Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica."

Transkript

1 Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen, Jenny Nygaard, Marianne Høva Rustberggard (nestleder), Are Folkeson Arneberg, Britt Næsje, Anne Karine Lie, Tove Kristin Karlsen, Jens P. Tøndel, Ann Elisabeth Wedø. Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Nina Langeland, Inger Hegstad Krüger og Odd Wilhelmsen fra og med sak 36/11. Til sak 30// møtte Espen Skorstad fra Cut-e. I tillegg møtte direktør Studentboligene, Tom Olstad, og eiendomsdirektør Ketil Sand til sak 36/11 Fortetting Sogn. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 27/11, 28/11, 30/11, 29/11, 34/11, 35/11, 40/11, 36/11, 39/11, 37/11, 38/11, 33/11, 32/11, 31/11 og 41/11. ORIENTERINGSSAKER: 27/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent. 28/11 Bekreftelse referat styremøtet og Referatene var godkjent pr. mail og ble lagt frem til underskrift på møtet /11 Adm. direktørs orienteringer - Referat fra møte i studentboligene Adm. Direktør Lisbeth Dyrberg orienterte. Til sammen 8 ulike læresteder har henvendt seg til SiO med forespørsel om mulig tilslutning til samskipnaden. Styret ba administrasjonen avklare med departementet hvilke kriterier som legges til grunn for at et lærested har rett og plikt til å være tilsluttet en samskipnad. I energisaken overfor Hafslund, som følge av teknisk feil på høyspentmåler og for mye betalt nettleie og strøm, er partene i dialog om en omforent løsning. Hafslund har bekreftet at SiO ikke er å laset for feilmålingene da SiO ikke hadde noen mulighet til å avdekke at målingene var feil. Styret tok saken til orientering.

2 30/11 Medarbeiderundersøkelsen 2010 (SiO) Til saken møtte Espen Skorstad fra Cut-e som er leverandør av undersøkelsen og bistår i oppfølging av resultatene. Resultatrapport for SiO totalt ble delt ut i møtet. Svarprosent på undersøkelsen er 75% som må anses meget bra og på nivå med svarprosent ved forrige undersøkelse i Espen Skorstad redegjorde for formålet med undersøkelsen samt for resultatene på konsernnivå. Resultatene sammenlignes med et større antall andre bedrifter og med den tilsvarende undersøkelsen gjennomført i Resultatene er jevnt over gode, og er på nivå med forrige undersøkelse. Resultatene følges opp i den enkelte virksomhet som utarbeider oppfølging av 2 områder til forbedring og 2 områder til bevaring. Tema mobbing ble orientert om. Det er null-toleranse for mobbing i bedriften, og det har i tilbakemelding om undersøkelsens resultater til organisasjonen blitt lagt særlig vekt på handlingsplikten dersom man observerer eller opplever mobbing. Styret tok saken til orientering 31/11 Foreløpig regnskap OAS/SiO Regnskapsrapport 2010 SiO konsern - Regnskap 2010 OAS m datterselskaper Ass. direktør Inger Hegstad Krüger orienterte. Det utsendte regnskapet er oppdatert i forhold til forrige styremøte, men regnskapet er ikke ferdig revidert. Inntektsføring av AFP forpliktelser er gjennomført. Konserninterne elimineringer er ikke synliggjort i det foreløpige regnskapet. Disse vil ikke ha betydning for resultatet. Styret tok regnskapsrapporten til orientering. 32/11 Status sammenslåing/ grafisk profil Til saken var sendt ut notat med orientering om status. Kommunikasjonsdirektør Nina Langeland orienterte. Ny profil inkl. ny logo ble presentert. Styret uttalte seg positivt i forhold til inntrykket av ny visuell profil som representerer mye nytt i forhold til de sammenslåtte samskipnadenes tidligere profil. Det arbeides også med planlegging av flytting av aktivitet fra W 27 til Kunstakademiet som vil representere et senter i sentrum. Styret er opptatt av et levende senter med fokus på tjenestetilbud til studenter og fleksibilitet i forhold til romkabal. Styret tok saken til orientering.

3 DISKUSJONSSAKER: 33/11 Styrets beretning/årsrapport 2010 for SiO og OAS - Forslag til styrets beretning 2010 for SiO - Forslag til styrets beretning 2010 for OAS Finansdirektør Odd Wilhelmsen orienterte. Styrets beretning ferdigstilles til neste styremøte i tråd med innspill gitt i dagens møte. Ytterligere innspill og merknader til beretning/årsrapport sendes administrasjonen innen 1.4. VEDTAKSSAKER: 34/11 Semesteravgift høst 2011 Til saken var sendt ut et kort notat (forside). Styret vedtok å sette semesteravgiften til kr 410,- for alle studenter tilsluttet SiO. Endringen gjennomføres mvf høstsemesteret 2011 under forutsetning av Kunnskapsdepartementets godkjenning. 35/11 Høringsuttalelse ny samskipnadslov/forskrift - Høringssvar Styret uttalte at det utsendte dokumentet var et godt utkast som belyser de mest sentrale punktene i høringsforslaget fra departementet. Styret ba om at relevante dokumenter, herunder utkast til høringssvar fra Samskipnadsrådet, oversendes styret. Styret ga styreleder fullmakt til å ferdigstille høringssvaret etter de signaler som fremkommer på møtet. Høringssvaret sendes ut til styret. 36/11 Fortetting Sogn Til saken møtte eiendomsdirektør Ketil Sand og direktør Studentboligene, Tom Olstad. - Notat til Hovedstyret om Fortetting Sogn - Saksdokumentet til Boligstyrets behandling av saken Saken har vært til behandling i styret for Studentboligene som med 6 mot 2 stemmer innstilte til Hovedstyret å realisere alternativ 2 med 264 HE, kun ett roms leiligheter med størrelse 16

4 20 m2. Prosjektet vil i dette alternativet ikke kunne realiseres innenfor gjendende kostnadsramme. Det må derfor søkes godkjenning og finansiering i Husbanken basert på 50 års Husbanklån. Dette gir en gjennomsnittlig husleie pr mnd pr HE i størrelsesorden kr kr avhengig av rentenivå (3,5% og 4%). Styret uttalte at saken var prinsipielt svært vanskelig, noe både avstemming i styret for Studentboligene og Hovedstyret viser. Det var enighet i styret om at det er sterkt ønskelig å kunne realisere nye studentboliger med statstilskudd, samtidig som det er viktig å bygge boliger med de nødvendige kvaliteter i et langt tidsperspektiv. I lys av stort behov for studentboliger vedtok styret å realisere fortetting på Sogn så snart som mulig. Styret legger vekt på at nye studentboligprosjekter reflekterer boligsammensetning og krav til minimumsstørrelse på boliger som etterspørres. Styret vedtar at alternativ 2 gjennomføres under forutsetning av at prosjektet og finansieringsmodellen godkjennes av Husbanken. Gjennomføring av prosjektet forutsetter at kravet om P-hus frafalles. Vedtatt med 6 mot 4 stemmer. 37/11 Fristasjonsmodell - Notat med vedtaksforslag - Notat av (til diskusjonssak 19/11) Ass. direktør Inger Hegstad Krüger orienterte. Det ble redegjort for forslag til modell for fordeling av fristasjonstilskudd til sentraladministrasjon. 1. Styret slutter seg til de foreslåtte modellene for fordeling av fristasjonstilskudd til sentraladministrasjon, kaféadministrasjon og Studentidretten. 2. Styret ber om at modellen blir presentert for medlemsinstitusjonene på medlemsmøtet i mai, og at det etableres avtaler med institusjonene der fordelingsprinsippene inntas. 3. Styret ber om at fordelingsprinsippene inntas i avtaler med eventuelle nye medlemsinstitusjoner. Søkere skal være orientert om og ha godtatt disse betingelsene innen de opptas som medlem. 4. Modellen skal evalueres så snart grunnlaget for slik evaluering er til stede. Styret ber om at det fremlegges forslag fordeling av fristasjonstilskudd til Kundesentrene, Studenthelsetjenesten, Studentliv og Senter i sentrum til når innhold og plassering av disse er mer avklart. 38/11 Budsjett 2011 (kun styret) 39/11 Medlemskap Kunnskapsbyen Lillestrøm

5 - Notat om status Kjeller Studentbarnehage Styret ba om at det på neste møte orienteres om eventuelle øvrige aktiviteter og forhold et medlemskap i Kunnskapsbyen Lillestrøm medfører. Styret mener det er viktig å opprettholde et barnehagetilbud for studentene på Kjeller. Primært bør dette skje i samarbeid med Kunnskapsbyen barnehage. Det søkes medlemskap i Kunnskapsbyen Lillestrøm på de vilkår som ble fremlagt i møtet. Subsidiært ber styret om at barnehagedriften opprettholdes i dagens lokaler i Bergslia. 40/11 Pensjonsforpliktelser (kun styret) 41/11 Eventuelt Ingen saker meldt. Møtet slutt kl Referat v/ Lisbeth Dyrberg Neste møte: onsdag 27. april 2011 kl , på stort møterom, 4.etg. DA.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer