HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 FOLDNES SKOLE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MESTRING BEGEISTRING TRYGGHET TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf Straume Fax E-post: SFO

2 Innhold Forord av rektor Avdekking av mobbing Kartlegging av omfanget av mobbing ved skolen Vakt og tilsynsordninger Informasjon til foreldre og elever Ved mistanke om mobbing Problemløsing av mobbesaker Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket Samarbeid med andre instanser ved mobbing Oppfølging i etterkant av en mobbesak arbeid med elevene Arbeid i etterkant av en mobbesak - organisasjonsarbeid FOREBYGGING Relasjon lærer/ assistent - elev Relasjon lærer - klasse/gruppe Relasjon elev - elev relasjon lærer - foresatte skolestart klasse/gruppestart Sikring av arenaer som skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, SFO KONTINUITET Ansvarskjede Revisjon Foldnes skole Side 2 av 11

3 Forord av rektor Paragraf 9a-1 i opplæringsloven slår fast at alle elever har rett på et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Logoen til Foldnes skole framhever det samme: Fundamentet i et godt læringsmiljø er trygghet og trivsel. Handlingsplan mot mobbing skal vise hvordan vi arbeider for å virkeliggjøre forpliktelsene i opplæringsloven og innholdet i logoen vår. Mobbing er et alvorlig overgrep mot et menneske, som i de verste tilfellene kan ødelegge liv. Derfor skal vi ikke bruke dette begrepet i alle saker der det er konflikt mellom elever eller mellom elever og voksne. Konflikter er en naturlig og kanskje nødvendig del av livet. Mobbing handler om at en elev som har vanskelig for å forsvare seg, blir utsatt for krenkende handlinger over tid. Denne planen viser hvordan vi arbeider forebyggende. Og dette arbeidet handler ikke bare om mobbing, men om å motarbeide alle former for krenkende atferd. Planen forklarer videre hvordan vi kartlegger skolemiljøet og hva vi gjør når vi har mistanke om eller kunnskap om at noen blir mobbet eller plaget. Foldnes skole har nulltoleranse for mobbing. Men for at vi skal nå målet om null mobbing, er vi avhengig av at ansatte, elever og foreldre arbeider sammen om dette. Det handler om holdninger. Det handler om at vi voksne er gode rollemodeller når det gjelder inkludering, språkbruk og hvordan vi reagerer på negativ atferd. Det handler også om at ledertypene i elevgruppene tør å stå opp for dem som blir plaget eller blir utestengt. Planen skal drøftes i Skolemiljøutvalget. Foldnes, den Rune Landro rektor Foldnes skole Side 3 av 11

4 1. Avdekking av mobbing Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. Skolen har prosedyrer for jevnlig å avdekke eventuell mobbing av og blant elever. 1.1 Kartlegging av omfanget av mobbing ved skolen Alle elever blir spurt om trivsel og mobbing på elevsamtalen som blir gjennomført høst og vår. Ansvarlig: kontaktlærer. Som en del av utviklingssamtalen hver høst, blir alle elevene/ foreldrene spurt om eleven blir utsatt for mobbing. Informasjonen blir dokumentert i eget skjema og lagret i elevmappen. Rektor blir orientert om svarene. Ansvarlig: Kontaktlærer. Skolen gjennomfører Elevundersøkelsen hvert år i februar måned. En del av spørsmålene her omhandler elevenes arbeidsmiljø. Elever på 5.-7 trinn deltar i undersøkelsen. Ansvarlig: Rektor og kontaktlærer. Skolen gjennomfører Zeroundersøkelsen på trinn i april hvert år. Dette er en mobbeundersøkelse utarbeidet av Senter for Atferdsforskning i Stavanger. Ansvarlig: Rektor og kontaktlærer trinn gjennomfører en intern trivselsundersøkelse. Ansvarlig: Kontaktlærer. Elevmiljøet blir daglig overvåket ved inspeksjon i friminutt og ved de voksnes tilstedeværelse i skole og SFO. Ansvarlig: Hele personalet ved skolen. Ledelsen har ansvar for at skolemiljøutvalget blir orientert om omfanget av mobbing ved skolen. Ledelse og kontaktlærer har ansvar for å følge opp resultatene av undersøkelsene. Se kapittel 2 Problemløsning av mobbesaker. 1.2 Vakt og tilsynsordninger Alle friminuttinspektører bærer vester som gjør dem synlige i skolegården. Personalet bærer vester i organisert utetid i SFO. Ansvarlig: Friminuttinspektører og personalet i SFO. Den enkeltes ansvar ved vakt og tilsynsordninger: Alle kommer presis ut til vakten. Personalet har plikt til å gripe inn når de observerer mobbing eller mistanke om mobbing i skoletid og SFO-tid. Friminuttinspektører og personalet i SFO bryr seg når eleven tar kontakt. Det betyr at den voksne hører på eleven og gir konstruktiv tilbakemelding på en slik måte at eleven opplever seg ivaretatt. Friminuttinspektør er ansvarlig for å melde saken videre til kontaktlærer og/ eller sfo-leder dersom det er behov for det. Friminuttinspektør og personalet i SFO har en loggbok som de noterer ned episoder. Det kan være elever som går alene, elever som ikke følger skolens reglement og lignende. Meldingen leveres til kontaktlærer eller sfo-leder som tar saken videre. Utskrevet loggbok arkiveres. Ansvarlig: Friminuttinspektør og personalet i SFO. Skolens uteområde er delt inn i seks soner. Det er en voksen som har tilsyn i hver sone. Foldnes skole Side 4 av 11

5 Elevene har forskjellige friminutt unntatt etter 4. time mandag, onsdag, torsdag og fredag. Det betyr at klasse har storefri og klasse Ansvarlig for vaktliste: Inspektør Elevene viser stopptegn, eller sier stopp, når de ikke ønsker å være med på leken lenger. Medelevene respekterer dette. Ansvarlig: Eleven 1.3 Informasjon til foreldre og elever. Klassemiljøet er alltid tema på klasseforeldremøtet om høsten. Ansvarlig: Kontaktlærer Mobbing som tema blir tatt opp på informasjonsmøte med nye 1.klasseforeldre om våren. Ansvarlig: Rektor. Antimobbereglene blir tatt opp i klassen ved starten av hvert skoleår. Ansvarlig: Kontaktlærer. 1.4 Ved mistanke om mobbing 1. Informasjonsinnhenting gjennom observasjon: Kontaktlærer, faglærer, assistent og friminuttsinspektør observerer antatt offer i friminutt og timer. Skriftlig tilbakemelding leveres kontaktlærer. Ledelsen vurderer om voksenressurs må omdisponeres for kortere eller lengre tid. Mistenkt mobber blir observert på samme måte. Ansvarlig: Kontaktlærer, faglærer, friminuttsinspektør, sfo-leder, rektor. 2. Informasjonsinnhenting gjennom samtale med antatt offer, andre elever og andre voksne: Samtale med antatt offer for å lytte etter hvordan eleven opplever situasjonen. Det skrives notat fra samtalen. Samtale med foreldre/ foresatte til antatt offer. Samtale med andre voksne på skolen som kan ha kjennskap til saken. Sosiogram kan brukes for å få informasjon om evt sosial utestenging. Ansvarlig: Kontaktlærer/ SFO-leder. (Sosiallærer kan være den som utfører slike samtaler som nevnt over.) Foldnes skole Side 5 av 11

6 2. Problemløsing av mobbesaker Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen. Skolens fellesstrategi skal sikre at lærere eller foresatte som tar opp en mobbesak vet at den blir seriøst behandlet etter retningslinjer man er blitt enige om og som er kjent for alle. Rektor fatter evt. enkeltvedtak etter 9a i Opplæringsloven. I sin ytterste konsekvens kan vedtaket omfatte flytting av mobber til annen skole Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket Undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon: Den som får kjennskap til at mobbing skjer på skolen, melder fra til elevens kontaktlærer. Lærer skaffer seg informasjon om saken gjennom observasjon, samtale med andre involverte i saken eller på annen adekvat måte. Det er naturlig at sosiallærer blir involvert i denne fasen. Rektor blir informert. Ansvarlig: Kontaktlærer Første samtale med offer: Samtalen gjennomføres etter mal beskrevet i Zero. SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning. (Se vedlegg.) Formålet med samtalen er å skaffe informasjon og gi støtte. Ansvarlig: Kontaktlærer. (Sosiallærer kan ved behov gjennomføre samtalen. Rektor kan i spesielle tilfeller overta ansvaret.) Første samtale (Stopp-samtale) med plager: Samtalen gjennomføres etter mal beskrevet i Zero. SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning. (Se vedlegg.) Formålet med samtalen er å gi beskjed om at mobbingen er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Ansvarlig: Kontaktlærer. (Sosiallærer kan ved behov gjennomføre samtalen. Rektor kan i spesielle tilfeller overta ansvaret.) Samtale med foreldrene til offer: a) Lærer tar telefonisk kontakt med foreldrene og informerer om saken og samtalen med barnet. Ansvarlig: Kontaktlærer. (Sosiallærer kan ved behov gjennomføre samtalen.) Samtale med foreldrene til plager: a) Lærer tar telefonisk kontakt med foreldrene og informerer om saken og samtalen med offer og eget barn. Det kan her avtales et møte på skolen med foreldrene til plager(ne). Ansvarlig: Kontaktlærer. (Sosiallærer kan ved behov gjennomføre samtalen.) Oppfølgingssamtaler med offer: a) Ca en uke etter første samtale med offer gjennomføres en oppfølgingssamtale. Formålet er å undersøke om mobbingen/ plagingen har tatt slutt. Foldnes skole Side 6 av 11

7 Ansvarlig: Kontaktlærer. (Sosiallærer kan ved behov gjennomføre samtalen.) Oppfølgingssamtaler med plager: a) Ca en uke etter første samtale med plager, gjennomføres en oppfølgingssamtale. Skolen må før samtalen ha informasjon om plagingen har tatt slutt eller ikke. b) Dersom plagingen har tatt slutt, gis det støttende tilbakemelding og invitasjon til videre positivt samarbeid om et godt skolemiljø. c) Dersom mobbingen ikke har tatt slutt, lages det skriftlig avtale med plager. Plagerens foreldre blir innkalt til møte med skolen. d) Det avtales nytt møte med plager. Ansvarlig: Kontaktlærer. (Sosiallærer kan ved behov gjennomføre samtalen. Rektor er med på møtet.) Tiltak og sanksjoner: Dersom plagingen/ mobbingen ikke tar slutt umiddelbart kan følgende tiltak/ sanksjoner iverksettes: Atferden til plagerne offentliggjøres og diskuteres i klassen. Møte mellom plager, egne foreldre og offerets foreldre og læreren. Plager må følge inspiserende lærer i friminuttene. Plagerne mister friminutt. Plager må skifte klasse for en periode. Plager må skifte skole for en periode. Ansvar: Kontaktlærer og rektor Enkeltvedtak: Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når skolen har oppdaget mobbing. Dersom foreldre ber skolen iverksette tiltak, skal rektor alltid skrive enkeltvedtak. Ansvarlig: Rektor 2.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing Aktuelle samarbeidsparter utenfor skolen er: Skolesjef, PPT, BUP, barnevernet og skolehelsetjenesten. Rektor, i samarbeid med kontaktlærer og foreldre, avgjør når det er nødvendig å søke samarbeid med andre instanser. Ansvarlig: Rektor. 2.3 Oppfølging i etterkant av en mobbesak arbeid med elevene Etter at en mobbesak er løst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og tilskuerne. Målet med dette arbeidet må være å forebygge at de kommer i noen av disse rollene seinere. Jevnlige oppfølgingssamtaler med offer og plager(ne) Holdningsskapende arbeid i klassen Ansvarlig: Kontaktlærer Foldnes skole Side 7 av 11

8 2.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak - organisasjonsarbeid Problemløsning på individnivå og etterarbeid etter en mobbesak kan avdekke svakheter i systemet, som bør endres for å virke forebyggende. Det er derfor viktig at hver mobbesak avsluttes med en evaluering der ledelse sammen med aktuelle parter drøfter hva en i organisasjonen kan lære av denne saken med tanke på å forebygge mobbing. Dette blir gjort ved: Gjennomgang av saken med tanke på hva den viser av organisering og rutiner som ikke fungerer godt nok. Trinnvis gjennomgang av saken i lys av denne planen. Evalueringen blir gjort av kontaktlærer, sosiallærer og rektor. I noen tilfeller kan plangruppen involveres i evalueringen. Informasjon til andre ansatte basert på det som kommer fram i gjennomgangen over. Gjøre nødvendige endringer i planen. Ansvarlig: Rektor 3. FOREBYGGING Mål: Alle elever skal oppleve et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Jf. Opplæringsloven 9a-1.) 3.1 Relasjon lærer/ assistent - elev Det er den voksne som har hovedansvaret for kvaliteten på denne relasjonen. Lærer/ assistent er en tydelig og støttende voksen som eleven kan ha tillit til. (Jf. prinsippene i klasseledelsesprogrammet TSK (Tydelig, Støttende og forberedt Klasseledelse.)) Det betyr: Eleven møter forutsigbarhet i skolehverdagen. Alle blir sett hver dag. De voksne tar eleven på alvor og viser han/henne respekt. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til enkeltelever pågår kontinuerlig og har høy kvalitet (listen er ikke uttømmende): Den voksne hilser på hver elev om morgenen. Den voksne er raus med ros, gir positiv oppmerksomhet til det som er bra. Den voksne klarer å ta elevperspektiv. Den voksne lytter og viser interesse for det eleven er opptatt av. Kontaktlærer har elevsamtale to ganger i året. Skolen gjennomfører sosiale arrangement som fotballturnering, aktivitetsdag, turer og utflukter. (I vedlegg xx finnes opplistet ideer til hvordan arbeide med klassemiljøet.) Foldnes skole Side 8 av 11

9 3.2 Relasjon lærer - klasse/gruppe Lærer utøver tydelig og støttende ledelse på en slik måte at klassen/gruppen oppleves som et trygt sted for alle elevene. Det betyr: Klassen har klare regler og rutiner som forplikter alle. Klassen har kjente strategier for problem- og konfliktløsing. (Jf. prinsippene i klasseledelsesprogrammet TSK). Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til klassen/gruppen har høy kvalitet: Alle lærerne har kompetanse i klasseledelsesprogrammet TSK og er forpliktet på å arbeide etter disse prinsippene. Lærerne får tilbud om kollegabasert veiledning i arbeidet med klassemiljøet Rektor gjennomfører årlig skolevandring der han observerer alle lærerne i ledelsen av klassen og har oppfølgingssamtale med den enkelte lærer. Lærerne samarbeider med hjemmet om klassemiljøet. (I vedlegg xx finnes opplistet ideer til hvordan arbeide med klassemiljøet.) 3.3 Relasjon elev - elev Elevene i klassen/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt. Det betyr: Elevene reagerer når andre har det vondt, ved å hjelpe selv eller ved å si ifra til en voksen. Det å si ifra i slike situasjoner er ikke å sladre. Alle elevene vet hva som menes med mobbing, plaging og krenkende handlinger, og at det ikke er lov. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at de voksne stimulerer til positive relasjoner mellom elevene pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Ukentlige klassemøter (Zero-time) Trivselslederprogrammet (TL) Fadderordning Turer og ekskursjoner Fellesaktiviteter Aktive voksne som har inspeksjon i friminuttene Kartlegging av elevrelasjoner v.h.a. observasjon, sosiogram, elevsamtaler o.a. Konkrete tiltak som hemmelig venn og lignende. 3.4 relasjon lærer - foresatte Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje. Det betyr: Det er lav terskel for å ta kontakt, og dialogen skal alltid være til elevens beste. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærernes arbeid med å bygge gode relasjoner til foresatte pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Foldnes skole Side 9 av 11

10 Planlagt og strukturert utviklingssamtale to ganger i året der elevens psykososiale miljø alltid er tema. Om høsten brukes kartleggingsskjema om mobbing. Ukeplan har fast informasjonsbit. Eventuelt ukebrev med generell beskrivelse av ukens hendelser i klassen. Klasseforeldremøte etter oppsatt plan. Foresatte blir invitert til fellesarrangement i regi av skole. 3.5 skolestart Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse Det betyr: Skolen har faste og kjente rutiner for det første møtet med nye elever. Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god skolestart for enkelteleven: Informasjonsmøte for foreldrene til ny 1. klasse om våren. Foreldrene/ foresatte får heftet "God skolestart". Førskoledag der eleven får møte kontaktlærer, klassekamerater og sfo-leder. Fadderordning for 1.klassingene. Nye elever som begynner på skolen i løpet av året får komme på skolebesøk før skolestart. Samtale med foreldrene. 3.7 klasse/gruppestart Lærer møter klassen/gruppen på en måte som signaliserer trygg ledelse, ivaretakelse som basis for gjensidig tillit. Det vil si å innarbeide faste klasseregler og rutiner slik TSK forutsetter. Det betyr: Lærer innarbeider faste klasseregler og rutiner slik TSK forutsetter og utøver tydelig og støttende klasseledelse.. Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god årlig start for klasser/grupper: 1. klasse møter første skoledag i gymnastikksalen sammen med foreldrene. Etter opprop går klassen sammen med sin lærer til klasserommet. Fellessamling i gymnastikksalen for klasse andre skoledag i august med fokus på tema fra Zero. Gjennomgang av skolens ordensregler og klassereglene kort tid etter skolestart. 3.9 Sikring av arenaer som skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, SFO Skolen har prosedyrer og sjekkpunkter som gjør at skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, SFO og skolevei oppleves som trygge steder. Det betyr: Det fysiske miljøet er godkjent etter lovverket. Tiltak skolen iverksetter for å oppnå trygg skolegård, trygge toaletter, trygg gymnastikkfløy og trygg skolevei for enkelteleven: Synlige voksne med gule vester i friminutt, og følging til buss etter skoletid Voksne har tilsyn med elever i gymnastikkgarderobe Årlig inspeksjon av det fysiske miljøet ved kommunehelsetjenesten Foldnes skole Side 10 av 11

11 Intern vernerunde ved ledelse og verneombud Foreldre følger skolens kjøremønster ved bringing og henting. 4. KONTINUITET Mål: Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig 4.1 Ansvarskjede Prinsippet er at problemer løses på lavest mulige nivå, men at lærere vet når saker skal meldes videre og vet hvem de kan henvende seg til hvis problemene ikke kan løses på deres nivå. Det vil altså være som en trapp, der problemene søkes løst lavest mulig, men der en går lenger opp i trappen når nødvendig. 4.2 Revisjon For å gjøre planen til et aktivt verktøy i organisasjonen vil det være nødvendig med en årlig gjennomgang for å vurdere om planen fungerer tilfredsstillende eller om det er nødvendig med revisjon. Ansvarlig: Rektor Foldnes skole Side 11 av 11

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HJELTERYGGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hjelteryggen august 2012 Forord Visjonen for Hjelteryggen skole er Læring og Utvikling i fellesskap. Vi mener at trivsel og trygghet for elevene er grunnlaget

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

SLATTUM SKOLE HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE HANDLINGER. [Skriv inn tekst] Side 0

SLATTUM SKOLE HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE HANDLINGER. [Skriv inn tekst] Side 0 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE [Skriv inn tekst] Side 0 Innhold FORORD AV REKTOR:... 2 1. Avdekking av krenkende handlinger... 3 1. Kartlegging av omfanget av krenkende handlinger ved skolen... 3 1.2. Tilsyn

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord «du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.» Disse ordene skrev en norsk dikter, Arnulf Øverland, i 1936. Strofen kommer fra diktet Du må ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING September 2014 Steinerskolen i Haugesund Revidert 03.09.2014 Handlingsplan mot mobbing Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Avdekking av mobbing.. 4 1.1 Ved mistanke om mobbing. 4 1.2

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Ved Finsland skole er det null toleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd. INNHOLD 1. Forebyggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Handlingsplan for et godt skolemiljø

Handlingsplan for et godt skolemiljø Handlingsplan for et godt skolemiljø Ambjørnrød skole 2019/2020, revidert 06.08.19 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker at alle elever har et godt skolemiljø, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole Er tilstede Er i utvikling Går sammen Revidert 27.06.2018 Skolens mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE 2019 INNHOLD 1. INNLEDNING (Mål og definisjon) 2. SKOLENS HANDLINGSMØNSTER 2.1 Antimobbeteamet 2.2 Handlingsmønsteret i praksis 3. UTFYLLENDE

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD Enebakk ungdomsskole ENEBAKK Revidert august 2016 Forord av rektor Handlingsplanene mot mobbing og krenkende adferd ved Enebakk ungdomsskole er utarbeidet

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELVETUN SKOLE Februar 2010 Elvetun skole Handlingsplan mot mobbing februar 2010 1 Forord av rektor Det kan skje mange hendelser i løpet av en skoledag; både små og store. Det

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Mobbing er ikke det samme som erting og annen uvennskap.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing

Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2010/2011 INNLEDNING. Rekustad skole har som mål å være en skole hvor alle skal trives og ha det bra. Alle skal kunne gå på skolen sammen og oppleve

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2016 Forord av rektor Alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sist revidert 05.02.16 Revidert i SU møte 03.02.16 Forord av rektor Ved vil vi at elevene skal føle seg trygge og ha en god relasjon til medelever og de voksne slik at vi sammen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE 2010 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har null toleranse for mobbing. Ingen skal tåle å bli mobbet.

Detaljer

KALVATRÆET SKOLE. Kalvatræet 37, 5106 Øvre Ervik, Tlf.: Epost: «Handlingsplan mot krenkende adferd».

KALVATRÆET SKOLE. Kalvatræet 37, 5106 Øvre Ervik, Tlf.: Epost: «Handlingsplan mot krenkende adferd». KALVATRÆET SKOLE Kalvatræet 37, 5106 Øvre Ervik, Tlf.: 53 03 60 00 Epost: kalvatraeet.skole@bergen.kommune.no «Handlingsplan mot krenkende adferd». Definisjon av «krenkende atferd»: Krenkende atferd er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing THVS. Sist godkjent dato:

Handlingsplan mot mobbing THVS. Sist godkjent dato: Handlingsplan mot mobbing THVS Sist godkjent dato: 03.08.2016 Skolens arbeid mot mobbing... 3 1.1 Virkeområde... 3 Avdekking av mobbing... 5 2.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen...

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Barkåker skole TØNSBERG KOMMUNE

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Barkåker skole TØNSBERG KOMMUNE TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Barkåker skole TØNSBERG KOMMUNE 1. Bakgrunn Lovgrunnlaget slår tydelig fast at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø. leksehjelp og skolefritidsordningen.

Detaljer

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole Handlingsplan mot MOBBING Kalvatræet skole Revidert august 2015 Skolens arbeid mot mobbing MÅL: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Mobbing defineres på følgende

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Plan for. trygt og godt skolemiljø på Vardenes skole

Plan for. trygt og godt skolemiljø på Vardenes skole Plan for trygt og godt skolemiljø på Vardenes skole 2019-2022 PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ VED VARDENES SKOLE Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing G Handlingsplan mot mobbing Forord av rektor Vadsø videregående skole har nulltoleranse for mobbing. Alle våre elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing på skolen. Handlingsplanen

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole MOBBING/KRENKELSE - Mobbing er krenkelser i rekkefølge - Ingen skal bli utsatt for krenkelser over tid - Skolen har ansvar for at du ikke

Detaljer

Plan for trygt og godt skolemiljø

Plan for trygt og godt skolemiljø Plan for trygt og godt skolemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9A-2) Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing MOBBEPLAN KROKEIDE SKOLE

Handlingsplan mot mobbing MOBBEPLAN KROKEIDE SKOLE MOBBEPLAN KROKEIDE SKOLE 2010-2011 Forord Krokeide skole har valgt å bruke Zero som utgangspunkt for sitt arbeid med å skape et godt skolemiljø og som basis for antimobbearbeidet ved skolen. Krokeide skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Plan for et trygt og godt skolemiljø ved Malmheim skole.

Plan for et trygt og godt skolemiljø ved Malmheim skole. Plan for et trygt og godt skolemiljø ved Malmheim skole. I opplæringsloven er det vedtatt et nytt kapittel, 9A, som gjelder fra 1. august 2017. Regelverket slår fast at alle elevene har rett til et trygt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Granmoen oppvekstsenter Vefsn kommune Sist revidert skolestart 2017 Granmoen oppvekstsenter «Nysgjerrig og sprek i læring og lek!» Rutiner for arbeid med

Detaljer

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.»

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.» 1 Innledning Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Haukedalen skole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Haukedalen skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Haukedalen skole Innholdsfortegnelse 0. Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Avdekking Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen Vakt- og tilsynsordninger

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Granmoen oppvekstsenter Vefsn kommune Sist revidert skolestart 2017 Granmoen oppvekstsenter «Nysgjerrig og sprek i læring og lek!» Rutiner for arbeid med

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. HANDLINGSPLAN MOT MÅL: Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 1 1. Hva er mobbing? Handlingsplan mot mobbing Mål: Forstå hva som er mobbing og når

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING Øygard ungdomsskole Juni 2015 FORORD TRYGGHET TRIVSEL LÆRING er visjonen til Øygard ungdomsskole. Vårt mål i arbeidet for å fremme trivsel og bekjempe

Detaljer

Trivselsplan for Alvdal ungdomsskole

Trivselsplan for Alvdal ungdomsskole Trivselsplan for Denne planen omhandler følgende: - Trivselsarbeid, forebygging av krenkende ord og handlinger - Skolens arbeid for å avdekke krenkende ord og handlinger - Problemløsning av mobbesaker

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

HURUM KOMMUNE. Tofte skole HANDLINGSPAN FOR Å FREMME ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Vedlegg til planen:

HURUM KOMMUNE. Tofte skole HANDLINGSPAN FOR Å FREMME ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Vedlegg til planen: HURUM KOMMUNE Tofte skole HANDLINGSPAN FOR Å FREMME ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Vedlegg til planen: Vedlegg 1: Opplæringslovens Kap 9A Vedlegg 2: Ordensreglement for Tofte skole Vedlegg 3: Aktivitetsplan

Detaljer

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ EIK SKOLE TØNSBERG KOMMUNE

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ EIK SKOLE TØNSBERG KOMMUNE TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ EIK SKOLE TØNSBERG KOMMUNE 1. Bakgrunn Lovgrunnlaget slår tydelig fast at alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø fritt for mobbing. Barn og unge skal oppleve

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a

Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a Versjon 2.3 Forord fra rektor Velkommen til Møllehagen skolesenter! Møllehagen sin ledestjerne er å være en «Kilde til mestring».

Detaljer

Handlingsplan hht. 9A i opplæringsloven Haukedalen skole. Skoleåret

Handlingsplan hht. 9A i opplæringsloven Haukedalen skole. Skoleåret Handlingsplan hht. 9A i opplæringsloven Haukedalen skole Skoleåret 2018-19 Innledning Arbeidet med å fremme et godt psykososialt miljø på skolen kan deles inn i tre områder: forebyggende arbeid, brukermedvirkning

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer