Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica."

Transkript

1 Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Marianne Høva Rustberggard (nestleder), Magnus Hovengen, Jenny Nygaard, Are Folkeson Arneberg, Britt Næsje, Anne Karine Lie, Tove Kristin Karlsen (til kl ), Jens P. Tøndel (til kl ), Ann Elisabeth Wedø. Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, Odd Wilhelmsen, Nina Langeland. I tillegg deltok leder Studenthelsetjenesten, Marit Eskeland, under sakene 66/11 og 71/11. Administrasjonen deltok ikke under sak 67/11, fra administrasjonen deltok adm. direktør Lisbeth Dyrberg under deler av sak 65/11 Evaluering av styrets arbeid. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 59/11, 60/11, 61/11, 66/11, 71/11, 65/11, 67/11, 63/11, 62/11, 64/11, 70/11, 68/11, 69/11 og 72/11. ORIENTERINGSSAKER: 59/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent. 60/11 Bekreftelse referat styremøtet og ekstraordinært styremøte Referatene var godkjent pr. mail og ble lagt frem til underskrift på møtet /11 Adm. direktørs orienteringer - Rapport fra virksomhetene o Referat fra møte i studentboligene o Søknadstilgang studentboliger høst 2011 o Status byggesaker - Status tilbakebetaling strøm - Rapportering Kunnskapsdepartementet - Medlemsmøte Adm. direktør Lisbeth Dyrberg orienterte. Styret tok saken til orientering.

2 62/11 Regnskapsrapport april 2011 Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr april Styret tok saken til orientering. DISKUSJONSSAKER: 63/11 Strategi - Notat av til styret fra administrasjonen Adm. direktør Lisbeth Dyrberg innledet. Styret uttalte at det utsendte notatet var et godt og kunnskapsbasert dokument med gode analyser som viser at SiO på mange måter står ved en korsvei mht hvilke tjenester det skal satses på fremover for å sørge for god studentvelferd/velferdsmaksimering i Sentralt i perioden blir å sørge for at denne utvikling skjer med grunnlag i at SiO forstår og har kunnskap om studentenes behov på en systematisk måte og på aggregert nivå. Styret viste til utdanningsinstitusjonenes internasjonaliseringsstrategier, deres søknadstilgang internasjonalt og nasjonalt, herunder økt studietilbøyelighet og urbanisering i befolkningen. Dette medfører et særlig behov for etablering av flere boliger. I tillegg utgjør det store rehabiliteringsbehovet i SiOs eksisterende boligmasse en stor utfordring. Disse forholdene tilsier at bolig behandles som ett av fokusområdene i foretaksstrategien. Et tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene blir viktig for å fange opp vekst og utvikling. Styret støtter retningen i det fremlagte forslaget om å etablere strategiske allianser med de største utdanningsinstitusjonene. Øvrige institusjoner anses også å profittere på en slik utvikling. SiO må ha fokus på å øke lønnsomheten, bl.a. gjennom effektivitet som for eksempel utvidelse av innkjøpssamarbeid samskipnader mellom, jfr innkjøp og kafévirksomhetene i samskipnads- Norge. Det må også legges til rette for at nødvendige synergier tas ut i form av økt effektivitet og økt lønnsomhet. Under fokusområdet Organisasjon bør arbeidet med ansatte som ressurs tydeliggjøres. Styret er positive til fokusområdet Samfunnsrolle i strategien, og ba administrasjonen arbeide videre med å øke synligheten av SiO som en viktig samfunnsaktør for 10% av Oslos befolkning og SiOs rolle i Oslo som studieby. Styret ba for øvrig om at operasjonalisering av fokusområdene foreslås når foretaksstrategien fremlegges til vedtak. Styret ba videre om at Virksomhetsstrategi for Studentbarnehagene og Studentidretten fremlegges i løpet av høsten (Studentbarnehagene i september, Studentidretten på styreseminaret i oktober). 64/11 Forutsetninger og hovedlinjer budsjett 2012 (kun styret)

3 65/11 Evaluering styrearbeid styrets egenoppgave (kun styret) VEDTAKSSAKER: 66/11 Studenthelsetjenesten Leder Studenthelsetjenesten Marit Eskeland møtte til saken. Notat : Studenthelsetjenesten tjenestetilbud; analyse av alternative modeller Vedlegg til notat: 1. Merverdi egenproduserte tjenester 2. Brukerundersøkelse Adm. direktør Lisbeth Dyrberg og ass. direktør Inger Hegstad Krüger orienterte. Styresaken redegjorde for 2 hovedmodeller. Den ene med kun egenprodusert allmennhelsetjeneste, den andre en hybridmodell med egenprodusert allmennhelsetjeneste i kombinasjon med refusjonsordning ved bruk av både egenprodusert og ekstern allmennhelsetjeneste. Det ble redegjort for økonomiske konsekvenser og risiko ved ulik kapasitetsutnyttelse og ulike refusjonstilbøyelighet i modellene. Styret viste til at dette er en komplisert sak med ulike hensyn og en sak av stor betydning for studentene og SiO. Styret uttalte at det utsendte styredokumentet utredet saken godt og at presentasjonen i møtet var grundig. Den anbefalte modell har vektlagt et kvalitetsmessig godt helsetilbud til studentene gjennom Studenthelsetjenesten (og et Senter i sentrum) samtidig som de økonomiske risikomessige konsekvensene for SiO er ivaretatt. Ordningen evalueres etter første driftsår. Evalueringen skal bl.a. omfatte rapporter som viser fordeling pr utdanningsinstitusjon av studenter som bruker tilbudet og antall konsultasjoner (bruksmønster). Evalueringen skal forelegges styret, eventuelt med forslag om justering av refusjonssatser. Styret ber om at det etableres en modell for allmennhelsetjeneste basert på egenproduserte tjenester i Studenthelsetjenesten. Det gis kun refusjon til Studenthelsetjenestens fastlegepasienter, og det gis refusjon for alle kostnader/egenandeler over kr 200 som faller inn under egenandelstak 1. Inntil det er etablert et allmennlegekontor i sentrum, vil det som en overgangsordning bli opprettholdt mulighet for studenter ved tidligere OAS-institusjoner, som ikke er fastlegepasienter ved Studenthelsetjenesten, å få refundert utgifter over kr 500 som faller inn under egenandelstak 1. For SiO-studenter ved studiested utenfor Oslo videreføres refusjonsordningen. Fra høsten 2011 åpnes det for at alle SiO-studenter kan benytte Studenthelsetjenesten som fastlege. 67/11 Adm. Direktør lønn (kun styret)

4 68/11 Valg av styremedlem Studentboligene Styremedlem i Studentboligene, Arvid Sveen, har meddelt at han ønsker å fratre styrevervet i Studentboligene (styremedlem siden 1986). Adm. direktør Lisbeth Dyrberg orienterte og redegjorde for Morten Aagenæs CV. Morten Aagenæs ble oppnevnt som styremedlem i styret for Studentboligene mvf , med funksjonsperiode 2 år. 69/11 Styrehonorarer (kun styret) 70/11 Medlemsinstitusjoner (prinsipper og aktuelle søknader) - Notat med vedtaksforslag - Liste over læresteder som har tatt kontakt om medlemskap Kommunikasjonsdirektør Nina Langeland orienterte. Styret uttalte at hensynet til konsekvenser for læresteder og studenter som faller inn under samskipnadens hovedansvar i hht Lov om studentsamskipnader, bør legges til grunn for vurdering om eventuell tilslutning til SiO. Styret vedtok følgende prinsipper for vurdering av tilslutning fra nye utdanningsinstitusjoner: Ved opptak av nye medlemmer ønsker SiO å prioritere NOKUT-akkrediterte høyskoler. Styret ønsker å ta stilling til hver enkelt søknad fra høgskoler med NOKUT-akkrediterte studietilbud. Per i dag anser SiO det hensiktsmessig å avvente at disse institusjonene som helhet er NOKUT-akkreditert. Styret mener videre det er hensiktsmessig at SiOs velferdstilbud rettes mot studenter i høyere utdanning. Dette betyr at for eksempel fagskoler per i dag ikke ansees å være aktuelle som tilsluttet medlemsinstitusjon. Styret er positive til at Diakonhjemmet Høgskole tilsluttes SiO. 71/11 Studier med støtte Leder Studenthelsetjenesten, Marit Eskeland, deltok under behandling av saken. - Notat av (med vedlegg) til Hovedstyret fra administrasjonen Adm. direktør Lisbeth Dyrberg orienterte. Styret presiserte forutsetningene for deltakelse i prosjektet (jfr vedtaket), herunder også at det forutsettes en kritisk inntaksordning der man er nøye på faglig forsvarlig utvelgelse av deltakere i prosjektet. Det rapporteres årlig til styret om prosjektets status og utvikling.

5 SiO deltar gjennom Studenthelsetjenesten i samarbeidsprosjektet Studier med støtte (SMS) med inntil 3 års primær tidshorisont. Alle lønnsmidler til prosjektet forutsettes dekket gjennom tilskudd fra NAV. Det avsettes inntil kr årlig i budsjettet til kostnader til kontorutstyr, veiledningsoppgaver, ledelse og administrasjon av prosjektet. Ansettelsestid for prosjektmedarbeidere avgrenses slik at arbeidsgiveransvaret er sammenfallende med tilskuddmidler. Prosjektstyringen legges til Studenthelsetjenesten. 72/11 Eventuelt Sandakerveien 99 overdragelse av aksjer Aksjer i Sandakerveien 99 overdras fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) til SiO Forretning AS. Styret ga administrerende direktør Lisbeth Dyrberg fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Forretning AS for å vedta overdragelse av aksjene i LHL S99 AS fra SiO til SiO Forretning AS. Møtet slutt kl Referat v/ Lisbeth Dyrberg Neste møte: onsdag 7. september 2011 kl , på stort møterom, 4.etg. DA.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen, Jenny

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Protokoll fra 19.11.09

Protokoll fra 19.11.09 Protokoll fra 19.11.09 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD (OAS) sak 65/09 - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 19.11.2009 Tilstede. Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Vegard J. Jæger, Annette Tandberg,

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-010 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF)

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 1 2 3 4 5 6 7 8 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 9 10 11 12 13 14 15 16 HVOR ER DET? http://kart.gulesider.no//map.c?q=gydas+vei+4&imgt=map&id=a_1403468

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013 OM SIO SiO utvikler og tilbyr service- og velferdstjenester for studenter med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer