Styrets beretning 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2009"

Transkript

1 Styrets beretning 2009 Viktige begivenheter i 2009 I 2009 fylte SiO 70 år, og markerte dette overfor studenter og egne medarbeidere med en egenprodusert jubileumsfilm. Økt tilgjengelighet for studentene har også dette året stått i fokus. SiO lanserte nye, tospråklige websider, samt Min Side -tjenester for Studentidretten og Studentbarnehagene i tillegg til Studentboligene. Tilbudet har fått gode tilbakemeldinger og har per februar 2010 nær brukere. SiOs hovedstyre vedtok høsten 09 også en egen åpenhetspolicy, som blant annet innebærer at SiOs postlister skal gjøres tilgjengelig for studenter og andre interesserte på web. Akupunkturhøyskolen ble våren 2009 ønsket velkommen som SiOs medlemsinstitusjon nummer ni. Høyskolen tilbyr bachelorgrad i akupunktur, og de cirka 200 studentene fikk fra høstsemesteret tilgang til SiOs velferdstilbud. Etablering av nye studentboliger står høyt på agendaen. Søkertallene til SiOs studentboliger var høye også dette året, og ved semesterstart sto nærmere 4000 studenter i boligkø. SiO fikk tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til å bygge hele 365 studentboliger, blant annet til byggetrinn 2 på Vestgrensa Studentby og fortetning på Sogn studentby. I oktober markerte forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, Oslos ordfører Fabian Stang og SiOs studentpolitikere grunnsteinsnedleggelse for Vestgrensa 2, hvor opp til 200 studenter kan flytte inn ved nyttårstid Både SiO og OAS (Oslo- og Akershushøgskolenes Studentsamskipnad) fattet positive vedtak om å søke sammenslåing. En fusjon vil kunne skje i 2011, etter godkjenning fra Kunnskapsdepartementet. Initiativet kommer fra studentene, og hovedformålet er å gi et bedre og likere velferdstilbud til alle studenter i Oslo og større studentinnflytelse. Resultatet av den ordinære virksomheten for konsernet totalt ble på nivå med målet for 2009, men den regnskapsmessige konsekvensen av rehabiliteringen av alle badene i Grünerløkka studenthus, ble en kostnadsført belastning på 12 mill kr. Dermed ble totalresultatet bare 14 mill kr. Likevel er det en dobling av resultatet fra Finansresultatet, som bidro sterkt til det svake resultatet i 2008, er i 2009 tilbake på normalt nivå. SiOs Hovedstyre 2009 I SiOs hovedstyre for 2009 har følgende vært representert: Øyvind Gjengaar, styreleder Fredrik Øren Refsnes, nestleder Inge Carlén Guro Svenkerud Fresvik Siri Moe Megaard, Britt Næsje Tove Kristin Karlsen Beate Pettersen 1

2 Kvalitetsstyring SiO har et enhetlig kvalitetssystem med sentrale og virksomhetsvise prosedyrer, planer og bestemmelser. I 2009 har det blitt gjennomført ni interne revisjoner av de ulike SiOvirksomhetenes bruk av systemet. Systemet for avvikshåndtering er forenklet. Videreutvikling av felles innkjøpsavtaler og innkjøpsportal har gitt stor forbedring i SiOs innkjøpsbetingelser. Dette har hatt særlig stor effekt i Studentkafeene. Et elektronisk dokumenthåndteringssystem (edocs) ble i 2009 innkjøpt og implementert i deler av konsernet. Systemet skal være fullt implementert i løpet av våren Arbeidsmiljø og læring Antall ansatte i SiO konsern var i fordelt på 594 årsverk. Dette er en nedgang på 6 ansatte og 18,6 årsverk fra Prosentvis har turnover gått ned fra 24,6 % i 2008 til 17,8 % i I 2009 ble det ansatt 122 nye medarbeidere fordelt på 81 kvinner og 41 menn. Sykefraværet har økt betydelig, fra 7,94 % i 2008 til 8,86 % i 2009, fordelt på menn 7,74 % (5,58 % i 2008) og kvinner 9,53 % (9,27 % i 2008). Det er i løpet av 2009 meldt inn 17 skader og 3 nestenulykker. Med unntak av ett tilfelle er hendelsene av mindre omfang. Ett tilfelle har ført til lengre sykefravær. Av de øvrige hendelsene har sju skader ført til kortere sykefravær. Korrigerende tiltak er gjennomført og melding om yrkesskade til NAV sendt der det har vært behov. Det er gjennomført risikovurdering i forhold til behov for forebyggende helsearbeid i Studentkafeene, Studentbarnehagene og Studenthelsetjenesten. Dette utgjør grunnlaget for inngåelse av avtale om ekstern bedriftshelsetjeneste i SiOs sentrale opplæringsprogram, SiOpplæring, utgjør grunnstammen i SiOs interne kompetanseutviklingsplan. Det ble gjennomført 16 kurs i regi av SiOpplæring i 2009 med til sammen 193 deltagere. Deltakerevalueringene viser god tilbakemelding på kursene. Det er også innført en ny kurspakke Styringsrett og systematisert i obligatoriske og ikkeobligatoriske kurs. I tillegg arrangeres det også en rekke opplæringstiltak i de forskjellige virksomhetene igjennom hele året. SiO legger stor vekt på at HMS-arbeidet i bedriften skal bidra til å videreutvikle arbeidsmiljøet. I slutten av 2010 skal det gjennomføres en ny medarbeider/ trivselsundersøkelse blant alle ansatte. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år og er del av SiOs systematiske HMS-arbeid. 2

3 Ytre miljø Miljø er et av fokusområdene i SiOs strategi for Miljøtemaene som er prioritert er avfall, energi, transport og innkjøp. SiO har søkelys på de delene av virksomheten som kan være en miljørisiko eller ha viktig miljøpåvirkning. Av tiltak og planer innen miljø i 2009 nevnes: Oppgradering av avfallsløsninger på Kringsjå og Sogn studentbyer: Delvis nedgravde siloer som gir en bedre løsning enn avfallscontainere Fjernvarmeforsyning er under etablering på Domus Athletica, samt Sogn og Vestgrensa studentbyer. Disse erstatter blant annet oljefyring SiO planlegger passivhus og lavenergihus på nybygg Sogn Enøktiltak gjennomført i forbindelse med generaloppussing av J. P. Erliens vei 4-14 på Sogn Studentboligene arrangerte i første kvartal konkurransen Energikappløpet for å inspirere beboerne til en mer miljøvennlig energihverdag. Studentkafeene fikk høsten 2009 fornyet sitt Miljøfyrtårnsertifikat. I tillegg samarbeider SiO med medlemsinstitusjonene om felles miljøtiltak. Organisering - miljøstyring SiOs miljøprosjekt ble ferdigstilt første halvår 2009, og miljøarbeidet har fortsatt som del av den ordinære driften. Egen kvalitets- og miljøsjef ble ansatt i SiO Eiendom, og har fått ansvar for miljøoppfølging i hele SiO. I virksomhetene er arbeidet med ytre miljø et linjeansvar, men med delegerte oppgaver til egne miljøansvarlige. Planlegging og rapportering innen miljø følger kvalitetssystemet, og det er i 2009 utarbeidet rutiner innen miljø. SiOs overordnede miljøplan, samt en miljøhandlingsplan for 2009 har gitt føringer for prioritering av miljøområder og av tilhørende oppgaver og tiltak. 3

4 Likestilling SiO har som mål å ha likestilling mellom kvinner og menn. Begge kjønn skal ha like muligheter til arbeid og påvirkning. Virksomhetene jobber aktivt med likestilling og et omforent mål er en så jevn kjønnsfordeling blant ansatte som mulig, både på leder- og medarbeidernivå. Kjønnsnøytrale betingelser ved fastsetting av lønn, fordeling av arbeidsoppgaver og kompetanseheving er sentrale virkemidler, i tillegg til rekruttering. Kjønnsfordelingen i 2009 er 65 % kvinner og 35 % menn. For SiO ekskl. datterselskaper er det Velferdsavdelingene som trekker andelen kvinnelige ansatte opp. Spesielt gjelder dette Studentbarnehagene, Studenthelsetjenesten og Karrieresenteret med henholdsvis 82 %, 85 % og 91 % kvinneandel. I SiO Eiendom er forholdet motsatt, hvor kvinneandelen er 5 %. SiOs hovedstyre besto i 2009 av åtte medlemmer, fordelt på fem kvinner og tre menn. Styrets leder var mann. SiOs ledergruppe består av fem konserndirektører og sju driftsdirektører. Administrerende direktør og to konserndirektører er kvinner, to driftsdirektører er kvinner. Det gir en kvinneandel i ledelsen på 42 %. I SiO konsern er snittlønnen per år (omregnet til 100 % stillinger) for kvinner kroner og for menn kroner. For Studentbarnehagene er snittlønnen for kvinner høyere enn for menn. Gjennomsnittlig arbeidstid per uke for SiO konsern er 33,75 timer per uke for kvinner og 35,69 timer per uke for menn. Det totale antall deltidsansatte var 128 personer, bestående av 100 kvinner og 28 menn. Diskriminering Konsernet arbeider aktivt for å fremme diskrimineringslovens formål om å sikre like muligheter og rettigheter og for å hindre diskriminering på grunn av etnisk og nasjonal opprinnelse, religion og livssyn. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 4

5 Organisering SiO er opprettet som en velferdsorganisasjon for studentene ved Lov om studentsamskipnad i Oslo av 16. juni Ny lov ble vedtatt i desember 2007, med ikrafttredelse 1. august SiOs visjon lyder Vi skal gjøre det enkelt og utviklende å være student i Oslo. Vår ambisjon er å bidra til å skape de beste læringsmiljøene i landet, i samarbeid med de ni utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet SiO pr : Universitetet i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Det teologiske Menighetsfakultet, Norges idrettshøgskole, Norges veterinærhøgskole, Norges musikkhøgskole, Handelshøyskolen BI i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Akupunkturhøyskolen. Studentene ved disse institusjonene betaler semesteravgift som er med på å finansiere SiOs velferdstilbud og studentdemokratiet. I 2009 utgjorde inntekter fra semesteravgift 4% av SiOs inntekter. Medlemsinstitusjonene bidrar gjennom fristasjonsprinsippet ved å stille lokaler til disposisjon for store deler av SiOs virksomhet, uten vederlag. Institusjonene, i særlig grad Universitetet i Oslo, bidrar med drifts- og vedlikeholdsmidler til idrettsanleggene og serveringsstedene. Fristasjonsavtaler for lærestedene bortsett fra BI er revidert og signert i Organisasjonen omfatter tre divisjoner: Velferdsdivisjonen tilbyr allmennhelsetjeneste, psykolog-, psykiatri- og sosialrådgivningstjeneste, tannhelsetjeneste, karrieresenter, barnehager, idrettstilbud og støtte til kulturaktiviteter. Studentboligene har ansvar for utleie, forvaltning og drift av SiOs ca 6000 boenheter i nærheten av studiestedene i Oslo, mens SiO Eiendom har ansvar for byggeprosjekter og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Forretningsdivisjonen består av holdingselskapet SiO Forretning AS. Heleide datterselskaper er Studentkafeene AS som har serveringssteder og cateringvirksomhet i Oslo, Collegium Novum AS som driver utleie av hybler, leiligheter og næringslokaler på det private utleiemarkedet i Oslo, og Akademika AS, som driver bokhandel- og forlagsvirksomhet i Oslo, Buskerud og Telemark. Forlaget Unipub AS er fusjonert inn i morselskapet Akademika AS med virkning fra SiO har aksjer Chateau Neuf Servering AS. Aksjene er ikke utbytteberettiget. 5

6 Utsikter SiO utvikler og tilbyr service- og velferdstjenester for studenter. Gjennom gjensidig forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjoner og studenter bidrar SiO til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning. SiO og OAS (Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad) leverte 25. januar 2010 en felles søknad til Kunnskapsdepartementet om sammenslåing. Avklaring ventes i Et av formålene er å gi et bedre og likere velferdstilbud til studentene. Det samlede tilbudet vil være uendret på kort sikt, men mange studenter vil oppleve flere valgmuligheter. Sammenslåing gir også stordriftsfordeler og nye utviklingsmuligheter. SiO har en lang tradisjon for at det er studentene som definerer god studentvelferd og vedtar hvilke tjenester SiO skal tilby. I februar 2010 har SiO på ny gjennomført en standardisert omdømmeundersøkelse for hele konsernet og en felles kundetilfredshetsindeks (KTI) for alle virksomhetene. Tilfredshetsundersøkelsen viser at litt færre studenter bruker tjenestene til SiO sammenliknet med Det gjelder først og fremst bokhandel, kafe og idrett. Kundetilfredshetsindeksen er i 2009 på 62 poeng. Dette er svak fremgang på 1 poeng fra målingen i Samtidig viser undersøkelsen at SiO er blitt mer synlige, og styrker seg på omdømmeattributter som blant annet åpenhet, service, kvalitet og kompetanse. Studentene svarer også i noe større grad enn i 2007 at de føler medeierskap og at de har påvirkningsmulighet overfor SiO Resultatene vil bli fulgt opp både sentralt og av den enkelte virksomhet. SiOs økonomiske utfordringer fremover synes å være todelt. For det første øker diskrepansen mellom generell kostnadsøkning innenfor basis velferdstjenester og moderat til null økning i offentlig finansiering. Resultatet av denne utviklingen er at egenbetaling for disse tjenestene øker mer enn den generelle prisstigningen. Det er en uheldig og ikke ønskelig sett i et velferdspolitisk perspektiv. For det andre er konkurransen innenfor SiOs virksomhetsområder bøker og servering stadig økende. Det medfører press på marginer og resultater. Disse utfordringene har imidlertid stor oppmerksomhet i organisasjonen, og lønnsomhetsforbedrende muligheter søkes kontinuerlig både når det gjelder kostnadsreduserende tiltak, og økning av inntekter i de markeder vi opererer. Utover er arbeid med å ta i bruk ny teknologisk funksjonalitet i god gjenge. I tillegg til å gi nye inntektsmuligheter og rasjonaliseringsgevinster, bidrar det i betydelig grad til å øke servicenivå, tilgjengelighet til tjenestene og SiOs omdømme. SiO har i 2010 fått tilskudd til å bygge 167 nye studentboliger, og samlet fikk Oslo 282 tilskudd. Departementet vektla i sin tildeling det store behovet for studentboliger i Oslo, forhold i boligmarkedet og antallet internasjonale studenter. For SiO sin del betyr dette en mulighet til å realisere 78 hybelenheter i fortetningsprosjektet på Sogn Studentby, og 35 til ombygging av fellesarealer på Bjølsen, Kringsjå, Bjerke og Sogn til studentboliger. For å møte det langsiktige behovet for studentboliger er det behov for nybyggingsprosjekter med et større volum av hybler. Bekreftelse av fortsatt drift Regnskapet er avlagt etter forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir det fremlagt resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for 6

7 resultatet i 2009 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. I samsvar med regnskapslovens 3 bekrefter styret at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet Konsernomsetningen for 2009 er 803,9 millioner kroner, som er 15,1 millioner kroner mer enn foregående år. Årsresultatet for konsernet er kroner etter skatt. I 2008 var tilsvarende resultat kroner. Resultatgraden (før skatt) er 1,7 % mot strategisk mål på 3%. Resultatgraden eksklusiv ekstraordinær kostnadsføring av rehabiliteringen av Grünerløkka studenthus er 3,2 %. Totalkapitalen pr er kroner. Den er dermed redusert med kroner fra Med egenkapital på kroner utgjør egenkapitalgraden 25,9 %. Pr var egenkapitalgraden 25,1 %. Strategisk mål for SiO konsern er 30 %. Anleggsmidlene utgjør 85 % av totalkapitalen, mens egenkapitalen og langsiktig gjeld utgjør 92 %. Likviditetsgraden er 1,94. Finansiell risiko SiOs finansielle risiko er minimalisert ved at tilnærmet hele porteføljen av langsiktige lån er sikret i fastrenteavtaler. Likviditet som ikke er plassert i bank, er plassert i lavrisikoinstrumenter som også er valutasikret. Det inngås i liten grad langsiktige kontrakter som binder innkjøp av varer og tjenester i forhold til muligheter for å oppnå markedsmessige marginer. Ellers utgjør konsernets kredittsalg en liten del av samlet omsetning. Alle utleieforhold av boliger og næringsarealer er sikret ved innestående depositum. Bokført verdi av fast eiendom, som utgjør ca 85 % av konsernets totalkapital har en anslått markedsverdi som er minimum fire ganger høyere. 7

8 Årets resultat Årets resultat i morselskapet på Er foreslått disponert slik: Avsatt til Kr. Ottosens Fond Avsatt til annen egenkapital Oslo, 28.april 2010 Fredrik Øren Refsnes Styreleder Guro Svenkerud Fresvik Nestleder Jenny Nygaard Marianne Høva Rustberggard Britt Næsje Siri Moe Megaard Tove Kristin Karlsen Jens Petter Tøndel Lisbeth Dyrberg Adm.dir 8

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013 OM SIO SiO utvikler og tilbyr service- og velferdstjenester for studenter med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 OM SIO SiO utvikler og tilbyr studentspesifikke tjenester med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et gjensidig forpliktende

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

VELFERD I STUDIETIDEN Studentsamskipnaden i Oslo, årsrapport 2002

VELFERD I STUDIETIDEN Studentsamskipnaden i Oslo, årsrapport 2002 VELFERD I STUDIETIDEN Studentsamskipnaden i Oslo, årsrapport 2002 HOVEDOPPGAVER INNHOLD HVA GÅR SEMESTERAVGIFTEN TIL? Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1 Årsrapport for 2011 SiTo Årsr apport 2011 1 2 SiTo Årsr apport 2011 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19

Detaljer

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1 KAPITTEL SiTo Årsr apport 2012 1 Årsrapport for 2012 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten....12 Organisasjonsplan....13 Organisasjonskart....14 Nøkkeltall....15

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 53.289.705 59.411.215 355.991.773 373.194.885 Inntektsføring tilskudd 3, 6 96.372.031

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

FORNY AS Årsrapport 2014

FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS SANDAKERVEIEN 99 Sted: Storo, Oslo Areal: ca. 7020 kvm Opprinnelsesår: 1986 Byggekost: ca. 120 MNOK I februar 2015 står brakkeriggen klar ved Sandakerveien 99. Her skal

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Mulighetsstudie SiØ og SiÅs. Februar 2013

Mulighetsstudie SiØ og SiÅs. Februar 2013 Mulighetsstudie SiØ og SiÅs Februar 2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 4 2 BAKGRUNN POLITISKE SIGNALER/VEIKART 4 2.1 STUDENTSAMSKIPNADENE UNDER LUPEN 4 2.2 POLITISKE PREMISSER 7 2.3 ET NYTT VEIKART? 8 2.4 SAMSKIPNADENE

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19 Endring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ble MNOK -9,3, mot MNOK 0,9 i 2009. Resultat etter skatt for morselskapet ble MNOK -19,7, mot MNOK -6,1 i 2009.

ble MNOK -9,3, mot MNOK 0,9 i 2009. Resultat etter skatt for morselskapet ble MNOK -19,7, mot MNOK -6,1 i 2009. Årsberetning Forretningsåret 2010 RESULTAT, BALANSE, KONTANTSTRØM Konsernet hadde i 2010 driftsinntekter på MNOK 520,0 mot MNOK 516,4 i 2009. Konsernets virksomhet var i 2010 i Norge. Driftsinntekter i

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer