NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge"

Transkript

1 NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997

2 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre og dokumentere at plan og bygningslovgivningens krav er oppfylt. Info pbl Pbl

3 Fra Stortinget ble det forutsatt I kriteriene for når det skal kreves uavhengig kontroll vil ta utgangspunkt i områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet, konsekvensene av feil er alvorlige, hvor kostnadene ved feil er store enten økonomisk eller helsemessig samfunnsøkonomisk og forbrukerperspektiv er mye å spare Info pbl Pbl Kontroll I tillegg skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige kontrollforetak... Info pbl Pbl

4 Hvor skadene oppstår 66% i bygningers omhyllende flate 76% relatert til fukt årsaken kategoriseres Bygningsdelen kategoriseres bare 30% relatert til trevegger flest skader i mur og betong

5 Tiltaksklasse I Uavhengig kontroll for enebolig omfatter: - utførelse av våtrom - lufttetthet ved ferdigsttillelse Tiltaksklasse II og III Uavhengig kontroll for næringsbygg og boligblokk omfatter: - bygningsfysikk, lufttetthet - konstruksjonssikkerhet - geoteknikk - brannsikkerhet - våtrom, kun for boliger

6 14-2 Kontrollområder Kontrollområde Kontroll av prosjektering Kontroll av utførelse Fuktsikring og lufttetthet: I, II og III Bygningsfysikk: II og III II og III Konstruksjonssikkerhet: II og III II og III Geoteknikk: II og III II og III Brannsikkerhet, konsept: II og III Kontroll etter kommunens vurdering SAK Når det på grunnlag av: planbestemmelser, forhåndskonferanse søknadsbehandlingen eller tilsyn anses å foreligge forhold som gjør det nødvendig med kontroll for å sikre kvalitet i det ferdige byggverket Tidsavgrensede krav om tilsyn: 2 år fra 1. januar 2011: - plan for avfallshåndtering og miljøsanering - tilstrekkelig sluttdokumentasjon 2 neste år: - at krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket - at krav til energibruk er oppfylt i tiltaket Inf o Pbl 12

7 Kontrollørens oppgaver Foretak (pro / utf) Utføre Utført kvalitetssiking Korrigere Kontrollere Stikkprøve av arbeid (pro, utf) Kontroll av rutine for arbeidet Foretak (pro / utf) Utføre Utført kvalitetssikring 14-6 a og 14-7 a og b Korrigere Kontrollere Før arbeidet starter: Foreligger det rutine for arbeidet med krav til kvalitetssikring av arbeidet? Kontrollforetak Kontrollforetak Etter at arbeidet er utført: Er kvalitetssikringen utført som i rutine?

8 Stikkprøvekontroll av arbeid (pro/utf) 3 Etter kvalitetssikring: Er det samsvar mellom innhold i kvalitetssikring og det en kan se av tegninger eller utført byggearbeid? Kontrollforetak Stikkprøve av arbeid 14-6, b og 14-7, c (utf) Kontrollørens oppgaver 1. Søke ansvarsrett for kontroll 2. Innhent rutine for kontrollområdet 3. Innhent dokumenter fra utført kvalitetssikring 4. Innhent tegningslister (påvisning av produksjonsunderlag) 5. Stikkprøvekontroll av prosjektering/utførelse 6. Sikre bekreftelse av avvik og frist for utbedring 7. Sluttrapport til tiltakshaver og søker, ev. til kommunen 8. Utstede kontrollerklæring

9 Bygningsfysikk - stikkprøver BY1 BY2 Bygningsfysikk prosjektering Påvisning av at energiberegninger foreligger etter TEK Kontroller at følgende fremgår av arbeidsunderlaget: vertikalsnitt som viser plassering av dampsperresjikt i klimaskjerm detaljer for overgang yttervegg/takkonstruksjon detaljer som viser isolering av dekkeforkanter og utkragede balkonger oppbygning av konstruksjoner med membran og avslutning av membran mot tilstøtende konstruksjoner Merknad: Kontroll av løsninger for membran gjelder både innvendig og utvendige membraner Bygningsfysikk - stikkprøver BY3 Bygningsfysikk utførelse 1. Dokumentasjon av påvist fuktinnhold i trematerialer før lukking av yttervegg 2. Bekreftelser av at ventilasjonsanlegg leverer forutsatte luftmengder 3. Påvisning av samsvar mellom installert anlegg og energiberegninger om ytelser for varmegjenvinning 4. Påvist oppfyllelse av krav til lufttetthet Merknad: Kontroll av luftmengder kan kontrolleres ved påvisning av rutine og tilhørende rapport fra innmåling av anlegget, i kombinasjon med et begrenset antall stikkprøver. Kontroll av lufttetthet kan skje ved påvisning av rutine for måling og tilhørende måleresultater.

10 Uavhengighet og sentral godkjenning? OBS: Vurderes ikke i sentral godkjenning, men i søknad om byggetillatelse Kontrollforetak skal være uavhengig Kontrollerende foretak annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres. ( 14-1, 1. ledd) Tiltakshaver Foretak (pro / utf) Annen juridisk enhet 14-1 Kontrollforetak

11 Kontrollør skal ikke ha personlige bindinger Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen., og gjelder både i forhold til tiltakshaver og foretak som utfører arbeid som skal kontrolleres. ( 14-2, 2. ledd) Tiltakshaver Foretak (pro / utf) Personlige bindinger? Kontrollforetak Er det mulig, kan vi inngå rammeavtaler med ett kontrollforetak? byggherre være deleier i ett kontrollforetak? entreprenør være deleier i ett kontrollforetak? vi drive prosjektering og kontroll i samme foretak? JA Men, kan vi eie et kontrollforetak som kontrollerer våre arbeider Muligens ja, men unngå dette!

12 Mange modeller er brukbare? Byggherre med eierinteresser i kontrollforetaket Byggherre med eierinteresser i entreprenørselskapet Bobygg Eiendom as Majoritetsaksjonær i Bobygg Kontroll as Majoritetsaksjonær i entreprenøren Bobygg Eiendom as Byggherre med rammeavtale om kontroll Entreprenør as Eierforhold i Entreprenør as Bobygg Entreprenør as Uavhengighet: - juridisk enhet Bobygg - økonomisk Eiendom - personlig as Totalentreprise og kontroll arbeid i egenregi Uavhengighet: Bobygg - juridisk enhet Eiendom - økonomisk as - personlig Totalentreprenør as Bobygg Kontroll as Rammeavtale om kontroll Norsk Kontroll as Bobygg Entreprenør as Totalentreprise, dobbelt eierskap Uavhengighet: Bobygg - juridisk enhet Eiendom - økonomisk as - personlig Totalentreprenør as Totalentreprise og kontroll ved prosjekterende Arbeid i egenregi Bobygg Eiendom Uavhengighet: as - juridisk enhet - økonomisk Totalentreprenør - personlig as Kontrollforetak Majoritetsaksjonær i Norsk Kontroll as Norsk Kontroll as Arbeid i egenregi Uavhengighet: - juridisk enhet - økonomisk - personlig Norsk Kontroll as Byggentreprenør as Uavhengighet: - juridisk enhet - økonomisk - personlig Prosjektering Prosjektering & kontroll as & kontroll as Kommunen skal avgjøre uavhengighet Der det er tvil om tilknytningen kan påvirke kontrollen, skal det beskrives i ansvarsrettssøknaden, og kommunen skal avgjøre om ansvarsrett kan gis. ( 14-1, 3. ledd 1. setning) Tilknytning er ikke ekskluderende i utgangspunktet: - eierskap - styreplass - familiebånd Men, når bør foretaket opplyse om at en er i tvil,.?

13 Kriteriene for sentral godkjenning Kvalifikasjonene består av: Praksis og erfaring Utdanning Systemkrav Godkjenningsområder a) Overordnet ansvar for kontroll b) Våtrom (i boliger) c) Lufttetthet (i nye boliger) d) Bygningsfysikk (i tiltakskl. 2 og 3) e) Konstruksjonssikkerhet (i tiltakskl. 2 og 3) f) Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3) g) Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3).

14 Nivåjustering for kontrollforetak Praksis og erfaring PRO, UTF som før KONTROLL + Kontrollpraksis Utdanning som før = Systemkrav som før + Rutine for uavhengighet Dokumenter kontrollpraksis Fyll ut dine referanseprosjekt på 2 referanser pr. godkjenningsområde Beskriv kontrollarbeidet med prosatekst og ved avkrysning Eksempel på relevant kontrollpraksis: Kontroll av at ytelser er definert (konsept) Fagkontroll av detaljprosjektering Kontroll av at prosjektering er tilstrekkelig Kontroll av at arbeidsunderlag er tilstrekkelig Løpende kontroll av produksjon Utført sluttkontroll ved overlevering Utført kvalitetsrevisjon etter NS-EN ISO 19011

15 SAK 14-2 siste ledd: Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant, gjeldende Norsk Standard med kontrollanvisninger, (eller likeverdig europeisk standard) begrenses kontrollkravet til kontroll av at standardens kontrollanvisninger for utvidet kontroll for tiltaket er fulgt. Valg av kontrollspor - forskriftssporet Forskriftssporet Se temaveileder for kontroll Standardsporet Se kontrollstandarden, pr NS 8450 Tiltakshaver må ta stilling til valg av kontrollspor ved bestilling av arbeid: Tiltakshaver ønsker ikke å stille krav til kontroll ut over off. regelverk velg forskriftssporet?

16 Valg av kontrollspor - standardsporet Forskriftssporet Se temaveileder for kontroll Standardsporet Se kontrollstandarden, pr NS 8450 Tiltakshaver må ta stilling til valg av kontrollspor ved bestilling av arbeid: Tiltakshaver ønsker å stille krav til kontroll ut over off. regelverk velg standardsporet Hva betyr valg av standardsporet Prosjekterende: må kvalitetssikre sitt arbeid i hht. til NS for kontroll Utførende: må kvalitetssikre sitt arbeid i hht. Til NS Kontrollforetak: må ha et kvalitetssystem som samsvarer med NS tillegg Z og være sentralt godkjent

17 Status Ikrafttreden ny Opplæring/tilrettelegging - samarbeide mellom kommuner og næring - oversikt over aktører for opplæringen - planer for regionale kurs for kommunene med invitasjon til næringsorganisasjoner - veilederkurs - tidsplan. "prøvekurs" 1.november - utlegging av veiledningsmateriale på nett. Verktøy og hjelpemidler - forskrift og veiledning på nett - ny temaveileder om kontroll og utførelse av kontrollfunksjonen - standard for kontroll av prosjektering og utførelse Status forts. Status for godkjente kontrollforetak Regelverksutviklingen - orientering om forskrift med høringsfrist forslag til videre endringer Kontraktstandarder - Erfaringene vil vise om det er behov for egen kontrakt, men ny blankett som tillegg til eksisterende er høyst aktuelt. Kontrollstandarden - Kontaktforumet som referansegruppe. Ikrafttreden alt skal fungere

18 Antall foretak med sentral godkjenning som uavhengig kontrollerende (KTR) etter SAK10 pr pr KTR (totalt antall kontrollforetak) Totalt antall for prosjekterings-fagområder Totalt antall KTR for utførelses-fagområder Langt de fleste har godkjenning for overordnet kontroll 6.1 Rådgiveren skal gjøre oppdragsgiveren oppmerksom på forhold som kan skape problemer for hans uavhengighet, eller som kan skape interessekonflikt ved gjennomføring av oppdraget

19 Hvem er kontrolløren? Har lang/lengre erfaring Solid fagperson Har greie på regelverket Har tillit får tillit, er balansert i skjønnsmessige vurderinger

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer