisert undersøkelse av grunnforholdene for å bestemme geoteknisk kategori og fastsettelse av pålitelighetsklasse for den geotekniske prosjekteringen. Merknad: Det er ikke forutsatt at faglige forhold i geoteknisk rapport overprøves i kontrollen, men det skal påses at geoteknisk rapport foreligger og at prosjekteringsarbeidet er plassert i geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse

23 Geoteknikk - utførelse Kontrollomfang Stikkprøvekontroll av at: forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene rapportering fra byggearbeidene skjer i henhold til geoteknisk kategori

24 Brannsikkerhet Kontrollkravet er begrenset til At brannkonseptet definerer de nødvendige ytelsene som skal oppfylles i detaljprosjekteringen (ref inndelingen i TEK10) DIBKs veileder er relativt utfyllende på dette punktet i motsetning til de andre kontrollområdene I prinsippet den samme kontrollen som før med unntak av avvikshåndteringen

25 Tidspunkt for kontroll og K -erklæring Rammesøknad Prosjektering IG Byggearbeid Ferdigattest K Brann K Byfys Konstruksjon Geo Kontrollen må foregå på relevante tidspunkter i den foregående prosessen ikke bare på slutten!

26 Kommunen kan kreve kontroll i tillegg til de obligatoriske kontrollområder Kommunen må foreta en konkret vurdering i forhold til: planbestemmelser forhåndskonferanse søknadsbehandling tilsyn Bakgrunn: sikre kvalitet i det ferdige byggverket OBS: Mange storkommuner har faste retningslinjer for «tilleggskontroll». F.eks. stilles ofte krav om kontroll av utførelse på brann. Det er uklart om denne praksisen er lovlig pga at det ikke gjøres en konkret vurdering i hver sak.

27 Oppsummering ytelser Lov og forskrift gir lite detaljert informasjon. Dibk sin veileder: Når kan vi vente revisjon? Uklarheter ift konstruksjoner og byfys. Arbeidet med NS 8450 Kontroll av prosjektering og utførelse denne startes opp igjen nå. Vil gå mer inn på ytelsen. Pågående arbeid i RIF. Henvendelse til DIBK om konstruksjonskontroll og byfys. Vi venter på svar Ytelser må detaljeres i avtalen - NS8404 beskriver ikke ytelser Skill tydelig mellom Minimumskontroll iht SAK Opsjoner/anbefalinger om ytterligere kontroll som gir bedre kvalitet på det ferdige bygg

28 Kontroll: Avviksbehandling

29 Avviksbehandling - 1 KTR avdekker avvik PRO/UTF lukker avvik. Hva er/hvordan oppstår åpne avvik? PRO/UTF svarer ikke på avvik/ nekter å lukke avvik/ nekter å akseptere avvik PRO/UTF er konkurs og ikke i stand til å lukke avvik Privatrettslige tvister om behandling og eierskap for avvik

30 Avviksbehandling - 2 KTR skal kun få tilbakemelding om at avvik er lukket ved utbedring eller verifikasjon, ikke gjøre en ny kontroll av hvordan avviket er lukket Melding om åpne avvik til myndighetene bør så langt som mulig unngås partene er normalt best tjent med at avvik løses i prosjektet. Myndighetene vil i utgangspunktet ikke gå inn i «hva som er riktig» ift påståtte avvik, men kan frata en eller flere av partene ansvarsrett hvis det er grunnlag for det Prosjektet/myndighetene kan leve med faglige uenigheter - men ikke med klare ulovligheter Byggherre kan ha ønske om at KTR er mer aktivt med på avvikslukking / foretar ny kontroll av lukkingen / foretar mer detaljert kontroll men dette må avtales særskilt med BH og er ikke en del av minimums-ktr-ansvar ift SAK.

31 Oppsummert Fagkontrolldelen RIB bruk standardene som utgangspunkt inntil bedre veiledere/standarder er på plass Systemkontrolldelen har PRO/UTF ks-system og er det i bruk Skill mellom minimumskontroll iht SAK og tilleggskontroll Dårlig definerte ytelser i avtalene = høy risiko pga uklare veiledere Faglige uenigheter er ikke nødvendigvis avvik PRO/UTF har ansvaret for sluttresultatet KTR har begrenset påvirkningsmulighet og kun ansvar for kontrollen som sådan Kontrollørens kompetanse og kommunikasjonsevner er viktig for å få en konstruktiv (!) kontroll RIF mener kontrollomfanget for RIB og RI-BYFYS må bli vesentlig bedre definert i offentlige veiledere eller standarder Kontaktinfo: Ari Soilammi, utviklingssjef RIF, Tlf

32 Mer om oss: RIF på Facebook og LinkedIn RIF på Twitter 32

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift

RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift DIBK v. Tone Rønnevig Oslo, 10.04.2015 RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift RIF setter pris på at DIBK samler inn innspill fra byggenæringen i forbindelse med oppstart av revisjon av teknisk

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer