UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen"

Transkript

1 UAVHENGIG KONTROLL i henhold til bygningslovgivningen Foreleser: Endre Grimsmo COWI AS 1

2 Kontrollreform fra Uavhengig kontroll i alle søknadspliktige tiltak Definerer viktige og kritiske kontrollområder for alle tiltak nasjonale forbedringsområder Kontroll i grensesnitt Kommunen kan kreve kontroll i tillegg til de obligatoriske kontrollområdene Godkjenning av kontrollforetak med krav om system og kompetanse. Ansvarsrett for kontrollforetak Krav om uavhengighet til kontrollforetak Todelt kontroll Kontroll av kvalitetssikringen, systemkontroll Kontroll av prosjektering og utførelse, kontroll av resultat 2

3 Søknadsplikt 3 KS

4 Prosjektfaser og byggesaksbehandling Planarbeid Prosjekteringsgrunnlag Produksjonsunderlag PLANARBEID FORHÅNDS- KONFERANSE RAMME- TILLATELSE PROSJEK- TERING IGANG- SETTINGS- TILLATELSE UTFØRELSE BRUKS- TILLATELSE FERDIGATTEST Program Skisse, planavklaring Forprosjekt, Konsept Detalj- anbudsprosjekt Arbeidstegninger FDVU 4

5 Prosjekteringsprosessen Stadier i prosjekteringen knyttet til kravene i TEK10: Utarbeidelse av prosjekteringsgrunnlag: TEK Verifikasjon av funksjonskrav TEK Verifikasjon av ytelser Utarbeidelse av produksjonsunderlag: TEK Dokumentasjon av løsninger IG kan gis når prosjekteringsgrunnlaget er ferdig kvalitetssikret. Det er prosjektets eget ansvar at produksjonsunderlaget foreligger før de ulike arbeidene iverksettes. Forutsetningen for IG er at rammene for detaljprosjekteringen er ferdig kvalitetssikret for alle fag, slik at det er klart at prosjekteringsgruppen har full kontroll på byggverket selv om alle detaljer ikke er ferdig tegnet. 5

6 Fokusområder for uavhengig kontrollør Foreligger kvalitetssikret Prosjekteringsgrunnlag før søknad om igangsettingstillatelse Er det etablert gode prosesser for å sikre at tverrfaglige konsepter blir tilfredsstillende håndtert i detaljprosjekteringen Foreligger kvalitetssikret Produksjonsunderlag før start av utførelsen Er det etablert gode prosesser for å kvalitetssikre produksjonsunderlaget med hensyn til grensesnitt og byggbarhet og at produksjon av prosjekteringen et tilpasset produksjon på byggeplass. Er kvalitetssikringen i alle ledd tilstrekkelig dokumentert 6

7 Kontroll av system Kontrollen må ikke omfatte kontroll av firmasystem i henhold til sentral godkjenning. Dette skal være gjenstand for tilsyn. Systemkontrollen begrenses til system for kvalitetssikring som er etablert for respektive tiltak, dokumentert i "Kvalitetsplan" for tiltaket. Systemkontrollen omfatter kontroll av at systemet blir brukt i tiltaket. OBS vi må ikke risikere at vi får gjentatt kontroll av foretakssystem i alle tiltak!!!!!! 7

8 Uavhengig kontroll tkl 1 Omfatter: Produksjonsunderlag Utførelse av våtrom Lufttetthet ved ferdigstillelse Kontrollerklæring ved søknad om ferdigattest Hvis prosjektering er i tiltaksklasse 2 skal det gjennomføres uavhengig kontroll også av utførelse for de samme områdene, selv om utførelsen er i tiltaksklasse 1 Gjennomføring Kontrollere utførendes styringssystem for kvalitetssikring og at dette er fulgt og dokumentert Enkel kontroll av at utførelsen er i samsvar med produksjonsunderlaget At produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig og at produkter er brukt i samsvar med forutsetningene 8

9 Uavhengig kontroll tkl. 2 og 3 Omfatter Bygningsfysikk, lufttetthet Konstruksjonssikkerhet Geoteknikk Brannsikkerhet konsept Våtrom (boliger) Gjennomføring Ansvarlig prosjekterendes styringssystem for kvalitetssikring Kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag Kvalitetssikret og tilstrekkelig produksjonsunderlag Gjennomføring og dokumentasjon av kvalitetssikringen i samsvar med styringssystemet Sporbarhet mellom dokumentleveranseplan/kontrollplan og kontrolldokumentasjon Verifikasjon av samsvar mot grunnlag At produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig og at produkter er brukt i samsvar med forutsetningene 9

10 Forenklet kontroll ved bruk av bransjenorm Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant anerkjent standard eller bransjenorm, begrenses kontrollkravet i SAK10 til kontroll av at standardens eller normens anvisninger er fulgt. Det forutsetter at respektive bransjenorm omfatter kvalitetssikring i hht. krav i SAK KS

11 Dokumentasjon prosjektering Dokument- leveranseplan System for kvalitetssikring av prosjekteringen Dokumentasjon av utført kvalitetssikring Kontroll av prosjektering: Ytelseskrav er definert i prosjekteringsgrunnlag (brannkonsept) Prosjekteringen oppfyller ytelseskrav i prosjekteringsgrunnlag Prosjektering utført i hht eurokoder (konstruksjonssikkerhet og geoteknikk) Fagkontroll, fagvurdering av deler av prosjekteringen 11 KS

12 Dokumentasjon utførelse Tegningsliste System for kvalitetssikring av utførelsen Dokumentasjon av utført kvalitetssikring i hht. system Resultater fra målinger (lufttetthet) Kontroll av utførelsen Stikkprøver, påvis samsvar mellom produksjonsunderlag og tegningslister Påvis at utførelsen samsvarer mellom tegninger og beskrivelser Påse at kvalitetssikringen er sannsynlig og stemmer med det som kan observeres på stedet 12 KS

13 Ansvarlig prosjekterende Lov (pbl 23-5) Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov. Forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal dokumenteres. Forskrift (sak 12-3) Prosjekteringen kvalitetssikret og dokumentert i hht TEK 10 kap.2 og er tilstrekkelig grunnlag for utførelsen Utarbeide samsvarserklæring Levere grunnlag for gjennomføringsplan og tilrettelegging for kontroll Grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende 13

14 Ansvarlig utførende Lov (pbl 23-6) Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringen, og i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av denne lov. Forskrift (sak 12-4) Utførelse er kvalitetssikret og i samsvar med produksjonsunderlaget Utarbeide samsvarserklæring Grensesnitt mot andre utførende Levere grunnlag for gjennomføringsplan, tilrettelegge for eventuell kontroll 14

15 Ansvarlig kontrollerende Lov Pbl 23-7 Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen har ansvar for å kontrollere at prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsninger er dokumentert og i samsvar med krav i bygningslovgivningen Ansvarlig kontrollerende for utførelsen har ansvar for å kontrollere at det foreligger tilstrekkelig prosjektert grunnlag for utførelsen og at utførelsen er dokumentert å være i samsvar med krav og tillatelser gitt i bygningslovgivningen og i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget Forskrift SAK Planlegge og gjennomføre kontroll og foreta sluttkontroll Levere grunnlag for gjennomføringsplan, utarbeide sluttrapport og kontrollerklæring Kontrollere samsvar med krav og melde avvik til ansvarlig foretak Påse at avvik er lukket Koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig kontrollerende Der det er flere kontrollerende inne, må ansvarlig søker sørge for at helheten blir ivaretatt av ett av kontrollforetakene 15 KS

16 Avtale for uavhengig kontroll Avtale for uavhengig kontroll skal være mellom Tiltakshaver og Uavhengig kontrollforetak. Ny kontrakts standard for uavhengig kontroll, NS Den er basert på NS Ytelser og rammer for oppdraget og ansvar som uavhengig kontrollør fremgår av Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 Byggesaksforskriften (SAK) 26. mars 2010 nr med oppdateringer Dibk sin veileder for uavhengig kontroll 16 KS

17 Uavhengighet for ansvarlig kontrollerende Forskrift Må være en annen juridisk enhet enn foretak som utfører arbeidet som skal kontrolleres Skal ikke ha personlige eller økonomiske tilknytninger som kan påvirke kontrollen Kommunen kan bygge på erklæring om uavhengighet, men kan avslå søknad om ansvarsrett Praktisering Ansvarlig kontrollerende skal tegne avtale med tiltakshaver. Hovedfokus på personlig integritet OK med rammeavtaler om kontroll Tiltakshaver og ansvarlige foretak kan være deleiere i kontrollforetak Prosjekteringsforetak og entreprenører kan godkjennes som kontrollforetak Ansvarlig prosjekterende kan være ansvarlig kontrollerende for utførelsen i samme tiltak. 17

18 Gjennomføringsplan Gjennomføringsplan gjør det mulig å samordne byggesaksprosessen med byggeprosessen og er et viktig dokument for planlegging av uavhengig kontroll Gir samlet oversikt over ansvars- og kontrollområder, tiltaksklasser og ansvarlige foretak for prosjektering, utførelse og kontroll. Tidfester ansvarsretten med milepæl for samsvars- kontrollerklæring, og avslutning av ansvarsretten

19 Gjennomføringsplan Gjennomføringsplan Ansvarsrett Ansvarsrett Ansvarsrett Samsvars- Kontrollerklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring 19

20 GJENNOMFØRINGSPLAN Alle fagområder i tiltaket Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett Tiltaks- Foretakets navn og klasse org.nr. Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når denne foreligger Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse Geoteknikk Geoteknikk 3 NN SE Søknad om midlertidig brukstillatelse Geoteknikk Kontroll av geoteknisk prosjektering 3 NN (KE) Geoteknikk Kontroll av geoteknisk utførelse 3 NN KE Konstruksjonsteknikk Konstruksjonsteknikk Konstruksjonsteknikk Prosjektering av konstruksjonsteknikk 3 NN SE SE Kontroll av prosjektering av konstruksjonsteknikk 3 NN (KE) KE Kontroll av konstruksjonsteknisk utførelse 3 NN KE Bygningsfysikk Prosjekternig av bygningsfysikk 3 NN/NN/NN SE SE Bygningsfysikk Kontroll av bygningsfysisk prosjektering 3 NN (KE) KE Bygningsfysikk Kontroll av bygningsfysisk utførelse 3 NN KE Brannsikkerhet Prosjekterng av brannsikkerhet 3 NN SE Brannsikkerhet Kontroll av prosjektering av brannsikkerhet 3 NN KE Søknad Sett kryss når om arbeidet ferdigattest innen ansvarsområdet er avsluttet 20

21 Kontrollmetoder NS8450 (trukket tilbake) Intern kontroll Egenkontroll Intern systematisk kontroll gitt i foretakets styringssystemet (DK) Sidemannskontroll Grensesnittkontroll Flerfaglig kontroll, kontroll i prosjekteringsgruppen gitt i prosjektets styringssystem (TFK) Ekstern kontroll Byggherrekontroll, 2.partskontroll (IDK) 3. partskontroll i privat regi, (Prosjektgransking) Uavhengig kontroll, i hht. bygningslovgivningen 21

22 Ekstern kontroll Ekstern kontroll kan omfatte: Byggherrekontroll 2.partskontroll (IDK i større oppdrag) Innleid 3.partskontroll (Prosjektgransking) Uavhengig kontroll i hht bygningslovgivningen 2.parts og 3.partskontroll bærer preg av prosjektgransking hvor fokus er godheten av prosjektet med mulighet for alternativs vurderinger Uavhengig kontroll er formell vurdering av kvalitetssikringen i prosjektet med fokus på å avdekke avvik i forhold til bygningslovgivningen 22

23 Kontrollprosess uavhengig kontroll Varsel og innhenting av dokumentasjon Gjennomgå dokumentasjon Gjennomføre inspeksjon Rapportering Bekreftelse av lukking av avvik evt. ny vurdering Utarbeiding av sluttrapport og kontrollerklæring Sluttrapport skal være på byggeblanketter: 5191 Plan for uavhengig kontroll (vedlegg til kontrollrapport) 5149 Kontrollerklæring, kontrollrapport 23

24 Kontrollområde Fuktsikring av våtrom Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.) PRO: Unikus AS, Prosjektering bygning Dokumenter som skal framlegges for ansvarlig kontrollerende/inspeksjon Tegningsliste: våtrom og klimaskjerm Tegning som viser plassering av sluk i plan og høyde Rutine for ansvarlig foretaks kvalitetssikring av kontrollområdet Dato for mottatt underlag Registrerte avvik (ref. avvikslogg) Avvik sendt søker/ tiltakshave r (dato) Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Dokumentasjon av utført Ingen Ingen Ingen kvalitetssikring i samsvar med rutine UTF: Åge Hansen AS, Murarbeid og membran Godkjenningsbevis for membransjikt Ingen Ingen Ingen Melding om våtrom klart til inspeksjon Ingen Ingen Ingen Åpne avvik sendt kommune n (dato) UTF: Rørleggerspesialisten AS, Inspeksjon av våtrom, kfr. spesifikasjon Rutine for ansvarlig foretaks kvalitetssikring av kontrollområdet Dokumentasjon av utført kvalitetssikring i samsvar med rutine Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Produktsertifikat for sluk Ingen Ingen Ingen Lufttetthet 24 UTF: Åge Hansen AS, Tømrer Inspeksjon av våtrom, kfr. spesifikasjon Rutine for ansvarlig foretaks kvalitetssikring av kontrollområdet Dokumentasjon/måleprotokoll av utført kvalitetssikring i samsvar med rutine Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

25 Plan for uavhengig kontroll Bygningsfysikk Kontrollbeskrivelse Kontrollområde Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.) Dokumenter som skal framlegges for ansvarlig kontrollerende/inspeksjon Dato for mottatt underlag Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg) Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato) Åpne avvik sendt kommunen (dato) Rutine: energiberegning PRO: Unikus AS, Bygningsmessig prosjektering Dokumentasjon fra kvalitetssikring av energiberegning Forhåndsbestemt kontroll av prosjektering: energiberegning Tegningsliste: klimaskjerm Bygningsfysikk - tiltaksklasse 2 og 3 25 KS UTF: Åge Hansen AS, Fasadeentreprenør og tak UTF: Ventilasjonsspesialisten AS, Rutine: fuktmåling før lukking yttervegg, måling av lufttetthet Protokoller: fuktmålinger, lufttetthet Oppdatert tegningsliste: klimaskjerm Rutine: innregulering ventilasjonsanlegg, måling av luftmengder Protokoll: innregulering av ventilasjon Protokoll: målte luftmengder Oppdatert tegningsliste: ventilasjonsanlegg

26 Kontrollerklæring Ansvarsområde som i søknad om ansvarsrett Sluttrapport med ev. anmerkninger om avvik Erklæring: Kontrollforetaket er uavhengig av foretak som er kontrollert 26

27 Kontrollerklæring/sluttrapport utfylt 27

28 Kontrollprosess Plan for uavhengig kontroll Kontrollerklæring med sluttrapport AVVIK Ansvarlig foretak Søker/ tiltakshaver Avviksmelding til kommunen 28

29 Behandling av avvik I bestemmelsen angis to alternative metoder for å lukke avvik (jf bokstav j). Enten etterkommes kontrollerendes merknad ved at ansvarlig foretak omprosjekterer/retter eller så mener ansvarlig foretak at valgte løsning/utførelse er i samsvar med regelverket og må verifisere samsvar i egen kvalitetssikring. Denne verifikasjon skal ikke sendes ansvarlig kontrollerende. Hvis fagansvarlig ikke etterkommer ett av de ovennevnte alternativ, foreligger det et åpent avvik som kontrollerende skal melde fra om til kommunen. (Kfr Byggeblankett 5192 Avvik til kommunen) Dersom avviket ikke lar seg lukke på grunn av tekniske eller økonomiske årsaker må ansvarlig søker søke om dispensasjon og kompenserende tiltak. 29

30 Lukking av avvik Dersom ansvarlig kontrollerende skal bli ansvarsfri når avviket ikke lukkes: må han først melde fra til det ansvarlig foretaket deretter til ansvarlig søker og tiltakshaver og til slutt til kommunen. Kommunen bør imidlertid passe på at valg av løsninger er et ansvar som ligger hos de ansvarlige. Ved tvil om løsningene er gode nok i forhold til regelverket kan kommunen kreve ny kontroll for å få avklart uenighet, men det er naturlig at kommunen overlater til foretakene å avgjøre slike spørsmål. Når avvik er lukket utarbeider kontrollforetaket sluttrapport og kontrollerklæring 30 KS

31 Varsling ved uenighet Dersom det oppstår situasjoner der: Kontrollforetaket er faglig uenig om at avvik kan lukkes uten retting, og dette kan medføre risiko for helse og sikkerhet Kvalitetssikringen er fraværende, system for kvalitetssikring mangler (Avvik) Omfanget av feil og mangler er stort Dette er meldt til tiltakshaver uten at forholdene er tilfredsstillende løst kan uavhengig kontrollør varsle kommunen. 31 KS

32 Begrensning av innsyn - Taushetsplikt Uavhengig kontroll gir i prinsipp kontrollerende foretak fritt innsyn i konkurrentenes faglige dokumenter og systemer. Dette innsynet kan juridisk sett ikke begrenses. Ansvarlig foretak kan evt organisere sin dokumentasjon slik at det ikke blir aktuelt å vise dokumentasjon de mener kan være sensitiv. Uavhengig kontrollør må ha taushetsplikt, kun tiltakshaver kan formidle informasjon ut av tiltaket 32

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012

Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012 Uavhengig kontroll SAK10 Versjon 01.02.2012 Historikk ulike kontrollformer Offentleg oppgåve utført av kommunalt tilsett kontrollør, jf. Bygningsloven av 1967 Byggesaksreforma 1997 eigenkontroll godkjente

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Steinar Leivestad, Standard Norge September 2011 Kontroll har vært en naturlig del av våre standarder på byggeområdet helt siden starten

Detaljer

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer

Generelt om kontroll

Generelt om kontroll 26.11. Norsk bygningsfysikkdag Kvalitetssikring, prosjektkontroll og nye krav til obligatorisk uavhengig kontroll hvordan kan dette gjennomføres? Olav Ø. Berge STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Generelt om

Detaljer

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Kandidatnumre: 3200 og 3201 Totalt antall sider inkludert forsiden: 54/40 Innlevert Ålesund, 29.05.2015 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger

Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse og drift av bygninger Hva betyr ferdig bygg? Hva sier byggereglene Ansvarsforhold Gustav Pillgram Larsen Advokat Erling Erstad 1 ferdig a2 (norr ferðugr, trol påvirket av lty verdich, eg 'klar

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer