REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET"

Transkript

1 REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk) Geir Bye Gundersen Atle Holberg Frey Anita Haugland Gomnæs Arbeidsgiverrepresentanter: Nils Fredrik Wisløff Ørjan A. Sandvik Halfdan Aass Jardar Hals Kirsten Hørthe Narve Furnes Med møterett uten stemmerett: Roald Brekkhus, Synergi Helse Atle Olstad, HMS-avdelingen Karin Ask-Henriksen, HR-avdelingen Ikke til stede: Tom Henry Hansen Monica Holmen Skjeldrum møtte ved behandling av sak 27/2013 Fra sekretariatet: Ragnhild Teigen, spesialrådgiver HR (sekretær)

2 Godkjenning av innkalling og agenda Innkalling og agenda godkjent. Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra ble godkjent. Eventuelt Ingen saker. Vararepresentanter har ikke fått innkalling og sakspapirer samtidig med medlemmene, ber om å få det i fremtiden. Faste orienteringer: Orientering fra BHT v/roald Brekkhus Det er gjennomført forflytningskurs på alle sykehusene. Psykososialt arbeidsmiljø noen oppdrag. Oppfølging av gravide økende etterspørsel etter trekantsamtaler og oppfølgingsmøter. Oppfølging av ansatte med helseplager tett oppfølging ved KS. Også høy aktivitet i KIS. Handlingsplaner med klinikkene for 2014 er på plass. Orientering fra foretakshovedverneombudet v/anita Gomnæs Det jobbes godt med IA-arbeid for tiden, i samarbeid med HR-avdelingen. Ønsker at hver klinikk lager egne vedlikeholdsplaner i samarbeid med KIS. Utfordring for 2014 vi bør bli flinkere til å tenke helhetlig Vestre Viken i hele organisasjonen, selv om de tverrgående klinikkene allerede gjør en god jobb med dette. Orientering sykefravær statistikk: Karin Ask-Henriksen presenterte statistikk til og med september Sykefraværet ligger fortsatt lavt. KIS ligger litt høyt, men det varierer noe gjennom året. KS gått vesentlig ned, det samme har KPHT. I november var det IA-måned med stands og ulike forelesninger/kurs. Godt besøkt, men det hadde vært plass til flere. Orientering om AML-brudd v/karin Ask-Henriksen Det jobbes mer systematisk med dette, og antall brudd viser en synkende tendens. Anita Gomnæs mente at HAMU bør fokusere mer på de brudd som anses som alvorlige, for eksempel brudd på reglene for døgn, uke og år. Det kan også være interessant å se på brudd på

3 hviletid. Hovedverneombudet ønsker rapportert på dette ved siden av samlerapporten som legges frem til HAMU nå. Hilde Arnesen sa at lederne må bli flinkere til å søke avtaler, de tillitsvalgte vil kunne inngå flere avtaler enn i dag. Marit Lund Hamkoll presiserte at det enkelte AMU må behandle AML-brudd fra sin klinikk. Referater fra AMU: Intet særskilt å bemerke fra HAMU til utsendte AMU-referater. Orienteringssaker Evaluering av BHT v/atle Olstad Dette var en muntlig orientering, Atle Olstad var forberedt på å lage en skriftlig sak i HAMU i ekstraordinært møte Det er foretatt en evaluering i samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte. HMS-avdelingen er innstilt på å forlenge avtalen med Synergi Helse med ett år. Hilde Arnesen sa at tillitsvalgte var invitert til å delta i evalueringen, men det var uklart hva de skulle evaluere på Anita Gomnæs mente at denne evalueringen må være en del av en mer helhetlig evaluering av bedriftshelsetjenesteordningen. Vi må vurdere om vi skal begynne å jobbe mot en intern tjeneste. Vi må sette ned en gruppe som skal være med å evaluere hele ordningen. Ber HAMU sette ned en slik gruppe. Marit Lund Hamkoll ville ikke ta evalueringen kun som en muntlig orientering, men ba om en skriftlig sak til neste møte. Da kan det også legges frem en sak med nedsettelse av en arbeidsgruppe for å vurdere hele ordningen med bedriftshelsetjeneste. Nils Wisløff sa at dette er en evaluering av en kontrakt, har vi fått det vi ba om. Det er en annen problemstilling om vi fortsatt skal kjøpe tjenester eller om vi skal bygge opp en intern ordning. HAMUs uttalelse HAMU anbefaler en forlengelse med Synergi med 1 år. HAMU ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere hele ordningen med bedriftshelsetjeneste. Nye saker: Sak 25/2013 HMS-opplæringsplan første halvår 2014 Atle Olstad orienterte. Grunnleggende HMS-opplæring har så mange søkere at det er satt opp ekstra kurs våren Kurset får svært gode tilbakemeldinger.

4 Bra-bedre alle medlemmer av HAMU/AMU skal ha dette kurset. Kurs i risikovurdering tilbud til de som har deltatt på grunnleggende HMS-opplæring. 135 stoffkartotekansvarlig, en del av disse mangler opplæring. Her er det en utfordring at det stadig er utskiftninger. Anita Gomnæs minnet om at det er nyvalg av verneombud fra 1.januar. Det må kanskje settes opp ekstra kurs dersom det blir mange nye verneombud. HAMU tar oversikten til orientering. Sak 26/2013 Interne revisjoner Atle Olstad orinterte. Vedr. blanding av cytostatica. RS og KS blander fortsatt selv. Halfdan Aass sa at produksjonskapasiteten er utvidet i Drammen, så det vil være naturlig å ta en ny vurdering av dette i Anita Gomnæs påpekte at hun savner at FHVO inviteres til å delta på revisjoner som er på overordnet nivå eller som gjelder flere klinikker. Hovedarbeidsmiljøutvalget tar saken til etterretning. Sak 27/2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Monika Holmen Skjeldrum orienterte. Svarprosenten er økt og det er veldig gode resultater i år. HAMU ønsker å gi et signal til alle klinikkene det skal være et ekstra fokus på Medvirkning i hele Vestre Viken i Anita Gomnæs mente at verneombudene flere steder ikke er involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen. Det er en oppfordring til lederne å sørge for å ta med verneombudene. Vedtak i HAMU HAMU tar resultatene til etterretning. Det forventes at ledere følger opp resultatene i tråd med den arbeidsprosessen som følger av saken.

5 Sak 28/2013 Representasjon for 2014 Det skal utpekes nye medlemmer og varamedlemmer på begge sider. Arbeidsgiversiden skal ha ledervervet i Nye medlemmer og varamedlemmer meldes til sekretariatet snarest, da det første møtet er allerede i midten av januar. Møteplan HAMU og AU vedtas i henhold til fremlagt forslag. Sak 29/2013 Budsjett 2014 Ørjan Sandvik orienterte. Regnskapet for november foreligger, det går mot et positivt resultat for Anita Gomnæs takket for et godt saksfremlegg. Arbeidstakerrepresentantene mente det hadde vært gitt gode muligheter for medvirkning, de ønsker et tilsvarende møte våren Hovedverneombudet er litt bekymret for vedlikeholdsbudsjettene fremover. ROS-analyser er gjennomført, det er ingen som ligger høyt på rødt. Hovedverneombudets signal til foretaksledelsen: status HMS-handlingsplaner må behandles jevnlig i AMU ene, dersom det er store avvik, vil HAMU ha rapport om det. 1. HAMU kan ikke se at det har kommet frem vesentlige forhold i ROS-analysene som vil medføre store negative konsekvenser for arbeidsmiljøet ved klinikkene som følge av planlagte omstillinger i budsjett HAMU mener at arbeidsgiver har hatt en brev medvirkning og involvering i budsjettprosessen for 2014.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 30.11.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. november 2012 kl. 9-12 i Kollegierommet

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 34/14 Årsrapport HMS for 2013 ephortesak: 2013/249 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.03.2014 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Dokumenter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

HMS årsrapport 2014 1

HMS årsrapport 2014 1 HMS årsrapport 2014 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder og verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 3 2.3 HAMU og AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten... 4 3 HMS-handlingsplan

Detaljer

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg 1 REFERAT Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg Møtetype: AMU møte nr. 3 2010 Møtedato: 30.09.10 Møtested: Kokstad, styrerom 1. etg. Neste møte 25.11.10 Deltakere: Bedriftsrepresentanter: Leif Helge Eriksen

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2011 Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF HAMU sak 03/12 Årsmelding for Hovedarbeidsmiljøutvalget 2011 Saksbehandler: Anne M. Reksten (HMS koordinator) Versjon: 1.0... Dato: 23.01.2012...

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer