Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer"

Transkript

1 Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Multiconsult AS, Geoteknikk Bygg & Infrastruktur Leif Olav Bogen/Andreas Berger

2 Uavhengig kontroll erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL Erfaringer Uklarheter grunnlag for diskusjon 2

3 Kontroll ihhtpbl Kontroll av prosjektering / utførelse. PBL Prosjektering Samsvarserklæring KPR (uavhengig kontroll av prosjektering) Kontrollerklæring KUT (uavhengig kontroll av utførelse) Kontrollerklæring NS EN 1990 / 1997 Grunnleggende kontroll (B) (egenkontroll) Kollegakontroll (N) (sidemannskontroll) Utvidet kollegakontroll (U) (uavhengig kontroll internt) Uavhengig kontroll (U) (eksternt firma)

4

5 Hva er uavhengig kontroll Ref DIBK, veiledning uavhengig kontroll 5

6 Uavhengig kontroll Regler om uavhengig kontroll gitt i pbl kap. 24 og byggesaksforskriften SAK10, kap. 14. Pbl 24 1: det skal gjennomføres uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et tiltak Viktige og kritiske områder er regulert i SAK første og annet ledd. For geoteknikk: krav om uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3

7 Tiltaksklasse SAK Fastsettelse av tiltaksklasser (1) Oppgaver knyttet til tiltak skal inndeles i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 innenfor ett eller flere fagområder basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. (2) Oppgaver knyttet til tiltaket kan plasseres i ulik tiltaksklasse for den enkelte funksjon og fagområde. Kommunen godkjenner tiltaksklasser etter forslag fra ansvarlig søker.

8 Tiltaksklasse SAK Oppdeling i tiltaksklasser Byggegrop? For firma som er godkjent i kl. 3, kl. 2 og kl. 3 blir det samme.

9 Begreper Tiltaksklasse SAK og 9 4 Konsekvensklasse NS EN 1990 pkt. B3.1 Pålitelighetsklasse NS EN 1990 Tab.NA.A1 (901) Geoteknisk kategori NS EN 1997 Pkt. 2.1 Sikkerhetsklasse TEK Tiltakskategori Veiledning til TEK , Tab. 1

10 Saksgang (iht. veileder fra dibk kap. 7.1/7.3 kl. 2 og 3)

11 Når Fremdrift/milepeler, ref. dibk, kap. 4.3 Kommune krever ofte kontrollerklæring ved IG Prosjektering underveis i byggeprosessen. Hva da?

12 Systemkontroll

13 System generelt prosjektering System: - Foreligger relevante rutiner for kvalitetssikring? Relevant styringssystem Kontrollplan for oppdraget - Er kvalitetssikring utført ihht rutiner og krav? Dokumentasjon av egenkontroll og kollegakontroll og evt. utvidet kontroll

14 System utførelse, hva kan inngå? System forslag til sjekkpunkter - Organisering av prosjektet og ansvarsforhold - Oversikt over prosjekts medarbeidere med kontaktinformasjon - Rutiner som beskriver entreprenørens kvalitetssikring av mottatt produksjonsgrunnlag - Rutiner og prosedyrer ved behandling av evt. avvik - Rutiner for kontroll av utførelseskrav beskrevet i produksjonsgrunnlag - Rutiner for dokumentasjon av utførte arbeider - Rutiner for endrings og avviksbehandling Lite erfaring synspunkter?

15 Faglig kontroll, ref Dibk, kap. 5.2

16 Faglig kontroll prosjektering Faglig kontroll Geoteknisk prosjektering inkluderer ingeniørgeologisk prosjektering - Foreligger kvalifisert vurdering/ undersøkelse av grunnforholdene? F.eks: Befaring Grunnundersøkelser - Er det valgt geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse? - Er tiltaket dimensjonert iht TEK 10 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger og TEK Konstruksjonssikkerhet - Foreligger det geoteknisk rapport/vurdering? For både geoteknikk og ingeniørgeologi gjelder at ikke all prosjektering er ferdig utført før igangsetting. For mange prosjekter vil det være en foreløpig rapport/vurdering som foreligger på tidspunktet for kontroll.

17 Faglig kontroll prosjektering grunnforhold Vurdering/skjønn hva er tilstrekkelig? Firmaerfaring/arkiv/tilgang kontra nye undersøkelser.

18 Faglig kontroll prosjektering Geoteknisk kategori NS EN 1997 pkt 2.1 (s. 16)

19 Faglig kontroll prosjektering pålitelighetsklasse, NS EN 1990 Nasjonalt tillegg (s. 4)

20 Faglig kontroll prosjektering pålitelighetsklasse Kun 2 klassifiseringseksempler for geoteknikk i tabell Vi velger å bestemme pålitelighetsklasse ut i fra geoteknisk kategori. Deler i 3, ulik «vanskelighetsgrad» i ulike deler av prosjektet: - Byggegrop - Fundamentering - Områdestabilitet Omfanget av kvalitetssikringen bestemmes av geoteknisk kategori / pålitelighetsklasse NS EN 1990 Tabell NA.A1 (902) og (903)

21 Faglig kontroll prosjektering TEK 10 7 og TEK Naturpåkjenninger (sikkerhet mot flom skred kvikkleire) 10 Konstruksjonssikkerhet (prosjektering ihht NS EN) Totalentreprise. Liten deloppgave. Hva da med f. eks. 7? Evt. andre områder hvor ansvarsbelegging er uklar? Kontroll vil avdekke dette.

22 Faglig kontroll prosjektering Prosjekteringsforutsetninger fra PRO Prosjekteringsforutsetninger - Hva oppdraget omfatter - Regelverk - TEK 10 ( 7 og 10) - Geoteknisk kategori (for gitte grunnforhold og kompleksitet) - Konsekvensklasse / Pålitelighetsklasse ) (for gitte grunnforhold og kompleksitet) - Prosjekteringskontroll (utførelseskontroll) - Kvalitetssystem

23 Faglig kontroll utførelse Stikkprøvekontroll på byggeplass med kontroll av at : - forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene - rapportering fra byggearbeidene skjer i henhold til geoteknisk kategori. Hva betyr det?

24 Faglig kontroll utførelse hva kan gjøres? Gjennomgang av kontrollplan kritiske og viktige forhold, ref NS EN Deltagelse ved oppstart. Gjennomgang av løsninger, beskrivelser, metoder og utstyr med entreprenøren for å sikre at ting er forstått riktig. Deltagelse og innspill i møtereferat. Gjennomgang av entreprenørens skjemaer for protokoller, og prosedyrer for føring av protokoller som dokumentasjon på riktig utført arbeid. Innholdet i protokollene er angitt i aktuelle utførelsesstandarder. Kontrollere at entreprenøren har gjeldende tegninger og beskrivelser, har utført sikkerjobbanalyser (SJA) og utarbeidet særskilte prosedyrer tilpasset tiltaket for de enkelte deloperasjoner. Gjennomgang av protokoller og dokumentasjon for utførte arbeidsoperasjoner. Deltagelse på driftsmøter og befaringer for jevnlig oppfølging Godkjenning av arbeidene vil basere seg på gjennomgang og kontroll av protokoller ført av entreprenøren. Innsending av kontrollerklæring.

25 Faglig kontroll utførelse sjekkpunkter fra PRO Prosjektering skal ende ut i en enkel kontrollplan for utførelse, kritiske og viktige forhold (nivå på fundamenter eksisterende f. eks. ). Ref. NS EN 1997 kap 2.8 (3) siste kulepunkt og (4).

26 Faglig kontroll utførelse Utførelse: Bør utføres av PRO? Engasjeres av tiltakshaver Når?

27 Avvik ref. Veileder om uavhengig kontroll

28 Avvik ref. Veileder om uavhengig kontroll

29 Avvik ref. Veileder om uavhengig kontroll

30 Avvik erfaring Mindre forhold løses ved uformell kommunikasjon mellom PRO og kontrollør fungerer greit. Eksempler på når det «tipper» over ved uavhengig kontroll prosjektering? Hva er avvik i utførelse?

31 Sluttrapport Veileder om uavhengig kontroll Sluttkontroll Kontrollforetaket skal gjennomføre en sluttkontroll og skrive en sluttrapport. Sluttkontroll innebærer at det settes opp en statusrapport for avvik ved utløp av frist for lukking av åpne avvik. Dette er grunnlaget for kontrollforetakets sluttrapport, slik det framgår av SAK annet ledd.

32 Sluttrapport Veileder om uavhengig kontroll Sluttrapporten skal vise: - identifikasjon av tiltak og kontrollområde - identifikasjon av kontrollforetak og personell som har medvirket i kontrollen - oversikt over planlagt kontroll - bekreftelse av gjennomført kontroll - resultater av kontrollen, med referanse til bevis for konklusjoner om avvik - oversikt over kommunikasjon med ansvarlig foretak, tiltakshaver og søker for avvik som ikke er lukket - oppsummering av kontrollarbeidet med status for avvik ved utarbeidelse av sluttrapport - Status for avviksbehandling med angivelse av eventuelle åpne avvik, enten disse skyldes protest og uenigheter om avvik eller valg av løsninger eller forsømmelse av lukking, skal fremgå av sluttrapporten. Sluttrapporten skal sendes til ansvarlig søker.

33 Erfaring Store firma har samme oppfatning av innhold/omfang av kontroll av prosjektering. Fungerer bra. Avdekker at tema, f. eks. TEK 10 7 sikkerhet mot naturpåkjenninger, kan være uteglemt og at tema ansvarsbelagt. Ser det «store bildet». Bevissthet for den samlede «ansvarsbeleggingen» av prosjektet Hvordan løse kontroll av utførelse? Lite erfaring så langt. Stort spenn i kontrollmulighet og risiko Ansvar?

34 Rolleavklaring Tilgang/gjennomgang av prosjekteringsrapport. Ikke ihht PBL. Kun se at den foreligger. Hva hvis man ser at prosjektering er feil? Si i fra. Hvis uenig i forhold i tilgjengelig materiale; si i fra. Avviksbehandling. Roller. PBL versus NS EN 1997.

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Generelt om kontroll

Generelt om kontroll 26.11. Norsk bygningsfysikkdag Kvalitetssikring, prosjektkontroll og nye krav til obligatorisk uavhengig kontroll hvordan kan dette gjennomføres? Olav Ø. Berge STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Generelt om

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Steinar Leivestad, Standard Norge September 2011 Kontroll har vært en naturlig del av våre standarder på byggeområdet helt siden starten

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Astri Eggen og Gunvor Baardvik BegrensSkade Delrapport 6.3 Norwegian Public Roads Begrensning av skader som

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Kandidatnumre: 3200 og 3201 Totalt antall sider inkludert forsiden: 54/40 Innlevert Ålesund, 29.05.2015 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer