HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf Straume Fax E-post: SFO

2 Innhold Innleiande ord av rektor Avdekking av mobbing Kartlegging av omfanget av mobbing ved skolen Vakt og tilsynsordningar Informasjon til føresette og elevar Ved mistanke om mobbing Problemløysing av mobbesaker Skolen sine prosedyre når mobbing er meldt eller avdekka Samarbeid med andre instanser ved mobbing Oppfølging i etterkant av ei mobbesak arbeid med elevane Arbeid i etterkant av ei mobbesak - organisasjonsarbeid FØREBYGGING Relasjon lærar/ assistent - elev Relasjon lærar - klasse/gruppe Relasjon elev - elev Relasjon lærer - foresatte Skulestart Klasse/gruppestart Sikring av arenaer som skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, SFO KONTINUITET Ansvarskjede Revisjon Foldnes skule Side 2 av 11

3 Innleiande ord av rektor Paragraf 9a-1 i opplæringslova slår fast at alle elevar har rett på eit godt psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Foldnes skule sin visjon er og basert på dei same verdiane; Fundamentet i eit godt læringsmiljø er tryggleik og trivsel. Handlingsplana mot mobbing viser korleis vi arbeider for å setje i verk forpliktinga i opplæringslova og innhaldet i logoen vår. Mobbing er eit alvorleg overgrep mot eit menneske, som i de verste tilfelle kan øydeleggje liv. Difor skal vi ikkje bruke dette omgrepet i alle saker der det er konflikt mellom elevar, eller mellom elevar og vaksne. Konflikt er ein naturleg, og kanskje naudsynt del av livet. Mobbing handlar om at ein elev som har vanskeleg for å forsvare seg, blir utsett for krenkande handlingar over tid. Plana viser korleis vi arbeider førebyggande. Og dette arbeidet handlar ikkje berre om mobbing, men om å motarbeide alle former for krenkande åtferd. Planen forklarer vidare korleis vi kartlegg skulemiljøet og kva vi gjør når vi har mistanke/kunnskap om at nokon vert mobba eller plaga. På Foldnes skule tolererer vi ikkje mobbing. Men for at vi skal nå målet om null mobbing, er vi avhengig av at tilsette, elevar og føresette arbeider saman om dette. Det handlar om haldningar. Det handlar om at vi vaksne er gode rollemodellar når det gjelder inkludering, språkbruk og korleis vi reagerer på negativ åtferd. Det handlar og om at leiartypane i elevgruppa tør å stå opp for dei som blir plaga eller blir utestengd. Slagordet «Å stoppe mobbing krev innsats frå alle i Fjell» er utgangspunktet for arbeidet til prosjektgruppa Trygg i Fjell. Deira visjon er at lokalmiljø og fagmiljø i Fjell skal kjenne kvarandre, og samarbeide i arbeidet mot mobbing. Målsettinga er å førebygge og redusere omfanget av mobbing generelt i Fjell kommune, samt sikre at mobbing blir avdekka og handtert godt av alle som er i relasjon til barn og unge. Ein modell for kva dei ulike partane i barna sitt liv kan gjere for å førebyggje, avdekke, handtere mobbing er laga, sjå Saman kan vi gjere ein forskjell i barns liv om vi vågar å sjå og handle! Plana er revidert januar 2016, Ragnhild Knudsen Magerøy rektor Foldnes skule Side 3 av 11

4 1. Avdekking av mobbing Mål: Mobbing som føregår i og ved skolen blir avdekka. Skulen har prosedyre for jamleg å avdekke eventuell mobbing av og blant elevar. 1.1 Kartlegging av omfanget av mobbing ved skolen Alle elevar blir spurd om trivsel og mobbing på elevsamtalane som vert gjennomført haust og vår. Ansvar: kontaktlærar. Som ein del av utviklingssamtalen kvar haust, vert alle elevar/føresette spurd om eleven blir utsett for mobbing. Informasjonen blir dokumentert i eige skjema og lagra i elevmappa. Rektor blir orientert om svara. Ansvar: Kontaktlærar. Skulen gjennomfører Elevundersøkinga kvart år i november månad. Ein del av spørsmåla her handlar om eleven sitt arbeidsmiljø. Elevar på 5.-7 trinn deltek i undersøkinga. Ansvar: Rektor og kontaktlærar. Skulen gjennomfører Zeroundersøkinga på trinn i april kvart år. Dette er ein mobbeundersøking utarbeida av Senter for Åtferdsforsking i Stavanger. Ansvar: Rektor og kontaktlærar trinn gjennomfører ein intern trivselsundersøking. Ansvar: Kontaktlærar. Elevmiljøet vert daglig sett på ved inspeksjon i friminutt og ved dei vaksne er til stades i skule og SFO. Ansvar: Heile personalet. Leiinga har ansvar for at Skulemiljøutvalet (SMU) blir orientert om omfanget av mobbing ved skulen. Leiing og kontaktlærar har ansvar for å følgje opp resultata av undersøkinga. Sjå kapittel 2 Problemløysning av mobbesaker. 1.2 Vakt og tilsynsordningar Alle som har inspeksjon i friminutt har på seg gule vestar som gjer dei synleg i skulegarden. Personalet i SFO har gule vestar på i utetida der. Ansvar: Personalet som har inspeksjon og personalet i SFO. Den enkelte sitt ansvar ved inspeksjon og tilsynsordningar: Alle kjem presis ut til inspeksjonen. Personalet har plikt til å gripe inn når dei observerer mobbing eller mistanke om mobbing i skule - og SFO - tid. Friminuttinspektørar og personalet i SFO bryr seg når eleven tek kontakt. Det betyr at den vaksne høyrer på eleven og gir konstruktiv tilbakemelding på en slik måte at eleven opplever seg ivaretatt. Friminuttinspektør er ansvarleg for å melde saka vidare til kontaktlærar og/ eller sfoleiar dersom det er trong for det. Friminuttinspektør og personalet i SFO noterer episodar. Det kan være elevar som går alene, elevar som ikkje følgjer skolens reglement og liknande. Meldinga vert levert til kontaktlærer eller SFO-leiar som tek saka vidare. Informasjon vert arkivert av kontaktlærar. Ansvar: Kontaktlærar og personalet i SFO. Skulen sitt uteområde er delt inn i fem soner. Det er ein voksen som har tilsyn i kvar sone. Foldnes skule Side 4 av 11

5 Elevane har to friminutt på 30 minutt alle dagar utanom tysdag, som er ein kortare skuldag. På tysdagar er det eit friminutt på 30 minutt. Ansvar for vaktliste: Avdelingsleiar Elevane viser stoppteikn, eller seier stopp, når dei ikkje ønskjer å vere med på leiken lenger. Medelevane respekterer dette. Ansvar: Eleven. 1.3 Informasjon til føresette og elevar Klassemiljøet er alltid tema på klasseforeldremøtet om hausten. Ansvar: Kontaktlærer Mobbing som tema blir tatt opp på informasjonsmøte med nye 1.klasseforeldre om våren. Ansvar: Rektor. Antimobbereglar vert tatt opp i klassen ved starten av kvart skuleår. Ansvar: Kontaktlærar. 1.4 Ved mistanke om mobbing 1. Innhenting av informasjon gjennom observasjon: Kontaktlærar, faglærar, assistent og friminuttsinspektør observerer antatt mobbeutsett i friminutt og timer. Skriftleg tilbakemelding leverast kontaktlærar. Leiing vurderar om voksenressursen må omdisponerest for kortare eller lengre tid. Mistenkt mobbar blir observert på same måte. Ansvar: Kontaktlærer, faglærer, friminuttsinspektør, SFO-leiar, rektor. 2. Innhenting av informasjon gjennom samtale med antatt offer, andre elever og andre vaksne: Samtale med antatt offer for å lytte etter korleis eleven opplever situasjonen. Det blir skreve notat frå samtalen. Samtale med foreldre/ føresette til antatt offer. Samtale med andre vaksne på skulen som kan ha kjennskap til saka. Sosiogram kan brukas for å få informasjon om evt sosial utestenging. Ansvar: Kontaktlærar/ SFO - leiar. (Sosiallærer kan være den som utfører slike samtaler som nemnt over). Foldnes skule Side 5 av 11

6 2. Problemløysing av mobbesaker Mål: Skulen tek ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjerast på måtar som i neste omgang førebyggjer mobbing ved skulen. Skulen sin felles strategi skal sikre at lærar eller føresette som tek opp ei mobbesak veit at den blir seriøst handsama etter retningslinjer man er blitt einige om, og som er kjend for alle. Rektor fattar enkeltvedtak etter 9a i Opplæringsloven. I sin yttarste konsekvens kan vedtaket omfatte flytting av mobbar til annen skule Skolen sine prosedyre når mobbing er meldt eller avdekka Undersøking og observasjon for å skaffe informasjon: Den som får kjennskap til at mobbing skjer på skolen, melder frå til eleven sin kontaktlærar. Lærer skaffar seg informasjon om saka gjennom observasjon, samtale med andre involverte i saka eller på annen adekvat måte. Det er naturleg at sosiallærer blir involvert i denne fasen. Rektor blir informert. Ansvar: Kontaktlærer Første samtale med offer: Samtale gjennomføras etter mal i Zero. SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning (sjå vedlegg.) Formålet med samtalen er å skaffe informasjon og gje støtte. Ansvar: Kontaktlærar (sosiallærer kan, om naudsynt, gjennomføre samtalen. Rektor kan i særskilde tilfelle overta ansvaret). Første samtale med plagar: Samtalen gjennomføras etter mal i Zero. SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning (sjå vedlegg.) Formålet med samtalen er å gi munnleg melding om at mobbinga er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Ansvar: Kontaktlærer (sosiallærar kan eventuelt gjennomføre samtalen). Rektor kan i særskilte tilfelle overta ansvaret). Samtale med føresette til offer: a) Lærer tek telefonkontakt med føresette og informerer om saka og samtalen med barnet. Ansvar: Kontaktlærer (sosiallærar kan eventuelt gjennomføre samtalen). Samtale med føresette til plagar: a) Lærar tek telefonkontakt med føresette og informerer om saka og samtalen med offer og eige barn. Det kan her avtales eit møte på skulen med føresette til plager(ane). Ansvar: Kontaktlærar (sosiallærar kan ved, om naudsynt, gjennomføre samtalen.) Oppfølgingssamtalar med offer: a) Ca ei veke etter første samtale med offer gjennomførast ein oppfølgingssamtale. Føremålet er å undersøke om mobbinga/ plaginga har stoppa. Foldnes skule Side 6 av 11

7 Ansvar: Kontaktlærar (sosiallærar kan eventuelt gjennomføre samtalen). Oppfølgingssamtalar med plagar: a) Ca ei veke etter første samtale med plagar, gjennomførast ein oppfølgingssamtale. Skulen må før samtalen ha informasjon om plaginga har teke slutt eller ikkje. b) Dersom plaginga har tatt slutt vert det gjeve støttande tilbakemelding og invitasjon til vidare positivt samarbeid om et godt skulemiljø. c) Dersom mobbinga ikkje har teke slutt, lagast det ein skriftlig avtale med plager. Plagaren sine føresette blir kalla til møte med skulen. d) Det vert avtala eit nytt møte med plagar. Ansvar: Kontaktlærar (sosiallærar kan eventuelt gjennomføre samtalen. Rektor er med på møtet). Tiltak og sanksjonar: Dersom plaginga/ mobbinginga ikkje tek slutt umiddelbart kan følgende tiltak/ sanksjonar iverksetjast: Åtferden til plagaren vert offentliggjort og diskutert i klassen. Møte mellom plagar, eigne føresette og offeret sine føresette og lærar. Plagar må følgje inspiserande lærar i friminutta. Plagar mistar friminutt. Plagar må skifte klasse for ein periode. Plagar må skifte skule for ein periode. Ansvar: Kontaktlærer og rektor. Enkeltvedtak: Rektor fattar enkeltvedtak når skulen har konkludert etter undersøkingsperioden. Dersom foreldre ber skolen sette inn tiltak, skal rektor alltid skrive enkeltvedtak. Ansvar: Rektor 2.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing Aktuelle samarbeidspartar utanfor skolen er: Skulesjef, PPT, BUP, barnevernet, rettleiarane for skulane i Fjell og skulehelsetjenesta. Rektor, i samarbeid med kontaktlærar og føresette, avgjør når det er naudsynt å søke samarbeid med andre instansar. Ansvar: Rektor. 2.3 Oppfølging i etterkant av ei mobbesak arbeid med elevane Etter at ei mobbesak er løyst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være naudsynt å arbeide strategisk i høve til dei ulike partane: mobbeofferet, mobbar(ane) og tilskodarane. Målet med dette arbeidet må være å førebygge at dei kjem i noen av disse rollene seinare. Jevnlege oppfølgingssamtalar med offer og plager(ane). Haldningsskapande arbeid i klassen(ane). Foldnes skule Side 7 av 11

8 Ansvar: Kontaktlærar. Handlingsplan mot mobbing 2.4 Arbeid i etterkant av ei mobbesak - organisasjonsarbeid Problemløysing på individnivå og etterarbeid etter ei mobbesak kan avdekke svakheitar i systemet, som bør endrast for å vere førebyggjande. Det er derfor viktig at kvar mobbesak avsluttas med ei evaluering der leiing saman med aktuelle partar drøftar kva ein i organisasjonen kan lære av denne saka med tanke på å førebyggje mobbing. Dette blir gjort ved: Gjennomgang av saka med tanke på kva den viser av organisering og rutine som ikkje fungerer godt nok. Trinnvis gjennomgang av saka i lys av denne planen. Evalueringa blir gjort av kontaktlærar, sosiallærar og rektor. I nokon tilfelle kan plangruppa involveras i evalueringa. Informasjon, basert på det som kjem fram i gjennomgangen over, til andre tilsette. Gjere naudsynte endringar i plana. Ansvar: Rektor 3. FØREBYGGING Mål: Alle elevar skal oppleve eit godt psykososialt miljø som fremmar helse, trivsel og læring (jf. Opplæringsloven 9a-1). 3.1 Relasjon lærar/ assistent - elev Det er den vaksne som har hovudansvaret for kvaliteten på denne relasjonen. Lærar/ assistent er ein tydeleg og støttande vaksen som eleven kan ha tillit til (jf. prinsippa i klasseleiingsprogrammet TSK (Tydeleg, Støttande og førebudd Klasseleiing)). Det betyr: Eleven møter førutsigbarheit i skulekvardagen. Alle blir sett kvar dag. Dei vaksne tek eleven på alvor og viser han/ho respekt. Tiltak skulen set inn for å styrke lærarar sin relasjonsbygging til enkeltelevar går føre seg kontinuerlig og har høg kvalitet (lista er ikkje uttømmande): Den vaksne helsar på kvar elev om morgonen. Den vaksne er raus med ros, gir positiv merksemd til det som er bra. Den vaksne klarar å ta elevperspektiv. Den vaksne lyttar og viser interesse for det eleven er oppteke av. Kontaktlærar har elevsamtale to gonger i året. Skulen gjennomfører sosiale arrangement som fotballturnering, aktivitetsdag, turar og utflukter. 3.2 Relasjon lærar - klasse/gruppe Lærer utøver tydeleg og støttande leiing på ein slik måte at klassen/gruppa opplevast som ein trygg stad for alle elevane. Det betyr: Klassen har klare reglar og rutinar som forpliktar alle. Klassen har kjende strategiar for problem- og konfliktløysing (jf. prinsippa i TSK). Foldnes skule Side 8 av 11

9 Tiltak skulen set inn for å sjå til at lærar sin relasjonsbygging til klassen/gruppen har høg kvalitet: Alle lærarane har kompetanse i klasseleiingsprogrammettsk og er forplikta til å arbeide etter desse prinsippa. Lærar kan ved trong be om kollegabasert rettleiing i arbeidet med klassemiljøet Rektor gjennomfører årleg skulevandring der ho observerar alle lærarane i leiing av klassane og har oppfølgingssamtale med den enkelte lærar. Læraren samarbeider med heimen om klassemiljøet. 3.3 Relasjon elev - elev Elevane i klassen/gruppa tek vare på kvarandre og er oppteke av at alle har det trygt. Det betyr: Elevane reagerer når andre har det vondt, ved å hjelpe sjølv eller ved å sei frå til ein vaksen. Det å sei frå i slike situasjonar er ikkje å sladre. Alle elevane vet kva som menast med mobbing, plaging og krenkande handlingar, og at det ikkje er lov. Tiltak skolen set inn for å sjå til at dei vaksne stimulera til at positive relasjonar mellom elevene går føre seg kontinuerlig og har høg kvalitet: Klassemøter (Zero-time) kvar veke Trivselsleiarprogram (TL) i ein del av friminutta Fadderordning Turar og eksklusjonar Fellesaktivitetar Aktive vaksne som har inspeksjon i friminutta Kartlegging av elevrelasjonar ved mellom anna observasjon, sosiogram, elevsamtaler o.a. Konkrete tiltak som hemmeleg venn og liknande. 3.4 Relasjon lærer - foresatte Relasjonen mellom lærer og den enkelte elev sine føresette er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje. Det betyr: Det er lav terskel for å ta kontakt, og dialogen skal alltid være til eleven sitt beste. Tiltak skolen set inn for å bidra til at lærarane sitt arbeid med å byggje gode relasjonar til føresette går føre seg kontinuerlig og har høg kvalitet: Planlagde og strukturerte utviklingssamtalar to gonger i året der eleven sitt psykososiale miljø alltid er tema. På samtalane vert kartleggingsskjema om mobbing nytta. Vekeplana har fast informasjonsbit. Eventuelt vekebrev med generell omtale av om livet i klassen. Klasseforeldremøte etter oppsett plan. Føresette blir invitert til fellesarrangement i regi av skule. Foldnes skule Side 9 av 11

10 3.5 Skulestart Skulestarten skal vere førutsigbar, trygg og gje alle elevar ei positiv oppleving. Det betyr: Skulen har faste rutinar for det første møtet med nye elevar. Tiltak skulen set inn for å sikre ein god skulestart for enkelteleven: Informasjonsmøte for føresette til ny 1. klasse om våren. Føresette får heftet "God skulestart". Førskuledag der eleven får møte kontaktlærar, klassekameratar og SFO-leiiar. Fadderordning for 1.klassingane. Nye elevar som begynner på skulen gjennom av året får komme på skulebesøk før skulestart. Samtale med føresette. 3.7 Klasse/gruppestart Lærar møter klassen/gruppa på ein måte som signaliserer trygg leiing, ivaretaking som basis for gjensidig tillit. Det vil sei å innarbeide faste klassereglar og rutinar slik skissert i TSK. Det betyr: Lærar innarbeider faste klassereglar og rutinar slik skissert i TSK og utøver tydeleg og støttande klasseleiing. Tiltak skulen set inn for å sikre ein god årleg start for klassen/gruppa: 1. klasse møter første skuledag i gymnastikksalen samen med føresette. Etter opprop går klassen samen med sin lærer til klasserommet. Fellessamling i gymnastikksalen for klasse andre skuledag i august med fokus på tema frå Zero. Gjennomgang av skulen sine ordensreglar og klassereglene kort tid etter skolestart. 3.9 Sikring av arenaer som skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, SFO Skolen har prosedyrar og sjekkpunkt som gjer at skulegard, toalett, gymnastikkfløy, SFO og skuleveg opplevast som trygge stader. Det betyr: Det fysiske miljøet er godkjent etter lovverket. Tiltak skulen set inn for å oppnå trygg skulegard, toalett, gymnastikkfløy, SFO og skuleveg opplevast som trygge stader for elevar: Synlige vaksne med gule vestar i friminutt, og følging til/frå buss Vaksne har tilsyn med elever i gymnastikkgarderobane Årlig inspeksjon av det fysiske miljøet ved kommunehelsetenesta Intern vernerunde ved leiing, verneombod og tillitsvalde Føresette følgjer skulen sitt køyremønster ved køyring til og frå skulen 4. KONTINUITET Mål: Skulen sitt arbeid med å førebygge, avdekke og stoppe mobbing føregår kontinuerleg Foldnes skule Side 10 av 11

11 4.1 Ansvarskjede Prinsippet er at problem vert løyst på lågast mogeleg nivå, og at lærar veit når saker skal meldast vidare og vet kven dei kan melde til om problem ikkje kan løysas på deira nivå. Det vil altså være som ei trapp, der problem søkast løyst lågast mogeleg vis, men der ein går lenger opp i trappa når det er naudsynt. 4.2 Revisjon For å gjere plana til eit aktivt verktøy i organisasjonen vil det være naudsynt med ein årleg gjennomgang for å vurdere om plana fungerer tilfredsstillande eller om det er naudsynt med revisjon. Ansvar: Rektor Foldnes skule Side 11 av 11

HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKOLE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MESTRING BEGEISTRING TRYGGHET TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRATTHOLMEN SKULE mars 2006, rev. haust 2007/2008/2009/2010 Føreord av rektor Brattholmen skule har som visjon: Ein skule der tryggleik, trivsel og toleranse er grunnlag for læring.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-2019 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bø skule, Høyland skule, Motland skule, Nærbø ungdomsskule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INNHALD Alle barn og unge har rett til eit arbeidsmiljø utan mobbing... 3 Kva er

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING A. Førebyggjande arbeid i skuletida 1. Elevsamtaler 2. Klassemøter 3. Sjå ulike videoar om mobbing v/skulehelsesyster 4. Lese bøker om emnet 5. Turar med ei eller fleire

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Føreord av rektor Mobbing skal ikkje skje, verken i skuletida eller på fritida. Born og unge har rett til å kjenne seg trygge og bli

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

1. AVDEKKING AV MOBBING

1. AVDEKKING AV MOBBING 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir avdekka. Med mobbing forstår me psykisk og/eller fysisk vald retta mot eit offer, utført av einskildpersonar eller grupper.

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Ogna skule 2015 2018

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Ogna skule 2015 2018 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Ogna skule 2015 2018 Reglar mot mobbing 1) Me skal ikkje mobba andre 2) Me skal hjelpa andre som vert mobba 3) Me skal vera saman med elevar som er aleine 4) Viss me veit at nokon

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HJELTERYGGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hjelteryggen august 2012 Forord Visjonen for Hjelteryggen skole er Læring og Utvikling i fellesskap. Vi mener at trivsel og trygghet for elevene er grunnlaget

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING September 2014 Steinerskolen i Haugesund Revidert 03.09.2014 Handlingsplan mot mobbing Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Avdekking av mobbing.. 4 1.1 Ved mistanke om mobbing. 4 1.2

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2013-2016 Handlingsplan mot mobbing Skulane på Nærbø: Bø, Høyland, Motland, Vigre, Nærbø ungdomsskule 4 reglar mot mobbing 1. Me skal ikkje mobbe andre 2. Me skal forsøke å hjelpe andre elevar som vert

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing

Tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplan mot mobbing Definisjon på mobbing : (Dan Olweus) Ein person vert mobba eller plaga når han eller ho, fleire gonger og over ei viss tid, vert utsett for negative handlingar frå ein eller fleire

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing G Handlingsplan mot mobbing Forord av rektor Vadsø videregående skole har nulltoleranse for mobbing. Alle våre elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing på skolen. Handlingsplanen

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule (Planen er forankra i den pedagogiske plattforma for Tangen skule) Målformulering: Alle skal trivast på Tangen skule. Alle på Tangen skule skal ha respekt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole Er tilstede Er i utvikling Går sammen Revidert 27.06.2018 Skolens mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Folkestad skule 2011 1 Mål : Alle elevar skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø på skulen, fritt for mobbing. Planen bygger på 4 prinsipp: 1.Avdekke mobbing: - bevisstgjere

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET Satsingsområde: TSK TYDELEG, STØTTANDE, KLASSELEIING SOL () Leseopplæring tidleg innsats Sosial kompetanse ZERO Trivselsprogrammet Pilotskule: Relasjonskompetanse Bjørnar Fjellhaug- rektor Inger-Helen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING - MOSTER SKULE - Del I Del II Elev- elev Lærar- elev Forord av rektor Elevane har rett til eit lærings- og oppvekstmiljø utan mobbing. Skulen har difor plikt til å gripa inn dersom

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

SLATTUM SKOLE HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE HANDLINGER. [Skriv inn tekst] Side 0

SLATTUM SKOLE HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE HANDLINGER. [Skriv inn tekst] Side 0 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE [Skriv inn tekst] Side 0 Innhold FORORD AV REKTOR:... 2 1. Avdekking av krenkende handlinger... 3 1. Kartlegging av omfanget av krenkende handlinger ved skolen... 3 1.2. Tilsyn

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Plan mot krenking og sosial utestenging

Plan mot krenking og sosial utestenging Plan mot krenking og sosial utestenging Slik stoppar vi krenking og inkluderer alle på Åkra oppvekstsenter 2016 Kva er krenkingar, sosial utestenging og mobbing hos oss? Me snakkar gjerne om episodar av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

Handlingsplan mot. mobbing ved. Åheim skule

Handlingsplan mot. mobbing ved. Åheim skule Handlingsplan mot mobbing ved Åheim skule Godkjent i SU 02.10.2013 Førebygging På skulenivå: Årleg spørjeundersøking blant elevane i 4. 10. klassene o Vi vaksne skal vite omfanget av mobbing ved Åheim

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Stranda ungdomsskule

Handlingsplan mot mobbing. for. Stranda ungdomsskule for Stranda ungdomsskule 2015/2016 Føreord av rektor Stranda ungdomsskule ynskjer å markere tydeleg at mobbing ikkje vert tolerert på skulen vår. Vi vil signalisere at vi tar arbeidet for eit trygt og

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Våge skule; siste gjennomgang i kollegiet: mars/april Side 1

Handlingsplan mot mobbing. Våge skule; siste gjennomgang i kollegiet: mars/april Side 1 Handlingsplan mot mobbing. Våge skule; siste gjennomgang i kollegiet: mars/april 2016. Side 1 Forord av rektor Mobbing har vore eit aktuelt tema i skulen i mange år. Likevel er det dei siste åra at emnet

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing, vold og rasisme for Korsgård skole.

Beredskapsplan mot mobbing, vold og rasisme for Korsgård skole. Askim Kommune Beredskapsplan mot mobbing, vold og rasisme for Korsgård skole. HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit

Detaljer

Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING. Fedje kommune 2015/2016

Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING. Fedje kommune 2015/2016 Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING Fedje kommune 2015/2016 Vedteken i Samarbeidsutvalet våren 2015 Innhald 1. Innleiing rektor har ordet... 2 2. Kva er mobbing?... 2 3. Førebyggjande

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Skolen har som mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Arbeid mot mobbing. Skolen har som mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Arbeid mot mobbing. Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Kjennetegn på måloppnåelse: - Hver enkelt elev opplever trivsel og trygghet på skolen - Her enkelt

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing

Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2010/2011 INNLEDNING. Rekustad skole har som mål å være en skole hvor alle skal trives og ha det bra. Alle skal kunne gå på skolen sammen og oppleve

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. mot. mobbing og anna krenkjande åtferd. ved

Handlingsplan. Åheim skule. mot. mobbing og anna krenkjande åtferd. ved Handlingsplan mot mobbing og anna krenkjande åtferd ved Åheim skule Godkjent i SU 26.10.2015 Førebygging På skulenivå: Årleg spørjeundersøking blant elevane i 5. 10. klassene o Vi vaksne skal vite omfanget

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Vår skole tek utgangspunkt i eleven sine evner og føresetnader. Vi legg vekt på å få fram det positive i kvar elev. Vi viser respekt og

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer