Protokoll fra styremøte 18. des 08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte 18. des 08"

Transkript

1 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud, Geir Texnes. Forfall: Ine Vidung, Observatør/tilhører: Pauliina Typpi, Guri Skansen, Trond Bakke, Anne Karine Lie. Anne Wergeland (studentparlamentet ved HiO) og Ole-Tommy Pedersen (ansvarlig redaktør for Oslostudenten) møtte under sak 67/08 Saker fra velferdsrådet Fra administrasjonen møtte: John Hvidsten og Manka Willms (referent) Møtet startet kl og varte til kl GODKJENNING AV DAGSORDEN OG INNKALLING Godkjent. Sakene er protokollert i den rekkefølge de ble behandlet SAK 61/08 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Styret vedtok administrasjonens forslag til protokoll fra styremøtet Sak 67/08 SAKER FRA VELFERDSRÅDET Anne Wergeland (leder for studentparlamentet ved HiO) og Ole-Tommy Pedersen (ansvarlig redaktør av Oslostudenten møtte fordi deres søknad om støtte til Oslostudenten var foreslått ikke vedtatt fra Velferdsrådet. De fikk begge anledning til å holde et innlegg hvor de argumenterte for at styret likevel skulle vedta søknaden om støtte til Oslostudenten: - Hvis ikke Oslostudenten mottar økonomisk støtte for de neste to årene er det ikke grunnlag for videre drift. Viktig at HiO har en studentavis. - Velferdsfondet inneholder per dato ca. kr Det ble stilt spørsmål om ikke noe av disse pengene kunne brukes til å sikre videre drift av Oslostudenten. Styret hadde sist sommer en omfattende drøfting av tilbakeføring av semesteravgift hvor det ble vedtatt at semesteravgift fortsatt skulle tilbakeføres til øverste studentorgan ved hver medlemshøgskole. Dette for å sikre lokal prioritering av viktige egenprodusert studentvelferd. Velferdsfondet er etablert for et annet formål, nemlig støtte til utprøving av nye velferdstiltak. Det ble vedtatt et tilleggsavsnitt i vedtaket i forbindelse med problemene vedrørende fortsatt drift av Oslostudenten. Styret avslår studentavisen Oslostudenten sin søknad om midler fra Velferdsfondet. Søknaden gjelder løpende drift av et etablert tilbud og omfattes ikke av fondets formål.

2 Styret ber administrasjonen fremme en sak som viser hvordan studentavisen Oslostudenten eventuelt kan støttes på annen måte. Arbeidet bør skje i samarbeid med studentparlamentet. Styret ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt i 2009, der man utvider Helsefondet ved at støtte til prevensjon for kvinnelige studenter over 20 år kan gis med kr. 100 pr student pr år. Administrasjonen gis fullmakt til å utforme nærmere regler og rutiner for gjennomføringen av prosjektet. Styret forutsetter at prosjektet evalueres innen utløpet av året, med hensyn til hvilke målgrupper som nås og hvilke administrative kostnader som oppstår. SAK 62/08 STATUSRAPPORT MED REGNSKAP Bolig: Studentene i våre boliger merker at vaktmestrene ikke er tilstede. Det har vært mye sykdom som har vært uforutsigbar. Det har av den grunn vært vanskelig å ansette vikarer for et fastsatt tidsrom og av den grunn brukt mye kjøp av tjenester. Dette er kostbart. Psykolog- og rådgivertjenesten: Positivt at så mange studenter får hjelp og at ventetiden for å få time er så lav. Spisestedene. Det ble etterspurt hvordan den økonomiske situasjonen var på Fyrhuset. Det har svingt mye i løpet av dette året med både gode og dårlige månedsresultat. Det var budsjettert med pluss minus 0, men ligger nå på ca. kr i minus. Slik situasjonen har vært i 2008 vil spisestedene gå i ca. kr. 2,5 mill. i underskudd. Fortsetter dette må styret vurdere å iverksette spesielle tiltak. Leder for spisestedene informerte om noe av bakgrunnen for det dårlige resultat i Det har vært byggeprosjekter på flere av spisestedene. Dette har medført stopp i tilbudet i perioder. Det er ikke planer om slike byggeprosjekter i Styret ønsket en nærmere gjennomgang av økonomien i spisestedene etter 1. halvår i Økonomi: Administrasjonen gjorde rede for en del av de periodiseringene som er i det framlagte regnskapet og presenterte følgende prognose: OAS konsern (estimat i millioner kroner) OAS drift -0,3 URBO 0 Penelope 1,6 Statstilskudd boliger (1,33% innarb. som driftsinntekt) 4,5 Sum (estimat) 5,8 Dette er ca. 2. mill dårligere enn budsjettert for OAS drift, men gir et akseptabelt resultat for konsernet. Styret tar den framlagte statusrapporten med kommentarer som fremkom i møtet til etterretning. Styret ber administrasjonen legge fram en sak om spisestedenes økonomi før sommeren SAK 63/08 BUDSJETT 2009

3 Viktige forutsetninger for budsjettet: Velferdsavdelingen: Vi har økt antall små barn i barnehagene. Det medfører økt bemanning, men skulle også gi økt tilskudd fra kommunen. Dette har vi fått på Kjeller, men ikke fra bydel St. Hanshaugen. Vi har anket avslaget. Husleiereguleringsfondet: Husleien foreslås øket med ca 5% fra høstsemesteret. Bruker fondet for å dekke et tap våren Grunnet nedgangen i rentenivået vil styret ha handlefrihet til mai for å se hvor mye vi skal bruke av fondet. Styret vedtar administrasjonens framlagte forslag til budsjett, under forutsetning av at administrasjonen i første styremøte i 2009 legger fram konkrete forslag til innsparing som skal gjennomføres dersom ankebehandlingen for barnehagetilskuddene ikke gir det ønskede resultat for OAS og man ikke har mulighet for å få statlig tilskudd til Psykolog- og rådgivertjenesten i 2009 Størrelsen på sparetiltakene skal sannsynliggjøre et årsresultat for 2009, på linje med styrets forutsetninger fra vedtaket i sak 45/08. SAK 64/08 OAS/SiO. SAMTALER OM MULIG SAMMENSLÅING Styringsgruppens foreløpige rapport (statusbeskrivelse) har vært ute til høring. Høringsuttalelsene peker mye på de samme punktene som styringsgruppen selv mener trenger mer utredning. Høringsuttalelsene i SiO har et tydelig ønske om rasjonalisering og økonomisk gevinst. Dette er ikke påpekt av OAS sine høringsinstanser. Ønskelig at styringsgruppen kommer med informasjon i hver statusrapport slik at styret kan holde seg informert. Styret mener at prosessen som vurderer en mulig sammenslåing mellom OAS og SiO bør gå videre med den framdriftsplan og arbeidsform som er etablert. Styret mener at man i det videre arbeidet må legge vekt på: - Utrede/avklare de forhold som styringsgruppen selv har pekt på - Komme fram til konkrete, forpliktende beskrivelser av velferdstilbudet i en eventuell sammenslått studentsamskipnad på de områder der det er vesentlige forskjeller i dagens tilbud - Foreta en avklaring av hvilke mål/gevinster som er viktige å oppnå ved en sammenslåing og sammenholde disse med forventet ressursbruk Styret ber om at administrasjonen i første møte i 2009 legger fram en sak der man synliggjør studentenes forslag til styrende/representative organer i en eventuell sammenslått samskipnad,og gir en orientering om den prosess som gjennomføres for å komme fram til et endelig forslag på dette området. Styret ber om at styringsgruppas arbeid rapporteres i statusrapporten. SAK 65/08 TILBAKEFØRING AV SEMESTERAVGIFT TIL ØVERSTE STUDENTORGAN. PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER Det er bra at dette blir tydeliggjort. Viktig at det blir dokumentert at midlene kommer fra OAS Studentene må lage ryddige budsjett og følge opp økonomien. Vedtak.

4 Styret vedtar at overføringen av semesteravgift til høyeste studentorgan ved den enkelte høgskole, skjer på grunnlag av følgende forutsetninger: - De overførte midlene skal konsekvent omtales og benevnes som OAS-midler. Dette gjelder ved all skriftlige omtale mellom OAS og studentorganene, mellom studentorganene og de enkelte sluttbrukere og ved presentasjon/omtale av de aktiviteter/tiltak/foreninger som har fått støtte. - Det høyeste studentorganet skal innen 31.januar levere en regnskapsoppstilling som viser hvordan OAS-midlene er disponert foregående år. Hvert disponert beløp skal på oppstillingen være kvittert av den som har vært ansvarlig mottaker. Hele oversikten skal være signert av den som var ansvarlig mottaker da pengene ble overført fra OAS til det høyeste studentorganet. - Dersom forutsetningene ikke oppfylles, kan OAS etter styrebehandling holde tilbake eller redusere overføringene for påfølgende år. SAK 66/08 VEDTEKTSENDRINGER FOR VELFERDSFONDET Styret sa seg fornøyd med de endringer Velferdsrådet hadde i vedtektene for Velferdsfondet Styret vedtar vedtektene for velferdsfondet med de endringer som er foreslått av Velferdsrådet i møte SAK 68/08 KARRIERESENTERET VED HiO. EVALUERING AV PROSJEKT OG MULIG VIDEREFØRING Karrieresenteret er bra og fungerer godt for de som benytter seg av det. Det er lite brukt av studenter utenfor HiO og bør også markedsføres sterkere mot HiO-studenter i en driftssituasjon. Med utgangspunkt i den framlagte prosjektrapporten for Karrieresenteret ved HiO ( ), vedtar styret å støtte etableringen av Karrieresenteret ved HiO som en driftsfunksjon. OAS sin støtte forutsettes å være på samme nivå som i prosjektfasen. Styret forutsetter at det etableres en avtale mellom HiO og OAS, for å regulere OAS sitt bidrag til driften og for å sikre at alle studenter ved høgskoler tilsluttet OAS har tilgang til Karrieresenterets tilbud. Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå en slik avtale. Styret oppfordrer til at tilbudets markedsføring styrkes i fremtiden. SAK69/08 DUSINET STUDENTHUS. EVALUERING AV PROSJEKT OG MULIG VIDEREFØRING Studentene på HiAk ønsker at man ser etter andre løsninger og aksepterer at leieavtalen med Skedsmo kommune avvikles. Imidlertid er det viktig for studentene å ha et sted ved studiestart og det ble foreslått å flytte oppsigelsen til Studentene vil da ha Dusinet frem til Kostnader til de tre ekstra månedene er ikke lagt inn i budsjettet for Faste utgifter per måned er ca. kr Styret ønsket ikke videre forhandlinger med Skedsmo kommune om en mulig endret leiekontrakt. Styret ser det ikke som realistisk at driften av Dusinet skal kunne dekke egne kostnader og er ikke villig til å gi ytterligere økonomiske bidrag til driften av huset.

5 Styret ber administrasjonen si opp leiekontrakt med Skedsmo kommune med virkning fra Leiekontrakten har 6 mnd oppsigelse og styret ber administrasjonen benytte oppsigelsestiden til å - Samarbeid med HiAk, Studentparlamentet og Samfunnet, for å etablere et alternativt tilbud for studentene ved HiAk. SAK 70/08 BOLIGGARANTI FOR INTERNASJONALE STUDENTER I det strategisk samarbeid med HiO er internasjonale studenter en viktig sak. HiO får ikke gjennomført sin satsning på dette området hvis de ikke får boliger til sine internasjonale studenter. De norske studentene er redde for å miste boliger, men er også opptatt av viktigheten av at Norge tar imot internasjonale studenter. Å finne boliger til internasjonale studenter er viktig. De fleste samskipnader sliter med å få dette på plass. Hvis administrasjonens forslag vedtas vil vi ligge omtrent på linje med de andre samskipnadene. Ønsker andre høgskoler også å ta inn internasjonale studenter som de trenger bolig til gjennom OAS, må det tas opp som ny sak. Styret vedtar at OAS sitt boligtilbud til internasjonelle studenter skal utvikles på følgende måte: - Dagens ordning og avtale videreføres i vårsemesteret Avtalen med Fredensborg Eiendom sies opp med opphør Avtalen med HiO angående bolig for internasjonale studenter utvides til 200 stk med virkning fra SAK 71/08 STUDENTBOLIGER PÅ KONGSVINGER En delegasjon fra Kongsvinger møtte nylig opp i OAS. De ønsket hjelp til å få realisert studentboliger i forbindelse med at politihøgskolen i Oslo skal flytte deler av sin utdanning til Kongsvinger. Dette er et prosjekt hvor både Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet er involvert. Lokalmiljøet i Kongsvinger ønsker dette prosjektet og jobber aktivt for å få det i havn. Skal bygget bli ferdig til studiestart må spaden i jorda innen OAS har lånt bort brevarket sitt og søkt om tilskudd til studenthus i Kongsvinger. Vi har overfor Kunnskapsdepartementet presisert at dette prosjektet ikke skal prioriteres foran de prosjektene vi søker boligtilskudd for her i Oslo. OAS har også inngått en avtale med Kongsvinger kommune og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger om at disse skal etablere en stiftelse og overta prosjektet dersom OAS ønsker å trekke seg ut. Styret tar administrasjonens orientering om det foreløpige arbeidet med studentboliger på Kongsvinger til etterretning, og ber om å bli holdt orienter om den videre utvikling i saken. Avtaler som forplikter OAS ut over direktørens fullmakt, forutsettes forelagt styret. SAK 72/08 REVIDERT STRATEGIDOKUMENT

6 Mye oppmerksomhet rundt informasjon. Også i forbindelse med styret. Styret vedtar det framlagte forslaget til revidert strategidokument. SAK 73/08 ORIENTERING FRA LØNNSUTVALGETS ARBEID Alle lønnsjusteringer for 2008 er gjennomført, med unntak av at det arbeides med en ny arbeidsavtale for direktør. Lønnsutvalget regner med å være ferdige med dette til og vil da gi styret en orientering i første styremøte i Styret tar orienteringen om lønnsutvalgets arbeide til etterretning. SAK 74/08 STYREMØTE OG STYRESEMINAR 2009 Styreseminar og styremøte legges til onsdag 4. februar Styreseminar kl Styremøte kl Styremiddag kl SAK 75/08 EVENTUELT Det var ingen saker under eventuelt, men det ble informert om hvor godt idrettsstøtten til fotball og håndball ble benyttet. Enkelte ganger kan det være opp til 50 studenter som møter opp. Håndballgruppen har vunnet alle sine kamper. Direktøren takket styret for et godt samarbeidsår. Tove Bull-Njaa fikk tildelt OAS sin gave som alle ansatte i OAS får etter å ha vært ansatt i OAS i 10 år. Tove Bull-Njaa har sittet i styret som HiOs representant i 10 år. Styreleder takket også for godt samarbeid og sa at jobben som styreleder er noe å vokse på. Det har vært mange spennende utfordringer i dette året Fredrik Arneberg Anders Bondehagen Styreleder Nestleder John Hvidsten Manka Willms Direktør Referent

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer