Egenerklæring og fullmakt ved søknad om Personforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenerklæring og fullmakt ved søknad om Personforsikring"

Transkript

1 Egenerklæring og fullmakt ved søknad om Personforsikring Gjeldende fra 29. august 2011 Fornavn, etternavn Fødselsnr. 11 siffer Rådgivers navn (fylles ut av rådgiver) AC-nummer Rådgivers tlf.nr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS, Folke Bernadottesvei 38 Bergen, Postboks 7078, 5020 BERGEN, Org.nr. NO side 1(7)

2 1. Om forsikring Forsikring skal dekke risikoen for å bli rammet av skade eller sykdom som skjer uforutsett og fram i tid. Forsikring kan ikke sammenlignes med offentlig trygd, og Nordea Liv vil som hovedregel ikke ta ansvar for sykdom, skade eller plager som allerede har oppstått eller er i ferd med å oppstå på søknadstidspunktet. Selskapet kan i noen tilfeller påta seg slikt ansvar mot et tillegg i premien. Orientering om egenerklæringen Selskapet kan legge frem opplysninger om deg for Nemnda for helsevurdering og eventuelt samarbeidende gjenforsikringsselskap (reassurandør) for behandling. De opplysninger du gir kan bli kontrollert mot offentlige tilgjengelig registre. På bakgrunn av registrerte opplysninger kan du bli kontaktet om forhold ved ditt løpende kundeforhold, samt motta informasjon om selskapets øvrige produkter. 2. Formålet med egenerklæringen Riktig og fullstendig informasjon om helse, yrke og livsstil på søknadstidspunktet er avgjørende for å foreta en riktig vurdering av hvilken risiko du representerer. Risikovurderingen består i å vurdere om du har økt sannsynlighet for at det vil inntreffe omstendigheter som er dekket av den aktuelle forsikringen. Gjennom risikovurderingen fastsettes pris og vilkår for din forsikring. I egenerklæringen stiller derfor selskapet spørsmål om aktuelle eller tidligere levevaner, sykdommer, skader eller plager. Eksempler på levevaner som påvirker risikovurderingen er røyking og høyt alkoholforbruk. På samme måte vil markert overvekt medføre økt helserisiko. I egenerklæringen stilles det derfor også spørsmål om høyde, vekt, røyking og bruk av alkohol eller andre rusmidler. 3. Betydningen av dine svar i egenerklæringen Opplysingene du gir i egenerklæringen vil kunne få betydning for: om selskapet kan tilby deg forsikring og i så fall hvilke vilkår og hvilken pris som skal gjelde for din forsikring. om selskapet må innhente ytterligere opplysninger for å vurdere søknaden. Konsekvensen av å ikke gi riktige og fullstendige svar på spørsmålene i egenerklæringen vil være at forsikringssøkers opplysningsplikt er forsømt. Rettighetene iht. forsikringsavtalen vil da kunne bortfalle. 4. Bruk og behandling av opplysningene gitt i egenerklæringen Selskapet kan innhente nærmere opplysninger om din helsetilstand basert på den informasjonen du selv har gitt i egenerklæringen. Dersom selskapet på bakgrunn av ditt samtykke innhenter slike opplysninger, vil du bli informert. Hvis selskapet trenger opplysninger fra andre enn de leger m.m. som samtykket omfatter vil du bli tilskrevet for å avgi et nytt samtykke til dette. Helseopplysninger blir behandlet konfi densielt. Selskapets ansatte har lovpålagt taushetsplikt. Nemnda for helsevurdering (NHV) har utarbeidet retningslinjer for risikovurderingen basert på medisinsk forskning. Selskapet benytter også analyser av generell helsestatistikk som grunnlag for sin risikovurdering. Du har rett til skriftlig begrunnelse for avgjørelsen og den individuelle risikovurderingen som er foretatt. 5. Din opplysningsplikt Det er viktig at du fyller ut egenerklæringen riktig og fullstendig. Da unngår vi mulige tvister mellom deg og Nordea Liv om eventuell forsikringssum skal utbetales, som følge av at det er gitt uriktige og/eller ufullstendige opplysninger på søknadstidspunktet. Du skal opplyse om alle forhold det spørres om, selv om disse er tilbake i tid og du nå er å anse som frisk. Du skal opplyse om både fysiske og psykiske forhold. Du skal ikke opplyse om forhold knyttet til din helse som ligger mer enn 10 år tilbake i tid. Dersom du ikke har plass til alle opplysninger på et eller fl ere av spørsmålene i egenerklæringsskjemaet, kan du legge ved et datert og signert tilleggsark med utfyllende informasjon. 6. Overflødig informasjon Dersom de dokumentene som sendes til selskapet inneholder informasjon som ikke er relevant for formålet, såkalt overskuddsinformasjon, skal opplysningene returneres eller slettes på tilfredsstillende måte. 7. Endring i grunnlaget for risikovurderingen Dersom du i din forsikringsavtale har fått forhøyet premie eller et forbehold om dekning knyttet til din helse (reservasjon) og din helsetilstand i ettertid er blitt forbedret, kan du ta kontakt med Nordea Liv. Selskapet vil da vurdere om de nye opplysningene kan føre til en justering av betingelsene i din forsikringsavtale. 8. Selskapets behandling av dine personopplysninger Dine personopplysninger vil bli behandlet konfi densielt og registrert i Nordea Livs interne kunderegister som tilfredsstiller de krav som følger av personopplysningsloven. Formålet med behandling av personopplysninger er kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler, herunder fastsetting av pris og vilkår. Dersom du fremmer klage til Finansklagenemda er dette å anse som et samtykke til å utlevere personopplysninger til bruk i klagebehandlingen. Personopplysninger kan bli overført til databehandler som utfører oppdrag for Nordea Liv og derfor behandler personopplysninger på vegne av selskapet, f.eks datasentral eller ekstern salgskanal m.v. Enkelte nøytrale personopplysninger, så som navn, adresse, kjønn, anropsnummer m.v. samt opplysninger om konserntilhørighet og produktkategori, kan bli overført til felles kunderegister i Nordeakonsernet med tanke på porteføljeovervåkning (effektiv administrasjon), samt markedsføring av nye produkter og tjenester fra de forskjellige selskaper i Nordea-konsernet. Nordea Liv har rapporteringsplikt til de offentlige myndigheter og personopplysninger kan bli utlevert til slike, samt til andre som har lovhjemmel til å kreve utlevert personopplysninger. Du kan reservere deg mot direkte markedsføring ved å henvende deg skriftlig til Nordea Liv slik at din reservasjon kan registreres i Nordea Livs interne reservasjonsregister. 9. Rett til innsyn, retting og sletting av opplysninger Du har full innsynsrett i de personopplysninger selskapet har registrert om deg etter personopplysningsloven 18, samt rett til å kreve at uriktige opplysninger blir rettet eller slettet. Skriftlig melding sendes Nordea Liv. 10. Annen registrering av helseopplysninger Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har et register over forsikringssøkere og forsikrede. Dersom selskapet registrerer opplysninger om deg, vil dette være begrenset til opplysninger om navn, fødselsnummer, registrerende selskap, registreringsdato, uførhet og særrisiko. Selskapet plikter ikke å informere om hvorvidt de faktisk foretar registrering i ROFF. Registeret benyttes av forsikringsselskap tilknyttet FNO for å sikre at opplysningsplikten overholdes. De registrerte opplysningene blir slettet etter 10 år. Du har full innsynsrett i registeret og kan kreve retting og sletting av opplysninger i samsvar med personopplysningslovens bestemmelser. Nemnda for helsevurdering (NHV) Nemnda for helsevurdering er Finansnæringens Fellesorganisasjons fellesorgan for helsevurdering, og er sammensatt av leger og andre sakkyndige fra medlemsselskapene samt representanter for legeforeningen. Selskapene kan oversende saker til NHV som gir en anbefaling til selskapet. Anbefalingen er kun veiledende. Et kort anonymisert resymé av din sykehistorie vil bli registrert i NHVs register. 11. Krav på utbetaling av forsikringssum Den som vil fremme krav mot Nordea Liv, skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å ta stilling til kravet. Selskapet vil be om samtykke til å innhente nødvendige og relevante helseopplysninger for å kunne behandle kravet. Samtykket skal begrenses til det som trengs på hvert trinn i saken, og oppfylle kravene i personopplysningsloven. På forespørsel vil selskapet gi innsyn i opplysninger om saken og medisinske vurderinger det har utarbeidet eller innhentet i saken, med mindre det er påkrevd å hemmeligholde opplysningene eller vurderingene av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring, og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. 12. Tvist Ved tvist mellom deg og Nordea Liv kan tvisten bringes inn for Finansklagenemnda. Adresse: Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen Oslo. Så lenge en tvist er til behandling i Finansklagenemnda, kan ikke selskapet bringe den inn for de alminnelige domstoler. En sak som nemnda har realitetsbehandlet kan bringes direkte inn for tingretten. side 2(7)

3 Fornavn, etternavn Fødselsnr. 11 siffer EGENERKLÆRING FOR RISIKOVURDERING Gjeldende fra 29. august 2011 Forsikringsnr (fylles ut av selskapet) Yrke: Spørsmålene må besvares så nøyaktig som mulig av den forsikrede selv. Fullmakt og erklæring dateres og underskrives. Du skal ikke opplyse om forhold som ligger mer enn 10 år tilbake i tid. Årlig arbeidsinntekt (omfatter ikke ytelser fra det offentlige): Har du bodd i Norden de siste 5 årene? Skal du tjenestegjøre utenfor Norden? Hva gjør du i det daglige? Beskriv: Hvis nei hvor lenge har du vært bosatt og i hvilken periode: Hvor? Hvem vil være din arbeidseller oppdragsgiver? Periode (fra-til): 5 Høyde og vekt Høyde cm Vekt kg Hvis ja, hvilke(n): 6 Har du noen fysisk eller psykisk funksjonshemming, mén etter skade, sykdom, medfødt lidelse, eller andre årsaker til at du ikke er helt arbeidsfør? Beskriv nærmere: 7 Er du for tiden helt eller delvis: arbeidsufør/sykemeldt under attføring/rehabilitering eller mottar uførepensjon? Periode (fra-til): Hvor lenge:...uker 8 Har du i løpet av de siste 5 år vært helt eller delvis sykemeldt i en uke eller mer? (oppgi både siste og tidligere sykemeldinger) Årsak (ved sykemelding under svangerskap, oppgi årsak/lidelse): Hvem sykemeldte deg (navn/sted): Legens navn/sted: Har du i løpet av de siste 3 år vært hos lege? (oppgi både siste og tidligere konsultasjoner) 9 Resultat av undersøkelsen: Evt. utfyllende opplysninger: side 3(7)

4 Når (tidspunkt/perioder): 10 Har du avtalt, eller blitt anbefalt, besøk hos: lege spesialist innleggelse på sykehus annen helseinstitusjon Beskriv nærmere/årsak: Behandler (navn/sted): 11 Har du i løpet av de siste 10 år vært innlagt eller vært til dagbehandling på: sykehus/poliklinikk/daghospital klinikk kursted annen behandlingsinstitusjon Beskriv nærmere plagene/diagnosen: Hva slags prøver/undersøkelser: Årsak til undersøkelsen: 12 Har du i løpet av de siste 12 måneder tatt, eller blitt henvist for å ta medisinske prøver eller undersøkelser? (blodprøver, røntgen, CT, MR, ultralyd, endoskopi, gastroskopi, spesialistundersøkelse og lignende) Resultat/diagnose: Er du ferdig utredet: Hvis nei, hva er planlagt videre: Hvis ja, hvilke(n): Tidsrom for bruk: Bruker du, eller har du i løpet av de siste 5 år, brukt medisiner/legemidler foreskrevet av lege? 13 Hvilken lege foreskrev medisinene (navn/sted): Hvis ja, hvor mange gjennomsnittlig pr. dag: Røyker du, eller har du røykt sigaretter, sigarer eller pipe daglig? 14 Hvis du har sluttet, hvor lenge siden er det: 15 Drikker du alkohol? Hvis ja, oppgi gjennomsnittlig forbruk pr. uke i antall glass: Øl... glass (33 cl) Vin... glass (15 cl) Brennevin... glass (4 cl) side 4(7)

5 Har du, eller har du de siste 10 årene hatt et høyt forbruk/problemer med alkohol, eller har du blitt anbefalt behandling for dette? 16 Har du fortsatt høyt forbruk/problemer: Hvis du har blitt behandlet, oppgi navn/sted: Hvilke stoffer/midler: Årsak til bruk: 17 Bruker du, eller har du brukt, narkotika, rusmidler eller andre stimulerende midler? (eks. hasj, marihuana, kat, amfetamin, heroin, extacy, LSD, kokain, GHB, organiske løsemidler, o.l anabole steroider, rohypnol, valium)? Har du blitt behandlet for dette: Hvis ja, oppgi behandlingssted/lege og dato: Bruker du fortsatt narkotika/rusmidler: Har du, eller har du hatt, noen av følgende sykdommer i løpet av de siste 10 år? 18 kreft høyt blodtrykk høyt kolesterol hjerte-/karsykdom diabetes lungesykdommer (astma, emfysem, o.l) sykdommer i fordøyelsesorganene (Crohns, ulcerøs kolitt, leversykdom, o.l) nyresykdom hjernesykdom/hjerneslag sykdommer i nervesystemet (MS, CP, Parkinsons o.l) lammelser HIV/AIDS hudsykdom/psoriasis leddsykdommer annen sykdom av alvorlig karakter Beskriv sykdommen/sykdomsforløpet med egne ord: Når (oppgi tidsrom/perioder): Beskriv sykdommen med egne ord: 19 Har du, eller har du hatt, noen av følgende lidelser/plager i løpet av de siste 10 år? angst depresjon utbrenthet/utmattethet spiseforstyrrelser andre psykiske lidelser diffuse smertetilstander Har du vært undersøkt eller behandlet av: Psykolog Psykiater Navn/sted: Har du søkt, eller blitt anbefalt å søke, innleggelse eller behandling på sykehus eller annen behandlingsinstitusjon: 20 Har du nedsatt syn og/eller øyensykdom? Hvis ja, når: Beskriv: Angi brillestyrke: Hvor behandlet: side 5(7)

6 Beskriv: 21 Har du nedsatt hørsel, øresus og/ eller øresykdom? Bruk av hjelpemidler: 22 Vet du om andre særlige forhold som er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av din helse, eller har du nå eller tidligere hatt andre sykdommer, skade(r) eller plage(r) utover det som er spurt om eller oppgitt i denne erklæringen? Beskriv sykdommen/sykdomsforløpet med egne ord: 23 Har dine foreldre eller søsken hatt? kreft hjerte/karsykdommer multippel sklerose nyresykdom lammelse ondartet hjernesvulst hjerneslag Hvor mange har hatt sykdommen? Alder ved sykdomsinntredelsen? SPØRSMÅLENE NEDENFOR BESVARES KUN DERSOM DU SØKER DEKNINGER FOR ARBEIDSUFØRHET 24 Har du fått behandling eller vært i kontakt med hjelpeapparat i forbindelse med lese-/skrivevansker, lære- og/eller konsentrasjonsvansker? Når? Årsak/diagnose: Har du i løpet av de siste 10 år: vært sykemeldt utover 8 uker? søkt attføring/omskolering/rehabiliteringspenger eller uførepensjon fra folketrygden eller andre trygdeytelser? søkt utbetaling av uføreytelse (betalingsfritak, uførerente, uførekapital, yrkesskadeforsikring osv) fra forsikringsselskap eller pensjonskasse? Har du i løpet av de siste 5 år hatt plager utover en uke og/eller hatt gjentatte plager med: rygg nakke skulder armer ben kne hofter bekken muskler sener ledd migrene/hodesmerter allergi Hvorfor: Resultat av søknaden: Beskriv sykdommen/sykdomsforløpet med egne ord: Har du fortsatt plager: Har du vært undersøkt eller behandlet av: lege fysioterapeut ergoterapeut kiropraktor andre Oppgi navn/sted: 27 Har du vært utsatt for noen ulykke eller blitt påført skade som har medført legebehandling eller arbeidsuførhet? Hva slags skade/ulykke: Mén/plager: Tilstand i dag: side 6(7)

7 Fornavn, etternavn: Forsikredes erklæring og fullmakt ved søknad om forsikring Fødselsnr: Forsikringsnr. (fylles ut av selskapet) 1. Erklæring Jeg erklærer med dette at de opplysningene jeg har gitt i egenerklæringen er så fullstendige og nøyaktige som mulig. Jeg er kjent med at mine opplysninger sammen med opplysninger som hentes inn fra andre, danner grunnlaget for forsikringsavtalen med Nordea Liv. Jeg er kjent med at uriktige eller ufullstendige opplysninger kan føre til at forsikringen blir sagt opp, at den ikke blir utbetalt og at forsikringsselskapet ved svik kan si opp de andre forsikringene jeg har i selskapet. Jeg er selv ansvarlig for at alle opplysningene er korrekte og fullstendige, også hvis selskapets representant har bistått med utfylling av erklæringen. Jeg er kjent med og aksepterer at selskapets representant ikke har fullmakt til å gi bindende vurderinger for selskapet. 2. Fullmakt til innhenting av informasjon Jeg gir med dette Nordea Liv fullmakt til å innhente de opplysninger om meg som for selskapet anses nødvendige og relevante for å vurdere min forsikringssøknad. Denne fullmakt fritar de som har taushetsbelagte opplysninger om meg fra deres taushetsplikt. Jeg er kjent med at min opplysningsplikt gjelder selv om jeg har avgitt fullmakt til selskapet til å innhente opplysninger. 2.1 Fullmakten er begrenset slik: Informasjon om f.eks sykdommer, helseplager og skader kan kun hentes inn hos de leger, behandlere og institusjoner jeg har oppgitt i egenerklæringen, samt fra NAV og andre forsikringsselskap. Ønsker Nordea Liv informasjon fra andre kilder, plikter selskapet å innhente ny fullmakt. Fullmakten gjelder kun innhenting av opplysninger som er nødvendige for å vurdere forsikringssøknaden. Fullmakten gir ikke rett til å innhente opplysninger som ligger mer enn ti år tilbake i tid regnet fra søknadsdato. Fullmakten gjelder heller ikke rett til å innhente eller bruke informasjon fra genetiske tester som er tatt for å avdekke risiko for fremtidig sykdom, og som forsikringsselskapene etter Bioteknologiloven ikke har lov til å bruke. 2.2 Jeg er kjent med og samtykker i følgende: Nødvendige og relevante helse og skadeopplysninger kan innhentes fra andre forsikringsselskap. Opplysninger om meg kan sendes til selskapets samarbeidende gjenforsikringsselskap i inn- og utland dersom selskapet vil gjenforsikre hele eller deler av min forsikring. Selskapet kan legge frem opplysninger om meg for Nemnda for helsevurdering og eventuelt samarbeidende gjenforsikringsselskap for behandling. 2.3 Jeg er kjent med at: Dersom helseopplysningene eller særrisiko medfører premietillegg, reservasjon (for eksempel unntak for visse sykdommer eller plager) eller avslag på forsikring, vil mitt navn, fødselsnummer, navn på forsikringsselskap som foretar registreringen og registreringsdato bli registrert i Register for forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Det samme gjelder ved søknad om uføreerstatning. Forsikringsselskapet kan videre innhente opplysninger fra registeret. Ubetaling fra forsikringen vil kunne kreve at det innhentes ytterligere opplysninger. Selskapet må da forelegge meg en ny fullmakt som jeg må underskrive før slike opplysninger kan innhentes. Det trengs ikke ytterligere fullmakter for å innhente informasjon ved dødsfall. Det står mer om gjenforsikring, Nemnda for helsevurdering og ROFF i orientering om helseerklæringen. 3. I tillegg er jeg kjent med: Reglene for midlertidig forsikring. Vilkårene er gjengitt under punkt 6. At selskapet ikke svarer for arbeidsuførhet og/eller diagnose/- operasjon sjon/ventelisteoppføring som følge av sykdom, skade eller lidelse som har vist tegn og/eller symptom i løpet av 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft (jfr. vilkårene). At selskapet ikke er erstatningsansvarlig dersom forsikringstilfellet er inntruffet som følge av katastrofer/epidemier, farlig aktivitet og reiser/ opphold i krigsfarlige strøk de to første årene etter at forsikringen trådte i kraft. Begrensningene er nærmere regulert i vilkårene. At avtalen fornyes for ett år av gangen inntil maksimum alder for for sikringsdekningen er nådd dersom ikke annet er avtalt. At eventuelle tvister om forsikringsavtalen kan bringes inn for Finansklagenemnda (jfr. forsikringsavtaleloven 20-1). At når forsikringen tegnes ved fjernsalg eller utenfor selgers faste utsalgssted har jeg rett til å angre denne avtalen etter reglene i lov om angrerett. Fristen er 30 dager ved fjernsalg og 14 dager ved salg utenfor fast utsalgssted. Ved avtaleinngåelse foretatt på selgers faste utsalgssted, har jeg ikke angrerett. 4. Betaling 4.1 Fullmakt til engangstrekk. Jeg gir med dette Nordea Liv fullmakt til å foreta et engangstrekk fra kontonummeret som er oppgitt i avtalen om AvtaleGiro. Engangstrekket skal dekke etableringsgebyr og første terminbeløp. 4.2 Jeg er kjent med: alle kostnader knyttet til forsikringen, og at disse påløper fra ikrafttredelsen av den midlertidige forsikringen. at engangstrekket foretas 2-3 dager etter at egenerklæringen er signert. at prisen på avtalte forsikringsdekninger garanteres for ett år av gangen. at jeg ikke vil motta varsel om betaling hver måned (gjelder månedlig betaling med AvtaleGiro). at betalingsmislighold medfører at forsikringene opphører. 5. Samtykke til elektronisk kommunikasjon Jeg samtykker i at Nordea Liv kan benytte elektronisk kommunikasjon i sin kontakt med meg. Samtykket omfatter selskapets utsendelse av følgende dokumenter: Bekreftelse på søknad, forsikringsbevis, forsikringsvilkår, angrerettsskjema, kundebrev ifm. behandling av søknad om forsikring, generelle kundebrev, opphørsbrev og tilsvarende dokumenter. Selskapet kan også benytte elektronisk kommunikasjon til nyhetsformidling, samt frivillige kundetilfredshetsundersøkelser. Jeg vil sørge for at Nordea Liv til enhver tid har min korrekte e-postadresse. 6. Vilkår for midlertidig forsikring Den midlertidige forsikringsavtalen trer i kraft når søknad om forsikring foreligger og avtale om betaling er underskrevet. Den midlertidige forsikringsavtalen faller bort dersom søknad og fullstendig utfylt egenerklæring for risikovurdering ikke er signert og sendt selskapet senest en måned etter at den midlertidige forsikringen trådte i kraft. Den midlertidige forsikringen opphører når den endelige forsikringsavtalen trer i kraft eller søknad avslås. Den midlertidige forsikringsavtalen dekker utbetaling ved død, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet som følge av ulykke, avhengig av hvilke dekninger det er søkt om. Den midlertidige forsikringen er begrenset oppad til kr Selskapet er ikke ansvarlig for dødsfall, uførhet eller alvorlig sykdom som har sammenheng med den forsikredes helsetilstand på det tidspunkt da den midlertidige forsikringen trer i kraft. For visse dekninger forbeholder selskapet seg at det ikke svarer for sykdom/lidelse som har vist tegn og/ eller symptomer innen 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft. Ved utbetaling gjelder vilkårenes punkt 14 og 15. Med denne signaturen erklærer jeg at jeg har lest og aksepterer innholdet i punktene 1-6. Jeg bekrefter samtidig at jeg har lest Orientering om egenerklæringen. Sted Dagens dato Forsikredes/forsikringstakers underskift Sted Dagens dato Verges underskrift (dersom forsikrede/forsikringstaker er under 18 år) side 7(7)

Egenerklæringsskjema for risikovurdering Gjeldende fra september 2008 Orientering om egenerklæringen

Egenerklæringsskjema for risikovurdering Gjeldende fra september 2008 Orientering om egenerklæringen Selgers navn (Fylles ut av rådgiver) Telefon 1. Formålet med erklæringen Nordea Liv trenger informasjon for å vurdere hvilken risiko du representerer i forhold til generelle statistikker om helse, uførhet

Detaljer

Egenerklæring om helse Gjeldende fra oktober 2009 Orientering om egenerklæringen

Egenerklæring om helse Gjeldende fra oktober 2009 Orientering om egenerklæringen Egenerklæring om helse Gjeldende fra oktober 2009 Orientering om egenerklæringen 1. Formålet med erklæringen Landbruksforsikring trenger informasjon for å vurdere hvilken risiko du representerer i forhold

Detaljer

Endring (spesifiser):

Endring (spesifiser): Kjøpsskjema - NITO Uføre- og dødsrisikoforsikring Kryss av for ønsket valg Ny søknad Økning av forsikringssum Endring (spesifiser): Eget ark for tilleggsopplysninger Personopplysninger medlem Fornavn:

Detaljer

Bestillingsskjema NOFA Livsforsikring

Bestillingsskjema NOFA Livsforsikring Bestillingsskjema NOFA Livsforsikring Dette dokumentet er et bestillingsskjema for NOFA Livsforsikring. Dokumentet består av totalt 7 sider. Første side er person opplysninger samt informasjon om hvilke

Detaljer

Forsikret. Foreløpig pris per. Forsikringstaker (hvis annen enn forsikret) Betaler (hvis annen enn forsikringstaker)

Forsikret. Foreløpig pris per. Forsikringstaker (hvis annen enn forsikret) Betaler (hvis annen enn forsikringstaker) Storebrand Helseforsikring AS Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo Søknad for helseforsikring KTA Etter Forsikret For- og mellom Telefon nr. Privat Telefon nr. arbeid Faks nummer Familie Avtale Søkes det samtidig

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Helseerklæring Quality Assuranse AS og Moderna Liv & Pension

Helseerklæring Quality Assuranse AS og Moderna Liv & Pension Helseerklæring Quality Assuranse AS og Moderna Liv & Pension Når du vil nytegne eller gjøre endringer i en forsikring som gir erstatning ved sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, trenger vi utfyllende opplysninger

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015

Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015 Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 20-10-2014 - Innholdsfortegnelse 1 Kollektiv forsikringsavtale 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen gjelder fra

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt som den forsikrede

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Barneforsikring for foreninger Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Gjelder fra januar 2013 Innhold:

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Gjelder fra 01.01.2014 Avløser vilkår av 01.01.2013 2 0 0 8-1 Vilkår som er omfattet under Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m: VILKÅR: 1. Generelle vilkår

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. FORSIKRINGSTAKER OG FORSIKRINGSGIVER Forsikringstaker

Detaljer

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Forsikrings selskap Forsikrings periode Avtalenr Dekning Personell Antall/ årsverk Snittpremie Premie 2012 Gjensidige 1.1.2012 31.12.2012 79332016

Detaljer