TILSYN. Fra barnemunn. Innhold. - Og reaksjonsmåter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYN. Fra barnemunn. Innhold. - Og reaksjonsmåter 1300-1345"

Transkript

1 TILSYN - Og reaksjonsmåter Fra barnemunn Bibelen består for eksempel av De fem museboker og Marius evangelium. De skriver om mye pent der, og det handler om mange artige typer. For eksempel handler det om Pottimor, Pottifar og Pontius Forlat oss. 2 Innhold Litt om tilsyn Litt om dialog og systematikk Litt om mangel på dialog og systematikk Litt om jus, spes. 113 Metoder for oppfølging Annen kontrollform Sanksjoner, tilbaketrekking Ulovlighet 3

2 Dialog Konstruktiv dialog mellom aktører og kommune. Bygningsmyndighetene bør i tilsynssaker forsøke å få i stand et godt samarbeid med foretakene, slik at feil, avvik og uregelmessigheter kan utbedres uten bruk av sanksjonsmidlene i pbl kap. XIX. (BE- veileder om tilsyn 2007) 4 Mål I) Unngå lange og tunge prosesser gå for tidlig dialog II) Bestem deg for hvor langt du vil gå før du begynner å gå.. III) Systematisk oppfølging Følg alle frister selv Vær konsekvent og forutsigbar Finn løsninger/tenk konsekvens 5 Reaksjonsgrunnlag Klasse Henleggelse Advarsel Tilbaketrekking 3 I) Små prosess-/produktfeil en gang II) Små HMS-feil III) Evne og vilje til forbedring 2 I) Mindre prosess-/produktfeil to-tre ganger II) Mindre HMS-feil som gjentar seg to-tre ganger III) Evne og vilje til forbedring 1 I) Større prosess-/produktfeil gjentagende II) Mindre HMS-feil III) Klar evne og vilje til forbedring I) Større prosessfeil/ gjentar seg II) Større HMSfeil/gjentar seg III) Uavhengig kontroll I) Større prosessfeil/ gjentar seg II) Større HMS-feil/ gjentar seg III) Uavhengig kontroll I) Større prosessfeil liten forbedringsevne/- vilje II) Alvorlig HMS-feil III) Uavhengig kontroll I) Stor prosess-/produktfeil II) Alvorlig HMS-feil III) For sent for forbedring Liten skade Større skade Alvorlig skade I) Mange/middels store prosessfeil gjentar seg II) Alvorlig HMS-feil/ gjentar seg III) Ingen vilje/evne til forbedring I) Store prosessfeil II) Alvorlig HMS-feil/ gjentagelser III) Liten forbedringsvilje/ eller evne 6

3 Systematikk II Følg foretak og prosjekt over tid Følg et problem til det er løst Først service, deretter advare så makt Skill mellom tilfeldige feil og mangler og gjentatte/ grove Mangelbrev, advarsel, uavhengig kontroll, ta ansvarsrett/godkjenning. osv Er det problem ett sted er det ofte det samme et annet sted Det ett foretak sliter med sliter også andre med Begynn med ett tema og utvikle opphenting og arbeidsmetode over tid Profesjonell Vær ryddig og høflig, hold på rollen! Forutsigbar Hold tidslinjen ikke la tiden bare flyte Ikke endre beslutning underveis ikke ta beslutning for tidlig Riktig reaksjon til rett brudd Gjøre hverandre gode Vær pedagogisk, still krav til framdrift og forbedring 7 Systematikk III Systematiser hva som gjentar seg av feil og avvik i bransjen/type tjenester/produkter Hold kurs og opplæring for bransjen Inviter ansvarlige til temakvelder Dispensasjoner Reguleringsbestemmelser Typiske forbedringsområder/ mangler ved søknader Hvordan bli bedre som kommune Still tydelige krav følg opp forventningene Bruk ansvarsrettsystemet fullt ut! 8 Fra barnemunn Gud heter egentlig Den allmennpraktiserende hersker på himmelen og på jorden. Han bestemmer alt, hele tiden. I gamle dager het Gud 'mannen med ljåen'. 9

4 Når du må.. Sanksjoner i plan- og bygningslovgivningen kan inndeles i tre hovedgrupper: sanksjoner som gjelder foretakets ansvarsrett (advarsel, tilbaketrekking) endring til uavhengig kontroll i medhold av pbl 97 nr. 2, annet ledd, jf. SAK 30 tredje ledd sanksjoner etter pbl. kap. XIX som i verksettes for å rette feil/avvik/ulovligheter 10 Proporsjonalitet Sanksjoner må alltid vurderes i forhold til hverandre Grunnprinsippet er at sanksjoner ikke skal ramme regelbruddet på en urimelig eller uforholdsmessig måte (proporsjonalitetsprinsippet), jf. pbl 116b, første ledd. Sanksjon ikke straff 11 Tilbaketrekking av ansvarsrett Plan- og bygningsloven 93b nr. 3 Foretaket oppfyller ikke de krav som må stilles til pålitelighet og dugelighet Foretaket har vist seg ikke faglig kvalifisert for oppgaven Foretaket kan ha opptrådt på en slik måte i byggeprosjektet at kommunen ikke har tiltro til foretakets kompetanse Og/eller vilje til å etterleve regelverket og rette opp regelbrudd. GOF 20 angir nærmere når tilbaketrekking av ansvarsrett kan skje. : foretaket har i vesentlig grad unnlatt å ivareta sin funksjon i tiltaket foretaket har unnlatt å følge pålegg fra kommunen om å rette avvik foretaket oppfyller ikke forutsetningene for ansvarsrett Tilbaketrekking av ansvarsrett innebærer at foretaket går ut av den pågående byggesaken. Tilbaketrekkingen vil også kunne få konsekvenser for andre pågående saker og fremtidige søknader om ansvarsrett. 12

5 Uavhengig kontroll Formål: Bidra til å redusere byggefeil og dermed behovet for å ilegge sanksjoner etter pbl kap. XIX Når: Kommunen har negativ erfaring med ansvarlige foretak Hvor: Innenfor områder hvor det erfaringsmessig avdekkes mange feil eller innenfor fagområder hvor feil medfører store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet 13 Uavhengig kontroll I søknad om tiltak foreslår tiltakshaver kontrollform og kontrollforetak. Kommunen skal vurdere valg av kontrollform for hvert tiltak før tillatelse gis Det er opp til kommunen å vurdere nødvendigheten av uavhengig kontroll, jf. SAK 30 første ledd Det fremgår av 30 annet ledd hva kommunen skal legge vekt på i vurderingen Kommunens vurdering av kontrollform før tillatelse er gitt er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages 14 Annen kontrollform Vesentlig svikt i kontrollen etter at tillatelse er gitt, kan medføre pålegg om stans av tiltaket inntil forholdet er brakt i orden jf. pbl 97 nr. 2, annet ledd Kommunen kan i denne forbindelse kreve annen kontrollform, det vil si uavhengig kontroll jf. pbl 97 nr. 2, annet ledd og SAK 30, tredje ledd. Krav om uavhengig kontroll er bare aktuelt der det foreligger egenkontroll. Kommunens avgjørelse om annen kontrollform etter at tillatelse er gitt må treffes i form av særskilt vedtak jf. SAK 30, tredje ledd, siste punktum Vedtaket skal forhåndsvarsles, jf. Fvl 16 begrunnes (fvl 24 og 25) og kan påklages (fvl 28 flg) Tiltakshaver er adressat for vedtaket. NB! Ikke glem ansv. søker!! 15

6 Vesentlig svikt Hva som anses som «vesentlig svikt» i kontrollen, vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sak. Vurderingstema kan eksempelvis være : Hvilket kontrollområde det dreier seg om Hva svikten består i på hvilket stadium svikten har inntrådt hvilke følger den har hatt eller kunne ha fått. Tiltakshaver finner et kvalifisert foretak som kan utføre oppgaven. Tiltakshaver bekoster utgiftene. Det opprinnelig godkjente kontrollforetaket trer ut av saken når det foreligger et endelig vedtak om uavhengig kontroll. Skjæringspunktet mellom ansvarsrettene for kontroll må klarlegges og dokumenteres. Regelverket inneholder ingen hjemmel for å kunne kreve såkalt tilleggskontroll. Med tilleggskontroll menes at nytt kontrollerende foretak innehar ansvarsrett sammen med eksisterende kontrollerende foretak. To kontrollforetak kan ikke samtidig inneha ansvarsrett for samme kontrolloppgave. Det skal ikke kreves annen kontrollform hvor også den uavhengige kontrollen svikter. Hvor dette skjer, skal ansvarsretten trekkes tilbake, jf. GOF 20, nr. 1. Deretter må tiltakshaver få inn et nytt, uavhengig ansvarlig foretak til å påta seg kontrollen. 16 Sanksjoner mot.. Sanksjoner kan rettes mot Foretak Personlig ansvarsrettshavere Selvbyggere Eiere Tiltakshavere Hjemmel til å gi pålegg i pbl 113 og bl.a. 89 (vedlikeholdsplikt) 91 (rivingsplikt) 103 (gjerdeplikt) og 104 (ryddighet og orden) Etterkommes ikke pålegg gitt i medhold av en spesialbestemmelse, kan kommunen iverksette sanksjonsmidlene i pbl kap. XIX. 17 Fra barnemunn Det er mange i himmelen: Alle som er døde er der, pluss Gud og Jesus og den dårlige Ånde. 18

7 Pbl 113 Omfatter enhver overtredelse av plan- og bygningslovens formelle og materielle bestemmelser. Materielle bestemmelser regulerer hva som er tillatt og hvilke krav som gjelder F.eks. tillatelser Planbestemmelser Krav til helse, miljø og sikkerhet i TEK Lokale vedtekter osv 19 Pbl 113 Formelle bestemmelser er regler om saksbehandling. Saksbehandlingsregler er gitt i plan- og bygningsloven, SAK og GOF, men kan også finnes i regulerings- og bebyggelsesplaner (f.eks. rekkefølgebestemmelser) og i kommunale vedtekter. 20 Pbl 113 kan gi pålegg Det følger av pbl 113, første ledd at plan- og bygningsmyndighetene kan gi pålegg. Sammenholdt med tilsynsplikten i pbl 10-1 skal kommunen som hovedregel forfølge ulovlige forhold. Dette understøttes av 116b, som gir bygningsmyndighetene mulighet til ikke å forfølge bagatellmessige overtredelser. Pålegget kan ikke omfatte mer enn faktisk retting av det ulovlige forholdet, og kan ikke gå lenger enn til å gjenopprette den lovlige tilstanden på eiendommen. Det gjelder ingen foreldelsesfrist for adgangen til å gi pålegg etter

8 Lovlig-ikke lovlig-rimelighet Et ulovlig oppført byggetiltak eller ulovlig bruk blir aldri lovlig, uansett hvor lenge det blir stående eller hvor lenge bruken pågår. Går det lang tid fra kommunen blir oppmerksom på ulovligheten til pålegg gis, kan dette imidlertid være et moment i rimelighetsvurderingen etter 116b, første ledd. Selv om retting anses urimelig og uforholdsmessig, vil tiltaket likevel ikke bli lovlig. Lovlighet kan bare etableres gjennom søknad til og tillatelse fra kommunen. 22 Eksempler Eksempler på hva pålegg etter 113 kan inneholde: krav om oppfyllelse av bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen, herunder forskrifter, kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser, reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser, bebyggelsesplaner med bestemmelser eller kommunale vedtekter Krav om fremleggelse av dokumentasjon Oppfyllelse av krav i eller vilkår for tillatelse Riving/fjerning av ulovlige byggetiltak Opphør av ulovlig bruk og drift Stans av ulovlig arbeid Tilbakeføring av terreng (fjerning av oppfylling/ tilbakeføring av masser) Krav om opphør av hugst og pålegg om gjenplanting av trær/vegetasjon som vist i reguleringsplan Krav om fjerning av båtbøyer i vannareal for allment friluftsliv, eller opphør av forankring langs badestrand Krav om opphør av bruk av LNF-område som trialbane eller motorcrossbane 23 Skyld-god-tro-erstatning-oppheving Avvik mellom det som er tillatt og den faktiske situasjon er tilstrekkelig til å treffe vedtak etter 113. Det stilles ikke krav om skyld. Pålegg kan således også gis til den som i god tro har oppført et tiltak. Her kan imidlertid erstatningsregelen i pbl 116 få anvendelse i ettertid. Pålegg gitt i medhold av 113 er enkeltvedtak Saksbehandlingen skal følge forvaltningslovens regler med de krav dette innebærer til habilitet, forhåndsvarsel, begrunnelse, klagefrist og klagebehandling. Følges ikke saksbehandlingsreglene, kan konsekvensen bli at saksbehandlingsfeilen fører til opphevelse av vedtaket (jf. fvl 41), eller at vedtaket anses ugyldig (jf. fvl 35, første ledd bokstav c). 24

9 Forhåndsvarsel - skriftlighet Angi hvilket vedtak som treffes. Dersom tvangsmulkt etter 116a ilegges samtidig med pålegget etter 113 eller spesialbestemmelse, skal forhåndsvarselet også inneholde opplysning om dette. Angi hvilke faktiske opplysninger og rettslige vurderinger kommunen så langt legger til grunn Skal inneholde frist for uttalelse. Uttalelsesfristens lengde fastsettes ut fra sakens alvor og kompleksitet. En frist på 2-3 uker vil normalt være tilstrekkelig. Eventuelt opplyse om at kommunen vil treffe vedtak på grunnlag av de foreliggende opplysninger dersom uttalelse ikke er mottatt innen fristen Skal inneholde opplysning om klageadgang 25 Pålegg om stans Stansingspålegg Søknadspliktig tiltak er igangsatt eller bygning tatt i bruk uten nødvendig tillatelse. Pålegg om stans må begrenses til de deler av tiltaket som er ulovlige. Øvrige arbeider vil ikke være omfattet av stoppordren. Som hovedregel skal det gis forhåndsvarsel i samsvar med fvl 16, med frist for uttalelse. I faretilfellene, der det foreligger en grov eller alvorlig overtredelse eller der det av andre grunner er behov for rask stans, kan forhåndsvarsling unnlates. Stansingspålegg kan gis muntlig, men må da umiddelbart gjentas skriftlig. For å sikre at pålegg om stans overholdes, kan kommunen ilegge tvangsmulkt etter 116a ved fristoversittelse. Stansingspålegg er et enkeltvedtak som kan påklages. 26 Adressat for sanksjoner Rettes mot «den ansvarlige», dvs. den som er ansvarlig for at det ulovlige forhold har oppstått. Pålegg kan rettes mot tiltakshaver, ansvarlige foretak innenfor de enkelte funksjoner eller eventuelt den som står for ulovlig bruk. I forhold til ansvarlige foretak vil utgangspunktet for reaksjoner være den ansvarsfordeling som fremgår av ansvarsoppgaven. Pålegg kan også rettes mot personer og ikke nødvendigvis bare foretak. Også underentreprenører kan bli ansvarlige etter 113 første ledd. Privatrettslige avtaler mellom partene med ansvarsfordeling i strid med ansvarsoppgaven er ikke bindende for plan- og bygningsmyndighetene. Råder det uklarheter om ansvarsforholdene, vil kommunen alltid kunne rette sanksjoner mot tiltakshaver. Dette kan være aktuelt hvor det er usikkert om feilen har oppstått i prosjekteringen eller i utførelse, ved tvil om grensesnittet mellom to ansvarlige foretak eller der foretak har gått konkurs eller opphørt. 27

10 Rapport til BE sentralt godkjente foretak Eksempler på alvorlige overtredelser er: Feil i prosjekteringen eller utførelsen, som Har vesentlig betydning for helse, miljø eller sikkerhet Fravær av kontroll eller svikt i kontrollen på viktige og kritiske områder Igangsetting av arbeid uten tillatelse Unnlatelse av å følge opp henvendelser som gjelder tilsyn Når tilsyn avdekker vesentlige mangler ved systemet eller bruken av det Forfalskning av dokumentasjon 28 Fra barnemunn Det er noen som har en hellig lama. Det er egentlig en liten kamel. Det heter Dalailama. Jeg tror det er en engel. 29

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging 2007 REVISJONSRAPPORT 51/F - 04 Avgitt september 2007 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesakulovlighetsoppfølging Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesak

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Veiledning. Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Veiledning Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) Forskrift 24. juni 2003 nr. 0749, gitt av Kommunal- og regionaldepartementet SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

Strategiplan. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven

Strategiplan. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven 30.08.2013 Strategiplan Tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven Lenvik kommune vedtatt i Utvalg for miljø og forvaltning i sak 119/13, 30.08.13 1 INNHOLD 2 Innledning... 2 3 Mål...

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2013 66131/2013 2010/7542 L40 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/182 Formannskapet 16.10.2013 Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven

Detaljer

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer

HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN)

HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN) Kommunal- og regionaldepartementet 25. oktober 2013Oslo, HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN) Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev

Detaljer

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll. Konsekvenser for prosjekteringsleder? Advokat/partner Reidar Sverdrup, KLUGE Advokatfirma DA reidar.sverdrup@kluge.no 23 11 00 00 Hva betyr

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Innledning. 3. Anleggskonsesjoner. 6. Krav til foreleggingen. 7. Forhold til kommunale arealplaner. 9. Andre forhold

Innledning. 3. Anleggskonsesjoner. 6. Krav til foreleggingen. 7. Forhold til kommunale arealplaner. 9. Andre forhold Melding HO-3/99 november 1999 ERSTATTET AV HO-1/2006 Elektriske anlegg og kraftledninger - Temaveiledning Innledning 1. Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 2. Elektriske anlegg og spørsmålet om tillatelse

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer