Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN likeverd. respekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt"

Transkript

1 Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt

2 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. Dette gjenspeiles i vår pedagogiske plattform der LIKEVERD OG RESPEKT er et hovedfokus. Dette betyr at hver enkelt er en del av et fellesskap uavhengig av evner, sosial og etnisk bakgrunn og at likhet og likeverd gjennomsyrer vår skolehverdag. Ordensreglementet sier også at vi alle har en plikt for å utvikle et godt skolemiljø for alle. Med dette som bakgrunn er det utviklet en handlingsplan mot mobbing som gjelder i alle deler av skolesamfunnet. Den har fokus både på direkte mobbing og den digitale mobbingen. Planen har en tosidig funksjon den skal både virke forebyggende/holdningsskapende og være et redskap med prosedyrer for å stoppe mobbing dersom dette skulle oppstå. Det handler om å ta vare på og bry seg om hverandre ved at en alltid sier fra dersom man oppdager at noen blir plaget eller mobbet. Innholdsfortegnelse 0. Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Avdekking 1.1 Årlig undersøkelser for å avdekke omfanget av mobbing ved skolen 1.2 Vakt og tilsynsordninger 1.3 Kommunikasjon lærer elev foreldre 1.4 Ved mistanke om mobbing 2. Problemløsing 2.1 Skolens prosedyre når mobbing er meldt eller avdekket 2.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing 2.3 Arbeid i etterkant av en mobbesak elevarbeid 2.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak organisasjonsarbeid/læring 3. Forebygging 3.1 Relasjon lærer elev 3.2 Relasjon lærer klasse/gruppe

3 3.3 Relasjon elev elev 3.4 Relasjon lærer foresatte 3.5 Skolestart 3.6 Klasse/gruppestart 3.7 Overganger mellom skoleslag 4. Kontinuitet 4.1 Ansvarskjede 4.2 Faste tiltak i et årshjul 4.3 Registreringsskjema brudd på 9A Årlig gjennomgang og revisjon av planen Skolens arbeid mot mobbing Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjonene nedenfor er i hovedsak hentet fra utdanningsdirektoratets folder: Elevenes skolemiljø Kapittel 9a i opplæringsloven, utgitt mai Disse definisjonene er tatt med i handlingsplanen for å sikre en lik oppfattelse av sentrale begrep i forhold til mobbe problematikk for alle i skolesamfunnet på Røyken videregående skole. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen. Med krenkende atferd mener vi krenkende språkbruk og atferd. Dette beskrives som mobbing, diskriminering, rasisme, vold og utestenging. I tillegg nevner vi seksuell trakassering. I henhold til Buskerud fylkeskommunes ordensreglement aksepteres ikke dette verken fysisk, verbalt eller digitalt. Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk). Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk. Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse. Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer (Likestillingsloven) Individuell rett: Eleven har en individuell rett til et godt psykososialt miljø, og det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om noe er krenkende atferd eller ikke. Skolens arbeid mot mobbing beskrives i skolens handlingsplan. Handlingsplan mot mobbing 2

4 Planen bygger på fem prinsipper: Avdekking av mobbing Problemløsning av mobbesaker Forebygging Kontinuitet i arbeidet Ivareta taushetsplikten 1. Avdekking av mobbing Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket Ansvar: Alle i skolesamfunnet har ansvar for å avdekke mobbing. Å formidle det videre etter prosedyrer i denne handlingsplanen. 1.1 Årlige undersøkelser for å avdekke omfanget av mobbing ved skolen 1. Skolemiljøutvalget lager en undersøkelse via sitt eget fag på It s Learning. Dette er en ikkeanonym undersøkelse hvor for eksempel spørsmål som Blir du mobbet?, Mobber du? blir stilt konkret. Undersøkelsen foregår en ganger i løpet av skoleåret. Skolemiljøutvalget vil gi god informasjon i forkant av undersøkelsen. Spesielt i forhold til viktigheten av at alle svarer reelt på spørsmålene. Alle innkomne data blir behandlet konfidensielt. Hvis det i undersøkelsen blir avdekket mobbing vil disse sakene bli behandlet som beskrevet i denne handlingsplanen. I tillegg til Skolemiljøutvalgets undersøkelse vil Elevundersøkelsen gjennomføres og følges opp i tråd med handlingsplanen der det avdekkes mobbing. 2. Ansvar i forbindelse med gjennomføring og oppfølging av den årlige undersøkelsen: Skolens ledelse har i samarbeid med skolemiljøutvalget ansvaret for tilrettelegging for at alle lærere får sine elever til å svare på undersøkelsene både fra skolemiljøutvalget og Elevundersøkelsen. Skolens ledelse har i samarbeid med skolemiljøutvalget ansvar for å veilede lærerne i forbindelse med mobbing og undersøkelsenes hensikter. Skolens ledelse og skolemiljøutvalget har ansvar for å følge opp resultatene fra undersøkelsene i forhold til spørsmålene om mobbing. 1.2 Vakt og tilsynsordninger 1. Alle ansatte og elever har en plikt og et ansvar som vakt for både seg selv og andre. Ytterligere konkretisering: Skolens ansatte, representanter fra skolemiljøutvalget og elevrådet har et overordnet ansvar for å forebygge og avdekke mobbing. Ved avdekking av en mulig mobbe sak skal skolens ledelse og skolemiljøutvalget varsles i tråd med handlingsplanen. Ansvar: Alle ansatte og elever. 2. Hele skolen er mobbefrisone. Ytterligere konkretisering: På Røyken videregående skole er det ikke lov til å mobbe. All aktivitet i forbindelse med skolehverdagen skal være fri for mobbing. Dette gjelder både på vei til og fra skolen og i skoletiden. Ansvar: Alle ansatte og elever. Handlingsplan mot mobbing 3

5 1.3 Kommunikasjon lærer elev foresatte Sjekkpunkt: Den enkelte elevs arbeidsmiljø som utgangspunkt for å avdekke evt. mobbing: 1. Mobbing tas opp i alle faste konferansetimer med elever og foresatte. Ytterligere konkretisering: Lærer tar opp mobbing som tema og informerer om handlingsplanen mot mobbing ved introduksjonssamtalen. Lærere skal stille elever og foresatte konkrete spørsmål om mobbing. For eksempel Blir du mobbet? Blir din datter/sønn mobbet?. Lærer vil da få større innsikt både fra eleven og dens foresatte. Ansvarlig: Kontaktlærer har ansvaret. 2. Mobbing tas opp i faste elevsamtaler Ytterligere konkretisering: Lærer skal stille eleven konkretet spørsmål om mobbing. Blir du mobbet? Mobber du?. Eleven blir konfrontert med sine egne problemer på en annen måte enn Har du det bra på skolen? Ansvarlig: Kontaktlærer har ansvaret. 3. Mobbing er tema på foreldremøter Ytterligere konkretisering: Lærer skal ta opp mobbing som tema på foreldremøter. Foresatte skal være klar over skolens nulltoleranse angående mobbing. Foresatte skal få informasjon om skolens handlingsplan mot mobbing. Ansvarlig: Kontaktlærer har ansvaret sammen med skolens ledelse for å informere om dette på foreldremøter. 1.4 Ved mistanke om mobbing Prosedyre når mistanke om mobbing er tilstede: Ved enhver mistanke om mobbing skal undervisningsleder og kontaktlærer umiddelbart informeres om dette. Observer situasjonen, og hent ut eventuelle bevis for at mobbingen foregår. 1. Informasjonsinnhenting gjennom observasjon Ytterligere konkretisering: Hente bevis på at mobbingen foregår. For eksempel lagre skjermbilder fra sosiale nettsteder, falske profiler osv. Observasjon av situasjoner som oppstår i og utenfor klasserommet. Bruke resultater fra undersøkelser og samtaler. Ved observasjon bruk "Registreringsskjema brudd på 9A-3" Skjema ligger under 4.3 i denne handlingsplanen. Ut fra informasjonen fattes det enkeltvedtak i samarbeid med ass. rektor eller rektor. Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Vedtaket er juridisk bindende og kan påklages. Ansvarlig: Undervisningsleder, lærer og skolemiljøutvalget 2. Informasjonsinnhenting gjennom samtale med antatt mobbeoffer Ytterligere konkretisering: Avtale tid for samtale med antatt mobbeoffer. Kun en voksenperson fra skolen som har kjennskap til eleven snakker med han/henne. Viktig at eleven har en god relasjon til voksenpersonen. La personen få snakke uten press. Informer om hva som skjer videre i prosessen jf. handlingsplanen mot mobbing. Ansvarlig: Hvilken voksenperson vurderes i hver enkelt sak. Viktig: trygg og god relasjon mellom antatt mobbeoffer og voksenperson Handlingsplan mot mobbing 4

6 2. Problemløsing Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen Skolens fellesstrategi skal sikre at lærere eller foresatte som tar opp en mobbesak vet at den blir seriøst behandlet etter retningslinjer man er blitt enige om Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket 1. Undersøkelser for å sikre faktainformasjon om mobbesituasjonen. Konkretisering: Å finne ut av hvem som blir mobbet, og hvem som mobber. Å finne bevis for at mobbingen forekommer og for hvem som er mobbeoffer og utøver(e). Enkeltvedtak fattes i samarbeid med ass. Rektor eller rektor. Ansvarlig: Undervisningsleder i samarbeid med klassens lærere og evt. andre hjelpeinstanser som for eksempel rådgivere og PPOT. 2. Første samtale med mobbeoffer. Konkretisering: mobbeoffer tas ut av klassen for avtalt samtale. Lærer må være informert i forkant. Forklare offeret at skolemiljøutvalget og skolens ledelse vet om mobbingen. La mobbeofferet få snakke ut uten press. Gi informasjon om hva som skjer videre, og at mobbing ikke er akseptert ved skolen og at det blir satt i verk tiltak for å få mobbingen til å opphøre. Viktig at mobbeofferet får støtte og at det avtales oppfølgingssamtale. Ansvarlig: Voksen person ved skolen som har tillitt og autoritet 3. Første samtale med plager(e). Konkretisering: Mobber(e) tas ut av klassen for samtale. Lærer må være informert i forkant. Konfronter mobber med at man vet om mobbingen, og at ledelsen er informert. Gjør dette bestemt men ikke uvennlig. Forklar at mobbing ikke er akseptabelt (viktig at man aksepterer personen, men ikke handlingen). Inviter mobber til samarbeid og forpliktelse for å få slutt på mobbingen. Informer om hva som skjer videre, avslutt deretter samtalen. Hvis det er flere mobbere er det viktig at samtalene blir gjennomført slik at mobberne ikke får snakket med hverandre. Når man har snakket med alle mobberne hver for seg, avholdes en samtale med alle mobberne tilstede. I denne samtalen tar man en gjennomgang av hva som har kommet fram. Viktig at dette møtet har fokus på hva som skal gjøres for å få slutt på mobbingen, og hver enkelt må forplikte seg i forhold til sitt ansvar for å få slutt på mobbingen. Ansvarlig: Samme person som har snakket med mobbeofferet i saken. 4. Oppfølgingssamtaler med mobbeoffer Konkretisering: Et møte en gang i uken for å finne ut hvordan det går og om mobbingen har sluttet. Viktig at mobbeofferet forstår at dette vil bli fulgt opp helt til mobbingen opphører. 5. Oppfølgingssamtaler med plager Konkretisering: Et møte en gang i uken for å finne ut om mobbingen tar slutt, og at plager(e) følger opp det han/hun har forpliktet seg til. Handlingsplan mot mobbing 5

7 6. Samtaler med foreldrene til mobbeoffer Konkretisering: Møte for å informere om hvordan situasjonen er for barnet deres. Og for å informere om hva skolen gjør for å stoppe mobbingen. Å informere om hvordan foresatte kan hjelpe sitt barn. Og rettigheter i forhold til enkeltvedtak og klagerett Ansvarlig: Skolens ledelse i samarbeid med den som har ansvaret for å følge opp mobbeoffer og mobbere. 7. Samtaler med foreldrene til plager Konkretisering: Møte for å informere om hvordan situasjonen er for deres barn. Hvordan skolen arbeider for å få slutt på mobbingen og hvordan foresatte kan hjelpe sitt barn. Og rettigheter i forhold til enkeltvedtak og klagerett. Ansvarlig: Skolens ledelse i samarbeid med den som har ansvaret for å følge opp mobbeoffer og mobbere. 2.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing 1. Aktuelle samarbeidsparter utenfor skolen er: Andre skoler i Buskerud, PPOT, Helsesøster, Psykiatrisk helsesøster, BUPA og lignende. 2. Prosedyrer for samarbeid med parter utenfor skolen: Ha samtaler med de andre skolemiljøutvalgene ved de andre skolene og hjelpe instansene. Informere om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Viktig å ivareta taushetsløftet. Ansvar for å følge opp prosedyrene: Skolemiljøutvalget sammen med skolens ledelse. 2.3 Arbeid i etterkant av en mobbesak - elevarbeid Etter at en mobbesak er løst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og tilskuerne. Målet med dette arbeidet må være å forebygge at de kommer i noen av disse rollene seinere. Det må være et bevist arbeide i forhold til å utjevne styrkeforholdet mellom mobbeoffer og mobberen(e) Prosedyrer for jobbing i etterkant med enkeltelever og klasse/gruppe: Holdningsforedrag i alle klasser/grupper på skolen. Informer alle elever om at det er mobbing på skolen og hvordan skolemiljøutvalget i samarbeid med ledelsen og øvrige ansatte ved skolen jobber imot dette. Snakk om mobbing og hvorfor det ikke er akseptert. Ha forebyggende øvelser, som for eksempel komplimentsøvelser. Ansvar for arbeidet: Skolemiljøutvalget sammen med skolens ledelse i det generelle arbeidet. Kontaktlærer, faglærere, rådgiver og andre hjelpeinstanser i forhold til enkelt elever/klasser. 2.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak organisasjonsarbeid/læring Problemløsning på individnivå og etterarbeid etter en mobbesak kan avdekke svakheter i systemet, som bør endres for å virke forebyggende. Det er derfor viktig at hver mobbesak avsluttes med en evaluering der ledelse sammen med aktuelle parter drøfter hva en i organisasjonen kan lære av denne saken med tanke på å forebygge mobbing. Prosedyrer for jobbing i etterkant med fokus på organisasjonen: Handlingsplan mot mobbing 6

8 1. Gjennomgang av saken med tanke på hva den viser av organisering og rutiner som ikke fungerer godt nok. Konkretisering: Møte med skolemiljøutvalget og skolens ledelse der alle får sagt hvordan de synes det fungerer, og hva de syns ikke har fungert. Hva var bra? Hva kan bedres? Alle må få sagt sin mening. Ansvarlig for arbeidet: Skolemiljøutvalget sammen med skolens ledelse. 2. Informasjon til andre ansatte basert på det som kommer fram i prosedyrens punkt.1 Konkretisering: Lærer kick-off der alle de ansatte blir informert om mobbingen som forekommer på skolen, og hvordan skolemiljøutvalget og ledelsen arbeider i mot mobbing. Bruk en gjennomført og godt evaluert sak som eksempel. Lær de ansatte om mobbing og hvordan det skal håndteres. Informer om skolemiljøutvalget og hva de kan gjøre i for eksempel mobbesaker. Ansvarlig for arbeidet: Skolens ledelse sammen med skolemiljøutvalget. 3. FOREBYGGING Mål: Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø Kapittel 9a i Opplæringsloven kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov. I 9a-1er de generelle kravene i loven formulert. Her heter det:... alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Denne formuleringen uttrykker en forutsetning for skolen som institusjon. Elevenes læring sees i sammenheng med et skolemiljø som er helsefremmende og trivselsfremmende. I formålsparagrafen for skolen, opplæringsloven 1 1 siste ledd, står det:... Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 3.1 Relasjon lærer elev Lærer har fokus på forutsigbar og trygg ledelse i møte med eleven for å skape tillit. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til enkelteleven pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Alle kontaktlærer gjennomfører introduksjonssamtaler med sine elever 1. skoledag. Trivsel og miljø vektlegges i samtalen. Punkter som må berøres: tilhørighet, utfrysing og digital mobbing. 3.2 Relasjon lærer - klasse/gruppe Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/gruppen oppleves som et trygt sted for alle elevene Alle ansatte er tydelige voksenpersoner som elevene kan ha tillit til. Det betyr: at alle ansatte og elever er en del av et fellesskap der alle er med for å skape gode relasjoner til elever fra første skoledag. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til klassen/gruppen har høy kvalitet: Handlingsplan mot mobbing 7

9 Kontaktlærer i samarbeid med elevene utarbeider tydelige og klare positive klasseromsregler, som alle må følge. Fokus på viktigheten av å få gode valg på tillitselev, og hvilke egenskaper tillitseleven bør ha. Årshjul for Tett på eleven følges opp av alle lærere og ledelse. Stort fokus på å skape et godt arbeidsmiljø i kasserommet fra skolestart. Lærer styrt aktivitet og valg av grupper. Passe på at alle får arbeidet med alle for å bli kjent. Kontaktlærer fører en tydelig og bestemt klasseromsledelse som gir trygghet og trivsel blant elevene. Handlingsplan mot mobbing 8

10 3.3 Relasjon elev - elev Elevene i klassen/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at de voksnes stimulering av positive relasjoner mellom elevene pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Alle lærere og andre ansatte har alltid nulltoleranse på all atferd mellom elever som kan oppleves krenkende eller sårende. Skole-/klassemiljø er fast tema på alle arbeidslagsmøter Fast tema på elevrådsmøter er klasse-/skolemiljø. Bevisstgjøre hver enkelt elev på sitt ansvar for at alle har et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing eller plaging. Si ifra når du ser/vet noe det er ikke sladring men ivaretakelse av et medmenneske. 3.4 Relasjon lærer - foresatte Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje Det betyr: Foresatte blir informert, hørt og sett i kontakt med skolen. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærernes arbeid med å bygge gode relasjoner til foresatte pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Gjennomføres faste foreldremøter og foreldresamtaler på alle klassetrinn. Foresatte blir innkalt på møter som omhandler deres barn. 3.5 skolestart Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god skolestart for enkelteleven: Alle elver får brev hjem før skolestart som inneholder opplysninger om møtetid, møtetid osv. Alle kontaktlærere gjennomfører introduksjonssamtale med alle elevene sine. Introduksjonssamtalen har fast mal som alle lærere følger. Alle tillitselever og vara får informasjon om 9A-3, "Handlingsplan mot mobbing" og hva det vil si at skolen lager et enkelt vedtak. Foresatte får samme informasjon ved foreldremøtene rett etter skolestart. Denne informasjonen ligger også på skolens hjemmeside. 3.6 Klasse/gruppestart Lærer møter klassen/gruppen på en måte som signaliserer trygg ledelse, ivaretakelse som basis for gjensidig tillit Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god årlig start for klasser/grupper: Jf. 3.2 Relasjon lærer - klasse/gruppe 3.7 Overganger mellom skoleslag Overganger mellom skoleslag oppleves som forutsigbart og trygt for elevene Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god overgang for enkelteleven: Gjennomføres møter med spes.ped. koordinator, repr. fra avgiver skole, elev og foresatt for å få til en så god overgang som mulig for elever med spesielle behov. Samarbeid mellom ungdomsskolene o området og RVS for å sikre så god overgang og skolestart som mulig for alle elever. Handlingsplan mot mobbing 9

11 4. Kontinuitet Mål: Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig 4.1 Ansvarskjede Ved all mistanke om mobbing skal det meldes inn til skolens ledelse v/undervisningsleder. Alle i skolesamfunnet har plikt til å melde til undervisningsleder ved mistanke om mobbing. Undervisningsleder avklarer i samråd med kontaktlærer og evt. rådgiver om hvem som skal følge opp saken videre. Det skal fattes enkeltvedtak i alle saker. Oppfølgingen av saken blir i forhold til enkeltvedtaket som er fattet i samråd med ass. rektor og rektor. 4.2 Faste tiltak i et årshjul Måned Aktivitet Ansvarlig August Planleggingsdag med Kick off for lærere Introduksjonssamtaler Arbeid for å utvikle et godt klassemiljø i skolestart SMUs undersøkelse angående elevmiljøet - I Rådgivere SMU Kontaktlærer Kontaktlærer Faglærer SMU September Foreldremøter Alle tillitselever og vara elever fellessamling valg av elevråd og skolemiljøutvalg Kontaktlærer Tilbakemelding fra SMUs undersøkelse angående elevmiljøet - I SMU Oktober Elevsamtaler - I Kontaktlærer November Møte med foresatte Avdelingsvis oppsummering av avdekking av mobbesaker på avdelingen. Oppsummeringen bygger på resultatene fra samtalene og undersøkelsen som er gjennomført Kontaktlærer Undervisningsleder Kontaktlærer Faglærer Handlingsplan mot mobbing 10

12 Desember Januar Arbeidslagsmøter Kontaktlærer Faglærer Februar Elevsamtaler - II Kontaktlærer Februar Mars Elevundersøkelsen (Læringslabben) Tilbakemelding på Elevundersøkelsen (Læringslabben) Kontaktlærer April Analyse av alle undersøkelsene/samtaler - samlet Mai Juni Tilbakemeldinger av resultater av Analyse av alle undersøkelsene/samtaler samlet Evaluering av arbeidet som er gjort igjennom skoleåret i forhold til avdekking, tiltak og resultater Revidering av handlingsplan med bakgrunn fra evalueringen SMU Handlingsplan mot mobbing 11

13 4.3 REGISTRERINGSSKJEMA - BRUDD PÅ 9A-3 REGISTRERINGSSKJEMA - BRUDD PÅ 9A-3 Dato: Unntatt offentlighet, jf. offentlighetslovens 13 Dokumentet oppbevares i personens mappe. Den person som har vært utsatt for, eller utøvet, krenkende ord eller handlinger, jf. 9a-3: Navn: Klasse/gruppe: Krenkelsen er observert av: Melding om krenkelse fra: Melding om krenkelse er mottatt av: Hva har skjedd? Beskriv: Melders underskrift Kontaktlærers underskrift Rektors underskrift Handlingsplan mot mobbing 12

14 4.4 Ansvarlig for gjennomgang og revisjon av planen For å gjøre planen til et aktivt verktøy i organisasjonen vil det være nødvendig med en årlig gjennomgang for å vurdere om planen fungerer tilfredsstillende eller om det er nødvendig med revisjon. a) tidspunkt for årlig gjennomgang av planen: Revidering av planen gjennomføres i juni med bakgrunn i konklusjonene fra evalueringsarbeidet som gjennomføres i månedsskifte mai/juni. b) ansvarlig for at årlig gjennomgang av planen gjøres: Skolens ledelse har ansvaret for at gjennomgang og revidering av planen gjennomføres. Handlingsplan mot mobbing 13

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 1 "Samhold", Foto: Wilhelm Egeland Frogn videregående skole 2016-2017 På Frogn videregående skole er det mange elever som har sin daglige arbeidsplass. De skal oppleve at det er trygt og inkluderende å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Handlingsplan for et godt skolemiljø 2018

Handlingsplan for et godt skolemiljø 2018 Handlingsplan for et godt skolemiljø 2018 Røyken vgs Innledning Her på Røyken videregående skole er vi opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Handlingsplan. T r akassering. mobbing

Handlingsplan. T r akassering. mobbing Handlingsplan mot T r akassering og mobbing Innholdsfortegnelse 1. Forord av rektor... 3 2. Definisjon mobbing... 4 3. Aktivitetsplikten... 5 4. Forebygging av mobbing... 5 God klasseledelse:... 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing THVS. Sist godkjent dato:

Handlingsplan mot mobbing THVS. Sist godkjent dato: Handlingsplan mot mobbing THVS Sist godkjent dato: 03.08.2016 Skolens arbeid mot mobbing... 3 1.1 Virkeområde... 3 Avdekking av mobbing... 5 2.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE 2019 INNHOLD 1. INNLEDNING (Mål og definisjon) 2. SKOLENS HANDLINGSMØNSTER 2.1 Antimobbeteamet 2.2 Handlingsmønsteret i praksis 3. UTFYLLENDE

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HJELTERYGGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hjelteryggen august 2012 Forord Visjonen for Hjelteryggen skole er Læring og Utvikling i fellesskap. Vi mener at trivsel og trygghet for elevene er grunnlaget

Detaljer

Plan for trygt og godt skolemiljø

Plan for trygt og godt skolemiljø Plan for trygt og godt skolemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9A-2) Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord «du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.» Disse ordene skrev en norsk dikter, Arnulf Øverland, i 1936. Strofen kommer fra diktet Du må ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKOLE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MESTRING BEGEISTRING TRYGGHET TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing ID UTS.BVS.F.4.3.1.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 05.06.2016 Forfatter Kristin Moe/Sturla Johansen Verifisert Godkjent Kai Myrvang Side 1 av9 «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole Er tilstede Er i utvikling Går sammen Revidert 27.06.2018 Skolens mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELVETUN SKOLE Februar 2010 Elvetun skole Handlingsplan mot mobbing februar 2010 1 Forord av rektor Det kan skje mange hendelser i løpet av en skoledag; både små og store. Det

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Ved Finsland skole er det null toleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd. INNHOLD 1. Forebyggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a

Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a Versjon 2.3 Forord fra rektor Velkommen til Møllehagen skolesenter! Møllehagen sin ledestjerne er å være en «Kilde til mestring».

Detaljer

STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD 2015 2018

STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD 2015 2018 STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD 2015 2018 Alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a

Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a Versjon 2.2 Forord fra rektor Velkommen til Møllehagen skolesenter! Møllehagen sin ledestjerne er å være en «Kilde til mestring».

Detaljer

Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.

Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger. 2018 Forord Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Mobbing er ikke det samme som erting og annen uvennskap.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING September 2014 Steinerskolen i Haugesund Revidert 03.09.2014 Handlingsplan mot mobbing Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Avdekking av mobbing.. 4 1.1 Ved mistanke om mobbing. 4 1.2

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD Enebakk ungdomsskole ENEBAKK Revidert august 2016 Forord av rektor Handlingsplanene mot mobbing og krenkende adferd ved Enebakk ungdomsskole er utarbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Handlingsplan hht. 9A i opplæringsloven Haukedalen skole. Skoleåret

Handlingsplan hht. 9A i opplæringsloven Haukedalen skole. Skoleåret Handlingsplan hht. 9A i opplæringsloven Haukedalen skole Skoleåret 2018-19 Innledning Arbeidet med å fremme et godt psykososialt miljø på skolen kan deles inn i tre områder: forebyggende arbeid, brukermedvirkning

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2016 Forord av rektor Alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot mobbing i skolene i Midtre Gauldal

Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot mobbing i skolene i Midtre Gauldal Saksframlegg Arkivnr. B36 Saksnr. 2016/1847-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utvalg for oppvekst og kultur 13.06.2016 Saksbehandler: Gunn Bergmann Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.»

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.» 1 Innledning Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Trivselsplan Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Toppåsen skole sin visjon: Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, en skapende skole hver eneste

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing G Handlingsplan mot mobbing Forord av rektor Vadsø videregående skole har nulltoleranse for mobbing. Alle våre elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing på skolen. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Thor Heyerdahl videregående skole Innholdsfortegnelse 0. Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1 Avdekking 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved

Detaljer

Plan for. trygt og godt skolemiljø på Vardenes skole

Plan for. trygt og godt skolemiljø på Vardenes skole Plan for trygt og godt skolemiljø på Vardenes skole 2019-2022 PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ VED VARDENES SKOLE Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø, fritt for mobbing, på Nordberg skole.

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø, fritt for mobbing, på Nordberg skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø, fritt for mobbing, på Nordberg skole. Skolens visjon: Nordberg skole, den beste starten på fremtiden.

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B.

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B. - 2 - Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8 B. Avdekking 10 C. Håndtering og sanksjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elevene i Bodø-skolen opplever et godt og inkluderende skolemiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring Skolens årshjul Forebyggende og holdningsskapende arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer