Medlemmets fornavn Etternavn Fødselsnummer. Ektefelle/partner/samboers fornavn Etternavn Fødselsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmets fornavn Etternavn Fødselsnummer. Ektefelle/partner/samboers fornavn Etternavn Fødselsnummer"

Transkript

1 Påmeldingsskjema OBS! Forsikringen kan tidligst tre i kraft fra den dato fullstendig utfylt søknadsskjema er mottatt av selskapet. KUN BLOKKBOKSTAVER Medlemmets fornavn Etternavn Fødselsnummer Medlemsnummer Ektefelle/partner/samboers fornavn Etternavn Fødselsnummer Adresse Postnummer/sted Telefon arbeid Telefon privat E-post adresse Vi gjør oppmerksom på at ALLE SIDER av skjemaet må følge med søknaden. Jeg / vi ønsker følgende frivillige tilleggsforsikringer: Medlem Ektefelle/Samboer/partner Samboere må enten ha bodd på samme adresse i folkeregistret i to år, ha felles barn - eller foreta en begunstigelse - for å ha rett til erstatning ved dødsfall. Dødsrisiko 12G 24G 36G Dødsrisiko 12G 24G 36G Uførekapital* 12G 24G 36G Uførekapital* 12G 24G 36G Kritisk sykdom 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G Kritisk sykdom 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G *For å kunne tegne uførekapital må man være 100% arbeidsdyktig på søketidspunktet. OBS! For å kunne tegne frivillige tilleggsforsikringer er det et krav at medlemmet er med i den obligatoriske grunnforsikringen Jeg har tidligere reservert meg mot den obligatoriske forsikringen, men ønsker nå denne. Obligatorisk grunnforsikring Pris pr. år for frivillig tilleggsforsikringer dødsrisiko og uførekapital. Alder Medlem Partner Medlem Partner 12 G død 12 G død 12 G ufør 12 G ufør tom 30 år For dekning 24G dobles prisene. For dekning 36G tredobles prisene Pris pr. år for frivillig kritisk sykdom. Alder Pris pr. G/år år år år år år år år år år 2402 Dekning Forsikringssummen regnes i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet (G) fastsettes av Stortinget og er kr (1G) per Forsikringssummen reguleres årlig ut fra G pr 1. januar. 12G = kr G = G= Hvem er berettiget til forsikringssummen ved dødsfall Forsikringssummen tilfaller ved hovedforsikredes død, ektefelle, registrert partner eller samboer*. Hvis slike ikke finnes, følger utbetalingen bestemmelsene i arveloven. *Samboer/partner er person som medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel i de siste 2 år, eller har felles bopel og felles barn sammen med medlemmet. Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap/reg. partnerskap kan inngåes. Har du samboer som ikke tilfredsstiller ovennevnte samboerdefinisjon, og som du likevel ønsker skal få utbetalt eventuell dødsrisikoforsikring, må vedkommende begunstiges særskilt. Dette gjelder også dersom du på annen måte vil overstyre ovennevnte begunstigelsesrekkefølge. Henvendelser vedrørende begunstigelsesskjema rettes til Forskerforbundets forsikringskontor. Dør medforsikret ektefelle, (registrert partner) eller samboer, tilfaller forsikringssummen alltid hovedforsikrede (medlemmet). Påmeldingsskjema_Forsker_forbundet_ Medlem (til bruk ACE) Ektefelle (til bruk ACE) Type Sett kryss Avgjørelse Helseavd. Type Sett kryss Avgjørelse - Helseavd Gruppeliv Gruppeliv Gruppeliv m/uk Gruppeliv m/uk Kritisk sykdom Kritisk sykdom Annet Annet Dato: Sign. Dato: Sign Risikovurdering Helse Anmerking i Reg. i Risikovurdering Helse Dato: Sign. Dato: Sign. Anmerkning er Reg i

2 Orientering om helseerklæringen Egenerklæring om helse 1. Formålet med erklæringen ACE trenger informasjon for å vurdere hvilken risiko du representerer i forhold til de generelle statistikker som ligger til grunn for beregning av normale grunnpremier for en forsikring. God og riktig informasjon om din helsetilstand på søknadstidspunktet er derfor av stor betydning for å fastsette riktig pris og riktige vilkår for din forsikring. Det er viktig at du fyller ut søknadsskjemaet og fullmaktserklæringen fullstendig og sannferdig, slik at vi unngår mulige tvister mellom deg og ACE når erstatning skal utbetales, ved at det er oppgitt feilaktige opplysninger om din helse på søknadstidspunktet. 2. Forsikringsselskapets bruk av dine svar Dersom ACE innhenter helseopplysninger fra leger, behandlere, institusjoner, som du har oppført i fullmaktserklæringen, eller fra trygdekontor vil du bli informert. Hvis ACE trenger ytterligere opplysninger f.eks. fra annen lege, vil du bli tilskrevet for å gi din fullmakt til dette. Helseopplysninger som gis til ACE blir behandlet konfidensielt. Selskapets ansatte har lovbestemt taushetsplikt. Opplysningene du gir benyttes som grunnlag for selskapets helsebedømmelse. Helsevurdering innebærer en analyse av din helsesituasjon i forhold til gjeldende helsestatistikk. Dersom helseopplysningene fører til premieforhøyning, reservasjon, eller helt eller tidsbegrenset avslag vil mitt navn, fødselsnummer, navn på forsikringsselskap som foretar registreringen, registreringsdato og særrisiko bli registrert i ROFF*). 3. Hva skal du opplyse om Du skal opplyse om alle forhold det spørres om de 10 siste årene. Du skal opplyse om både fysiske og psykiske forhold. Vanlige barnesykdommer (i barndommen), forkjølelse, influensa, lett sesongbetont allergi o.l. er det ikke nødvendig å gi opplysninger om. Dersom du er i tvil om det skal opplyses om et forhold eller ikke, bør du likevel gi opplysningene. Dette fordi det er viktig med korrekte og fullstendige svar på spørsmålene. 4. Behandling av erstatningskrav Det trengs ikke ytterligere fullmakter for å innhente informasjon ved dødsfall. Ved krav om uføreerstatning kan det bli nødvendig å fylle ut nye fullmakter for videre behandling av erstatningskravet. 5. Unødvendig informasjon Dersom de dokumentene som sendes til selskapet inneholder informasjon som er unødvendig for saksbehandlingen, skal det etter retningslinjer gitt av Datatilsynet slettes. 6. Endring av forbehold Dersom du i din forsikringsavtale har fått forhøyet premie eller forbehold/reservasjon, og din helse i ettertid blir forbedret, kan du ta ny kontakt med forsikringsselskapet og legge frem informasjon om dette. Forsikringsselskapet vil da vurdere om den nye informasjonen kan føre til en justering av betingelsene for din forsikrings-avtale. 7. Gjenforsikring I noen tilfeller er det aktuelt for forsikringsselskapet å tegne forsikring i andre selskaper for å dekke seg ved utbetalinger til egne kunder. Dette er gjenforsikring. Ved slike avtaler reduserer selskapet sin egen risiko for store utbetalinger og ved høy risiko ved at det får noe av sitt tap/sin utbetaling tilbake fra gjenforsikringsselskapet. Hvis det er aktuelt for ACE å gjenforsikre din forsikring, vil helseopplysningene dine kunne bli overført og registrert anonymt hos gjenforsikringsselskapet. Dette skjer fordi gjenforsikringsselskapet også kan ha behov for dine helseopplysninger for å fastsette riktig pris for ACE for gjenforsikring av din forsikring. 8. ACE behandler personopplysninger i henhold til lov av 14. april 2000 nr. 14 om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) og tilhørende forskrifter. De personopplysninger som oppgis til ACE, og andre personopplysninger som er relevante for forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av ACE for det formål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav under forsikringsavtalen, samt for å håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner. 9. Forsikringstaker har i henhold til gjeldende lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr rett til å få innsyn i hvilke opplysninger om en selv ACE behandler, og hvilke sikkerhetstiltak ACE har iverksatt, og man kan når som helst kontakte ACE for retting av mangelfulle opplysninger, jfr. Personopplysningsloven 27. Behandlingsansvarlig for opplysningene er ACE European Group med adresse Postboks 6926, St. Olavsplass, 0130 Oslo. Henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger kan rettes til produktansvarlig. Forsikringssøkers erklæring og fullmakt ved søknad om forsikring Erklæring: Jeg erklærer med dette at de opplysningene som jeg har gitt, er så fullstendige og nøyaktige som mulig, og erkjenner at de sammen med opplysninger som hentes fra andre, danner grunnlaget for forsikringsavtalen med ACE. Jeg er kjent med at uriktige eller ufullstendige opplysninger kan føre til at forsikringen blir ugyldig, at den ikke blir utbetalt, samt at forsikringsselskapet ved svik kan si opp de andre forsikringene jeg har i selskapet. Fullmakt: Jeg gir med dette ACE fullmakt til å innhente de opplysninger som for selskapet ansees nødvendige og relevante for å vurdere min forsikringssøknad. Fullmakten er imidlertid begrenset slik: 1. Informasjon kan kun hentes fra de leger, behandlere, institusjoner og forsikringsselskaper jeg har oppgitt i dette skjemaet, samt fra mitt trygdekontor og Norske Livsforsikrings-selskapers Registreringskontor (ROFF)*) og forsikringsselskap som har gitt anmerkninger i dette registeret. 2. Ønsker ACE informasjon fra andre kilder, plikter selskapet å innhente ny fullmakt. 3. Fullmakten omfatter ikke opplysninger som er mer enn 10 år regnet fra søknadsdato med mindre disse har sammenheng med helseopplysninger og helsesituasjon som er nyere enn 10 år. 4. Fullmakten gjelder ikke genetiske testbaserte opplysninger som forsikringsselskapet etter bioteknologiloven ikke har lov til å bruke. 5. Fullmakten gjelder ikke taushetsbelagte opplysninger om andre personer enn den som har skrevet under. 6. Denne fullmakten fritar de som har taushetsbelagte opplysninger om meg fra deres taushetsplikt. 7. Opplysninger om meg kan sendes til gjenforsikringsselskap dersom ACE vil gjenforsikre hele eller deler av min forsikring. 8. ACE kan i forbindelse med krav om utbetaling ved død innhente de opplysninger som selskapet finner nødvendig. 9. Jeg er også kjent med at utbetaling fra forsikringen vil kunne kreve at det innhentes ytterligere opplysninger. ACE må da forelegge meg en ny fullmakt som jeg må underskrive før slike opplysninger kan innhentes. *) ROFFer et register som benyttes av forsikringsselskap tilknyttet Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) for å sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningsplikten overholdes. De registreringer som er foretatt, vil bli slettet etter 10 år. Den registrerte har full innsynsrett i registeret etter personopplysningsloven, og kan få tilgang. Jeg bekrefter at jeg har lest Orientering om helseerklæringen og gir min erklæring og fullmakt. Gjennom min underskrift på denne helseerklæringen godkjenner jeg at de personopplysningene jeg har gitt får registreres og behandles av ACE European Group Limited og ACE Europe Life Limited, filial Norge. Personopplysningene kommer til å bli behandlet av ACE European Group Limited og ACE Europe Life Limited, filial Norge, ved riskbedømming, skaderegulering og admistrasjon av denne forsikringssøknaden. Medlem Ektefelle/samboer Underskriftsdato (dato/måned/år) Fødselsnummer (11 siffer) Underskriftdato (dato/måned/år) Fødselsnummer (11 siffer) Underskrift Forsikringssøker Underskrift Forsikringssøker

3 Helseerklæring uten legeundersøkelse for medlem Søknaden vil bli konfidensielt behandlet! Oppgi bare sykdommer du har hatt de seneste 10 årene. For søkere til bare Dødsrisiko, holder det å fylle ut pkt 1 til 11 Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Vekt Høyde i cm 1. Hva er ditt yrke, hva består arbetdet ditt av? 2. Røyker du eller har du røykt sigaretter, sigar eller pipe daglig? 3. Har du noen fysisk eller psykisk funksjonshemning, mén etter skade, sykdom eller medfødt lidelse ved legeme, syn eller hørsel? 4. Har du i løpet av de siste 10 år blitt undersøkt, behandlet, kontrollert av lege, eller vært innlagt eller vært til dag -undersøkelse, -behandling, -kontroll på sykehus, sykestue, klinikk, kursted eller annen behandlingsinstitusjon? 5. Har du i løpet av de siste 5 år brukt reseptbelagt medisin under en sammenhengende periode i minst 30 dager? Beskriv: Hvis ja, hvor mye per dag? Hvor mye røkte du før du sluttet? Hvis du har slutet, når? Hvis ja, hvilke(n)? Hvis ja, når? Av hvilken grunn? Resultat/diagnose? Hvor? (navn/adresse) Hvis ja, hvilke midler? Hvilket tidsrom? Av hvilken grunn? Av hvilken lege ble midlene foreskrevet? (navn/adresse) 6. Drikker du alkohol? 7. Har du fått utført blodtest/annen undersøkelse som viser at du er HIV-positiv? 8. Har du for tiden redusert arbeidsevne? Med dette mener vi at du er: sykemeldt, på aktiv sykmelding, på arbeidsavklaring, under yrkesrettet attføring, under rehabilitering, midlertidig ufør, uføretrygdet eller at du har redusert arbeidsevne av annen grunn? 9. Har du nå eller tidligere hatt noen av følgende sykdommer? Hvis ja, oppgi gjennomsnittlig forbruk pr. uke i antall glass: Øl (ikke lettøl): glass (30 cl.) Vin: glass (15 cl.) Brennevin: glass (3,7 cl.) Hvis ja, når ble diagnosen stillt? Navn og adresse till legen som stillte diagnosen. Hvis ja, fra hvilken dato? Grad (%) Årsak/diagnose? Hvilken lege/legesenter/behandler har opplysninger om dette? Hvis ja, når? Beskriv lidelsen: Kreft? Hjertesykdom? Høyt blodtrykk? Høyt kolesterol? Leversykdom, hepatitt? Hjernesykdom, hjerneslag? Nyresykdom? Diabetes, sukkersyke? Lungesykdom? Sykdom i nervesystemet? Annen sykdom av alvorlig karakter? Fordøyelsessykdom? Hudsykdom? 10 Har du avtale om time hos lege, på sykehus eller annen institusjon eller venter du på svar på prøver eller undersøkelser? 11. Hvem er din fastlege/ditt faste legesenter? Oppgi navn og adresse 12. Har du i løpet av de siste 5 år vært undersøkt eller behandlet av: kiropraktor, lege, fysioterapeut eller andre behandlere? Hvis ja, når? Av hvilken grunn? Resultat/diagnose? Av hvem? (navn/adresse)

4 Fødselsnummer (11 siffer) 13. Har du, eller har du hatt angst, depresjon, utbrenthet, spiseforstyrrelser eller andre nervøse lidelser eller har du gått til samtaler eller behandling hos psykolog eller psykiater? 14. Har du i løpet av de siste 5 år vært helt eller delvis sykemeldt i mer enn 2 uker sammenhengende? 15. Har du i løpet av de siste 5 år hatt vondt i eller problemer med muskler, skjelett, sener og ledd i en periode på mer enn 2 uker? Navn og adresse til behandlende lege: Hvis ja, når? Av hvilken grunn? Når hadde du lidelsen(e)? Fra-til: Har du fortsatt lidelsen(e)? Hvis nei når ble du friskmeldt? Hvor lenge? uker Hvis ja, kryss av ogbeskriv nedenfor rygg nakke skulder arm kne hoft bekken ben diffuse smertetillstander utmattethet øvrige plager i ledd, muskler, sener? Når? (hvis flereganger oppgi alle) Varighet fra-til Har du fått en diagnose? Hvis ja oppgi denne. Beskriv plagene (hva slags plager og om plagene skyldes sykdom eller skade): 16. Bruker du eller har du brukt beroligende eller stimulerende midler (f.eks. sovemidler, nervemedisin, narkotika, anabole steroider)? Er du frisk og helt symptomfri nå? Dersom du er frisk og symptomfri, hvor lenge har du vært det (siden når)? Hvis ja, hvilke midler? Hvilket tidsrom? Av hvilken grunn? Av hvilken lege ble midlene foreskrevet? (navn/adresse) 17. Har du søkt om, mottar du eller har du mottatt noen form for trygdeytelser? Med dette mener vi: - Arbeidsavklaringspenger - Grunnstønad - Hjelpestønad - Uførepensjon Har du søkt om utbetaling av uføreytelser fra forsikringsselskap eller pensjonskasse? Med dette mener vi: - Premiefritatak - Uførerente - Uførekapital - Yrkesskadeerstatning Hvis ja, oppgi hvilke ytelser: Oppgi årsak/diagnose(r): Ble søknaden innvilget? Hvilken lege har opplysninger om dette? Hvis annen lege enn den du oppgitt i spøsmål 11 Angi navn og adresse til lege/legesentret. Ble søknad innvilget? Hvis nei, når søkte du? Hvis ja, for hvilken periode? 18. Har du andre sykdommer, fysiske eller psykiske funksjonshemninger eller plager utover det som er oppgitt på spørsmålene ovenfor? Hvis ja, oppgi årsak/diagnose(r) og evt. tidspunkt: Hvilken lege har opplysninger om dette? (navn og adresse) 19. Vet du om du skal foreta deg noe som utsetter deg for særlig risiko de nærmeste 2 år? Som særlig risiko regnes eksempelvis opphold i krigsfarlige strøk, vitenskapelige ekspedisjoner o.l. 20. Har dine foreldre eller søsken hatt: Kreft? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Hjerte- og karsykdommer? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Parkinsons sykdom? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Multippel skierose (MS)? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Nyresykdom? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Hjernesvulst? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Hjerneslag? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Diabetes? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Vi gjør deg oppmerksom på at behandlingstiden blir lengre dersom helseopplysningene er mangelfullt utfylt. Vennligst undertegn fullmakt/samtykkeerklæring på side 2.

5 Helseerklæring uten legeundersøkelse for ektefelle/samboer Søknaden vil bli konfidensielt behandlet! Oppgi bare sykdommer du har hatt de seneste 10 årene. For søkere til bare Dødsrisiko, holder det å fylle ut pkt 1 til 11 Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Vekt Høyde i cm 1. Hva er ditt yrke, hva består arbetdet ditt av? 2. Røyker du eller har du røykt sigaretter, sigar eller pipe daglig? 3. Har du noen fysisk eller psykisk funksjonshemning, mén etter skade, sykdom eller medfødt lidelse ved legeme, syn eller hørsel? 4. Har du i løpet av de siste 10 år blitt undersøkt, behandlet, kontrollert av lege, eller vært innlagt eller vært til dag -undersøkelse, -behandling, -kontroll på sykehus, sykestue, klinikk, kursted eller annen behandlingsinstitusjon? 5. Har du i løpet av de siste 5 år brukt reseptbelagt medisin under en sammenhengende periode i minst 30 dager? Beskriv: Hvis ja, hvor mye per dag? Hvor mye røkte du før du sluttet? Hvis du har slutet, når? Hvis ja, hvilke(n)? Hvis ja, når? Av hvilken grunn? Resultat/diagnose? Hvor? (navn/adresse) Hvis ja, hvilke midler? Hvilket tidsrom? Av hvilken grunn? Av hvilken lege ble midlene foreskrevet? (navn/adresse) 6. Drikker du alkohol? 7. Har du fått utført blodtest/annen undersøkelse som viser at du er HIV-positiv? 8. Har du for tiden redusert arbeidsevne? Med dette mener vi at du er: sykemeldt, på aktiv sykmelding, på arbeidsavklaring, under yrkesrettet attføring, under rehabilitering, midlertidig ufør, uføretrygdet eller at du har redusert arbeidsevne av annen grunn? 9. Har du nå eller tidligere hatt noen av følgende sykdommer? Hvis ja, oppgi gjennomsnittlig forbruk pr. uke i antall glass: Øl (ikke lettøl): glass (30 cl.) Vin: glass (15 cl.) Brennevin: glass (3,7 cl.) Hvis ja, når ble diagnosen stillt? Navn og adresse till legen som stillte diagnosen. Hvis ja, fra hvilken dato? Grad (%) Årsak/diagnose? Hvilken lege/legesenter/behandler har opplysninger om dette? Hvis ja, når? Beskriv lidelsen: Kreft? Hjertesykdom? Høyt blodtrykk? Høyt kolesterol? Leversykdom, hepatitt? Hjernesykdom, hjerneslag? Nyresykdom? Diabetes, sukkersyke? Lungesykdom? Sykdom i nervesystemet? Annen sykdom av alvorlig karakter? Fordøyelsessykdom? Hudsykdom? 10 Har du avtale om time hos lege, på sykehus eller annen institusjon eller venter du på svar på prøver eller undersøkelser? 11. Hvem er din fastlege/ditt faste legesenter? Oppgi navn og adresse 12. Har du i løpet av de siste 5 år vært undersøkt eller behandlet av: kiropraktor, lege, fysioterapeut eller andre behandlere? Hvis ja, når? Av hvilken grunn? Resultat/diagnose? Av hvem? (navn/adresse)

6 Fødselsnummer (11 siffer) 13. Har du, eller har du hatt angst, depresjon, utbrenthet, spiseforstyrrelser eller andre nervøse lidelser eller har du gått til samtaler eller behandling hos psykolog eller psykiater? 14. Har du i løpet av de siste 5 år vært helt eller delvis sykemeldt i mer enn 2 uker sammenhengende? 15. Har du i løpet av de siste 5 år hatt vondt i eller problemer med muskler, skjelett, sener og ledd i en periode på mer enn 2 uker? Navn og adresse til behandlende lege: Hvis ja, når? Av hvilken grunn? Når hadde du lidelsen(e)? Fra-til: Har du fortsatt lidelsen(e)? Hvis nei når ble du friskmeldt? Hvor lenge? uker Hvis ja, kryss av ogbeskriv nedenfor rygg nakke skulder arm kne hoft bekken ben diffuse smertetillstander utmattethet øvrige plager i ledd, muskler, sener? Når? (hvis flereganger oppgi alle) Varighet fra-til Har du fått en diagnose? Hvis ja oppgi denne. Beskriv plagene (hva slags plager og om plagene skyldes sykdom eller skade): 16. Bruker du eller har du brukt beroligende eller stimulerende midler (f.eks. sovemidler, nervemedisin, narkotika, anabole steroider)? Er du frisk og helt symptomfri nå? Dersom du er frisk og symptomfri, hvor lenge har du vært det (siden når)? Hvis ja, hvilke midler? Hvilket tidsrom? Av hvilken grunn? Av hvilken lege ble midlene foreskrevet? (navn/adresse) 17. Har du søkt om, mottar du eller har du mottatt noen form for trygdeytelser? Med dette mener vi: - Arbeidsavklaringspenger - Grunnstønad - Hjelpestønad - Uførepensjon Har du søkt om utbetaling av uføreytelser fra forsikringsselskap eller pensjonskasse? Med dette mener vi: - Premiefritatak - Uførerente - Uførekapital - Yrkesskadeerstatning Hvis ja, oppgi hvilke ytelser: Oppgi årsak/diagnose(r): Ble søknaden innvilget? Hvilken lege har opplysninger om dette? Hvis annen lege enn den du oppgitt i spøsmål 11 Angi navn og adresse til lege/legesentret. Ble søknad innvilget? Hvis nei, når søkte du? Hvis ja, for hvilken periode? 18. Har du andre sykdommer, fysiske eller psykiske funksjonshemninger eller plager utover det som er oppgitt på spørsmålene ovenfor? Hvis ja, oppgi årsak/diagnose(r) og evt. tidspunkt: Hvilken lege har opplysninger om dette? (navn og adresse) 19. Vet du om du skal foreta deg noe som utsetter deg for særlig risiko de nærmeste 2 år? Som særlig risiko regnes eksempelvis opphold i krigsfarlige strøk, vitenskapelige ekspedisjoner o.l. 20. Har dine foreldre eller søsken hatt: Kreft? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Hjerte- og karsykdommer? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Parkinsons sykdom? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Multippel skierose (MS)? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Nyresykdom? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Hjernesvulst? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Hjerneslag? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Diabetes? Hvor mange har hatt sykdommen? st Ålder vid sykdomsinntreden? År Vi gjør deg oppmerksom på at behandlingstiden blir lengre dersom helseopplysningene er mangelfullt utfylt. Vennligst undertegn fullmakt/samtykkeerklæring på side 2.

7 Tilleggsopplysninger. Evnt. andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden:

8 ACE European Group Postboks 6926, St. Olavs plass, NO-0130 OSLO Telefon: , Telefaks: ACE European Group Limited (Norsk Filial), Organisasjonsnummer og ACE Europe Life Limited (Norsk Filial), Organisasjonsnummer med adresse postboks 1734 Vika, 0121 Oslo, Besøksadresse; Fridtjof Nansens plass 3. Hovedkontor ACE European Group Limited, registry number og ACE Europe Life Limited, registry number , begge registrert i England og Wales, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, UK. Filialenes virksomhet er lisensiert i Norge og underlagt kontroll av det norske Finanstilsynet. Filialene er autorisert av Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA, UK.

Endring (spesifiser):

Endring (spesifiser): Kjøpsskjema - NITO Uføre- og dødsrisikoforsikring Kryss av for ønsket valg Ny søknad Økning av forsikringssum Endring (spesifiser): Eget ark for tilleggsopplysninger Personopplysninger medlem Fornavn:

Detaljer

Egenerklæringsskjema for risikovurdering Gjeldende fra september 2008 Orientering om egenerklæringen

Egenerklæringsskjema for risikovurdering Gjeldende fra september 2008 Orientering om egenerklæringen Selgers navn (Fylles ut av rådgiver) Telefon 1. Formålet med erklæringen Nordea Liv trenger informasjon for å vurdere hvilken risiko du representerer i forhold til generelle statistikker om helse, uførhet

Detaljer

Egenerklæring om helse Gjeldende fra oktober 2009 Orientering om egenerklæringen

Egenerklæring om helse Gjeldende fra oktober 2009 Orientering om egenerklæringen Egenerklæring om helse Gjeldende fra oktober 2009 Orientering om egenerklæringen 1. Formålet med erklæringen Landbruksforsikring trenger informasjon for å vurdere hvilken risiko du representerer i forhold

Detaljer

Bestillingsskjema NOFA Livsforsikring

Bestillingsskjema NOFA Livsforsikring Bestillingsskjema NOFA Livsforsikring Dette dokumentet er et bestillingsskjema for NOFA Livsforsikring. Dokumentet består av totalt 7 sider. Første side er person opplysninger samt informasjon om hvilke

Detaljer

Helseerklæring Quality Assuranse AS og Moderna Liv & Pension

Helseerklæring Quality Assuranse AS og Moderna Liv & Pension Helseerklæring Quality Assuranse AS og Moderna Liv & Pension Når du vil nytegne eller gjøre endringer i en forsikring som gir erstatning ved sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, trenger vi utfyllende opplysninger

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikret. Foreløpig pris per. Forsikringstaker (hvis annen enn forsikret) Betaler (hvis annen enn forsikringstaker)

Forsikret. Foreløpig pris per. Forsikringstaker (hvis annen enn forsikret) Betaler (hvis annen enn forsikringstaker) Storebrand Helseforsikring AS Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo Søknad for helseforsikring KTA Etter Forsikret For- og mellom Telefon nr. Privat Telefon nr. arbeid Faks nummer Familie Avtale Søkes det samtidig

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt som den forsikrede

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen.

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2012. En del av livsforsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

2 Du får henvisning til legespesialist

2 Du får henvisning til legespesialist Vertikal Helseforsikring for SEB:s Selected kunder I dag står det 280 000 nordmenn i helsekø og det tar i gjennomsnitt 105 dager for å komme til legespesialist. Som kunde i SEB har du en helseforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Forsikrings selskap Forsikrings periode Avtalenr Dekning Personell Antall/ årsverk Snittpremie Premie 2012 Gjensidige 1.1.2012 31.12.2012 79332016

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer