Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica."

Transkript

1 Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen, Jenny Nygaard, Marianne Høva Rustberggard (nestleder), Are Folkeson Arneberg, Britt Næsje, Anne Karine Lie, Tove Kristin Karlsen, Jens P. Tøndel, Tove Bull-Njaa (vara for Ann Elisabeth Wedø). Forfall: Ann Elisabeth Wedø Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, Odd Wilhelmsen, Nina Langeland. I tillegg møtte revisor Knut Nyerrød, BDO, til sakene 53/11 og 54/11, Marit Eskeland til sak 48/11, og Tom Olstad til sakene 49/11, 50/11, 51/11 og 52/11. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 42/11, 43/11, 53/11, 54/11, 44/11, 49/11, 50/11, 51/11, 52/11, 45/11, 46/11, 47/11, 48/11 og 55/11. ORIENTERINGSSAKER: 42/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent. 43/11 Bekreftelse referat styremøtet Referatene var godkjent pr. mail og ble lagt frem til underskrift på møtet /11 Adm. direktørs orienteringer - Referat fra møte i studentboligene Notat til styret for studentboligene evaluering To på rommet - Brev fra Kunnskapsdepartementet vedr semesteravgift - Høringsuttalelse SiO forslag til ny samskipnadslov - Høringsuttalelse Samskipnadsrådet forslag til ny samskipnadslov - Kunnskapsbyen Lillestrøm - Brev til medlemsinstitusjonene vedr fristasjon På møtet ble delt ut endelig høringsuttalelse fra SiO til ny samskipnadslov. Søknaden om tilslutning til Kunnskapsbyen Lillestrøm er behandlet med positivt vedtak, og det egenproduserte barnehagetilbudet på Kjeller avvikles derfor mvf høsten Søkere

2 overføres til Kunnskapsparken barnehage på Kjeller, alternativt til kommunale barnehager i Skedsmo kommune. Invitasjon til medlemsmøtet er sendt ut vedlagt brev til medlemsinstitusjonene der det orienteres om de styrevedtatte fristasjonsprinsippene. Disse vil bli gjennomgått på medlemsmøtet. Videre ble orientert om status for henvendelser fra utdanningsinstitusjoner som vurderer å søke tilslutning til SiO. Styret ba om at administrasjonen utarbeider forslag til retningslinjer for styrets behandling av de enkelte henvendelsene. Styret tok saken til orientering. 45/11 Regnskapsrapport mars 2011 Til saken var på mail sendt ut regnskapsrapport pr mars Dokumentet ble delt ut i møtet. Ass. direktør Inger Hegstad Krüger orienterte. Avvikene ift budsjett pr. inntekts-/kostnadsart og pr. virksomhet ble gjennomgått. I det fremlagte regnskapet er det usikkerhet knyttet til periodisering av regnskap i forhold til budsjett pr mars Det er utarbeidet nye rutiner for periodisering av regnskap mot budsjett. I regnskapet for Studentkafeene er det ytterligere usikkerhetsmomenter, bl.a. knyttet til regnskapsføring av varelager ved årsskiftet og til omsetning catering. Styret tok saken til orientering. Styret ber om at budsjettet 2011 for Studentboligene gjennomgås for kvalitetssikring av drifts-/vedlikeholdskostnader etter sammenslåingen mellom OAS og SiO. 46/11 Status handlingsplan kvartal - Handlingsplan 2011 med statusrapportering pr. første kvartal Styret uttalte at handlingsplanen viser at dette er et godt styrings- og oppfølgingsverktøy og at de innlagte endringer styrker verktøyet ytterligere. Styret tok status handlingsplan 2011 til orientering. 47/11 Årsrapporter 2010: HMS, Likestilling - Notat: Sammenstilling av HMS-arbeidet i SiO i Notat: Sammendrag likestillings- og mangfoldsarbeid i virksomhetene i 2010 og planer for Årsrapport for AMU - SiO miljørapport 2010 var sendt ut pr mail. Dokumentet ble i tillegg delt ut i møtet

3 Styret ba om at eventuelle alvorlige ulykker rapporteres umiddelbart og særskilt til styret. Videre ønsket styret status og utvikling i IA avtalen i Studentkafeene. Sykefraværet i SiO viser en nedgang i 2010 i forhold til 2009, men er likevel fortsatt høyt og høyere enn gjennomsnittet i Norge. Dette til tross for at trivselsundersøkelsen gjennomført i 2010 viser gjennomgående gode resultater der SiO scorer bedre enn normen det bl.a. måles mot. Det skal til et senere styremøte/-seminaret i oktober utarbeides en nærmere analyse av sykefraværet, der fraværet bl.a. korrigeres for graviditetsrelatert fravær i Studentbarnehagene. Styret uttalte videre at det er bra at SiO har kommet videre i miljøarbeidet. Miljørapporten for 2010 er detaljert og fyldig. Styret tok saken til orientering: DISKUSJONSSAKER: 48/11 Tjenestetilbud Studenthelsetjenesten høst 2011 (saken utsatt) VEDTAKSSAKER: 49/11 Strømsak Hafslund - SiO Notat av 7.4 med vedlegg fra administrasjonen i Studentboligene Styret sluttet seg til administrasjonens anbefaling om at SiO, så langt det er praktisk mulig, legger til rette for at det gjøres opp med leietakere som på bakgrunn av feilmålingen er for mye fakturert. Styret ba om å bli orientert om den videre oppfølging av saken. Styret for Studentboligene har innstilt følgende overordnet modell overfor Hovedstyret: - Leietakere på Kringsjå som har hatt leieavtale fra får tilbakebetalt for mye fakturert energikostnader knyttet til feilmåling av strøm - Leietakere med leieavtale i SiO i perioden får tilbakebetalt for mye fakturert husleie knyttet til feilmåling av strøm - SiO går bredt ut med informasjon for å nå ut til tidligere beboere. Hovedstyret vedtok modell og prinsipp for tilbakebetaling til berørte leietakere som innstilt fra styret i Studentboligene. 50/11 Studentboligene - depositum Til saken var sendt ut forslag til nye depositumssatser.

4 Bakgrunnen for forslaget er bokført tap på fordringer, som medfører økte avskrivninger som igjen vil påvirke husleienivået i Studentboligene. Styret drøftet konsekvensene og utfordringene endringene kan medføre for vanskeligstilte kvotestudenter/øvrige internasjonale studenter og ba administrasjonen sørge for at det også etableres unntaksvise løsninger som ivaretar denne gruppen. Depositumsatsene i Studentboligene skal med virkning fra utgjøre om lag 2 mnd husleie. 51/11 Tildelingsreglement - Studentboligene - Nytt reglement for tildeling av studentboliger i SiO Tildelingsreglementet har vært til behandling i styret i Studentboligene etter behandling og innstilling fra Velferdstinget i Oslo og Akershus. Styret drøftet de innlagte endringene. I forhold til prioritering av internasjonale studenter, vil en videreføring av tidligere praksis være i samsvar også med nytt reglement. Styret ba om at administrasjonen forbereder en større sak vedrørende internasjonalisering og boligsituasjonen til styreseminaret i oktober. Styresaken skal være faktabasert og bl.a. vise utviklingen i antall internasjonale studenter i boligene over tid, forventet utvikling fremover i forhold til utdanningsinstitusjonenes internasjonaliseringsstrategier samt en oversikt over avtaler inngått med utdanningsinstitusjonene om garantiordninger. Erfaringer fra semesterstart høsten 2011 skal redegjøres for i saken. Reglement for tildeling av studentboliger vedtas som innstilt fra styret i Studentboligene. Reglementet trer i kraft /11 SiO Eiendom Sandakerveien (kun styret) 53/11 Årsregnskap, årsberetning og konsernregnskap SiO 2010 Revisor Knut Nyerrød, BDO, møtte til saken. Årsberetning, årsregnskap og konsernregnskap med noter og kontantstrømoppstilling. Revisor gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet samt noter til regnskapet. Styret vedtok det fremlagte årsregnskap, årsberetning og konsernregnskap 2010 for SiO.

5 54/11 Årsregnskap, årsberetning og konsernregnskap OAS 2010 Revisor Knut Nyerrø, BDO, møtte til saken. Årsberetning, årsregnskap og konsernregnskap med noter og kontantstrømoppstilling for OAS. Revisor Knut Nyerrød gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet samt noter til regnskapet. Styret vedtok det fremlagte forslag til årsregnskap, årsberetning og konsernregnskap 2010 for OAS. 55/11 Eventuelt Ingen saker meldt. Møtet slutt kl Referat v/ Lisbeth Dyrberg Neste møte: onsdag 15. juni 2011 kl , på stort møterom, 4.etg. DA.

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden SAK 5 Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak LHL har

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Anita Eriksen, tlf. 75 51 29 25 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 33-2005 KLP

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer