Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):"

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder Ole Johan Bakke nestleder Tove Kreppen Jørgensen Bjørn Kåre Sevik Kirsti Been Tofte Tove Hovland Nina Christin Clausen forfall Hilde Hatlo Tone Woll Buer Trond Hugo Haukebø Kari Merete Saltvik varamedlem Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Mona Wike Mona Helen Knutsen Fra administrasjonen møtte: Adm.direktør Stein Kinserdal Dir. virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen Økonomidirektør Roger Gjennestad Fagdirektør Anita Schumacher Klinikksjef Lisbeth Sommervoll Klinikksjef Berit G. Nielsen Kst. strategidirektør Hans Evju Protokollfører Side 1 av 5

2 SAK: 007/2014 Godkjenning innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAK: 008/2014 Godkjenning av protokoll fra møte Protokollen ble godkjent og signert. SAK: 009/2014 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Formålet med denne saken er å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jfr. ny 8 a i foretakets vedtekter, fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF 10. februar Erklæringen inngår i note 5 til årsregnskap for SiV for Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2013, som innarbeides i note 5 til årsregnskapet for 2013 som egen sak. SAK: 010/2014 Årsregnskap og styrets beretning 2013 I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta styrets beretning og årsregnskap m/noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Sammen med revisors beretning skal det sendes til regnskapsregisteret. Styremedlemmene er solidarisk og personlig ansvarlig for gebyrer som pålegges som følge av manglende rapportering. SiVs regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap. Overskuddet på 79 mill kr (32 mill kr bedre enn budsjett) er i tråd med estimatet som kommunisert på styremøte 19/ , og det som framgikk av årlig melding behandlet i styremøte 3/ Styreleder referte brev fra foretakets revisor PricewaterhouseCoopers AS av 17. mars 2014 vedr. leieavtaler knyttet til ambulansetjenesten som er å anse som finansiell leasing. 1. Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning Styret tar brev fra foretakets revisor PricewaterhouseCoopers AS av 17. mars 2014 vedr. leieavtaler knyttet til ambulansetjenesten som er å anse som finansiell leasing til etterretning. 3. Styret gir sykehusets ansatte og ledelse honnør for de gode resultater som er oppnådd både hva gjelder pasientbehandling og hva gjelder økonomi. Side 2 av 5

3 SAK: 011/2014 Konsernrevisjonens revisjonsutvikling ved SiV - Oppsummeringsrapport Konsernrevisjonen har, som ledd i gjennomføring av revisjoner av intern styring og kontroll og som en integrert del av virksomhetsstyring i det enkelte foretak, benyttet Sykehuset i Vestfold som pilot i utviklingen av revisjonstilnærming innenfor spesifikke deler av foretaket. I samråd med foretakets ledelse har konsernrevisjonen fokusert på områdene Pasientbehandling og HR. Revisjonsgrunnlaget fremgår av vedlagte Oppsummeringsrapport. Oppsummeringsrapporten summerer opp observasjonene som er gjort ved besøk ved de berørte seksjoner, og det vises til denne. Delrapportene knyttet til observasjonene ved de enkelte seksjoner er sendt ansvarlige ledere i de enkelte klinikker, samt berørte stabsfunksjoner. Arbeidet med oppfølging av disse er godt i gang. Hensikten med denne saken er å informere styret om de observasjoner som Konsernrevisjonen har gjort i arbeidet, samt at det er igangsatt arbeid med å følge de anbefalinger som er gitt. Konsernrevisjonen vil være til stede under styrets behandling av saken. 1. Styret tar Oppsummeringsrapporten fra Konsernrevisjonen til etterretning. 2. Styret forutsetter at adm. direktør sørger for at de observasjoner som er gjort i revisjonsutviklingsprosjektet følges opp og blir gjenstand for læring i organisasjonen. SAK: 012/2014 HMS årsrapport 2013 I henhold til Arbeidsmiljølovens 7-2 (6) skal arbeidsmiljøutvalget hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakerenes organisasjoner. Hovedarbeidsmiljøutvalget i Sykehuset i Vestfold HF behandlet HMSårsrapport 2013 i møte HMS-årsrapport 2014 følger vedlagt, og det vises til denne. Styret tar HMS-årsrapport 2013 til orientering. SAK: 013/2014 Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble gitt til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) i felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 13. februar Dokumentet (vedlagt) sammenstiller HSØs oppdrag og bestilling til SiV med utgangspunkt i overordnede rammer, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ. Styret er allerede kjent med oppdragsdokumentet, både gjennom fokus på felles styreseminar på Gardermoen i februar 2014, samt ved eget miniseminar med særlig vekt på oppdragets innhold hva gjelder ventetider og fristbrudd. Det vises også til egen sak til foreliggende styremøte vedr. videre handlingsplaner knyttet til dette. Hensikten med foreliggende sak er å invitere styret til formelt å kvittere for mottaket av Oppdrag og bestilling Adm. direktør gir for øvrig i saken en redegjørelse for de områder der det er satt i gang særlige aktiviteter i den hensikt å sikre at målsettingene i oppdraget kan nås. Side 3 av 5

4 1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2014 til etterretning. 2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom Oppdrags- og bestilling 2014 ivaretas gjennom det helhetlige opplegg for virksomhetsstyring i foretaket. Administrerende direktør bes sørge for at alle krav og føringer videreføres i lederavtalene mellom alle ledernivåer i sykehuset. 3. Styret ber om tilbakemeldinger på status for målkravene, og om nødvendig med tiltak for å nå målene, i forbindelse med ledelsens gjennomgang (LGG) hvert tertial. Videre skal det rapporteres på måloppnåelse av Oppdrag og bestilling 2014 som en del av Årlig melding SAK: 014/2014 Ingen fristbrudd og kortere ventetider gjennom bedre ressursutnyttelse på poliklinikker handlingsplan for SiV Å øke tilgjengelighet til spesialistheldetjenester gjennom kortere ventetider er et høyt prioritert helsepolitisk mål, og forventningen til helseforetakene er tydelig formidlet både gjennom helseministeren sykehustale og i oppdrag og bestilling Styret ble i styreseminar 3.mars informert om HSØ`s oppfølgingsregime på området, som fokuserer på å optimalisere ressursutnyttelse knyttet til poliklinisk aktivitet gjennom å etablere fem oppfølgingsindikatorer: 1. Andel fristbrudd 2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 3. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter 4. Antall ventende og 5. Antall ventende over 3 måneder. I oppfølgingsmøtet 27. mars legger SiV fram sine mål for hver av de fem indikatorene og en handlingsplan for hvordan disse målene skal nås i SiV har også fått anledning til å nominere en (eller flere) poliklinikk(er) til ekstra støtte fra HSØ`s ressursteam i et eget oppfølgingsprogram. I styremøtet vil direktøren orientere om oppfølgingsmøtet og presentere de mål og planer som der var til behandling. Styret tar administrerende direktørs redegjørelse av SiVs mål og handlingsplan for å redusere ventetider og fristbrudd til etterretning. SAK: 015/2014 Rapportering pr. febr Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte og disse følges opp månedlig. Disse målene legges til grunn rapporteringen i styremøtene. Rapporteringen pr. februar 2014 tas til etterretning. Side 4 av 5

5 SAK: 016/2014 Adm. direktørs orientering Adm. direktør har p.t. ikke temaer til orientering, utover de sakene som ligger i sakskartet. I den grad det er tilkommer temaer, vil det bli orientert muntlig i møtet. Adm. direktør orienterte kort om status i arbeidet med å bringe frem konseptfaserapport for styret til møtet 22. mai Styret tar saken til orientering SAK: 017/2014 Styrets årsplan Oppdatert Styrets årsplan ble vedtatt i møte (sak nr. 068/2013). Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem for styret i hvert møte. Styret tar oppdatert årsplan for 2014 til orientering. SAK: 018/2014 Eventuelt Det vises til egen B-protokoll, unntatt offentlighet. Tønsberg 27. mars 2014 Protokollfører Sven-Erik Andersen Bjørn Walle leder Ole Johan Bakke nestleder Trond Hugo Haukebø Hilde Hatlo Kirsti Been Tofte Tove Kreppen Jørgensen Tone Woll Buer Bjørn Kåre Sevik Nina Christin Clausen _ Tove Hovland Side 5 av 5

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK:

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 12. februar 2015 for Sykehuset

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl. 10.30 Omvisning

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ole Martin Olsen tlf. 78 42 19 97 Hammerfest, 19. mai.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ole Martin Olsen tlf. 78 42 19 97 Hammerfest, 19. mai.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ole Martin Olsen tlf. 78 42 19 97 Hammerfest, 19. mai.2015 Saksnummer 37/2015 Saksansvarlig: Styreleder Ulf Syversen Møtedato: 28. mai

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 10. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. desember Møtetid: kl. 10.30 16.30

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. november 2012 Kl.: 10.30 til ca. 16.00 Sted: Meyergården Hotel, Mo i Rana Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-82/012

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.01.2010 200800560-25 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: INTERNREVISJONENS

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, Scandic hotell Havet Dato: 24.3.2015 (del 1) 25.3.2015 (del 2) Tid: 16:00-20:00 (24.3.) og 9:00-13:00 (25.3.) Navn Funksjon

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer