ÅRSRAPPORT NAV TILTAK OSLO 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT NAV TILTAK OSLO 2020"

Transkript

1 1 ÅRSRAPPORT NAV TILTAK OSLO 2020 Årsrapport for tiltakene AFT og VTA for 2020

2 Redaktør: Anne Rita Kvernmo, Layout & print: Spir Grafisk

3 OM OSS

4 4 Spir Oslo AS ble etablert 16. mai 1959, og er en arbeids -og inkluderingsbedrift som er heleid av Oslo kommune. Bedriften er godkjent tiltaksleverandør for NAV for tiltakene AFT og VTA, og jobber i tillegg etter oppdrag fra eier. SPIR OSLO AS Postadresse: Boks 106, 0509 Oslo Besøksadresser: Spireaveien 8, Økern Jerikoveien 14, Lindeberg (Bilverksted) Rosenholmveien 6, Holmlia (Mekanisk avdeling) Telefon: E-post: UTDRAG FRA VÅR STRATEGISKE PLAN SOM RULLERES ÅRLIG SAMFUNNSOPPDRAGET Spir skal gjennom sine resultater bidra til at Oslo blir en mer inkluderende by. Vi ønsker å bidra til et skifte som gir mer samhandling mellom NAV, parter i arbeidslivet og rundt den enkelte kandidat som har behov for våre tjenester. MÅLOMRÅDER «Legge til rette for integrering, mangfold og deltakelse i arbeidslivet «Gjennom salg av varer og tjenester levere det som markedet etterspør med hovedvekt på arbeidskraft til arbeidsmarkedet «Oslos største og beste lærling- og kompetansebedrift for personer som står et stykke unna arbeidsmarkedet «En underliggende resultatmargin på 3% årlig «Tilpasse «huset vårt» til den virksomheten vi ønsker å drive

5 Om oss 5 LEGGE TIL RETTE FOR INTEGRERING, MANGFOLD OG DELTAKELSE I ARBEIDSLIVET Vi må overvåke og endre tilbudsinnholdet i tråd markedskontakt med potensielle arbeidsgivere. Vi er aktive i RIV (ringer i vannet-prosjektet med etterspørsel og behov, og i samhandling med NAV, Oslo kommune og næringslivet rundt til NHO) og vi formidler kandidater fortløpende oss. Vi vil være en attraktiv og foretrukken tilbyder for NAV i Oslo og for Oslo Kommune sine eller andre. Arbeids og inkluderingsbedriftene i til tilmeldte stillinger fra kollegabedrifter i NHO, kandidater. Vi ønsker å være en leverandør som Oslo og Akershus hadde ved utgangen av 2020, i ikke bare oppfyller krav, men som også kommer overkant av 673 RIV-avtaler. Her brukes også mye med endringsforslag til beste for den enkelte tid på vedlikehold av samarbeid med allerede kandidat som er i tilbudet vårt, slik at disse får etablerte avtalebedrifter. og beholder et lønnet arbeid som det høyeste siktemålet. Eller at de går til utdanning der dette Vi må ha kompetente medarbeidere og jobbe anses som god investering for den enkeltes kontinuerlig med tilrettelegging for etter- og framtidige arbeidsmuligheter. Dette gjør vi videreutdanning. Vi må også ha en bevisst holdning til hvem vi rekrutterer i nye stillinger for sta- gjennom å jobbe bevisst med utvikling av (nye) metoder og verktøy, opprettholder god dialog dig å ha en bedre samlet kompetanse i bedriften. med NAV, med ulike instanser i Oslo Kommune og ved å levere gode resultater. For å levere gode Vi må jobbe innovativt og i prosjekter når det resultater må vi ha gode kartleggings- og opplæringsarenaer internt i bedriften, og kontinuerlig flere skal inkluderes i er hensiktsmessig og riktig for å nå målet om at arbeidslivet. GJENNOM SALG AV VARER OG TJENESTER LEVERE DET SOM MARKEDET ETTERSPØR MED HOVEDVEKT PÅ ARBEIDSKRAFT TIL ARBEIDSMARKEDET Utvikling av produksjons- og serviceområdene i Spir Oslo må tilpasses våre kandidaters behov og markedets etterspørsel. Det betyr at vi må overvåke det tilbudet vi har til enhver tid, både for å ha nok relevant arbeid til fagbrevkandidater, til de kandidatene som skal ha en kort og relevant avklaring og kartlegging i Spir Oslo før de prøver seg ute og til de som skal ha varig tilbud tilpasset deres evner og behov hos oss. Arbeidet de tilbys skal gi relevant kvalifisering, økt mestringsfølelse og være tilpasset den enkelte. I sum skal det gjøre det lettere å få og beholde et lønnet arbeid utenfor oss for alle de som først og fremst skal ha nettopp det. Inntjeningen i arbeidsområdene våre må være gode og ikke sammenblandes med tilskudd vi får fra det offentlige, og medarbeiderne må inneha relevant kompetanse som hele tiden også utvikler Spir Oslo.

6 6 VÅR VISJON ER Sammen om nye muligheter VERDIORD/VERDIGRUNNLAG Engasjerte Innovative Synlige Profesjonelle

7 Organisasjonskart ved årsskiftet 2020/ Administrerende direktør Elisabeth Erlandsen Økonomi og kontoradministrasjon Økonimisjef Robert Eriksen Kontoradministrasjon HR og peronal Marked og salg Markedskoordinator Jan Mario Martone Prosjekter Produksjon og kvalite Spir Karriere og kompetanse Spir XL og VTA Produksjon og KV-leder Glenn Dehli Fagsjef Anne Rita Kvernmo Avdelingsleder Marianne Solberg Mekanisk Bilverksted Læringsnetverket Teamleder Andreas Karth Roald (Stedsfortreder Fagsjef) Teamleder Kari Janne Stene (Stedsfortreder Avdelingsleder) Kantine og catering Jobbfrukt Support Renhold, drift og IKT Vaktmestertjenester Anbud Relevant for målgruppen Fafsjef, ledergruppe, teamledere Nettbutikk og pakking Søm og redesign Overføring fra Oslo kommune Teamleder Anita Medby Grafisk og print AFT Teamledere Momount Kristiansen og Terje Larsen OK lager

8 8 FAGUTVIKLING OG KOMPETANSE

9 Fagutvikling og kompetanse 9 ORDINÆRT ANSATTE TILKNYTTET VTA OG AFT, ANTALL STILLINGER OG KOMPETANSE, TILKNYTNING TIL TILTAKSVARIANT, ROLLE, KOMPETANSEBAKGRUNN OG STILLINGS- PROSENT (legger ved oppdatert kompetanse- og utdanningsmatrise) Ved årsskiftet var det 97 personer som jobbet for Spir Oslo. Det er ulike roller i organisasjonen, og de aller fleste har en rolle rettet mot våre deltakere/vta-ansatte. Dette inkluderer 14 ansatte som tidligere var deltakere i TIA- tiltaket, som nå har varig lønnstilskudd (VLT). I VTA er det per i dag 2 personer som har spesielt oppfølgings- og jobbveilederansvar en jobb- veileder og en teamleder. Det er i tillegg 20 fagveiledere som har ulike roller i daglig oppfølging, flere av dem både for VTA og AFT. Det er også andre fagpersoner som er involvert i oppfølging av VTA-ansatte; markedskoordinator og pedagoger i Læringsnettverket, avdelingsleder og jobbveiledere (fra Oslo kommunetiltak). De tilbyr ulike kurs tilpasset målgruppen og gir i tillegg individuell veiledning og oppfølging, knyttet opp til VTA-ansattes individuelle handlingsplaner. I AFT er det ved årsskiftet 15 årsverk som har rollen som jobbveiledere. I tillegg er det fag- veiledere som jobber med både VTA og AFT markedskoordinator og i snitt 4 stillinger i Læringsnettverket. Denne har variert i løpet av året, og ble formidlet under permitteringer i mars. I Spir er det en god blanding av ansatte som har jobbet i arbeids- og inkluderingsfeltet i mange år, og nye ansatte med spennende utdanning og erfaring som bidrar til ytterligere bredde i kompetansen. Som dokumentasjon på utdanning/ erfaring viser, oppfyller Spir kravene til felles kompetanse for både VTA og AFT i henhold til kravspesifikasjonene til NAV. Det er stor spennvidde i utdanningen til våre ansatte, vi kan nevne: fysioterapi, arbeidspsykologi, spesialpedagogikk, pedagogikk, innovasjonspedagogikk, kaospilot, ulike sosialfaglige områder, sosialantropologi, sosiologi, kunst og uttrykksterapi, kunst og design, informasjon og mediekunnskap, yrkesfaglærere, sykepleie og kultur og samfunnsfag. Svært mange har tilleggskompetanse innenfor bl.a. Supported Employment, HR, coaching, mindfulness, karriereveiledning, karrierekompetanse, endringsledelse, flerkulturell forståelse, barnevern, kosthold og ernæring, fysisk trening og idrettsfag, økonomi, samfunnsfag, markedsføring, salg, rus/psykiatri og ledelse. I tillegg har vi mange fagarbeidere med fag/svennebrev innenfor de ulike avdelingene hvor vi tilbyr lærefagløp. FAGUTVIKLING/KOMPETANSEHEVING FOR ORDINÆRT ANSATTE I 2020, OG PLANER FOR 2021 De ansattes samlede kompetanse er helt avgjørende for å sikre verdiskaping og for å nå de overordnede målene. Det er av stor betydning at bedriften har en bred kompetanse for å imøtekomme de krav som samfunnet stiller og som vi stiller til oss selv for å bli en stadig bedre tiltaksbedrift. I annerledesåret 2020 ble ikke kompetanseutvikling som planlagt, men måtte vendes mot en stor digital satsning. Både jobbveiledere, fagveiledere, pedagoger og ledere tok del i en større opplæring i digital kommunikasjon, og utvikling og bruk av digitale verktøy til oppfølging. Stort sett alt av opplæring, konferanser, fagdager og seminarer har vært gjennomført digitalt i Det har også vært mange kortere webinarer som mange har deltatt på.

10 10 I utgangspunktet var det lagt planer for oppfølging av tre ulike tiltak som var gjennomført i 2019, og som skulle deles med alle i Både karrierekompetanse, innovasjonspedagogikk og metodikk utviklet gjennom å benytte en ekstern veileder i teamutvikling, skulle videreføres i Koronasituasjonen medførte at vi raskt fikk andre ting å tenke på og nye strategier å utarbeide. Alle jobbveiledere og pedagogene i Læringsnettverket har i store deler av 2020 hatt helt eller delvis hjemmekontor og kommunikasjonen ble helt annerledes både med kollegaer og deltakere. Hovedsatsningsområdet ble ganske fort digitale ferdigheter. For å kunne følge opp deltakere digitalt, var innføring og opplæring i Teams og andre verktøy for videomøter første steg for jobbveiledere og pedagoger i Læringsnettverket. Digitale møtearenaer ble veldig raskt også et godt opplæringssted, og hele 2020 hadde vi faste opplæringsdager for denne gruppen ansatte på onsdager. Intern opplæring Fra mars når koronapandemien medførte nedstenginger startet vi en intensiv opplæring av digitale ferdigheter, spesielt for jobbveiledere og pedagogene i Læringsnettverket. I løpet av sommeren ble ny avtale med NAV signert, og vi hadde satt mål for opplæring som skulle videreføres og nye mål med tiltak som skulle settes i gang umiddelbart. Det var helt vesentlig å fortsette den digitale opplæringen av jobbveilederne men også å overføre kompetansehevingen til hele organisasjonen. Noen mål for opplæring fra samarbeidsavtalen: Mål om opplæring for alle ansatte:» Ekstern og intern opplæring og kompetanseoverføring mellom ansatte på digitale ferdigheter og karrierekompetanse Tiltak:» Digital opplæring av alle fagveiledere og andre ansatte. IKT-avdelingen (med lærlinger fra AFT-tiltaket) i samarbeid med teamleder for Læringsnettverk og fagsjef og avdelingsledere hadde ansvar for opplæring av fagveiledere i digitale ferdigheter. Opplæring ble gitt gruppevis etter at det var kjøpt inn nødvendig utstyr til alle.» Karrierekompetanse En teamleder har i løpet av året gjennomført høyskolestudier i karrierekompetanse ved Høyskolen i innlandet. Det jobbes med implementering av dette med karriereveiledning og karrierelæringsaktiviteter. En del er kun på planleggingsstadiet, og noe implementeres fortløpende noe av dette blir lettere å få til ved fysisk tilstedeværelse. Mål om opplæring for ansatte i AFT:» Fortsette å benytte digitale verktøy der dette er hensiktsmessig for trygg og god kommunikasjon» Utvikle nye kombinerte metoder og rutiner som følge av den digitale tilnærmingen, med kartlegging, opplæring og oppfølging Tiltak - tema fra onsdagsopplæring som har foregått fra mars 2020: «AI-læring digital plattform gjennom Arbeid & inkludering, med opplæringsmuligheter for både veiledere og deltakere. Det er gjennom året jobbet med opplæring og bruk av eksisterende kurs i AI-læring. Samtidig er det laget en handlingsplan og satt av ressurser til å lage egne kurs i plattformen «Digital jobbklubb en av de som deltok på eksternt kurs i dette, hadde opplæring for jobbveiledere slik at det ble lettere med samhandling med deltakere med CV/søknadsjobbing

11 Fagutvikling og kompetanse 11 «Sette opp og benytte team og kanaler mellom jobbveileder og deltakere til kommunikasjon og arbeidsdeling av dokumenter gjennom Teams. Det er gjennomført fellesopplæring på onsdager + en til en ved behov «Sette opp team og kanaler for opplæring av lærlinger i AFT inkludere alle faggrupper som jobber med lærlinger; jobbveiledere, fagveiledere og pedagogene i Læringsnettverket «Sette opp grupper og team for å jobbe med undervisning i Læringsnettverket for de som skal ha norsk eller studiestøtte «Digital karriereveiledning opplæring for jobbveiledere. Bruk av ulike verktøy på digitale kanaler eget utviklet verktøy (Padlet/ billedkort) og Karriereverktøy.no (tidligere WIE), generelt samtaler og SCI (strukturert karriereintervju) «Fra årets fagkonferanse: de som deltok delte aktuelle tema med resten av avdelingen «Hvordan jobbe med Asperger syndrom «Karriereknapper og bruk av ny digital side hos Kompetanse Norge, internt webinar med gjesteforeleser fra Kompetanse Norge «Jobb og utdanning: Nav-leder og leder for Kompetanse Norge i debatt, med påfølgende innspill og diskusjon styrt av to teamledere «Informasjon fra ulike utdanningsinstitusjoner STUDIER, EKSTERNE FAGDAGER, SERTIFISERINGER OG

12 12 KONFERANSER STUDIER Som planlagt gjennomførte teamleder i AFT studiet i karrierekompetanse ved Høgskolen i Innlandet i samarbeid med bransjeforeningen for Arbeids- og Inkluderingsbedriftene i NHO. Det var ikke fysisk oppmøte, men kun digitale forelesninger. Studiet er lagt opp med en karriereteoretisk tilnærming, med mål om utvikling av karrierekompetanser gjennom ulike karrierelæringsaktiviteter. Studentene/ansatte ble utfordret til kritisk å vurdere og å utvikle sin egen praksis i lys av relevante teoretiske og metodiske perspektiver. Studiet har bidratt til å utvide veiledernes handlingsrepertoar og fleksibilitet i møtet med deltakere. Studiet retter også oppmerksomhet på hvordan veiledere kan arbeide for å integrere karriereveiledning i hele organisasjonen. Arbeidet med implementering av ulike karrierelæringsaktiviteter fortsatte på en litt annen måte i 2020 da det i store deler av året ikke var deltakere fysisk til stede i bedriften. Spørsmålet ble hvordan vi kunne få til ulike digitale aktiviteter og hvordan vi skulle planlegge for en tid med fysisk oppmøte. Det jobbes med ulike aktiviteter som blir en del av tilbudet når det er mulig med full fysisk aktivitet. Tre ansatte i Læringsnettverket har gjennomført ett semester i videreutdanningen Undervisning i grunnleggende ferdigheter for voksne ved Høgskolen i Innlandet. Utdanningen er på 30 studiepoeng og går over to semestre. Tilbudet har et særlig fokus på opplæring i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Studiet skal gi lærere og andre som underviser voksne, kompetanse i å tilrettelegge opplæring basert på læringsmål i grunnleggende ferdigheter som er utviklet av Kompetanse Norge. Økonomisjefen tar for tiden masterstudier innenfor ledelse og økonomi ved BI. KONFERANSER OG FAGDAGER Det var 9 ansatte som deltok i den årlige fagkonferansen til Arbeid & Inkludering (tema over 3 dager). Det var mange interessante temaer, og utdrag fra konferansen ble videreformidlet til alle jobbveiledere og pedagoger i onsdagsopplæringen som gjennomføres digitalt. I år ble VTA-dagene i regi av Arbeid & Inkludering fordelt over en uke, og det var 4 personer i bedriften som deltok. På den årlige AFT-dagen som Arbeid & Inkludering gjennomfører var avdelingsleder og 3 teamledere til stede. Dette var første uken i mars og en av de eneste fysiske større samlinger vi deltok på i Kurs i digital jobbklubb ble gjennomført av to personer. Det viktigste innholdet ble videreformidlet i onsdagsopplæringen til jobbveilederne. Det har vært 2 personer på kurset «ikke veldig motivert» ved Sosialfaglig kompetanseteam (SoFAK), og en har deltatt på kurs om Aspberger syndrom. Hun hadde senere opplæring/foredrag for resten av avdelingen (alle jobbveiledere og pedagoger) på onsdagsopplæring gjennomført på teams. Videre er det to personer som har deltatt på samling i vedlikehold og videreutvikling av fagsystemet Ad Opus. SERTIFISERINGER Den ene spesialpedagogen i Læringsnettverket har i 2020 blitt sertifisert i bruk av kartleggingsverktøyet IVAS. IVAS er et informasjons- og kommunikasjonsverktøy som er tilpasset personer med Asperger syndrom og andre med autismespekterforstyrrelse. Dette er den samme spesialpedagogen som deltok på kurs om dette temaet.

13 Fagutvikling og kompetanse 13 Pedagogen som har ansvaret for norskopplæringen har deltatt på kurs i bruk, vurdering og tolkning av kartlegging i norskferdigheter for deltakere med norsk som andrespråk. WEBINARER Svært mange har deltatt på ulike webinarer som inspirasjon og faglig påfyll. Her kan vi nevne noen aktuelle: «Webinar om tilrettelegging av hjemmekontor m.m. (NHO / Oslo kommune) «Webinar om digital veiledning og om kartlegging digitalt (arbeid &Inkludering) «Workshop om bruk av dataspill i opplæring i grunnleggende ferdigheter gjennom Kompetanse Norge. Workshopen var ledet av Spillpedagogene «Webinarer om bruk av Teams for å sikre en god digital oppfølging av deltakere «Webinar om nytt statistikkprogram for bruk mot fagsystem (arbeid & Inkludering) «Arbeidsinkludering under Covid-19(Oslo kommune) «Seminar via SoCentral om inkludering «Emosjonsfokusert tilnærming «Medvirkningsplikt og tilretteleggingsplikt (via NAV) «Hvordan har pandemien påvirket det sosialfaglige arbeidet? (FO) «Konflikter på jobb - og hvordan håndtere det (via Grønn jobb) «Digital kompetansesamling for karriereveiledning. Presentasjon av kvalitetsrammeverket på de nye nettsidene til Kompetanse Norge (Kompetanse Norge og Veilederforum) «Workshop med karriereknappene til Kompetanse Norge

14 14 INNOVASJONSPROSJEKTER OG FAGUTVIKLING Innovasjonsarbeidet i 2020 har stort sett bestått av digital utvikling og nytenking. Vi har imidlertid hatt noen andre prosjekter som er videreført, og ett nytt spennende prosjekt om samarbeid og arbeidsinkludering på et nytt sykehjem i Oslo. LINDEBERGHJEMMET Det er i løpet av høsten jobbet med en ny samarbeidspartner for fagutvikling og nytenkning rundt praksis og opplæring av deltakere, både for VTA, AFT og andre tiltak. Dette dreier seg om Sykehjemsetaten i Oslo kommune, hvor det er aktuelt å samarbeide tett på Lindeberghjemmet et helt nytt sykehjem som blir innflytningsklart i mars Avtalen handler om ulike typer praksis- plasser i hele sykehjemmet og drift av en kafé. Avtalen underskrives i januar, og vi vil ha to ansatte tilknyttet drift og oppfølging/opplæring. MELODY INTERNASJONALT PROSJEKT ERASMUS+ Melody er et innovasjonsprosjekt (startet 2018) og et samarbeid mellom partnere i fem ulike land inkludert Norge. De andre landene er Italia, Spania, Portugal og Nord-Irland. Formålet er å utvikle metoder som kan brukes i opplæring av personer med lærevansker, som skal føre til at de fullfører påbegynt opplæringsløp. Vi deltar med to spesialpedagoger fra Læringsnettverket. Pandemien har stoppet reising i 2020, men det er planlagt videreføring i KOMPETANSE+ Tre ulike innovasjonsprosjekter som var startet med kompetanse+ midler fra Kompetanse Norge ble fullført og avsluttet i løpet av året. Det ble jobbet ordinært fram til mars, da alle ble satt på pause noen måneder, prosjektene ble avsluttet i løpet av høsten, stort sett ved hjelp av digital veiledning. Ansatte ved Læringsnettverket jobbet med prosjektene: «Ufaglærte voksne som fikk opplæring og fullførte høsten 2020 med fagprøve som barne- og ungdomsarbeidere ved Furuset forum «Kurs i norsk og digitale ferdigheter ved bedriften Sodexo fullført i 2020 «Kurs i norsk, matematikk og digitale ferdigheter i samarbeid med den frivillige organisasjonen Ohana, for minoritetsspråklige foreldre med svake grunnleggende ferdigheter SOCENTRAL OG PÅDRIV Spir Oslo er medlem i SoCentral og partner i Pådriv i Hovinbyen. Det oppleves fremdeles som innovativt og en god møtearena for potensielle samarbeidspartnere og arbeidsgivere for praksis og rekruttering. I 2020 har det vært digitale møter etter mars også på dette området.

15 Fagutvikling og kompetanse 15 ANDRE INTERNE ARENAER FOR FAGLIG UTVIKLING I det daglige arbeidet foregår det også mye fagutvikling i bedriften, også i et annerledes år hvor vi ikke kan møtes fysisk så ofte. Det er organisert digitale møter og arenaer for læring og refleksjon. I AFT-teamene er det blant annet lagt opp til fysiske refleksjonsgrupper ute i naturen (gå tur rundt Østensjøvannet). Det er også jobbet i teamsmøter med foredrag for alle fagveilederne i etiske dilemmaer. I tillegg har AFT-teamet jobbet med kjerneverdier, samtaleteknikker og veiledning. PLANER FOR 2021 Videreføring av målene i avtalen med NAV felles for begge tiltakene: «Utvikling og implementering av digitale ferdigheter i hele organisasjonen «Utvikle og implementere nye karrierelæringsaktiviteter i hele organisasjonen Det vil være svært viktig at alle ansatte har tilstrekkelig med digitale kunnskaper slik at vi sammen kan rasjonalisere arbeidet vårt mest mulig. Viktig å se hvordan vi kan kombinere fysisk og digital oppfølging og kommunikasjon med deltakerne våre. AFT Å sette ansatte i stand til å følge opp kvalitetsmålene i avtalen med NAV vil være et viktig utgangspunkt for all opplæring i Flere på formelle studier: To jobbveiledere er påmeldt studier i Supported Employment, noen har startet på etterutdanning som vil fullføres i VTA Det jobbes med lærekandidatordningen, videreutvikling av kurs, digitale ferdigheter og videreføring av mål i samarbeidsavtalen med NAV. TILBUD OM FORMELL OPPLÆRING/KVALIFISERING OG ANNEN DOKUMENTERBAR KOMPETANSE (REALKOMPETANSE, FAGBREV OG KOMPETANSEBEVIS) LÆRINGSNETTVERKET Det jobber 4 (i deler av 2020 var det 5) pedagoger/ spesialpedagoger i Læringsnettverket. I tillegg en fagveileder med opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter og internettbruk. I 2020 har alle jobbet periodevis svært tett med AFT, da andre prosjektet har blitt avlyst eller utsatt på grunn av Covid-19 og begrensninger på gjennomføring. Læringsnettverket gjennomfører kartlegging av deltakeres kompetanse og ferdigheter, opplæring i yrkesnorsk og grunnleggende ferdigheter, samt studiestøtte rettet mot prøver og eksamener. Tre spesialpedagoger er sertifiserte i Literate dysleksitest for barn, ungdom og voksne, en test utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne. I tillegg er de samme tre sertifiserte i Logos, en vitenska-

16 16 pelig utviklet digital test som brukes av spesialpedagoger, pedagoger, logopeder og psykologer til å kartlegge leseferdigheter og diagnostisere dysleksi. Læringsnettverket i Spir Oslo er sertifiserte i alle tjenester under Læringsnettverkets sertifiseringsordning. For å kunne bli sertifiserte tilbydere av tjenestene vist under må bedriftene dokumentere både formalkompetanse og metodeinnsikt. Læringsnettverkets fagutvalg er sertifiserende instans, og vil som sådan gå god for den kvaliteten bedriftene skal levere. De ulike tjenestene er: 1. Individuelt tilrettelagt kompenserende læring innenfor lese- og skrivevansker, herunder bruk og tilpasning av egnede IKT-hjelpemidler og programvare 2. Individuelt tilrettelagt læring innenfor tall- og matematikkvansker 3. Screening og kartlegging av lese- og skrivevansker, matematikkvansker, norske språkferdigheter (norsk som andrespråk), m.fl. 4. Studiestøtte. Elever og studenter får en sosial arena for sine studier, og en veileder vil være behjelpelig med logistikk, studieteknikk, planlegging og motivasjonsarbeid ved gjennomføring 5. Individuelt tilrettelagt og praksisintegrert norskopplæring, gjerne i kombinasjoner med studier/skolegang, eller konkrete arbeidssituasjoner 6. Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse på videregående skoles nivå. Det vises til punkt 6 i kravspesifikasjonen for AFT om krav til kompetanse hos tiltaksarrangør 7. Arbeidsrettet dataopplæring KARTLEGGING God kartlegging tidlig i tiltaksløpet vektlegges for å utnytte tiden i tiltak optimalt. Læringsnettverket i samarbeid med jobbveileder kartlegger deltakers skolebakgrunn og kompetanse, for så å vurdere hva deltaker mangler eller må gjøre for å oppnå en formell kompetanse. Her har vi undersøkt om deltaker har fullført og bestått skolegang, eller om deltaker har mange års erfaring innenfor et yrke, som kan være grunnlag for en realkompetansevurdering. Videre har i hovedsak alle deltakere gjennomført en kartleggingstest av grunnleggende ferdigheter. 65 AFT-deltakere ble kartlagt i løpet av året. Dette tallet er lavere enn året før, og det kan ha ulike grunner. Det har ikke vært like hensiktsmessig eller mulig å gjennomføre kartlegginger digitalt, og mange kartlegginger har blitt satt på vent til man har mulighet til å møtes fysisk. Det har også vært en stor andel yngre deltakere, med mange papirer fra tidligere utredninger. Da har det ikke vært hensiktsmessig å gjennomføre nok en kartlegging hos oss. Vi er svært nøye på at det ikke skal kartlegges for kartleggingen sin del. Det må være et mål både for kartlegging og eventuelt senere opplæring. Vi kartlegger lese- og skriveferdigheter, norsk (for deltakere med norsk som andrespråk), matematikk, digitale ferdigheter og kognitive ferdigheter. Det benyttes ulike verktøy i kartleggingen; relevante, anvendelige, og de som anses å være de beste til enhver tid. Det foretas gjerne en screening først, og en mer inngående kartlegging der det er nødvendig eller hensiktsmessig. Når det gjelder de kognitive kartleggingene er dette bare en indikasjonstest, som eventuelt kan gi en anbefaling om nærmere utredning hos kompetente organer. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Som nevnt over så kartlegges deltakere innenfor grunnleggende ferdigheter. Det vil si lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regning og digitale ferdigheter. Deltakere med svake ferdig-

17 Fagutvikling og kompetanse 17 heter i noen av disse områdene får tilbud om opplæring og veiledning for å styrkes på disse områdene. Dette foregår både for deltakere som får norskopplæring, de som får studiestøtte, lærlinger og lærekandidater, og i tillegg i digitale ferdigheter på jobbsenteret. JOBBSENTERET Læringsnettverket har en pedagog som er instruktør i digitale ferdigheter på vårt jobbsenter. Her får deltakerne opplæring i å bruke digitale verktøy i jobbsøk og i andre situasjoner som er relevante innenfor deltakers arbeids- eller utdanningsmål. Det foregår individuell opplæring og veiledning for alle deltakere som har et behov. Formålet er at deltakere skal kunne mestre selv å bruke nødvendige verktøy for å søke jobber, samt det som måtte være nødvendig innenfor deltakers individuelle mål. I 2020 har til sammen 81 AFT-deltakere vært innom jobbsenteret og fått oppfølging derfra. Omfanget kan variere fra bare en time til over flere uker. NORSKOPPLÆRING Dersom det i kartlegging av deltakers norskferdigheter viser seg at de har et nivå som kan antyde at dette er et hinder for jobb eller utdanning, tilbyr Læringsnettverket norskopplæring rettet mot deltakers individuelle mål. Sammen med deltaker og jobbveileder setter vi opp en plan for hvilke ferdigheter som bør forbedres for at veien til arbeidslivet skal bli kortere. Opplæringen foregår i mindre grupper og individuelt en-til-en. I store deler av 2020 har mesteparten av opplæringen foregått digitalt, der det har blitt brukt videosamtaler til muntlig gruppeundervisning på plattformene Whereby og Teams. I tillegg har alle deltakere jobbet med digitale oppgaver og nettressurser, mens pedagog har hatt veiledning enten over telefon eller på video med deltaker flere ganger i uken. For noen av deltakerne har det vært utfordringer med å følge opplæringen digitalt. Noen har manglende digitale ferdigheter, mens tilgangen på utstyr og internett har vært varierende. Dermed har mye av opplæringen også foregått over telefon når deltakere ikke har hatt anledning til å møte fysisk i våre lokaler. Opplæringen knytter sammen norsk, digitale ferdigheter, samfunnskunnskap, arbeidsliv og regneferdigheter, og den kobles opp mot evt. arbeidspraksis og språklig oppfølging i ordinært arbeidsliv. All oppfølging fra Læringsnettverket er skreddersydd deltakers behov og tilpasset mål og evt. arbeidspraksis. Kombinasjon og veksling mellom teori og praksis, helst på framtidig arbeidsplass, men også i relevante produksjons- og serviceområder i egen bedrift, gir gode resultater. Vi startet i 2020 med opplæring ute på praksissted, der pedagog møter deltaker ute annenhver uke, og observerer, for deretter å jobbe med ord og begreper, både muntlig og skriftlig, som deltaker har utfordringer med. Ettersom det har vært begrensninger med bruk av praksis pga. Covid-19, har det ikke vært utstrakt bruk av dette tilbudet så langt. I 2020 fikk totalt 21 deltakere i AFT opplæring i yrkesnorsk. En deltaker tok Norskprøven i muntlige ferdigheter i 2020, med resultat A1/A2. STUDIESTØTTE Studiestøtte er et individuelt tilrettelagt tilbud og er en støtte til kurs eller studier deltakeren tar. Dette kan være fag fra ungdomsskole eller videregående, emner fra høgskole eller universitet, teoriprøven til førerkort, vekterkurs eller andre

18 18 Kompetanseutvikling kurs/utdanninger. Sammen med deltaker lager vi en studieplan og bidrar med tilrettelegging ved behov. Oppfølging av veileder vil variere i omfang. I forbindelse med innleveringer, tester, eksamener osv. vil det være tettere oppfølging. I tillegg gis det en innføring i studieteknikker og lesestrategier, samt noen konkrete tips og verktøy. Tilbudet bærer preg av mye forberedelser til eksamen, og deltaker jobber ofte med tidligere eksamensoppgaver i tillegg til bistand til å lage studie- og leseplan, strukturere studiehverdag og organisering av pensum og innhold. Deltakere med spesialpedagogiske behov, som lese- og skrivevansker, har fått opplæring i kompenserende strategier og bruk av relevante hjelpemidler. Det har også vært deltakere med matematikkvansker, konsentrasjonsvansker og generelle lærevansker. Deltakere har også fått hjelp til ord- og begrepsavklaringer, og opprette kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og skoler, samt assistanse til søknader om tilrettelegging ved eksamen. Normalt sett vil deltaker få tilgang til egen studieplass med PC og aktuelle opplæringsprogram og/ eller hjelpemidler, men i 2020 har det meste av denne oppfølgingen vært digital. Dette har betydd at deltakere som ikke har hatt tilstrekkelig utstyr, har fått låne bærbar PC fra oss, slik at de har kunnet følge oppfølging fra Læringsnettverket digitalt, med videomøter på Microsoft Teams. I 2020 har 24 personer fått oppfølging til eksamen gjennom dette tilbudet, og bare en av disse strøk på sin eksamen, men dette var først og fremst knyttet til datatrøbbel på eksamensdagen. FAGOPPLÆRING Fagopplæring er et satsningsområde i bedriften. Vi er godkjent innenfor 9 fagbrevområder, og det gis full formell kompetanse innenfor disse fagene. I 7 av fagområdene er vi tilknyttet et opplæringskontor, de andre to er vi selvstendig lærebedrift. I løpet av året har vi jobbet med å se på flere fagområder som kan være aktuelle for fagopplæring. En av dem er lager-logistikk, som ble utvidet til et mulig fagbrevområde med det nye smittevernlageret. Dette er områdene Spir Oslo er godkjent som lærebedrift innen i dag: «Tre mekaniske fagområder «Bilfag lette kjøretøy «To grafiske fag «Institusjonskokk «Kontor- og administrasjonsfag (selvstendig lærebedrift) «IKT servicefag (selvstendig lærebedrift) I 2020 har det vært 27 lærlinger/lærekandidater/ praksiskandidater i AFT/VTA i bedriften. Av disse er 13 avsluttet i løpet av året; 9 til fagbrev, 2 formidlet videre til å jobbe/ ta fagbrev ordinært, mens to er avsluttet på grunn av sykdom/ manglende oppmøte i samhandling med Nav-kontoret. Ved årsskiftet er det 15 lærlinger/lærekandidater/ praksiskandidater i bedriften, 2 av disse er utenfor tiltak. Av de som tok fagbrev i AFT i fjor, ble 78% avsluttet til jobb (7 av 9), 2 er fremdeles i tiltaket med formidlingsmuligheter i I 2020 måtte lærlingene i lengre perioder bare følge opplæring og veiledning hjemmefra, da anbefalinger fra myndighetene og retningslinjene fra NAV begrenset fysisk oppmøte. Dette medførte at det ble opprettet samarbeidsteam i Teams der fagveiledere, jobbveiledere og pedagoger/spesialpedagoger fra Læringsnettverket kunne samarbeide om oppgaver til lærlingene. I noen tilfeller ble det arrangert digitale møter hver morgen,

19 Fagutvikling og kompetanse 19 mens det i andre tilfeller var møter og kommunikasjon etter behov. Vi samarbeidet også tett med opplæringskontorene, for å ha relevante teoretiske oppgaver som lærlingene kunne jobbe med slik at læretiden ikke skulle gå til spille. Ingen lærlinger ble permitterte, og alle hadde et alternativt undervisningsopplegg når de ikke kunne møte fysisk på læreplassen. Fagveiledere fikk opplæring i bruk av Teams, ved hjelp fra IKT-avdelingen, Læringsnettverket og fagsjef. Det har vært noe krevende å gi alle lærlingene et likeverdig opplegg, da det er essensielt at de får jobbe med faget praktisk. Det har derfor vært viktig at de har fått dispensasjon til å møte i tiltak. I andre halvdel av 2020 startet vi arbeidet med å organisere fagopplæringen noe annerledes. Alle fagveiledere og jobbveiledere har jevnlige samlinger der man jobber tverrfaglig for å sikre at lærlingen får oppfølging rettet mot faglige mål og karrierekompetanse/jobbsøk. I tillegg har jobbveiledere jevnlige møter med Læringsnettverket, som følger med på at lærlingene får den oppfølgingen de trenger. Dette er en del av en organisasjonsutvikling som det jobbes med videre i NOEN TALL: «65 AFT-deltakere ble kartlagt i Læringsnettverket. «63 AFT- deltakere har fått studiestøtte eller norskopplæring i 2020; ca. 1/3 norskopplæring ca. 1/3 studiestøtte til videregående fag ca. 1/3 studiestøtte til teorifagene i fag brevløp i bedriften DISPENSASJON FOR Å MØTE I TILTAK Det ble søkt om dispensasjon for både lærlinger og de som skulle opp til teoretisk eksamen i når dette ble mulig tidlig på våen. Det ble mange søknader etter hvert som vi justerte og kvalitetssikret smittevernet i hele bedriften. Vi kartla arbeidsplassene og tilpasser slik at vi kunne ta imot både lærlinger og privatister uten smittefare. Vi erfarte at dette gikk veldig bra ingen ble smittet i bedriften. Noen få ble smittet andre steder, men ingen videre smitte i bedriften. TILDELT RAMME, GODKJENTE PLASSER OG FAKTISK GJENNOMFØRTE ÅRSVERK AFT (Arbeidsforberedende trening) Aktive deltakere Begynt 120 Sluttet 117 Aktive deltakere Det er 150 godkjente plasser i AFT. Tallene over viser at vi har jobbet med 268 deltakere i løpet av året. Dette er 32 færre enn året før. Vi har hatt fulle rammer hele året, og tenker at situasjonen med koronapandemien har ført til litt lengre gjennomsnittstid i tiltaket. I den lange perioden med nedstenging var det en god del begrensninger i muligheter for aktivitet og jobb. Vi hadde stort fokus på å ivareta deltakerne i denne perioden, og det medførte i mange tilfeller en forlengelse etter samhandling med de lokale NAVkontorene. VTA (Varig tilrettelagt arbeid) Aktive deltakere Begynt 6 Sluttet 3 Aktive deltakere I VTA har det I løpet av året vært 49 personer i

20 20 tiltaket på ett eller annet tidspunkt. Tre deltakere ble avsluttet i tiltaket; én gikk over til VTO og én ønsket å bli pensjonist etter å ha vært i tiltaket i 24 år. Én deltaker sluttet i september etter 11 måneder da tiltaket ikke passet. Pr er det 46 personer i tiltaket, én av disse har permisjon inntil videre godkjent av NAV tiltak. KLAGER OG BEHANDLING I 2020 mottok vi to klager fra deltakere i Spir. Den éne saken ble løst mellom Spir, klager og NAV. Den andre saken ble løst ved gjennomgang av rutine, påfølgende gjennomgang med de involverte, som resulterte i et bytte av jobbveileder. Deltakerne sa seg tilfreds med tilbakemeldingene og resultatet. KORT OM ANDRE TILBUD I SPIR Nedenfor viser en kort beskrivelse av andre ting vi har jobbet med i Spir Oslo i PROSJEKTER MED KOMPETANSE + (KOMPETANSE NORGE) Prøveordning for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat som barne- og ungdomsarbeidere ved Furuset Forum. Kurset startet våren 2019 og skulle fullføres våren 2020, med fagprøve for alle. Det ble noen forsinkelser grunnet Covid-19, men i løpet av høsten 2020 fullførte alle sju kursdeltakerne med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Norskkurs og kurs i digitale ferdigheter for renholdere og kantinemedarbeidere i bedriften Sodexo. Tre grupper med maks ti deltakere i hver gruppe fikk 100 timer norskundervisning, mens en gruppe med maks ti deltakere fikk 30 timer kurs i digitale ferdigheter. Kurset måtte ta en pause i mars 2020 og ble fullført heldigitalt høsten Kurs i norsk, matematikk og digitale ferdigheter i samarbeid med den frivillige organisasjonen Ohana. Dette er kurs for minoritetsspråklige voksne med barn i skolealder og som går på utvalgte skoler. Kursdeltakerne er innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og lav utdanning, de fleste er uten jobb. Formålet med kurset er å engasjere disse i barnas skolegang for å motvirke frafall blant barna. Kurset ble satt på pause i mars 2020, men startet opp igjen senere på våren og ble avsluttet i november OSLO KOMMUNE I 2020: «Ung og lovende»; et prosjekt for ungdom som har behov for bistand til å få seg jobb eller fullføre en utdanning. Dette prosjektet med bydel Søndre Nordstrand ble avsluttet til jul i Resultat på formidling var 60% til arbeid og utdanning. Sykmeldte ansatte i Oslo kommune. Målet er å få bistand til å komme tilbake til jobb eller bistand til å finne en ny jobb. Det har vært et team med en teamleder og 4 veilederressurser i dette tiltaket i Veilederne har i perioder kurs for både VTA og AFT-deltakere. Av deltakere fra Oslo kommune har det vært 76 ansatte som har hatt

21 Fagutvikling og kompetanse 21 ulike bistandsbehov inne i Resultatmessig har 68,3% av disse gått tilbake til egen jobb (ofte med tilpassing og tilrettelegging) /eller blitt formidlet til ny jobb. FUTURE-prosjektet; lærlinger som har droppet ut av læreplassen sin eller står i fare for å droppe ut. Dette er ungdommer med ulike utfordringer som trenger bistand til å gjennomføre opplæringsløpet mot fagbrev. Prosjektet ble avsluttet i januar I alt har 4 tatt fagbrev i løpet av året og en i januar 21. I løpet av prosjektet har 64, 3 % av deltakerne fullført videregående skole. Avklaring/arbeidsutprøving i kantinen i bydel Bjerke, for sosialklienter i bydelen (NAV) og arbeidstrening på Renovasjonsetaten for sosialklienter i Groruddalsbydelene. Begge arbeidsplassene har vært stengt i flere perioden i 2020, det har derfor vært mindre aktivitet enn vanlig. (På Renovasjonsetaten er det også AFT-deltakere). Det har vært kun 16 kommunale deltaker her i 2020 grunnet korona-nedstenging, men en del fra AFT på REN. Læreplasskurs i samarbeid med Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring. Bistand til karriereveiledning, CV, og å finne læreplass for de som har utfordringer med å klare dette på egen hånd. Anbud i Oslo kommune (14 dagers kurs årlig). I 2020 deltok 40 elever på kurset, to veiledere fulgte også opp to ekstra uker, for de som ikke kom seg videre de første ukene. MENTOR Læringsnettverket har jobbet med 6 personer gjennom Mentorordningen i Dette omfatter spesialpedagogiske behov på studiespesialiserende, fagbrevløp og høyskolefag.

22 22 Kompetanseutvikling

23 RESULTATER VTA OG AFT 23

24 24 RESULTATER FOR AFT OG VTA: «Beskrivelse av målgruppen. «Gjennomsnittstid i tiltakene. MÅLGRUPPE AFT I kravspesifikasjonen til AFT står det at tiltaket «skal tilbys til personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid. Dette vil kunne være personer som kan ha utfordringer knyttet til helsemessige og sosiale problemer, rus, ofte i kombinasjon med mangelfull utdanning, svake grunnleggende ferdigheter og liten eller ingen arbeidserfaring.» I SPIR Målgruppen i AFT er sammensatt, men det har vist seg at det er veldig mange unge som søkes inn. Som tabellen under viser er det flere kvinner enn menn. Det er stor variasjon i helsemessige utfordringer, noen ganger diagnostisert, andre ganger ikke. Vi foretar kartlegginger som har fokus på å finne ressurser, så de helsemessige utfordringene kan bli mål det jobbes med å styrke. Mange av dem som søkes inn mangler fullføring av videregående skole, både studiespesialiserende fag, men særlig innenfor fagopplæring hvor både Læringsnettverket og fagveilederne innenfor aktuelle fagbrevområder er viktige. TABELL VED ÅRSSLUTT Tabellen under viser tallene ved årsskiftet, og inneholder data kun fra de som ikke er slettet. Tiltak Aktive/tilsagn Kvinner Menn GjSn alder GjSn oppholdstid Per Tilsagn Antall Prosent Antall Prosent Alle Sluttet Alle Sluttet AFT ,72 % 88 58,28 % 35,3 37,2 15,5 14,2 VTA ,61 % 31 67,39 % 30,4 30,0 432,4 150,1 MÅLGRUPPE VTA I kravspesifikasjonen for Varig tilrettelagt arbeid står det: «Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst sin arbeidsevne. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.» I SPIR De fleste deltakere i VTA har en psykisk utviklingshemming. Av de 6 som startet i 2020 er 1 person yngre enn 30 år, 4 personer er mellom 30 og 40 år og 1 person er mellom 50 og 60 år. 2 personer har diagnose psykisk utviklingshemning og 4 personer med psykiske lidelser. Alle ser ut til å finne seg godt til rette og trives. Det er 31 menn og 15 kvinner i tiltaket, så fortsatt overvekt av menn.

25 Resultater 25 Gjennomsnittlig oppholder er tall fra hele året, dette viser følgende: Tiltak GjSn oppholdstid i mnd. Alle Sluttet AFT 14,8 13,2 VTA 423,9 105,3 KOMMENTARER TIL PUNKTER I KRAVSPESIFIKASJONEN, AFT AVKLARING AV RESSURSER OG YRKESMÅL Det er ofte helt avgjørende å få til en god kartlegging i startfasen for å få et vellykket tiltaksløp for den enkelte deltaker. Avklaring av ressurser og yrkesmål krever struktur og målretting. I 2020 måtte vi endre på rutiner og jobbe med smitteverntiltak for å tilrettelegge for en så god kartleggingssituasjon som mulig. I perioder med nedstenging av AFT, var det bare telefon, videomøter og bruk av PC som kunne benyttes. Etter hvert som vi fikk dispensasjon, og det ble lettelser på tiltakene, ble det gjort vurdering i hver sak. Da ble det gjerne en kombinasjon av fysiske møter (med godt smittevern) og digitale kartleggingsmøter. Når dette ble mulig, prioriterte vi å ha en forhådssamtale fysisk, for å best kunne vurdere videre kartlegging under rådende omstendigheter. Samtalene med jobbveileder har i store deler av 2020 foregått digitalt eller der dette ikke har vært mulig for deltaker over telefon, i perioder ved fysiske møter ute. Litt oppsummert: Inntakssamtalen med veileder foregikk hovedsakelig over telefon/teams. Dette ble helt nødvendig i den første nedstengingsperioden, og er gjennomført i store deler av året. Etter hvert som året gikk, og vi jobbet med å evaluere hva som fungerte og ikke, innførte vi en ny digital ordning for nye deltakere. Alle fikk en digital Spiradresse som e-post. Dette gjorde det lettere å sette opp digital oppfølging med kanaler i teams, deling av dokumenter etc. Den andre kartleggingssamtalen med spesialpedagog/pedagog i Læringsnettverket, for å sondere kartleggingsstatus videre, er også opprettholdt for de fleste. Her har det variert mellom digitalt og fysisk møte alt etter behov, men også hva som har vært tillatt Karlegginger i Læringsnettverket er gjennomført der det har vært stort behov noen er utsatt da deltaker eller situasjonen er vurdert dit hen at dette kan vente. De fleste kartlegginger må foregå i fysiske omgivelser for å få et godt og riktig vurderingsgrunnlag Karriereveiledning/karrieresamtale er tema for de første samtalene, for å bevisstgjøre og se egne ressurser og ønsker opp mot muligheter i arbeidslivet. I 2020 ble dette stort sett gjennomført digitalt, med noen av de ulike verktøyene vi benytter. Men det ble også gjennomført karrieresamtaler i fysiske møter hvor deltaker og jobbveileder i store deler av året har møttes ute gjerne i deltakers nabolag Karrierelæringsaktiviteter/tema eller kurs, som vanligvis gjennomføres etter kartlagte behov, er tenkt noe annerledes på i dette året som har gått. Enkelte av våre tilbud har ikke latt seg overføre til digital plattform, fysiske samlinger har vært

26 26 resutater for AFT forhindret fra å sette i stand. Til gjengjeld har vi tenkt alternativt, enkeltaktiviteter fremfor gruppeaktiviteter. Vi har kombinert samtale, veiledning og utforskning med fysisk aktivitet som å gå tur med deltaker. Dette har bidratt til å senke graden av isolasjon og inaktivitet. Sommeraktiviteter 2020 ble likevel gjennomført med gruppeaktiviteter. Museumsbesøk, bibliotek, turer, matlaging, CV-/søknads /intervjutrening, mestring- og endringsgruppe CV arbeid med fokus på kartlagte ønsker og muligheter; dette har vært en prosess som i løpet av den første tiden i tiltaket er en aktivitet det er lett å holde i gang digitalt. Nye deltakere som ble tatt inn i tiltaket under den første vanskelige nedstengingsperioden måtte nyttiggjøre seg digital veiledning så de aller fleste hadde greie digitale kunnskaper. I noen perioder hadde vi åpent fysisk jobbsenter, med svært strenge smitteverntiltak. Markedsarbeid sammen med veileder / markedskontakt har vært krevende, da det er mange bransjer som lider under pandemien, både med hensyn til nedstengning og permitteringer. Men med litt lengre tid og mye tålmodighet har det gitt resultater. Jobbveilederne har hatt digitale markedsdager hver uke, med deling av jobbmuligheter innen de bransjene som rekrutterer. For praksismuligheter har også mangeårige samarbeidspartnere vært gode å ha. Ressurskartlegging gjennom arbeid både eksternt og internt har delvis vært mulig. Men liten kontinuitet har vært uheldig og gjort at noen deltakere har ramlet ut. Dette har vært spesielt vanskelig i starten av pandemien, og ved innstramminger inn mot jul. Alt i alt har 2020 blitt svært annerledes, og et læreår for å finne nye måter å kommunisere og kartlegge på. Men det har vist seg at både ansatte og deltakere har tilpasset seg situasjonen, og vi har utviklet nye interessante muligheter. ARBEIDSUTPRØVING I TILRETTELAGT OG SKJERMET ARBEIDSMILJØ Spir Oslo har mange arenaer hvor det kan tilrettelegges for et skjermet arbeidsmiljø. I 2020 var AFT- deltakerne avstengt fra å delta på disse arenaene grunnet pandemien og retningslinjer fra NAV om kun digital oppfølging. Vi tilrettela også slik at VTA-ansatte som ikke hadde muligheter for så mange andre tilbud var prioritert ved fysisk oppmøte. Etter hvert som vi fikk muligheten til å søke dispensasjoner for fysisk oppmøte i AFT, prioriterte vi deltakere som hadde lærlingplass eller som skulle avlegge privatisteksamen. Vi jobbet mye med smitteverntiltak for å unngå smitte og skape trygge rammer for oppfølging. Dette viste seg å fungere godt gjennom hele året. Det ble stadig mere åpning for intern arbeidsutprøving, fra sommer/høst og mot slutten av 2020 var det en god del deltakere i intern utprøving. Ved Interne utprøvinger lages det en praksisavtale noe tilsvarende som benyttes i ordinære bedrifter. Avtalen skal inneholde arbeidsoppgaver som skal læres/ utprøves underveis i løpet. De deltakerne som prøves ut internt kan enten være for mulig fagbrevløp, eller der det er anbefalt i henhold til individuelle avtaler med NAV-kontorene at dette er en fornuftig start. I 2020 har det vært 85 deltakere fra AFT på interne arenaer, 27 av disse var lærlinger. Interne arenaer for lærlinger/ praksiskandidater (noen også gode arbeidsarenaer for VTA): «Bilverkstedet «Mekanisk «IKT-avdeling «Kontor/ administrasjon «Print «Kantine «Grafisk

27 Resultater for AFT Resultater 27 INTERNE ARENAER FOR ARBEIDS- UTPRØVING FOR AFT (OG GODE ARBEIDSPLASSER FOR VTA) «Pakking/netthandel «Lager/transport (bl.a. smittevern) «Renhold «Jobbfrukt «Søm og redesign «Park/vedlikehold Holmlia. Her er det varierte oppgaver som sveising, montering og laserskjæring. Vi er godkjent læredrift innen fagene: platearbeider, CNC-maskinering og produksjonsteknikk. Det har vært 8 AFT-deltakere der i løpet av året, av disse var 3 lærlinger. En av dem ble avsluttet og formidlet til utdanning ordinært. BILVERKSTED I JERIKOVEIEN Et helt ordinært bilverksted som er godkjent lærebedrift som bilmekaniker lette kjøretøy, har adresse i Jerikoveien 14. Bilverkstedet er en svært god arbeidstrenings- og kvalifiseringsarena. Det har i løpet av året vært 19 deltakere fra AFT på verkstedet. Av de som ble avsluttet på bilverkstedet er 64% formidlet til jobb. Av de som har tatt fagbrev er 75% formidlet til jobb. Det er 6 deltakere som har bestått fagprøve i løpet av året. KANTINER OG CATERING Internt har vi en kantine ved utgangen av Vi flyttet i løpet av våren ut av lokalene i Jerikoveien, kun bilverkstedet er der per i dag. I løpet av 2020 har det vært 10 deltakere som har hatt arbeidsutprøving i kantinene, 2 av dem lærlinger som var der fortsatt ved årsskiftet. Dette har vært en god arena for arbeidsutprøving tidligere, men med krevende smittevern fra mars, har det vært prioritert på de to lærlinger og en lærekandidat fra VTA, i tillegg noen få andre ansatte fra VTA i perioden da samfunnet var mest åpent. MEKANISK AVDELING Avdelingen har lokaler i Rosenholmveien 6 på IKT-AVDELING Spir Oslo driver egen IKT-avdeling hvor det i løpet av året har vært 5 lærlinger. Det er to fagveiledere tilknyttet avdelingen. I 2020 har både fagveiledere og lærlinger spilt en stor rolle ved opplæring i digitale ferdigheter for ordinært ansatte og

28 28 Resultater for AFT VTA-ansatte. Den nødvendige omstillingen til digital hverdag har gitt lærlingene gode utviklingsmuligheter, og har vært til stor hjelp for de ansatte i Spir. Tre av lærlingene har bestått fagbrev i løpet av året og er formidlet til jobb. En er avsluttet grunnet stort fravær. GRAFISK OG PRINT- AVDELING Denne avdelingen er godkjent for fagbrev området innenfor Grafisk produksjonsteknikk og Mediegrafikerfaget. Arbeidsoppgavene er her arbeidsoppdrag fra eksterne kunder og interne oppdrag. Det har vært tre AFT-deltakere her, to av dem lærlinger. PARK OG VEDLIKEHOLD Det kan være en god utprøvingsarena med ulike arbeidsoppgaver både ute og inne. Det er både interne vedlikeholdsoppgaver i Spireaveien 8, og utearbeid ulike steder i Oslo; Jerikoveien 14, Middelalderparken, Trosterudvillaen for å nevne noen. Det har vært 8 deltakere fra AFT på arbeidsutprøving her. KONTOR- OG ADMINISTRASJON Dette er en fin utprøvingsarena for AFT-deltakere, og er i tillegg en fagopplæringsarene innen kontor- og administrasjonsfaget. Det har vært 11 deltakere innom denne arenaen i løpet av året, én lærling som fortsatt er der. Hun har i deler av perioden kunne ha hjemmekontor, med god digital opplæring fra fagveileder og Læringsnettverket. JOBBFRUKT Denne arenaen fikk svært liten produksjon etter mars pga Covid-19. Dette er vanligvis en fin arena for korte utprøvinger, men dette kunne bare gjennomføres på starten av året. Det har vært 6 deltakere fra AFT innom arenaen i 2020.

29 Resultater for VTA Resultater 29 og eksternt, og det er mange oppgaver både for VTA og AFT. Vi søker også nå om å få denne arenaen godkjent for fagbrevområde i Logistikkfaget i løpet av Det har vært 3 deltakere fra AFT der. KREATIV SØM- OG REDESIGN Her har vi et spennende utprøvingsområde for de med kreative interesser. I 2020 har det imidlertid kun vært 3 AFT deltakere der, da vi har prioritert at arbeidsområdet skal benyttes av VTA hvor det gir et godt arbeidsområde for dem. NETTHANDEL OG PAKKING Det samme gjelder for Netthandel og pakking, hvor det etter mars ble laget en godt tilpasset arena for VTA det har kun vært 3 deltakere fra AFT der i ANDRE AKTIVITETER I 2020 ble det begrenset hva som har vært av fysiske kurs for AFT. I januar og februar hadde vi jobbforum for deltakere, In Spirea (kreativ karriereveiledning), Tankevirus og Kurs i Belastningsmestring - alle fysiske før koronanedstengingen. Det var kun Tankevirus av disse vi tilrettela for digital gjennomføring, men dette fungerte ikke helt optimalt med dårlig digital plattform fra de som har laget kurset. Resten av året ble fokuset på hvordan tilrettelegge for digital veiledning og oppfølging av enkeltdeltakere. «Det ble utviklet et nytt digitalt karriereveiledningverktøy (Padlet) «Digitalt jobbsenter ble tatt i bruk «Digitale møterom i teams for deltaker og jobbveileder «Bruk av plattformen AI-læring til individuelle kurs for deltakere «Bruk av digitale team og kanaler for deltakere, jobbveiledere, Læringsnettverket og fagveiledere Det ble jobbet hele høsten med opplæring og utvikling av nye tilbud for deltakerne og det satses på å benytte AI-læring for nye kurskonsepter i LAGER OG TRANSPORT MED EGET SMITTEVERNSLAGER 2020 ble året for en ny arena innenfor lager og transport da vi fikk et nytt oppdrag fra Sykehjemsetaten. Vi drifter smittevernslager både internt TILRETTELAGT OPPLÆRING MED SIKTE PÅ Å OPPNÅ FORMELL KOMPETANSE I løpet av 2020 fikk 93 av 120 nye deltakere den første litt uformelle kartleggingssamtale med læringsnettverket. Vanligvis gjøres dette sammen med jobbveileder. Dette ble vurdert i hvert enkelt tilfelle i 2020 etter smittevernhensyn. 65 delta-

30 30 kere ble etter dette definert for å ha behov for nærmere kartlegging, som ble gjennomført. andre årsaker. Av de som besto fagbrev ble 78% formidlet til arbeid. Andel av avsluttede tiltaksløp i avtaleperioden hvor deltaker fikk tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå formell kompetanse: 16 av 33 (47 %) deltakere som ble formidlet til jobb fikk oppfølging fra Læringsnettverket 12 av 18 (67 %) deltakere som ble formidlet til utdanning fikk oppfølging fra læringsnettverket 38 av 117 (32 %) deltakere som ble avsluttet i 2020 fikk oppfølging fra læringsnettverket. FAGOPPLÆRING Det har vært 27 lærlinger/lærekandidater/praksiskandidater internt i bedriften i løpet av året. 13 i AFT er avsluttet ni har bestått fagbrev, én formidlet videre til utdanning og tre er avsluttet av 78% jobbformidling blant de som besto fagbrev STUDIESTØTTE Av de som har mottatt studiestøtte er det både privatister som har avlagt eksamen i løpet av året, og deltakere som har vært lærlinger og manglet teoretisk fag. I 2020 har 24 personer fått oppfølging til eksamen gjennom dette tilbudet, og bare en av disse strøk på sin eksamen, men dette var først og fremst knyttet til datatrøbbel på eksamensdagen.

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det stilles stadig

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2018-2020) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Bedrifter med et samfunnsoppdrag. Direktør Kenneth Stien, Velferdkonferansen 16. november

Bedrifter med et samfunnsoppdrag. Direktør Kenneth Stien, Velferdkonferansen 16. november Bedrifter med et samfunnsoppdrag Direktør Kenneth Stien, Velferdkonferansen 16. november Sosialminister Gudmund Harlem Noe større tiltak for å bringe funksjonshemmede ut i arbeidslivet kom ikke før etter

Detaljer

Etterutdanningskurs for ledere og lærere i voksenopplæringen. Individuell plan mv.

Etterutdanningskurs for ledere og lærere i voksenopplæringen. Individuell plan mv. Etterutdanningskurs for ledere og lærere i voksenopplæringen Individuell plan mv. Agenda for økten Innlegg fra Fylkesmannen Innledning om individuell plan Kartlegging Realkompetansevurdering Individuell

Detaljer

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige. Karin Isaksen Rødelv

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige. Karin Isaksen Rødelv Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige Karin Isaksen Rødelv NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse færre på stønad kunnskapsbasert rekrutteringsbistand inkluderingskompetanse

Detaljer

Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune Sammen for en levende by. Er til stede - går foran skaper framtid

Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune Sammen for en levende by. Er til stede - går foran skaper framtid Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune 2015 2018 Sammen for en levende by Er til stede - går foran skaper framtid 1 Innledning Opplæringskontoret i Stavanger kommune har utarbeidet en

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Nydalen Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Oslo VO Helsfyr

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Oslo VO Helsfyr Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Oslo VO Helsfyr Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Vis Vei -og Future-prosjektene

Vis Vei -og Future-prosjektene Oslo kommune Utdanningsetaten 12.10.2018 Vis Vei -og Future-prosjektene Ved Kristin Bergundhaugen Utdanningsetaten avdeling for fagopplæring og Nils Brodersen Spir Oslo AS Yrkesfaglige utdanningsprogram

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Oslo VO Helsfyr

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Oslo VO Helsfyr Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2018 Oslo VO Helsfyr Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune Sammen for en levende by. Er til stede - går foran skaper framtid

Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune Sammen for en levende by. Er til stede - går foran skaper framtid Handlings plan for Opplæringskontoret i Stavanger kommune 2014 2017 Sammen for en levende by Er til stede - går foran skaper framtid 1 Innledning Opplæringskontoret i Stavanger kommune har utarbeidet en

Detaljer

Lærlingstrategi for Sarpsborg kommune

Lærlingstrategi for Sarpsborg kommune Lærlingstrategi for Sarpsborg kommune 1 Innhold: 1. Bakgrunn og utfordringer 2. Hensikt 3. Sarpsborg kommune som lærebedrift 3.1 Hovedmålsettingene for Sarpsborg kommune som lærebedrift 3.2 Målgruppene

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM Utdanning er ikke lenger noe man tar i ung alder, men er en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evne og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet Ernæring, levevaner og helse Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Høgskolen i Akershus Studiet gir

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Oslo VO Sinsen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 1029 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2013-2014) Studiestart 19.08.2013 Faglig innhold/læringsutbytte Studiet er utviklet som en halvårsenhet (30 studiepoeng),

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Økonomi og arbeid for alle

Økonomi og arbeid for alle Økonomi og arbeid for alle Innlegg på konferansen «På vei mot voksenlivet med vekt på helsefremmede tiltak» 22. Oktober 2018//NAV Trøndelag v/may-liz Flatholm og Anneli K. Haug Ungdom og muligheter i arbeidslivet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongsskogen vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongsskogen vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Kongsskogen vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

Møte KRFF. 18. April 2018

Møte KRFF. 18. April 2018 Møte KRFF 18. April 2018 Trainee-ordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne Spm fra rådsmedlem Grete Hjermstad. Det er fra rådets side ønsket en orientering om kommunens arbeidsgiverpolitikk og tiltak

Detaljer

Årsrapport FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAMARBEID Telefon:

Årsrapport FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAMARBEID Telefon: Årsrapport 2018 Postadresse: Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand E-postadresse: karrierelindesnes@vaf.no Besøksadresse: Kallhammerveien 8 4514 Mandal Internettadresse: karrierelindesnes.no FOLKESTYRE,

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Veiledning som fag og metode

Veiledning som fag og metode Veiledning som fag og metode Veiledning som fag og metode Veiledning som fag og metode er et område som handler om generelle veiledningsferdigheter tuftet på en bred veiledningsfaglig tradisjon. En karriereveileder

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Høringsnotat om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi

Høringsnotat om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi Høringsnotat om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi Innledning Arbeids- sosialdepartementet viser til Meld. St. 33 (2015 2016) NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet hvor det

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene!

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene! NAV en viktig jobb men vi greier ikke jobben alene! 13.03.2017 Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader og

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Studieplan 2013/ Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse (våren 2014) Kontaktinformasjon. Heltid/ deltid.

Studieplan 2013/ Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse (våren 2014) Kontaktinformasjon. Heltid/ deltid. Studieplan 2013/2014 1103 Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse (våren 2014) Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og en bekreftelse på arbeidstilknytting i

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

KOMPETANSEHEVING MOT FAGBREV I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET. Bergen kommune

KOMPETANSEHEVING MOT FAGBREV I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET. Bergen kommune KOMPETANSEHEVING MOT FAGBREV I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET Forprosjekt - organisering: Prosjekt bestiller Byrådsavdeling for barnehage og skole Ansvarlig for gjennomføring Yrkesopplæringsavdelingen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Norsk som andrespråk for opplæring av voksne Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, en for studenter med

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Morellbakken skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oppfølging i tidlig fase. Hvordan sikre god oppfølging før 8 uker?

Oppfølging i tidlig fase. Hvordan sikre god oppfølging før 8 uker? Oppfølging i tidlig fase Hvordan sikre god oppfølging før 8 uker? Refleksjonsoppgave: Les gjennom oppfølgingsplanen. På hvilken måte er innholdet i denne planen et godt verktøy i oppfølgingsarbeidet? Tenk

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Ski kommune. Dysleksiplan. Skolene i Ski kommune

Ski kommune. Dysleksiplan. Skolene i Ski kommune 2019-2022 Ski kommune Dysleksiplan Skolene i Ski kommune Lese- og skriveopplæring i Ski kommune Ski kommune har en felles kommunal lese- og skriveplan for å sikre god kvalitet i lese- og skriveopplæringen

Detaljer

Kompetansepluss på Sandetun pleie og rehabilitering

Kompetansepluss på Sandetun pleie og rehabilitering Kompetansepluss på Sandetun pleie og rehabilitering Fønix AS Et unikt HR-hus og Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift Leverer alle tiltakene innen Avklaring og Oppfølging for Nav i Vestfold Mer

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

KVA BEHOV HAR EIGARANE VÅRE, OG KORLEIS KAN DEN NYFUSJONERTE BEDRIFTA VERE EIN DEL AV LØYSINGA?

KVA BEHOV HAR EIGARANE VÅRE, OG KORLEIS KAN DEN NYFUSJONERTE BEDRIFTA VERE EIN DEL AV LØYSINGA? KVA BEHOV HAR EIGARANE VÅRE, OG KORLEIS KAN DEN NYFUSJONERTE BEDRIFTA VERE EIN DEL AV LØYSINGA? SOGN ARBEID OG INKLUDERING LANGS SOGNEFJORDEN - MÅ FORSTÅ KUNDANE=EIGARANE SITT BEHOV OG UTVIKLE TENESTER

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Dysleksiplan. Skolene i Oppegård kommune

Dysleksiplan. Skolene i Oppegård kommune 2018 2020 Dysleksiplan Skolene i Oppegård kommune Slik jobber vi med dysleksi i skolen I Oppegårdskolen kartlegger og registrerer vi alle elevers leseferdigheter systematisk. Vi følger opp leseutviklingen

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er nett- og samlingsbasert på bachelornivå, og gjennomføres på deltid over ett semester.

Detaljer