HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16"

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Stjørdal Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 1

2 SAKSUTREDNING: Rapportering av helsefag, økonomi og bemanning pr mars 2016 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Resultat pr mars fra ØBAK 1. Status og utvikling KPI KPI-matrisen viser status og utviklingen i noen av foretaksgruppens utvalgte kjerneindikatorer, som også er gjengitt under de enkelte kapittel og fagområder i statusrapporten. Tabell 1.1 viser et utvalg av de indikatorene som det skal rapporters på månedlig i 2016, jf sak 15/16 KPIer 2016 for HMN. Aktiviteten hittil i år er 1,1 % lavere enn planlagt innenfor somatikken. Innen psykisk helsevern er også aktiviteten 2,8 % lavere enn planlagt. For TSB er aktiviteten 3,6 % høyere enn planlagt. Ventetiden for behandlede pasienter hittil i år er 60 dager og 4 dager lavere enn målet. Andel fristbrudd er 1,1 prosent og redusert med 1,8 % i forhold til mars i fjor. Hittil i år har totalt 350 pasienter fått behandling/utredning etter frist. Antall fristbrudd i samme periode 2015 var 690. Helse Midt-Norge samlet har et resultat korrigert for reduserte pensjonskostnader hittil som er 78 mill kr bedre enn budsjett. Tabell 1.1: KPI-matrise pr mars KPI matrise mars 2016 Resultat Hittil i år Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning Prioritet psykisk helsevern og TSB Somatikk - DRG-poeng Kap Psykiatri - vektet samlemål Kap TSB - vektet samlemål Kap Reduksjon venting og variasjon Ventetid pasienter behandlet Kap Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,1 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % - Kap Finans Økonomisk resultat **) Kap 3.1, 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) Kap 4.1 HR Sykefravær 8,4 % 6,5 % 1,9 % 1,3 % - Kap 4.3 Avvik arbeidstidsbestemmelsen Kap 4.4 * Utvikling i forhold til forrige periode. For DRG-poeng, samlemål aktivitet PH, TSB og sykefravær er utvikling målt mot samme periode i fjor. **) Resultat er korrigert for effekten av reduserte pensjonskostnader 2

3 2. Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives status på arbeidet med pasientsikkerhet, aktivitet, ventetider/fristbrudd, et utvalg kvalitetsindikatorer og bruken av bevilgning til Raskere tilbake. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og status på samhandling Pasientsikkerhet Rapportering per tertial 2.2. Kvalitetsindikatorer I dette avsnittet presenteres tall som viser utvikling i ventetider og fristbrudd, samt resultatene for et utvalg kvalitetsindikatorer Ventetider Nytt i statusrapporten for mars er at utviklingen i ventetider vises per fagområde; samlet, somatikk, psykisk helsevern og TSB, i hver sine figurer. Det fremkommer i figurteksten under hver figur hvilket fagområde som presenteres. Dette gjelder gjennomsnittlig ventetid for avviklede og ventende, samt antall fristbrudd. Andel fristbrudd fremkommer i målekortet for regionen totalt, og presenteres ikke i figurer. I mars 2016 er gjennomsnittlig ventetid i regionen samlet på 56 dager. Dette er en reduksjon på fire dager siden forrige rapportering og 12 dager bedre enn mars For første gang er også de gjennomsnittlige ventetidene under 60 dager på alle helseforetakene (figur 2.1) Figur 2.1: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) I figurene 2.2 til 2-4 vises tilsvarende ventetider per fagområde. 3

4 Figur 2.2: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Figur 2.3: Psykisk helsevern; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) 4

5 Figur 2.4: TSB; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Tilsvarende statistikk for pasienter som fortsatt venter på behandling (se figurene 2.5 til 2.8) kan gi en indikasjon på hvordan den videre utviklingen blir. Samlet har alle helseforetakene har hatt en relativt kraftig reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for ventende utover høsten 2015, og ligger per mars, mellom 50 og 54 dager. Dette er positivt, og hele 25 dager lavere ventetid enn mars Figur 2.5: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) 5

6 Figur 2.6: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Figur 2.7: Psykisk helsevern; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) 6

7 Figur 2.8: TSB; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Fristbrudd Figurene 2.9 til 2.12 viser antall fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste samlet og etter fagområde. Totalt var det i mars måned 106 pasienter som mottok behandling/utredning etter frist. 7

8 Figur 2.9: Samlet; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Figur 2.10: Somatikk; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) 8

9 Figur 2.11: Psykisk helsevern; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Figur 2.12: TSB; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) 9

10 2.3. Aktivitet Somatikk Sørge for og egen produksjon (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over sørge-for-aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert av helseforetakene. Tabell 2.5, som viser sørge- for DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte HF for midtnorske pasienter samt den aktiviteten som er knyttet til at befolkningen i HF ets opptaksområde har mottatt behandling ved helseforetak i andre regioner. Tabell 2.5, viser HFenes aktivitet, og gir en oversikt over hvor mange DRG-poeng hvert av HF-ene har utført for pasienter med bosted i Midt-Norge og øvrige pasienter (med bosted utenfor Helse Midt-Norge). Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnen hittil i år ser man hvordan aktiviteten har vært så langt i 2016, og om det er avvik relativt til plan. I kolonnen totalt for året sammenholdes prognosen for 2016 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Etter årets tre første måneder ligger DRG-aktiviteten (sørge-for) 1,1 prosent under planlagt nivå i Helse Midt-Norge. Samtidig er det variasjoner mellom foretakene. Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF har hatt en aktivitet som er litt høyere enn plan. St. Olavs Hospital HF har et aktivitetsnivå som er 2,1 prosent lavere enn planlagt, men høyere enn tilsvarende periode i Kjøp fra private er også lavere enn plan. Tabell 2.5: Realisert og prognose DRG-aktivitet sørge for i HMN Aktivitet "Sørge for" HMN Hittil i år 2015 DRG-poeng Realisert Budsjett Avvik Avvik % Hittil realisert St Olavs Hospital (579) -2,1 % Helse Møre og Romsdal ,4 % Helse Nord-Trøndelag ,9 % Kjøp fra private (429) -25 % Sum aktivitet "Sørge for" (622) -1,1 % Tabell 2.6: Realisert og prognose DRG-aktivitet egen produksjon pr HF Egne pasienter Hittil i år Andre pasienter behandlet i HMN Totalt Samlet aktivitet HMN DRGpoeng Realisert Realisert Realisert Budsjett St Olavs Hospital HF Helse Møre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF Kjøpt fra private Totalt HMN

11 Psykisk helsevern (PH) Tabell 2.7, 2.8 og 2.9 gir en oversikt over aktiviteten i det psykiske helsevernet for Det fokuseres på tre aktivitetsmål spesielt: V-konsultasjoner, voksne: Med dette menes antall refusjonsberettigede konsultasjoner, hvor takstene er benyttet som vekter for å veie sammen f.eks. telefonkonsultasjoner og førstegangskonsultasjoner V-konsultasjoner, barn og unge (samme metodikk som over) PH-aktivitet: Et samlemål for konsultasjoner, utskrivninger og liggedøgn, for VOP og BUP samlet (tabell 2.6) I tillegg viser tabell 2.8 og 2.9 tall for utskrivninger totalt og oppholdsdøgn. For psykisk helsevern (PH) brukes samlemålet PH-aktivitet for å uttrykke aktivitetsforventingen for Målene for aktiviteten innenfor PH er spesifisert i styringsdokumentet til foretakene. Aktivitetsforventningen er basert på de krav som ligger til aktivitetsutviklingen i statsbudsjettet 2016, samtidig som det reelle behovet for aktivitetsvekst varierer i de ulike helseforetakene, og det er derfor rimelig at veksttakten innenfor psykisk helsevern vil variere. Tabell 2.7 viser at aktiviteten per mars 2016, samlet sett for voksne samt barn og unge (PHaktivitet), var noe lavere enn planlagt for regionen sett under ett (-2,8 prosent). St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF har en lavere aktivitet enn planlagt hhv. -2,8 og -5,4 prosent. Helse Nord-Trøndelag HF har en noe høyere aktivitet enn forventet (1,9 prosent). Dette er en klar forbedring fra forrige rapportering, da avviket var -5,3 prosent totalt. Tabell 2.7: Aktivitet PH: Samlemål pr mars Samlemål: PH-aktivitet (Hittil i år) Utført Planlagt Utført hittil 2015 St. Olavs Hospital HF (3 353) -2,8 % Helse Møre og Romsdal (4 843) -5,4 % Helse Nord-Trøndelag ,9 % Sum Helse Midt-Norge (7 282) -2,8 % Avvik Sammenholdt med aktiviteten i samme periode i 2015, er det på poliklinikk ved St. Olav (voksne) og HMR (barn og unge) at aktiviteten er høyere i Det er en reduksjon i HMR og HNT for voksne, og for St. Olav og HNT når det gjelder barn og unge. Tabell 2.8: Aktivitet i PH Voksne pr mars Aktivitet psykisk helsevern voksne (VOP) Polikliniske v-konsult. Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor Hittil i år utført Utskrivninger * Utvikling ift samme periode i fjor Oppholds- døgn* Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF ,8 % ,6 % ,4 % Helse Møre og Romsdal ,9 % ,4 % ,9 % Helse Nord-Trøndelag ,2 % ,7 % ,9 % Sum Helse Midt-Norge ,2 % ,8 % ,3 % * Sum sykehus og DPS 11

12 Tabell 2.9: Aktivitet i PH Barn og unge pr mars Aktivitet psykisk helsevern barn og unge (BUP) Polikliniske v-konsult. Utskrivninger * Oppholds- døgn* Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF ,1 % 47-7,8 % 772 1,0 % Helse Møre og Romsdal ,4 % 59-18,1 % ,4 % Helse Nord-Trøndelag ,2 % 30-23,1 % ,7 % Sum Helse Midt-Norge ,8 % ,0 % ,3 % * Sum sykehus og DPS Rusbehandling (TSB) Tabell 2.10 og 2.11 gir en oversikt over aktiviteten i TSB for hvert foretak og samlet for Helse Midt-Norge. Det fokuseres særskilt på følgende aktivitetsmål: V-konsultasjoner (samme metodikk som for PH, beskrevet over) TSB-aktivitet: Et samlemål for konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn I tillegg gis også en oversikt over antall utskrivinger og oppholdsdøgn. For TSB brukes samlemålet TSB-aktivitet for å uttrykke aktivitetsforventingen for Målene for aktiviteten er spesifisert i styringsdokumentet til foretakene, og basert på de krav som ligger til aktivitetsutviklingen i statsbudsjettet Samtidig vil det reelle behovet for aktivitetsvekst variere i de ulike helseforetakene, og det er derfor rimelig at veksttakten innenfor TSB vil variere. TSB-aktiviteten samlet er 3,6 prosent høyere enn planlagt nivå per mars Aktiviteten ved St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF er hhv. 5,6 og 1,5 prosent høyere enn planlagt, mens Helse Nord-Trøndelag HF er 5,8 prosent etter plan. Tabell 2.10: Aktivitet i TSB: Samlemål pr mars Samlemål: TSB-aktivitet Aktivitet TSB Hittil i år Hittil i år Avvik utført forventet ift forventet nivå Hittill 2015 St. Olavs Hospital HF ,6 % Helse Møre og Romsdal ,5 % Helse Nord-Trøndelag (120) -5,8 % Sum Helse Midt-Norge ,6 % Tabell 2.11: Aktivitet i TSB pr mars Aktivitet TSB Polikliniske v-konsultasj. Utskrivninger Oppholds- døgn Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF % % ,2 % Helse Møre og Romsdal % % ,0 % Helse Nord-Trøndelag % 14 0 % 503-0,4 % Sum Helse Midt-Norge ,1 % 483 9,5 % ,8 % 12

13 3. Økonomi I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer, likviditet og en risikovurdering for resultatoppnåelse hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med budsjettert resultat, jf sak 7/16 Resultat og investeringsbudsjett I vedtatt budsjett er nivå på pensjonskostnadene satt med utgangspunkt i aktuarberegning fra juni 2015, i tråd med statsbudsjett for 2016, Prop. 1 S ( ). Oppdatert estimat for pensjonskostnader 2016 som ble lagt frem i januar viser at Helse Midt-Norge vil få om lag 670 mill kr lavere pensjonskostnader enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. I foretaksprotokoll av 12. januar 2016 er det presisert at dersom det blir store endringer i pensjonskostnadene i forhold til det kostnadsnivået som er lagt til grunn i Prop. 1 S ( ), vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene Resultat Tabell 3.1 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med budsjett pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. I tillegg vises avvik mellom regnskap og budsjett korrigert for reduserte pensjonskostnader. Samlet for foretaksgruppen er resultat korrigert for reduserte pensjonskostnader 78 mill kr bedre enn planlagt pr mars. Utviklingen i foretakene er omtalt under. Tabell 3.1: Resultat mot budsjettert resultat denne periode og hittil mars 2016 Denne periode Hittil i år 2015 Resultat 2016 HMN Tall i tusen Resultat Budsjett Avvik Avvik korr for pensjon Resultat Budsjett Avvik Avvik korr for pensjon Resultat hittil St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum resultat St. Olavs Hospital HF har et resultat korrigert for pensjon som er 1,7 mill kr bedre enn budsjettert. Lavere aktivitet enn planlagt har gitt både lavere inntekter og kostnader enn budsjettert. Helse Møre og Romsdal HF har et resultat korrigert for pensjon som er 16 mill kr dårligere enn budsjettert. Avviket skyldes høyere kostnader til lønn enn budsjettert. Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat korrigert for pensjon som er 1 mill kr dårligere enn budsjettert. Foretaket har høyere lønn- og varekostnader enn planlagt. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat korrigert for pensjon som er 2,5 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes lavere vareforbruk og andre driftskostnader enn planlagt. 13

14 Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har et resultat korrigert for pensjon som er 43 mill kr bedre enn budsjett. Om lag 15 mill kr skyldes inntektsføring av budsjettert basisramme knyttet til utviklingsprosjekter med kostnader lavere enn budsjettert. I tillegg er det overskudd på drift på til sammen 13 mill kr som skyldes lavere kostnader til administrasjon og avskrivninger enn budsjettert. Helse Midt-Norge RHF har et resultat korrigert for pensjon som er 48 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes lavere kostnader til kjøp fra private og lavere finanskostnader enn planlagt Prognose Tabell 3.2 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat med budsjettert resultat for 2016, jf sak 7/16 Resultat og investeringsbudsjett Prognosen er korrigert for forventet reduksjon i pensjonskostnadene på 670 mill kr omtalt innledningsvis. Vi har lagt til grunn at vi får tilsvarende reduksjon i årets bevilgning. Prognosen er redusert med 18,4 mill i forhold til forrige rapportering. Helse Midt-Norge IT forbedrer sin prognose med 7,6 mill kr. Hemit forventer et årsresultat 37,7 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes en omfordeling av driftsmidler til investeringsmidler på 28,6 mill kr. I tillegg forventes overskudd på driften å bli 9 mill kr høyere enn planlagt. Helse Møre og Romsdal HF forverrer sin prognose med 40 mill kr fra forrige rapportering. Det skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert. Foretaket har redusert overtid og mertid i forhold til 2015 men klarer ikke å komme seg ned på budsjettert nivå i Helse Midt-Norge RHF forbedrer sin prognose med 14 mill kr ut fra forventet lavere kostnader til kjøp fra private og reduserte finanskostnader. Øvrige foretak rapporterer fortsatt en resultatprognose i tråd med budsjettert resultat. Prognose 2015 HMN - Tall i tusen Prognose resultat Budsjettert resultat Avvik - styringskrav og prognose St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum Arbeid med tiltak I Helse Møre og Romsdal er det planlagt og satt i verk en rekke tiltak i Tiltakene er nærmere omtalt i deres styresak 4/2016 Oppfølging av budsjettt Av totalt planlagte tiltak pr mars på 21 mill kr er måloppnåelse hittil på 78 %. Måloppnålesen i mars var høyere enn i januar og februar. Om lag halvparten av tiltakene gjelder lønnskostnader. 14

15 4. HR 4.1. Bemanning Figur Brutto månedsverk per mars I mars hadde foretaksgruppen et avvik på 180 brutto månedsverk i forhold til budsjetterte månedsverk. Overforbruket i sykehusforetakene fordeler seg slik: St. Olav 56, HMR 89 og HNT 35. Det er overforbruket i alle tre sykehusforetakene, St. Olav har en liten økning i brutto utbetalte månedsverk, dette skyldes at de måtte korrigere bemanningsbudsjettet, da de hadde budsjettert med for mange månedsverk i HNT har en liten reduksjon mens HMR har nesten en halvvering i overforbruket av Brutto månedsverk fra forrige måned. Prosent avvik brutto utbetalte månedsverk er denne måned 0,99 %, mens avvik hittil i år er 1,22 % Deltid Figur 4.2.1: Andel deltid pr mars 15

16 4.3. Sykefravær Figur 4.3.1: Sykefraværsprosent per mars 4.4. Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Figur 4.4.1: Antall avvik per mars med ambulanse 16

17 Figur : Antall avvik pr mars uten ambulanse Ved tertial rapporteringen for april vil rapporteringen angående avvik fra AML endres. I samsvar med styret i HMN RHFs bestilling vedrørende avvik fra AML vil en nå i første omgang forkusere på å utarbeide rapporter på de avvik vi anser som risikofylte. Vurderingen på hvorvidt et avvik ansees som riskofylt kan ikke leses ut av en rapport. For å vurdere hvorvidt et avvik er risikofylt må en foreta en risikovurdering av virksomhetens art, type hendelse, omfang av avviket, hyppigheten av type avvik etc. Denne vurderingen må gjøres på den enkelte enhet i samarbeid mellom leder, tillitsvalgte og verneombud. Det vi kan anta er at de avvik fra AML med størst avvik fra den aktuelle bestemmelse også vil være mest risikofylt. Derfor vil vi i første omgang utarbeide en rapport hvor en kan følge utviklingen av denne type avvik. 5. Administrerende direktørs vurdering Samlet for regionen er aktivitet somatikk noe lavere enn planlagt men høyere enn tilsvarende periode i Det er St. Olavs Hospital som akkumulert er bak budsjett men for mars var aktiviteten høyere enn planlagt. Samlet aktivitet for psykisk helsevern er også lavere enn planlagt hittil men avviket er redusert i mars. TSB har hatt høyere aktivitet enn planlagt. I mars er gjennomsnittlige ventetid for behandlede pasienter 56 dager. Det er 4 dager lavere enn ved forrige rapportering og 12 dager lavere enn mars Antall fristbrudd for avviklede pasienter var i mars totalt 106. Fordeling pr fagområde var henholdsvis 95 somatikk, 8 psykiatri og 3 17

18 innefor TSB. Tilsvarende tall for mars 2015 var 242 fristbrudd fordelt med 216 somatikk, 20 psykiatri og 6 innenfor TSB. Helse Midt-Norge samlet har hittil et resultat korrigert for reduserte pensjonskostnader som er 78 mill kr bedre enn budsjettert. Samlet resultatprognose pr mars er 12 mill kr bedre enn budsjettert resultatmål. HMR har forverret sin resultatprognose med 40 mill kr fra forrige rapportering. Endringen skyldes for høye lønnskostnader og sålangt har HMR et avvik på lønnskostnader korrigert for pensjon på 23 mill kr. Foretaket har planlagt med tiltak som skal redusere ubalansen utover i 2016 men endringen av prognosen varsler at HMR ikke vil klare årets budsjetterte resultatmål. Foretaksgruppen totalt har et merforbruk hittil i år på 653 (1,2 %) månedsverk. Det er de tre sykehusforetakene som har merforbruk. 18

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 18/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 21.06.2018 Forslag til vedtak:

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/501 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.11.2015 Forslag

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2018/05 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 15.03.2018 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/495 Dato for styremøte 5.2.2015 Forslag

Detaljer

Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.11.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 06/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.11.17 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2018/4 Anne Marie Barane Dato for styremøte 8. februar 2018 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 44/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 44/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 44/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai 2014 Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/15 Dato for styremøte 19.6.2014 Forslag

Detaljer

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 310717 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 07.09.2017 Forslag til

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/12 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 06.03.2014 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Status pr oktober. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr oktober. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr oktober KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 89 084 89 702-619 -222 Poliklinske konsultasjoner

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 Saksbehandler Rigmor Mollan Ansvarlig direktør Reidun Martine Rømo Saksmappe 12/562 Dato for styremøte 29.08.13 Forslag

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering HR Finans Aktivitet Utvikling * Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober 2017 Statusrapport fra HF 1 Administrerende direktørs vurdering Helse Nord-Trøndelag HF har for 2017 lagt opp til

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 47/2014 Driftsrapport oktober 2014 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 24. november 2014 47/2014 Saksbeh: Tormod Gilberg Arkivkode:

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 30/2016 Driftsrapport juli 2016 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 30.08.16 30/2016 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod Gilberg

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/16 Temasaker KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.2016

Detaljer

Sak 03/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Sak 03/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 03/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.12.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/3 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.02.2017 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/13 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.04.2014 Forslag

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

I samråd med styreleder kalles det med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 26. april 2018 kl

I samråd med styreleder kalles det med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 26. april 2018 kl Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr september KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 79 815 80 212-397 -0 Poliklinske konsultasjoner

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 11/2014 Driftsrapport februar 2014 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 24. mars 2014 11/2014 Saksbeh: Tormod Gilberg Arkivkode:

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/14 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 22.05.2014 Forslag

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport November 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2018/ /2018 Rita Bjørgan Holand,

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2018/ /2018 Rita Bjørgan Holand, Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Wessels veg 75 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7502 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Styret i Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.05.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 24.06.10 59/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2015/116-2563/2015 Sigrid Aas, 15.04.2015

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2015/116-2563/2015 Sigrid Aas, 15.04.2015 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr. 31.12.11 Saksbehandler Rigmor Mollan Ansvarlig direktør Anne Marie Barane Saksmappe 2011/600 Dato for styremøte 09.02.12 Forslag

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet SAKSFREMLEGG Sak 42/12 Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 20.12.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/2994-9 Arkiv: 123 Innstilling 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 19/4 Gaute H. Nilsen Henrik A.

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/2018 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2018/7 Gaute H. Nilsen Henrik

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer