KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander Dalen Anne Gunn Steen Røse Bente Njøs Paulshus Janne Brit Myrmo Aleksander Torgersen Arnesen (vara) Jan T. Løkken Fra Follo distriktsrevisjon: Revisor Rune Gran Innkalling og dagsorden. Utvalgets leder åpnet møtet med å ønske det nye kontrollutvalget, FIKS og revisjonen velkommen til et godt samarbeid i de kommende fire år. Anne Gunn Steen Røse er lærer ved Vevelstadåsen barneskole og er kommet i tvil om hun er valgbar til kontrollutvalget. Hun ba om at rett instans ser på dette. Sak 30/11 Sak 31/11 Sak 32/11 1. Ordføreren bes vurdere om Anne Gunn Steen Røse kan være medlem av kontrollutvalget, jf. kommuneloven 77 nr Innkalling og dagsorden ble godkjent. Presentasjon av utvalgets medlemmer, FIKS og FDR Kontrollutvalget tar presentasjonen av utvalgets medlemmer, FIKS og FDR til orientering. Sekretariatets og revisjonens oppgaver Saken tas til orientering. Utvalgsperm fra FIKS Saken tas til orientering.

2 Sak 33/11 Permen ble delt ut i møtet. Kontrollutvalgets oppgaver, retningslinjer og planer Redegjørelsen tas til orientering. 2 Sak 34/11 Lederen hadde i forrige periode erfart at de åpne møtene i utvalget med pressen til stede syntes å ha lagt en demper på diskusjonen. Etter hvert som en blir mer vant til dette, mente han situasjonen blir en annen, men åpne møter krever bevissthet og at alle er godt forberedte til å behandle sakene. Lederen mente at ordningen med at utvalget skal behandle alle tips som kommer inn, bør videreføres. FIKS bes se på hvordan publikums muligheter til å komme i kontakt med utvalget, bl.a. via internett, kan bli bedre. Rutiner for innkalling til møter og vedtak av protokoll 1. Innkallinger og sakspapirer sendes rutinemessig til 1. vara. Disse møter kun ved nærmere innkalling. 2. Forslag til protokoll sendes på høring til alle utvalgets medlemmer. Protokollen godkjennes og underskrives av utvalgets leder og nestleder. Protokollen er offentlig når begge underskriftene er påført. Protokollen legges frem på utvalgets påfølgende møte som en orienteringssak. 3. Ordningen vedrørende åpne møter videreføres. Det ble pekt på at rutinene for godkjenning av protokollen i forrige periode i praksis var nokså likt, idet protokollen (nesten) alltid ble godkjent som innstilt av utvalget. Sak 35/11 Oppstartskonferanse 22. og 23. november 2011 Saken ble lagt frem uten innstilling. Følgende meldte seg på konferansen i møtet: Roar Thun, Geir Hammer, Alexander Dalen, Bente Njøs Paulshus. Helge Underland og Anne Gunn Steen Røse meldte forfall. Varamedlemmer vil bli innkalt for å fylle plassene. Varamedlem Aleksander Torgersen Arnesen vil gi beskjed om han kan delta seinere. Redegjørelsen for oppstartskonferansen tas til orientering. Utvalget organiserer egen transport. Sak 36/11 Rapporter fra FIKS om selskapskontroll 2011 Inhabilitet: Helge Underland er medlem av styret et av selskapene som blir kontrollert i denne saken og ba utvalget vurdere hans habilitet ved behandlingen av denne

3 saken. 3 Styret som Helge Underland er medlem av er part i denne saken. I henhold til ny 6 e) i forvaltningsloven som trer i kraft dagen etter kontrollutvalgsmøtet, fra 1. november dette år, gir dette automatisk inhabilitet. Siden ikrafttredelsen er bare timer unna, og av hensyn til tilliten til utvalgets uavhengighet (jf ledd), legger kontrollutvalget den nye 6 e) og 6 2. ledd til grunn og erklærer Helge Underland inhabil i denne saken. Helge Underland fratrådte behandlingen av sak 36/11. Kontrollutvalget tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Follo Rapportene oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Follo 2. Kommunestyret slutter seg til rapportenes anbefalinger og ber kommunens representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse. I diskusjonen ble behovet for en oppfølging av eiermeldingen understreket fra flere. Ellers var utvalget forundret over at selskapene ikke hadde styreforsikringer på plass, ei heller hadde styrene regelmessige egenevalueringer. Det var enighet om at kommunestyret bør vurdere å behandle kontrollen av de to selskapene hvor Ski har eierandeler, som to adskilte saker. 1. Kontrollutvalget tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Follo Rapportene oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: I. Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Follo II. Rapporten om Follo kvalifiseringssenter IKS har følgende anbefalinger: 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges fram på et representantskapsmøte i selskapet. 2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene i selskapet. 3. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 4. Styremedlemmene i Follo kvalifiseringssenter IKS bør la seg registrere i styrevervregisteret. 5. Selskapet bør vedta retningslinjer som sikrer at Offentleglova blir etterlevd. 6. Selskapet bør starte en prosess for å utarbeide etiske retningslinjer for selskapet. Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber kommunens representanter i selskapet følge opp disse.

4 4 III Rapporten om Krisesenteret i Follo IKS har følgende anbefalinger: 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges fram på et representantskapsmøte i selskapet. 2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene i selskapet. 3. Styret bør gjennomgå behovet for en videreutvikling av sitt planverk, jf. ønskene fra eierkommunene. 4. Selskapet bør vedta en styreinstruks. 5. Selskapet bør ta inn en konkretisering av rutinene for rapportering av HMS-arbeidet til styret i håndboken for dette arbeidet. 6. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 7. Styremedlemmene i Krisesenteret i Follo IKS bør la seg registrere i styrevervregisteret. Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber kommunens representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse. Sak 37/11 Prosjektplan for overordnet analyse 2011/2012 Sak 38/11 1. Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons fremlagte prosjektplan av 30. september 2011 for overordnet analyse 2011/ Utvalget ber Follo distriktsrevisjon sette i gang arbeidet med utarbeidelsen av den overordnede analysen for Ski kommune. Utvalgslederen mente erfaringene med forvaltningsrevisjon er gode og valget av prosjekter baserer seg på en risiko-/overordnet analyse av virksomheten i kommunen. Fra neste år har kontrollutvalgene i Follo innstilt om at distriktsrevisjonen bør styrkes for å gjennomføre flere slike revisjoner. Den overordnede analysen vil legge grunnlaget for en ny handlingsplan for perioden til Sekretariatet orienterte om at revisjonen har bedt om at utvalgene gjør vedtak om tema for et prosjekt for 2012 og det vil bli fremmet en sak om dette til neste møte i utvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt Skriftlig redegjørelse fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i forbindelse med byggesak vedr. oppstart av kafe i lokalene til Ski Gamle Hotell Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i e-post til FIKS av 28. september 2011 med vedlegg om behandlingen av sak vedrørende søknad om oppstart av kafe i lokalene til Ski Gamle Hotell til orientering. Sak 39/11 Tertialmelding 2. tertial 2011 Saken ble lagt frem uten innstilling.

5 5 Utvalgslederen pekte på at utvalget har et ansvar for å følge med på om kommunens mål for arbeidet innen alle områder blir fulgt opp i tjenesteproduksjonen. Tertialmeldingene gir en nyttig status for arbeidet og disse meldingene bør fortsatt bli behandlet i utvalget. Utvalget ønsker å få seg forelagt tertialmeldingene fra kommunen til behandling. Sak 40/11 Møteplan høsten 2011 Sak 41/11 Informasjonen om utvalgets møteplan høsten 2011 tas til orientering. En møteplan for 1. halvår 2012 vil bli lagt fram på neste møte og utvalget ønsker da at møtene blir lagt til onsdager. Utvalgslederen fikk utvalgets tilslutning til å invitere rådmannen til utvalgets møte den 12. desember for å orientere om budsjettet for 2012 og økonomiplanen for de neste årene. Orienteringssaker Orienteringssakene tas til orientering. Ski, den 7. november 2011 Roar Thun Leder Helge Underland Nestleder

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 10.06.2014 kl. 18:30 20:00 Sted: Formannskapssalen i Ski rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Til styret for FIKS ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS MØTEINNKALLING Tid: 27.november 2013 kl 18.00 Jnr.229 /13 A 418 Sted: Møterommet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 44 /10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: Sted: 21. april 2010 kl 19:00 NB! Merk tidspuktet! Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 04.03.2014 kl. 18:30 19:40 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Helge

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS Møtetid: 15.04.2015 kl. 18:00 Sted: Lokalene til FIKS, 3. etg., Rådhusplassen 29, Ås Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ski), Ludolf

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Follo kvalifiseringssenter IKS

Follo kvalifiseringssenter IKS Rapport om selskapskontroll av Follo kvalifiseringssenter IKS Utført av FIKS 12. september 2011 Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. oktober 2012 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer