Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr"

Transkript

1 Plan- og byggesakskonferansen november 2014 Ileggelse av overtredelsesgebyr Frank Bjørkum Tromsø kommune

2 Innført ved ny plan- og bygningslov i kraft fra 1. juli 2010 Overtredelsesgebyr: Økonomisk sanksjon for begått ulovlighet - «pønalt motivert» Tvangsmulkt, rettingspålegg, forelegg: Sanksjoner for å fremtvinge at ulovlige forhold rettes Straffelignende, men ikke straff etter Grunnloven. Straffebestemmelsen i pbl opprettholdt. Kommer likevel inn under EMK om rettferdig prosess: Ingen kan pålegges under trussel om sanksjoner å gi opplysninger som kan medføre en straff Avslutte tilsyn/ulovlighetsoppfølging før det varsles overtredelsesgebyr

3 Plan- og bygningsloven 32-8 Hvilke overtredelser som rammes Skyldkravet: forsettlig eller uaktsomt Plan- og bygningsmyndighetene ilegger gebyr tilfaller kommunen Oppfyllelsesfrist 4 uker etter klagefristens utløp Regler om utmåling mm gis i forskrift

4 Byggesaksforskriften SAK10 kapittel 16 Angir nærmere vilkår og ulike alvorlighetsgrader Størrelsen på gebyrene knyttet til alvorlighet og konsekvens - tre alvorlighetsgrader kr kr kr Privatperson kan ilegges halve beløpet Maksimumssatser kan forhøyes ved særlig alvorlige overtredelser Maksimalt overtredelsesgebyr kr Momenter for utmåling : Plikt til å varsle påtalemyndigheten ved personskade/miljøkriminalitet før gebyr ilegges

5 Utfordringer Hva overtredelsen består i, klarlegge faktum Klargjøre hvem som er ansvarlig Tiltakshaver eller ansvarlig foretak? Søker, prosjekterende eller utførende? Forbudet mot «selvinkriminering» Hvilken konkret bestemmelse som er overtrådt, klarlegge jussen Vurdere skyldgraden forsettlig/uaktsomt

6 Utfordringer, forts Vurdere alvorligheten, konsekvenser, Fare for personskade, materiell skade, skade for miljøet Vurdere gebyrets størrelse Om pålegg er etterkommet, det ulovlige rettet Om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst Om den er gjort i vinnings hensikt av profesjonelle Om overtrederen åpenbart kjente til at handlingen var ulovlig, graden av skyld, gjentatte overtredelser Om gebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens økonomiske situasjon

7 Eksempler fra Tromsø kommune Fra 2010 og frem til nå et utvalg Stort sett som resultat av tilsyn Viktig at kommunen vurderer OTG der det avdekkes overtredelser Få klager helst i de mest omfattende sakene

8 Industriområde - utfylling: Flytting og bruk av brakkerigg uten nødvendig tillatelse Brakkeriggen brant ned avisoppslag viste at mange mennesker bodde der ulovlig OTG samlet kr Kr for flytting av riggen til ulovlig plassering Kr for ulovlig bruk til ordinær boligutleie Påklaget av advokat, stadfestet av fylkesmannen Forsøkt gjenopptatt uten å få medhold

9 Boligfelt oppføring av 15 boliger i strid med byggetillatelse og i strid med plan Tilsyn avdekket en rekke avvik som enten ble rettet eller godkjent etter ny søknad. OTG kr for alle overtredelsene helhetlig vurdering Kr for overtredelse av tillatt høydeplassering Kr for utgraving/utvidelse av kjeller uten søknad Kr for overskridelse av maks BRA Kr for adkomst til takterrasse i strid med plan Ikke påklaget

10 Sammenrast tak på nytt næringsbygg Underdimensjonering pga regnefeil i prosjekteringen. Taket skulle tåle snølast 6,0 kn/m 2, men knakk sammen ved ca 1 kn/m 2 OTG kr til PRO for prosjektering i strid med kravene i byggteknisk forskrift Uaktsomhet, ikke uhell, burde vært fanget opp av kvalitetssikringen, meget stort skadepotensiale Påklaget, men klagen ble trukket før oversendelse til fylkesmannen

11 Ulovlig masseuttak i boligområde på Kvaløya Godkjent uttak av steinmasser fra ei tomt i et regulert boligfelt til bruk (vegbygging) innenfor boligområdet Tok ut m 3 for uttransport og bruk langt utenfor boligområdet uttaket ble stoppet av kommunen OTG kr til tiltakshaver for ulovlig prosjektering av masseuttaket og ulovlig uttak av masser Vektlagt at overtredelsen var alvorlig, stort masseuttak med transport gjennom nyetablert boligfelt, uriktige opplysninger i søknaden, vinnings hensikt

12 Ulovlig masseuttak i boligområde, forts. Påklaget av advokat, Fylkesmannen i Troms tok klagen til følge og opphevet kommunens vedtak Fare for skade på naturen ikke godt nok begrunnet Vinnings hensikt ikke dokumentert, kommunen burde undersøkt hvor stor den økonomiske gevinsten var Fylkesmannen var enig i kommunens vurdering av at uttaket var ulovlig og i strid med gitt tillatelse Litt vanskelig jus svært ulik tolkning av tillatelsen Kommunen traff nytt vedtak OTG kr , uten å vise til fare for skade eller vinnings hensikt Ikke påklaget

13 Riving brann- og vannskadet boligbygg Tilsyn etter ferdigattest, med fokus på avfallssortering og miljøsanering Knapt 1 % av 172 tonn avfall sortert, ingen miljøsaneringsbeskrivelse. OTG kr til ansvarlig utførende entreprenør for ikke å ha kartlagt farlig avfall og sortert riveavfallet. Profesjonell aktør betydelige mengder fare for at miljøfarlige stoffer kunne være kommet på avveie Påklaget stadfestet av fylkesmannen.

14 Ombygging hotell, OTG kr til tiltakshaver for å ha tatt tiltaket i bruk uten midlertidig brukstillatelse og kr til ansvarlig søker for å ha latt dette skje uten at nødvendig dokumentasjon på ferdigstillelse og brannsikkerhet forelå. Tilbygg til bolighus og garasje oppført uten igangsettingstillatelse med ansvarsretter, OTG kr til maskinentreprenør kr til utførende for bygningsarbeidene kr til utførende rørleggerarbeider.

15 Ombygging næringsbygg sentrum, OTG kr til tiltakshaver for å gjennomført tiltaket uten tillatelse, og for ikke å ha brukt foretak med ansvarsrett på bevaringsverdig bygg. Nyoppført næringsbygg sentrum, OTG kr til tiltakshaver for å ha tatt det i bruk uten brukstillatelse. Tribuneanlegg: OTG kr til tiltakshaver for å ha tatt det i bruk uten brukstillatelse og for mangelfull dokumentasjon av brannsikkerhet.

16 Nyoppført større næringsbygg, OTG kr til tiltakshaver for å ha tatt det i bruk uten brukstillatelse mangelfull dokumentasjon. Ombygging bevaringsverdig bolig, OTG kr til ansvarlig søker for ikke å ha søkt om tillatelse, og for ikke å ha brukt foretak med ansvarsrett på bevaringsverdig bygg. Midlertidig fjernvarmeanlegg, OTG kr til tiltakshaver for å ha oppført tiltaket og tatt det i bruk uten brukstillatelse/driftstillatelse.

17

18

19

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Øystein Andersen Seksjonsleder Utdanning: Jurist Praksis: 2 år som gruppeleder i Trygdeetaten 3 år som namsmann

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer