SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl"

Transkript

1 SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 06/2826 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOTTÅKER - GNR 114/47, 95 m.fl. Dato: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert , sist revidert Området er regulert til følgende formål: BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse, B1-B10 Barnehage Energianlegg / Trafo Lekeplass, Lek 1-Lek 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg, f_v1-v2 Fortau, 1-4 Gang-/sykkelveg, GS1-GS2 Annen veggrunn grøntareal, 1-4 Parkeringsplasser, P GRØNNSTRUKTUR Friområde, F1 LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL Friluftsformål, F2 Vern av kulturmiljø eller kulturminne, id , id 62646, id , id HENSYNSSONER SIKRINGSSONER, Frisikt H140_1 t.o.m. H140_11 FARESONER, Høyspenningsanlegg H370_1 BEVARINGSONE, Bevaring kulturmiljø H570_1 t.o.m. H570_4

2 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 2 av FELLESBESTEMMELSER Fornminner Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet Parkering Det skal opparbeides parkeringsplasser for bil og sykkel i henhold til de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for Sandefjord kommune. Plassering og antall plasser skal dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak. Parkeringsplassene skal være ferdig opparbeidet før boligene tillates tatt i bruk. I områder med fellesparkering må det avsettes et minimum på 5% av det totale antall parkeringsplasser til HC parkering. Parkeringsplassene må utformes og plasseres slik at hensynet til bevegelseshemmede ivaretas Utnyttelse Grad av utnytting beregnes i henhold til byggeforskriftenes kap. 5 (TEK10). Parkeringsareal, både under og på terreng skal medregnes i grad av utnytting, også biloppstillingsplasser som ikke er overbygd (jf. 5-7) Plankrav Før det tillates noen form for bygge- eller anleggsarbeid skal det foreligge en godkjent utomhusplan som viser opparbeidelsen av de ubebygde arealene innenfor det aktuelle delområdet. Før første delområde med blokkbebyggelse kan igangsettes skal det foreligge en godkjent utomhusplan med utforming og plassering av oppholdsarealer/lekeområder med lekeapparater i Friområde F1 og Friluftsformål F2. Detaljert byggeplan/gjennomføringsavtale med Statens vegvesen skal foreligge for alle tiltak i/mot fylkesveg inkl. støyskjerming. Utomhusplanen skal fastlegge følgende: Bebyggelsens plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet Areal for parkering, inkludert plassering og utforming av HC parkering (evt. garasjer) og organisering av dette Utforming og plassering av lekeområder med lekeapparat skal beskrives og vises Utforming og plassering av opplegg for renovasjon, postkasser og evt. utvendig bod samt innbygging/skjerming skal beskrives og vises Terrengplanering samt forstøtningsmurer med angitt høyde der terrengforholdene krever slike tiltak, skal beskrives og vises Eksisterende og fremtidige koter Nødvendig personsikring mot skrenter og skjæringer, skal beskrives og vises Veilys Trær/vegetasjon som søkes bevart og ny beplantning Tilgjengelighet, jfr. rundskriv fra MD T-5/99B Sti i område B2, B3 og B5/B6.

3 1.1.5 Uteoppholdsarealer Totalt krav til areal skal være i henhold til kommuneplanen. Øvrige uteoppholdsarealer, for områdene B1 t.o.m. B7, utover det som dekkes opp på privat del av tomt, balkonger/terrasser skal opparbeides i Friområde F1 (pkt.3) og Friluftsformål F2 (pkt.4). Tidsrammer er nedfelt i rekkefølgebestemmelsene. Det stilles ikke krav til opparbeidelse av samlete felles uteoppholdsarealer utover det som er vist i planen, og det som skal opparbeides i F1 og F2. 3 av Støy Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at kravet til grenseverdiene i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 for utvendig eller innvendig støybelastning er ivaretatt Saksbehandling Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge nødvendig dokumentasjon, bl.a. tekniske planer, jfr. SAK Plan for helhetlig overvannsdisponering skal utarbeides for hele planområdet. Lokal håndtering av overvann vurderes i samarbeid med kommunen El I forbindelse med søknad tillatelse til tiltak skal det utarbeides en felles energiplan for området. Trace for jordkabel må flyttes. Det påhviler utbygger å ta kontakt med nettselskapet for tidlig å avklare behov for nettutbygging og utforming av nettløsning innenfor planområdet Sikring Ved søknad om tillatelse til tiltak innenfor område B1 må det foreligge en detaljert plan for gjennomføring av nødvendige sikringstiltak mot ras og steinsprang, utover de tiltak kommunen har utført, mot Vesterøyveien 143 og 145. Det vises til geoteknisk rapport fra siv.ing. Bjørn Strøm datert 25. febr. 2010, dokumentasjon fra Sandefjord kommune (Gjerden fjellsikring) for sikring utført og samt ingeniørgeologisk rapport fra Bernt Høygaard datert Stabiliteten i bergskrenten mot Vesterøyveien 143 og 145 revurderes på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger om den sikring som allerede er utført. Eventuelle nye sikringstiltak må være utført før det gis igangsettingstillatelse. Ansvar for gjennomføring og framtidig vedlikehold av sikringstiltak påhviler tiltakshaver/grunneiere i område B1. Ansvar for vedlikehold skal tinglyses på eiendommen Estetikk Innenfor hvert enkelt område i planen skal samtlige bygninger utformes med samme stiluttrykk for å oppnå harmoni i området. 1.2 BOLIGBEBYGGELSE Område B1, maks.17 bruksenheter I området tillates oppført avtrappet blokkbebyggelse med flate tak evt. med takterrasse med de begrensninger av byggets gesimshøyder som er angitt på plankartet. For heissjakt, ventilasjonsoppbygg og liknende tillates den angitte kotehøyden overskredet med 1,5m over maksimalt 5% av øverste takflate. For atkomst med innelukket trapp til takterrasse tillates den angitte kotehøyden overskredet med 3m over maksimalt 20m² av øverste takflate på hver bygningskropp. Rekkverk rundt takterrasse

4 tillates med 1,2m høyde over angitt kotehøyde. Sammenfallende byggegrense og formålsgrense mot vei skal ikke overskrides. Takutstikk og balkonger aksepteres inntil 1m utover øvrige angitte byggegrenser, også mot områder for friluftsformål. Terrasser aksepteres inntil 1m utover øvrige angitte byggegrenser, med unntak for byggegrensen mot vest/sydvest hvor terreng utenfor byggegrensen skal forbli urørt pga kulturminner. 4 av Utnyttelse Maks BRA=3250m² samlet for området. Bruksareal i kjeller skal medregnes ved beregning av maks BRA. Bruksareal under Lek 1 skal også medregnes i maks BRA. Kjeller skal bl.a. inneholde parkeringsplasser, som sammen med parkering på terreng min. skal dekke krav til parkeringsplasser i henhold til fellesbestemmelsenes pkt Uteopphold/nærlek. Se fellesbestemmelser pkt og Lek 1 pkt Det settes av min. 10 m² pr. bruksenhet i Lek 1 til nærlekeplass for B1, som opparbeides på dekke over parkeringskjeller for område B Sømboring. Avgrensning av byggegrop parallelt med grenselinje mot F2 skal sømbores. Det skal foretas særskilt oppfølging/kontroll av sprengningsarbeidene Område B2, maks.24 bruksenheter I området tillates oppført blokkbebyggelse med flate tak evt. med takterrasse med de begrensninger av byggets gesimshøyder som er angitt på plankartet. For heissjakt, ventilasjonsoppbygg og liknende tillates den angitte kotehøyden overskredet med 1,5m over maksimalt 5% av øverste takflate. For atkomst med innelukket trapp til takterrasse tillates den angitte kotehøyden overskredet med 3m over maksimalt 20m² av øverste takflate på hver bygningskropp. Rekkverk rundt takterrasse tillates med 1,2m høyde over angitt kotehøyde. Takutstikk, terrasser og balkonger aksepteres inntil 1m utover angitte byggegrenser, dog ikke nærmere enn 4m fra formålsgrense mot vei Utnyttelse Maks BRA=4750m² samlet for området. Bruksareal i kjeller skal medregnes ved beregning av maks BRA. Bruksareal under Lek 2 skal også medregnes i maks BRA. Kjeller skal bl.a. inneholde parkeringsplasser, som min. skal dekke krav til parkeringsplasser i henhold til fellesbestemmelsenes pkt Uteopphold/nærlek. Se fellesbestemmelser pkt og Lek 2 pkt Det settes av min. 10 m² pr. bruksenhet i Lek 2 til nærlekeplass for B2, B5 og B6, som opparbeides på dekke over parkeringskjeller, evt. på terreng, for område B Område B3, maks. 13 bruksenheter I området tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse med pulttak eller flate tak evt. med takterrasse. Begrensninger av byggets gesimshøyder er angitt på plankart, med unntak for gesimshøyde mot område F1 og F2 som skal reduseres med 2,5m. Ved løsning med flatt tak skal gesimshøyden reduseres med 2,5m generelt i forhold til angitt høyde på plankart. For atkomst med innelukket trapp til takterrasse m/ventilasjonsoppbygg tillates den angitte kotehøyden overskredet med 3m over maksimalt 20m² av øverste takflate på hver boenhet. Rekkverk rundt takterrasse tillates med 1,2m høyde over angitt kotehøyde.

5 Takutstikk og balkonger aksepteres inntil 1m utover angitte byggegrenser, også mot område for Friluftsformål F2 og Friområde F1. Terrasser aksepteres inntil 1m utover angitte byggegrenser, med unntak for byggegrensen mot vest/sydvest hvor terreng utenfor byggegrensen skal forbli urørt pga kulturminner. 5 av Utnyttelse Maks BRA=3400m² samlet for området. Bruksareal i kjeller skal medregnes ved beregning av maks BRA. Kjeller skal bl.a. inneholde garasje, som sammen med parkeringsareal foran garasje skal dekke krav til parkeringsplasser i henhold til fellesbestemmelsenes pkt Uteopphold/nærlek. Se fellesbestemmelser pkt og Friområde F1 pkt Innenfor byggeområdet B3, skal det settes av ca. 400m² til felles uteoppholdsareal. Areal mellom boligene med 7m bredde eller mer kan medregnes i arealer til uteopphold med tilfredsstillende kvalitet. I område F1 langs planens begrensning / byggeområdet B3, skal det settes av min. 10 m² pr. bruksenhet til nærlekeplass for område B Område B4, maks. 16 bruksenheter I området tillates oppført avtrappet blokkbebyggelse med flate tak evt. med takterrasse med de begrensninger av byggets gesimshøyder som er angitt på plankartet. Innenfor en avstand av 12m fra formålsgrense mot F1 skal byggets gesimshøyde reduseres til K=+49,5, med unntak for rekkverk på terrasser. Inntil 60m² av øverste nivå kan ligge nærmere F1 enn 12m, med gesimshøyde K=+52,5. For heissjakt, ventilasjonsoppbygg og liknende tillates den angitte kotehøyden overskredet med 1,5m over maksimalt 5% av øverste takflate. For atkomst med innelukket trapp til takterrasse tillates den angitte kotehøyden overskredet med 3m over maksimalt 20m² av øverste takflate på hver bygningskropp. Rekkverk rundt takterrasse tillates med 1,2m høyde over angitt kotehøyde. Sammenfallende byggegrense og formålsgrense mot vei skal ikke overskrides. Takutstikk og balkonger aksepteres inntil 1m utover øvrige angitte byggegrenser, også mot Friområde F1. Terrasser aksepteres inntil 1m utover øvrige angitte byggegrenser, med unntak for byggegrensen mot Friområde F1 hvor terreng utenfor byggegrensen skal forbli urørt pga kulturminner Utnyttelse Maks BRA=3100m² samlet for området. Bruksareal i kjeller skal medregnes ved beregning av maks BRA. Kjeller skal bl.a. inneholde parkeringsplasser, som sammen med evt. parkeringsplasser + sykkelparkering på terreng skal dekke krav til parkeringsplasser i henhold til fellesbestemmelsenes pkt Uteopphold/nærlek. Se fellesbestemmelser pkt og Friområde F1 pkt I område F1 langs planens begrensning / byggeområdet B4, skal det settes av min. 10 m² pr. bruksenhet til nærlekeplass for område B Område B5, maks. 5 bruksenheter I området tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse med pulttak eller flate tak evt. med takterrasse med de begrensninger av byggets gesimshøyder som er angitt på plankartet. For atkomst med innelukket trapp til takterrasse m/ventilasjonsoppbygg tillates den angitte kotehøyden overskredet med 3m over maksimalt 20m² av øverste takflate på hver boenhet. Rekkverk rundt takterrasse tillates med 1,2m høyde over angitt kotehøyde. Takutstikk aksepteres inntil 1m utover angitte byggegrenser. Terrasser og balkonger

6 aksepteres ikke utover angitte byggegrenser. 6 av Utnyttelse Maks BRA=1200m² samlet for området. Bruksareal i kjeller skal medregnes ved beregning av maks BRA. Garasje kan være frittliggende eller i kjeller. Garasje skal sammen med parkeringsareal foran garasje dekke krav til parkeringsplasser i henhold til fellesbestemmelsenes pkt Uteopphold/nærlek. Se fellesbestemmelser pkt og Lek 2 pkt I område Lek 2 skal det settes av min. 10 m² pr. bolig til nærlekeplass for områdene B2, B5 og B Eksisterende utkjøring til Vesterøyveien skal stenges. Ny utkjøring etableres over område B Område B6, maks. 5 bruksenheter I området tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse med pulttak eller flate tak evt. med takterrasse med de begrensninger av byggets gesimshøyder som er angitt på plankartet. For adkomst med innelukket trapp til takterrasse m/ventilasjonsoppbygg tillates den angitte kotehøyden overskredet med 3m over maksimalt 20m² av øverste takflate på hver boenhet. Rekkverk rundt takterrasse tillates med 1,2m høyde over angitt kotehøyde. Takutstikk aksepteres inntil 1m utover angitte byggegrenser. Terrasser og balkonger aksepteres ikke utover angitte byggegrenser Utnyttelse Maks BRA=1200m² samlet for området. Bruksareal i kjeller skal medregnes ved beregning av maks BRA. Garasje kan være frittliggende eller i kjeller. Garasje skal sammen med parkeringsareal foran garasje dekke krav til parkeringsplasser i henhold til fellesbestemmelsenes pkt Uteopphold/nærlek. Se fellesbestemmelser pkt og Lek 2 pkt I område Lek 2 skal det settes av min. 10 m² pr. bolig til nærlekeplass for områdene B2, B5 og B Ved utbygging av område B6 skal internvei inkludere utkjøring fra område B5 slik at eksisterende utkjøring til Vesterøyveien fra B5 kan saneres, selv om utbyggingen i område B5 ikke gjennomføres samtidig Område B8 og B9, frittliggende småhusbebyggelse Utnyttelse for område B8 og B9 er maks BYA=30% Område B7, maks 15 bruksenheter I området tillates oppført blokkbebyggelse med flate tak evt. med takterrasse med de begrensninger av byggets gesimshøyder som er angitt på plankartet. For heissjakt, ventilasjonsoppbygg og liknende tillates den angitte kotehøyden overskredet med 1,5m over maksimalt 5% av øverste takflate. For adkomst med innelukket trapp til takterrasse tillates den angitte kotehøyden overskredet med 3m over maksimalt 20m² av øverste takflate på hver bygningskropp. Rekkverk rundt takterrasse

7 tillates med 1,2m høyde over angitt kotehøyde. Takutstikk, terrasser og balkonger aksepteres inntil 1m utover angitte byggegrenser. 7 av Utnyttelse Maks BRA=2950m² samlet for området. Bruksareal i kjeller skal medregnes ved beregning av maks BRA. Bruksareal under Lek 3 skal også medregnes i maks BRA. Kjeller skal bl.a. inneholde parkeringsplasser, som sammen med evt. parkeringsplasser + sykkelparkering på terreng skal dekke krav til parkeringsplasser i henhold til fellesbestemmelsenes pkt Uteopphold/nærlek. Se fellesbestemmelser pkt og Lek 3 pkt Det kreves ikke avsatt areal til nærlekeplass innenfor byggeområdet B7. Det settes av min. 10 m² pr. bruksenhet i Lek 3 til nærlekeplass for B7, som kan opparbeides på dekke over parkeringskjeller for område B7 eller på terreng Område B10, konsentrert småhusbebyggelse Utnyttelse for området B10 er maks BYA=30% Eksisterende utkjøring (fra GBNR. 114/60) skal stenges. Ny atkomst fra syd (f_v2) etableres, se rekkefølgebestemmelser. 1.3 BARNEHAGE I området tillates barnehage Utnyttelse er maks BYA=25% Eksisterende utkjøring (fra GBNR. 114/60) skal stenges, før igangsettingstillatelse for boliger i reguleringsområdet blir gitt. Ny atkomst fra syd (f_v2) og parkeringsplass etableres, se rekkefølgebestemmelser. 1.4 ENERGIANLEGG / TRAFO I område tillates transformatorstasjon (nettstasjon) for elkraftforsyning Grense for faresone rundt trafo er 3m. 1.5 LEKEPLASS (Lek 1-3) Min. areal for nærlekeplass skal være 10m² pr. boenhet for de områdene den tilhører. Under lekearealene tillates parkeringskjeller på nivå med øvrig p-kjeller. Grenser for lekeareal kan justeres etter bygg prosjektert for igangsettingstillatelse Lek 1 etableres på dekke over parkeringskjeller i B1, som nærlekeplass for område B Lek 2 etableres på dekke over parkeringskjeller i B2, evt. på terreng, som nærlekeplass for områdene B2, B5 og B Lek 3 etableres på dekke over parkeringskjeller i B7, evt. på terreng, som nærlekeplass for område B7.

8 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 8 av KJØREVEG (f_v 1 og f_v2) Kjøreveg etableres som felles atkomst for nye og eksisterende områder i planen. Veier opparbeides, med den utforming som er vist på plankartet, som privat vei Eksisterende utkjøring fra Skottåker til Vesterøyveien stenges og ny utkjøring etableres lenger syd Plassering av avkjørsler kan justeres etter bygg prosjektert for igangsettingstillatelse f_v2 skal opparbeides som ny atkomst, til GBNR. 114/60, 114/156 og 114/ FORTAU (o_fortau 1-2 og f_fortau 3-4) Fortau opparbeides langs nedre del av atkomstvei, fra Vesterøyveien, som plankart viser. 2.3 GANG- / SYKKELVEG (GS 1-2) Eksisterende atkomstvei reguleres til GS 1 og avsluttes mot gangveisystemet i reguleringsplan for Husebygrenda. Veien skal benyttes som i dag med kjøring til eksisterende boligeiendommer GS 1 skal ikke generelt opparbeides i forbindelse med utbygg i områdene B1-B7, men det skal etableres tilknytning mellom GS 1 og ny kjørevei f_v GS 2 skal opparbeides som tilknytning mellom GS 1 og f_v 1 ved Skottåker ANNEN VEGGRUNN GRØNTAREAL (AV 1-4) Det er restriksjoner innenfor frisiktsoner langs Vesterøyveien, se pkt AV 1 vest for barnehagen skal sikre atkomst til barnehagen fra P og dyrket mark nord for området og kan benyttes til fremføring av kabler til trafo AV 3 grøntareal syd for trafo benyttes til eksisterende kabelfremføring inn over området. Kabeltrasé forutsettes flyttet til ny vegtrasé når ny trafo etableres. Området opparbeides med stedegen lav vegetasjon slik at det framstår helhetlig som grøntområde. 2.5 PARKERINGSPLASSER Det skal opparbeides parkeringsplasser for barnehagen på område P. Kjøring til dyrket mark er tillatt over området. 3 GRØNNSTRUKTUR 3.1 FRIOMRÅDE F1 I friområde, utenfor skraverte buffersoner for bevaring av kulturmiljø rundt områder for vern av kulturminner / kulturmiljø, skal det opparbeides nærlekeplass for område B4 og B3 samt større leke- og oppholdsarealer iht. til godkjent utomhusplan for friområdet.

9 Opparbeidelse etter de tidsrammer som er nedfelt i rekkefølgebestemmelsene. Området skal sammen med området for friluftsformål og uteoppholdsarealer innenfor hvert enkelt delområde dekke krav til uteoppholdsareal for områdene B1 t.o.m. B7. Området kan også benyttes til turområde. 9 av 10 4 LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 4.1 FRILUFTSFORMÅL F2 Skraverte områder for bevaring av kulturmiljø, se pkt Området for friluftsformål kan medregnes i oppholdsarealer for områdene B1 t.o.m. B7. Evt. opparbeidelse i området kan gjøres iht. til godkjent utomhusplan for friluftsformålet. Området kan også benyttes til turområde. 4.2 VERN AV KULTURMILJØ ELLER KULTURMINNE Påviste kulturminner, id , id , id og id , skal sikres, skjermes og merkes opp etter retningslinjer fra Riksantikvaren. Ingen form for varig eller midlertidig inngrep tillates. Kulturminneområdet skal beskyttes med gjerde under utbyggingen. Påvist kulturminne id søkes frigitt av Riksantikvaren. 5 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONENE 5.1 Sikringssoner Frisiktsoner H140_1 tom. H140_11 Innenfor området for frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende veiers planum. 5.2 Faresoner Høyspenningsanlegg 11kV nettstasjon H370_1 Grense for faresone rundt trafo er satt til 3m. Områdene er uegnet til boligbebyggelse og uteoppholdsarealer. 5.3 Bevaringssone Bevaring kulturmiljø H570_1 tom. H570_4 Område skal sikre kulturminne og en buffersone mellom kulturminnegrense og øvrig del av området. Området håndteres etter retningslinjer fra Riksantikvaren. Bøkeskog i området skal opprettholdes, øvrige trær kan fjernes. 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 6.1 Skole Boligbygging kan ikke settes i gang før det etter kommunens vurdering er tilstrekkelig skolekapasitet. 6.2 Lek og opphold Oppholdsarealet, innenfor hvert delområde, skal være opparbeidet etter godkjent utomhusplan (se plankrav i fellesbestemmelser) til fullverdig standard før oppføring av boligene blir tillatt satt i gang. Oppholdsarealer innenfor Friområdet F1 og Friluftsformål F2 skal opparbeides trinnvis i takt med utbygging av områdene, etter godkjent utomhusplan. Før det enkelte delområdet blir tillatt satt i gang, må tilhørende andel av oppholdsareal være utført. Etter søknad kan kommunen godkjenne at det i stedet stilles nødvendig garanti for opparbeidelsen.

10 6.3 Tekniske planer Før det blir gitt igangsettingstillatelse, skal de tekniske planene for angjeldende byggeområde være gjennomført. Kommunen kan vurdere å gi igangsettingstillatelse dersom det foreligger tilfredsstillende garanti for slik gjennomføring. 10 av Sti Sti fra område B5/B6 til område B2 og fra område B2 til område B3 og videre fra B3 til F2 skal være opparbeidet ut av delområdet før oppføring av boligene i delområdet blir tillatt satt i gang. Etter søknad kan kommunen godkjenne at det i stedet stilles nødvendig garanti for opparbeidelsen. 6.5 Støyskjerm Støyskjerm med høyde (2m syd for og 1,5m nord for utkjøring til Vesterøyveien) og utstrekning etter støyberegning, som vist i plankart, skal være etablert før oppføring av boligene i felt B2, B5 og B6 blir tillatt satt i gang. Etter søknad kan kommunen godkjenne at det i stedet stilles nødvendig garanti for etableringen. 6.6 Gang- / sykkelvei og fortau Før det blir gitt igangsettingstillatelse for boligbygging, skal atkomst til eksisterende boliger og barnehage være tilfredsstillende ivaretatt, og det skal være etablert en trafikksikker løsning for fotgjengere og syklister fra Skottåker til Vesterøyveien. Etter søknad kan kommunen godkjenne at det i stedet stilles nødvendig garanti for opparbeidelsen. 6.7 Nytt kryss med Vesterøyveien Før det gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet, skal nytt kryss med Vesterøyveien være opparbeidet etter plan godkjent av kommunen og Statens vegvesen. Kryssløsningen omfatter nytt kryss, stenging av eksisterende kryss/avkjørsler, krysningspunkt for fotgjengere og flytting av busslommer slik det framgår av Norconsults tegning 05, Plan vei, datert Sikkerhet i anleggsfasen må ivaretas. 6.8 Stenging av eksisterende avkjørsel fra GBNR. 114/60 og 114/29 skal gjøres før igangsettingstillatelse blir gitt for boligbygging i området. Avgrensningen mot fylkesveien skal være kantstein, rekkverk eller lignende. 6.9 Automatisk fredet kulturminne Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologiske utgravning av det berørte automatisk fredete kulturminnet id som er markert som bestemmelsesområde i plankartet. Det skal tas kontakt med Vestfold Fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes Sandefjord, den. Bjørn Ole Gleditsch ordfører Sindre Væren Rørby plan- og bygningssjef

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR MOSSERØD HAGE, GBNR. 39/20, 39/148 og 39/149.

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR MOSSERØD HAGE, GBNR. 39/20, 39/148 og 39/149. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR MOSSERØD HAGE, GBNR. 39/20, 39/148 og 39/149. Dato: 27.02.17 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Kommunestyrets vedtak: Disse bestemmelsene gjelder

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 6 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GOKSTAD MIDTRE, GBNR. del av 117/2 og 117/1 og 117/336.

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GOKSTAD MIDTRE, GBNR. del av 117/2 og 117/1 og 117/336. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GOKSTAD MIDTRE, GBNR. del av 117/2 og 117/1 og 117/336. Dato: 01.06.17 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Kommunestyrets vedtak: Disse bestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien Dato: 07.04.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Sandskjæråsen Dato: 08.12.15 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.15 Bystyrets vedtak: XXXX Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri Arkivsak: 14/2564 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20140010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DISKOSVEIEN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DISKOSVEIEN FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DISKOSVEIEN Dato: 15.3.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 17.08.2016 Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene gjelder for regulert område

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2014, sist revidert..

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2014, sist revidert.. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41 Dato: 24.07.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 14/3050 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20140008 1 av 7 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: David Bakke Haugen

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: David Bakke Haugen SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: David Bakke Haugen Arkivsak: 13/1581 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130003 1 av 7 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt) BESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KISERØDVEIEN, GNR. 132, BNR. 12, 16, 40, 65 M.FL.

FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt) BESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KISERØDVEIEN, GNR. 132, BNR. 12, 16, 40, 65 M.FL. Side 1 av 6 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt) BESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KISERØDVEIEN, GNR. 132, BNR. 12, 16, 40, 65 M.FL. Dato: 31.05.2016 Dato for siste revisjon

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR KISERØDVEIEN 69, GNR 132, BNR 40, 65, 432 MFL.

BESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR KISERØDVEIEN 69, GNR 132, BNR 40, 65, 432 MFL. Seksjon : Bygnings- og arealplanseksjonen Saksbehandler: Dag Yttri Arkivsak: 17/72 Arkivkode 611 L13 Planid: : 20030005 BESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR KISERØDVEIEN 69, GNR 132, BNR 40, 65,

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

3.1 Offentlige og felles formål Arealer merket f_ skal være felles private for nærmere angitte felt innenfor planområdet.

3.1 Offentlige og felles formål Arealer merket f_ skal være felles private for nærmere angitte felt innenfor planområdet. REGULERINGSBESTEMMELSER Granby gård boligfelt Kommunes arkivsaksnummer: 2016/1511 Planidentitet: 2017-000-2 Dato for siste revisjon av plankartet: 04.09.2017 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 04.09.2017

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Planbestemmelser RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn

Planbestemmelser RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn Planbestemmelser 2044 RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn Arkivsak: 10/1272 Arkivkode: PLANR 2044 Sakstittel: REGULERINGSPLAN RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, ÅKREHAMN GNR. 15/30,346,947 Godkjent i

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR MOHØIVEIEN 26, GBNR 41/9 M.FL Dato: 27.03.2017 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene gjelder for regulert område

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 Plankart datert 25.06.2013 Bestemmelser datert 27.06.2013, revidert 23 08 2013 og 7.02.2014 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAUKERØD IDRETTSPARK

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAUKERØD IDRETTSPARK FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAUKERØD IDRETTSPARK Dato: 30.09.15 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak: XXXX Disse bestemmelsene gjelder for regulert område

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak : 13/03390 (360 o ) Arkivkode : PlanID 831 Sakstittel : Reguleringsplan for Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Damveien 45. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Damveien 45. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05. Nasjonal planid: 0105 22058 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Damveien 45 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05.2014 Datert: 04.12.2013 Revidert: 04.04.2014

Detaljer

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1 LEVANGER KOMMUNE 1 Plannummer: PlanID: L2012009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 8.1.2014 Planutvalgets vedtak: Reguleringsplan datert: 8.1.2014 Godkjent av kommunestyret, sak nr. 1 AVGRENSNING

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HUNSRØDSTUBBEN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HUNSRØDSTUBBEN FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HUNSRØDSTUBBEN Dato: 08.09.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Dato: 27.06.2014 Saksnr/løpenr: 2013/3816-1731/2014 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Forslagsstiller: Ristunet AS

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN Dato: 3.5.2010 Rev A: 10.6.2010 Rev B: 2.12.2010 Rev C: 11.1.2011 Rev D: 26.5.2011 Revidert iht. kommunestyrets vedtak 9.2.2011 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN/EKELI

Detaljer

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER DETALJREGULERING JAMTVEGEN 22 7600 LEVANGER REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 18.05.2017 Reguleringsbestemmelser datert: 18.05.2017 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 12/3893 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20140003 1 av 6 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN

Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN Arkivsak: 12/5204 Arkivkode: PLANR 4048 Sakstittel: PLAN 4048 - DETALJREGULERING FOR LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN - 141/101 MFL.- Godkjent

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1)

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) Plan nr. 1391 Reguleringsbestemmelser for Justvik B33 Detaljregulering Dato: 08.11.16 1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) 1.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE (1110) 1.1.1 Bebyggelsestyper Innenfor

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser for plan nr2012012 Side 1 av 8 REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan, Detaljregulering Nesheia lll i Tvedestrand kommune, PlanID 139.

Bestemmelser til reguleringsplan, Detaljregulering Nesheia lll i Tvedestrand kommune, PlanID 139. INNHOLD 1. REKKEFØLGEBESTEMMELSER... 2 2. FELLES BESTEMMELSER... 2 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG... 3 3.1 BOLIGBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE, TOMT 5-21,23-33OGGNR.,BNR. 80(TOMT 35) 3 3.2 BOLIGBEBYGGELSE-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II Plan ID: 201206 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 2013-04-02 Sist revidert / endret: Plankart er datert: 2013-01-04

Detaljer

Hafslundsøy barnehage

Hafslundsøy barnehage Nasjonal plan ID: 0105 24038 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 25.09.2014 Datert: 27.09.2013 Sist revidert:

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer