Klagebehandling - Pålegg om fjerning av flytebrygge Gildeskål - Stadfesting av kommunens vedtak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klagebehandling - Pålegg om fjerning av flytebrygge Gildeskål - Stadfesting av kommunens vedtak"

Transkript

1 Vår dato: Vår ref: /7590 Deres dato: Deres ref: /483 Gildeskål kommune Postboks Inndyr Saksbehandler, innvalgstelefon Shanaz Horori, Klagebehandling - Pålegg om fjerning av flytebrygge Gildeskål - Stadfesting av kommunens vedtak Vi viser til kommunens oversendelse av Fylkesmannen stadfester Gildeskål kommunens vedtak om å fjerne flytebrygge. Kommunens vedtak er etter vår vurdering i overenstemmelse med plan- og bygningsloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Klagens bakgrunn Gildeskål kommune sendte i brev av ut forhåndsvarsel om pålegg om å fjerne flytebryggeanlegg og om mulig ilegging av overtredelsesgebyr. Varslet har sin bakgrunn i at kommunen i 2009 mottok søknad fra Eiolf Larsen om utlegging av flytebrygge i Skjellvika. Det ble opplyst at dette var et samarbeidsprosjekt. Kommunen ga skriftlig tilbakemelding om at det var satt plankrav i området (i daværende arealplan) og at det måtte søkes om dispensasjon fra dette. Av sakens dokumenter kommer det frem at flytebrygga ligger på eiendom gnr. 20 bnr. 3. I brev av søkte Larsen på vegne av seg og tre naboer om midlertidig tillatelse for plassering av flytebrygge, inntil reguleringsplan var utarbeidet. Den svarer kommunen at det det må søkes om dispensasjon fra plankravet og at dersom de stiller seg positiv til søknaden, må saken også sendes på høring til berørte myndigheter. Videre blir søkerne informert om gebyr for dispensasjonsbehandling. Kommunen skriver i forhåndsvarselet at de etter hvert ble klar over at brygga var lagt uten at kommunen hadde gitt tillatelse og at saken ikke hadde blitt fulgt opp tidligere. Det ble vurdert å ilegge et overtredelsesgebyr på kr. 5000,- da bryggen ble lagt ut uten kommunal tillatelse. Tiltakshaverne ble gitt en frist innen om å fjerne/flytte brygga. Dersom det ulovlige forholdet ikke ble rettet innen fristen ville kommunen følge dette opp. I forhåndsvarslet blir det opplyst at kommunen den mottok en søknad fra Werner Tvenning, som eier eiendommen gnr. 20 bnr. 3 om å bygge kai og legge ut flytebrygge på samme sted som den aktuelle flytebrygga. E-postadresse: Sikker melding: Postadresse: Postboks 1405, 8002 Bodø Besøksadresse: Statens Hus Moloveien 10 Telefon: Org.nr

2 Side: 2/6 Larsen svarte på forhåndsvarslet den hvor han ber kommunen om utsettelse av vedtak til bryggesaken er ferdig utredet og belyst. I brev av svarte kommunen at forhåndsvarselet fortsatt gjelder. Samtidig informeres Larsen om at kommunen har valgt å behandle byggesaken til Tvenning, og at omsøkte flytebrygge ikke kan bli liggende som den er i dag. Flytebryggen ble ikke fjernet. I delegert vedtak datert i sak 196/18 ble følgende vedtak truffet: «1. Gildeskål kommune gir med dette pålegg om fjerning av flytebrygga dere har liggende i Skjellevika. Begrunnelsen er manglende tillatelse fra kommunen. Anlegget må være fjernet innen 20.oktober. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven Vedtaket kan påklages til Gildeskål kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat, elektronisk eller med ordinær brevpost. 2. Det varsles jf pbl 32-8 om at rådmannen vil framlegge sak for Plan og eiendomsutvalget om ilegging av overtredelsesgebyr på kr Begrunnelsen er at anlegget anses som et ulovlig tiltak. Larsen gis anledning til å uttale seg innen 3 uker fra dette varslet mottas. 3. Det varsles jf pbl 32-2 om at rådmannen vil framlegge sak for Plan og eiendomsutvalget om ilegging av tvangsmulkt på kr som et engangsbeløp. Tvangsmulkt blir bare effektuert dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen. Larsen gis anledning til å uttale seg innen 3 uker fra dette varslet mottas.» Kommunen opplyser at søknaden fra Tvenning ble avsluttet den Det ble da gitt tillatelse hans prosjekt, hvor kopi ble sendt til Larsen. Det ble ikke sendt inn klage på dette vedtaket. Klage fra Eiolf Larsen på vedtak Den klaget Larsen på vegne av seg og andre naboer som deler brygga på vedtaket om pålegg om fjerning av flytebrygge. I klagen fremkommer det at saken ble forpurret som følge av innblanding fra Roger Granberg som påstod at grunnen tilhørte han. Kommunen bidro deretter til inntegning, oppmåling av tomta og registering inn i kartverket, uten at Larsen ble informert. Han opplyser at tomtesaken nå er stevnet for Jordskifteretten av Hege og Werner Tvenning. På denne bakgrunn ber Larsen kommunen om å avvente resultatet av en dom i Jordskifteretten. Larsen skriver at flytebrygga vil bli koblet fra og lagt opp i opplag for vinteren, så snart været tilsier det. Det bes om midlertidig dispensasjon slik at alle sider av saken blir belyst og saken blir ferdigbehandlet i Jordskifteretten. Videre mener han at tillatelsen som Tvenning fikk den er gitt på feil grunnlag da det ikke ble tatt hensyn til innspill fra befaring i området. Kommunens klagebehandling

3 Side: 3/6 Plan og eiendomsutvalget behandlet klagen i møte den Kommunen skriver at de ikke har foretatt oppmåling av tomta og at saken må avgjøres av Jordskifteretten dersom grunneiere er uenige i tomter/grenser. Kommunen viser til plan- og bygningsloven 21-6 hvor det fremgår at bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til privatrettslige spørsmål. Kommunen skriver følgende: «Etter rådmannens vurdering er det ikke åpenbart for kommunen at bryggetomta til bnr 3 ikke ligger der Tvenning nå har fått tillatelse til å bygge, og det er heller ikke åpenbart for oss at bryggetomta ikke går ned til sjøen. Kan hende ligger den litt lenger nord, men det er ikke åpenbart for kommunen slik saken står, og søknaden fra Tvenning ble derfor behandlet. Rådmannen har ved å behandle saken ikke støttet noen av partene. Vi presiserer samtidig at tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke er noen avgjørelse av de privatrettslige forhold. En strid om tomtegrenser må avgjøres rettslig. Partene må selv bære ansvaret dersom retten kommer fram til at èn av dem/begge har bygd på annen manns grunn uten nødvendig tillatelse.» Rådmannen anbefaler etter dette at plan og eiendomsutvalget ikke tar klagen til følge. Plan og eiendomsutvalget traff følgende vedtak: «1. Plan og eiendomsutvalget viser til at klagen ikke inneholder nye momenter som gir grunnlag for å omgjøre vedtaket. Utvalget kan heller ikke se at det er gjort feil i saksbehandlingen eller brukt urimelig skjønn. Vedtak i delegertsak 196/18 opprettholdes og klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland for avgjørelse. 2. Eiolf Larsen ilegges et overtredelsesgebyr på kr 5.000; med hjemmel i Forskrift av nr 488, 16-1 a) og 16-2, jf plan- og bygningsloven 32-8.» Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Saken ble deretter sendt til fylkesmannen for endelig klagebehandling. Klage fra Larsen til Fylkesmannen Den sendte Larsen klage på sak 66/18 på e-post til Fylkesmannen som kopimottaker. Det klages på overtredelsesgebyret på kr. 5000,- Saken skal behandles av kommunen. Fylkesmannen går ikke nærmere inn på dette spørsmålet. Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er fremkommet i det skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de opplysninger klager har framlagt. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold som ikke er berørt i klagen. Vi skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningslovens 34 annet ledd. Fylkesmannens vurdering

4 Side: 4/6 Det er spørsmålet om å fjerne flytebrygge som er gjenstand for vår klagebehandling. Det vises til kommunens oversendelse hvor det fremgår at Plan og eiendomsutvalgets punkt 1 oversendes for behandling av Fylkesmannen. Larsen er også gitt klageadgang for ileggelse av overtredelsesgebyr, men det er ikke gjenstand for klagebehandling hos Fylkesmannen. Eiendommen på Skjellvika gnr. 20 gnr. 3 er i kommuneplanenes arealdel avsatt til landbruks-, naturog friluftsformål samt reindrift. Videre grenser eiendommen til sjøen. Etter pbl. 1-6 annet ledd må tiltak være i tråd med loven og bindende arealplan før det iverksettes. Bestemmelser lyder som følgende: «Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også hvis tiltaket er unntatt fra søknadsplikt etter 20-5 og 20-6.» Av plan og bygningsloven 1-8 er det også lagt forbud mor tiltaks langs sjø og vassdrag. Etter bestemmelsens første ledd følger det at: «I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.» Å oppføre flytebrygge langs sjø, vil dermed være et tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven 1-8, første ledd. Larsen og noen av naboene har oppført en flytebrygge i et område som er regulert til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel, hvor det ikke var gitt tillatelse eller dispensasjon til å føre opp bryggen. Videre ligger flytebryggen i 100-metersonen langs sjø, jf. pbl Fylkesmannen slutter seg til kommunes vurdering om at tiltaket er søknadspliktig, jf. plan og bygningsloven Det er ikke søkt om dispensasjon. Det er dermed på det rene at klager har oppført søknadspliktig tiltak i det område hvor det er forbudt med anleggstiltak. Etter pbl 32-1 har kommunen plikt til å forfølge ulovligheter etter plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven 32-3 første ledd, sier følgende om ulovlige forhold: «Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.» Med hjemmel i pbl pålegger bygningsmyndigheten dem som er ansvarlig for å ha satt opp flytebrygga å rette på det ulovlige forholdet. Klager har bedt om midlertidig dispensasjon for plassering av flytebrygga, inntil saken er avgjort i Jordskifteretten. Etter plan- og bygningsloven 19-3 første ledd kan midlertidig dispensasjon gis for tidsbestemt eller for ubestemt tid. Dersom partene skal få midlertidig dispensasjon, er dette et søknadspliktig tiltak etter pbl Fylkesmannen forstår det slik at det ikke er søkt om midlertidig dispensasjon. Det

5 Side: 5/6 må i dette tilfellet søkes om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanenes arealdel og byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jf. pbl. 1-8 første ledd. Vi er enig med kommunen om at må søkes om midlertidig dispensasjon for å føre opp flytebryggen. Eiolf Larsen har lagt ut flytebrygge uten å ha tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det kreves dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl Kommunen har ikke gitt dispensasjon eller tillatelse. Kommunen kunne således gi rettingspålegg med hjemmel i plan- og bygningsloven Spørsmålet om hvem som eier eiendommen gnr. 20 bnr. 3, kan Fylkesmannen ikke ta stilling til. Slik vi forstår det er dette en sak som foregår hos Jordskifteretten for tiden. Vi har ikke grunnlag for å vurdere eierforholdet til gnr. 20 bnr. 3. Vi mener kommunen uansett kunne gi rettingspålegg i denne saken. Klager har anført at naboene ikke ble varslet når Werner fikk tillatelse til å føre opp kai og brygge, og at byggetillatelsen er ugyldig. Kommunen skriver følgende i sin klagebehandling: «Spørsmålet om bryggetomta til bnr 3 er plassert rett i kartet, var også tema da kommunen behandlet søknad fra Werner Tvenning, som i dag er medeier i bnr 3, om å bygge kai og legge ut flytebrygge fra den sammen tomta. Denne saken ble behandlet av Plan og eiendomsutvalget i sak 30/18 etter forutgående befaring. Tvenning fikk tillatelse til sine tiltak etter politisk behandling og høring. Larsen fikk kopi av sluttvedtaket, men klaget ikke på vedtaket. I denne saken ble det fra Larsens side først hevdet at bryggetomta til bnr 3 ikke grenset til sjøen, og under befaring med utvalget tilstede, ble det så hevdet fra flere oppmøtte at tomta ligger et annet sted; noe lenger nord.» I denne saken er spørsmålet om å fjerne klagers flytebrygge som er gjenstand for klagebehandling, og ikke spørsmål om Werners adgang til å sette opp kai eller brygge. Fylkesmannen vil bemerke at kommunen ved søknad om dispensasjon må forholde seg til det som følger av plan- og bygningsloven. Fylkesmannen viser til at saken fortsatt er uavklart siden klager ikke har etterkommet pålegget fra kommunen. Klager har heller ikke fremmet søknad om midlertidig dispensasjon for byggetiltaket. Etter dette stadfester Fylkesmannen kommunens vedtak om å fjerne flytebrygge. Vedtak Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av i sak 196/18. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven 34. Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven 28. Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev. Med hilsen Tor Sande (e.f.) underdirektør Shanaz Horori rådgiver

6 Side: 6/6 Dokumentet er elektronisk godkjent Kopi til: Eiolf Larsen Reitmyrveien