Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu."

Transkript

1 Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus, Hanne Marie I Pedersen-Eriksen, Are Folkeson Arneberg, Britt Næsje, Anne Karine Lie, Tove Kristin Karlsen, Jens P. Tøndel og Ann Elisabeth Wedø. Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg. I tillegg møtte Inger Hegstad Krüger til sakene 4/12, 7/12, 8/12 og 14/12, Odd Wilhelmsen møtet til sak 6/12, 7/12 og 8/12, Ketil Sand og Tom Tørnquist møtte til sak 7/12. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1/12, 2/12, 10/12, 5/12, 12/12, 13/12, 3/12, 4/12, 6/12, 14/12, 7/12, 8/12, 9/12, 15/12, 16/12, 17/12, 11/12. ORIENTERINGSSAKER: 1/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent. 2/12 Bekreftelse referat styremøtet/seminar Referatet var godkjent pr. mail og blir lagt frem for underskrift i møtet /12 Adm. direktørs orienteringer - Status anvendelse Hafslund - Status byggeprosjekter, Senter i Sentrum - Seminar Levekårsundersøkelsen Tilsagnsbrev Statsbudsjettet 2012, post 74 - Tilsagn Statsbudsjettet 2012 post 75 Styret tok saken til orientering. 4/12 Foreløpig årsregnskap 2011 (kun styret) 5/12 Handlingsplan evaluering - Handlingsplan 2011 med statusrapportering for hele året

2 Styret tok saken til orientering. 6/12 Kirkeveien (kun styret) DISKUSJONSSAKER: 7/12 Vedlikeholdsrapport og bruk av E-midler Til saken møtte Eiendomsdirektør Ketil Sand og Vedlikeholdssjef Tom Tørnquist. - Vedlikeholdsrapport Vedlikeholdsplan 2012 Eiendomsdirektør Ketil Sand orienterte og redegjorde for struktur, systematikk og nivå for det langsiktige og verdibevarende vedlikeholdet av SiOs eiendomsportefølje. Det ble i 2009 gjennomført tilstandsanalyser av alle bygg tilhørende SiO (før sammenslåingen med OAS). Langtidsvedlikeholdsplanen avdekket det antatte etterslepet som etterfølgende budsjetter har hatt som målsetting å ta høyde for. Generaloppussingsprosjektene omfatter 21 bygg. Den planlagte gjennomføringstakt av disse er basert på boligmassens aldersfordeling. Den fremlagte redegjørelsen viser at generaloppussingstakten basert på ett bygg pr år gir en tilfredsstillende oppgradering av boligene. Studentboligbyggene i tidligere OAS er av nyere dato. Struktur og systematikk for langsiktig vedlikehold vil også omfatte disse byggene. De fremtidige årlige avsetninger til vedlikehold må også ta høyde for dette, og det bør i regnskapet for 2011 vurderes om det er rom for å avsette ytterligere midler til dette. Styret drøftet de fremlagte prinsipper og nivå og uttalte at det synes som om SiO har innrettet seg fornuftig og ansvarlig i forhold til vedlikehold av eiendomsmassen. Styret sluttet seg til og støtter til eksisterende policy for området. Styret støtter også forslaget om en ekstraordinær avsetning i resultatet for /12 Finansstrategi Til saken møtte Økonomidirektør Inger Hegstad Krüger og Finansdirektør Odd Wilhelmsen. - Forslag til finansstrategi Finansdirektør Odd Wilhelmsen orienterte. Finansstrategien skal bidra til å redusere risiko og bidra til å nå de overordnede økonomiske målene i foretaksstrategien (3% resultatgrad og 30% egenkapitalgrad) slik at SiO oppretteholder en tilfredsstillende økonomisk handlefrihet. Styret uttalte at finansstrategien omfatter mange fornuftige prinsipper der langsiktighet, lav risiko og god styring og kontroll er lagt til grunn. Den viktigste økonomiske driveren i SiO er driften med påfølgende konsekvenser for resultatgrad og kontantstrøm. Styret ba om at det også utarbeides mål for kontantstrøm.

3 9/12 Miljøplan - Miljøplan Assisterende direktør Inger Hegstad Krüger orienterte. Det fremlagte dokumentet er en flerårig plan som skal følges opp med årlige handlingsplaner. Det skal videre utvikles indikatorer for de ulike områdene i miljøplanen. Styret uttalte at miljøplanen representerer et fornuftig nivå der det er mulig å følge opp utviklingen innen de ulike områdene. Styret etterlyste synliggjøring av tiltak og også av det holdningsskapende arbeidet SiO som aktør i lys av samfunnsrollen må forventes utøve. Dette gjelder kanskje særlig innen området energi og vil være et arbeid som også bidrar til å bygge SiOs omdømme. Kost-/nyttevurderinger er viktig elementer også i miljøsakene, i tillegg til et fornuftig tidsaspekt. Styret støtter de fremlagte forslagene og konstaterer at administrasjonen er på rett vei i arbeidet med miljø. VEDTAKSSAKER: 10/12 Valg nestleder Hovedstyret Styreleder Marianne Høva Rustberggard orienterte. Vedtak: Magnus nystrand ble valgt til styrets nestleder. 11/12 Styrehonorar Til saken ble delt ut notat i møtet. Styrets nestleder Magnus Nystrand orienterte. Styret uttalte at det er sentralt at vervets omfang er klargjort i forkant av valg av ny styreleder. Det antas fortsatt å være ekstraordinære oppgaver i etterkant av sammenslåingen med OAS i et slikt omfang at vervet mest hensiktsmessig utøves i heltids funksjon. Lobbyoppgaver, andre utadrettede oppgaver samt oppfølging av Velferdstinget og Studentparlamentet ved HiOA er slike oppgaver. Styret er også opptatt av rolleklarhet i forhold til administrasjonen slik at relasjonen styreleder administrasjon er avklart og tydelig. Vedtak: Vervet som styreleder forutsetter frikjøp også i Styrehonoraret fastsettes derfor på tilsvarende måte som i Spørsmålet om eventuelt frikjøp også i 2013 tas opp på styrets møte i juni /12 Vedtekter - Forslag til vedtekter for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

4 Vedtak: Styret vedtok det fremlagte forslag til vedtekter for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 13/12 Instruks for styrearbeid - Forslag til instruks for hovedstyrets arbeid i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Styreleder Marianne Høva Rustberggard orienterte. Vedtak: Styret vedtok det fremlagte forslag til instruks for Hovedstyrets arbeid i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 14/12 Semesteravgift - Notat av til Hovedstyret fra administrasjonen Assisterende direktør Inger Hegstad Krüger orienterte. Styret uttalte at det er viktig å se samskipnadens inntekter i lys av de utfordringene organisasjonen står overfor. Det er sentralt å øke tilgjengelighet av og synliggjøre viktige tjenester som studentene er opptatt av, så som ulike tilbud innen område helse. Vedtak: Styret vedtok å søke Kunnskapsdepartementet om en økning av semesteravgiften til kr. 550, med virkning fra høstsemesteret Semesteravgiften indeksreguleres etter dette slik at avgiften justeres hvert 3. år etter søknad til departementet. 15/12 Lønns- og kompensasjonsutvalg SiO (kun styret) 16/12 Møte- og arbeidsplan - Utkast til møte-/arbeidsplan 2012 for SiOs hovedstyre. Vedtak: Styret vedtok møteplan for Hovedstyret for 2012 som følger: 21. mars 18. april 13. juni 21. september 11. og 12. oktober (seminar) 12. desember Alle møter fra med unntak av seminaret. 17/1 Eventuelt

5 - Høringssvar ny byggteknisk forskrift 2010 Til saken var sendt ut forslag til høringssvar på høringsbrev av 5. januar 2012 fra Kommunalog regionaldepartementet. Vedtak: Styrets leder fikk fullmakt til å ferdigstille høringssvaret i samsvar med innspill som fremkom på møte og i samråd med administrasjonen. Møtet slutt kl Referat v/ Lisbeth Dyrberg Neste møte: Styremøte onsdag 21. mars 4. etg, Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013 OM SIO SiO utvikler og tilbyr service- og velferdstjenester for studenter med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub Denne instruksen har som formål å angi Hovedstyrets oppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan styrets arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer